RAPORT referitor la propunerea de modificare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității și a Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice

3.4.2009 - (COM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD)) - ***I

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportoare: Adina-Ioana Vălean
Raportor pentru aviz (*):
Syed Kamall, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor:
(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 47 din Regulamentul de procedură

Procedură : 2008/0187(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0138/2009

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de modificare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității și a Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice

(COM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0580),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0333/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru cultură și educație (A6-0138/2009),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI[1]*

la propunerea de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității și a Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei[2],

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[3],

după consultarea Comitetului Regiunilor,

acționând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat[4],

întrucât:

(1)      Regulamentul (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității și de modificare a Directivei 2002/21/CE a impus, în mod excepțional și temporar, operatorilor de telefonie mobilă plafoane tarifare, atât la nivelul prețurilor de gros, cât și al celor cu amănuntul, pentru furnizarea serviciilor de roaming internațional pentru apelurile de voce inițiate și terminate pe teritoriul Comunității. Regulamentul a stabilit, de asemenea, norme care urmăresc creșterea transparenței prețurilor și o mai bună furnizare a informațiilor cu privire la tarife către utilizatorii serviciilor de roaming la nivel comunitar.

(2)      Comisia a efectuat o evaluare, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 717/2007, care prevede obligația acesteia de a evalua în ce măsură au fost atinse obiectivele regulamentului. Scopul evaluării este examinarea evoluțiilor înregistrate la nivelul tarifelor de gros și cu amănuntul pentru furnizarea către abonați a serviciilor de date și de voce în roaming, inclusiv SMS și MMS, precum și includerea unor recomandări cu privire la necesitatea reglementării acestor servicii, dacă este cazul. În raportul său către Parlamentul European și către Consiliu, inclus în Comunicarea din [ ] 2008[5], Comisia a ajuns la concluzia că se impune prelungirea perioadei de valabilitate a regulamentului după data de 30 iunie 2010.

(3)      Mai mult, Comisia a ajuns la concluzia că este necesar ca domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007 să fie extins, astfel încât să reglementeze și serviciile de date și de SMS în roaming furnizate pe teritoriul Comunității. Caracteristicile speciale pe care le prezintă piețele internaționale de roaming, care au justificat adoptarea Regulamentului (CE) nr. 717/2007 și impunerea de obligații operatorilor de telefonie mobilă în ceea ce privește furnizarea apelurilor de voce în roaming pe teritoriul Comunității, se aplică în egală măsură serviciilor de date și de SMS în roaming furnizate la nivel comunitar. Ca și serviciile de voce în roaming, serviciile de date și SMS în roaming nu sunt achiziționate independent la nivel național, ci constituie doar o parte a unui pachet mai larg de servicii cu amănuntul, achiziționate de clienți de la furnizorul național, fapt care limitează concurența. În același mod, dată fiind natura transfrontalieră a serviciilor, autoritățile de reglementare naționale responsabile pentru protejarea și promovarea intereselor clienților serviciilor de comunicații mobile care domiciliază pe teritoriul lor nu sunt în măsură să controleze modul în care acționează operatorii rețelei vizitate, situate în alte state membre.

(3a)    Soluționarea problemelor structurale legate de serviciile de roaming ar trebui să fie mai ușoară într-o adevărată piață unică a serviciilor de comunicații mobile, care nu este instituită pe deplin în prezent, dar care ar trebui să fie obiectivul final al oricărui cadru de reglementare.

(4)      Din acest motiv, autoritățile naționale de reglementare, care acționează în cadrul Grupului autorităților europene de reglementare (ERG), ca răspuns la consultarea publică privind revizuirea Regulamentului (CE) nr. 717.2007, au făcut încă o dată apel la Comisie pentru ca aceasta să acționeze la nivel comunitar, atât în ceea ce privește prelungirea regulamentului, cât și cu privire la reglementarea serviciilor de date și SMS în roaming.

(5)      Datele privind evoluția prețurilor serviciilor de voce în roaming la nivelul Comunității de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007, în special cele colectate de autoritățile naționale de reglementare și raportate trimestrial prin intermediul ERG, nu oferă suficiente dovezi care să indice probabilitatea ca, la nivelul prețurilor de gros și cu amănuntul, să existe o concurență sustenabilă după iunie 2010, în absența unor măsuri de reglementare. Aceste date arată că tarifele de gros și cu amănuntul se grupează în apropierea plafoanelor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 717/2007, iar sub aceste limite concurența este limitată.

(6)      Prin urmare, expirarea, în iunie 2010, a garanțiilor reglementare care se aplică în cazul serviciilor de voce în roaming pe teritoriul Comunității, la nivelul tarifelor de gros și cu amănuntul, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 717/2007, ar genera riscul ca absența presiunilor concurențiale pe piața serviciilor de voce în roaming și tentația operatorilor de a obține venituri cât mai mari din serviciile de roaming să determine tarife de gros și cu amănuntul pentru serviciile de roaming în interiorul Comunității care nu reflectă în mod rezonabil costurile subiacente aferente furnizării serviciului, punând astfel în pericol atingerea obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 717/2007. Astfel, se impune ca Regulamentul (CE) nr. 717/2007 să se prelungească după data de 30 iunie 2010, cu o perioadă suplimentară de doi ani, pentru a se asigura funcționarea fără probleme a pieței interne, prin asigurarea faptului că utilizatorii beneficiază în continuare de garanția că nu vor fi trebui să plătească un preț excesiv în comparație cu prețurile naționale competitive atunci când efectuează sau primesc un apel în roaming reglementat și asigurând totodată o perioadă de timp suficientă pentru a permite dezvoltarea concurenței.

(6a)    Obligațiile prevăzute în prezentul regulament nu trebuie să denatureze condițiile concurențiale dintre operatorii de telefonie mobilă în cadrul Comunității și nu trebuie să aducă niciun fel de avantaj concurențial, în special pe baza mărimii, a tipului de trafic în roaming sau a pieței de origine a furnizorului de servicii în roaming.

(7)      Este necesar ca plafoanele tarifelor de gros medii pentru apelurile în roaming reglementate, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 717/2007, să scadă în continuare pe perioada de prelungire a regulamentului, astfel încât să reflecte costurile în scădere, inclusiv scăderile tarifelor pentru terminarea apelurilor mobile reglementate din statele membre, pentru a se garanta buna funcționare a pieței interne și pentru a se îndeplini în continuare obiectivul eliminării prețurilor excesive și pe cel al încurajării inovației și concurenței între operatori.

(7a)    Pentru a stimula și consolida durabil concurența în sectorul diferitelor servicii de roaming, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să monitorizeze dacă există discriminare între furnizorii mari și cei mai mici, în special în ceea ce privește calcularea tarifelor de gros.

(8)      Pentru anul 2009, data prevăzută pentru scăderea limitelor maxime ale tarifelor de gros și cu amănuntul pentru apelurile în roaming reglementate ar trebui modificată, din 30 august în 1 iulie, în scopul asigurării coerenței cu introducerea obligațiilor referitoare la tarifarea mesajelor SMS reglementate, prevăzută de prezentul regulament. Astfel, atât utilizatorii serviciilor de voce în roaming, cât și cei ai serviciilor de SMS în roaming vor putea beneficia de noile tarife în perioada în care există o cerere maximă pentru aceste servicii.

(8a)    Atunci când plafoanele tarifare nu sunt exprimate în EUR, plafoanele tarifare aplicabile pentru plafoanele inițiale în temeiul articolelor 3, 4a, 4b, 6a și valorile revizuite ale plafoanelor în temeiul articolelor 3 alineatul (2) și 4 alineatul (2) ar trebui stabilite în moneda relevantă prin aplicarea cursurilor de schimb de referință publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la datele specificate în prezentul regulament. Atunci când acestea nu sunt publicate la datele specificate, cursurile de schimb de referință aplicabile ar trebui să fie cele menționate în primul Jurnal Oficial al Uniunii Europene, publicat după data respectivă, care conține aceste cursuri de schimb de referință.

(9)      Deoarece respectarea limitei tarifare pentru prețurile de gros, stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 717/2007, se măsoară în raport cu prețul mediu de gros aplicat între oricare doi operatori pe o perioadă de 12 luni, este necesar să se clarifice faptul că această perioadă poate fi mai scurtă, de exemplu în cazul în care data programată a scăderii plafonului tarifelor medii de gros intervine înainte de sfârșitul perioadei de 12 luni.

(10)    Practica anumitor operatori de a factura furnizarea en gros a apelurilor în roaming pe baza unor perioade minime de tarifare de 60 de secunde, și nu la secundă, așa cum se procedează în mod normal în cazul altor tarife de interconectare de gros, creează o denaturare a concurenței dintre acești operatori și cei care aplică metode diferite de facturare, compromițând în același timp aplicarea coerentă a plafoanelor tarifare de gros introduse prin Regulamentul (CE) nr. 717/2007. Mai mult, acest lucru reprezintă un cost suplimentar care, prin creșterea costurilor de gros, are consecințe negative în ceea ce privește tarifarea cu amănuntul a serviciilor de voce în roaming. Prin urmare, este necesar ca operatorii să aibă obligația de a factura la secundă furnizarea en gros a apelurilor în roaming reglementate.

(11)    Nivelurile maxime ale eurotarifului, atât pentru apelurile efectuate, cât și pentru cele primite, ar trebui să continue să scadă anual pe perioada de prelungire a Regulamentului (CE) nr. 717/2007, de o manieră coerentă cu scăderile impuse în perioada inițială de aplicare a regulamentului, pentru a reflecta scăderile continue ale prețurilor naționale în general, precum și cele ale costurilor subiacente aferente furnizării apelurilor în roaming reglementate. În acest mod se menține continuitatea efectelor regulamentului.

(12)    Diferențele mai mari dintre tarifele maxime de gros și cele cu amănuntul prevăzute de prezentul Regulament ar trebui să le ofere operatorilor condiții mai bune de a concura la nivelul tarifelor cu amănuntul, ceea ce ar crea șanse maxime pentru dezvoltarea unei piețe cu adevărat concurențiale.

(12a)  Unii operatori se confruntă cu costuri de gros mai ridicate decât alții, din cauza unor circumstanțe geografice sau de altă natură, precum dificultățile topografice, regiunile cu populație cu densitate redusă și aflux mare de turiști în perioade scurte de timp;

(13)    ERG a estimat că practica operatorilor de a utiliza intervale de tarifare de peste o secundă la facturarea serviciilor de roaming cu amănuntul adaugă la valoarea unei facturi cu eurotarif tipice 24% pentru apelurile efectuate și 19% pentru cele primite. ERG a mai afirmat că aceste creșteri reprezintă o formă de tarifare ascunsă, întrucât aceste practici nu sunt cunoscute de cei mai mulți clienți. Din acest motiv, ERG a recomandat luarea de măsuri urgente pentru a se găsi soluții în cazul practicilor de facturare cu amănuntul aplicate eurotarifului.

(14)    Prin introducerea eurotarifului în interiorul Comunității, Regulamentul (CE) nr. 717/2007 a stabilit o abordare comună menită să garanteze că abonații serviciului de roaming nu sunt facturați în mod excesiv pentru apelurile în roaming reglementate, însă practicile diferite de facturare la unitate, utilizate de operatori, pun în pericol aplicarea coerentă a acestui sistem. Acest lucru mai înseamnă și că, în ciuda caracterului comunitar, transfrontalier al serviciilor de roaming în interiorul Comunității, există abordări divergente în ceea ce privește facturarea apelurilor în roaming reglementate, care denaturează condițiile concurențiale de pe piața unică.

(15)    Prin urmare, se impune introducerea, la nivelul serviciilor cu amănuntul, a unui set comun de reguli privind facturarea pe bază de unități în cazul facturilor care aplică eurotariful, în vederea consolidării în continuare a pieței unice și garantării unui nivel comun de protecție a utilizatorilor serviciilor de roaming de pe întreg teritoriul Comunității.

(16)    În aceste condiții, furnizorilor cu amănuntul de apeluri în roaming reglementate ar trebui să li se impună să-și factureze clienții la secundă pentru apelurile cărora li se aplică eurotariful, având doar posibilitatea de a aplica o perioadă inițială minimă de tarifare de maxim 30 de secunde pentru apelurile efectuate. Acest lucru le va permite operatorilor să acopere orice costuri rezonabile de inițiere a apelurilor și să concureze liber oferind perioade mai scurte pentru tarifarea minimă. Cu toate acestea, în cazul apelurilor cu eurotarif primite, nu se justifică nicio perioadă inițială minimă de tarifare, deoarece costul de gros subiacent se aplică la secundă, iar costurile specifice de inițiere a apelurilor sunt deja acoperite de tarifele aplicate pentru terminarea apelurilor.

(16a)  Clienții nu ar trebui să plătească pentru primirea mesajelor vocale într-o rețea vizitată, deoarece nu pot controla durata acestor mesaje; acest lucru nu ar trebui să aducă atingere altor tarife aplicabile pentru mesajele vocale, de exemplu tarifelor pentru ascultarea acestor mesaje.

(17)    În ceea ce privește serviciile de SMS în roaming, datele referitoare la piață colectate de ERG și de Comisie de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007 au arătat că pe întreg teritoriul Comunității tarifele de gros pentru aceste servicii au rămas în linii mari stabile, neavând un raport semnificativ cu costurile subiacente. Ca și în cazul serviciilor de voce în roaming, se pare că nu există suficiente presiuni concurențiale asupra operatorilor, astfel încât să se producă o scădere a prețurilor de gros. Prețurile cu amănuntul pentru serviciile de SMS în roaming au rămas, de asemenea, stabile în general, cu marje ridicate și prețuri care depășesc cu mult prețurile naționale pentru servicii SMS, și acest lucru fără o justificare clară.

