SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 717/2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci Spoločenstva a smernica č. 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby

3.4.2009 - (KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)) - ***I

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):
Syed Kamall, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
(*) Postup pridružených výborov – článok 47 rokovacieho poriadku

Postup : 2008/0187(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0138/2009

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 717/2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci Spoločenstva a smernica č. 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby

(KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0580),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0333/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6‑0138/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY PARLAMENTU[1]*

k návrhu

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 717/2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci Spoločenstva a smernica č. 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie[2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[3],

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy[4],

keďže:

1)        V nariadení (ES) Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci Spoločenstva zo dňa 27. júna 2007 a o zmene a doplnení smernice č. 2002/21/ES sa na výnimočnom a dočasnom základe stanovili limity poplatkov, ktoré môžu prevádzkovatelia mobilných telefónnych sietí na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni ukladať za poskytovanie medzinárodných roamingových služieb pre hlasové volania, ktoré vznikajú a sú ukončené v rámci Spoločenstva. Takisto sa v ňom ustanovujú aj pravidlá zamerané na zvýšenie cenovej transparentnosti a skvalitnenie poskytovania informácií o poplatkoch užívateľom roamingových služieb v rámci Spoločenstva.

2)        Komisia v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 717/2007 vykonala preskúmanie, v rámci ktorého bolo jej úlohou vyhodnotiť, či sa plnia ciele nariadenia, ďalej zhodnotiť vývoj vo veľkoobchodných a maloobchodných poplatkoch za poskytovanie hlasových a dátových komunikačných služieb vrátane služieb SMS a MMS roamingovým zákazníkom a v prípade potreby zahrnúť odporúčania týkajúce sa potreby tieto služby regulovať. Komisia vo svojej správe Európskemu parlament a Rade, ktorú uviedla v oznámení z [ ] 2008[5], dospela k záveru, že je vhodné predĺžiť účinnosť nariadenia, ktorá sa končí 30. júna 2010.

3)        Komisia ďalej dospela k záveru, že rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 717/2007 by sa mal rozšíriť tak, aby sa vzťahovalo na poskytovanie roamingovej služby SMS a dátových roamingových služieb v rámci Spoločenstva. Osobitné vlastnosti trhov s medzinárodným roamingom, ktoré boli dôvodom prijatia nariadenia (ES) č. 717/2007 a uloženia povinností prevádzkovateľom mobilných telefónnych sietí, pokiaľ ide o poskytovanie hlasových roamingových volaní na území Spoločenstva, sa rovnako vzťahujú na poskytovanie služieb SMS a dátových roamingových služieb v rámci Spoločenstva. Rovnako ako hlasové roamingové služby, ani roamingová služba SMS a dátové roamingové služby sa na vnútroštátnej úrovni nenakupujú samostatne, ale sú iba súčasťou širšieho maloobchodného balíka, ktorý si zákazníci kupujú od svojho domáceho poskytovateľa, čím sa obmedzuje pôsobenie síl hospodárskej súťaže. Podobne z dôvodu cezhraničného charakteru dotknutých služieb národné regulačné orgány, ktoré sú zodpovedné za ochranu a podporu záujmov zákazníkov mobilných služieb s pobytom na ich území, nie sú schopné usmerňovať konanie prevádzkovateľov navštívenej siete so sídlom v iných členských štátoch.

3a)      Štrukturálne problémy týkajúce sa roamingových služieb by sa dali ľahšie riešiť v rámci skutočného jednotného trhu, ktorý ešte nie je vytvorený, ale mal by byť konečným cieľom akéhokoľvek regulačného rámca.

4)        Z tohto dôvodu národné regulačné orgány, konajúce v rámci Skupiny európskych regulačných orgánov (ERG – European Regulators Group), vo svojej reakcii na verejnú konzultáciu týkajúcu sa preskúmania nariadenia (ES) č. 717/2007 opätovne vyzvali Komisiu, aby konala na úrovni Spoločenstva, a to pokiaľ ide o predĺženie účinnosti nariadenia, ako aj reguláciu roamingovej služby SMS a dátových roamingových služieb.

5)        Údaje o vývoji cien hlasových roamingových služieb v rámci Spoločenstva od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 717/2007, a to najmä tie, ktoré zozbierali národné regulačné orgány a ktoré sú obsahom štvrťročných správ podávaných prostredníctvom ERG, nemajú dostatočnú výpovednú hodnotu na to, aby sa na ich základe dalo predpokladať, že hospodárska súťaž na maloobchodnej a veľkoobchodnej úrovni bude od júna 2010 bez regulačných opatrení udržateľná. Z týchto údajov vyplýva, že maloobchodné a veľkoobchodné ceny sa pohybujú okolo alebo blízko limitov stanovených v nariadení (ES) č. 717/2007, pričom pod týmito hraničnými hodnotami existuje iba obmedzená hospodárska súťaž.

6)        Skončením účinnosti regulačných záruk v júni 2010, ktoré sa na základe nariadenia (ES) č. 717/2007 vzťahujú na hlasové roamingové služby v rámci Spoločenstva na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni, by vzniklo značné riziko, že nedostatočný tlak hospodárskej súťaže na trhu hlasových roamingových služiebmotivácia prevádzkovateľov mobilných telefónnych sietí maximalizovať výnosy z poskytovania roamingových služieb by viedli ║ k maloobchodným a veľkoobchodným cenám roamingu v rámci Spoločenstva, ktoré by neodrážali primeraným spôsobom ║ náklady spojené s poskytovaním danej služby, čím by sa ohrozilo plnenie cieľov nariadenia (ES) č. 717/2007. Účinnosť nariadenia (ES) č. 717/2007 by sa preto mala predĺžiť na obdobie po 30. júni 2010 o ďalšie dva roky, aby sa zabezpečilo hladké fungovanie vnútorného trhu vďaka skutočnosti, že zákazníci budú môcť naďalej mať istotu, že sa im nebude účtovať nadmerne vysoká cena za uskutočnenie alebo prijímanie regulovaného roamingového hovoru v porovnaní s konkurenčnými vnútroštátnymi cenami, pričom sa zároveň poskytne dostatok času na rozvoj hospodárskej súťaže.

6a)      Záväzky ustanovené v tomto nariadení by nemali narúšať podmienky hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi mobilných sietí v rámci Spoločenstva a nemali by zavádzať žiadne konkurenčné výhody, najmä výhody na základe veľkosti, typu roamingovej prevádzky alebo domáceho trhu poskytovateľa roamingových služieb.

7)        Výška maximálnych priemerných veľkoobchodných poplatkov za regulované roamingové volania stanovená v nariadení (ES) č. 717/2007 by sa mala počas doby predĺženej účinnosti nariadenia naďalej znižovať, aby odrážala klesajúce náklady vrátane zníženia regulovaných sadzieb za ukončenie volania v mobilnej sieti v členských krajinách, aby sa zabezpečilo hladké fungovanie vnútorného trhu a súčasne ďalej dosahoval dvojaký cieľ, ktorým je odstránenie nadmerne vysokých ciensúčasné umožnenie prevádzkovateľom slobodne súťažiť a inovovať.

7a)      V záujme podnietenia a posilnenia trvalo udržateľnej hospodárskej súťaže pri poskytovaní rôznych roamingových služieb by vnútroštátne regulačné orgány mali monitorovať, či nedochádza k diskriminačnému správaniu medzi veľkými a menšími poskytovateľmi, a to najmä v súvislosti s výpočtom veľkoobchodných cien.

8)        Stanovený dátum, kedy sa znížia maximálne cenové limity regulovaných roamingových volaní na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni v roku 2009, by sa mal preložiť z 30. augusta na 1. júl, aby sa zabezpečil súlad so zavedením povinností týkajúcich sa určovania cien regulovaných SMS správ ustanovených v tomto nariadení. Užívatelia roamingových hlasových služieb a roamingovej služby SMS tak budú môcť využívať nové tarify v období, keď po týchto službách bude najväčší dopyt.

8a)      Ak limity poplatkov nie sú uvádzané v EUR, limity poplatkov uplatniteľné na počiatočné limity podľa článkov 3, 4a, 4b a 6a a revidované hodnoty limitov podľa článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2 by sa mali stanoviť v príslušnej mene na základe referenčného výmenného kurzu uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie v dňoch stanovených v tomto nariadení. Ak sa v stanovený deň referenčný výmenný kurz neuverejní, mal by sa uplatniť referenčný výmenný kurz uvedený v prvom Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý sa uverejní po danom dni a ktorý obsahuje referenčný výmenný kurz.

9)        Keďže dodržiavanie limitu veľkoobchodného poplatku stanoveného v nariadení (ES) č. 717/2007 sa meria vo vzťahu k najčastejšej priemernej veľkoobchodnej cene medzi akýmikoľvek dvomi prevádzkovateľmi počas 12 mesiacov, je ║ vhodné objasniť skutočnosť, že toto obdobie môže byť kratšie, ako napríklad v prípade, keď plánované zníženie hodnoty maximálneho priemerného veľkoobchodného poplatku pripadne na deň pred skončením tohto 12-mesačného obdobia.

10)      Spôsob účtovania zo strany niektorých prevádzkovateľov mobilných sietí, ktorí pri poskytovaní veľkoobchodných roamingových volaní uplatňujú minimálnu počiatočnú účtovnú jednotku v trvaní až 60 sekúnd, čo je v protiklade so sekundovou tarifikáciou, ktorá sa bežne uplatňuje na iné veľkoobchodné poplatky za prepojenie, narúša hospodársku súťaž medzi týmito prevádzkovateľmi a prevádzkovateľmi, ktorí uplatňujú odlišné spôsoby účtovania, a narúša jednotné uplatňovanie veľkoobchodných cenových limitov stanovených v nariadení (ES) č. 717/2007. Tento spôsob účtovania navyše predstavuje dodatočný poplatok, ktorý má negatívne dôsledky na tvorbu cien hlasových roamingových služieb na maloobchodnej úrovni, keďže spôsobuje zvyšovanie veľkoobchodných nákladov. Od prevádzkovateľov mobilných sietí by sa preto malo požadovať, aby poskytovanie regulovaných roamingových volaní na veľkoobchodnej úrovni účtovali na základe sekundovej tarifikácie.

11)      Maximálna výška eurotarify – pre uskutočnené aj prijaté volania – by sa počas predĺženej účinnosti nariadenia (ES) č. 717/2007 mala naďalej každý rok znižovať spôsobom, ktorý je v súlade so znižovaním požadovaným počas počiatočného obdobia uplatňovania tohto nariadenia, aby sa tak odzrkadlil pokračujúci pokles vnútroštátnych cien mobilných ║ služieb vo všeobecnosti, ako aj pokračujúci pokles skutočných nákladov na poskytovanie regulovaných roamingových volaní. Týmto spôsobom sa zachová kontinuita účinku nariadenia.

12)      Vzhľadom na zvýšený rozdiel medzi maximálnymi veľkoobchodnými a maloobchodnými poplatkami ustanovenými v tomto nariadení by prevádzkovatelia mali mať viac možností na hospodársku súťaž v oblasti maloobchodných cien, čím sa maximálne zvyšuje pravdepodobnosť, že vznikne skutočný konkurenčný trh.

12a)    Niektorí prevádzkovatelia čelia vyšším veľkoobchodným nákladom ako iní, čo spôsobujú geografické alebo iné okolnosti, napríklad zložité topografické podmienky, regióny s nízkou hustotou obyvateľstva a veľké návaly turistov počas krátkych období.

13)      ERG odhaduje, že skutočnosť, že mobilní prevádzkovatelia pri účtovaní za roamingové služby na maloobchodnej úrovni uplatňujú počiatočné účtovné jednotky dlhšie ako 1 sekunda, zvyšuje bežný eurotarifný účet za uskutočnené volania o 24 % a ║ za prijaté volania o 19 %. Takisto skonštatovala, že tieto nárasty predstavujú formu skrytého poplatku, pretože pre väčšinu spotrebiteľov nie sú transparentné. Z tohto dôvodu ERG odporučila, aby sa prijali neodkladné opatrenia na riešenie problematiky rôznych spôsobov účtovania eurotarify na maloobchodnej úrovni.

14)      V nariadení (ES) č. 717/2007 sa síce zaviedla spoločná koncepcia zabezpečenia toho, aby sa roamingovým zákazníkom neúčtovali neprimerane vysoké ceny za regulované roamingové hovory, a to zavedením eurotarify v rámci Spoločenstva, rôzne postupy zjednotenia účtovania, ktoré uplatňujú prevádzkovatelia mobilných telefónnych sietí, závažne narúšajú jej dôsledné uplatňovanie. To tiež znamená, že napriek cezhraničnému charakteru roamingových služieb na území celého Spoločenstva existujú rôzne koncepcie fakturácie regulovaných roamingových volaní, čím sa narúšajú podmienky hospodárskej súťaže na jednotnom trhu.

15)      Z tohto dôvodu by bolo potrebné zaviesť spoločný súbor pravidiel zjednocovania eurotarifných faktúr na maloobchodnej úrovni, aby sa ďalej posilnil jednotný trh a vytvoril všeobecný stupeň ochrany zákazníkov roamingových služieb na území celého Spoločenstva.

16)      Poskytovatelia regulovaných roamingových volaní na maloobchodnej úrovni by preto mali byť povinní uplatňovať sekundovú tarifikáciu, keď svojim zákazníkom účtujú volania podliehajúce eurotarife, s tým, že by mohli uplatňovať minimálnu počiatočnú účtovnú jednotku najviac 30 sekúnd pri uskutočnených volaniach. Prevádzkovatelia tak budú môcť pokryť všetky primerané náklady na zostavenie volania a pružne súťažiť v tom zmysle, že ponúknu kratšie minimálne účtovné jednotky. Minimálna počiatočná účtovná jednotka však nie je odôvodnená v prípade prijatých volaní podliehajúcich eurotarife, pretože súvisiace veľkoobchodné náklady sa účtujú na základe sekundovej tarifikácie a všetky osobitné náklady na zostavenie volania sú kryté sadzbami za ukončenie volania v mobilnej ║ sieti.

16a)    Zákazníci by nemali platiť za prijatie roamingovej hlasovej správy v hostiteľskej sieti, pretože dĺžku takejto správy nemôžu ovplyvniť; toto by sa nemalo týkať iných príslušných poplatkov za hlasovú správu, napríklad poplatkov za vypočutie takejto správy.

