POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in Direktive 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve

3.4.2009 - (KOM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD)) - ***I

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalka: Adina-Ioana Vălean
Pripravljavec mnenja (*):
Syed Kamall, Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
(*) Pridruženi odbori – člen 47 Poslovnika

Postopek : 2008/0187(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0138/2009

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in Direktive 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve

(KOM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0580),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6–0333/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odbora za kulturo in izobraževanje (A6-0138/2009),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

PREDLOGI SPREMEMB PARLAMENTA[1]*

k predlogu

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in Direktive 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[2],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[3],

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe[4],

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Z Uredbo (ES) št. 717/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in spremembah Direktive 2002/21/ES so bile izredno in začasno uvedene mejne cene, ki jih lahko mobilni operaterji zaračunajo na veleprodajni in maloprodajni ravni za zagotavljanje storitev mednarodnega gostovanja za govorne klice, ki izvirajo in se zaključujejo znotraj Skupnosti. Z Uredbo so bila določena tudi pravila za povečanje preglednosti cen in boljše informiranje uporabnikov storitev gostovanja v Skupnosti o cenah.

(2)      Komisija je v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 717/2007 izvedla pregled, pri katerem je morala oceniti, ali so cilji iz Uredbe izpolnjeni, pregledati razvoj veleprodajnih in maloprodajnih cen zagotavljanja govornih in podatkovnih komunikacijskih storitev gostujočim porabnikom, vključno s storitvijo SMS in MMS, ter po potrebi vključiti priporočila glede potrebe po regulaciji teh storitev. V poročilu Evropskemu parlamentu in Svetu, ki je vključeno v Sporočilo Komisije z dne [ ] 2008[5], je Komisija ugotovila, da je smiselno veljavnost Uredbe podaljšati po 30. juniju 2010.

(3)      Poleg tega je Komisija menila, da je treba področje uporabe Uredbe (ES) št. 717/2007 razširiti na zagotavljanje gostovanja za storitve SMS in podatkovne storitve v Skupnosti. Posebne značilnosti mednarodnih trgov gostovanja, ki so utemeljevale sprejetje Uredbe (ES) št. 717/2007 in določitev obveznosti mobilnih operaterjev glede zagotavljanja govornih gostujočih klicev v Skupnosti, veljajo tudi za zagotavljanje gostovanja za storitve SMS in podatkovne storitve v Skupnosti. Podobno kot storitve gostovanja za govorne storitve se tudi storitve gostovanja za storitve SMS in podatkovne storitve ne kupujejo posebej na nacionalni ravni, ampak so del širšega maloprodajnega paketa, ki ga porabniki kupijo od svojega domačega ponudnika, kar omejuje konkurenčne sile. Zaradi čezmejne narave zadevnih storitev nacionalni regulativni organi, odgovorni za zaščito in uveljavljanje interesov mobilnih porabnikov, ki prebivajo na njihovem ozemlju, ne morejo nadzorovati ravnanja operaterjev obiskanega omrežja iz drugih držav članic.

  (3a)  Strukturne težave s storitvami gostovanja bi bilo lažje reševati na resničnem enotnem trgu storitev mobilnih komunikacij, ki za zdaj še ne deluje v celoti, vendar bi to moral biti cilj vsakega regulativnega okvira.

(4)      Zato so nacionalni regulativni organi, ki delujejo v Evropski skupini regulativnih organov (ESRO), v odgovoru na javno posvetovanje o pregledu Uredbe (ES) št. 717/2007 Komisijo ponovno pozvali k ukrepanju na ravni Skupnosti v zvezi s podaljšanjem Uredbe in regulacijo gostovanja za storitve SMS in podatkovne storitve.

(5)      Podatki o razvoju cen gostovanja za govorne storitve v Skupnosti od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 717/2007, vključno zlasti s podatki, ki so jih zbrali nacionalni regulativni organi in so bili vsako četrtletje sporočeni prek ESRO, ne dokazujejo v zadostnem obsegu, da bo konkurenca na maloprodajni ali veleprodajni ravni od junija 2010 verjetno trajnostna brez regulativnih ukrepov. Takšni podatki kažejo, da se maloprodajne in veleprodajne cene kopičijo ob mejnih cenah iz Uredbe (ES) št. 717/2007 ali v njihovi bližini, pri čemer je pod navedenimi mejnimi cenami konkurenca le omejena.

(6)      Ko bi junija 2010 prenehali veljati regulativni zaščitni ukrepi, ki veljajo za gostovanje za govorne storitve na veleprodajni in maloprodajni ravni znotraj Skupnosti na podlagi Uredbe (ES) št. 717/2007, bi zato nastalo znatno tveganje, da bi zaradi temeljnega pomanjkanja konkurenčnega pritiska na trgu gostovanja za govorne storitve in spodbude, da mobilni operaterji povečajo svoje prihodke od gostovanja, ▌dosegli maloprodajne in veleprodajne cene za gostovanje znotraj Skupnosti, ki ne izražajo stvarno osnovnih stroškov zagotavljanja storitve, kar bi ogrozilo cilje iz Uredbe (ES) št. 717/2007. Zato je treba Uredbo (ES) št. 717/2007 podaljšati za obdobje dveh let od 30. junija 2010, da se zagotovi nemoteno delovanje notranjega trga, pri čemer se porabnikom tudi v prihodnosti zagotovi, da za regulirani gostujoči odhodni ali dohodni klic ne bodo plačali pretiranih cen v primerjavi s konkurenčnimi nacionalnimi cenami, hkrati pa se da na voljo dovolj časa za razvoj konkurence.

  (6a)  Obveznosti iz te uredbe ne smejo izkrivljati konkurenčnih pogojev med mobilnimi operaterji v Skupnosti in ne smejo uvajati nikakršne konkurenčne prednosti, zlasti na podlagi velikosti, vrste prometa gostovanja ali domačega trga ponudnika storitev gostovanja.

(7)      Ravni najvišjih povprečnih veleprodajnih cen za regulirane gostujoče klice iz Uredbe (ES) št. 717/2007 se morajo v obdobju podaljšanja Uredbe še naprej zniževati, da se izrazijo manjši stroški, vključno z znižanjem reguliranih cen zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih v državah članicah, da se zagotovi nemoteno delovanje notranjega trga in se hkrati uresničujeta cilja odprave pretiranih cen ter omogočanja svobodne konkurence in inovacij operaterjev.

  (7a)  Da bi trajno spodbudili in okrepili trajno konkurenco na področju različnih storitev gostovanja, bi morali nacionalni regulativni organi odkrivati morebitno diskriminacijo med večjimi in manjšimi ponudniki, zlasti pri izračunavanju veleprodajnih cen.

(8)      Datum za znižanje zgornjih mejnih cen za regulirane gostujoče klice na veleprodajni in maloprodajni ravni leta 2009 je treba prenesti s 30. avgusta na 1. julij, da se zagotovi usklajenost z uvedbo obveznosti glede cen reguliranih sporočil SMS iz te uredbe. Tako bodo lahko uporabniki gostovanja za govorne storitve in storitve SMS izkoristili prednosti novih tarif v obdobju, v katerem je povpraševanje po navedenih storitvah največje.

  (8a)  Če mejne cene niso navedene v eurih, bi bilo treba veljavne začetne mejne cene v skladu s členi 3, 4a, 4b, 6a ter spremenjene vrednosti v skladu s členi 3(2) in 4(2) v ustrezni valuti določiti z uporabo referenčnih menjalnih tečajev, objavljenih v Uradnem listu Evropske unije na datume, določene v tej uredbi. Če uradni list ni objavljen na določeni datum, bi se morali kot referenčni menjalni tečaji uporabiti tečaji, objavljeni v prvem Uradnem listu Evropske unije po tem datumu, ki vsebuje te referenčne menjalne tečaje.

(9)      Ker se skladnost z veleprodajno mejno ceno, določeno z Uredbo (ES) št. 717/2007, meri glede na povprečno veleprodajno ceno, ki prevladuje med katerima koli operaterjema v obdobju 12 mesecev, je primerno pojasniti, da je lahko obdobje krajše, kadar je na primer datum načrtovanega znižanja ravni najvišje povprečne veleprodajne cene pred koncem obdobja 12 mesecev.

(10)    Praksa nekaterih operaterjev mobilnih omrežij, ki zagotavljanje gostujočih klicev na veleprodajni ravni zaračunavajo na podlagi najkrajšega obdobja zaračunavanja, ki traja največ 60 sekund, namesto na podlagi sekundnega intervala, ki se običajno uporablja za druge veleprodajne stroške za medomrežno povezovanje, izkrivlja konkurenco med navedenimi operaterji in operaterji, ki uporabljajo drugačne načine zaračunavanja, ter ogroža dosledno uporabo veleprodajnih mejnih cen, določenih v Uredbi (ES) št. 717/2007. Poleg tega predstavlja dodaten strošek, ki zaradi višjih veleprodajnih stroškov negativno vpliva na ceno gostovanja za govorne storitve na maloprodajni ravni. Zato je treba določiti, da morajo mobilni operaterji zagotavljanje reguliranih gostujočih klicev na veleprodajni ravni zaračunavati po sekundnem intervalu.

(11)    Najvišje ravni evrotarife za odhodne in dohodne klice se morajo med podaljšanim obdobjem veljavnosti Uredbe (ES) št. 717/2007 na letni ravni dodatno znižati v skladu z znižanjem, potrebnim med začetnim obdobjem uporabe navedene uredbe, da se izrazita stalno zniževanje domačih cen mobilnih storitev na splošno in stalno zniževanje osnovnih stroškov zagotavljanja reguliranih gostujočih klicev. Tako se zagotovi neprekinjenost učinkov Uredbe.

(12)    Večje marže med najvišjo veleprodajno in maloprodajno ceno, ki jih določa ta uredba, morajo operaterjem zagotoviti večjo možnost cenovne konkurence na maloprodajni ravni, kar poveča možnost vzpostavitve ustrezno konkurenčnega trga.

(12a)  Nekateri operaterji imajo višje veleprodajne stroške kot drugi zaradi geografskih ali drugih okoliščin, kot so težavna topografija, regije z nizko gostoto prebivalstva in velik pritok turistov v kratkih časovnih obdobjih.

(13)    ESRO je ocenil, da se zaradi prakse mobilnih operaterjev, ki pri zaračunavanju storitev gostovanja na maloprodajni ravni uporabljajo intervale, ki trajajo dlje kot eno sekundo, običajni račun po evrotarifi za odhodne klice poveča za 24 %, za dohodne klice pa za 19 %. Poleg tega je navedel, da je takšno povišanje oblika skritih stroškov, saj za večino porabnikov ni pregledno. Zato je ESRO priporočil nujne ukrepe glede različnega zaračunavanja na maloprodajni ravni, ki se uporabljajo za evrotarifo.

(14)    Medtem ko je bil v Uredbi (ES) št. 717/2007 z uvedbo evrotarife v Skupnosti določen skupni pristop k zagotavljanju, da gostujoči porabniki ne plačujejo pretiranih cen za regulirane gostujoče klice, je zaradi različnih načinov poenotenja zaračunavanja, ki ga uporabljajo mobilni operaterji, njena dosledna uporaba resno ogrožena. Poleg tega to pomeni, da kljub čezmejni naravi storitev gostovanja znotraj Skupnosti, ki se uporabljajo v celotni Skupnosti, obstajajo drugačni pristopi k zaračunavanju reguliranih gostujočih klicev, ki izkrivljajo konkurenčne pogoje na enotnem trgu.

(15)    Zato je treba določiti skupen sklop pravil glede poenotenja računov po evrotarifi na maloprodajni ravni, da se dodatno okrepi enotni trg in se po vsej Skupnosti zagotovi skupna raven zaščite porabnikov storitev gostovanja znotraj Skupnosti.