(18)    Ca și în cazul apelurilor de voce în roaming, există riscul ca impunerea de obligații numai în privința prețurilor de gros să nu determine scăderea automată a tarifelor pentru clienții cu amănuntul. Pe de altă parte, există posibilitatea ca orice măsură menită să reducă nivelul prețurilor cu amănuntul fără a influența nivelul costurilor de gros legate de furnizarea acestor servicii să afecteze poziția anumitor operatori, mai ales a celor mici, prin creșterea riscului de scădere a marjelor.

(19)    Mai mult, dată fiind structura specială a pieții de roaming și natura sa transfrontalieră, cadrul de reglementare 2002 nu a oferit autorităților naționale de reglementare instrumente potrivite pentru a aborda în mod eficient problemele concurențiale subiacente nivelului ridicat al tarifelor de gros și cu amănuntul pentru serviciile de SMS în roaming reglementate. Acest lucru nu garantează funcționarea fără probleme a pieței interne și ar trebui remediat.

(20)    În răspunsul său în cadrul consultării publice lansate de Comisie cu privire la evaluarea modului de funcționare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007, ERG a mai afirmat că, în opinia sa, este necesară reglementarea serviciilor de SMS în roaming, atât la nivelul tarifelor de gros, cât și al celor cu amănuntul, astfel încât prețurile să se poată alinia cu costurile și cu prețurile naționale. ERG a considerat că ar fi potrivite măsuri similare celor luate în cazul serviciilor de voce în roaming. Mai exact, ERG a recomandat introducerea unui plafon în cazul tarifelor medii de gros pentru serviciile de SMS solicitate de orice operator unui alt operator, precum și modificarea obligației privind eurotariful pentru a include o ofertă de servicii SMS în roaming la un tarif care să nu depășească un anumit plafon.

(21)    Prin urmare, este necesar să se impună obligații cu privire la serviciile de SMS în roaming reglementate, atât la nivelul serviciilor de gros, pentru a se stabili un raport mai rezonabil între tarifele de gros și costurile subiacente de furnizare, precum și la nivelul serviciilor cu amănuntul, pentru a proteja interesele abonaților serviciului de roaming.

(22)    Aceste obligații de reglementare ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil, lăsând totodată operatorilor în cauză o perioadă de timp rezonabilă pentru a-și adapta prețurile și ofertele de servicii în vederea asigurării conformității.

(23)    Cea mai eficace și proporționată abordare în vederea reglementării nivelului tarifelor serviciilor de SMS în roaming reglementate la nivel de gros este stabilirea la nivel comunitar a unui plafon tarifar mediu pentru fiecare SMS trimis dintr-o rețea vizitată. Tariful mediu de gros ar trebui să se aplice oricărei perechi de operatori de telefonie mobilă din Comunitate, pe o perioadă specificată.

(24)    Limita prețurilor de gros pentru serviciile de SMS în roaming reglementate ar trebui să includă toate costurile suportate de furnizorul serviciului en gros, inclusiv, printre altele, costul inițierii, tranzitului, precum și costul nerecuperat al terminării mesajului SMS în roaming în rețeaua vizitată. Prin urmare, ar trebui să li se interzică furnizorilor en gros de servicii de SMS în roaming reglementate să introducă un tarif separat pentru terminarea mesajelor SMS în propria rețea, pentru a se asigura aplicarea coerentă a normelor prevăzute de prezentul regulament.

(25)    Cea mai eficace și proporționată abordare în privința reglementării prețurilor pentru SMS în roaming pe teritoriul Comunității la nivelul serviciilor cu amănuntul este introducerea obligației operatorilor de telefonie mobilă de a le oferi abonaților serviciilor de roaming un eurotarif pentru SMS care nu depășește un anumit plafon tarifar specificat. Eurotariful SMS ar trebui stabilit la un nivel care să garanteze operatorilor o marjă suficientă, reflectând în același timp în mod mai rezonabil costurile subiacente cu amănuntul.

(26)    Această abordare normativă ar trebui să garanteze că tarifele cu amănuntul pentru mesajele SMS în roaming reglementate reflectă, într-un mod mai fidel decât până în prezent, costurile subiacente aferente furnizării serviciului. Eurotariful SMS maxim care poate fi oferit clienților serviciilor de roaming ar trebui, prin urmare, să reflecte o marjă rezonabilă peste costurile de gros aferente furnizării serviciului de SMS în roaming reglementat, lăsând totodată operatorilor libertatea de a intra în concurență prin oferte diferențiate și prin adaptarea structurilor tarifare la condițiile pieței și la preferințele consumatorilor. Această abordare normativă nu ar trebui aplicată serviciilor de SMS cu valoare adăugată.

(27)    Abonații serviciului de roaming nu ar trebui să aibă obligația de a plăti tarife suplimentare pentru primirea mesajelor SMS sau vocale reglementate atunci când utilizează serviciul de roaming într-o rețea vizitată, deoarece aceste costuri de terminare sunt deja compensate de tariful cu amănuntul perceput pentru trimiterea mesajelor SMS sau vocale în roaming.

(28)    Eurotariful SMS ar trebui să se aplice automat oricărui abonat al serviciului de roaming, nou sau existent, care nu a ales sau nu alege în mod deliberat un tarif special pentru SMS în roaming sau un pachet de servicii de roaming care include servicii de SMS în roaming reglementate.

(29)    În vederea asigurării unei legături cap la cap și a interoperabilității serviciilor pentru abonații serviciilor de mesaje SMS în roaming reglementate, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să intervină prompt și în mod coordonat, în conformitate cu dispozițiile articolului 5 din Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul)[6], precum și în conformitate cu dispozițiile articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 717/2007 și ale articolului 21 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru)[7], în cazul în care un operator al unei rețele mobile terestre stabilit într-un stat membru se plânge în fața autorității naționale de reglementare de faptul că abonații săi nu pot trimite sau primi mesaje SMS în roaming reglementate către sau de la abonați ai unei rețele mobile terestre situate în alt stat membru, ca urmare a faptului că cei doi operatori în cauză nu au reușit să încheie un acord.

(30)    Un mesaj SMS este un mesaj text transmis prin serviciul de mesaje scurte, compus în principal din caractere alfabetice sau numerice, dar care poate conține și caractere grafice, care poate fi trimis sau recepționat pe un telefon mobil sau fix sau pe un alt dispozitiv mobil sau fix, între două numere de telefon mobil și/sau fix alocate în conformitate cu un plan național de numerotare. Un mesaj SMS este în mod clar diferit de alte mesaje, cum ar fi MMS sau mesajele e-mail. Pentru a garanta că regulamentul are efectele scontate și că se îndeplinesc integral obiectivele propuse, se impune interzicerea oricăror schimbări ale parametrilor tehnici ai unui mesaj SMS în roaming care l-ar diferenția de un mesaj SMS național.

(31)    Datele colectate de autoritățile naționale de reglementare arată că tarifele de gros medii pentru serviciile de date în roaming aplicate de operatorii rețelei vizitate furnizorilor naționali ai abonaților serviciilor de roaming par să urmeze o tendință de scădere, deși continuă să existe tarife ridicate la serviciile de date în roaming la nivel de gros.

(32)    Nivelul ridicat al tarifelor cu amănuntul pentru serviciile de date în roaming rămâne un motiv de îngrijorare și indică faptul că în domeniul acestor servicii nu există încă un grad suficient de concurență. Cu toate acestea, spre deosebire de serviciile de voce și SMS în roaming, există constrângeri concurențiale la nivelul serviciilor cu amănuntul, deoarece clienții serviciului de roaming dispun de mijloace alternative de accesare a serviciilor de date atunci când se află în străinătate, cum ar fi accesul fără fir (wireless) la internet, însă fără constrângerile aferente legate de numerotare. Prin urmare, în această etapă reglementarea tarifelor cu amănuntul ar fi prematură. În plus, orice conectare la o rețea de roaming ar trebui să se facă cu acordul clientului. Prin urmare, descărcarea de date în roaming, inclusiv actualizarea de software și recuperarea mesajelor de e-mail, nu ar trebui să aibă loc fără existența în prealabil a unui acord sau a unei cereri din partea utilizatorului, cu excepția situației în care utilizatorul a indicat că nu dorește să beneficieze de această protecție.

(32a)  Furnizorii din țara de origine ar trebui să nu perceapă taxe consumatorului pentru niciun serviciu de date în roaming reglementat, cu excepția cazului și cu condiția ca clientul serviciului de roaming să accepte furnizarea serviciului respectiv.

(33)    Cu toate acestea, ar trebui să se ia măsuri pentru a îmbunătăți transparența prețurilor cu amănuntul în cazul serviciilor de date în roaming, în special pentru a elimina problema „șocului facturii”, care constituie un obstacol pentru buna funcționare a pieței interne și pentru a pune la dispoziția clienților serviciilor de roaming instrumentele de care au nevoie pentru a-și monitoriza și controla cheltuielile aferente serviciilor de date în roaming. În același timp, ar trebui să nu existe obstacole în calea apariției unor aplicații sau tehnologii care pot să substituie serviciile de roaming sau să reprezinte o alternativă pentru acestea, cum ar fi serviciile WiFi, VoIP și de mesagerie instantanee. Aceste informații ar trebui prezentate consumatorilor, permițându-le, astfel, să facă o alegere informată.

(34)    În special, operatorii de telefonie mobilă ar trebui să pună la dispoziția abonaților serviciilor de roaming informații personalizate privind tarifele aplicabile în cazul fiecăruia pentru serviciile de date în roaming de fiecare dată când inițiază ▌un serviciu de date în roaming al intrarea într-un alt stat membru. Aceste informații ar trebui furnizate pe telefoanele mobile ale acestora sau pe alte dispozitive mobile în cel mai adecvat mod, astfel încât să fie primite și înțelese cu ușurință.

(34a)  Pentru a facilita înțelegerea de către clienți a consecințelor financiare ale folosirii serviciilor de date în roaming reglementate și pentru a permite clienților să-și monitorizeze și să-și controleze cheltuielile, furnizorul din țara de origine ar trebui să dea exemple de aplicații pentru serviciile respective, cum ar fi e-mail, imagini, navigare internet, prin indicarea dimensiunii lor aproximative exprimată în trafic de date.

(35)    În plus, pentru a evita „șocul facturii”, operatorii ar trebui să definească una sau mai multe plafoane maxime financiare și/sau de trafic pentru tarifele restante pentru serviciile de date în roaming (exprimate în moneda de facturare a clientului) pe care să le ofere gratuit tuturor clienților serviciilor de roaming, ▌trimițându-le un mesaj de avertisment atunci când se apropie de limita respectivă. În momentul atingerii acestei limite, clientul ar trebui să nu mai primească serviciile respective și să nu mai fie taxat pentru acestea, cu excepția cazului în care clientul solicită că dorește furnizarea lor în continuare în conformitate cu temenii și condițiile menționate în notificare. Clienților serviciului de roaming ar trebui să li se dea posibilitatea de a opta pentru oricare dintre aceste plafoane financiare sau de volum lunare maxime într-o perioadă de timp rezonabilă sau de a alege să nu se aplice vreo limită. Cu excepția cazului în care clienții decid altminteri, aceștia ar trebui să fie trecuți automat pe un sistem de limitare implicit.

(36)    Aceste măsuri de asigurare a transparenței ar trebui privite ca garanții minime pentru clienții serviciilor de roaming și nu ar trebui să-i oprească pe operatori să le ofere clienților alte facilități care să-i ajute să anticipeze și să controleze cheltuielile aferente serviciilor de date în roaming. De exemplu, mulți operatori propun noi oferte de tarife cu amănuntul fixe pentru roaming, care permit roaming-ul de date la un anumit preț într-o anumită perioadă de timp, în limita unei „utilizări rezonabile”. De asemenea, operatorii dezvoltă sisteme care să le permită clienților serviciilor de roaming să fie informați în timp real în legătură cu sumele acumulate pe care trebuie să le plătească pentru serviciile de date în roaming. Pentru a asigura buna funcționare a pieței interne, aceste evoluții înregistrate pe piețele naționale ar trebui să se reflecte la nivelul normelor armonizate.

(37)    Pe lângă aceasta, existența în continuare a unor tarife de gros ridicate pentru serviciile de date în roaming poate fi pusă în primul rând pe seama prețurilor de gros percepute de operatorii altor rețele decât cele preferate. Aceste tarife sunt determinate de constrângerile legate de orientarea traficului care nu îi stimulează pe operatori să reducă unilateral prețurile standard de gros, deoarece traficul este asigurat indiferent de prețul aplicat. Această situație are ca rezultat o mare variație a costurilor de gros. În anumite cazuri, prețurile pentru serviciile de date în roaming aplicabile altor rețele decât cele preferate sunt de treizeci de ori mai mari decât cele aplicate rețelei preferate. Aceste tarife de gros excesiv de mari pentru serviciile de date în roaming determină denaturări considerabile ale condițiilor concurențiale pentru operatori în interiorul Comunității, fapt care subminează buna funcționare a pieței interne. De asemenea, acestea afectează capacitatea furnizorilor naționali de a anticipa costurile de gros și, prin urmare, de a pune la dispoziția clienților pachete tarifare cu amănuntul transparente și competitive. Având în vedere capacitatea limitată a autorităților naționale de reglementare de a soluționa eficient aceste probleme la nivel național, se impune aplicarea unei limite a tarifelor de gros pentru serviciile de date în roaming. Limita tarifelor de gros ar trebui stabilită la un nivel preventiv, cu mult deasupra celor mai mici prețuri de gros disponibile pe piață, pentru a îmbunătăți condițiile concurențiale și pentru a permite dezvoltarea unei tendințe concurențiale pe piață, asigurând în același timp buna funcționare a pieței interne, în beneficiul consumatorilor. Prin eliminarea tarifelor de gros excesive aplicabile serviciilor de date în roaming care persistă în anumite cazuri pe piață, acest nivel preventiv ar trebui să împiedice, pe întreaga perioadă de aplicare a prezentului regulament, eventuala denaturare sau limitare a concurenței între operatorii de telefonie mobilă.