17)      Pokiaľ ide o roamingové služby SMS, z údajov o trhu, ktoré zozbierali ERG a Komisia od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 717/2007, vyplýva, že na celom území Spoločenstva pretrváva stav, v ktorom veľkoobchodné poplatky za tieto služby ostali vo všeobecnosti stabilné a nijako logicky nesúvisia so skutočnými nákladmi. Tak, ako v prípade hlasových roamingových služieb, aj tu sa zdá, že neexistuje dostatočný konkurenčný tlak na prevádzkovateľov na to, aby znížili veľkoobchodné ceny. Maloobchodné ceny roamingových služieb SMS zostali takisto vo veľkej miere stabilné, pričom marže sú vysoké a ceny podstatne nad úrovňou cien rovnakých domácich služieb SMS bez jednoznačného opodstatnenia.

18)      Rovnako, ako v prípade hlasových roamingových volaní, existuje aj tu závažné riziko, že samotné uloženie povinností v oblasti veľkoobchodných cien nebude mať automaticky za následok nižšie sadzby pre maloobchodných zákazníkov. Na druhej strane opatrenia na zníženie maloobchodných cien bez toho, aby sa pozornosť venovala výške veľkoobchodných nákladov spojených s poskytovaním týchto služieb, by mohli poškodiť postavenie niektorých, najmä menších prevádzkovateľov tým, že by sa zvýšilo riziko stlačenia cien.

19)      Okrem toho z dôvodu špecifickej štruktúry roamingového trhu a jeho cezhraničného charakteru sa v regulačnom rámci z roku 2002 národným regulačným orgánom neposkytli vhodné nástroje na účinné riešenie problémov v hospodárskej súťaži, ktoré sú príčinou vysokých veľkoobchodných a maloobchodných cien regulovaných roamingových služieb SMS. Keďže tento stav nevedie k zabezpečeniu hladkého fungovania vnútorného trhu, je potrebné uskutočniť jeho nápravu.

20)      ERG vo svojej reakcii na verejnú konzultáciu Komisie o preskúmaní funkčnosti nariadenia (ES) č. 717/2007/ES takisto konštatovala, že podľa jej názoru je regulácia roamingových služieb SMS nevyhnutná tak na veľkoobchodnej, ako aj na maloobchodnej úrovni, aby sa ceny viac zosúladili s nákladmi a vnútroštátnymi cenami. Domnieva sa, že by bolo vhodné prijať opatrenia podobné opatreniam v oblasti hlasového roamingu. ERG konkrétne odporúča zaviesť hornú hranicu priemernej veľkoobchodnej sadzby, ktorú prevádzkovatelia účtujú iným prevádzkovateľom za roamingové služby SMS, ako aj zmeniť a doplniť povinnosti týkajúce sa eurotarify tak, aby zahrňovali poskytovanie roamingových služieb SMS za sadzbu, ktorá by nepresahovala stanovenú hornú hranicu.

21)      Z tohto dôvodu by sa v súvislosti s regulovanými roamingovými službami SMS mali uložiť regulačné povinnosti na veľkoobchodnej úrovni, aby sa medzi veľkoobchodnými poplatkami a skutočnými nákladmi na poskytovanie týchto služieb vytvoril primeranejší vzťah, a na maloobchodnej úrovni, aby sa chránili záujmy roamingových zákazníkov.

22)      Tieto regulačné povinnosti by mali nadobudnúť účinnosť čo najskôr, pričom by sa dotknutým prevádzkovateľom mal poskytnúť primeraný čas na úpravu ich cien a služieb tak, aby sa zabezpečilo plnenie povinností.

23)      Najúčinnejším a najprimeranejším prístupom k regulácii výšky cien regulovaných roamingových SMS správ na veľkoobchodnej úrovni je stanovenie – na úrovni Spoločenstva – maximálneho priemerného poplatku za jednu SMS správu zaslanú z navštívenej siete. Priemerný veľkoobchodný poplatok by sa mal uplatňovať medzi každou dvojicou prevádzkovateľov mobilnej telefónnej siete na území Spoločenstva počas stanoveného obdobia.

24)      Limit veľkoobchodnej ceny regulovaných roamingových služieb SMS by mal zahŕňať všetky náklady, ktoré vzniknú poskytovateľovi veľkoobchodnej služby, ako napríklad náklady na zostavenie ║, tranzit, ako aj nepokryté náklady na ukončenie roamingových SMS správ v navštívenej sieti. Veľkoobchodným poskytovateľom regulovaných roamingových služieb SMS by sa preto malo zabrániť v zavádzaní osobitného poplatku za ukončenie SMS správ v ich sieti, aby sa tak zabezpečilo jednotné uplatňovanie pravidiel ustanovených v tomto nariadení.

25)      Najúčinnejším a najprimeranejším prístupom k regulácii výšky cien roamingových SMS správ v rámci Spoločenstva na maloobchodnej úrovni ║ je zaviesť pre prevádzkovateľov mobilných ║ sietí povinnosť ponúkať svojim roamingovým zákazníkom SMS eurotarifu, ktorá neprekračuje stanovený maximálny cenový limit. SMS eurotarifa by sa mala stanoviť vo výške, ktorá prevádzkovateľom zaručí dostatočnú maržu a ktorá primeranejšie zohľadní skutočné maloobchodné náklady.

26)      Tento regulačný prístup by mal byť zárukou toho, že maloobchodné poplatky za regulované roamingové SMS správy budú odrážať skutočné náklady súvisiace s poskytovaním tejto služby primeranejšie, ako tomu bolo doteraz. Maximálna výška SMS eurotarify, ktorú možno ponúknuť roamingovým zákazníkom, by preto mala odrážať primeranú maržu pridanú k nákladom na poskytovanie regulovanej roamingovej služby SMS, a zároveň by mala prevádzkovateľom umožniť súťažiť tým, že budú diferencovať svoje ponuky a prispôsobovať svoju cenovú štruktúru trhovým podmienkam a preferenciám spotrebiteľov. Tento regulačný prístup by sa nemal uplatňovať na služby SMS s pridanou hodnotou.

27)      Roamingoví zákazníci by nemali byť povinní platiť žiadne dodatočné poplatky za prijatie regulovanej roamingovej SMS alebo hlasovej správy pri využívaní roamingu v navštívenej sieti, keďže tieto náklady na ukončenie už sú pokryté maloobchodným poplatkom účtovaným za zaslanie roamingovej SMS alebo hlasovej správy.

28)      SMS eurotarifa by sa mala automaticky uplatňovať v prípade každého roamingového zákazníka, či už nového alebo existujúceho, ktorý si zámerne nezvolil alebo zámerne nezvolí osobitnú roamingovú SMS tarifu alebo balík roamingových služieb zahŕňajúci regulované roamingové služby SMS.

29)      Aby sa roamingovým zákazníkom zaručila koncová prepojiteľnosť a interoperabilita regulovaných roamingových služieb SMS, mali by národné regulačné orgány včas a koordinovane zasiahnuť v súlade s ustanoveniami článku 5 smernice č. 2002/19/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (smernica o prístupe)[6], ako aj v súlade s ustanoveniami článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 717/2007 a článku 21 smernice č. 2002/21/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica)[7], ak prevádzkovateľ pozemskej mobilnej telefónnej siete so sídlom v jednom členskom štáte postúpi svojmu národnému regulačnému orgánu sťažnosť, že jeho účastníci nemôžu zasielať regulované roamingové SMS správy účastníkom pozemskej mobilnej telefónnej siete nachádzajúcej sa v druhom členskom štáte ani ich od takýchto účastníkov prijímať v dôsledku toho, že títo dvaja prevádzkovatelia neuzavreli medzi sebou žiadnu dohodu.

30)      SMS správa je textová správa služby krátkych správ (Short Message Service – SMS), ktorá sa skladá prevažne z abecedných alebo číselných znakov, ale môže obsahovať aj obrázkové znaky, ktorú možno zasielať a prijímať na mobilný telefón alebo pevný telefón alebo iné mobilnéalebo pevné zariadenie medzi mobilnými a/alebo pevnými telefónnymi číslami pridelenými podľa vnútroštátneho plánu číslovania. SMS správa sa jednoznačne líši od iných správ, akými sú napríklad MMS správy alebo e-maily. Aby sa zabezpečilo, že nariadenie nebude zbavené svojej účinnosti, a aby sa zabezpečilo splnenie jeho cieľov v plnej miere, malo by sa zabrániť akýmkoľvek zmenám technických parametrov roamingovej SMS správy, ktoré by ju odlišovali od domácej SMS správy.

31)      Z údajov, ktoré zozbierali národné regulačné orgány, vyplýva, že priemerná výška veľkoobchodných poplatkov za dátové roamingové služby, ktoré prevádzkovatelia navštívenej siete účtujú domácim poskytovateľom roamingových služieb, má klesajúci trend, hoci ceny veľkoobchodných dátových roamingových služieb sú naďalej vysoké.

32)      Hoci vysoké maloobchodné ceny dátových roamingových služieb naďalej predstavujú problém a sú signálom toho, že hospodárska súťaž v oblasti týchto služieb je stále nedostatočná. Avšak v segmente roamingových služieb SMS na maloobchodnej úrovni je hospodárska súťaž do istej miery obmedzená, pretože roamingoví zákazníci majú k dispozícii alternatívne spôsoby prístupu k dátovým službám počas pobytu v zahraničí, ako je verejný bezdrôtový prístup na internet bez akýchkoľvek súvisiacich obmedzení. Preto by v tejto fáze bolo predčasné regulovať ceny na maloobchodnej úrovni. Okrem toho každé roamingové spojenie by sa malo uskutočniť so súhlasom používateľa. Nemalo by sa preto uskutočňovať žiadne roamingové sťahovanie dát vrátane aktualizácie softvéru a sťahovania e-mailov bez vopred udeleného súhlasu alebo žiadosti používateľa, okrem prípadov, keď používateľ oznámil, si želá neuplatňovať takúto ochranu.

32a)    Domáci poskytovatelia by nemali účtovať roamingovému zákazníkovi žiadne regulované dátové roamingové služby, pokiaľ roamingový zákazník nesúhlasí s poskytovaním tejto služby.

33)      Mali by sa však zaviesť opatrenia, aby sa zvýšila transparentnosť maloobchodných cien dátových roamingových služieb, a najmä, aby sa odstránil problém „šoku z faktúry“, ktorý je prekážkou hladkého fungovania vnútorného trhu, a aby sa roamingovým zákazníkom poskytli nástroje, ktoré potrebujú na monitorovanie a kontrolu svojich výdavkov na dátové roamingové služby. Nemali by taktiež existovať prekážky vzniku aplikácií alebo technológií, ktoré môžu byť náhradou alebo alternatívou roamingových služieb, ako je WiFi, VoIP (prenos hlasu cez internet) a služby Instant Messaging. Zákazníkom by sa mali poskytovať takéto informácie, ktoré im umožnia urobiť kvalifikovanú voľbu.

34)      Prevádzkovatelia mobilných ║ sietí by konkrétne mali svojim roamingovým zákazníkom poskytovať personalizované tarifné informácie o poplatkoch za ║ dátové roamingové služby, ktoré sa na nich vzťahujú ║, vždy keď ▌║ po vstupe do iného členského štátu spustia dátovú roamingovú službu. Tieto informácie by sa mali doručiť na ich mobilný telefón alebo iné mobilné zariadenie takým spôsobom, ktorý je najvhodnejší pre ich jednoduché prijatie a pochopenie.

34a)    S cieľom pomôcť zákazníkom pochopiť finančné dôsledky využívania regulovaných dátových roamingových služieb a umožniť im monitorovať a kontrolovať svoje výdavky by domáci poskytovatelia mali poskytovať príklady dátových roamingových aplikácií, ako sú e-mail, obrázok a webový prehliadač, uvádzaním ich približných objemov vzhľadom na použité dáta.

35)      S cieľom zabrániť „faktúrovým šokom“mobilní prevádzkovatelia by mali okrem toho ▌ stanoviť jeden alebo viac maximálnych mesačných finančných limitov a/alebo objemových limitov pre neuhradené poplatky za dátové roamingové služby (vyjadrené v mene, v ktorej sa roamingovému zákazníkovi účtujú tieto služby), ktoré by mali bezplatne ponúkať všetkým svojim roamingovým zákazníkom prostredníctvom vhodnej výstražnej správy, keď sa k tomuto limitu priblížia. Po dosiahnutí tohto maximálneho limitu by sa tieto služby zákazníkovi nemali viac poskytovať a účtovať, pokiaľ zákazník výslovne nepožiada o pokračovanie ich poskytovania v súlade s podmienkami ustanovenými v oznámení. Roamingoví zákazníci by mali disponovať primeranou lehotou na to, aby si vybrali niektorý z týchto maximálnych mesačných finančných alebo objemových limitov alebo aby si zvolili, že nebudú mať takýto limit. Pokiaľ sa zákazníci nerozhodnú inak, mali by byť zaradení do štandardného systému limitov.

36)      Tieto opatrenia v oblasti transparentnosti by sa mali považovať za minimálnu ochranu roamingových zákazníkov a nemali by prevádzkovateľom mobilných ║ sietí znemožniť ponúkať svojim zákazníkom škálu iných služieb, ktoré im pomôžu predpokladať a kontrolovať ich výdavky na dátové roamingové služby. Mnohí prevádzkovatelia napríklad pripravujú nové ponuky maloobchodných paušálnych roamingových sadzieb, ktoré umožnia dátový roaming za stanovenú cenu počas stanoveného obdobia až do takzvaného objemového limitu „korektného využívania“. Prevádzkovatelia takisto vyvíjajú systémy, pomocou ktorých budú svojim roamingovým zákazníkom v reálnom čase poskytovať aktuálne informácie o ich akumulovaných neuhradených poplatkoch za dátové roamingové služby. Aby sa zabezpečilo hladké fungovanie vnútorného trhu, mali by sa tieto vývojové trendy na domácich trhoch odzrkadliť v harmonizovaných predpisoch.