(16)    Ponudniki reguliranih gostujočih klicev na maloprodajni ravni bi zato morali svojim porabnikom zaračunavati na podlagi sekundnega intervala za vse klice, za katere velja evrotarifa, pri čemer bi lahko za odhodne klice uporabili le začetno najkrajše obdobje zaračunavanja, ki traja največ 30 sekund. To bo operaterjem omogočilo, da krijejo kakršne koli primerne stroške za vzpostavitev klica, in zagotovilo prožnost, da s ponudbo ugodnejših najkrajših obdobij zaračunavanja tekmujejo med seboj. Vendar najkrajše začetno obdobje zaračunavanja ni utemeljeno v primeru dohodnih klicev po evrotarifi, ker so osnovni veleprodajni stroški zaračunani po sekundnem intervalu in so kakršni koli posebni stroški vzpostavitve klica zajeti že v cenah zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih.

(16a) Porabniki ne bi smeli plačevati za sprejemanje govornih sporočil v obiskanem omrežju, saj ne morejo vplivati na dolžino teh sporočil; to ne bi smelo posegati v druge tarife za zagotavljanje govornih sporočil, na primer tarife za poslušanje tovrstnih sporočil.

(17)    V zvezi z gostovanjem za storitve SMS so podatki o trgu, ki sta jih ESRO in Komisija zbrala od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 717/2007, pokazali, da so v vsej Skupnosti veleprodajne cene teh storitev ostale precej stabilne in niso pomembno povezane z osnovnimi stroški. Zdi se, da tako kot v primeru gostovanja za govorne storitve konkurenčni pritisk na operaterje ne zadošča za znižanje veleprodajnih cen. Tudi maloprodajne cene gostovanja za storitve SMS so ostale precej stabilne, pri čemer so marže visoke, cena pa je brez jasnega utemeljenega razloga znatno višja od cene enakih domačih storitev SMS.

(18)    Tako kot v primeru govornih gostujočih klicev je tudi pri teh storitvah znatno tveganje, da se tarife za maloprodajne porabnike ne bi samodejno znižale, če bi določili le obveznosti glede veleprodajnih cen. Po drugi strani bi lahko ukrepi za znižanje ravni maloprodajnih cen brez obravnavanja ravni veleprodajnih stroškov, povezanih z zagotavljanjem teh storitev, negativno vplivali na položaj nekaterih operaterjev, zlasti manjših, saj bi se povečalo tveganje razkoraka cen.

(19)    Zaradi posebne strukture trga gostovanja in njegove čezmejne narave regulativni okvir iz leta 2002 nacionalnim regulativnim organom ni zagotovil ustreznih orodij za učinkovito reševanje konkurenčnih težav, zaradi katerih je raven veleprodajnih in maloprodajnih cen za regulirano gostovanje za storitve SMS visoka. To ne zagotavlja nemotenega delovanja notranjega trga, zato je treba to popraviti.

(20)    Poleg tega je ESRO v odgovoru na javno posvetovanje Komisije o pregledu izvajanja Uredbe (ES) št. 717/2007 navedel, da je po njegovem mnenju regulacija gostovanja za storitve SMS na veleprodajni in maloprodajni ravni nujna, da se cene bolj uskladijo s stroški in domačimi cenami. Menil je, da bi ga bilo primerno urediti podobno kot gostovanje za govorne storitve. Natančneje je ESRO priporočil, da se uvede zamejitev povprečne veleprodajne tarife, ki jo zaračuna kateri koli operater kateremu koli drugemu operaterju za gostovanje za storitve SMS, in da se spremeni obveznost glede evrotarife, da se vključi ponudba gostovanja za storitve SMS po tarifi, ki ni višja od določene najvišje omejitve.

(21)    Zato je treba določiti regulativne obveznosti glede reguliranega gostovanja za storitve SMS na veleprodajni ravni, da se vzpostavi ustreznejše razmerje med veleprodajnimi cenami in osnovnimi stroški zagotavljanja ter se na maloprodajni ravni zaščitijo interesi gostujočih porabnikov.

(22)    Navedene regulativne obveznosti morajo začeti veljati čim prej, pri čemer je treba zadevnim operaterjem zagotoviti razumen rok za prilagoditev cen in ponudbe storitev, da se zagotovi skladnost.

(23)    Najbolj učinkovit in sorazmeren pristop za ureditev ravni cen reguliranih gostujočih sporočil SMS na veleprodajni ravni je določitev najvišje povprečne cene na sporočilo SMS, poslano iz obiskanega omrežja, na ravni Skupnosti. Povprečna veleprodajna cena mora veljati za katero koli dvojico mobilnih operaterjev v Skupnosti za določeno obdobje.

(24)    Veleprodajna mejna cena reguliranih gostujočih sporočil SMS mora vključevati vse stroške, ki jih ima ponudnik veleprodajnih storitev, med drugim vključno s stroški izvora in prenosa ter nepovrnjenimi stroški zaključevanja gostujočih sporočil SMS v obiskanem omrežju. Zato je treba ponudnikom reguliranega gostovanja za storitve SMS na veleprodajni ravni prepovedati uvedbo ločene cene za zaključevanje gostujočih sporočil SMS v njihovem omrežju, da se zagotovi dosledna uporaba pravil iz te uredbe.

(25)    Najbolj učinkovit in sorazmeren pristop za ureditev ravni cen gostujočih sporočil SMS znotraj Skupnosti na maloprodajni ravni je uvedba zahteve, da morajo mobilni operaterji svojim gostujočim porabnikom ponuditi evrotarifo za storitve SMS, ki ne presega določene zgornje mejne cene. Evrotarifo za storitve SMS je treba določiti na ravni, ki zagotavlja zadostno maržo za operaterje ter bolj stvarno izraža tudi osnovne maloprodajne stroške.

(26)    Ta regulativni pristop mora zagotavljati, da maloprodajne cene za regulirana gostujoča sporočila SMS bolj stvarno izražajo osnovne stroške za zagotavljanje storitve kot doslej. Zato mora najvišja evrotarifa za storitve SMS, ki se lahko ponudi gostujočim porabnikom, izražati primerno maržo na stroške zagotavljanja reguliranega gostovanja za storitve SMS, operaterjem pa omogočati, da svobodno tekmujejo z oblikovanjem različnih ponudb in prilagajanjem svojih cenovnih struktur tržnim razmeram in željam porabnikov. Ta regulativni pristop se ne sme uporabljati za storitve SMS z dodano vrednostjo.

(27)    Od gostujočih porabnikov se ne sme zahtevati, da plačajo kakršno koli dodatno ceno za sprejemanje reguliranega gostujočega sporočila SMS ali govornega sporočila med gostovanjem v obiskanem omrežju, ker se takšni stroški zaključevanja nadomestijo že z maloprodajno ceno, ki se zaračuna za pošiljanje gostujočega sporočila SMS ali govornega sporočila.

(28)    Evrotarifa za storitve SMS mora samodejno veljati za katerega koli novega ali obstoječega gostujočega porabnika, ki se ni namerno odločil ali se ne odloči namerno za posebno tarifo gostovanja za storitve SMS ali paket za storitve gostovanja, vključno z reguliranim gostovanjem za storitve SMS.

(29)    Da se gostujočim porabnikom reguliranega gostovanja za storitve SMS zagotovita povezljivost med koncema in medobratovalnost, morajo nacionalni regulativni organi pravočasno posredovati v skladu z določbami člena 5 Direktive 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju (Direktiva o dostopu)[6] in usklajeno ter v skladu z določbami člena 8(1) Uredbe (ES) št. 717/2007 in člena 21 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (Okvirna direktiva)[7], kadar se operater prizemnega mobilnega omrežja s sedežem v eni državi članici pritoži svojemu nacionalnemu regulativnemu organu, da njegovi naročniki ne morejo pošiljati reguliranih gostujočih sporočil SMS naročnikom prizemnega mobilnega omrežja v drugi državi ali jih od njih prejemati, ker zadevna operaterja nista sklenila sporazuma.

(30)    Sporočilo SMS je storitev kratkih sporočil, ki so sestavljena zlasti iz črk ali številk, vendar lahko vključujejo tudi slikovne elemente, ter se lahko pošiljajo in sprejemajo z mobilnim ali fiksnim telefonom ali drugo mobilno ali fiksno napravo med mobilnimi in/ali fiksnimi številkami, določenimi v skladu z nacionalnim načrtom številčenja. Sporočilo SMS se jasno razlikuje od drugih sporočil, kot so sporočila MMS ali elektronska sporočila. Da se zagotovita enaka učinkovitost Uredbe in popolno izpolnjevanje njenih ciljev, je treba prepovedati kakršne koli spremembe tehničnih parametrov gostujočega sporočila SMS, zaradi katerih bi se razlikovalo od domačega sporočila SMS.

(31)    Podatki, ki so jih zbrali nacionalni regulativni organi, kažejo, da se povprečne veleprodajne cene gostovanja za podatkovne storitve, ki jih operaterji obiskanega omrežja zaračunavajo domačim ponudnikom gostujočih porabnikov, zmanjšujejo, čeprav cene gostovanja za podatkovne storitve na veleprodajni ravni ostajajo visoke.

(32)    Visoka raven maloprodajnih cen gostovanja za podatkovne storitve je še vedno zaskrbljujoča in kaže, da je konkurenca pri teh storitvah še vedno premajhna. Vendar v nasprotju z gostovanjem za govorne storitve in storitve SMS obstajajo konkurenčne omejitve na maloprodajni ravni, ker imajo gostujoči porabniki na voljo nadomestne načine dostopa do podatkovnih storitev v tujini, kot je javni brezžični dostop, brez s tem povezanih omejitev številčenja. Zato bi bilo za regulacijo cen na maloprodajni ravni na tej stopnji še prezgodaj. Poleg tega bi morali vse povezave z gostujočim omrežjem vzpostaviti s porabnikovim soglasjem. Brez porabnikovega soglasja ali zahteve torej ne bi smelo biti niti prenosa podatkov pri gostovanju, vključno z nadgradnjo programske opreme in sprejemanja elektronskih sporočil, razen kadar porabnik izrazi, da ne želi biti deležen tovrstnega varstva.

(32a)  Domači ponudniki gostujočemu porabniku ne bi smel zaračunati nobenega gostovanja za regulirane podatkovne storitve, razen če gostujoči porabnik predhodno privoli v prejemanje te storitve.

(33)    Vendar je treba uvesti ukrepe za izboljšanje preglednosti maloprodajnih cen gostovanja za podatkovne storitve, da se odpravi zlasti težava glede „pretresov zaradi visokih računov“, kar ovira nemoteno delovanje notranjega trga, in se gostujočim porabnikom zagotovijo orodja, ki jih potrebujejo za spremljanje in nadzor stroškov gostovanja za podatkovne storitve. Prav tako ne bi smelo biti ovir za razvoj aplikacij ali tehnologij, ki so lahko nadomestek ali alternativa storitvam za gostovanje, kot so brezžično omrežje (WiFi), govor v omrežju IP (VoIP) in storitve takojšnjega sporočanja. Porabniki bi morali biti s tem seznanjeni, da lahko sprejmejo odločitev na podlagi dobre obveščenosti.

(34)    Mobilni operaterji morajo svojim gostujočim porabnikom zagotoviti zlasti njihovim potrebam prilagojene informacije o tarifah gostovanja za podatkovne storitve, ki veljajo zanje vsakič, ko ob vstopu v drugo državo članico prvič uporabijo gostovanje za podatkovne storitve. Te informacije je treba poslati na njihov mobilni telefon ali drugo mobilno napravo na način, ki je najprimernejši za preprost sprejem in razumevanje informacij.

(34a)  Da bi porabnikom olajšali razumevanje finančnih posledic take uporabe ter jim omogočili spremljanje in nadziranje svojih stroškov, bi moral domači ponudnik podati primere aplikacij za gostovanje podatkovnih storitev, kot so elektronska pošta, prenos slik in brskanje po spletu, ter navesti njihovo približno velikost v smislu količine prenosa podatkov.