(38)    Pentru a ține cont de evoluțiile pieței și de cadrul de reglementare aplicabil în cazul comunicațiilor electronice, este necesară utilizarea termenului de „rețele publice de comunicații” în locul termenului de „rețele publice de telefonie”. Din motive de coerență, se impune ca articolul 1 alineatul (5) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru) să se modifice în consecință.

(39)    Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume modificarea Regulamentului (CE) nr. 717/2007 și a Directivei 2002/21/CE, în vederea menținerii și dezvoltării unui set comun de norme care să garanteze că utilizatorii rețelelor publice de comunicații mobile care călătoresc în interiorul Comunității nu plătesc prețuri excesiv de mari pentru serviciile de roaming în spațiul comunitar (indiferent dacă este vorba despre apeluri de voce, mesaje SMS sau transmitere de date), contribuind astfel la buna funcționare a pieței interne și asigurând un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, precum și concurența dintre operatorii de telefonie mobilă, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre într-o manieră sigură, armonizată și la timpul potrivit și, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, Comunitatea poate adopta măsurile necesare de modificare în conformitate cu principiul subsidiarității, prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității enunțat la același articol, prezentul regulament nu depășește nivelul adecvat și necesar pentru atingerea acestor obiective.

(40)    Această abordare comună ar trebui, totuși, menținută o perioadă limitată de timp, dar ar putea fi prelungită sau modificată în urma unei evaluări care urmează să fie efectuată de Comisie, sau ar trebui înlocuită cu opțiuni alternative în materie de reglementare, pe baza unor recomandări adecvate din partea Comisiei..

(40a)  Comisia ar trebui să evalueze eficacitatea Regulamentului (CE) nr. 717/001, astfel cum este modificat de prezentul Regulament, în lumina obiectivelor sale și a contribuției pe care o aduce la punerea în aplicare a cadrului de reglementare și la funcționarea armonioasă a pieței interne. În acest context, Comisia ar trebui să țină seama de impactul asupra poziției concurențiale a furnizorilor de servicii de comunicații mobile de diverse mărimi și din diverse părți ale Comunității, de noutățile, tendințele și transparența privind taxele de gros și cu amănuntul, de raportul lor cu costurile efective, de măsura în care previziunile făcute în evaluarea de impact care a însoțit prezentul regulament (SEC(2008)2489) au fost confirmate, de costurile suportate de operatori pentru a se conforma regulamentului și de impactul asupra investițiilor. De asemenea, Comisia ar trebui, ținând seama de noutățile în domeniul tehnologiei, să analizeze disponibilitatea și calitatea serviciilor care reprezintă o alternativă la serviciile de roaming (cum ar fi VoIP).

(40b)  Înainte de revizuirea antemenționată și pentru a asigura monitorizarea continuă a serviciilor de roaming în Comunitate, Comisia ar trebui să pregătească un raport interimar, destinat Parlamentului European și Consiliului, care să includă un rezumat general al celor mai recente tendințe referitoare la serviciile de roaming și o evaluare intermediară referitoare la progresele înregistrate în ceea ce privește atingerea obiectivelor prezentului regulament și la posibilele opțiuni alternative pentru atingerea acestor obiective.

(40c)   Înainte de a face recomandările care se impun, Comisia ar trebui, de asemenea, să evalueze dacă reglementarea serviciilor de roaming ar putea fi inclusă în mod adecvat în cadrul de reglementare al comunicațiilor electronice. Comisia ar trebui să analizeze cu atenție metodele alternative de atingere a obiectivelor prezentului regulament, cum ar fi:

-       abordarea problemelor la nivelul en gros, prin introducerea unei obligații de a asigura un acces rezonabil și echitabil, fără discriminare și/sau în condiții reciproce echitabile;

-       adoptarea unei abordări bazate pe obținerea unor prețuri și condiții aplicabile clienților de roaming care să fie similare cu prețurile și condițiile competitive de pe piața rețelei vizitate, incluzând posibilitatea pentru client de a obține prețuri diferite de la operatorii diferiți de pe piața rețelei vizitate;

-       abordarea problemelor în cadrul dreptului comunitar în materie de concurență.

În special, Comisia ar trebui să analizeze și să evalueze[, în consultare cu Organismul Autorităților Europene de Reglementare,][8] structura concurențială a pieței de telefonie mobilă care determină tarife necompetitive de roaming și ar trebui să transmită Parlamentului European și Consiliului propunerile sale de soluționare a problemelor structurale de pe piețele de telefonie mobilă, în special în ceea ce privește barierele aflate în calea intrării și expansiunii.

(41)    Prin urmare, se impune ca Regulamentul (CE) nr. 717/2007 și Decizia 2002/21/CE să fie modificate în consecință.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 717/2007

Regulamentul (CE) nr. 717/2007 se modifică după cum urmează:

1.          În titlu, „rețele publice de telefonie mobilă” se înlocuiește cu „rețele publice de comunicații mobile”.

2.          Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)    Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  Prezentul regulament introduce o abordare comună, pentru a garanta că utilizatorii rețelelor publice de comunicații mobile care călătoresc în interiorul Comunității nu plătesc prețuri excesiv de mari pentru serviciile de roaming comunitar, comparativ cu tarifele naționale competitive, atunci când efectuează și când primesc apeluri, când trimit și primesc mesaje SMS și când utilizează servicii de date cu comutare de pachete, contribuind astfel la funcționarea armonioasă a pieței interne, totodată obținându-se un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, încurajând concurența și transparența de pe piață și oferind atât măsurile de stimulare a inovației, cât și posibilitatea consumatorilor de a alege.

Acesta prevede norme privind tarifele care pot fi percepute de către operatorii de comunicații mobile în vederea furnizării serviciilor de roaming la nivel comunitar pentru apelurile de voce și mesajele SMS care încep și se termină în interiorul Comunității, precum și pentru serviciile de comunicații cu comutare de pachete de date utilizate de clienții serviciului de roaming atunci când folosesc acest serviciu într-o rețea mobilă de comunicații din alt stat membru. Acesta se aplică atât în cazul tarifelor de gros percepute între operatorii de rețele, cât și, dacă este cazul, pentru tarifele cu amănuntul percepute de către furnizorii din țara de origine”.

(b)    Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)  Plafoanele tarifare prevăzute în prezentul regulament se exprimă în euro. În cazul în care tarifele reglementate de articolele 3, […] 4a, 4b și 6a alineatul (4) sunt exprimate în alte monede, plafoanele inițiale în temeiul articolelor respective se stabilesc în monedele respective, în cazul articolelor 3 și 4 prin aplicarea cursurilor de schimb de referință valabile la 30 iunie 2007, iar în cazul articolelor 4a, 4b și 6a alineatul (4) prin aplicarea cursurilor de schimb de referință […] publicate la 6 mai 2009 de Banca Centrală Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În scopul unor reduceri ulterioare ale limitelor, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2), la articolul 4 alineatul (2) și la articolul 6a alineatul (4), valorile revizuite sunt determinate prin aplicarea cursurilor de schimb de referință publicate cu o lună înaintea datei de la care se aplică valorile revizuite.

3.          La articolul 2, alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)    La litera (b), termenul „telefonie” se înlocuiește cu „comunicații”.

(b)    La litera (c), termenii „telefon” și „telefonie” se înlocuiesc cu „comunicații”.

(c)    Litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)  „roaming comunitar" înseamnă utilizarea unui telefon mobil sau a altui dispozitiv care să permită efectuarea și primirea de apeluri în interiorul Comunității sau trimiterea sau primirea de mesaje SMS sau utilizarea de comunicații de date cu comutare de pachete de către clientul serviciului de roaming, atunci când acesta se află în alt stat membru decât cel în care este situată rețeaua din țara sa de origine, prin intermediul unor aranjamente stabilite între operatorul rețelei din țara de origine și operatorul rețelei vizitate;”

(d)    La litera (e), termenul „telefon” se înlocuiește cu „comunicații”.

(e)    Litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)   „client al serviciului de roaming” înseamnă clientul unui furnizor de servicii de comunicații terestre publice mobile, prin intermediul unei rețele terestre publice de comunicații mobile situate în interiorul Comunității, al cărui contract sau înțelegere cu furnizorul din țara de origine permite utilizarea unui telefon mobil sau a altui dispozitiv care să permită efectuarea și primirea de apeluri sau trimiterea și primirea de mesaje SMS sau utilizarea de comunicații de date cu comutare de pachete într-o rețea vizitată, prin intermediul unor aranjamente stabilite între operatorul rețelei din țara de origine și operatorul rețelei vizitate;”

(f)     Litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)   „rețea vizitată” înseamnă rețeaua terestră publică de comunicații mobile situată în cadrul unui alt stat membru decât cel în care se află rețeaua din țara de origine și care permite clientului serviciului de roaming efectuarea sau primirea de apeluri, trimiterea sau primirea de mesaje SMS sau de date cu comutare de pachete, prin intermediul unor aranjamente stabilite cu operatorul rețelei din țara de origine;”

(g)    Se adaugă literele (h), (i), (j) și (k), după cum urmează:

"(h)   „eurotarif SMS” înseamnă orice tarif care nu depășește tariful maxim, în conformitate cu articolul 4b, pe care un furnizor din țara de origine îl poate percepe pentru furnizarea de mesaje SMS în roaming reglementate, cu respectarea prevederilor respectivului articol;

(i)     „mesaj SMS” înseamnă un mesaj text transmis prin serviciul de mesaje scurte, compus în principal din caractere alfabetice și/sau numerice, care poate fi trimis între numere de telefon mobil și/sau fix alocate în conformitate cu planurile naționale de numerotare;

(j)     „mesaj SMS în roaming reglementat” înseamnă un mesaj SMS trimis de către un client al serviciului de roaming, care începe într-o rețea vizitată și se termină într-o rețea publică de comunicații din interiorul Comunității, sau primit de către un client al serviciului de roaming, care începe într-o rețea publică de comunicații din interiorul Comunității și se termină într-o rețea vizitată;

(k)    „serviciu de date în roaming reglementat” înseamnă un serviciu de roaming care permite unui client al serviciului de roaming transmiterea sau primirea de date cu comutare de pachete prin intermediul telefonului mobil sau al altui dispozitiv mobil în timpul conectării la o rețea vizitată. Un serviciu de date în roaming reglementat nu include transmiterea sau primirea apelurilor sau mesajelor SMS în roaming reglementate, dar include transmiterea și primirea mesajelor multimedia (MMS)”.

4.          Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)    Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)     Acest tarif de gros mediu se aplică între orice pereche de operatori și se calculează pentru o perioadă de douăsprezece luni sau pentru orice altă perioadă mai scurtă care rămâne înainte de sfârșitul perioadei de aplicare a plafonului tarifului de gros, conform dispozițiilor prezentului alineat, sau înainte de expirarea prezentului regulament. Plafonul tarifului mediu de gros se reduce până la 0,28 EUR, respectiv 0,26 EUR la 30 august 2008, respectiv 1 iulie 2009, și ulterior până la 0,22 EUR, respectiv 0,18 EUR [...] la 1 iulie 2010 și respectiv la 1 iulie 2011▌”.

(b)    la alineatul (3) se adaugă următorul paragraf:

„Cu toate acestea, începând cu 1 iulie 2009, tariful de gros mediu menționat la alineatul (1) se calculează împărțind veniturile totale încasate din servicii de roaming de gros la numărul total de minute de roaming de gros efectiv utilizate de operatorul respectiv pentru furnizarea de apeluri în roaming de gros în cadrul Comunități, în perioada relevantă, exprimate într-o anumită sumă pe secundă ajustată pentru a ține seama de posibilitatea ca operatorul rețelei vizitate să aplice o perioadă inițială minimă de tarifare de maximum 30 de secunde.”

5.          Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)    Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)     Prețul cu amănuntul (fără TVA) al unui eurotarif pe care un furnizor din țara de origine îl poate percepe clientului serviciului de roaming pentru furnizarea unui apel în roaming reglementat poate varia pentru orice apeluri în roaming însă nu poate depăși 0,49 EUR pe minut pentru orice apel efectuat sau 0,24 EUR pe minut pentru orice apel primit. Aceste plafoane tarifare ale apelurilor se reduc pentru apelurile efectuate la 0,46 EUR și 0,43 EUR, iar pentru apelurile primite la 0,22 EUR și 0,19 EUR, la 30 august 2008 și respectiv la 1 iulie 2009. Aceste plafoane tarifare ale apelurilor se reduc pentru apelurile efectuate la 0,39 EUR și 0,35 EUR, iar pentru apelurile primite la 0,15 EUR și 0,11 EUR, la 1 iulie 2010 și respectiv la 1 iulie 2011▌.

Cel târziu la 1 iulie 2010 furnizorii din țara de origine nu percep niciun tarif clienților serviciului de roaming pentru primirea de către aceștia a unui mesaj vocal în roaming. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere altor tarife aplicabile, cum ar fi tarifele pentru ascultarea acestor mesaje.

Începând cu 1 iulie 2009, orice furnizor din țara de origine va factura la secundă clienții serviciului de roaming pentru furnizarea apelurilor în roaming reglementate, primite sau efectuate, cărora li se aplică un eurotarif.

Prin derogare de la dispozițiile celui de al doilea paragraf, furnizorul din țara de origine poate aplica o perioadă inițială minimă de tarifare, care să nu depășească 30 de secunde, în cazul apelurilor cărora li se aplică un eurotarif.”