37)      Pretrvávajúce vysoké veľkoobchodné poplatky za dátové roamingové služby sú predovšetkým dôsledkom vysokých veľkoobchodných cien, ktoré účtujú prevádzkovatelia nepreferovaných sietí. Tieto poplatky vyplývajú z obmedzení riadenia prenosu dát, v dôsledku ktorých nemajú prevádzkovatelia žiadnu motiváciu jednostranne znížiť svoje bežné veľkoobchodné ceny, pretože prenos dát sa uskutoční bez ohľadu na účtovanú cenu. Následkom je mimoriadne kolísanie veľkoobchodných nákladov. V niektorých prípadoch sú veľkoobchodné ceny dátových roamingových služieb v nepreferovaných sieťach tridsaťkrát vyššie než ceny v preferovaných sieťach. Tieto nadmerne vysoké veľkoobchodné poplatky za dátové roamingové služby majú za následok značné narúšanie podmienok hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi mobilných ║ sietí v rámci Spoločenstva, čím sa narúša hladké fungovanie vnútorného trhu. Ďalším dôsledkom týchto vysokých poplatkov je, že domáci poskytovatelia nemôžu presne predvídať svoje veľkoobchodné náklady, a tak poskytovať svojim zákazníkom transparentné a konkurencieschopné maloobchodné cenové balíky. Vzhľadom na obmedzenú schopnosť národných regulačných orgánov účinne riešiť tieto problémy na vnútroštátnej úrovni by sa mal na dátové roamingové služby uplatňovať veľkoobchodný cenový limit. Veľkoobchodný cenový limit by sa mal stanoviť v bezpečnostnej úrovni výrazne nad hladinou najnižších veľkoobchodných cien, ktoré sú v súčasnosti na trhu, aby sa posilnili podmienky hospodárskej súťaže a umožnil sa rozvoj trendu ku konkurencii na trhu a aby sa zároveň zabezpečilo lepšie fungovanie vnútorného trhu v prospech zákazníkov. Odstránením nadmerne vysokých veľkoobchodných poplatkov za dátový roaming, ktoré na trhu v niektorých prípadoch pretrvávajú, by táto ochranná úroveň mala počas uplatňovania tohto nariadenia zabrániť narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi mobilných sietí.

38)      S cieľom zohľadniť vývojové trendy na trhu a platný regulačný rámec pre elektronické komunikácie je nevyhnutné odkazovať na „verejné komunikačné siete“ a nie na „verejné telefónne siete“. Na dosiahnutie konzistentnosti by sa zodpovedajúcim spôsobom mal zmeniť a doplniť článok 1 ods. 5 smernice č. 2002/21/ES (rámcová smernica).

39)      Keďže ciele tohto nariadenia, a to zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 717/2007 a smernicu č. 2002/21/ES tak, aby sa zachoval a ďalej rozvíjal spoločný súbor pravidiel na zabezpečenie toho, aby užívatelia verejných mobilných komunikačných sietí pri cestovaní v rámci Spoločenstva neplatili nadmerne vysoké ceny za roamingové služby v rámci Spoločenstva (či už ide o hlasové volania, SMS správy alebo prenos dát), čím sa prispeje k hladkému fungovaniu vnútorného trhu a súčasne ║ dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa a zabezpečí hospodárska súťaž medzi prevádzkovateľmi mobilných sietí, nie je možné uspokojivo dosiahnuť bezpečným, harmonizovaným a včasným spôsobom na úrovni členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže ║ Spoločenstvo prijať nevyhnutné pozmeňujúce a doplňujúce opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje príslušný a nevyhnutný rámec na dosiahnutie týchto cieľov.

40)      Napriek tomu by sa tento spoločný postup mal zachovať na obmedzenú dobu, avšak možno ho rozšíriť alebo nahradiť v zmysle preskúmania, ktoré má uskutočniť Komisia, alternatívnymi regulačnými možnosťami na základe primeraných odporúčaní Komisie.

40a)    Komisia by mala preskúmať účinnosť nariadenia (ES) č. 717/2007 zmeneného a doplneného týmto nariadením vzhľadom na jeho ciele a prínos pri vykonávaní regulačného rámca a hladkom fungovaní vnútorného trhu. V tejto súvislosti by Komisia mala zvážiť vplyv na konkurenčné postavenie prevádzkovateľov mobilných komunikačných sietí, ktorí majú rôznu veľkosť a pôsobia v rôznych častiach Spoločenstva, na vývoj, trendy a transparentnosť v maloobchodných a veľkoobchodných cenách, na ich vzťah k skutočným nákladom, na rozsah, v akom sa potvrdili predpoklady uvedené v hodnotení vplyvov, ktoré sprevádza toto nariadenie (SEC (2008) 2489), na náklady prevádzkovateľov na splnenie svojich povinností, ako aj vplyv na investície. Komisia by tiež mala vzhľadom na technologický vývoj zvážiť dostupnosť a kvalitu služieb, ktoré predstavujú alternatívu roamingu (ako prenos hlasu cez internet).

40b)    Pred uvedeným preskúmaním a v záujme zabezpečenia priebežného monitorovania roamingových služieb v Spoločenstve by Komisia mala pripraviť predbežnú správu Európskemu parlamentu a Rade, v ktorá bude zahrňovať všeobecný súhrn najnovších trendov v oblasti roamingových služieb a predbežné hodnotenie pokroku pri dosahovaní cieľov tohto nariadenia a prípadných alternatívnych možností splnenia týchto cieľov.

40c)    Pred vypracovaním príslušných odporúčaní by Komisia tiež mala posúdiť, či by regulácia roamingových služieb mohla byť primerane zahrnutá do regulačného rámca pre elektronické komunikácie. Mala by dôkladne posúdiť alternatívne spôsoby splnenia cieľov tohto nariadenia, ako sú:

— riešenie problémov na veľkoobchodnej úrovni zavedením povinnosti poskytovať primeraný a spravodlivý prístup na nediskriminačnom základe a/alebo za rovnakých vzájomných podmienok;

— prístup založený na dosahovaní cien a podmienok pre roamingových zákazníkov, ktoré sú podobné cenám a podmienkam prevládajúcim v rámci trhu navštívenej siete, vrátane možnosti pre zákazníkov získať rôzne ceny od rôznych prevádzkovateľov v rámci trhu navštívenej siete;

— riešenie problémov v rámci právnych predpisov Spoločenstva o hospodárskej súťaži;

Predovšetkým by Komisia mala [v spolupráci s BEREC][8] preskúmať a zhodnotiť konkurenčnú štruktúru trhu s mobilnými službami, ktorá vedie k nekonkurenčným roamingovým cenám, a mala by Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu o svojich záveroch a návrhoch na riešenie štrukturálnych problémov na trhoch mobilnej komunikácie, najmä prekážok pre vstup a expanziu.

(41)    Nariadenie (ES) č. 717/2007 a smernica č. 2002/21/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 717/2007

Nariadenie (ES) č. 717/2007/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.          V názve sa výraz „verejné mobilné telefónne siete“ nahrádza výrazom „verejné mobilné komunikačné siete“.

2.          Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

(a)    Odsek 1 sa nahrádza týmto:

„1. Týmto nariadením sa zavádza spoločný prístup na zabezpečenie toho, aby používatelia verejných mobilných komunikačných sietí cestujúci na území Spoločenstva neplatili neprimerane vysoké ceny za roamingové služby na území celého Spoločenstva v porovnaní s konkurenčnými vnútroštátnymi cenami pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovorov, zasielaní a prijímaní SMS správ a pri využívaní dátových komunikačných služieb na báze prepájania paketov, čím sa prispeje k hladkému fungovaniu vnútorného trhu a zároveň sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa, posilní sa hospodárska súťaž medzi prevádzkovateľmi mobilných komunikačných sietí a transparentnosť na trhu poskytnú sa stimuly pre inovácie a možnosť voľby pre spotrebiteľov.

Ustanovujú sa ním pravidlá týkajúce sa poplatkov, ktoré môžu prevádzkovatelia mobilných sietí ukladať za poskytovanie medzinárodných roamingových služieb pre hlasové volania a SMS správy v rámci Spoločenstva, ktoré vznikajú a končia na území Spoločenstva, a za poskytovanie dátových komunikačných služieb na báze prepájania paketov, ktoré využívajú roamingoví zákazníci pri využívaní roamingu v mobilnej komunikačnej sieti v druhom členskom štáte. Nariadenie sa vzťahuje na poplatky účtované medzi prevádzkovateľmi sietí na veľkoobchodnej úrovni, ako aj prípadne na poplatky, ktoré účtujú domáci poskytovatelia na maloobchodnej úrovni.“

(b)    Odsek 4 sa nahrádza týmto:

„ 4. Obmedzenia výšky poplatku stanovené v tomto nariadení sú vyjadrené v eurách. Ak sú poplatky, ktoré upravujú články 3, [...] 4a a 4b a článok 6a ods. 4, určené v iných menách, pôvodné obmedzenia podľa uvedených článkov sa v týchto menách určia, pokiaľ ide o články 3 a 4, na základe referenčného výmenného kurzu platného 30. júna 2007, a pokiaľ ide o články 4a a 4b a článok 6a ods. 4, na základe referenčného výmenného kurzu [...], ktorý Európska centrálna banka uverejní 6. mája 2009Úradnom vestníku Európskej únie.

Na účely následných znížení tých obmedzení, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 2 a článku 6a ods. 4, sa revidované hodnoty stanovia na základe referenčného výmenného kurzu, uverejneného jeden mesiac predo dňom, od ktorého sa revidované hodnoty uplatňujú.“

3.          V článku 2 sa odsek 2 mení a dopĺňa takto:

(a)    V písm. b) sa výraz „telefónne“ nahrádza výrazom „komunikačné“;

(b)    V písm. c) sa výraz „telefónne“ nahrádza výrazom „komunikačné“;

(c)    Písmeno d) sa nahrádza takto:

„(d)  „roaming v rámci Spoločenstva“ je použitie mobilného telefónu alebo iného zariadenia roamingovým zákazníkom na uskutočnenie alebo prijatie volaní v rámci Spoločenstva, na zaslanie alebo prijatie SMS správ alebo využívanie dátovej komunikácie na báze prepájania paketov v ║ členskom štáte ║, v ktorom sa nenachádza jeho domáca sieť, prostredníctvom dohody medzi prevádzkovateľom domácej siete a prevádzkovateľom navštívenej siete;“

(d)    V písm. e) sa výraz „telefónne“ nahrádza výrazom „komunikačné“;

(e)    Písmeno f) sa nahrádza takto:

„(f)   „roamingový zákazník“ je zákazník poskytovateľa pozemských verejných mobilných komunikačných služieb prostredníctvom pozemskej verejnej mobilnej siete nachádzajúcej sa v Spoločenstve, ktorého zmluva alebo dohoda s jeho domácim poskytovateľom umožňuje používanie mobilného telefónu alebo iného zariadenia na uskutočňovanie alebo prijímanie volaní, na zaslanie alebo prijatie SMS správ alebo využívanie dátovej komunikácie na báze prepájania paketov v navštívenej sieti prostredníctvom dohody medzi prevádzkovateľom domácej siete a prevádzkovateľom navštívenej siete;“

(f)     Písm. g) sa nahrádza týmto:

„(g)   „navštívená sieť“ je pozemská verejná mobilná komunikačná sieť nachádzajúca sa v inom členskom štáte než je členský štát, v ktorom sa nachádza domáca sieť, a umožňujúca roamingovému zákazníkovi uskutočňovať alebo prijímať hovory, zasielať alebo prijímať SMS správy alebo zasielať alebo prijímať dátové komunikácie na báze prepájania paketov prostredníctvom dohody s prevádzkovateľom domácej siete;“

(g)    Vkladajú sa tieto písm. (h), (i), (j) a (k):

„(h)   „SMS eurotarifa“ je akákoľvek tarifa nepresahujúca maximálny poplatok ustanovený v článku 4a, ktorý môže domáci poskytovateľ požadovať za poskytnutie regulovaných roamingových SMS správ v súlade s uvedeným článkom;

(i)     „SMS správa“ je textová správa služby krátkych správ (Short Message Service – SMS), ktorá sa skladá prevažne z abecedných a/alebo číselných znakov, ktorú možno zasielať medzi pridelenými mobilnými a/alebo pevnými telefónnymi číslami podľa vnútroštátneho plánu číslovania;

(j)     „regulovaná roamingová SMS správa“ je SMS správa zaslaná roamingovým zákazníkom, ktorá vznikne v navštívenej sieti a je ukončená vo verejnej komunikačnej sieti v rámci Spoločenstva, alebo ║ prijatá roamingovým zákazníkom, ║ ktorá vznikne vo verejnej komunikačnej sieti v rámci Spoločenstva a je ukončená v navštívenej sieti;

(k)    „regulovaná dátová roamingová služba“ je roamingová služba, ktorá umožňuje roamingovému zákazníkovi prenášať alebo prijímať dátovú komunikáciu na báze prepájania paketov prostredníctvom jeho mobilného telefónu alebo iného mobilného zariadenia v čase pripojenia k navštívenej sieti. Regulovaná dátová roamingová služba nezahŕňa prenos alebo príjem regulovaných roamingových volaní alebo SMS správ, avšak zahŕňa prenos a príjem multimediálnych správ (MMS).“

4.          Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

(a)    Odsek 2 sa nahrádza týmto:

„2. Tento priemerný veľkoobchodný poplatok sa vzťahuje na každú dvojicu prevádzkovateľov a vypočíta sa za obdobie dvanástich mesiacov alebo akékoľvek kratšie obdobie, ktoré ║ zostáva do skončenia uplatňovania maximálneho priemerného veľkoobchodného poplatku, ako je ustanovené v tomto odseku, alebo do skončenia účinnosti tohto nariadenia. Maximálny priemerný veľkoobchodný poplatok sa zníži na 0,28 EUR 30. augusta 2008 a na 0,26 EUR 1. júla 2009 a ďalej sa zníži na 0,22 EUR 1. júla 2010 a na 0,18 EUR 1. júla 2011 ▌.“

(b)    V odseku 3 sa vkladá tento bod:

„3. S účinnosťou od 1. júla 2009 sa však priemerný veľkoobchodný poplatok uvedený v odseku 1 vypočítava vydelením celkového veľkoobchodného výnosu získaného za roaming celkovým počtom veľkoobchodných roamingových minút, ktoré príslušný prevádzkovateľ skutočne využil na poskytovanie veľkoobchodných roamingových volaní v rámci Spoločenstva za príslušné obdobie a ktoré sa sčítajú na sekundovom základe upravenom tak, aby sa zohľadnila možnosť pre prevádzkovateľa navštívenej siete uplatňovať minimálny počiatočný účtovací čas nepresahujúci 30 sekúnd.“

5.          Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

(a)    Odsek 2 sa nahrádza týmto:

„2. Maloobchodný poplatok bez DPH v rámci eurotarify, ktorý môže domáci poskytovateľ účtovať svojim roamingovým zákazníkom za poskytnutie regulovaného roamingového volania, sa môže líšiť v prípade jednotlivého roamingového volania, ale nesmie prekročiť 0,49 EUR za ║minútu uskutočneného volania alebo 0,24 EUR za minútu prijatého volania. Cenový strop sa v prípade uskutočnených volaní zníži na 0,46 EUR 30. augusta 2008 a 0,43 EUR 1. júla 2009 a v prípade prijatých volaní na 0,22 EUR ║ 30. augusta 2008 a 0,19 EUR 1. júla 2009. Cenový strop sa v prípade uskutočnených volaní ďalej zníži na 0,39 EUR 1. júla 2010a 0,35 EUR 1. júla 2011 a v prípade prijatých volaní na 0,15 EUR1. júla 20100,11 EUR 1. júla 2011 ▌.