(35)    Da se preprečijo pretresi zaradi visokih računov, bi morali mobilni operaterji določiti eno ali več mesečnih finančnih in/ali količinskih zgornjih mej porabe za neporavnane stroške gostovanja za podatkovne storitve (izražene v valuti, v kateri gostujočemu porabniku izdajo račun), ki bi jih morali brezplačno ponuditi vsem svojim gostujočim porabnikom ▌skupaj z ustreznim opozorilom, ko se tej zgornji meji približajo. Ko je ta zgornja meja dosežena, porabnik ne bi smel več prejemati teh storitev, prav tako pa mu jih ne bi smeli več zaračunavati, razen če porabnik izrecno zahteva nadaljnje zagotavljanje teh storitev v skladu s pogoji, navedenimi v opozorilnem sporočilu. Gostujoči porabniki bi morali imeti možnost, da v ustreznem roku izberejo katero koli od teh mesečnih finančnih ali količinskih zgornjih mej ali pa se odločijo, da ne bodo imeli takšne meje. Porabniku bi se morale nastaviti privzete meje, razen kadar zahteva drugače.

(36)    Te ukrepe v zvezi s preglednostjo je treba obravnavati kot minimalne zaščitne ukrepe za gostujoče porabnike in ne smejo mobilnim operaterjem preprečevati, da bi svojim porabnikom ponudili druge zmogljivosti, ki prispevajo k predvidljivosti in nadzoru stroškov gostovanja za podatkovne storitve. Veliko operaterjev na primer pripravlja nove pavšalne ponudbe gostovanja na maloprodajni ravni, ki omogočajo gostovanje za podatkovne storitve za določeno ceno v določenem obdobju do količinske omejitve za pošteno uporabo. Operaterji razvijajo tudi sisteme, ki omogočajo, da so gostujoči porabniki v realnem času obveščeni o svojih nastalih neporavnanih stroških gostovanja za podatkovne storitve. Da se zagotovi nemoteno delovanje notranjega trga, je treba ta razvoj na domačih trgih prenesti v usklajena pravila.

(37)    Poleg tega veleprodajne cene gostovanja za podatkovne storitve ostajajo visoke zlasti zaradi visokih veleprodajnih cen, ki jih zaračunavajo operaterji neprednostnih omrežij. Takšne cene so posledica omejitev usmerjanja prometa, ki operaterjev na spodbujajo k enostranskemu znižanju standardnih veleprodajnih cen, saj se promet sprejema ne glede na zaračunano ceno. Zato se veleprodajni stroški zelo razlikujejo. V nekaterih primerih so veleprodajne cene gostovanja za podatkovne storitve, ki se uporabljajo za neprednostna omrežja, tridesetkrat višje od cen, ki se uporabljajo za prednostno omrežje. Te pretirano visoke veleprodajne cene gostovanja za podatkovne storitve povzročajo znatno izkrivljanje konkurenčnih pogojev med mobilnimi operaterji v Skupnosti, kar ogroža nemoteno delovanje notranjega trga. Poleg tega omejujejo domače ponudnike, da bi lahko napovedali svoje veleprodajne stroške in posledično zagotovili svojim porabnikom pregledne in konkurenčne maloprodajne cenovne pakete. Glede na to, da lahko nacionalni regulativni organi učinkovito obravnavajo te težave na nacionalni ravni le v omejenem obsegu, mora veljati veleprodajna mejna cena gostovanja za podatkovne storitve. Veleprodajno mejno ceno je treba določiti na zaščitni ravni, ki precej presega sedanje najnižje veleprodajne cene na trgu, da se izboljšajo konkurenčni pogoji in omogoči razvoj konkurenčnosti na trgu ter se hkrati zagotovi boljše delovanje notranjega trga v korist porabnikov. Z odpravo pretiranih veleprodajnih cen gostovanja za podatkovne storitve, ki so v nekaterih primerih še vedno prisotne na trgu, bi zaščitna raven morala preprečiti izkrivljanje ali omejevanje konkurence med mobilnimi operaterji v celotnem času uporabe te uredbe.

(38)    Da se upoštevata razvoj na trgu in veljavni regulativni okvir za elektronske komunikacije, se je treba sklicevati na „javna komunikacijska omrežja“ namesto na „javna telefonska omrežja“. Člen 1(5) Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva) je treba zaradi doslednosti ustrezno spremeniti.

(39)    Ker ciljev te uredbe, in sicer spremembe Uredbe (ES) št. 717/2007 in Direktive 2002/21/ES, da se ohrani in dodatno razvije skupen sklop pravil za zagotavljanje, da uporabniki javnih mobilnih komunikacijskih omrežij na potovanjih po Skupnosti ne plačujejo pretiranih cen za storitve gostovanja v Skupnosti (za govorne klice, sporočila SMS ali prenos podatkov), kar prispeva k nemotenemu delovanju notranjega trga, hkrati pa omogoča doseganje visoke ravni zaščite porabnikov in varstvo konkurence med mobilnimi operaterji, ne morejo varno, usklajeno in pravočasno doseči države članice in jih je zato lažje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme potrebne ukrepe za spremembo v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega okvira, ki je primeren in potreben za dosego navedenih ciljev.

(40)    Kljub temu je treba ta skupni pristop vzpostaviti za omejeno časovno obdobje, vendar se lahko na podlagi pregleda, ki ga izvede Komisija, razširi ali spremeni ali nadomesti z alternativnimi regulativnimi možnostmi na podlagi ustreznih priporočil Komisije.

(40a)  Komisija mora pregledati učinkovitost Uredbe (ES) št. 717/2007, kakor je spremenjena s to uredbo, glede na njene cilje in njen prispevek k izvajanju regulativnega okvira in nemotenemu delovanju notranjega trga. Komisija mora v zvezi s tem upoštevati njen vpliv na konkurenčni položaj ponudnikov mobilnih komunikacijskih storitev, ki so različno veliki in prihajajo iz različnih delov Skupnosti, razvoj, gibanja in preglednost maloprodajnih in veleprodajnih cen, v kolikšni meri so napovedi iz presoje vpliva, priložene tej uredbi (SEC(2008)2489) uresničene ter stroške, ki jih imajo upravljavci zaradi izpolnjevanja zahtev, in vpliv na naložbe. Komisija mora glede na tehnološki napredek preučiti tudi razpoložljivost in kakovost storitev, ki nadomeščajo gostovanje (na primer protokol VoIP).

(40b)  Za zagotovitev stalnega spremljanja storitev gostovanja v Skupnosti mora Komisija pred omenjenim pregledom pripraviti vmesno poročilo za Evropski parlament in Svet, ki vključuje splošen povzetek zadnjih trendov v storitvah gostovanja ter vmesno oceno napredka pri doseganju ciljev te uredbe in možnih alternativnih možnosti za doseganje teh ciljev.

(40c)   Pred izdajo ustreznih priporočil mora Komisija oceniti tudi, ali bi ureditev storitev gostovanja lahko bila primerno vključena v regulativni okvir za elektronsko komunikacijo. Temeljito mora preučiti alternativne metode doseganja ciljev te uredbe, kot so:

-       pristop k problematiki na ravni veleprodaje z uvedbo obveznosti o zagotavljanju primernega in poštenega dostopa brez diskriminacije in/ali pod pravičnimi vzajemnimi pogoji;

-       pristop na podlagi doseganja cen in pogojev za gostujoče porabnike, ki so podobni prevladujočim konkurenčnim cenam in pogojem na trgu obiskanega omrežja, vključno z možnostjo, da porabnik pridobi informacije o različnih cenah različnih operaterjev na trgu obiskanega omrežja;

-       pristop k problematiki v okviru konkurenčne zakonodaje Skupnosti.

Komisija mora [v posvetovanju z Organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)][8] zlasti preučiti in oceniti konkurenčno strukturo trga mobilne telefonije, zaradi katere prihaja do nekonkurenčnih cen gostovanja, ter Evropskemu parlamentu in Svetu poročati o svojih sklepih in predlogih za reševanje strukturnih težav na trgih mobilne telefonije, zlasti ovir pri vstopu in širitvi.

(41)    Uredbo (ES) št. 717/2007 in Direktivo 2002/21/ES je treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 717/2007/ES

Uredba (ES) št. 717/2007/ES se spremeni:

1.          V naslovu se besede „javnih mobilnih telefonskih omrežjih“ nadomestijo z besedami „javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih“.

2.          Člen 1 se spremeni:

(a)    Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.    Ta uredba uvaja skupni pristop k zagotavljanju, da uporabniki javnih mobilnih komunikacijskih omrežij na potovanjih po Skupnosti ne plačujejo previsokih cen za storitve gostovanja v Skupnosti v primerjavi s konkurenčnimi nacionalnimi cenami, ko vzpostavljajo in sprejemajo klice, pošiljajo in sprejemajo sporočila SMS ter uporabljajo paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve, kar prispeva k nemotenemu delovanju notranjega trga, hkrati pa omogoča doseganje visoke ravni zaščite porabnikov, spodbuja konkurenco in preglednost na trgu ter zagotavlja spodbude za inovacije in izbiro porabnikov.

Določa pravila za cene, ki jih lahko zaračunajo mobilni operaterji za zagotavljanje storitev ▌gostovanja v Skupnosti za govorne klice in sporočila SMS, ki izvirajo in se zaključujejo znotraj Skupnosti, ter za paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve, ki jih uporabljajo gostujoči porabniki med gostovanjem v mobilnem komunikacijskem omrežju v drugi državi članici. Uporablja se za cene, ki si jih medsebojno zaračunavajo mrežni operaterji na veleprodajni ravni, in, kadar je to primerno, za cene, ki jih zaračunavajo domači ponudniki na maloprodajni ravni.“

(b)    Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.    Mejne cene iz te uredbe so izražene v eurih. Kadar so cene, ki jih urejajo členi 3, [...] 4a, 4b in 6a(4), izražene v drugih valutah, se začetne mejne cene v skladu z navedenimi členi določijo v teh valutah, v primeru členov 3 in 4 z uporabo referenčnih menjalnih tečajev, ki prevladujejo na dan 30. junija 2007, v primeru členov 4a, 4b in 6a(4) pa z uporabo referenčnih menjalnih tečajev, kot jih objavi Evropska centralna banka v Uradnem listu Evropske unije 6. maja 2009.

Za namene nadaljnjih znižanj mejnih cen iz členov 3(2), 4(2) in 6a(4) se spremenjene vrednosti določijo z uporabo referenčnih menjalnih tečajev, objavljenih en mesec pred datumom začetka uporabe spremenjenih vrednosti.“

3.          V členu 2 se odstavek 2 spremeni:

(a)    V točki (b) se izraz „telefonske“ nadomesti z izrazom „komunikacijske“.

(b)    V točki (c) se izraza „telefonsko“ in „telefonskih“ nadomestita z izrazoma „komunikacijsko“ in „komunikacijskih“.

(c)    Točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)  „gostovanje v Skupnosti“ pomeni, da gostujoči porabnik uporablja mobilni telefon ali drugo napravo za vzpostavljanje ali sprejemanje klicev znotraj Skupnosti ali pošiljanje ali sprejemanje sporočil SMS ali uporabo paketno komutiranih podatkovnih komunikacijskih storitev, medtem ko je v državi članici, ki ni država, v kateri je njegovo domače omrežje, in sicer na podlagi dogovora med operaterjem domačega omrežja in operaterjem obiskanega omrežja;“

(d)    V točki (e) se izraz „telefonskem“ nadomesti z izrazom „komunikacijskem“ in izraz „telefonskega“ z izrazom „komunikacijskega“.