(b)    Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)     Orice client al serviciului de roaming poate solicita, în orice moment după ce procesul stabilit la alineatul (3) s-a încheiat, să treacă la eurotarif sau să renunțe la acesta. Orice trecere la un astfel de tarif trebuie să se realizeze în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii, să fie gratuită și să nu impună condiții sau restricții legate de alte elemente ale abonamentului, cu excepția situației în care un client al serviciului de roaming care este abonat la un pachet special incluzând mai multe servicii (de exemplu, voce, SMS și/sau date) dorește să treacă la eurotarif, situație în care furnizorul din țara de origine îi poate cere clientului respectiv să renunțe la avantajele oferite de celelalte elemente ale pachetului. Furnizorul din țara de origine poate întârzia această trecere până la expirarea unei perioade minime de timp specificate pentru aplicarea tarifului de roaming anterior, perioadă care nu poate depăși trei luni.”

6.          Se introduce următorul articol 4a:

„Articolul 4a

Tarife de gros pentru mesajele SMS în roaming reglementate

(1)    Începând cu 1 iulie 2009, tariful de gros mediu pe care operatorul unei rețele vizitate îl poate percepe de la operatorul unei rețele din țara de origine a unui client al serviciului de roaming pentru furnizarea unui mesaj SMS reglementat inițiat în rețeaua vizitată nu trebuie să depășească 0,04 EUR per mesaj SMS.

(2)    Acest tarif de gros mediu se aplică între orice pereche de operatori și se calculează pentru o perioadă de 12 luni sau pentru orice altă perioadă mai scurtă care rămâne până la expirarea prezentului regulament.

(3)    Tariful de gros mediu menționat la alineatul (1) se calculează împărțind veniturile totale de gros încasate de operatorul rețelei vizitate de la fiecare operator al unei rețele din țara de origine pentru inițierea și transmiterea mesajelor SMS reglementate în interiorul Comunității în perioada relevantă la numărul total de astfel de mesaje SMS inițiate și transmise în numele operatorului relevant al unei rețele din țara de origine în perioada respectivă.

(4)    Operatorul unei rețele vizitate nu percepe de la operatorul rețelei din țara de origine a unui client de roaming niciun alt tarif decât cel menționat la alineatul (1) pentru terminarea unui mesaj SMS reglementat trimis unui client al serviciului de roaming care utilizează acest serviciu în rețeaua vizitată respectivă.”

7.          Se introduce următorul articol 4b:

„Articolul 4b

Tarife cu amănuntul pentru mesajele SMS în roaming reglementate

(1)    Furnizorii din țara de origine pun la dispoziție și oferă tuturor clienților lor de roaming, într-o manieră clară și transparentă, un eurotarif SMS în conformitate cu alineatul (2). Eurotariful SMS nu implică niciun abonament asociat sau alte tarife fixe sau periodice și poate fi combinat cu orice tarif cu amănuntul, sub rezerva celorlalte dispoziții ale prezentului articol.

(2)    Începând cu 1 iulie 2009, prețul cu amănuntul (fără TVA) al unui eurotarif SMS pe care un furnizor din țara de origine îl poate percepe de la un client al serviciului de roaming pentru un mesaj SMS reglementat trimis de clientul respectiv poate varia în funcție de fiecare mesaj SMS în roaming dar nu poate depăși 0,11 EUR.

(3)    Furnizorii din țara de origine nu percep niciun tarif de la clienții serviciului de roaming pentru primirea de către aceștia a unui mesaj SMS reglementat.

(4)    Începând cu 1 iulie 2009, furnizorii din țara de origine aplică automat un eurotarif SMS tuturor clienților serviciului de roaming existenți, cu excepția clienților care au ales deja un anume tarif sau pachet de roaming prin care beneficiază de alte tarife pentru mesajele SMS în roaming reglementate decât cele de care ar fi beneficiat în absența unei astfel de alegeri.

(5)    De la 1 iulie 2009, furnizorii din țara de origine aplică un eurotarif SMS pentru toți clienții noi ai serviciului de roaming care nu aleg în mod deliberat un tarif SMS în roaming diferit sau un pachet tarifar pentru serviciile de roaming care să includă un tarif diferit pentru serviciile de SMS în roaming reglementate.

(6)    Orice client al serviciului de roaming poate în orice moment solicita să treacă la un eurotarif SMS sau să renunțe la acesta. Orice trecere la un astfel de tarif trebuie să se realizeze în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii, să fie gratuită și să nu impună condiții sau restricții legate de elemente ale abonamentului altele decât cele de roaming. Furnizorul din țara de origine poate întârzia această trecere până la expirarea unei perioade minime de timp specificate pentru aplicarea tarifului de roaming anterior, perioadă care nu poate depăși trei luni. Un eurotarif SMS poate fi întotdeauna combinat cu un eurotarif.

(7)    Cel târziu la [ ], furnizorii din țara de origine informează individual toți clienții serviciului de roaming despre eurotariful SMS, despre faptul că acesta se aplică începând cu 1 iulie 2009 cel târziu pentru toți clienții serviciului de roaming care nu au ales în mod deliberat un tarif special sau un pachet aplicabil mesajelor SMS reglementate, precum și despre dreptul de a trece la un eurotarif SMS sau de a renunța la acesta în temeiul alineatului (6).”

8.        Se introduce următorul articol 4c:

„Articolul 4c

Caracteristicile tehnice ale mesajelor SMS în roaming reglementate

Niciun furnizor din țara de origine sau operator al unei rețele vizitate nu schimbă caracteristicile tehnice ale mesajelor SMS în roaming reglementate astfel încât acestea să difere de caracteristicile tehnice ale mesajelor SMS furnizate pe piața națională respectivă.”

9.          Articolul 5 se elimină.

10.        Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Transparența tarifelor cu amănuntul ale apelurilor și mesajelor SMS în roaming reglementate

(1)    Pentru a atenționa un client al serviciului de roaming în legătură cu faptul că va fi supus unor tarife de roaming atunci când efectuează sau primește un apel sau când trimite un mesaj SMS, cu excepția cazului în care clientul și-a anunțat furnizorul din țara sa de origine că nu solicită acest serviciu, fiecare furnizor din țara de origine oferă clientului, prin intermediul unui serviciu de mesagerie, în mod automat, fără întârzieri nejustificate și gratuit, în momentul în care intră într-un stat membru altul decât cel al rețelei din țara sa de origine, informații tarifare personalizate de bază cu privire la tarifele de roaming (cu TVA) care se aplică în cazul în care clientul respectiv efectuează și primește apeluri și trimite mesaje SMS în statul membru vizitat.

Aceste informații tarifare personalizate de bază includ plafonul maxim pe care îl poate plăti clientul în conformitate cu formula sa tarifară pentru:

(a)    efectuarea de apeluri în interiorul țării vizitate și către statul membru al rețelei din țara sa de origine, precum și pentru apelurile primite; precum și

(b)    trimiterea de mesaje SMS în roaming reglementate pe durata șederii în statul membru vizitat.

Se precizează, de asemenea, numărul de telefon gratuit la care se face referire în alineatul (2) din prezentul articol, pentru obținerea de informații mai detaliate și de informații cu privire la posibilitatea accesării serviciilor de urgență prin apelarea gratuită a numărului european de urgență 112.

Un client care a notificat că nu solicită serviciul de mesagerie automat are dreptul, în orice moment și în mod gratuit, să solicite furnizorului din țara de origine să-i furnizeze din nou serviciul respectiv.

La cerere, furnizorii din țara de origine transmit imediat și gratuit, prin apel vocal, aceste informații tarifare personalizate clienților nevăzători sau cu deficiențe de vedere.

(2)    În completarea alineatului (1), clienții au dreptul să solicite și să primească, gratuit, indiferent de locul în care se află în Comunitate, mai multe informații tarifare personalizate privind tarifele de roaming aplicabile în rețeaua vizitată apelurilor vocale, serviciilor SMS, MMS și altor servicii de comunicații de date, precum și informații privind măsurile de asigurare a transparenței aplicabile în temeiul prezentului regulament, prin intermediul unui apel vocal mobil sau prin SMS. O astfel de solicitare se face la un număr de telefon gratuit, desemnat în acest scop de către furnizorul din țara de origine.

(3)    Furnizorii din țara de origine oferă tuturor utilizatorilor informații complete cu privire la tarifele de roaming aplicabile, în special cu privire la eurotarif și la eurotariful SMS, în momentul contractării abonamentului. De asemenea, furnizorii din țara de origine oferă clienților serviciilor lor de roaming informații actualizate cu privire la tarifele de roaming aplicabile, fără întârzieri nejustificate, de fiecare dată când se modifică tariful.

Furnizorii din țara de origine iau măsurile necesare pentru a se asigura că toți clienții serviciilor lor de roaming sunt conștienți de disponibilitatea eurotarifului și a eurotarifului SMS. În special, aceștia comunică, în mod clar și corect, tuturor clienților serviciilor lor de roaming, până la 30 iulie 2007, condițiile privind eurotariful, iar până la 1 iunie 2009, condițiile privind eurotariful SMS. Aceștia trimit un mesaj de reamintire, la intervale de timp rezonabile, tuturor clienților care au optat pentru un alt tarif.”

11.        Se introduce următorul articol 6a:

„Articolul 6a

Transparență și mecanisme preventive pentru serviciile de date în roaming reglementate

(1)    Furnizorii din țara de origine se asigură că abonații serviciilor lor de roaming sunt informați în mod corespunzător, atât înainte de cât și după încheierea unui contract, cu privire la tarifele aplicate pentru utilizarea serviciilor de date în roaming reglementate, în moduri care să faciliteze înțelegerea de către clienți a consecințelor financiare ale unei astfel de utilizări și care să le permită să monitorizeze și să controleze cheltuielile aferente serviciilor de date în roaming reglementate în conformitate cu alineatele (2) și (3).

Dacă este cazul, furnizorii din țara de origine își informează clienții, înainte de încheierea unui contract și periodic după încheierea acestuia, cu privire la riscurile conectării și descărcării automate și necontrolate de date în roaming. În plus, furnizorii din țara de origine explică clienților lor, de o manieră clară și inteligibilă, cum să oprească aceste conexiuni automate de date în roaming pentru a evita folosirea necontrolată a serviciilor de date în roaming.

(2)    Începând cel târziu de la 1 iulie 2009, clienții serviciilor de roaming vor primi de la furnizorul din țara de origine un mesaj automat prin care vor fi anunțați că utilizează serviciul de roaming și vor primi informații tarifare personalizate de bază privind tarifele aplicabile pentru furnizarea serviciilor de date în roaming reglementate în statul membru respectiv, cu excepția cazului în care clientul a anunțat furnizorul din țara de origine că nu dorește să primească astfel de informații.

Aceste informații tarifare personalizate de bază se trimit pe telefonul mobil al clientului serviciului de roaming sau pe alt dispozitiv, de exemplu printr-un SMS, un e-mail sau o fereastră pop-up pe ecranul calculatorului, de fiecare dată când clientul intră într-un alt stat membru decât cel de origine al rețelei sale și inițiază pentru prima oară un serviciu de date în roaming reglementat ▌ în statul membru respectiv. Informațiile sunt furnizate▌ în mod gratuit în momentul în care un client de roaming inițiază un serviciu de date în roaming reglementat, prin mijloace adecvate, adaptate astfel încât să faciliteze primirea și înțelegerea fără dificultăți.

Un client care a anunțat furnizorul din țara de origine că nu solicită informațiile tarifare automate are dreptul, în orice moment și în mod gratuit, să solicite furnizorului din țara de origine să-i furnizeze din nou serviciul respectiv.

(3)    Până la 1 martie 2010 cel târziu, fiecare furnizor din țara de origine oferă ▌clienților serviciului de roaming posibilitatea de a opta facultativ și gratuit pentru o funcție care furnizează informații privind consumul acumulat exprimat în volum sau în moneda în care clientul este facturat, pentru tarifele pe care trebuie să le plătească pentru serviciile de date în roaming reglementate, și care garantează că, fără consimțământul explicit al clientului, cheltuielile cumulate pentru serviciile de date în roaming reglementate pe o perioadă de utilizare specificată nu depășește un plafon financiar specificat..

În acest scop, furnizorul din țara de origine pune la dispoziție una sau mai multe plafoane financiare maxime pentru perioade de utilizare specificate, cu condiția ca clientul să fie informat în avans cu privire la volumul de date corespunzător. Unul dintre aceste plafoane (plafonul financiar implicit) se situează aproape de valoarea de 50 EUR, fără a o depăși, pentru tarifele restante pe perioadă lunară de facturare (fără TVA).

Ca alternativă, furnizorul din țara de origine poate să stabilească plafoane exprimate în volum, cu condiția ca clientul să fie informat în prealabil cu privire la sumele financiare corespunzătoare. Unul dintre aceste plafoane (plafonul de volum implicit) corespunde unei sume care nu depășește valoarea de 50 EUR pentru tarifele restante pe perioadă lunară de facturare (fără TVA).

În plus, furnizorul din țara de origine poate oferi clienților serviciilor sale de roaming alte limite cu plafoane financiare lunare maxime diferite, adică mai ridicate sau mai scăzute.

Până la 1 iulie 2010, plafonul implicit din cel de-al doilea și cel de-al treilea paragraf se aplică tuturor clienților care nu au optat pentru o altă limită.

Fiecare furnizor din țara de origine se asigură, de asemenea, că i se trimite clientului o notificare adecvată, pe telefonul mobil sau pe alt dispozitiv, de exemplu printr-un SMS, e-mail sau fereastră de tip pop-up pe ecranul calculatorului, atunci când serviciile de date în roaming au atins 80% din plafonul financiar sau de volum maxim. Clienții au dreptul să solicite operatorilor lor să sisteze trimiterea unor astfel de notificări și au dreptul să solicite furnizorului din țara de origine, în orice moment și cu titlu gratuit, să-i furnizeze din nou serviciul respectiv.