Do 1. júla 2010 domáci poskytovatelia neúčtujú svojim roamingovým zákazníkom žiadny poplatok za prijatie regulovanej roamingovej hlasovej správy. Toto sa netýka iných uplatniteľných poplatkov, ako sú poplatky za vypočutie týchto správ.

S účinnosťou od 1. júla 2009 každý domáci poskytovateľ svojim roamingovým zákazníkom účtuje poskytnutie každého uskutočneného alebo prijatého regulovaného roamingového volania, na ktorý sa vzťahuje eurotarifa, na základe sekundovej tarifikácie.

Odchylne od druhého pododseku môže domáci poskytovateľ uplatniť na uskutočnené volania, ktoré podliehajú eurotarife, minimálny účtovací čas neprekračujúci 30 sekúnd.

(b)    Odsek 4 sa nahrádza týmto:

„4. Každý roamingový zákazník môže kedykoľvek po skončení postupu stanoveného v odseku 3 požiadať o prechod na eurotarifu alebo odstúpenie od nej. Každý prechod medzi tarifami sa musí uskutočniť do jedného pracovného dňa od doručenia žiadosti, musí byť bezplatný a nesmie ukladať ďalšie podmienky či obmedzenia týkajúce sa iných prvkov zmluvného vzťahu, okrem prípadu, keď roamingový zákazník, ktorý si objednal osobitný roamingový balík zahrňujúci viac než jednu roamingovú službu (t. j. hlasovú službu, službu SMS a/alebo dátovú službu), chce prejsť na eurotarifu, kedy môže domáci poskytovateľ od takéhoto zákazníka požadovať, aby sa vzdal výhod iných prvkov tohto balíka. Domáci poskytovateľ môže prechod oddialiť o určené minimálne obdobie, ktoré nesmie presiahnuť tri mesiace, počas ktorého platí pôvodná roamingová tarifa.“

6.          Vkladá sa tento článok 4a:

„Článok 4a

Veľkoobchodné poplatky za regulované roamingové SMS správy

1. S účinnosťou od 1. júla 2009 priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý prevádzkovateľ navštívenej siete môže účtovať prevádzkovateľovi domácej siete roamingového zákazníka za poskytnutie regulovanej roamingovej SMS správy, ktorá vznikla v tejto navštívenej sieti, nesmie presiahnuť 0,04 EUR za 1 SMS správu.

2. Tento priemerný veľkoobchodný poplatok sa vzťahuje na každú dvojicu prevádzkovateľov a vypočíta sa za obdobie dvanástich mesiacov alebo akékoľvek kratšie obdobie, ktoré zostáva do skončenia účinnosti tohto nariadenia.

3. Priemerný veľkoobchodný poplatok uvedený v odseku 1 sa vypočíta vydelením celkového veľkoobchodného výnosu, ktorý prevádzkovateľ navštívenej siete získa od každého prevádzkovateľa domácej siete za zostavenie a prenos regulovaných roamingových SMS správ v rámci Spoločenstva za príslušné obdobie, celkovým počtom SMS správ zostavených a prenesených za príslušného prevádzkovateľa domácej siete počas tohto obdobia.

4. Prevádzkovateľ navštívenej siete neúčtuje prevádzkovateľovi domácej siete roamingového zákazníka žiadny poplatok, okrem poplatku uvedeného v odseku 1, za ukončenie regulovanej roamingovej SMS správy zaslanej roamingovému zákazníkovi prostredníctvom roamingu v navštívenej sieti.“

7.          Vkladá sa tento článok 4b:

„Článok 4b

Maloobchodné poplatky za regulované roamingové SMS správy

1. Domáci poskytovatelia sprístupňujú všetkým svojim roamingovým zákazníkom SMS eurotarifu ustanovenú v odseku 2, a to zrozumiteľným a transparentným spôsobom. SMS eurotarifa nie je spojená so žiadnou súvisiacou zmluvou ani iným fixnými alebo pravidelnými poplatkami a možno ju kombinovať s každou maloobchodnou tarifou s prihliadnutím na ostatné ustanovenia tohto článku.

2. S účinnosťou od 1. júla 2009 sa maloobchodný poplatok (bez DPH) v rámci SMS eurotarify, ktorý domáci poskytovateľ môže účtovať svojmu roamingovému zákazníkovi za regulovanú roamingovú SMS správu, ktorú zašle tento roamingový zákazník, môže líšiť v prípade každej roamingovej SMS správy, ale nesmie prekročiť sumu 0,11 EUR.

3. Domáci poskytovatelia neúčtujú svojim roamingovým zákazníkom žiadny poplatok za prijatie regulovanej roamingovej SMS správy.

4. Od 1. júla 2009 domáci poskytovatelia automaticky uplatňujú SMS eurotarifu v prípade všetkých existujúcich roamingových zákazníkov ║ s výnimkou tých roamingových zákazníkov, ktorí si zámerne vybrali osobitnú roamingovú tarifu alebo balík, na základe ktorého využívajú odlišnú tarifu za regulovanú roamingovú SMS správu, než aká by sa im udelila, keby takýto výber nebol možný.

5. Od 1. júla 2009 domáci poskytovatelia uplatňujú SMS eurotarifu v prípade všetkých nových roamingových zákazníkov, ktorí si zámerne nevybrali odlišnú roamingovú SMS tarifu alebo balík taríf pre roamingové služby, ktorý zahŕňa odlišnú tarifu pre regulované roamingové SMS správy.

6. Každý roamingový zákazník môže kedykoľvek požiadať o prechod na SMS eurotarifu alebo odstúpenie od nej. Každý takýto prechod sa musí uskutočniť do jedného pracovného dňa od doručenia žiadosti, musí byť bezplatný a nesmie byť spojený so žiadnymi podmienkami ani obmedzeniami, ktoré by sa týkali iných prvkov zmluvného vzťahu ako roamingu. Domáci poskytovateľ môže oddialiť takýto prechod dovtedy, kým pôvodná roamingová tarifa nebude platiť, o určené minimálne obdobie, ktoré však nesmie presiahnuť tri mesiace. SMS eurotarifu možno vždy kombinovať s eurotarifou.

7. Domáci poskytovatelia najneskôr do 1. júna 2009 informujú každého zo svojich roamingových zákazníkov o SMS eurotarife, o skutočnosti, že táto tarifa bude platiť najneskôr od 1. júla 2009 pre všetkých roamingových zákazníkov, ktorí si zámerne nevybrali osobitnú tarifu alebo balík vzťahujúci sa na regulované SMS správy, ako aj o ich práve prejsť na túto tarifu alebo od nej odstúpiť v súlade s uvedeným odsekom 6.“

8.  Vkladá sa tento článok 4c:

„Článok 4c

Technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS správ

Žiadny domáci poskytovateľ ani prevádzkovateľ navštívenej siete nemení technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS správ takým spôsobom, aby sa odlišovali od technických vlastností SMS správ poskytovaných na ich domácom trhu.“

9.          Článok 5 sa vypúšťa.

10.        Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Transparentnosť maloobchodných poplatkov za regulované roamingové volania a SMS správy

1. S cieľom upozorniť roamingového zákazníka na skutočnosť, že na uskutočnené alebo prijaté volanie alebo zaslanú SMS správu sa vzťahujú roamingové poplatky, každý domáci poskytovateľ zákazníkovi pri jeho vstupe na územie iného členského štátu, než je členský štát s jeho domácou sieťou, poskytuje automaticky prostredníctvom služby textových správ bez zbytočného odkladu a bezplatne základné personalizované cenové informácie o roamingových poplatkoch (vrátane DPH), ktoré sa uplatnia, keď tento zákazník uskutoční alebo prijme volanie a zašle SMS správu v navštívenom členskom štáte, okrem prípadu, keď zákazník oznámil svojmu domácemu poskytovateľovi, že túto službu nepožaduje.

Tieto základné personalizované cenové informácie zahŕňajú maximálne poplatky, ktoré by zákazník zaplatil v jeho tarifnom režime za:

(a)    uskutočnenie volaní v rámci navštívenej krajiny a do členského štátu, kde sa nachádza jeho domáca sieť, ako aj za prijaté volania, a

(b)    zaslanie regulovaných roamingových SMS správ ║ počas pobytu v navštívenom členskom štáte.

Tieto informácie zahŕňajú aj bezplatné číslo uvedené v odseku 2 na získanie podrobnejších informácií a a informácií o možnosti prístupu k pohotovostným službám prostredníctvom bezplatného volania na európske tiesňové číslo 112.

Zákazník, ktorý oznámil, že nepožaduje automatickú službu textových správ, má právo kedykoľvek bezplatne požadovať od domáceho poskytovateľa, aby mu túto službu poskytol znova.

Domáci poskytovatelia automaticky poskytujú nevidiacim alebo slabozrakým zákazníkom základné personalizované cenové informácie o poplatkoch bezplatne hlasovou službou, ak o to požiadajú.

2. Okrem skutočností uvedených v odseku 1 majú zákazníci právo bezplatne bez ohľadu na to, kde sa v Spoločenstve nachádzajú, požiadať a prijať prostredníctvom hlasového volania alebo SMS správy z mobilného telefónu podrobnejšie personalizované cenové informácie o roamingových poplatkoch v navštívenej sieti za hlasové volania, službu SMS, službu MMS a iné dátové komunikačné služby, ako aj informácie o opatreniach v oblasti transparentnosti uplatniteľných na základe tohto nariadenia. Takáto žiadosť sa podáva na bezplatnom čísle, ktoré na tento účel určí domáci poskytovateľ.

3. Domáci poskytovatelia poskytujú všetkým užívateľom pri vzniku zmluvného vzťahu úplné informácie o platných roamingových poplatkoch, najmä o eurotarife a SMS eurotarife. Bez zbytočného odkladu poskytujú svojim roamingovým zákazníkom aj aktualizované informácie o platných roamingových poplatkoch, a to vždy, keď v týchto poplatkoch nastane zmena.

Domáci poskytovatelia prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie informovanosti všetkých svojich roamingových zákazníkov o možnosti vybrať si eurotarifu a SMS eurotarifu. Do 30. júla 2007 oznámia všetkým roamingovým zákazníkom najmä podmienky týkajúce sa eurotarify a do 1. júna 2009 podmienky týkajúce sa SMS eurotarify, a to jasným a nestranným spôsobom. V primeraných intervaloch následne zasielajú pripomienku všetkým zákazníkom, ktorí si zvolili inú tarifu.“

11.        Vkladá sa tento článok 6a:

„Článok 6a

Transparentnosť a ochranné mechanizmy pre regulované dátové roamingové služby

1. Domáci poskytovatelia zabezpečujú, aby ich roamingoví zákazníci boli pred, ako aj po uzavretí zmluvy primerane informovaní o poplatkoch, ktoré sa vzťahujú na regulované dátové roamingové služby, ktoré využívajú, a to takým spôsobom, ktorý týmto zákazníkom pomôže pochopiť finančné dôsledky takéhoto využívania a ktorý im umožní monitorovať a kontrolovať svoje výdavky na regulované dátové roamingové služby v súlade s odsekom 2 a 3.

Podľa potreby domáci poskytovatelia informujú svojich zákazníkov o rizikách automatického a nekontrolovaného dátového roamingového pripojenia a sťahovania, a to pred uzavretím zmluvy a následne na pravidelnom základe. Okrem toho domáci poskytovatelia objasnia svojim zákazníkom jasným a jednoducho zrozumiteľným spôsobom, ako vypnúť tieto automatické dátové roamingové pripojenia s cieľom zabrániť nekontrolovanej spotrebe dátových roamingových služieb.

2. Najneskôr od 1. júla 2009 zasiela domáci poskytovateľ automatickú textovú správu, ktorou roamingového zákazníka informuje o tom, že využíva roaming, a v ktorej mu poskytuje základné personalizované tarifné informácie o poplatkoch vzťahujúcich sa na poskytovanie regulovaných dátových roamingových služieb tomuto roamingovému zákazníkovi v príslušnom členskom štáte, okrem prípadu, keď tento zákazník upovedomil svojho domáceho poskytovateľa, že takéto informácie nepožaduje.

Takéto základné personalizované tarifné informácie sa doručujú na mobilný telefón alebo iné zariadenie roamingového zákazníka, napríklad prostredníctvom SMS správy, e-mailu alebo pop-up okna na počítači, vždy keď roamingový zákazník vstúpi na územie iného členského štátu, ktorý nie je členským štátom jeho domácej siete, a začne po prvýkrát využívať regulovanú dátovú roamingovú službu v danom členskom štáte. Tieto informácie sa poskytnú v momente, keď roamingový zákazník začne využívať regulované dátové roamingové služby, a to bezplatne a vhodnými prostriedkami prispôsobenými na uľahčenie ich príjmu a jednoduchého porozumenia.

Zákazník, ktorý oznámil svojmu domácemu poskytovateľovi, že nepožaduje automatické zasielanie tarifných informácií, má právo kedykoľvek bezplatne požadovať od domáceho poskytovateľa, aby mu túto službu znova poskytol.

3. ║ Každý domáci poskytovateľ do 1. marca 2010 umožní všetkým svojim roamingovým zákazníkom, aby si dobrovoľne a bezplatne zvolili službu, ktorou sa poskytujú informácie o akumulovanej spotrebe vyjadrenej v objeme alebo mene, v ktorej sa roamingovému zákazníkovi využívanie regulovanej dátovej roamingovej služby účtuje, a ktorá zaručuje, že bez výslovného súhlasu zákazníka akumulované výdavky za regulované dátové roamingové služby v priebehu určitého obdobia využívania neprekročia stanovený finančný limit.

Na tento účel dá domáci poskytovateľ k dispozícii jeden alebo viac maximálnych finančných limitov využívania pre stanovené obdobie využívania za predpokladu, že zákazník je vopred informovaný o zodpovedajúcich objemových množstvách. Jeden z týchto limitov (štandardný finančný limit) sa blíži k sume 50 EUR neuhradených poplatkov za jeden mesiac účtovného obdobia (bez DPH), ale neprekračuje ju.