(e)    Točka (f) se nadomesti z naslednjim:

„(f)   „gostujoči porabnik“ pomeni porabnika pri ponudniku javnih prizemnih mobilnih komunikacijskih storitev, ki se zagotavljajo prek javnega prizemnega mobilnega omrežja, nameščenega v Skupnosti, in čigar pogodba ali dogovor z njegovim domačim ponudnikom dopušča uporabo mobilnega telefona ali druge naprave za vzpostavljanje ali sprejemanje klicev ali pošiljanje ali sprejemanje sporočil SMS ali uporabo paketno komutiranih podatkovnih komunikacijskih storitev v obiskanem omrežju na podlagi dogovora med operaterjem domačega omrežja in operaterjem obiskanega omrežja;“

(f)     Točka (g) se nadomesti z naslednjim:

„(g)   „obiskano omrežje“ pomeni javno prizemno komunikacijsko omrežje, nameščeno v državi članici, ki ni država domačega omrežja, in ki gostujočemu porabniku omogoča, da na podlagi dogovora z operaterjem domačega omrežja vzpostavlja in sprejema klice, pošilja ali sprejema sporočila SMS ali uporablja paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve;“

(g)    Dodajo se naslednje točke (h), (i) in (k):

„(h)   „evrotarifa za storitve SMS“ pomeni vsako tarifo, ki ne presega najvišje cene iz člena 4b, ki jo lahko zaračuna domači ponudnik za zagotavljanje reguliranih gostujočih sporočil SMS v skladu z navedenim členom;

(i)     "sporočilo SMS" pomeni storitev kratkih sporočil, ki so sestavljena zlasti iz črk in/ali številk ter se lahko pošiljajo med mobilnimi in/ali fiksnimi številkami, določenimi v skladu z nacionalnimi načrti številčenja;

(j)     „regulirano gostujoče sporočilo SMS“ pomeni sporočilo SMS, ki ga pošlje gostujoči porabnik ter izvira iz obiskanega omrežja in se zaključuje v javnem komunikacijskem omrežju znotraj Skupnosti ali ki ga prejme gostujoči porabnik ter izvira iz javnega komunikacijskega omrežja znotraj Skupnosti in se zaključuje v obiskanem omrežju;

(k)    „regulirano gostovanje za podatkovne storitve“ pomeni storitev gostovanja, ki omogoča gostujočemu porabniku, da prenaša ali sprejema paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve prek svojega mobilnega telefona ali druge mobilne naprave, medtem ko je povezan v obiskano omrežje. Regulirano gostovanje za podatkovne storitve ne vključuje prenosa ali sprejemanja reguliranih gostujočih klicev ali sporočil SMS, vključuje pa prenos in sprejemanje večpredstavnostnih sporočil (MMS).“

4.          Člen 3 se spremeni:

(a)    Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.       Ta povprečna veleprodajna cena se uporablja med katerim koli parom operaterjev in se izračuna na podlagi dvanajstmesečnega obdobja ali katerega koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca obdobja uporabe povprečne veleprodajne cene iz tega odstavka ali do izteka veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna veleprodajna cena se 30. avgusta 2008 oziroma 1. julija 2009 zniža na 0,28 EUR oziroma na 0,26 EUR ter se 1. julija 2010 dodatno zniža na 0,22 EUR, 1. julija 2011 pa na 0,18 EUR.“

(b)    V odstavku 3 se doda naslednji pododstavek:

„Vendar se od 1. julija 2009 povprečna veleprodajna cena iz odstavka 1 izračuna z deljenjem skupnega prejetega prihodka iz gostovanja na veleprodajni ravni s skupnim številom minut gostovanja na veleprodajni ravni, ki jih je zadevni operater v zadevnem obdobju dejansko porabil za zagotavljanje gostujočih klicev znotraj Skupnosti na veleprodajni ravni, ki se zaračunajo na podlagi sekundnega intervala in se prilagodijo tako, da upoštevajo možnost, da operater obiskanega omrežja uporabi začetno najkrajše obdobje zaračunavanja, ki ne presega 30 sekund.“

5.          Člen 4 se spremeni:

(a)    Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.       Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, ki jo lahko domači ponudnik zaračuna svojemu gostujočemu porabniku za zagotavljanje reguliranega gostujočega klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči klic, a ne presega 0,49 EUR na minuto za vse odhodne klice ali 0,24 EUR na minuto za vse dohodne klice. Najvišja cena za odhodne klice se 30. avgusta 2008 oziroma 1. julija 2009 zniža na 0,46 EUR oziroma 0,43 EUR, za dohodne klice pa na 0,22 EUR oziroma 0,19 EUR. Najvišja cena za odhodne klice se dodatno zniža na 0,39 EUR in 0,35 EUR, za dohodne klice pa na 0,15 EUR in 0,11 EUR, in sicer 1. julija 2010 in 1. julija 2011 ▌.

Domači ponudniki od 1. julija 2010 dalje svojim gostujočim porabnikom ne zaračunajo sprejemanja gostujočega govornega sporočila. To ne bi smelo posegati v druge veljavne tarife, na primer tarife za poslušanje tovrstnih sporočil.

Vsi domači ponudniki od 1. julija 2009 zaračunajo svojim gostujočim porabnikom zagotavljanje katerih koli reguliranih gostujočih odhodnih ali dohodnih klicev, za katere velja evrotarifa, na podlagi sekundnega intervala.

Z odstopanjem od drugega pododstavka lahko domači ponudnik uporabi začetno najkrajše obdobje zaračunavanja, ki ne presega 30 sekund za odhodne klice, za katere velja evrotarifa.“

(b)    Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.       Vsak gostujoči porabnik lahko kadar koli po koncu postopka iz odstavka 3 zahteva prehod na evrotarifo ali z nje. Vsak prehod mora biti izveden brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne sme postavljati pogojev ali omejitev, ki se nanašajo na druge elemente naročniškega razmerja, razen če želi gostujoči porabnik, ki je sklenil naročniško razmerje za poseben paket gostovanja, ki vključuje več kot eno storitev gostovanja (tj. govorno, SMS in/ali podatkovno), prehod na evrotarifo, pri čemer lahko domači ponudnik zahteva, da se zadevni porabnik odpove ugodnostim drugih elementov zadevnega paketa. Domači ponudnik lahko tak prehod odloži, dokler velja prejšnja tarifa gostovanja, vendar ne dlje od najkrajšega določenega obdobja, ki ni daljše od treh mesecev.“

6.          Vstavi se naslednji člen 4a:

„Člen 4a

Veleprodajne cene za regulirana gostujoča sporočila SMS

1.      Od 1. julija 2009 povprečna veleprodajna cena, ki jo lahko operater obiskanega omrežja zaračuna operaterju domačega omrežja gostujočega porabnika za zagotavljanje reguliranega gostujočega sporočila SMS, ki izvira iz zadevnega obiskanega omrežja, ne presega 0,04 EUR na sporočilo SMS.

2.      Ta povprečna veleprodajna cena se uporablja med katerim koli parom operaterjev in se izračuna na podlagi dvanajstmesečnega obdobja ali katerega koli krajšega obdobja, ki še ostaja do izteka veljavnosti te uredbe.

3.      Povprečna veleprodajna cena iz odstavka 1 se izračuna z deljenjem skupnega prihodka na veleprodajni ravni, ki ga prejme operater obiskanega omrežja od vsakega operaterja domačega omrežja za pošiljanje in prenos reguliranih gostujočih sporočil SMS v Skupnosti v zadevnem obdobju, s skupnim številom takih sporočil SMS, ki so poslani in preneseni v imenu zadevnega operaterja domačega omrežja v zadevnem obdobju.

4.      Operater obiskanega omrežja operaterju domačega omrežja gostujočega porabnika ne zaračuna zaključitve reguliranega gostujočega sporočila SMS, poslanega gostujočemu porabniku med gostovanjem v njegovem obiskanem omrežju, razen stroškov iz odstavka 1.“

7.          Vstavi se naslednji člen 4b:

„Člen 4b

Maloprodajne cene za regulirana gostujoča sporočila SMS

1.      Domači ponudniki vsem svojim gostujočim porabnikom na jasen in pregleden način omogočijo evrotarifo za storitve SMS iz odstavka 2. Ta evrotarifa za storitve SMS ni pogojena s sklenitvijo naročnine ali povezana z drugimi fiksnimi ali ponavljajočimi se stroški in se lahko kombinira s katero koli maloprodajno tarifo v skladu z drugimi določbami iz tega člena.

2.      Od 1. julija 2009 se lahko maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife za storitve SMS, ki jo lahko domači ponudnik zaračuna svojemu gostujočemu porabniku za zagotavljanje reguliranih gostujočih sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni gostujoči porabnik, razlikuje za vsako gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 0,11 EUR.

3.      Domači ponudniki svojim gostujočim porabnikom ne zaračunajo sprejemanja reguliranega gostujočega sporočila SMS.

4.      Domači ponudniki od 1. julija 2009 samodejno uporabljajo evrotarifo za storitve SMS za vse obstoječe gostujoče porabnike, razen za gostujoče porabnike, ki so se že namerno odločili za posebno tarifo ali paket gostovanja, na podlagi katerega so upravičeni do drugačne tarife za regulirana gostujoča sporočila SMS, kot bi jo imeli, če take odločitve ne bi sprejeli.

5.      Domači ponudniki od 1. julija 2009 uporabljajo evrotarifo za storitve SMS za vse nove gostujoče porabnike, ki se niso namerno določili za drugačno tarifo za gostujoča sporočila SMS ali tarifni paket za gostujoče storitve, ki vključuje drugačno tarifo za regulirana gostujoča sporočila SMS.

6.      Vsak gostujoči porabnik lahko kadar koli zahteva prehod na evrotarifo za storitve SMS ali z nje. Vsak prehod mora biti izveden brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne sme postavljati pogojev ali omejitev, ki se nanašajo na elemente naročniškega razmerja, ki niso povezani z gostovanjem. Domači ponudnik lahko tak prehod odloži, dokler velja prejšnja tarifa gostovanja, vendar ne dlje od najkrajšega določenega obdobja, ki ni daljše od treh mesecev. Evrotarifa za storitve SMS se lahko vedno kombinira z evrotarifo.

7.      Domači ponudniki najpozneje [ ] obvestijo vsakega svojega gostujočega porabnika posebej o evrotarifi za storitve SMS, o dejstvu, da velja najpozneje od 1. julija 2009 za vse gostujoče porabnike, ki se niso namerno odločili za posebno tarifo ali paket, ki se uporablja za regulirana sporočila SMS, in o njihovi pravici do prehoda na to tarifo ali paket in z njega v skladu z odstavkom 6.“

8.        Vstavi se naslednji člen 4c:

„Člen 4c

Tehnične značilnosti reguliranih gostujočih sporočil SMS

Noben domači ponudnik ali operater obiskanega omrežja ne spremeni tehničnih značilnosti reguliranih gostujočih sporočil SMS tako, da se razlikujejo od tehničnih značilnosti sporočil SMS, ki se zagotavljajo na njegovem domačem trgu.“

9.          Člen 5 se črta.

10.        Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Preglednost maloprodajnih cen za regulirane gostujoče klice in sporočila SMS

1.      Da se gostujočega porabnika opozori na dejstvo, da bodo pri vzpostavljanju ali sprejemanju klica ali pošiljanju sporočila SMS zanj veljale cene gostovanja, vsak domači ponudnik, razen če porabnik obvesti domačega ponudnika, da te storitve ne potrebuje, samodejno zagotovi porabniku prek sporočilne storitve, brez nepotrebnega odlašanja in brezplačno, ob vstopu v državo članico, ki ni država njegovega domačega omrežja, osnovne, njegovim potrebam prilagojene informacije o cenah gostovanja (vključno z DDV), ki veljajo za vzpostavljanje in sprejemanje klicev ter pošiljanje sporočil SMS zadevnega porabnika v obiskani državi članici.

Te osnovne, porabnikovim potrebam prilagojene informacije o cenah vključujejo najvišje cene, ki bi lahko veljale za porabnika v skladu z njegovo tarifno shemo za:

(a)    odhodne klice znotraj obiskane države in v državo članico njegovega domačega omrežja ter za dohodne klice; ter

(b)    pošiljanje reguliranih gostujočih sporočil SMS iz obiskane države članice.