Când altminteri acest plafon financiar sau de volum ar urma să fie depășit, se trimite o notificare telefonului mobil sau altui dispozitiv al clientului de roaming. Notificarea indică procedura care trebuie urmată în cazul în care clientul dorește să solicite continuarea furnizării serviciilor respective, precum și costurile asociate fiecărei unități suplimentare care urmează să fie consumată. Dacă clientul serviciului de roaming nu răspunde așa cum i s-a cerut în notificarea primită, furnizorul din țara de origine sistează imediat furnizarea și facturarea către client a serviciilor de date în roaming reglementate, cu excepția cazului în care sau până când clientul serviciului de roaming solicită continuarea sau reluarea furnizării serviciilor.

Începând cu 1 noiembrie 2010, ori de câte ori un client al serviciilor de roaming solicită să opteze pentru un serviciu de tipul „plafon financiar sau de volum” sau pentru eliminarea acestuia, schimbarea trebuie să fie efectuată gratuit în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii și să nu impună condiții sau restricții legate de alte elemente ale abonamentului.

(4)    Cu aplicare de la 1 iulie 2009:

(a)    Tariful de gros mediu pe care operatorul unei rețele vizitate îl poate percepe de la operatorul unei rețele din țara de origine a unui client al serviciului de roaming pentru furnizarea serviciilor de date în roaming reglementate prin intermediul rețelei vizitate respective nu trebuie să depășească o limită preventivă de 1,00 EUR la 1 iulie 2009, 0,80 EUR la 1 iulie 2010 și 0,50 EUR la 1 iulie 2011 per megabyte de date transmise. Aplicarea acestui plafon preventiv nu trebuie să ducă la denaturarea sau restricționarea concurenței pe piața de gros a serviciilor de date în roaming , în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2002/21/CE (directivă-cadru).

(b)    Acest tarif de gros mediu se aplică între orice pereche de operatori și se calculează pentru o perioadă de 12 luni sau pentru orice altă perioadă mai scurtă care rămâne până la expirarea prezentului regulament.

(c)    Tariful de gros mediu menționat la litera (a) se calculează împărțind veniturile totale de gros încasate de operatorul rețelei vizitate de la fiecare operator al unei rețele de origine pentru furnizarea serviciilor de date în roaming reglementate în perioada relevantă la numărul total de megabytes de date consumați în realitate pentru furnizarea serviciilor respective în perioada relevantă, exprimat într-o anumită sumă pe kilobyte.

12.        Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)    Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)     „(2) Autoritățile naționale de reglementare pun la dispoziția publicului informații actualizate privind aplicarea prezentului regulament, în special a articolelor 3, 4, 4a, 4b și 6a, într-un mod care să asigure accesul ușor al părților interesate la acestea.”

(b)    Alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)     „(5) Autoritățile naționale de reglementare pot interveni din proprie inițiativă pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament. În special, atunci când este cazul, acestea își utilizează competențele prevăzute la articolul 5 din Directiva privind accesul pentru a garanta accesul și interconectarea adecvate, în scopul asigurării unei legături cap la cap și a interoperabilității serviciilor de roaming, de exemplu în situația în care abonații nu pot trimite mesaje SMS în roaming reglementate abonaților unei rețele terestre de comunicații mobile din alt stat membru ca urmare a absenței unui acord care să permită livrarea acestor mesaje.”

13.        Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Sancțiuni

Statele membre stabilesc norme cu privire la sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că acestea sunt implementate. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei, cel mai târziu până la 30 martie 2008, sau, în cazul cerințelor suplimentare introduse de Regulamentul [XXXX/YYYY], în termen de nouă luni de la intrarea în vigoare a respectivului regulament, și înștiințează Comisia în cel mai scurt timp cu privire la orice modificare ulterioară care le poate afecta.”

14.        Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Evaluarea

(1)    Comisia evaluează modul de funcționare a prezentului regulament și, după efectuarea unei consultări publice, prezintă un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului cel mai târziu la 30 iunie 2011. Comisia evaluează, în special, dacă obiectivele regulamentului au fost realizate. În acest context, Comisia evaluează, inter alia:

 evoluția tarifelor de gros și cu amănuntul pentru furnizarea către clienții serviciului de roaming a serviciilor de comunicații de voce, SMS și de date, precum și evoluția corespunzătoare a serviciilor de comunicații mobile la nivel național în statele membre, separat pentru clienții cu abonament și pentru cei care utilizează cartele preplătite; Comisia evaluează și evoluția calității și vitezei serviciilor respective;

 disponibilitatea și calitatea serviciilor, inclusiv a celor care reprezintă o alternativă la serviciile de roaming (cum ar fi serviciile vocale, SMS și de date), ținând seama în special de noutățile din domeniul tehnologiei;

 măsura în care consumatorii au beneficiat, prin reducerea reală a tarifelor aferente serviciilor în roaming sau prin alte metode, de reduceri ale costurilor furnizării serviciilor în roaming și de varietatea tarifelor și produselor aflate la dispoziția consumatorilor care au obiceiuri de comunicare diferite;

 gradul de concurență de pe piețele de gros și cu amănuntul, în special situația în materie de concurență a operatorilor mai mici, independenți sau care și-au început recent activitatea, inclusiv efectele pe care le au asupra concurenței atât acordurile comerciale, cât și gradul de interconectare a operatorilor;

De asemenea, Comisia evaluează alte metode decât reglementarea prețurilor, care ar putea fi folosite pentru crearea unei piețe interne competitive pentru roaming; în acest demers, Comisia ține seama de o analiză efectuată independent de Organismul Autorităților Europene de Reglementare. Pe baza evaluării respective, Comisia face recomandările care se impun.

(1a)  În plus, până cel târziu la 30 iunie 2010 cel târziu, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport interimar care va conține un rezumat al monitorizării furnizării de servicii în roaming în Comunitate, precum și o evaluare a progreselor înregistrate în sensul îndeplinirii obiectivelor prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește aspectele menționate la alineatul (1).”

15.        La articolul 12 se elimină textul „cel mai târziu la 30 august 2007”.

16.        La articolul 13, „2010” se înlocuiește cu „2013”.

Articolul 2

Modificarea Directivei 2002/21/CE (Directiva cadru)

La articolul 1 alineatul (5) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), „rețele publice de telefonie mobilă” se înlocuiește cu „rețele publice de comunicații mobile”.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament expiră la 30 iunie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președinte                                                  Președinte

  • [1] *             Amendamente politice:textul nou sau înlocuit este marcat cu caractere aldine cursive, iar textul eliminat este marcat prin simbolul ▌. Corecturi și adaptări tehnice realizate de către servicii: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive, iar textul eliminat este marcat prin simbolul ║.
  • [2]               JO C , , p. .
  • [3]               JO C , , p. .
  • [4]               JO C , , p. .
  • [5]               [ ]
  • [6]               JO L 108, 24.4.2002, p. 7.
  • [7]               JO L 108, 24.4.2002, p. 33.
  • [8]               Sub rezerva unui acord privind pachetul de evaluare.

EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

La 27 iunie 2007, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (CE) nr. 717/2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității și de modificare a Directivei 2002/21/CE. Prezentul regulament constituie o reacție la lipsa concurenței de pe piața comunicațiilor mobile în ceea ce privește serviciile de roaming internaționale, fapt care a dus la creșterea excesivă a tarifelor percepute consumatorilor europeni, fapt care îi împiedică pe aceștia să utilizeze în mod adecvat serviciile de roaming în timpul călătoriilor în diferite state membre, afectând în acest mod libertatea de circulație.

După examinarea aplicării regulamentului menționat anterior și a funcționării pieței în 2008, Comisia a prezentat o propunere de extindere a reglementării în cazul serviciilor de voce în roaming și de extindere a domeniului de aplicare al regulamentului pentru a include serviciile de mesaje de tip SMS și de transfer de date în roaming, incluzând, de asemenea, mai multe măsuri pentru asigurarea transparenței. De asemenea, perioada de aplicare a regulamentului ar urma să fie prelungită până în 2013.

II. Serviciile de voce și SMS

Raportoarea susține extinderea reglementării tarifelor practicate pentru serviciile de voce. Din păcate, de la introducerea Regulamentului (CE) nr. 717/2007, tarifele pentru roaming nu au scăzut în mod semnificativ, tendința fiind de a se fixa puțin sub limitele stabilite în regulament.

Raportoarea își exprimă, de asemenea, acordul față de extinderea domeniului de aplicare al regulamentului pentru a include și SMS-urile. Din nefericire, din cauza tarifelor excesive pe care consumatorii sunt nevoiți să le plătească, pare să fie necesară în acest moment reglementarea tarifelor de gros și cu amănuntul percepute în cazul SMS-urilor.

Totuși, raportoarea consideră că reglementarea tarifelor pentru serviciile de voce și SMS în roaming trebuie să fie de natură excepțională, întrucât reglementarea prețurilor pe termen lung dăunează pieței.

III. Datele și transparența

Tarifele de gros și cu amănuntul pentru serviciile de date în roaming sunt, de asemenea, foarte ridicate. Deși se impune stabilirea unui nivel preventiv al tarifelor de gros pentru serviciile de date în roaming, raportoarea consideră că nu ar fi prudent în acest moment să se stabilească limite în cazul tarifelor cu amănuntul. Serviciile de date în roaming constituie o piață nouă, iar o asemenea reglementare a tarifelor ar dăuna dezvoltării ei. Reglementarea tarifelor de gros pentru serviciile de date pare să fie adecvată, întrucât micile întreprinderi noi trebuie să facă față tarifelor de gros excesive ale marilor operatori, ceea nu este un lucru bun pentru dezvoltarea serviciilor de date în roaming.

Raportoarea susține ideea măsurilor de asigurare a transparenței și preventive, care vizează protejarea consumatorilor și contribuie la evitarea așa-numitelor „șocuri de factură”. Aceste măsuri trebuie să fie avantajoase și flexibile, întrucât există o varietate mare de consumatori de servicii de date în roaming, cu nevoi diferite. Regulamentul trebuie nu numai să ofere un nivel suficient al protecției consumatorilor, cât și să permită acestor consumatori să utilizeze în mod adecvat serviciile de date în roaming. Orice măsuri de asigurare a transparenței trebuie să fie, în egală măsură, fezabile și nu trebuie să constituie sarcini împovărătoare pentru operatorii de telecomunicații.

IV. Reexaminarea și viitoarea reglementare a serviciilor în roaming

Raportorul își exprimă în continuare convingerea că, deși reglementarea temporară a prețurilor este o soluție pe termen scurt pentru evitarea tarifelor excesive și a deficiențelor de pe piață, în cele din urmă o piață sănătoasă și competitivă nu va putea prospera în condițiile unei reglementări îndelungate a tarifelor. În acest scop, este esențial să se analizeze cum se cuvine funcționarea acestui regulament și să se încerce găsirea altor alternative de reglementare a pieței, în vederea îndeplinirii acelorași obiective. Este important ca acest regulament să conțină o listă a aspectelor care trebuie analizate în detaliu, pentru a avea indicații mai precise referitoare la gradul de îndeplinire a acestor obiective. Precizarea acestor factori trebuie să constituie, de asemenea, indicații cu privire la așteptările din partea pieței, pentru a evita extinderea reglementării tarifelor. Este la fel de importantă analizarea detaliată a acestor factori în vederea unei viitoare abordări reglementative a acestui sector. În plus, este necesar un raport interimar, pentru a avea mai multe indicații cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor regulamentului și la comportamentul actorilor de pe piață.

V. Concluzie

Raportoarea s-a implicat în numeroase întruniri bilaterale cu toate părțile interesate majore vizate de prezentul regulament, iar Comisia ITRE a organizat o mini-audiere referitoare la acest subiect. Se poate trage concluzia că regulamentul trebuie să fie cât mai neutru și mai echilibrat posibil, asigurând faptul că nu avantajează pe nedrept anumite părți în detrimentul altora.

Raportoarea sprijină această propunere de regulament, dar își exprimă din nou opinia că reglementarea tarifelor de roaming trebuie să fie de natură excepțională și că reglementarea prețurilor pe termen lung ar dăuna pieței comunicațiilor mobile.

AVIZ al Comisiei pentru piaȚa internă Și protecȚia consumatorilor(*) (13.3.2009)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității și a Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice

(COM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

Raportor (*): Syed Kamall

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 47 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. INTRODUCERE

Proiectul de aviz transformă regulamentul într-un instrument care asigură transparența prețurilor și monitorizarea serviciilor de roaming până la 30 iunie 2013, însă elimină plafoanele tarifare actuale la 30 iunie 2010. Nu s-ar introduce nicio reglementare a prețurilor.

În această etapă, se intenționează stimularea unei dezbateri corespunzătoare atât în ceea ce privește aspectele pozitive ale propunerii Comisiei, cât și necesitatea de a evalua alternative rezonabile la instrumentul obtuz privind plafoanele tarifare, păstrând, în același timp, un grad înalt de protecție a consumatorului.

2. PROBLEMA

2.1 Propunerea Comisiei urmărește să rezolve problema legată de constatarea faptului că nu există concurență în cadrul serviciilor de roaming, iar prețurile nu reflectă în mod rezonabil costurile subiacente în cadrul furnizării serviciului.

Cu toate acestea, în studiul independent al Europe Economics (EE) solicitat de IMCO și ITRE s-au constatat următoarele:

· reducerea prețurilor pentru apelurile vocale impusă de Regulamentul existent nu a condus la o creștere semnificativă a volumului, indicând că problema percepută cu prețuri „nejustificate” nu exista. (Cifrele provizorii ale ERG indică faptul că, pentru trimestru al 3-lea din 2008, volumul serviciilor SMS – fără plafoane tarifare – a crescut chiar mai mult decât cel al apelurilor vocale. Acest fapt compromite unul dintre argumentele în favoarea plafoanelor pentru prețurile cu amănuntul ale serviciilor SMS);

· evaluarea de impact a Comisiei nu a stabilit dacă extinderea regulamentului ar conduce la creșterea bunăstării generale. (În unele țări ale UE, clienții cei mai săraci care au ales un serviciu de telefonie mobilă preplătit plătesc mai mult pentru unele apeluri vocale locale decât plătesc clienții relativ mai înstăriți ai serviciilor de roaming pentru convorbirile internaționale).