Podobne domáci poskytovateľ môže zriadiť limity vyjadrené v objeme za predpokladu, že zákazník je vopred informovaný o zodpovedajúcich finančných sumách. Jeden z týchto limitov (štandardný objemový) zodpovedá finančnej sume neprekračujúcej 50 EUR neuhradených poplatkov za jeden mesiac účtovného obdobia (bez DPH).

Okrem toho domáci poskytovatelia môžu svojim roamingovým zákazníkom ponúknuť iné limity s inou, t. j. vyššou alebo nižšou, najvyššou mesačnou finančnou hranicou.

Do 1. júla 2010 sa štandardný limit stanovený v pododsekoch 2 a 3 uplatňuje na všetkých zákazníkov, ktorí nevykonali inú voľbu.

Každý domáci poskytovateľ takisto zabezpečí, aby sa na mobilný telefón alebo iné zariadenie roamingového zákazníka zaslalo príslušné oznámenie, napríklad prostredníctvom SMS správy, e-mailu alebo pop-up okna na počítači, keď dátové roamingové služby dosiahnu 80 % dohodnutého finančného alebo objemového limitu. Zákazníci majú právo požadovať od svojich prevádzkovateľov, aby im prestali zasielať tieto oznámenia, a majú právo kedykoľvek bezplatne požiadať domáceho poskytovateľa, aby im opätovne túto službu poskytol.

Ak by došlo k prekročeniu tohto finančného alebo objemového limitu iným spôsobom, oznámenie sa zašle na mobilný telefón alebo iné zariadenie roamingového zákazníka. Toto oznámenie informuje zákazníka o tom, aký postup musí uplatniť, ak chce, aby sa mu tieto služby ďalej poskytovali, ako aj o nákladoch spojených s každou dodatočnou jednotkou, ktorá sa spotrebuje. Ak roamingový zákazník neodpovie spôsobom vyžadovaným v prijatom oznámení, domáci poskytovateľ okamžite prestane poskytovať a účtovať roamingovému zákazníkovi regulované dátové roamingové služby, kým tento zákazník nepožiada o pokračovanie alebo obnovu poskytovania týchto služieb.

Ak po 1. novembri 2010 roamingový zákazník požiada o poskytovanie alebo zrušenie služby „finančný alebo objemový limit“, zmena sa musí uskutočniť do jedného pracovného dňa od doručenia žiadosti, musí byť bezplatná a nie je spojená s podmienkami ani obmedzeniami týkajúcimi sa iných prvkov zmluvného vzťahu.

4. S účinnosťou od 1. júla 2009:

(a)    priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý prevádzkovateľ navštívenej siete môže účtovať prevádzkovateľovi domácej siete roamingového zákazníka za poskytnutie regulovaných dátových roamingových služieb prostredníctvom tejto navštívenej siete, nesmie prekročiť ochranný limit 1,00 EUR 1. júla 2009, 0,80 EUR 1. júla 2010 a 0,50 EUR 1. júla 2011 za 1 megabajt prenesených dá; Uplatňovanie tohto ochranného limitu nesmie viesť k žiadnemu narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže na veľkoobchodnom trhu dátového roamingu v súlade s článkom 8 ods. 2 písm. b) smernice 2002/21/ES (rámcovej smernice).

(b)    tento priemerný veľkoobchodný poplatok sa vzťahuje na každú dvojicu prevádzkovateľov a vypočíta sa za obdobie dvanástich mesiacov alebo akékoľvek kratšie obdobie, ktoré zostáva do skončenia účinnosti tohto nariadenia;

(c)    priemerný veľkoobchodný poplatok uvedený v písm. a) sa vypočíta vydelením celkového veľkoobchodného výnosu, ktorý prevádzkovateľ navštívenej siete získa od každého prevádzkovateľa domácej siete za poskytnutie regulovaných dátových roamingových služieb za príslušné obdobie, celkovým počtom megabajtov dát, ktoré sa skutočne spotrebovali pri poskytovaní týchto služieb za dané obdobie a ktoré sa sčítajú na kilobajtovom základe.

12.   Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

(a)    Odsek 2 sa nahrádza týmto:

„2. Národné regulačné orgány zverejňujú aktualizované informácie o uplatňovaní tohto nariadenia, najmä článkov 3, 4, 4a, 4b a 6a spôsobom, ktorý umožní všetkým zainteresovaným stranám ľahký prístup k týmto informáciám.“

(b)    Odsek 5 sa nahrádza týmto:

„5. Národné regulačné orgány môžu zasiahnuť z vlastnej iniciatívy, aby zabezpečili súlad s týmto nariadením. V prípade potreby využijú predovšetkým právomoci uvedené v článku 5 prístupovej smernice, aby zabezpečili primeraný prístup a prepojenie s cieľom zaručiť prepojiteľnosť medzi koncovými bodmi a interoperabilitu roamingových služieb, napr. ak si účastníci nemôžu vymieňať regulované roamingové SMS správy s účastníkmi pozemskej mobilnej siete v druhom členskom štáte v dôsledku toho, že neexistuje dohoda, ktorá by umožňovala doručenie týchto správ.

13.        Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných pri porušení tohto nariadenia a prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr 30. marca 2008, alebo v prípade dodatočných požiadaviek ustanovených nariadením č. [XXXX/YYYY] najneskôr do deviatich mesiacov po nadobudnutí účinnosti daného nariadenia, a bezodkladne oznámia všetky následné zmeny a doplnenia, ktoré majú na ne vplyv.“

14.        Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Preskúmanie

1. Komisia preskúma funkčnosť tohto nariadenia a po verejnej konzultácii podá správu Európskemu parlamentu a Rade najneskôr 30. júna 2011. Komisia zhodnotí najmä to, či sa dosiahli ciele tohto nariadenia. Komisia pritom preskúma okrem iného:

 vývoj veľkoobchodných a maloobchodných poplatkov za poskytovanie hlasových, dátových služieb a služieb SMS roamingovým zákazníkom a súvisiaci vývoj v mobilných komunikačných službách na vnútroštátnej úrovni v členských štátoch samostatne pre zákazníkov využívajúcich fakturované služby a zákazníkov využívajúcich predplatené služby, ako aj v kvalite a rýchlosti týchto služieb;

 dostupnosť a kvalitu služieb vrátane služieb, ktoré predstavujú alternatívu roamingu (hlasové, dátové služby a služby SMS), najmä vzhľadom na technologický vývoj;

 mieru, v akej zákazníci profitovali zo skutočného zníženia cien roamingových služieb, alebo inými spôsobmi zo znížení nákladov na poskytovanie roamingových služieb a paletu taríf a produktov dostupných zákazníkom s rôznymi profilmi telefonovania;

 stupeň hospodárskej súťaže na maloobchodných a veľkoobchodných trhoch, najmä konkurencieschopnosť menších, nezávislých a začínajúcich prevádzkovateľov, vrátane vplyvu obchodných dohôd na hospodársku súťaž a stupňa prepojenia medzi prevádzkovateľmi;

Komisia posúdi aj iné metódy ako cenová regulácia, ktoré by sa mohli použiť na vytvorenie konkurenčného vnútorného trhu s roamingovými službami, a pri takýchto krokoch zohľadní analýzy vykonané samostatne zoskupením BEREC Na základe tohto posúdenia Komisia pripraví primerané odporúčania.

1a. Komisia okrem toho vypracuje najneskôr do 30. júna 2010 priebežnú správu Európskemu parlamentu a Rade, do ktorej zahrnie súhrn monitorovania poskytovania roamingových služieb v Spoločenstve a hodnotenie pokroku pri plnení cieľov tohto nariadenia, a to aj s prihliadnutím na veci uvedené v odseku 1.“

15.        V článku 12 sa zrušuje text „najneskôr do 30. augusta 2007“.

16.        V článku 13 sa rok „2010“ nahrádza rokom „2013“.

Článok 2

Zmena a doplnenie smernice 2002/21/ES (rámcová smernica)

V článku 1 ods. 5 smernice č. 2002/21/ES (rámcová smernica) sa výraz „verejné mobilné telefónne siete“ nahrádza výrazom „verejné mobilné komunikačné siete“.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Stráca účinnosť 30. júna 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli dňa

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                     predseda

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Súvislosti

Európsky parlament a Rada prijali 27. júna 2007 nariadenie (ES) č. 717/2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES. Toto nariadenie bolo odpoveďou na nedostatok konkurencie na trhu mobilnej komunikácie v oblasti medzinárodných roamingových služieb, čo viedlo k neprimerane vysokým cenám pre európskych spotrebiteľov a obmedzovalo schopnosť európskych občanov riadne využívať roamingové služby pri cestách do iných členských štátov, čo malo v skutočnosti vplyv aj na slobodu pohybu.

Po preskúmaní uplatňovania uvedeného nariadenia a fungovania trhu v roku 2008 Komisia predložila návrh, ktorým sa pôsobnosť nariadenia o hlasovom roamingu rozširuje aj na roamingové SMS služby a dátové služby a ktorým sa nariadenie dopĺňa ho o ďalšie opatrenia transparentnosti. Platnosť nariadenia by sa tiež predĺžila, a to do roku 2013.

II. Hlas a SMS

Spravodajkyňa tento krát podporuje predĺženie regulácie ceny hlasových služieb. Od zavedenia nariadenia (ES) č. 717/2007 sa roamingové ceny bohužiaľ výrazne neznížili, ale majú tendenciu pohybovať sa tesne pod limitmi stanovenými v nariadení.

Spravodajkyňa tiež súhlasí s rozšírením pôsobnosti nariadenia na služby SMS. Z dôvodu neprimerane vysokých cien, ktoré spotrebitelia doteraz museli platiť, je v danom čase bohužiaľ potrebná regulácia maloobchodných i veľkoobchodných cien SMS.

Spravodajkyňa sa však domnieva, že regulácia roamingových cien hlasových služieb a služieb SMS by mala byť výnimočná a že dlhodobá cenová regulácia by tento trh poškodila.

III. Dátové služby a transparentnosť

Maloobchodné i veľkoobchodné ceny dátového roamingu boli tiež veľmi vysoké. Zatiaľ čo ochranný limit pre veľkoobchodné poplatky za roamingové dátové služby je primeraný, spravodajkyňa sa domnieva, že v súčasnosti by nebolo rozumné zaviesť cenové obmedzenia aj na maloobchodnej úrovni. Dátový roaming je novým trhom a takáto cenová regulácia by obmedzila jeho riadny rozvoj. Regulácia veľkoobchodných cien za dáta sa zdá vhodná, pretože malí noví poskytovatelia čelia neprimerane vysokým cenám na veľkoobchodnej úrovni zo strany veľkých prevádzkovateľov, čo nie je dobré pre rozvoj roamingových dátových služieb.

Spravodajkyňa podporuje myšlienku transparentnosti a ochranných opatrení, ktoré majú chrániť spotrebiteľov a prispieť k zamedzeniu „šokov z účtov“. Tieto opatrenia musia byť vhodné a pružné, pretože spotrebitelia dátového roamingu sú rôznorodí a majú rozličné potreby. Nariadenie musí poskytovať dostatočnú úroveň ochrany spotrebiteľov, ale zároveň im aj umožňovať, aby riadne využívali roamingové dátové služby. Akékoľvek opatrenia transparentnosti musia byť aj technologicky schodné a nemali by spôsobovať neprimerané zaťaženie telekomunikačným prevádzkovateľom.

IV. Preskúmanie a budúca regulácia roamingových služieb

Zatiaľ čo dočasná cenová regulácia je krátkodobým riešením neprimerane vysokých cien a nedostatkov trhu, spravodajkyňa sa stále domnieva, že zdravý a konkurenčný trh roamingu nakoniec nebude schopný prosperovať za podmienok dlhodobej cenovej regulácie. S týmto cieľom je nevyhnutné riadne zanalyzovať fungovanie tejto regulácie a preskúmať iné alternatívy regulácie trhu, aby sa dosiahli rovnaké ciele. Je dôležité, aby toto nariadenie špecifikovalo zoznam aspektov, ktoré sa majú podrobne zanalyzovať, aby boli k dispozícii presnejšie údaje o tom, či boli ciele tohto nariadenia dosiahnuté. Uvedenie takýchto faktorov by tiež malo predstavovať signál o tom, čo sa očakáva od trhu s cieľom vyhnúť sa predĺženiu cenovej regulácie. Podrobná analýza týchto faktorov je dôležitá aj vzhľadom na budúci regulačný prístup k tomuto odvetviu. Okrem toho je priebežná správa potrebná preto, aby bolo k dispozícii viac údajov o pokroku v dosahovaní cieľov nariadenia a o správaní sa účastníkov trhu.

V. Záver

Spravodajkyňa absolvovala mnohé dvojstranné stretnutia so všetkými hlavnými zainteresovanými stranami ovplyvnenými týmto nariadením a výbor ITRE uskutočnil krátke vypočutie o tejto otázke. Jedným zo záverov je, že regulácia by mala byť čo najneutrálnejšia a vyvážená a mala by zabezpečovať, aby určitým stranám neposkytla nespravodlivé výhody na úkor iných.

Spravodajkyňa podporuje navrhované nariadenie, ale opäť zdôrazňuje, že regulácia roamingových cien by mala byť výnimočná a že dlhodobá cenová regulácia by poškodila trh mobilnej komunikácie.

13.3.2009

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (*)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 717/2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci Spoločenstva a smernica č. 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby

(KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Syed Kamall

(*) Postup pridružených výborov – článok 47 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Úvod

Návrh stanoviska pretvára toto nariadenie na nástroj na zabezpečenie cenovej transparentnosti a monitorovanie roamingových služieb do 30. júna 2013, ale navrhuje, aby platnosť súčasných cenových stropov uplynula 30. júna 2010. Nepredpokladá zavedenie žiadnej novej regulácie cien.

Zámerom je v tejto fáze podnietiť riadnu diskusiu o prínose návrhu Komisie, ako aj o potrebe zhodnotiť rozumné alternatívy k neprimeranému nástroju stanovovania cenových stropov, pričom sa zachová vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa.

2. PROBLÉM

2.1 Zámerom návrhu Komisie je vyriešiť otázku nedostatočnej hospodárskej súťaže v oblasti roamingových služieb, ako aj skutočnosť, že ceny primerane neodrážajú základné náklady na poskytovanie týchto služieb.