Prav tako vključujejo brezplačno številko za pridobitev podrobnejših informacij iz odstavka 2 in informacije o možnosti dostopa do storitev v sili z brezplačnim klicem na evropsko številko za klic v sili 112.

Porabnik, ki sporoči, da ne potrebuje samodejnih sporočilnih storitev, ima pravico, da od domačega ponudnika kadar koli in brezplačno zahteva ponovno zagotavljanje te storitve.

Domači ponudniki slepim ali slabovidnim porabnikom na njihovo zahtevo prek govornega klica samodejno in brezplačno zagotovijo osnovne in njim prilagojene informacije o cenah.

2.      Poleg odstavka 1 imajo porabniki, kjerkoli v Skupnosti se nahajajo, pravico z govornim klicem z mobilnega telefona ali s storitvijo SMS brezplačno zahtevati in prejeti podrobnejše in njihovim potrebam prilagojene informacije o cenah gostovanja, ki veljajo v obiskanem omrežju za govorne klice, storitve SMS in MMS ter druge podatkovne komunikacijske storitve, ter informacije o ukrepih v zvezi s preglednostjo, ki veljajo na podlagi te uredbe. Takšna zahteva se naslovi na brezplačno številko, ki jo za ta namen določi domači ponudnik.

3.      Domači ponudniki ob sklenitvi naročniškega razmerja zagotovijo vsem uporabnikom vse informacije o veljavnih cenah gostovanja, zlasti o evrotarifi in evrotarifi za storitve SMS. Poleg tega brez nepotrebnega odlašanja zagotovijo svojim gostujočim porabnikom najnovejše informacije o veljavnih cenah gostovanja, kadar se te cene spremenijo.

Domači ponudniki sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se vsi njihovi gostujoči porabniki zavedajo možnosti uporabe evrotarife ali evrotarife za storitve SMS. Zlasti vsem gostujočim porabnikom na jasen in nepristranski način sporočijo pogoje v zvezi z evrotarifo do 30. julija 2007, pogoje v zvezi z evrotarifo za storitve SMS pa do 1. junija 2009. Na to se pozneje v razumnih intervalih opozarjajo vsi porabniki, ki so se odločili za drugo tarifo.“

11.        Vstavi se naslednji člen 6a:

„Člen 6a

Preglednost in zaščitni mehanizmi za regulirano gostovanje za podatkovne storitve

1.      Domači ponudniki zagotovijo, da so njihovi gostujoči porabniki pred sklenitvijo pogodbe in po njeni sklenitvi ustrezno obveščeni o cenah, ki se uporabljajo za uporabo reguliranega gostovanja za podatkovne storitve, s čimer se porabnikom omogoči, da razumejo finančne posledice take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo svoje stroške reguliranega gostovanja za podatkovne storitve v skladu z odstavkoma 2 in 3.

Domači ponudniki po potrebi svoje porabnike pred sklenitvijo pogodbe obvestijo, po njeni sklenitvi pa redno obveščajo o tveganjih samodejne in nenadzorovane povezave na podatkovne storitve ter prenosa podatkov na gostovanju. Domači ponudniki poleg tega svojim porabnikom jasno in razumljivo razložijo, kako naj izklopijo te samodejne povezave na podatkovne storitve na gostovanju, da se bodo izognili nenadzorovani uporabi podatkovnih storitev na gostovanju.

2.      Domači ponudnik s samodejnim sporočilom najpozneje 1. julija 2009 obvesti gostujočega porabnika, da gostuje, in zagotovi porabnikovim potrebam prilagojene osnovne informacije o tarifah za zagotavljanje reguliranega gostovanja za podatkovne storitve zadevnemu gostujočemu porabniku v zadevni državi članici, razen če porabnik obvesti svojega domačega ponudnika, da takih informacij ne potrebuje.

Take porabnikovim potrebam prilagojene osnovne informacije o tarifah se pošljejo na mobilni telefon ali drugo napravo gostujočega porabnika, na primer s sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s pojavnim oknom na računalniku, vsakič, ko gostujoči porabnik vstopi v državo članico, ki ni država njegovega domačega omrežja, in prvič uporabi možnost gostovanja za regulirane podatkovne storitve v tej državi članici ▌. Zagotovijo se, ko gostujoči porabnik uporabi možnost gostovanja za regulirane podatkovne storitve, in sicer brezplačno, z uporabo primernih sredstev, prilagojenih lažjemu prejemanju in razumevanju informacij.

Porabnik, ki obvesti svojega domačega ponudnika, da ne potrebuje samodejnih informacij o tarifah, ima pravico, da od domačega ponudnika kadar koli in brezplačno zahteva ponovno zagotavljanje te storitve.

3.      Vsak domači ponudnik do 1. marca 2010 vsem svojim gostujočim porabnikom ponudi možnost, da se prostovoljno in brezplačno odločijo za možnost prejemanja informacij o skupnem seštevku porabe, izražene v količini ali valuti, v kateri se izdajajo računi gostujočemu porabniku za regulirano gostovanje za podatkovne storitve, ki bo zagotovila, da skupna poraba reguliranega gostovanja za podatkovne storitve za določeno obdobje uporabe ne preseže določene finančne meje.

V ta namen domači ponudnik zagotovi eno ali več finančnih zgornjih mej za določena obdobja uporabe pod pogojem, da je porabnik vnaprej obveščen o ustreznih količinah. Ena od teh mej (privzeta finančna meja) je blizu, vendar ne več kot 50 EUR neporavnanih stroškov na mesečno obračunsko obdobje (brez DDV).

Domači ponudnik lahko namesto tega določi meje, izražene v količini, pod pogojem, da je potrošnik vnaprej obveščen o ustreznih finančnih zneskih. Ena od teh mej (privzeta količinska meja) se ujema s finančnim zneskom, ki ni večji od 50 EUR neporavnanih stroškov na mesečno obračunsko obdobje (brez DDV).

Domači ponudnik lahko poleg tega svojim gostujočim porabnikom ponudi druge omejitve porabe z različnimi, tj. višjimi ali nižjimi mesečnimi finančnimi zgornjimi mejami.

Privzeta meja iz drugega in tretjega pododstavka od 1. julija 2010 dalje velja za vse porabnike, ki se niso odločili za drugo mejo.

Vsak domači ponudnik prav tako zagotovi, da se na mobilni telefon ali drugo napravo gostujočega porabnika, na primer s sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s pojavnim oknom na računalniku, pošlje ustrezno sporočilo, ko stroški gostovanja za podatkovne storitve dosežejo 80 % vnaprej dogovorjene finančne ali količinske omejitve. Porabniki imajo pravico od operaterjev zahtevati prekinitev pošiljanja takšnih sporočil, prav tako pa lahko od operaterjev kadar koli in brezplačno zahtevajo, naj jo začnejo znova zagotavljati.

Ko bi bila ta finančna ali količinska meja presežena, se na mobilni telefon ali drugo napravo gostujočega porabnika pošlje sporočilo. To sporočilo navaja postopek, ki ga mora upoštevati porabnik, če želi nadaljevati z uporabo gostovanja za podatkovne storitve, in stroške, povezane z vsako nadaljnjo porabljeno enoto. Če se gostujoči porabnik ne odzove v skladu s prejetimi opozorili, domači ponudnik takoj preneha zagotavljati in zaračunavati regulirano gostovanje za podatkovne storitve, razen če gostujoči porabnik zahteva nadaljnje ali ponovno zagotavljanje teh storitev.

Od 1. novembra 2010 mora biti sprememba opravljena brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahteve brez pogojevanja ali omejevanja drugih elementov naročniškega razmerja, kadarkoli gostujoči porabnik izbere možnost finančne ali količinske omejitve porabe ali želi prenehati koristiti to možnost.

4.      Z začetkom veljavnosti od 1. julija 2009:

(a)    Povprečna veleprodajna cena, ki jo lahko operater obiskanega omrežja zaračuna operaterju domačega omrežja gostujočega porabnika za zagotavljanje reguliranega gostovanja za podatkovne storitve prek zadevnega obiskanega omrežja, ne presega zaščitne meje 1,00 EUR dne 1. julija 2009, 0,80 EUR dne 1. julija 2010 in 0,50 EUR dne 1. julija 2011 na megabajt prenesenih podatkov. Odprava zaščitne meje ne sme povzročiti izkrivljanja ali omejevanja konkurence na veleprodajnem trgu gostovanja za podatkovne storitve v skladu s členom 8(2)(b) Direktive 2002/21/ES (okvirna direktiva).

(b)    Ta povprečna veleprodajna cena se uporablja med katerim koli parom operaterjev in se izračuna na podlagi dvanajstmesečnega obdobja ali katerega koli krajšega obdobja, ki še ostaja do izteka veljavnosti te uredbe.

(c)    Povprečna veleprodajna cena iz točke a se izračuna z deljenjem skupnega prihodka na veleprodajni ravni, ki ga prejme operater obiskanega omrežja od vsakega operaterja domačega omrežja za zagotavljanje reguliranega gostovanja za podatkovne storitve v zadevnem obdobju, s skupnim številom megabajtov podatkov, dejansko porabljenih pri zagotavljanju teh storitev v zadevnem obdobju, ki se zaračunajo na podlagi kilobajtnega intervala.“

12.        Člen 7 se spremeni:

(a)    Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.       Nacionalni regulativni organi poskrbijo, da so posodobljene informacije o uporabi te uredbe, zlasti členov 3, 4, 4a, 4b in 6a, javno dostopne tako, da jih lahko zainteresirane strani pridobijo brez težav.“

(b)    Odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.       Nacionalni regulativni organi lahko na lastno pobudo posredujejo za zagotovitev skladnosti s to uredbo. Kjer je to potrebno, uporabijo zlasti pooblastila iz člena 5 Direktive o dostopu, da zagotovijo ustrezen dostop in medomrežno povezovanje za zagotovitev povezljivosti in medobratovalnosti storitev gostovanja, na primer kadar naročniki ne morejo pošiljati reguliranih gostujočih sporočil SMS naročnikom prizemnega mobilnega omrežja v drugi državi članici ali jih prejemati od njih, ker ni bil sklenjen sporazum o dostavi teh sporočil.“

13.        Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Kazni

Države članice določijo predpise o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračalne. Države članice obvestijo Komisijo o teh določbah najpozneje do 30. marca 2008 ali, če se bodo z Uredbo [XXXX/YYYY] uvedle dodatne zahteve, najpozneje devet mesecev po začetku veljavnosti zadevne uredbe, in jo takoj obvestijo tudi o vseh poznejših spremembah, ki vplivajo nanje.“

14.        Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Revizija

1.      Komisija pregleda izvajanje te uredbe ter najpozneje do 30. junija 2011 po javnem posvetovanju poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. Komisija zlasti oceni, ali so bili doseženi cilji te uredbe. Komisija pri tem med drugim pregleda naslednje:

 razvoj veleprodajnih in maloprodajnih cen zagotavljanja govornih in podatkovnih ▌storitev ter storitev SMS gostujočim porabnikom, in ustrezni razvoj mobilnih komunikacijskih storitev na domači ravni v državah članicah, in sicer za naročnike in predplačnike posebej, ter razvoj kakovosti in hitrosti teh storitev;

 razpoložljivost in kakovost storitev, vključno s storitvami, ki nadomeščajo gostovanje (za glasovna sporočila, sporočila SMS ali prenos podatkov), zlasti glede na tehnološki napredek;

 koliko koristi so imeli porabniki od realnega znižanja cen gostovanja ali druge koristi od znižanja stroškov za zagotavljanje gostovanja ter razpon tarif in proizvodov, ki so na voljo porabnikom z različnimi klicnimi vzorci;

 stopnja konkurence na maloprodajnem in veleprodajnem trgu, zlasti konkurenčni položaj manjših, neodvisnih ali novih operaterjev, vključno z učinki poslovnih sporazumov na konkurenco in stopnjo medsebojne povezanosti med operaterji;

Komisija poleg regulacije cen oceni tudi metode, ki bi jih lahko uporabila za vzpostavitev konkurenčnega notranjega trga za gostovanje, ter pri tem upošteva analizo, ki jo je neodvisno opravil Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC); Komisija na podlagi te ocene poda ustrezna priporočila.