De asemenea, concluzia studiului EE este că efectele cele mai probabile ale neextinderii regulamentului ar fi:

· o stabilizare a prețurilor pentru apelurile vocale în jurul nivelurilor impuse pentru 2010 – și nu o creștere,

· o varietate mai mare de tarife și o concurență mai acerbă – care să conducă la o gamă mai mare de alternative și beneficii pentru consumator,

· evitarea efectului „waterbed”, adică tarife mici pentru apeluri vocale, pentru servicii SMS și date, dar prețuri mult mai mari pentru aparatele de telefon sau întârzieri în diminuarea prețului pentru alte servicii de telefonie mobilă – în general, în detrimentul consumatorilor.

De asemenea, studiul EE indică, în mod semnificativ, faptul că serviciile de roaming nu pot fi privite ca o piață separată, ci ca parte integrantă a pieții generale de telefonie mobilă, care este extrem de competitivă.

Aceste constatări, împreună cu nesiguranța inerentă cu privire la stabilirea prețurilor la nivel politic pentru o perioadă de cinci ani, reprezintă argumente puternice atât împotriva extinderii actualei reglementării a prețurilor asupra apelurile vocale, cât și împotriva impunerii unei alte reglementări a prețurilor.

2.2      Raportorul consideră că există consens privind necesitatea abordării lipsei de transparență a facturilor, precum și a șocului pe care îl produce clienților o factură emisă pentru servicii de date în sistem roaming care indică o valoare mult mai mare decât se așteptau aceștia. Măsurile de transparență actuale ar putea fi menținute și extinse, de asemenea, la nivelul serviciilor SMS.

3. SOLUȚIA

3.1      Există dovezi că prețurile mai mici impuse global nu au generat o bunăstare generală mai mare sau un grad mai mare de folosire a serviciilor de roaming reglementate. În lipsa unei bunăstări generale demonstrate care ar rezulta din extinderea regulamentului și ținând cont de incertitudinile privind definirea pieței și problema stabilirii prețurilor pentru cinci ani, fără a avea o bază care să determine diferența dintre „justificat” și „nejustificat”, prelungirea regulamentului în această etapă se poate dovedi inadecvată.

3.2      S-a convenit că trebuie abordată, în vederea soluționării, problema lipsei de transparență a prețurilor și că piața ar trebui să fie monitorizată permanent. Aceste aspecte ar trebui, de asemenea, să fie limitate în timp, în vederea integrării eventuale a acestora în cadrul de reglementare general al comunicațiilor electronice. Existența unui regulament separat care se referă doar la o mică parte a pieții care constă în servicii de roaming este nesatisfăcătoare. În mod deosebit, Directiva privind serviciul universal conține o serie de măsuri privind transparența și, odată ce va exista suficientă experiență privind punerea în aplicare a acestor măsuri, precum și a măsurilor de transparență specifice serviciilor de roaming, Comisia ar putea lua în calcul modificări corespunzătoare la Directiva privind serviciul universal, consimțind la eliminarea definitivă a regulamentului separat privind roaming-ul.

3.3 Într-un document de lucru separat, raportorul a încercat să sublinieze câteva alternative la instrumentul obtuz privind plafoanele tarifare, cum ar fi:

· neextinderea regulamentului

· acordarea puterii de decizie autorităților de reglementare – în ciuda temerilor privind independența ERG

· clauze de nediscriminare

· acțiune împotriva operatorilor sau a piețelor specifice abuzive

· stabilirea unui schimb pentru serviciile angro de mesaje vocale, servicii SMS și date

Se speră că avantajele acestor soluții pot fi dezbătute în mod corect de către Parlament.

4. CONCLUZIE

În vederea demarării unei discuții corecte privind avantajele corespunzătoare ale propunerii Comisiei și ale eventualelor alternative, raportorul a respins, în această etapă, propunerile privind plafoanele tarifare, concentrându-se în schimb asupra transparenței față de consumatori și asupra continuării monitorizării pieței. Să înceapă dezbaterea!

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Diferențele de topografie, densitate a populației și variațiile sezoniere în zonele turistice conduc la adoptarea de modele de afaceri diferite de către operatorii de telefonie mobilă, ceea ce duce la creșterea costurilor.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Este necesar ca plafoanele tarifelor de gros medii pentru apelurile în roaming reglementate, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 717/2007, să scadă în continuare pe perioada de prelungire a regulamentului, astfel încât să reflecte costurile în scădere, inclusiv scăderile tarifelor pentru terminarea apelurilor mobile reglementate din statele membre, pentru a se garanta buna funcționare a pieței interne și pentru a se îndeplini în continuare obiectivul eliminării prețurilor excesive și pe cel al încurajării inovației și concurenței între operatori.

(7) Este necesar ca plafoanele tarifelor de gros medii pentru apelurile în roaming reglementate, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 717/2007, să scadă în continuare pe perioada de prelungire a regulamentului, astfel încât să reflecte costurile în scădere, inclusiv scăderile tarifelor pentru terminarea apelurilor mobile reglementate din statele membre, pentru a se garanta buna funcționare a pieței interne și pentru a se îndeplini în continuare obiectivul eliminării prețurilor excesive și pe cel al încurajării inovației și concurenței între operatori. Plafoanele tarifelor de gros medii nu ar trebui în niciun caz să fie bazate pe costuri pentru a facilita o viitoare renunțare la reglementare și pentru a oferi operatorilor marja de acțiune necesară pentru a fi competitivi.

Justificare

Plafoanele tarifelor stabilite de regulament nu au fost și nu ar trebui să fie bazate pe costuri. Stabilirea unor plafoane tarifare bazate pe costuri ar fi incompatibilă cu încurajarea concurenței și ar face mult mai dificilă renunțarea la reglementare.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În aceste condiții, furnizorilor cu amănuntul de apeluri în roaming reglementate ar trebui să li se impună să-și factureze clienții la secundă pentru apelurile cărora li se aplică eurotariful, având doar posibilitatea de a aplica o perioadă inițială minimă de tarifare de maxim 30 de secunde pentru apelurile efectuate. Acest lucru le va permite operatorilor să acopere orice costuri rezonabile de inițiere a apelurilor și să concureze liber oferind perioade mai scurte pentru tarifarea minimă. Cu toate acestea, în cazul apelurilor cu eurotarif primite, nu se justifică nicio perioadă inițială minimă de tarifare, deoarece costul de gros subiacent se aplică la secundă, iar costurile specifice de inițiere a apelurilor sunt deja acoperite de tarifele aplicate pentru terminarea apelurilor.

(16) În aceste condiții, furnizorilor cu amănuntul de apeluri în roaming reglementate ar trebui să li se impună să-și factureze clienții la secundă, aceștia neputând aplica o perioadă inițială minimă de tarifare pentru apelurile cărora li se aplică eurotariful.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Abonații serviciului de roaming nu ar trebui să aibă obligația de a plăti tarife suplimentare pentru primirea mesajelor SMS reglementate atunci când utilizează serviciul de roaming într-o rețea vizitată, deoarece aceste costuri de terminare sunt deja compensate de tariful cu amănuntul perceput pentru trimiterea mesajelor SMS în roaming.

(27) Abonații serviciului de roaming nu ar trebui să aibă obligația de a plăti tarife suplimentare pentru primirea mesajelor SMS sau vocale reglementate atunci când utilizează serviciul de roaming într-o rețea vizitată, deoarece aceste costuri de terminare sunt deja compensate de tariful cu amănuntul perceput pentru trimiterea mesajelor SMS sau vocale în roaming.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Cu toate acestea, ar trebui să se ia măsuri pentru a îmbunătăți transparența prețurilor cu amănuntul în cazul serviciilor de date în roaming, în special pentru a elimina problema „șocului facturii”, care constituie un obstacol pentru buna funcționare a pieței interne și pentru a pune la dispoziția clienților serviciilor de roaming instrumentele de care au nevoie pentru a-și monitoriza și controla cheltuielile aferente serviciilor de date în roaming.

(33) Cu toate acestea, ar trebui să se ia măsuri pentru a îmbunătăți transparența prețurilor cu amănuntul în cazul serviciilor de date în roaming, în special pentru a elimina problema „șocului facturii”, care constituie un obstacol pentru buna funcționare a pieței interne și pentru a pune la dispoziția clienților serviciilor de roaming instrumentele de care au nevoie pentru a-și monitoriza și controla cheltuielile aferente serviciilor de date în roaming. De asemenea, ar trebui să se introducă măsuri pentru a garanta că operatorii de telefonie mobilă care blochează accesul la aplicații sau tehnologii susceptibile a se substitui sau a constitui o alternativă la serviciile de roaming, cum ar fi serviciile de WiFi, de VoIP și de mesagerie instantanee, informează consumatorii cu privire la acest lucru, permițându-le astfel să ia o decizie în cunoștință de cauză.

Justificare

Consumatorii ar putea dori să folosească tehnologii alternative precum WiFi și servicii alternative precum VoIP. În cazul în care operatorul decide să blocheze accesul la aceste tehnologii și servicii, consumatorii ar trebui avertizați în legătură cu aceasta, pentru a le permite să decidă dacă să aleagă sau nu un alt operator. Acest amendament este în conformitate cu propunerile de modificare a Directivei privind serviciul universal care face obiectul dezbaterilor în prezent.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) În special, operatorii de telefonie mobilă ar trebui să pună la dispoziția abonaților serviciilor de roaming informații personalizate privind tarifele aplicabile în cazul fiecăruia pentru serviciile de date în roaming atunci când inițiază pentru prima dată un serviciu de date în roaming sau când intră într-un alt stat membru. Aceste informații ar trebui furnizate pe telefoanele mobile ale acestora sau pe alte dispozitive mobile în cel mai adecvat mod, astfel încât să fie primite și înțelese cu ușurință.

(34) În special, operatorii de telefonie mobilă ar trebui să pună la dispoziția abonaților serviciilor de roaming informații personalizate privind tarifele aplicabile în cazul fiecăruia pentru serviciile de date în roaming atunci când abonatul serviciului de roaming inițiază un serviciu de date în roaming într-un anumit stat membru sau intră într-un alt stat membru. Aceste informații ar trebui furnizate prin trimiterea unui mesaj pe telefoanele mobile ale acestora, prin e-mail sau printr-o fereastră pop-up pe ecranul computerului lor în cel mai adecvat mod, astfel încât să fie primite și înțelese cu ușurință.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) În plus, pentru a evita „șocul facturii”, operatorii ar trebui să le ofere gratuit tuturor clienților serviciilor de roaming ocazia de a preciza din timp care este limita financiară maximă în care se pot încadra pentru plata tarifelor pentru serviciile de date în roaming, trimițându-le un mesaj de avertisment atunci când se apropie de limita respectivă. În momentul atingerii acestei limite, serviciul de date în roaming ar trebui întrerupt, cu excepția cazului în care clientul solicită în mod explicit că dorește furnizarea sa în continuare.

(35) În plus, pentru a evita „șocul facturii”, operatorii ar trebui să le furnizeze gratuit tuturor clienților serviciilor lor de roaming informații privind cheltuielile acumulate, exprimate cantitativ sau în moneda în care clienții serviciului de roaming sunt facturați și să le ofere de asemenea posibilitatea de a preciza din timp mai multe limite maxime de utilizare în care se pot încadra pentru plata tarifelor pentru serviciile de date în roaming, trimițându-le notificări atunci când se apropie de limita convenită. În momentul atingerii acestei limite de utilizare, serviciul de date în roaming ar trebui întrerupt, cu excepția cazului în care clientul solicită în mod explicit că dorește furnizarea sa în continuare, în conformitate cu termenii și condițiile care se menționează în notificare.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) Această abordare comună ar trebui, totuși, menținută o perioadă limitată de timp, dar ar putea fi prelungită sau modificată în urma unei evaluări care urmează să fie efectuată de Comisie. Comisia ar trebui să evalueze eficacitatea Regulamentului (CE) nr. 717/001, astfel cum este modificat de prezentul Regulament, precum și contribuția pe care o aduce la implementarea cadrului de reglementare și la funcționarea armonioasă a pieței interne, ținând cont în același timp de impactul prezentului regulament asupra furnizorilor de servicii de comunicații mobile mai mici din cadrul Comunității și de poziția lor pe piața de roaming în spațiul comunitar.