Z nezávislej štúdie spoločnosti Europe Economics (EE) vypracovanej na žiadosť výborov IMCO a ITRE však vyplývajú tieto zistenia:

· zníženie cien za hlasové hovory stanovené súčasným nariadením neviedlo k významnému zvýšeniu ich objemu, čo svedčí o tom, že pociťovaný problém „neopodstatnených“ cien neexistoval. (Na základe predbežných údajov Skupiny európskych regulačných orgánov ERG sa v treťom štvrťroku 2008 zvýšil objem SMS (bez cenových stropov) dokonca viac než objem hlasových hovorov. Táto skutočnosť spochybňuje jeden z argumentov za zavedenie stropov pre maloobchodné ceny za SMS);

· Komisia vo svojom hodnotení vplyvu neuvádza, že predĺžením regulácie by sa zvýšila úroveň všeobecného blahobytu. (V niektorých krajinách EÚ platia najchudobnejší zákazníci využívajúci predplatené služby za niektoré vnútroštátne hovory viac, než platia pomerne majetnejší zákazníci využívajúci roamingové služby za medzinárodné hovory.)

Okrem toho spoločnosť EE dospela vo svojej štúdii k záveru, že nepredĺženie regulácie by malo s najväčšou pravdepodobnosťou tieto dôsledky:

· stabilizácia cien hlasových hovorov približne na úrovniach stanovených na rok 2010 – nie zvýšenie,

· širšia ponuka sadzieb a silnejšia konkurencia – spotrebiteľ by tak mal lepší výber a väčšie výhody,

· zabránenie tzv. efektu „waterbed“, to znamená nízke sadzby za hlasové hovory, SMS a prenos údajov, ale omnoho vyššie ceny za telefóny alebo oneskorené znižovanie cien v prípade iných mobilných služieb – na úkor spotrebiteľa všeobecne.

V štúdii spoločnosti EE sa tiež uvádza, že roaming sa nemôže považovať za osobitný trh, ale za integrálnu súčasť celého trhu s mobilnými službami, ktorý je veľmi konkurencieschopný.

Tieto zistenia sú spolu s neistotou neoddeliteľne spätou s politickým stanovovaním cien na obdobie piatich rokov silnými argumentmi proti predĺženiu aktuálnej cenovej regulácie hlasových hovorov a proti zavedeniu ďalšej cenovej regulácie.

2.2      Spravodajca sa domnieva, že existuje konsenzus v otázke potreby riešiť nedostatočnú transparentnosť faktúr a problém tzv. šoku z faktúry za dátové roamingové služby, keď zákazníci dostanú omnoho vyšší účet, ako očakávali. Súčasné opatrenia na zabezpečenie transparentnosti v prípade hlasových hovorov možno zachovať a rozšíriť aj na SMS.

3. RIEŠENIE

3.1      Je preukázané, že nižšie ceny stanovené všeobecne neviedli k vyššej úrovni všeobecného blahobytu alebo k vyššej miere používania regulovaných roamingových služieb. Vzhľadom na to, že nebolo preukázané dosiahnutie všeobecného blahobytu vďaka predĺženiu účinnosti nariadenia, a na neistotu v súvislosti s vymedzením trhu a problémom stanovovania cien na päť rokov bez ustanoveného základu na určovanie rozdielu medzi tzv. opodstatnenými a neopodstatnenými cenami môže byť predĺženie účinnosti nariadenia v tomto štádiu nevhodné.

3.2      Dospelo sa k dohode, že by sa mala riešiť nedostatočná cenová transparentnosť a že by sa malo zabezpečiť nepretržité monitorovanie trhu. Tieto aspekty by mali byť tiež časovo obmedzené so zreteľom na ich prípadné začlenenie do celkového regulačného rámca pre elektronické komunikácie. Nie je adekvátne, aby existovalo osobitné nariadenie vzťahujúce sa iba na malú časť trhu, ktorú tvoria roamingové služby. Konkrétne smernica univerzálnej služby obsahuje niekoľko opatrení na zabezpečenie transparentnosti, a keď sa získa dostatočná skúsenosť v uplatňovaní týchto opatrení a osobitných opatrení na zabezpečenie transparentnosti v oblasti roamingu, Komisia by mohla zvážiť vhodné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k smernici univerzálnej služby, čo by umožnilo, aby raz a navždy uplynula účinnosť osobitného nariadenia o roamingu.

3.3 Spravodajca sa v samostatnom pracovnom dokumente pokúsil načrtnúť niektoré alternatívy k neprimeranému nástroju na stanovovanie cenových stropov, a to konkrétne:

· nepredlžovanie regulácie,

· ponechanie rozhodnutia na regulačných orgánoch napriek existujúcim obavám, pokiaľ ide o nezávislosť skupiny ERG,

· ustanovenia o nediskriminácii,

· kroky proti jednotlivým prevádzkovateľom alebo trhom zneužívajúcim svoje postavenie,

· zriadenie výmenného systému pre veľkoobchodné hlasové hovory, SMS a prenos údajov.

Očakávame, že výhody týchto alternatív by mohli byť predmetom riadnej diskusie v Parlamente.

4. ZÁVER

V záujme rozpútania riadnej diskusie o prínose návrhu Komisie a o možných alternatívach odmietol spravodajca v tejto fáze návrhy týkajúce sa cenových stropov a zameral sa na zabezpečenie transparentnosti pre spotrebiteľov a nepretržité monitorovanie trhu. Diskusia môže začať!

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a) Rozdiely v topografii a hustota obyvateľstva, ako aj sezónne výkyvy v turistických regiónoch vedú k vzniku rôznych obchodných modelov prevádzkovateľov mobilných telefónnych sietí, čo spôsobuje vyššie náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7) Výška maximálnych priemerných veľkoobchodných poplatkov za regulované roamingové hovory stanovená v nariadení (ES) č. 717/2007 by sa mala naďalej znižovať počas doby predĺženej účinnosti nariadenia, aby odrážala klesajúce náklady vrátane zníženia regulovaných sadzieb za ukončenie hovoru v mobilnej sieti v členských krajinách, aby sa zabezpečilo hladké fungovanie vnútorného trhu a súčasne ďalej dosahoval dvojaký cieľ odstrániť nadmerne vysoké ceny a zároveň zaručiť operátorom slobodu rozvíjať hospodársku súťaž na danom trhu a uskutočňovať inovácie.

7) Výška maximálnych priemerných veľkoobchodných poplatkov za regulované roamingové hovory stanovená v nariadení (ES) č. 717/2007 by sa mala naďalej znižovať počas doby predĺženej účinnosti nariadenia, aby odrážala klesajúce náklady vrátane zníženia regulovaných sadzieb za ukončenie hovoru v mobilnej sieti v členských krajinách, aby sa zabezpečilo hladké fungovanie vnútorného trhu a súčasne ďalej dosahoval dvojaký cieľ odstrániť nadmerne vysoké ceny a zároveň zaručiť operátorom slobodu rozvíjať hospodársku súťaž na danom trhu a uskutočňovať inovácie. Výška maximálnych priemerných veľkoobchodných poplatkov by v žiadnom prípade nemala byť nákladovo orientovaná, aby sa uľahčilo budúce zrušenie regulácie a aby sa operátorom poskytol priestor na hospodársku súťaž.

Odôvodnenie

Maximálne ceny ustanovené v nariadení neboli a nesmú byť nákladovo orientované. Stanovenie maximálnych nákladovo orientovaných cien by bolo v rozpore s posilňovaním hospodárskej súťaže a spôsobilo sťaženie zrušenia regulácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

16) Poskytovatelia regulovaných roamingových hovorov na maloobchodnej úrovni by preto mali byť povinní účtovať svojim zákazníkom hovory podliehajúce eurotarife podľa sekundovej tarifikácie, a mala by sa povoliť iba možnosť uplatňovať minimálny počiatočný čas účtovania nie dlhší ako 30 sekúnd pri uskutočnených hovoroch. Tým sa operátorom umožní pokryť akékoľvek primerané náklady na vytvorenie hovoru a takisto zabezpečí pružnosť v rámci hospodárskej súťaže, pretože sa povolí kratší minimálny čas účtovania. Minimálny počiatočný čas účtovania však nie je odôvodnený v prípade prijatých hovorov podliehajúcich eurotarife, pretože pri skutočných veľkoobchodných nákladoch platí sekundová tarifikácia a všetky osobitné náklady na vytvorenie hovoru sú kryté sadzbami za ukončenie hovoru v mobilnej telefónnej sieti.

16) Poskytovatelia regulovaných roamingových hovorov na maloobchodnej úrovni by preto mali byť povinní účtovať svojim zákazníkom hovory podľa sekundovej tarifikácie a nemali by uplatňovať minimálny počiatočný čas účtovania na hovory podliehajúce eurotarife.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

27) Roamingoví zákazníci by nemali byť povinní platiť žiadne dodatočné poplatky za príjem regulovanej roamingovej SMS správy pri využívaní roamingu v navštívenej sieti, pretože takéto náklady na doručenie správy už sú pokryté maloobchodným poplatkom účtovaným za zaslanie roamingovej SMS správy.

27) Roamingoví zákazníci by nemali byť povinní platiť žiadne dodatočné poplatky za prijatie regulovanej roamingovej SMS alebo hlasovej správy pri využívaní roamingu v navštívenej sieti, keďže tieto náklady na ukončenie už sú pokryté maloobchodným poplatkom účtovaným za zaslanie roamingovej SMS alebo hlasovej správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

33) Mali by sa však zaviesť opatrenia, aby sa zvýšila transparentnosť maloobchodných cien dátových roamingových služieb, a najmä, aby sa odstránil problém „šoku z faktúry“, ktorý je prekážkou hladkého fungovania vnútorného trhu, a aby sa roamingovým zákazníkom poskytli nástroje, ktoré potrebujú na monitorovanie a kontrolu svojich výdavkov na dátové roamingové služby.

33) Mali by sa však zaviesť opatrenia, aby sa zvýšila transparentnosť maloobchodných cien dátových roamingových služieb, a najmä, aby sa odstránil problém „šoku z faktúry“, ktorý je prekážkou hladkého fungovania vnútorného trhu, a aby sa roamingovým zákazníkom poskytli nástroje, ktoré potrebujú na monitorovanie a kontrolu svojich výdavkov na dátové roamingové služby. Mali by sa zaviesť aj opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby operátori mobilných komunikačných sietí, ktorí blokujú aplikácie alebo technológie, ktoré môžu byť náhradou alebo alternatívou roamingovým službám, ako je WiFi, VoIP (prenos hlasu cez internet) a služby Instant Messaging, o tom informovali spotrebiteľa, aby sa spotrebiteľ mohol rozhodnúť na základe informácií.

Odôvodnenie

Spotrebitelia môžu mať záujem využívať alternatívne technológie, ako je WiFi a alternatívne služby typu VoIP. Ak sa operátor rozhodne blokovať prístup k týmto technológiám a službám, spotrebiteľ by o tom mal byť informovaný, čo mu umožní rozhodnúť sa, či prejde alebo nie k inému operátorovi. Je to v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi smernice univerzálnej služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

34) Operátori mobilných telefónnych sietí by konkrétne mali svojim roamingovým zákazníkom poskytovať najmä personalizované tarifné informácie o poplatkoch za využívanie dátových roamingových služieb v prípade, keď po prvýkrát využijú dátovú roamingovú službu pri vstupe do iného členského štátu. Tieto informácie by sa mali doručiť do ich mobilného telefónu alebo iného mobilného prístroja takým spôsobom, ktorý je najvhodnejší pre ich bezproblémový príjem a pochopenie.

34) Operátori mobilných telefónnych sietí by konkrétne mali svojim roamingovým zákazníkom poskytovať najmä personalizované tarifné informácie o poplatkoch za využívanie dátových roamingových služieb, keď roamingový zákazník začne využívať dátové roamingové služby v konkrétnom členskom štáte alebo vstúpi na územie iného členského štátu. Tieto informácie by sa mali doručiť do ich mobilného telefónu prostredníctvom správy, e-mailu alebo prostredníctvom pop-up okna ich počítača takým spôsobom, ktorý je najvhodnejší pre ich bezproblémový príjem a pochopenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

35) Aby sa zabránilo šokom z faktúr, mali by operátori mobilných telefónnych sietí všetkým svojim roamingovým zákazníkom bezplatne poskytovať možnosť vopred si určiť maximálny finančný limit poplatkov, ktoré budú musieť zaplatiť, pričom by zákazníkov o priblížení sa k určenému limitu informovali prostredníctvom vhodnej výstražnej správy. Po dosiahnutí tohto maximálneho limitu by sa poskytovanie tejto dátovej roamingovej služby malo prerušiť, pokiaľ zákazník výslovne nepožiada o pokračovanie jej poskytovania.

35) Aby sa zabránilo šokom z faktúr, mali by operátori mobilných telefónnych sietí všetkým svojim roamingovým zákazníkom bezplatne poskytovať informácie o akumulovanej spotrebe vyjadrenej v objeme alebo v mene, v ktorých sa roamingovému zákazníkovi poskytuje vyúčtovanie, ako aj možnosť vopred si určiť niekoľko maximálnych limitov spotreby pre splatné poplatky za dátové roamingové služby, pričom by zákazníkov informovali o priblížení sa k určenému limitu prostredníctvom vhodných výstražných správ. Po dosiahnutí tohto maximálneho limitu spotreby by sa poskytovanie tejto dátovej roamingovej služby malo ukončiť, pokiaľ zákazník výslovne nepožiada o pokračovanie jej poskytovania v súlade s podmienkami uvedenými v oznámení .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

40) Napriek tomu by sa tento spoločný postup mal zachovať na obmedzenú dobu, avšak možno ho ďalej rozšíriť alebo pozmeniť na základe preskúmania, ktoré má uskutočniť Komisia. Komisia by mala preskúmať účinnosť uplatňovania nariadenia (ES) č. 717/2007 v znení zmien a doplnení tohto nariadenia jeho prínos k uplatňovaniu regulačného rámca a k hladkému fungovaniu vnútorného trhu, pričom zároveň musí zohľadniť aj jeho vplyv na menších operátorov mobilných komunikačných sietí v Spoločenstve a na ich postavenie na trhu s roamingovými službami v Spoločenstve.