1a.    Poleg tega Komisija najpozneje do 30. junija 2010 pripravi vmesno poročilo za Evropski parlament in Svet, ki vključuje povzetek spremljanja zagotavljanja gostovanja v Skupnosti ter oceno o napredku glede izpolnjevanja ciljev te uredbe, med drugim s sklicevanjem na zadeve iz odstavka 1.“

15.        V členu 12 se črta besedilo „najpozneje v 30. avgusta 2007“.

16.        V členu 13 se leto „2010“ nadomesti z letom „2013“.

Člen 2

Sprememba Direktive 2002/21/ES (okvirna direktiva)

V členu 1(5) Direktive 2002/21/ES (okvirna direktiva) se besede „javna mobilna telefonska omrežja“ nadomestijo z besedami „javna mobilna komunikacijska omrežja“.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Veljati preneha 30. junija 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                    Za Svet

Predsednik                                                  Predsednik

  • [1] *             Politične spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani. Popravki in prilagoditve tehničnih služb: novo ali zamenjano besedilo je označeno s poševnim tiskom, mesta, kjer je bilo besedilo črtano, pa so označena z znakom ║.
  • [2]               UL C , , str. .
  • [3]               UL C , , str. .
  • [4]               UL C , , str. .
  • [5]               [ ]
  • [6]               UL L 108, 24.4.2002, str. 7.
  • [7]               UL L 108, 24.4.2002, str. 33.
  • [8]               Odvisno od sporazuma o paketu za pregled.

OBRAZLOŽITEV

I. Okoliščine

Evropski parlament in Svet sta 27. junija 2007 sprejela Uredbo (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in spremembah Direktive 2002/21/ES. Ta uredba je bila odgovor na pomanjkanje konkurence na trgu mobilnih komunikacij v zvezi z mednarodnim gostovanjem, zaradi česar je prihajalo do pretiranih cen za evropske porabnike. Evropskim državljanom je med njihovim potovanjem po različnih državah članicah bila tako onemogočena ustrezna uporaba gostovanja, kar je dejansko vplivalo na prosto gibanje.

Po pregledu uporabe omenjene uredbe in delovanja trga leta 2008 je Komisija predložila predlog o razširitvi uredbe na gostovanje za govorne storitve in o vključitvi gostovanja za storitve SMS in podatkovne storitve ter vključitvi ukrepov za večjo preglednost. Veljavnost uredbe bi se podaljšala do leta 2013.

II. Govorne storitve in SMS

Poročevalka v sedanjih razmerah podpira podaljšanje uredbe na upravljanje cen govornih storitev. Od uvedbe uredbe (ES) št. 717/2007 cene gostovanja na žalost niso znatno padle, ampak so ravno pod zgornjo mejo iz uredbe.

Strinja se tudi z vključitvijo storitev SMS v obseg uredbe. Zaradi pretiranih cen, ki so jih morali prenašati porabniki, je v tem trenutku regulacija maloprodajnih in veleprodajnih cen za storitve SMS na žalost nujna.

Poročevalka vseeno meni, da bi regulacija cen gostovanja govornih storitev in storitev SMS morala biti le izjemen ukrep, saj bi dolgoročna regulacija cen škodovala trgu.

III. Preglednost podatkov

Tudi maloprodajne in veleprodajne cene gostovanja za podatkovne storitve so zelo visoke. Kljub temu, da je zaščitna meja za veleprodajne cene za gostovanje za podatkovne storitve primerna, poročevalka meni, da zaenkrat ne bi bilo preudarno, če bi meje uvedli tudi za maloprodajne cene.+ Gostovanje za podatkovne storitve je nov trg in regulacija cen bi negativno vplivala na njegov pravilen razvoj. Regulacija veleprodajnih cen se zdi primerna, ker se manjši operaterji, ki vstopajo na trg, na veleprodajni ravni soočajo s pretiranimi cenami velikih operaterjev, kar ni dobro za razvoj gostovanja za podatkovne storitve.

Poročevalka podpira zamisel o ukrepih za zagotavljanje preglednosti in varnost, ki so namenjeni zaščiti porabnikov in preprečevanju pretresov zaradi velikih računov. Ukrepi morajo biti ustrezni in prožni, saj obstaja veliko porabnikov gostovanja za podatkovne storitve, ki imajo različne potrebe. Uredba mora zagotoviti zadostno varstvo porabnikov in jim omogočiti ustrezno uporabo gostovanja za podatkovne storitve. Ukrepi za zagotavljanje preglednosti morajo biti tudi tehnološko izvedljivi in ne bi smeli predstavljati nerazumnih bremen za telekomunikacijske operaterje.

IV. Pregled in nadaljnja regulacija storitev gostovanja

Ker je začasna regulacija cen le kratkoročna rešitev za pretirane cene in primanjkljaje na trgu, je poročevalka še vedno prepričana, da zdrav in konkurenčen trg gostovanja ob dolgoročni regulaciji cen ne more delovati uspešno. Zato sta nujna podrobna analiza delovanja regulacije in preučitev drugih možnosti za regulacijo trga, da bil lahko dosegli enake cilje. Pomembno je, da je v uredbi določen seznam vidikov, ki jih je treba podrobno analizirati, da bi dobili natančnejše pokazatelje glede izpolnitve ciljev uredbe. Da bi se izognili razširitvi regulacije cen, je pri določitvi dejavnikov treba upoštevati tudi pokazatelje o tem, kaj se od trga pričakuje. Podrobna analiza je pomembna tudi za regulativni pristop do tega sektorja v prihodnosti. Poleg tega je vmesno poročilo potrebno, da bi pridobili več pokazateljev o napredku glede izpolnjevanja ciljev uredbe in o obnašanju udeležencev na trgu.

V. Zaključek

Poročevalka se je udeležila številnih dvostranskih srečanj z vsemi glavnimi udeleženci, ki jih zadeva ta uredba, odbor ITRE pa je organiziral kratko predstavitev o tej zadevi. Eden od zaključkov je, da bi uredba morala biti čim bolj nevtralna in uravnotežena, da ne bi prišlo do nepravičnih prednosti za nekatere strani.

Poročevalka podpira predlagano uredbo, vendar ponavlja, da bi regulacija cen gostovanja morala biti le izjemen ukrep in da bi dolgoročna regulacija cen škodovala trgu mobilnih komunikacij.

MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (13. 3. 2009)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in Direktive 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve
(KOM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD)(COD))

Pripravljavec mnenja: (*)Syed Kamall

(*) Pridruženi odbori – člen 47 poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. UVOD

Na podlagi osnutka mnenja bi uredba postala instrument za zagotavljanje preglednosti cen in nadzora nad storitvami gostovanja vse do 30. junija 2013, a bi hkrati omogočala, da bi 30. junija 2010 prenehale trenutno veljavne zamejitve cen. Nobena nova regulacija cen se ne bi uvedla.

Namen na tej točki je, da se spodbudi ustrezna razprava o prednostih predloga Komisije, zadovolji potreba po oceni ustreznih nadomestnih možnosti za neučinkoviti instrument zajemanja cen, obenem pa se ohrani visoka stopnja varstva potrošnikov.

2. PROBLEM

2.1 Namen predloga Komisije je rešiti problem pomanjkanja konkurence pri storitvah gostovanja in poiskati rešitev za dejstvo, da cene ne odražajo stvarno osnovnih stroškov za zagotavljanje storitev.

Ne glede na to je bilo v neodvisni študiji, ki jo je po naročilu odbora IMCO izvedlo podjetje Europe Economics (EE), ugotovljeno naslednje:

· znižanje cen govornih klicev, ki ga nalaga veljavna uredba, ni pomenilo občutno večjega obsega prometa, kar pomeni, da zaznanega problema o „neutemeljenih“ cenah sploh ni bilo, (predhodne številke skupine evropskih regulatorjev kažejo, da se je število sporočil SMS (brez zamejitve cen) v tretjem triletju leta 2008 povečalo bolj kot število govornih klicev, kar izpodbija enega od argumentov za zamejitev maloprodajnih cen sporočil SMS);

· presoja vplivov, ki jo je opravila Komisija, ni pokazala, da bi podaljšanje uredbe prineslo večje koristi za vse (v nekaterih državah EU najrevnejši uporabniki predplačniških kartic za nekatere glasovne klice v domačem omrežju plačujejo več kot za mednarodne klice plačujejo relativno bogatejši uporabniki, ki gostujejo v tujih omrežjih,)

Poleg tega so zaključki te študije, da bi nepodaljšanje uredbe najverjetneje pomenilo naslednje:

· stabilizacijo cen govornih klicev (in ne povečanje) okoli ravni za leto 2010,

· večje razlike med tarifami in močnejšo konkurenco, kar bi uporabnikom omogočalo večjo izbiro in prineslo večje koristi,

· da bi se izognili "učinku vodne postelje" (angl. waterbed effect), kar pomeni nižje cene za govorne klice, SMS in prenos podatkov, a istočasno višje cene telefonskih aparatov ali zamude pri nižanju cen drugih storitev mobilne telefonije v škodo vseh uporabnikov.

Študija podjetja Europe Economics (EE) poudarja še en pomemben vidik, in sicer, da gostovanja ne moremo obravnavati kot ločenega trga, ampak je pomemben del celotnega trga mobilne telefonije, ki je zelo konkurenčen.

Navedene ugotovitve so v povezavi s prirojeno negotovostjo pri političnem določanju cen za petletno obdobje močni argumenti proti razširitvi trenutne regulacije cen na govorne storitve in proti uvedbi dodatne regulacije cen.

2.2      Poročevalec je prepričan, da obstaja soglasje glede nujne obravnave pomanjkanja preglednosti nad računi in vprašanja „pretresov zaradi visokih računov“ za gostovanje za podatkovne storitve, ker uporabniki prejemajo račune, ki so veliko višji od pričakovanega. Veljavne ukrepe za zagotavljanje preglednosti govornih klicev bi lahko ohranili in jih razširili tudi za storitve SMS.

3. REŠITEV

3.1      Dokazano je, da splošno nižanje cen ni prineslo višje splošne blaginje ali pogostejšo uporabo reguliranih storitev gostovanja. Ker ni bilo dokazano, da bi podaljšanje uredbe prineslo koristi za vse, in glede na nejasnosti pri določanju trga ter težav pri določanju cen za petletno obdobje brez ustrezne podlage za določanje razlike med „utemeljenim“ in „neutemeljenim“, je trenutno podaljšanje uredbe neustrezno.

3.2      Vsi se strinjajo, da je treba obravnavati pomanjkanje preglednosti cen in trg nenehno spremljati Te vidike bi bilo treba tudi časovno omejiti, da se dokončno vključijo v splošni regulativni okvir za elektronske komunikacije. Ločena uredba, ki bi obravnavala zgolj majhen del trga, in sicer storitve gostovanja, ni prava rešitev. Direktiva o univerzalnih storitvah vsebuje zlasti vrsto ukrepov za zagotavljanje preglednosti; ko bo pridobljenih dovolj izkušenj za izvajanje teh ukrepov ter drugih specifičnih ukrepov za zagotavljanje preglednosti nad storitvami gostovanja, bi Komisija lahko razmislila o ustreznih predlogih sprememb k univerzalni direktivi o storitvah in tako omogočila, da bo ločena regulacija storitev gostovanja prenehala veljati za vselej.

3.3 Poročevalec je v ločenem delovnem dokumentu skušal izpostaviti nekatere možnosti, ki bi nadomestile neučinkovit instrument zajemanja cen, in sicer:

· nobeno podaljšanje uredbe

· odločitev se prepusti regulatorjem, čeprav obstajajo dvomi o neodvisnosti skupine evropskih regulatorjev (SER)

· nediskriminacijske klavzule

· ukrepe proti posameznim operaterjem ali trgom, ki kršijo pravila

· ustanovitev borze za veleprodajni promet z govornimi klici, SMS in prenosom podatkov.