(40) Această abordare comună ar trebui, totuși, menținută o perioadă limitată de timp, dar ar putea fi prelungită sau modificată în urma unei evaluări care urmează să fie efectuată de Comisie. Comisia ar trebui să evalueze eficacitatea Regulamentului (CE) nr. 717/001, astfel cum este modificat de prezentul Regulament, în conformitate cu obiectivele sale de eliminare a tarifelor excesive practicate pentru serviciile de roaming în întreaga Comunitate, de obținere a unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor, de încurajare a concurenței între operatorii de telefonie mobilă și de acordare a unor stimulente pentru inovație și a posibilității clienților de a alege. Comisia ar trebui, de asemenea, să examineze contribuția pe care o aduce la implementarea cadrului de reglementare și la funcționarea armonioasă a pieței interne. Comisia ar trebui să examineze impactul prezentului regulament asupra poziției concurențiale a furnizorilor de servicii de comunicații mobile de diferite mărimi și din diferite regiuni ale Comunității și de poziția lor pe piața de roaming în spațiul comunitar. În acest context, Comisia ar trebui să acorde o importanță specială evoluțiilor și tendințelor care caracterizează tarifele de gros pentru serviciile de date în roaming în raport cu limita preventivă a tarifului de gros prevăzută în prezentul regulament, acordând o atenție deosebită riscurilor de creștere a tarifelor de gros dacă și atunci când aplicarea prezentului regulament încetează, întrucât acest lucru ar constitui o povară injustă asupra furnizorilor din țara de origine, care nu vor avea posibilitatea sau vor refuza să majoreze prețurile aplicabile consumatorilor în consecință. Aceasta ar trebui să evalueze în ce măsură s-a dezvoltat concurența la nivelul furnizării de servicii de roaming, ținând cont, inter alia, de evoluțiile tarifelor pentru serviciile de comunicații mobile în roaming, de produsele și ofertele disponibile pentru serviciile de roaming, de calitatea serviciului oferit și de impactul evoluțiilor tehnologice asupra asigurării de servicii de roaming, inclusiv al înlocuirii de către servicii noi precum VoIP. Comisia ar trebui să analizeze, în special, dacă tarifele de roaming sunt sau ar putea fi excesive, având în vedere structurile tarifare ale serviciilor de comunicații mobile în general. Comisia ar trebui, de asemenea, să evalueze dacă reglementarea serviciilor de roaming ar putea fi inclusă în mod adecvat în cadrul de reglementare al comunicațiilor electronice. Înainte de a revizui cele menționate anterior și pentru a asigura monitorizarea continuă a serviciilor în roaming în Comunitate, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport interimar care să includă o analiză generală a celor mai recente informații referitoare la tarifele de gros și cu amănuntul practicate pentru serviciile de voce, SMS și date în roaming, defalcate pe clienții abonați și pe cei utilizatori de cartele preplătite, separat.

Justificare

Pentru a asigura o reglementare adecvată a pieței pe termen lung, Comisia trebuie să analizeze amănunțit o serie de aspecte relevante ale pieței. Este necesară, de asemenea, elaborarea unui raport interimar, pentru a avea mai multe indicații cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor regulamentului și comportamentul actorilor de pe piață.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 - punctul 2 - litera a

Regulamentul (CE) nr. 717/2007

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acesta prevede norme privind tarifele care pot fi percepute de către operatorii de comunicații mobile în vederea furnizării serviciilor internaționale de roaming pentru apelurile de voce și mesajele SMS care încep și se termină în interiorul Comunității, precum și pentru serviciile de comunicații cu comutare de pachete de date utilizate de clienții serviciului de roaming atunci când folosesc acest serviciu într-o rețea mobilă din alt stat membru. Acesta se aplică atât în cazul tarifelor de gros percepute între operatorii de rețele, cât și, dacă este cazul, pentru tarifele cu amănuntul percepute de către furnizorii din țara de origine.

Se introduc măsuri pentru a garanta faptul că operatorii de telefonie mobilă care blochează accesul la aplicații sau tehnologii susceptibile a se substitui sau a constitui o alternativă la serviciile de roaming, cum ar fi WiFi, VoIP și serviciile de mesagerie, informează consumatorii cu privire la acest lucru, permițându-le astfel să ia o decizie în cunoștință de cauză.

Justificare

Consumatorii ar putea dori să folosească tehnologii alternative precum WiFi și servicii alternative precum VoIP. În cazul în care operatorul decide să blocheze accesul la aceste tehnologii și servicii, consumatorii ar trebui avertizați în legătură cu aceasta, pentru a le permite să decidă dacă să aleagă sau nu un alt operator. Acest amendament este în conformitate cu propunerile de modificare a Directivei privind serviciul universal care face obiectul dezbaterilor în prezent.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 - punctul 5 - litera a

Regulamentul (CE) nr. 717/2007

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile celui de al doilea paragraf, furnizorul din țara de origine poate aplica o perioadă inițială minimă de tarifare, care să nu depășească 30 de secunde, în cazul apelurilor cărora li se aplică un eurotarif.

eliminat

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5 – litera aa (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 717/2007

Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) se introduce următorul alineat:

 

„(2a) Furnizorii din țara de origine nu percep niciun tarif clienților serviciului lor de roaming pentru primirea de către aceștia a unui mesaj vocal în roaming.”

Justificare

Se face referire la articolul 4b alineatul (3) din prezentul regulament, care precizează că primirea unui mesaj SMS în roaming reglementat este gratuită. Pentru a proteja clienții de acumularea unor costuri ridicate aferente mesajelor vocale în roaming ale căror dimensiuni nu pot fi controlate de către aceștia, aceleași dispoziții ca și cele menționate la articolul 4b alineatul (3) trebuie să se aplice mesajelor vocale în roaming.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 717/2007

Articolul 6a – alineatele 1 - 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Furnizorii din țara de origine se asigură că abonații serviciilor lor de roaming sunt informați în mod corespunzător cu privire la tarifele aplicate pentru utilizarea serviciilor de date în roaming reglementate, în moduri care să faciliteze înțelegerea de către clienți a consecințelor financiare ale unei astfel de utilizări și care să le permită să monitorizeze și să controleze cheltuielile aferente serviciilor de date în roaming reglementate în conformitate cu alineatele (2) și (3).

(1) Furnizorii din țara de origine își informează în mod corespunzător abonații înainte de încheierea unui contract cu privire la tarifele aplicabile planului tarifar ales. În plus, aceștia prezintă exemple ale unor aplicații utilizate pentru transmiterea de date în roaming, cum ar fi e-mailul, transmiterea de imagini și aplicațiile de navigare pe internet, indicând volumul de date aproximativ pe care îl implică acestea. Aceste exemple se aplică pentru utilizarea serviciilor de date în roaming reglementate, în moduri care să faciliteze înțelegerea de către clienți a consecințelor financiare ale unei astfel de utilizări și care să le permită să monitorizeze și să controleze cheltuielile aferente serviciilor de date în roaming reglementate în conformitate cu alineatele (2) și (3). Pe lângă aceasta, datele nu se vor descărca decât în cazul în care există o autorizație sau o solicitare în acest sens.

(2) Începând cel târziu de la 1 iulie 2009, clienții serviciilor de roaming vor primi de la furnizorul din țara de origine un mesaj automat prin care vor fi anunțați că utilizează serviciul de roaming și vor primi informații tarifare personalizate privind tarifele aplicabile pentru furnizarea serviciilor de date în roaming reglementate în statul membru respectiv, cu excepția cazului în care clientul a anunțat furnizorul din țara de origine că nu dorește să primească astfel de informații.

(2) Începând cel târziu de la 1 iulie 2009, clienții serviciilor de roaming vor primi de la furnizorul din țara de origine un mesaj automat prin care vor fi anunțați că utilizează serviciul de roaming și vor primi informații tarifare personalizate de bază privind tarifele aplicabile pentru furnizarea serviciilor de date în roaming reglementate în statul membru respectiv, cu excepția cazului în care clientul a anunțat furnizorul din țara de origine că nu dorește să primească astfel de informații.

Aceste informații tarifare personalizate se trimit pe telefonul mobil al clientului serviciului de roaming sau pe alt dispozitiv atunci când clientul inițiază un serviciu de date în roaming reglementat într-un anumit stat membru altul decât cel al rețelei de origine pentru prima dată de la intrarea în statul membru respectiv. Informațiile sunt furnizate fără întârzieri nejustificate și în mod gratuit, prin mijloace adecvate, adaptate astfel încât să faciliteze primirea și înțelegerea fără dificultăți.

Aceste informații tarifare personalizate de bază se trimit pe telefonul mobil al clientului serviciului de roaming sau pe adresa sa de e-mail, sau prin intermediul unei ferestre pop-up pe ecranul computerului său, atunci când clientul intră într-un alt stat membru sau inițiază un serviciu de date în roaming reglementat într-un anumit stat membru altul decât cel al rețelei de origine pentru prima dată de la intrarea în statul membru respectiv. Informațiile sunt furnizate fără întârzieri nejustificate și în mod gratuit, prin mijloace adecvate, adaptate astfel încât să faciliteze primirea și înțelegerea fără dificultăți.

Un client care a anunțat furnizorul din țara de origine că nu solicită informațiile tarifare automate are dreptul, în orice moment și în mod gratuit, să solicite furnizorului din țara de origine să-i furnizeze din nou serviciul respectiv.

Un client care a anunțat furnizorul din țara de origine că nu solicită informațiile tarifare automate are dreptul, în orice moment și în mod gratuit, să solicite furnizorului din țara de origine să-i furnizeze din nou serviciul respectiv.

(3) Până la 1 iulie 2010 cel târziu, furnizorii din țara de origine oferă funcția „limită de suspendare”, prin care pun gratuit la dispoziția tuturor clienților serviciului de roaming posibilitatea de a specifica din timp o limită financiară maximă, exprimată în moneda în care clientul este facturat, pentru tarifele pe care trebuie să le plătească pentru serviciile de date în roaming reglementate.

(3) Până la 1 ianuarie 2010 cel târziu, fiecare furnizor din țara de origine pune gratuit la dispoziția tuturor clienților serviciului său de roaming o opțiune care furnizează informații privind cheltuielile acumulate, exprimate cantitativ sau în moneda în care clientul este facturat pentru serviciile de date în roaming reglementate. În acest scop, furnizorul din țara de origine pune la dispoziție una sau mai multe limite maxime de utilizare pentru perioade de utilizare specificate. Una dintre aceste limite se situează aproape, dar nu depășește valoarea de 50 de euro (fără TVA) sau 20 de MB pe perioada lunară de facturare.

Atunci când se atinge limita de suspendare, furnizorul din țara de origine sistează imediat furnizarea către client a serviciilor de date în roaming reglementate, cu condiția ca sau până când clientul serviciului de roaming solicită continuarea sau reluarea furnizării serviciilor.

Atunci când se atinge limita maximă de utilizare, se trimite o notificare clientului serviciului de roaming. Dacă clientul serviciului de roaming nu răspunde așa cum i s-a cerut în notificarea primită, furnizorul din țara de origine sistează imediat furnizarea și facturarea către client a serviciilor de date în roaming reglementate, cu excepția cazului în care sau până când clientul serviciului de roaming solicită continuarea sau reluarea furnizării serviciilor. Notificarea indică procedura care trebuie urmată în cazul în care clientul dorește să solicite continuarea furnizării serviciilor respective, precum și costurile asociate fiecărei unități suplimentare consumate.

Furnizorul din țara de origine se asigură, de asemenea, că i se trimite clientului un mesaj de avertisment adecvat, pe telefonul mobil sau pe alt dispozitiv, înainte de atingerea uneia sau mai multor limite de tarifare, stabilite din timp, de comun acord, de client și de furnizorul din țara de origine. Mesajul de avertisment îl informează pe client că limita de suspendare este pe punctul de a fi atinsă și indică procedura care trebuie urmată de client dacă acesta dorește să solicite continuarea sau reluarea furnizării serviciilor.

Fiecare furnizor din țara de origine se asigură, de asemenea, că i se trimite clientului o notificare adecvată, prin intermediul telefonului mobil, al adresei de e-mail sau al unei ferestre pop-up pe ecranul computerului său, atunci când serviciile de date în roaming au atins 80% din limita maximă de utilizare. Clienții au dreptul să solicite operatorilor lor să sisteze trimiterea unor astfel de notificări și totodată să solicite furnizorului din țara de origine, în orice moment și cu titlu gratuit, să-i furnizeze din nou serviciul respectiv.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 717/2007

Articolul 6a – alineatul 4 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Tariful de gros mediu pe care operatorul unei rețele vizitate îl poate percepe de la operatorul unei rețele din țara de origine a unui client al serviciului de roaming pentru furnizarea serviciilor de date în roaming reglementate prin intermediul rețelei vizitate respective nu trebuie să depășească o limită preventivă de 1,00 EUR per megabit de date transmise.

(a) Tariful de gros mediu pe care operatorul unei rețele vizitate îl poate percepe de la operatorul unei rețele din țara de origine a unui client al serviciului de roaming pentru furnizarea serviciilor de date în roaming reglementate prin intermediul rețelei vizitate respective nu trebuie să depășească o limită preventivă de 0,25 EUR (fără TVA) per megabit de date transmise.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 717/2007

Articolul 6a – alineatul 4 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Tariful de gros mediu menționat la litera (a) se calculează împărțind veniturile totale de gros încasate de operatorul rețelei vizitate de la fiecare operator al unei rețele de origine pentru furnizarea serviciilor de date în roaming reglementate în perioada relevantă la numărul total de megabiți de date consumați pentru furnizarea serviciilor respective în perioada relevantă.

(c) Tariful de gros mediu menționat la litera (a) se calculează împărțind veniturile totale de gros încasate de operatorul rețelei vizitate de la fiecare operator al unei rețele de origine pentru furnizarea serviciilor de date în roaming reglementate în perioada relevantă la numărul total de megabiți de date consumați în realitate pentru furnizarea serviciilor respective în perioada relevantă, exprimat într-o anumită sumă pe kilobait.

Justificare

Este important să se specifice că facturarea ar trebui să se facă pe kilobait. Altfel, operatorii pot fi stimulați să factureze pe megabiți, ceea ce ar cauza o creștere a tarifelor cu amănuntul, așa cum s-a întâmplat în cazul serviciilor de voce.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 11a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 717/2007

Articolul 6b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) se introduce următorul articol:

 

„Articolul 6b

Transparența pentru clienții serviciilor de roaming privind rețelele vizitate

 

(1) Fiecare furnizor din țara de origine furnizează clienților serviciului său de roaming, în mod automat și cu titlu gratuit, informații complete despre rețelele disponibile în statele membre vizitate și cu privire la posibilitatea de a alege rețeaua dorită pentru roaming.

 

Furnizorii din țara de origine comunică, în special, tuturor clienților serviciului lor de roaming, în mod clar și imparțial, modalitatea de a alege rețeaua vizitată.

 

(2) Furnizorii din țara de origine se asigură că clienții serviciului lor de roaming pot alege rețeaua vizitată cu ușurință și de la prima încercare atunci când se află în străinătate.