40) Napriek tomu by sa tento spoločný postup mal zachovať na obmedzenú dobu, avšak možno ho ďalej rozšíriť alebo pozmeniť na základe preskúmania, ktoré má uskutočniť Komisia. Komisia by mala preskúmať účinnosť nariadenia (ES) č. 717/2007 v znení zmien a doplnení tohto nariadenia vzhľadom na svoj cieľ odstrániť nadmerne vysoké ceny roamingových služieb v celom Spoločenstve, dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, podporiť hospodársku súťaž medzi operátormi mobilných sietí a stimulovať inovácie a možnosť voľby pre spotrebiteľov. Komisia by tiež mala zvážiť jeho prínos k uplatňovaniu regulačného rámca a k hladkému fungovaniu vnútorného trhu. Komisia by mala zvážiť vplyv na konkurenčné postavenie operátorov mobilných komunikačných sietí, ktorí majú rôznu veľkosť a pôsobia v rôznych častiach Spoločenstva, a na ich postavenie na trhu s roamingovými službami v Spoločenstve. V tejto súvislosti by Komisia mala venovať osobitnú pozornosť vývoju a trendom veľkoobchodných poplatkov za dátové roamingové služby v súvislosti s ochranným veľkoobchodným limitom stanoveným v tomto nariadení a zároveň riziku nárastu veľkoobchodných cien, ak alebo keď sa skončí účinnosť tohto nariadenia, čo by spôsobilo nespravodlivú záťaž domácemu poskytovateľovi, ktorý by na základe toho nebol schopný alebo ochotný zodpovedajúco zvýšiť ceny spotrebiteľom. Komisia by mala zhodnotiť, do akej miery sa rozvinula hospodárska súťaž v poskytovaní roamingových služieb, pričom zohľadní okrem iného vývoj poplatkov za mobilné roamingové služby, dostupné produkty a ponuky v oblasti roamingových služieb, kvalitu poskytovanej služby a vplyv technologického vývoja na poskytovanie roamingových služieb vrátane nahradenia novými službami ako VoIP. Komisia by mala zvážiť najmä to, či ceny za roaming sú alebo či by mohli byť nadmerne vysoké vzhľadom na cenové štruktúry mobilných služieb všeobecne. Komisia by tiež mala posúdiť, či by regulácia roamingových služieb mohla byť primerane zahrnutá do regulačného rámca pre elektronické komunikácie. Pred vyššie uvedeným preskúmaním a s cieľom zabezpečiť neustály dohľad nad roamingovými službami v Spoločenstve by Komisia mala predložiť priebežnú správu pre Európsky parlament a Radu vrátane všeobecnej analýzy najnovších informácií o trendoch veľkoobchodných a maloobchodných cien hlasových, dátových a SMS služieb v roamingu rozpracovanej samostatne podľa zákazníkov využívajúcich fakturované služby a pre zákazníkov využívajúcich predplatené služby.

Odôvodnenie

Aby sa dlhodobo zabezpečila primeraná regulácia trhu, je potrebné, aby Európska komisia podrobne zanalyzovala celý rad relevantných aspektov trhu. Priebežná správa je tiež potrebná preto, aby bolo k dispozícii viac údajov o pokroku v dosahovaní cieľov nariadenia a o správaní sa účastníkov trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 717/2007

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V nariadení sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa poplatkov, ktoré môžu operátori mobilných komunikačných sietí účtovať za poskytovanie medzinárodných roamingových služieb pre hlasové hovory a SMS správy, ktoré prichádzajú a sú prijímané na území Spoločenstva, a pre dátové komunikačné služby na báze prepínacích paketov, ktoré využívajú roamingoví zákazníci pri využívaní roamingu v mobilnej komunikačnej sieti v druhom členskom štáte. Nariadenie sa vzťahuje na poplatky účtované medzi operátormi sietí na veľkoobchodnej úrovni, ako aj prípadne na poplatky, ktoré účtujú domáci poskytovatelia na maloobchodnej úrovni.“

Zavádzajú sa opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby operátori mobilných komunikačných sietí, ktorí blokujú aplikácie alebo technológie, ktoré môžu byť náhradou alebo alternatívou roamingovým službám, ako je WiFi, VoIP a služby Instant Messaging, o tom informovali spotrebiteľa, aby sa spotrebiteľ mohol rozhodnúť na základe informácií.

Odôvodnenie

Spotrebitelia môžu mať záujem využívať alternatívne technológie, ako je WiFi a alternatívne služby typu VoIP. Ak sa operátor rozhodne blokovať prístup k týmto technológiám a službám, spotrebiteľ by o tom mal byť informovaný, čo mu umožní rozhodnúť sa, či prejde alebo nie k inému operátorovi. Je to v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi smernice univerzálnej služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 - bod 5 - písmeno a

Nariadenie (ES) č. 717/2007

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odchylne od druhého pododseku môže domáci poskytovateľ uplatniť minimálny účtovací čas neprekračujúci 30 sekúnd na uskutočnené hovory podliehajúce eurotarife.“

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5 – písmeno aa (nové)

Nariadenie (ES) č. 717/2007

Článok 4 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) vkladá sa tento odsek:

 

„2a. Domáci poskytovatelia neúčtujú svojim roamingovým zákazníkom žiadny poplatok za príjem roamingovej hlasovej správy.“

Odôvodnenie

Súvisí s článkom 4b odsek 3 tohto nariadenia, podľa ktorého je príjem regulovanej roamingovej SMS správy zdarma. S cieľom ochrániť zákazníkov pred neodôvodnene vysokými nákladmi roamingových hlasových správ, ktorých dĺžku nemôžu zákazníci kontrolovať, by sa na roamingové hlasové správy mali uplatňovať tie isté ustanovenia, ktoré sa uvádzajú v článku 4b odsek 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 717/2007

Článok 6a – odseky 1 až 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Domáci poskytovatelia zabezpečujú, aby ich roamingoví zákazníci boli primerane informovaní o poplatkoch, ktoré sa vzťahujú na ich používanie regulovaných dátových roamingových služieb, takým spôsobom, ktorý týmto zákazníkom pomôže pochopiť finančné dôsledky takéhoto používania a ktorý im umožní monitorovať a kontrolovať svoje výdavky na regulované dátové roamingové služby v súlade s odsekom 2 a 3.

1. Domáci poskytovatelia pred uzatvorením zmluvy náležite informujú svojich zákazníkov o poplatkoch, ktoré sa vzťahujú na zvolený tarifný program. Ďalej poskytujú príklady dátových roamingových aplikácií, ako sú e-mail, obrázok a webový prehliadač, a uvádzajú ich približné objemy vzhľadom na použité dáta. Tieto príklady sa vzťahujú na používanie regulovaných dátových roamingových služieb, takým spôsobom, ktorý týmto zákazníkom pomôže pochopiť finančné dôsledky takéhoto využívania a ktorý im umožní monitorovať a kontrolovať ich výdavky na regulované dátové roamingové služby v súlade s odsekom 2 a 3. Okrem toho sa prostredníctvom roamingu nesmie uskutočniť žiadne sťahovanie dát bez súhlasu alebo žiadosti zákazníka.

2. Najneskôr od 1. júla 2009 zasiela domáci poskytovateľ automatickú textovú správu , ktorou roamingového zákazníka informuje o tom, že využíva roaming, a v ktorej mu poskytuje personalizované tarifné informácie o poplatkoch vzťahujúcich sa na poskytovanie regulovaných dátových roamingových služieb tomuto roamingovému zákazníkovi v príslušnom členskom štáte, okrem prípadu, keď tento zákazník upovedomí svojho domáceho poskytovateľa, že takéto informácie nepožaduje.

2. Najneskôr od 1. júla 2009 zasiela domáci poskytovateľ automatickú textovú správu, ktorou roamingového zákazníka informuje o tom, že využíva roaming, a v ktorej mu poskytuje základné personalizované tarifné informácie o poplatkoch vzťahujúcich sa na poskytovanie regulovaných dátových roamingových služieb tomuto roamingovému zákazníkovi v príslušnom členskom štáte, okrem prípadu, keď tento zákazník upovedomí svojho domáceho poskytovateľa, že takéto informácie nepožaduje.

Takéto personalizované tarifné informácie sa doručujú na mobilný telefón alebo iné zariadenie roamingového zákazníka, keď roamingový zákazník začne využívať regulovanú dátovú roamingovú službu v členskom štáte, ktorý nie je členským štátom jeho domácej siete, po prvýkrát vtedy, keď vstúpi na územie tohto členského štátu. Tieto informácie sa poskytujú bez zbytočného odkladu a bezplatne vhodnými prostriedkami prispôsobenými na uľahčenie ich príjmu a jednoduchého porozumenia.

Takéto základné personalizované tarifné informácie sa doručujú na mobilný telefón, e-mailovú adresu alebo prostredníctvom pop-up okna na počítači roamingového zákazníka, keď roamingový zákazník vstúpi na územie iného členského štátu alebo začne využívať regulovanú dátovú roamingovú službu v členskom štáte, ktorý nie je členským štátom jeho domácej siete, po prvýkrát vtedy, keď vstúpi na územie tohto členského štátu. Tieto informácie sa poskytujú bez zbytočného odkladu a bezplatne vhodnými prostriedkami prispôsobenými na uľahčenie ich príjmu a jednoduchého porozumenia.

Zákazník, ktorý oznámil svojmu domácemu poskytovateľovi, že nepožaduje automatickú službu textových správ o tarifných informáciách, má právo kedykoľvek bezplatne požadovať od domáceho poskytovateľa, aby mu túto službu znova poskytol.

Zákazník, ktorý oznámil svojmu domácemu poskytovateľovi, že nepožaduje automatickú službu textových správ o tarifných informáciách, má právo kedykoľvek bezplatne požadovať od domáceho poskytovateľa, aby mu túto službu znova poskytol.

3. Najneskôr do 1. júla 2010 domáci poskytovatelia poskytujú službu na určenie maximálnej ceny, ktorou svojim roamingovým zákazníkom umožňujú vopred si určiť maximálny finančný limit ich splatných poplatkov za regulované dátové roamingové služby, ktorý sa vyjadruje v mene, v ktorej sa roamingovému zákazníkovi využívanie týchto služieb účtuje;

3. Najneskôr do 1. januára 2010 každý domáci poskytovateľ poskytne všetkým svojim roamingovým zákazníkom bezplatnú službu, ktorou sa poskytujú informácie o akumulovanej spotrebe vyjadrenej v objeme alebo v mene, v ktorej sa roamingovému zákazníkovi využívanie regulovanej dátovej roamingovej služby účtuje. Na tento účel dá domáci poskytovateľ k dispozícii jeden alebo viac maximálnych limitov využívania pre stanovené obdobie využívania. Jeden z týchto limitov sa blíži k sume 50 EUR (bez DPH) alebo objemu 20 MB za jeden mesiac účtovného obdobia, ale neprekračuje ju/ho.

Po dosiahnutí tohto limitu domáci poskytovateľ okamžite prestane poskytovať roamingovému zákazníkovi regulované dátové roamingové služby, pokiaľ tento zákazník nepožiada o pokračujúce alebo obnovené poskytovanie týchto služieb;

Po dosiahnutí tohto maximálneho limitu využívania sa roamingovému zákazníkovi pošle oznámenie. Ak roamingový zákazník neodpovie spôsobom vyžadovaným v prijatom oznámení, domáci poskytovateľ okamžite prestane poskytovať a účtovať roamingovému zákazníkovi regulované dátové roamingové služby, kým tento zákazník nepožiada o pokračovanie alebo obnovu poskytovania týchto služieb. Toto oznámenie obsahuje postup, ktorý musí zákazník dodržať, ak chce, aby poskytovanie týchto služieb pokračovalo, ako aj náklady spojené s každou dodatočnou jednotkou, ktorá sa spotrebuje.

Domáci poskytovateľ takisto zabezpečí, aby sa na mobilný telefón alebo iné zariadenie roamingového zákazníka zaslala príslušná upozorňujúca textová správa pred dosiahnutím jedného alebo viacerých medzilimitov poplatkov, na ktorých sa vopred dohodne zákazník a domáci poskytovateľ. Táto upozorňujúca správa obsahuje informáciu, že roamingový zákazník sa blíži k medznému limitu, ako aj postupy, ktoré zákazník musí dodržať, ak chce požiadať o pokračovanie alebo obnovenie poskytovania týchto služieb.

Každý domáci poskytovateľ takisto zabezpečí, aby sa roamingovému zákazníkovi zaslalo prostredníctvom mobilného telefónu, e-mailovej adresy alebo prostredníctvom pop-up okna na počítači náležité oznámenie, keď dátové roamingové služby dosiahnu 80 % dohodnutého maximálneho limitu využívania. Zákazníci majú právo požadovať od svojich operátorov, aby im prestali zasielať tieto oznámenia, a majú právo kedykoľvek bezplatne požiadať domáceho poskytovateľa o opätovné poskytovanie tejto služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 717/2007

Článok 6a – odsek 4 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý operátor navštívenej siete môže účtovať operátorovi domácej siete roamingového zákazníka za poskytnutie regulovaných dátových roamingových služieb prostredníctvom tejto navštívenej siete, nesmie prekročiť 1,00 EUR za 1 megabajt prenesených dát;

a) priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý operátor navštívenej siete môže účtovať operátorovi domácej siete roamingového zákazníka za poskytnutie regulovaných dátových roamingových služieb prostredníctvom tejto navštívenej siete, nesmie prekročiť 0,25 EUR (bez DPH) za 1 megabajt prenesených dát;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 717/2007

Článok 6a – odsek 4 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) priemerný veľkoobchodný poplatok uvedený v písm. a) sa vypočíta vydelením celkového veľkoobchodného výnosu, ktorý operátor navštívenej siete získa od každého operátora domácej siete za poskytnutie regulovaných dátových roamingových služieb za príslušné obdobie, celkovým počtom megabajtov dát, ktoré sa spotrebovali na poskytnutie týchto služieb v rámci tohto obdobia.

c) priemerný veľkoobchodný poplatok uvedený v písm. a) sa vypočíta vydelením celkového veľkoobchodného výnosu, ktorý operátor navštívenej siete získa od každého operátora domácej siete za poskytnutie regulovaných dátových roamingových služieb za príslušné obdobie, celkovým počtom megabajtov dát, ktoré sa skutočne spotrebovali na poskytnutie týchto služieb v rámci tohto obdobia, uvádzaných v kilobytoch.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa špecifikovalo, že účtovanie by sa malo vykonávať v kilobytoch. V opačnom prípade by operátori mohli mať sklon vykonávať účtovanie v megabytoch, čo by viedlo k vyšším maloobchodným nákladom, ako tomu bolo v prípade hlasových služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11a (nový)

Nariadenie (ES) č. 717/2007

Článok 6b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

11a) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 6b

Transparentnosť pre roamingových zákazníkov týkajúca sa navštívenej siete

 

1. Každý domáci poskytovateľ poskytuje svojim roamingovým zákazníkom automaticky a bezplatne úplné informácie o dostupnosti sietí v navštívených členských štátoch a o možnosti zvoliť si sieť, v ktorej si želajú využívať roaming.

 

Domáci poskytovatelia poskytujú jasným a nestranným spôsobom všetkým roamingovým zákazníkom najmä informácie o spôsobe, ako si zvoliť navštívenú sieť.