Poročevalec si želi, da bi Parlament koristi naštetih možnosti ustrezno obravnaval.

4. SKLEP

Poročevalec je na tej stopnji zavrnil predloge o zamejitvi cen, da bi spodbudil ustrezno razpravo o koristih predloga Komisije in nadomestnih možnostih; meni namreč, da se je bolj smiselno osredotočiti na preglednost za uporabnike in nenehno spremljanje trga. Naj se razprava začne!

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  (4a) Razlike v topografiji in gostoti prebivalstva ter sezonska nihanja v turističnih regijah vplivajo na oblikovanje različnih poslovnih modelov mobilnih operaterjev, kar povečuje stroške.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Ravni najvišjih povprečnih veleprodajnih cen za regulirane gostujoče klice iz Uredbe (ES) št. 717/2007 se morajo v obdobju podaljšanja Uredbe še naprej zniževati, da se izrazijo manjši stroški, vključno z znižanjem reguliranih cen zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih v državah članicah, da se zagotovi nemoteno delovanje notranjega trga in se hkrati uresničujeta cilja odprave pretiranih cen ter omogočanja svobodne konkurence in inovacij operaterjev.

(7) Ravni najvišjih povprečnih veleprodajnih cen za regulirane gostujoče klice iz Uredbe (ES) št. 717/2007 se morajo v obdobju podaljšanja Uredbe še naprej zniževati, da se izrazijo manjši stroški, vključno z znižanjem reguliranih cen zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih v državah članicah, da se zagotovi nemoteno delovanje notranjega trga in se hkrati uresničujeta cilja odprave pretiranih cen ter omogočanja svobodne konkurence in inovacij operaterjev. Ravni najvišjih povprečnih veleprodajnih cen nikakor ne smejo biti stroškovno naravnane, da se v prihodnje omogoči lažja odprava regulacije in operaterjem zagotovi priložnost konkurenčnega delovanja.

Obrazložitev

Najvišje cene, ki jih določa Uredba, niso in ne smejo biti stroškovno naravnane. Vzpostavitev stroškovno naravnanih najvišjih cen bi bila v nasprotju s spodbujanjem konkurence in bi povzročila več težav pri odpravljanju regulacije.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Ponudniki reguliranih gostujočih klicev na maloprodajni ravni bi zato morali svojim porabnikom zaračunavati na podlagi sekundnega intervala za vse klice, za katere velja evrotarifa, pri čemer bi lahko za odhodne klice uporabili le začetno najkrajše obdobje zaračunavanja, ki traja največ 30 sekund. To bo operaterjem omogočilo, da krijejo kakršne koli primerne stroške za vzpostavitev klica, in zagotovilo prožnost, da s ponudbo ugodnejših najkrajših obdobij zaračunavanja tekmujejo med seboj. Vendar najkrajše začetno obdobje zaračunavanja ni utemeljeno v primeru dohodnih klicev po evrotarifi, ker so osnovni veleprodajni stroški zaračunani po sekundnem intervalu in so kakršni koli posebni stroški vzpostavitve klica zajeti že v cenah zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih.

(16) Ponudniki reguliranih gostujočih klicev na maloprodajni ravni bi zato morali svojim porabnikom zaračunavati na podlagi sekundnega intervala za klice in ne smejo uporabljati začetnega najkrajšega obdobja zaračunavanja za klice, za katere velja evrotarifa.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Od gostujočih porabnikov se ne sme zahtevati, da plačajo kakršno koli dodatno ceno za sprejemanje reguliranega gostujočega sporočila SMS med gostovanjem v obiskanem omrežju, ker se takšni stroški zaključevanja nadomestijo že z maloprodajno ceno, ki se zaračuna za pošiljanje gostujočega sporočila SMS.

(27) Od gostujočih porabnikov se ne sme zahtevati, da plačajo kakršno koli dodatno ceno za sprejemanje reguliranega gostujočega sporočila SMS ali govornega sporočila med gostovanjem v obiskanem omrežju, ker se takšni stroški zaključevanja nadomestijo že z maloprodajno ceno, ki se zaračuna za pošiljanje gostujočega sporočila SMS ali govornega sporočila.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Vendar je treba uvesti ukrepe za izboljšanje preglednosti maloprodajnih cen gostovanja za podatkovne storitve, da se odpravi zlasti težava glede „pretresov zaradi visokih računov“, kar ovira nemoteno delovanje notranjega trga, in se gostujočim porabnikom zagotovijo orodja, ki jih potrebujejo za spremljanje in nadzor stroškov gostovanja za podatkovne storitve.

(33) Vendar je treba uvesti ukrepe za izboljšanje preglednosti maloprodajnih cen gostovanja za podatkovne storitve, da se odpravi zlasti težava glede „pretresov zaradi visokih računov“, kar ovira nemoteno delovanje notranjega trga, in se gostujočim porabnikom zagotovijo orodja, ki jih potrebujejo za spremljanje in nadzor stroškov gostovanja za podatkovne storitve. Enako je treba je pripraviti ukrepe, da se zagotovi, da bodo mobilni operaterji, ki onemogočajo uporabo aplikacij ali tehnologij, ki so lahko nadomestek ali alternativa storitvam za gostovanje, kot so brezžično omrežje (WiFi), govor v omrežju IP (VoIP) in storitve takojšnjega sporočanja, porabnike s tem seznanili in jim tako omogočili, da sprejmejo odločitev na podlagi dobre obveščenosti.

Obrazložitev

Lahko se zgodi, da bodo porabniki želeli uporabljati nadomestne tehnologije, kot je brezžično omrežje, in nadomestne storitve, kot je govor v omrežju IP. Če se operater odloči onemogočiti dostop do teh tehnologij in storitev, bi moral s tem porabnike seznaniti in jim tako omogočiti, da sprejmejo odločitev o tem, ali bodo zamenjali operaterja. To je v skladu s predlogi za spremembo direktive o univerzalnih storitvah, o katerih trenutno poteka razprava.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34) Mobilni operaterji morajo svojim gostujočim porabnikom zagotoviti zlasti njihovim potrebam prilagojene informacije o tarifah gostovanja za podatkovne storitve, ki veljajo zanje, kadar ob vstopu v drugo državo članico prvič uporabijo gostovanje za podatkovne storitve. Te informacije je treba poslati na njihov mobilni telefon ali drugo mobilno napravo na način, ki je najprimernejši za preprost sprejem in razumevanje informacij.

(34) Mobilni operaterji morajo svojim gostujočim porabnikom zagotoviti zlasti njihovim potrebam prilagojene informacije o tarifah gostovanja za podatkovne storitve, ki veljajo zanje, ko gostujoči porabnik prvič uporabi možnost gostovanja za podatkovne storitve v posamezni državi članici ali vstopi v drugo državo članico. Te informacije je treba s sporočilom poslati na njihov mobilni telefon, z elektronsko pošto ali s pojavnim oknom pa na računalnik uporabnika na način, ki je najprimernejši za preprost sprejem in razumevanje informacij.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35) Da se preprečijo pretresi zaradi visokih računov, morajo mobilni operaterji vsem svojim gostujočim porabnikom brezplačno ponuditi tudi možnost, da vnaprej določijo finančno zgornjo mejo za neporavnane stroške gostovanja za podatkovne storitve, skupaj z ustreznim opozorilom, ko se tej zgornji meji približajo. Ko je ta zgornja meja dosežena, je treba gostovanje za podatkovne storitve zaključiti, razen če porabnik izrecno zahteva nadaljnje zagotavljanje storitve.

(35) Da se preprečijo pretresi zaradi visokih računov, morajo mobilni operaterji vsem svojim gostujočim porabnikom brezplačno zagotoviti informacije o skupnem seštevku porabe, izražene v količini ali valuti, v kateri gostujočemu porabniku izdajo račun, prav tako morajo ponuditi, da vnaprej določijo več zgornjih meja porabe za neporavnane stroške gostovanja za podatkovne storitve, skupaj z ustreznimi opozorilnimi sporočili, ki opozarjajo na približevanje opredeljeni zgornji meji. Ko je ta zgornja meja porabe dosežena, je treba gostovanje za podatkovne storitve zaključiti, razen če porabnik izrecno zahteva nadaljnje zagotavljanje storitve v skladu s pogoji, navedenimi v opozorilnih sporočilih.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40) Kljub temu je treba ta skupni pristop vzpostaviti za omejeno časovno obdobje, vendar se lahko na podlagi pregleda, ki ga izvede Komisija, razširi ali spremeni. Komisija mora pregledati učinkovitost Uredbe (ES) št. 717/2007, kakor je spremenjena s to uredbo, in njen prispevek k izvajanju regulativnega okvira in nemotenemu delovanju notranjega trga, pri čemer mora upoštevati njen vpliv na manjše ponudnike mobilnih komunikacijskih storitev v Skupnosti in njihov položaj na trgu gostovanja znotraj Skupnosti.

(40) Kljub temu je treba ta skupni pristop vzpostaviti za omejeno časovno obdobje, vendar se lahko na podlagi pregleda, ki ga izvede Komisija, razširi ali spremeni. Komisija mora pregledati učinkovitost Uredbe (ES) št. 717/2007, kakor je spremenjena s to uredbo, v zvezi z njenimi cilji za odpravo pretiranih cen storitev gostovanja v Skupnosti, doseganjem visoke ravni zaščite porabnikov, spodbujanjem konkurence med mobilnimi operaterji ter zagotavljanjem spodbud za inovacije in porabniške izbire. Komisija mora upoštevati tudi prispevek uredbe k izvajanju regulativnega okvira in nemotenemu delovanju notranjega trga. Upoštevati mora njen vpliv na konkurenčni položaj ponudnikov mobilnih komunikacijskih storitev, ki so različno veliki in prihajajo iz različnih delov Skupnosti, in njihov položaj na trgu gostovanja znotraj Skupnosti. V tem okviru mora Komisija posebno pozornost nameniti razvoju in gibanju veleprodajnih cen gostovanja za podatkovne storitve v zvezi z zaščitno mejo veleprodajnih cen iz te uredbe, pri čemer mora biti še posebej pozorna na tveganje povečanja veleprodajnih cen, če/ko bo uredba prenehala veljati, saj bi s tem nepošteno obremenili domačega ponudnika, ki ne bo mogel/želel ustrezno povišati cen za porabnike. Komisija mora oceniti, do kakšne mere se je razvila konkurenca pri zagotavljanju storitev gostovanja, in ob tem med drugim upoštevati razvoj cen mobilnih storitev gostovanja, proizvode in ponudbe, ki so na voljo za storitve gostovanja, kakovost zagotovljenih storitev in vpliv tehnološkega razvoja na zagotavljanje storitev gostovanja, vključno z zamenjavo z novimi storitvami, kot je VoIP. Komisija mora zlasti preučiti, ali so cene gostovanja morda pretirane glede na cenovne strukture za mobilne storitve na splošno. Komisija mora oceniti tudi, ali bi bila ureditev storitev gostovanja lahko ustrezno vključena v regulativni okvir za elektronsko komunikacijo. Pred omenjenim pregledom in za zagotovitev stalnega spremljanja storitev gostovanja v Skupnosti mora Komisija pripraviti vmesno poročilo za Evropski parlament in Svet, ki vključuje splošno analizo informacij o zadnjih gibanjih veleprodajnih in maloprodajnih cen za govorne in podatkovne storitve gostovanja ter storitve SMS, in sicer za naročnike in predplačnike posebej.