 

(3) Pentru a garanta că clienții serviciului de roaming sunt liberi să aleagă rețeaua vizitată, operatorii de rețea nu interzic și nu îngreunează alegerea manuală de către clienții serviciului de roaming.

 

(4) În cazul în care un client al serviciului de roaming poate beneficia de diferite tarife într-un stat membru în funcție de rețeaua vizitată aleasă, furnizorul din țara de origine informează clientul serviciului de roaming cu privire la diferențele de tarife.”

Justificare

În cea mai mare parte a timpului, consumatorii nu pot alege rețeaua vizitată. Intr-adevăr, există instrumente din ce în ce mai eficiente pentru redirecționarea traficului în roaming care sunt frecvent folosite de alianțe. În cele mai multe cazuri, clienții nu sunt nici măcar conștienți de astfel de practici. De aceea, nu există un avantaj real pentru clienți, în special din cauza faptului că clienții sunt sistematic redirecționați de către membrii alianțelor către o rețea parteneră și nu către cea mai eficientă sau cea mai ieftină rețea gazdă. În concluzie, dat fiind că nu clienții sunt cei care aleg rețeaua vizitată, nu există nicio presiune asupra tarifelor de roaming cu amănuntul și, astfel, nicio concurență la nivelul tarifelor.

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12 – litera aa (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 717/2007

Articolul 7 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) În pregătirea revizuirii prevăzute la articolul 11, autoritățile naționale de reglementare monitorizează evoluția tarifelor de gros și cu amănuntul pentru furnizarea serviciilor de comunicații de date și voce clienților serviciului de roaming, inclusiv a serviciilor SMS și MMS, inclusiv în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 299 alineatul (2) din tratat. Autoritățile naționale de reglementare supraveghează disponibilitatea și calitatea serviciilor de date, în special în ceea ce privește viteza minimă disponibilă și fiabilitatea conexiunii. De asemenea, autoritățile naționale de reglementare sunt atente la cazurile speciale de roaming involuntar în regiunile de frontieră din state membre vecine și monitorizează folosirea tehnicilor de gestionare a traficului în detrimentul clienților. Acestea comunică rezultatele monitorizării respective Comisiei, o dată la șase luni, incluzând informații separate privind întreprinderile, clienții care au ales un serviciu de telefonie mobilă preplătit și cei care au ales un serviciu de telefonie mobilă post-plătit.”

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 717/2007 (rețelele publice de telefonie mobilă) și a Directivei 2002/21/CE (serviciile de comunicații electronice)

Referințe

COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Comisia competentă în fond

ITRE

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

IMCO

9.10.2008

 

 

 

Cooperare consolidată - data anunțului în plen

20.11.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz :       

        Data numirii

Syed Kamall

10.11.2008

 

 

Examinare în comisie

2.12.2008

21.1.2009

10.2.2009

 

Data adoptării

2.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

0

14

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriela Crețu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Marianne Thyssen, Jacques Toubon

Membri supleanți prezenți la votul final

Jan Cremers, Benoît Hamon, Syed Kamall, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Richard Corbett, Ingeborg Gräßle, Jörg Leichtfried, Véronique Mathieu, Peter Skinner

AVIZ al Comisiei pentru cultură Și educaȚie (19.2.2009)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității și a Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice

(COM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

Raportor pentru aviz: Manolis Mavrommatis

AMENDAMENTELE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12a) Unii operatori se confruntă cu costuri en gros mai ridicate decât alții, din cauza unor circumstanțe geografice sau de altă natură, precum dificultățile topografice, regiunile cu populație cu densitate redusă și afluxul mare de turiști în limitele unor perioade de timp scurte;

Justificare

Trebuie avut în vedere că, din cauza circumstanțelor menționate mai sus, unii operatori de telefonie mobilă pot avea costuri mai mari decât alții în ceea ce privește instalarea, întreținerea și modernizarea rețelelor de telefonie mobilă.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) În plus, pentru a evita „șocul facturii”, operatorii ar trebui să le ofere gratuit clienților serviciilor de roaming ocazia de a preciza din timp care este limita financiară maximă în care se pot încadra pentru plata tarifelor pentru serviciile de date în roaming, trimițându-le un mesaj de avertisment atunci când se apropie de limita respectivă. În momentul atingerii acestei limite, serviciul de date în roaming ar trebui întrerupt, cu excepția cazului în care clientul solicită în mod explicit că dorește furnizarea sa în continuare.

(35) În plus, pentru a evita „șocul facturii”, operatorii ar trebui să le ofere gratuit clienților serviciilor de roaming, acordând o atenție deosebită studenților, persoanelor care efectuează călătorii de afaceri, reporterilor și asistenților media, ocazia de a preciza din timp care este limita financiară maximă în care se pot încadra pentru plata tarifelor pentru serviciile de date în roaming, trimițându-le un mesaj de avertisment atunci când se apropie de limita respectivă. În momentul atingerii acestei limite, serviciul de date în roaming ar trebui întrerupt, cu excepția cazului în care clientul solicită în mod explicit că dorește furnizarea sa în continuare.

Justificare

S-a constatat că studenții și persoanele care efectuează călătorii de afaceri au nevoie să descarce date mai frecvent decât altele.

Amendamentul  3

Propunere de regulament - act de modificare

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) Această abordare comună ar trebui, totuși, menținută o perioadă limitată de timp, dar ar putea fi prelungită sau modificată în urma unei evaluări care urmează să fie efectuată de Comisie. Comisia ar trebui să evalueze eficacitatea Regulamentului (CE) nr. 717/001, astfel cum este modificat de prezentul Regulament, precum și contribuția pe care o aduce la implementarea cadrului de reglementare și la funcționarea armonioasă a pieței interne, ținând cont în același timp de impactul prezentului regulament asupra furnizorilor de servicii de comunicații mobile mai mici din cadrul Comunității și de poziția lor pe piața de roaming în spațiul comunitar.

(40) Această abordare comună ar trebui, totuși, menținută o perioadă limitată de timp, dar ar putea fi prelungită sau modificată în urma unei evaluări care urmează să fie efectuată de Comisie. Comisia ar trebui să evalueze eficacitatea Regulamentului (CE) nr. 717/001, astfel cum este modificat de prezentul Regulament, precum și contribuția pe care o aduce la implementarea cadrului de reglementare și la funcționarea armonioasă a pieței interne, ținând cont în același timp de impactul prezentului regulament asupra furnizorilor de servicii de comunicații mobile mai mici din cadrul Comunității și de poziția lor pe piața de roaming în spațiul comunitar. Pe termen mai lung, piața și progresul tehnologic, ca VoIP, ar putea face ca regulamentul să devină inutil. Comisia ar trebui să monitorizeze aceste evoluții, ca și orice piedici ce ar putea afecta pătrunderea pe piață a noilor progrese tehnologice.

Justificare

Potrivit Comisiei, piața și progresul tehnologic ar putea face ca regulamentul să devină inutil. VoIP a modificat conceptul de telefonie fixă, deschizând calea către servicii vocale mai ieftine și inovative. Apariția rețelelor 3G și a punctelor WiFi duc la înregistrarea de noi evoluții în serviciile de telefonie mobilă. Noile telefoane mobile, capabile să furnizeze telefonie mobilă prin IP își fac, de asemenea, apariția. Totuși, telefonia mobilă prin IP va deveni realitate doar pe termen mediu, iar traficul vocal nu va înregistra o trecere semnificativă la VoIP decât în 2013-2015, după perioada prevăzută pentru prelungirea regulamentului privind serviciile de roaming.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 717/2007

Articolul 1 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezentul regulament introduce o abordare comună, pentru a garanta că utilizatorii rețelelor publice de comunicații mobile care călătoresc în interiorul Comunității nu plătesc prețuri excesiv de mari pentru serviciile de roaming comunitar atunci când efectuează și când primesc apeluri, când trimit și primesc mesaje SMS și când utilizează servicii de date cu comutare de pachete, contribuind astfel la funcționarea armonioasă a pieței interne, totodată obținându-se un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, păstrându-se concurența între operatorii de telefonie mobilă și menținându-se atât măsurile de stimulare a inovației, cât și posibilitatea consumatorilor de a alege.

(1) Prezentul regulament introduce o abordare comună, acordând o atenție deosebită studenților, persoanelor care efectuează călătorii de afaceri și reporterilor și asistenților media, pentru a garanta că utilizatorii rețelelor publice de comunicații mobile care călătoresc în interiorul Comunității nu plătesc prețuri excesiv de mari pentru serviciile de roaming comunitar atunci când efectuează și când primesc apeluri, când trimit și primesc mesaje SMS și când utilizează servicii de date cu comutare de pachete, contribuind astfel la funcționarea armonioasă a pieței interne, totodată obținându-se un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, păstrându-se concurența între operatorii de telefonie mobilă și menținându-se atât măsurile de stimulare a inovației, cât și posibilitatea consumatorilor de a alege.

Justificare

Tinerii și, în special, studenții comunica, mai ales, prin intermediul SMS-urilor, deoarece aceasta este cea mai ieftină modalitate de comunicare. În special astăzi, când cu toții dorim să ridicăm gradul de mobilitate a studenților, este necesar să garantăm că operatorii nu profită de popularitatea acestui tip de comunicare. Pe de altă parte, persoanele care au în cea mai mare măsură nevoie să descarce fișiere în timp ce se află în străinătate sunt oamenii de afaceri. Astfel, menționăm cu deosebire aceste două categorii de călători, deoarece ei sunt cei mai afectați de practicarea unor prețuri excesive.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 717/2007

Articolul 4a – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4a) Unii operatori se confruntă cu costuri en gros mai ridicate decât alții, din cauza unor circumstanțe geografice sau de altă natură, precum dificultățile topografice, regiunile cu populație cu densitate redusă și afluxul mare de turiști în limitele unor perioade de timp scurte;

Amendamentul  6

Propunere de regulament - act de modificare

Articolul 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 717/2007

Articolul 6a – alineatul 2 – paragrafele 1 și 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Începând cel târziu de la 1 iulie 2009, clienții serviciilor de roaming vor primi de la furnizorul din țara de origine un mesaj automat prin care vor fi anunțați că utilizează serviciul de roaming și vor primi informații tarifare personalizate privind tarifele aplicabile pentru furnizarea serviciilor de date în roaming reglementate în statul membru respectiv, cu excepția cazului în care clientul a anunțat furnizorul din țara de origine că nu dorește să primească astfel de informații.

(2) Începând cel târziu de la 1 iulie 2009, clienții serviciilor de roaming vor primi de la furnizorul din țara de origine un mesaj automat prin care vor fi anunțați că utilizează serviciul de roaming și vor primi informații tarifare personalizate de bază privind tarifele aplicabile pentru furnizarea serviciilor de date în roaming reglementate în statul membru respectiv, cu excepția cazului în care clientul a anunțat furnizorul din țara de origine că nu dorește să primească astfel de informații.

Aceste informații tarifare personalizate se trimit pe telefonul mobil al clientului serviciului de roaming sau pe alt dispozitiv atunci când clientul inițiază un serviciu de date în roaming reglementat într-un anumit stat membru altul decât cel al rețelei de origine pentru prima dată de la intrarea în statul membru respectiv. Informațiile sunt furnizate fără întârzieri nejustificate și în mod gratuit, prin mijloace adecvate, adaptate astfel încât să faciliteze primirea și înțelegerea fără dificultăți.

Aceste informații tarifare personalizate de bază se trimit pe telefonul mobil al clientului serviciului de roaming sau pe alt dispozitiv atunci când clientul intră într-un alt stat membru sau inițiază un serviciu de date în roaming reglementat într-un anumit stat membru altul decât cel al rețelei de origine pentru prima dată de la intrarea în statul membru respectiv. Informațiile sunt furnizate fără întârzieri nejustificate și în mod gratuit, prin mijloace adecvate, adaptate astfel încât să faciliteze primirea și înțelegerea fără dificultăți.

Justificare

Informații personalizate de bază: formulare utilizată conform art. 6 din actualul regulament.

Furnizarea de informații atunci când clientul serviciului de roaming intră într-un alt stat membru sau inițiază un serviciu de date în roaming reglementat: în unele situații care survin în utilizare, stabilirea momentului exact în care este „inițiat”serviciul de date se lovește de dificultăți de ordin tehnic (de exemplu, în cazul Blackberry și al dispozitivelor care sunt conectate permanent). În consecință, prevederea trebuie să se refere, în mod alternativ, la momentul intrării într-un alt stat membru.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 717/2007 (rețelele publice de telefonie mobilă) și a Directivei 2002/21/CE (serviciile de comunicații electronice)

Referințe

COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Comisia competentă în fond

ITRE

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

CULT

9.10.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz :       

        Data numirii

Manolis Mavrommatis

23.10.2008

 

 

Examinare în comisie

20.1.2009

 

 

 

Data adoptării

17.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel

Membri supleanți prezenți la votul final

Gyula Hegyi, Iosif Matula, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Raül Romeva i Rueda, Salvador Domingo Sanz Palacio, Alejo Vidal-Quadras

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 717/2007 (rețelele publice de telefonie mobilă) și a Directivei 2002/21/CE (serviciile de comunicații electronice)

Referințe

COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Data prezentării la PE

23.9.2008

Comisia competentă în fond

  Data anunțului în plen

ITRE

9.10.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

ECON

9.10.2008

IMCO

9.10.2008

CULT

9.10.2008

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

ECON

22.10.2008

 

 

 

Cooperare consolidată

  Data anunțului în plen

IMCO

20.11.2008

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Adina-Ioana Vălean

15.10.2008

 

 

Examinare în comisie

4.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

9.3.2009

Data adoptării

31.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Norbert Glante, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Edit Herczog, Marie-Noëlle Lienemann, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Willem Schuth