 

2. Domáci poskytovatelia zabezpečia, aby si ich roamingoví zákazníci vedeli jednoducho a na prvý pokus zvoliť navštívenú sieť, keď sú v zahraničí.

 

3. S cieľom zabezpečiť, aby si roamingoví zákazníci mohli slobodne zvoliť navštívenú sieť, operátori sietí neznemožnia ani nesťažia roamingovým zákazníkom manuálnu voľbu siete.

 

4. Ak má roamingový zákazník možnosť využívať rôzne tarify v členskom štáte v závislosti od zvolenej navštívenej siete, domáci poskytovateľ informuje roamingového zákazníka o rozdieloch v tarifách.“

Odôvodnenie

Vo väčšine prípadov spotrebitelia nemajú možnosť voľného výberu navštívenej siete. Dokonca existujú čoraz účinnejšie nástroje na presmerovanie roamingovej prevádzky a aliancie ich využívajú v širokej miere. Vo väčšine prípadov spotrebitelia ani len nevedia o existencii týchto postupov. Pre spotrebiteľa preto neexistuje žiaden skutočný prínos, najmä, ak sú spotrebitelia systematicky presmerovávaní členmi aliancií k ich partnerom a nie k najúčinnejšej a najlacnejšej hosťovskej sieti. V dôsledku toho, že si spotrebitelia nevyberajú navštívenú sieť, nedochádza k vyvíjaniu tlaku na maloobchodné roamingové ceny a neexistuje teda cenová hospodárska súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12 – písmeno aa (nové)

Nariadenie (ES) č. 717/2007

Článok 7 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) odsek 3 sa nahrádza takto:

 

„3. Národné regulačné orgány pri príprave preskúmania podľa článku 11 monitorujú vývoj veľkoobchodných a maloobchodných poplatkov za poskytovanie hlasových a dátových komunikačných služieb roamingovým zákazníkom vrátane služieb SMS a MMS, a to i v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 299 ods. 2 zmluvy. Národné regulačné orgány monitorujú dostupnosť a kvalitu dátových služieb s dôrazom na minimálnu rýchlosť a spoľahlivosť pripojenia. Národné regulačné orgány rovnako pozorne sledujú konkrétne prípady nedobrovoľného roamingu v pohraničných regiónoch susediacich členských štátov a monitorujú, či sa techniky riadenia prevádzky nepoužívajú na znevýhodnenie zákazníkov. Každých šesť mesiacov oznámia výsledky takéhoto monitorovania Komisii vrátane samostatných informácií o firemných zákazníkoch, individuálnych zákazníkoch využívajúcich fakturované služby a zákazníkoch využívajúcich predplatené služby.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 717/2007 (mobilné telefónne siete) a smernice 2002/21/ES (elektronické komunikácie)

Referenčné čísla

(KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

Gestorský výbor

ITRE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

9.10.2008

 

 

 

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

20.11.2008

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

      dátum menovania

Syed Kamall

 

10.11.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.12.2008

21.1.2009

10.2.2009

 

Dátum prijatia

2.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

0

14

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriela Crețu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Marianne Thyssen, Jacques Toubon

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Cremers, Benoît Hamon, Syed Kamall, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Corbett, Ingeborg Gräßle, Jörg Leichtfried, Véronique Mathieu, Peter Skinner

19.2.2009

STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 717/2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci Spoločenstva a smernica 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby

(KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Manolis Mavrommatis

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

12a) Niektorí operátori čelia vyšším veľkoobchodným nákladom ako iní, čo spôsobujú geografické alebo iné okolnosti, ako napríklad zložité topografické podmienky, regióny s nízkou hustotou obyvateľstva a veľké návaly turistov počas krátkych období.

Odôvodnenie

Mali by sme mať na pamäti, že niektorí mobilní operátori môžu mať pri zriaďovaní, údržbe a modernizácii mobilných sietí vyššie náklady ako iní, čo je spôsobené vyššie uvedenými okolnosťami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

35) Aby sa zabránilo šokom z faktúr, mali by operátori mobilných telefónnych sietí všetkým svojim roamingovým zákazníkom bezplatne poskytovať možnosť vopred si určiť maximálny finančný limit poplatkov, ktoré budú musieť zaplatiť, pričom by zákazníkov o priblížení sa k určenému limitu informovali prostredníctvom vhodnej výstražnej správy. Po dosiahnutí tohto maximálneho limitu by sa poskytovanie tejto dátovej roamingovej služby malo prerušiť, pokiaľ zákazník výslovne nepožiada o pokračovanie jej poskytovania.

35) Aby sa zabránilo šokom z faktúr, mali by operátori mobilných telefónnych sietí všetkým svojim roamingovým zákazníkom, najmä študentom, obchodným cestujúcim alebo vyslaným novinárom a asistentom médií, bezplatne poskytovať možnosť vopred si určiť maximálny finančný limit poplatkov, ktoré budú musieť zaplatiť, pričom by zákazníkov o priblížení sa k určenému limitu informovali prostredníctvom vhodnej výstražnej správy. Po dosiahnutí tohto maximálneho limitu by sa poskytovanie tejto dátovej roamingovej služby malo prerušiť, pokiaľ zákazník výslovne nepožiada o pokračovanie jej poskytovania.

Odôvodnenie

Študenti a obchodní cestujúci majú v skutočnosti častejšiu potrebu používať a sťahovať údaje, ako ostatní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

40) Napriek tomu by sa tento spoločný postup mal zachovať na obmedzenú dobu, avšak možno ho ďalej rozšíriť alebo pozmeniť na základe preskúmania, ktoré má uskutočniť Komisia. Komisia by mala preskúmať účinnosť uplatňovania nariadenia (ES) č. 717/2007 v znení zmien a doplnení tohto nariadenia a jeho prínos k uplatňovaniu regulačného rámca a k hladkému fungovaniu vnútorného trhu, pričom zároveň musí zohľadniť aj jeho vplyv na menších operátorov mobilných komunikačných sietí v Spoločenstve a na ich postavenie na trhu s roamingovými službami v Spoločenstve.

40) Napriek tomu by sa tento spoločný postup mal zachovať na obmedzenú dobu, avšak možno ho ďalej rozšíriť alebo pozmeniť na základe preskúmania, ktoré má uskutočniť Komisia. Komisia by mala preskúmať účinnosť uplatňovania nariadenia (ES) č. 717/2007 v znení zmien a doplnení tohto nariadenia a jeho prínos k uplatňovaniu regulačného rámca a k hladkému fungovaniu vnútorného trhu, pričom zároveň musí zohľadniť aj jeho vplyv na menších operátorov mobilných komunikačných sietí v Spoločenstve a na ich postavenie na trhu s roamingovými službami v Spoločenstve. Vývoj trhu a technologický pokrok, akým je napríklad služba VoIP (prenos hlasu cez Internet), môžu z dlhodobého hľadiska viesť k tomu, že toto nariadenie sa stane nepotrebným. Komisia by mala sledovať tento vývoj, ako aj všetky prekážky, ktoré môžu brániť prístupu technologických noviniek na trh.

Odôvodnenie

Podľa Komisie by mohli vývoj trhu a technologické pokroky z dlhodobého hľadiska spôsobiť, že toto nariadenie sa stane nepotrebným. Technológia VoIP zmenila telefonovanie v pevnej sieti a otvorila cestu lacnejším hlasovým službám a inovačným službám. Nástup 3G sietí a služieb WiFi vedie k ďalšiemu rozvoju mobilných služieb. Objavujú sa tiež nové mobilné telefóny, ktoré umožňujú využívať službu IP. Mobilná telefónia IP by sa však mala stať skutočnosťou až zo strednodobého hľadiska a prenos hlasu by sa mal výrazne posunúť k technológii VoIP približne až v rokoch 20013 – 2015, kedy sa predpokladá rozšírenie nariadenia o roamingu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie ES č. 717/2007

Článok 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V tomto nariadení sa zavádza spoločný prístup na zabezpečenie toho, aby používatelia verejných mobilných komunikačných sietí cestujúci na území Spoločenstva neplatili neprimerane vysoké ceny za roamingové služby na území celého Spoločenstva pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovorov, zasielaní a prijímaní SMS správ a pri využívaní dátových komunikačných služieb na báze prepínacích paketov, čím sa prispieva k hladkému fungovaniu vnútorného trhu a zároveň sa dosahuje vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa, zabezpečí sa hospodárska súťaž medzi operátormi mobilných komunikačných sietí a zachovajú sa stimuly pre inovácie a možnosť voľby pre spotrebiteľov.

1. V tomto nariadení sa zavádza spoločný prístup na zabezpečenie toho, aby používatelia verejných mobilných komunikačných sietí, najmä študenti, obchodní cestujúci, vyslaní novinári a asistenti médií, cestujúci na území Spoločenstva neplatili neprimerane vysoké ceny za roamingové služby na území celého Spoločenstva pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovorov, zasielaní a prijímaní SMS správ a pri využívaní dátových komunikačných služieb na báze prepínacích paketov, čím sa prispieva k hladkému fungovaniu vnútorného trhu a zároveň sa dosahuje vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa, zabezpečí sa hospodárska súťaž medzi operátormi mobilných komunikačných sietí a zachovajú sa stimuly pre inovácie a možnosť voľby pre spotrebiteľov.

Odôvodnenie

Mladí ľudia a najmä študenti najčastejšie komunikujú prostredníctvom SMS, keďže je to najlacnejší rýchly spôsob komunikácie. V súčasnej dobe chcú všetci zlepšiť mobilitu študentov, a práve preto musíme zabezpečiť, aby operátori nezneužili popularitu tohto typu komunikácie. Na druhej strane podnikatelia sú tí, ktorí najčastejšie potrebujú stiahnuť súbor počas pobytu v zahraničí. Tieto dve kategórie cestujúcich spomíname najmä preto, lebo sú najviac postihnuté predražovaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6

Nariadenie ES č. 717/2007

Článok 4a – odsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Niektorí operátori čelia vyšším veľkoobchodným nákladom ako iní, čo spôsobujú geografické alebo iné okolnosti, ako napríklad zložité topografické podmienky, regióny s nízkou hustotou obyvateľstva a veľké návaly turistov počas krátkych období.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 11

Nariadenie ES č. 717/2007

Článok 6a – odsek 2 – pododseky 1 a 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Najneskôr od 1. júla 2009 zasiela domáci poskytovateľ automatickú textovú správu , ktorou roamingového zákazníka informuje o tom, že využíva roaming, a v ktorej mu poskytuje personalizované tarifné informácie o poplatkoch vzťahujúcich sa na poskytovanie regulovaných dátových roamingových služieb tomuto roamingovému zákazníkovi v príslušnom členskom štáte, okrem prípadu, keď tento zákazník upovedomí svojho domáceho poskytovateľa, že takéto informácie nepožaduje.

2. Najneskôr od 1. júla 2009 zasiela domáci poskytovateľ automatickú textovú správu , ktorou roamingového zákazníka informuje o tom, že využíva roaming, a v ktorej mu poskytuje základné personalizované tarifné informácie o poplatkoch vzťahujúcich sa na poskytovanie regulovaných dátových roamingových služieb tomuto roamingovému zákazníkovi v príslušnom členskom štáte, okrem prípadu, keď tento zákazník upovedomí svojho domáceho poskytovateľa, že takéto informácie nepožaduje.

Takéto personalizované tarifné informácie sa doručujú na mobilný telefón alebo iné zariadenie roamingového zákazníka, keď roamingový zákazník začne využívať regulovanú dátovú roamingovú službu v členskom štáte, ktorý nie je členským štátom jeho domácej siete, po prvýkrát vtedy, keď vstúpi na územie tohto členského štátu. Tieto informácie sa poskytujú bez zbytočného odkladu a bezplatne vhodnými prostriedkami prispôsobenými na uľahčenie ich príjmu a jednoduchého porozumenia.

Takéto základné personalizované tarifné informácie sa doručujú na mobilný telefón alebo iné zariadenie roamingového zákazníka, keď roamingový zákazník vstúpi na územie iného členského štátu alebo začne využívať regulované dátové roamingové služby v členskom štáte, v ktorom sa nenachádza jeho domáca sieť, po prvýkrát po vstupe na územie tohto členského štátu. Tieto informácie sa poskytujú bez zbytočného odkladu a bezplatne vhodnými prostriedkami prispôsobenými na uľahčenie ich príjmu a jednoduchého porozumenia.

Odôvodnenie

Základné personalizované informácie: znenie článku 6 tohto nariadenia.

Poskytnutie informácie, keď roamingový zákazník vstúpi na územie iného členského štátu alebo začne využívať regulovanú dátovú roamingovú službu: v niektorých prípadoch je z technického hľadiska ťažké presne určiť okamih, kedy sa dátová služba začala používať (napríklad Blackberry alebo zariadenia, ktoré sú „stále v prevádzke“). Preto by malo ustanovenie prípadne odkazovať na okamih vstupu zákazníka na územie iného členského štátu.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 717/2007 (mobilné telefónne siete) a smernice 2002/21/ES (elektronické komunikácie)

Referenčné čísla

KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

Gestorský výbor

ITRE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

9.10.2008

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Manolis Mavrommatis

23.10.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.1.2009

 

 

 

Dátum prijatia

17.2.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gyula Hegyi, Iosif Matula, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raül Romeva i Rueda, Salvador Domingo Sanz Palacio, Alejo Vidal-Quadras

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 717/2007 (mobilné telefónne siete) a smernice 2002/21/ES (elektronické komunikácie)

Referenčné čísla

KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

Dátum predloženia v EP

23.9.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

9.10.2008

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

9.10.2008

IMCO

9.10.2008

CULT

9.10.2008

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ECON

22.10.2008

 

 

 

Postup pridružených výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

20.11.2008

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Adina-Ioana Vălean

15.10.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

4.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

 

Dátum prijatia

9.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

8

18

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Erika Mann, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Stavros Arnaoutakis, Elisabetta Gardini, Syed Kamall, Manolis Mavrommatis, Ulrike Rodust

  • [1] *             Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je označený hrubou kurzívou a text, ktorý sa vypúšťa, týmto znakom: ▌. Technické korekcie a úpravy vykonané útvarmi: nový alebo nahradený text je vyznačený kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ║.
  • [2]               Ú. v. EÚ C ..., ..., s. .
  • [3]               Ú. v. EÚ C ..., ..., s. .
  • [4]               Ú. v. EÚ C ..., ..., s. .
  • [5]               [ ]
  • [6]               Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 7.
  • [7]               Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.
  • [8]               Na základe dohody o balíku na preskúmania.