Obrazložitev

Da bi dolgoročno zagotovili ustrezno ureditev trga, mora Evropska komisija natančno analizirati niz pomembnih vidikov trga. Vmesno poročilo je potrebno tudi zato, ker nudi več pokazateljev o napredku glede izpolnjevanja ciljev ureditve in o obnašanju udeležencev na trgu.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2 – točka (a)

Uredba (ES) št. 717/2007

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Določa pravila za cene, ki jih lahko zaračunajo mobilni operaterji za zagotavljanje storitev mednarodnega gostovanja za govorne klice in sporočila SMS, ki izvirajo in se zaključujejo znotraj Skupnosti, ter za paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve, ki jih uporabljajo gostujoči porabniki med gostovanjem v mobilnem omrežju v drugi državi članici. Uporablja se za cene, ki si jih medsebojno zaračunavajo mrežni operaterji na veleprodajni ravni, in, kadar je to primerno, za cene, ki jih zaračunavajo domači ponudniki na maloprodajni ravni.“

Treba je pripraviti ukrepe, da se zagotovi, da bodo mobilni operaterji, ki onemogočajo uporabo aplikacij ali tehnologij, ki so lahko nadomestek ali alternativa storitvam za gostovanje, kot so brezžično omrežje (WiFi), govor v omrežju IP (VoIP) in storitve za pošiljanje sporočil, porabnike s tem seznanili in jim tako omogočili, da sprejmejo odločitev na podlagi dobre obveščenosti.

Obrazložitev

Lahko se zgodi, da bodo porabniki želeli uporabljati nadomestne tehnologije, kot je brezžično omrežje, in nadomestne storitve, kot je govor v omrežju IP. Če se operater odloči onemogočiti dostop do teh tehnologij in storitev, bi moral s tem porabnike seznaniti in jim tako omogočiti, da sprejmejo odločitev o tem, ali bodo zamenjali operaterja. To je v skladu s predlogi za spremembo direktive o univerzalnih storitvah, o katerih trenutno poteka razprava.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5 – točka (a)

Uredba (ES) št. 717/2007

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od drugega pododstavka lahko domači ponudnik uporabi začetno najkrajše obdobje zaračunavanja, ki ne presega 30 sekund za odhodne klice, za katere velja evrotarifa.

črtano

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5 – točka (a a) (novo)

Uredba (ES) št. 717/2007

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) vstavi se naslednji odstavek:

 

„2a. Domači ponudniki svojim gostujočim porabnikom ne zaračunajo sprejemanja gostujočega govornega sporočila.“

Obrazložitev

Predlog spremembe se sklicuje na odstavek 3 člena 4b te uredbe, ki določa, da je prejetje reguliranega gostujočega sporočila SMS brezplačno. Da se porabniki zaščitijo pred neupravičeno visokimi stroški za gostujoča govorna sporočila, katerih dolžine porabnik ne more nadzirati, se za gostujoča govorna sporočila uporabljajo enake določbe, kot so navedene v odstavku 3 člena 4b.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 717/2007

Člen 6a – odstavki 1 do 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Domači ponudniki zagotovijo, da so njihovi gostujoči porabniki ustrezno obveščeni o cenah, ki se uporabljajo za uporabo reguliranega gostovanja za podatkovne storitve, s čimer se porabnikom omogoči, da razumejo finančne posledice take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo svoje stroške reguliranega gostovanja za podatkovne storitve v skladu z odstavkoma 2 in 3.

1. Domači ponudniki pred sklenitvijo pogodbe na ustrezen način obvestijo njihove porabnike o cenah, ki se uporabljajo za izbrani tarifni paket. Poleg tega poda primere aplikacij za gostovanje podatkovnih storitev, kot so elektronska pošta, prenos slik in brskanje po spletu ter navede njihovo približno velikost glede potrebnega prenosa podatkov. Ti primeri veljajo za uporabo reguliranega gostovanja za podatkovne storitve, s čimer se porabnikom omogoči, da razumejo finančne posledice take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo svoje stroške reguliranega gostovanja za podatkovne storitve v skladu z odstavkoma 2 in 3. Poleg tega se podatki smejo prenašati samo, če se s tem strinja ali to zahteva gostujoči porabnik.

2. Domači ponudnik s samodejnim sporočilom najpozneje 1. julija 2009 obvesti gostujočega porabnika, da gostuje, in zagotovi porabnikovim potrebam prilagojene informacije o tarifah za zagotavljanje reguliranega gostovanja za podatkovne storitve zadevnemu gostujočemu porabniku v zadevni državi članici, razen če porabnik obvesti svojega domačega ponudnika, da takih informacij ne potrebuje.

2. Domači ponudnik s samodejnim sporočilom najpozneje 1. julija 2009 obvesti gostujočega porabnika, da gostuje, in zagotovi osnovne porabnikovim potrebam prilagojene informacije o tarifah za zagotavljanje reguliranega gostovanja za podatkovne storitve zadevnemu gostujočemu porabniku v zadevni državi članici, razen če porabnik obvesti svojega domačega ponudnika, da takih informacij ne potrebuje.

Take porabnikovim potrebam prilagojene informacije o tarifah se pošljejo na mobilni telefon ali drugo napravo gostujočega porabnika, potem ko gostujoči porabnik po vstopu v zadevno državo članico prvič uporabi možnost gostovanja za regulirane podatkovne storitve v državi članici, ki ni država njegovega domačega omrežja. Zagotovijo se brez nepotrebnega odlašanja in brezplačno, z uporabo primernih sredstev, prilagojenih lažjemu prejemanju in razumevanju informacij.

Take porabnikovim potrebam prilagojene informacije o tarifah se pošljejo na mobilni telefon, na elektronski naslov ali s pojavnim oknom na računalnik gostujočega porabnika vsakič, ko ta vstopi v drugo državo članico ali potem, ko gostujoči porabnik po vstopu v zadevno državo članico prvič uporabi možnost gostovanja za regulirane podatkovne storitve v državi članici, ki ni država njegovega domačega omrežja. Zagotovijo se brez nepotrebnega odlašanja in brezplačno, z uporabo primernih sredstev, prilagojenih lažjemu prejemanju in razumevanju informacij.

Porabnik, ki obvesti svojega domačega ponudnika, da ne potrebuje samodejnih informacij o tarifah, ima pravico, da od domačega ponudnika kadar koli in brezplačno zahteva ponovno zagotavljanje te storitve.

Porabnik, ki obvesti svojega domačega ponudnika, da ne potrebuje samodejnih informacij o tarifah, ima pravico, da od domačega ponudnika kadar koli in brezplačno zahteva ponovno zagotavljanje te storitve.

3. Domači ponudniki najpozneje do 1. julija 2010 zagotovijo možnost „omejitve porabe“, s katero vsem gostujočim porabnikom brezplačno zagotovijo in dajo na voljo možnost, da vnaprej določijo finančno zgornjo mejo v valuti, v kateri se izdajajo računi gostujočemu porabniku, za neporavnane stroške reguliranega gostovanja za podatkovne storitve.

3. Vsak domači ponudnik najpozneje do 1. januarja 2010 zagotovi možnost, s katero vsem gostujočim porabnikom brezplačno nudi informacije o nabrani porabi, izražene v količini ali valuti, v kateri se izdajajo računi gostujočemu porabniku, za regulirano gostovanje za podatkovne storitve. V ta namen domači ponudnik zagotovi eno ali več zgornjih mej porabe za določena obdobja uporabe. Ena od teh mej je blizu, vendar ne več kot 50 EUR (brez DDV) ali 20 MB na mesečno obračunsko obdobje.

Potem ko se ta omejitev porabe doseže, domači ponudnik takoj preneha zagotavljati regulirano gostovanje za podatkovne storitve gostujočemu porabniku, razen če gostujoči porabnik zahteva nadaljnjo ali ponovno zagotavljanje teh storitev.

Potem ko se ta zgornja meja porabe doseže, se pošlje sporočilo gostujočemu porabniku. Če se gostujoči porabnik ne odzove v skladu s prejetimi opozorili, domači ponudnik takoj preneha zagotavljati in zaračunavati regulirano gostovanje za podatkovne storitve, razen če gostujoči porabnik zahteva nadaljnje ali ponovno zagotavljanje teh storitev. Sporočilo navaja postopek, ki ga mora upoštevati porabnik, če želi nadaljevati z uporabo gostovanja za podatkovne storitve, in stroške, povezane z vsako nadaljnjo porabljeno enoto.

Domači ponudnik prav tako zagotovi, da se na mobilni telefon ali drugo napravo gostujočega porabnika pošlje ustrezno opozorilo, preden se doseže ena ali več vmesnih omejitev stroškov, o katerih sta se vnaprej dogovorila porabnik in domači ponudnik. S tem opozorilom se obvesti gostujočega porabnika, da bo kmalu dosežena omejitev porabe, pri čemer se navede, kateri postopek mora upoštevati porabnik, če želi zahtevati nadaljnjo ali ponovno zagotavljanje teh storitev.

Vsak domači ponudnik prav tako zagotovi, da se na mobilni telefon ali drugo napravo gostujočega porabnika pošlje ustrezno sporočilo, ko stroški gostovanja za podatkovne storitve dosežejo 80 % vnaprej dogovorjene omejitve. Porabniki imajo pravico od operaterjev zahtevati prekinitev pošiljanja takšnih sporočil, prav tako pa lahko od operaterjev kadar koli in brezplačno zahtevajo, naj jo začnejo znova zagotavljati.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 717/2007

Člen 6a - odstavek 4 – točka (a)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) Povprečna veleprodajna cena, ki jo lahko operater obiskanega omrežja zaračuna operaterju domačega omrežja gostujočega porabnika za zagotavljanje reguliranega gostovanja za podatkovne storitve prek zadevnega obiskanega omrežja, ne presega zaščitne meje 1,00 EUR na megabajt prenesenih podatkov.

(a) Povprečna veleprodajna cena, ki jo lahko operater obiskanega omrežja zaračuna operaterju domačega omrežja gostujočega porabnika za zagotavljanje reguliranega gostovanja za podatkovne storitve prek zadevnega obiskanega omrežja, ne presega zaščitne meje 0,25 EUR (brez DDV) na megabajt prenesenih podatkov.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 717/2007

Člen 6a – odstavek 4 – točka (c)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) Povprečna veleprodajna cena iz točke a se izračuna z deljenjem skupnega prihodka na veleprodajni ravni, ki ga prejme operater obiskanega omrežja od vsakega operaterja domačega omrežja za zagotavljanje reguliranega gostovanja za podatkovne storitve v zadevnem obdobju, s skupnim številom megabajtov podatkov, porabljenih pri zagotavljanju teh storitev v zadevnem obdobju.“

(c) Povprečna veleprodajna cena iz točke a se izračuna z deljenjem skupnega prihodka na veleprodajni ravni, ki ga prejme operater obiskanega omrežja od vsakega operaterja domačega omrežja za zagotavljanje reguliranega gostovanja za podatkovne storitve v zadevnem obdobju, s skupnim številom megabajtov podatkov, dejansko porabljenih pri zagotavljanju teh storitev v zadevnem obdobju, ki se zaračunajo na podlagi kilobajtnega intervala.

Obrazložitev

Pomembno je navesti, da zaračunavanje poteka na podlagi kilobajtnega intervala. V nasprotnem primeru bi lahko operaterji začeli zaračunavati storitev na podlagi megabajtnega intervala, to pa bi, enako kot v primeru govornih storitev, zvišalo maloprodajne cene.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 a (novo)

Uredba (ES) št. 717/2007

Člen 6 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 6b

Preglednost za gostujoče porabnike v zvezi z obiskanim omrežjem

 

1. Vsak domači ponudnik gostujočim porabnikom samodejno in brezplačno zagotovi popolne informacije o razpoložljivih omrežjih v obiskanih državah članicah in njihovi možnosti, da izberejo omrežje, v katerem želijo gostovati.

 

Domači ponudniki vsem gostujočim porabnikom jasno in nepristransko sporočijo zlasti način, na katerega lahko izberejo obiskano omrežje.

 

2. Domači ponudniki zagotovijo, da lahko gostujoči porabniki v času nahajanja v tujini zlahka in v prvem poskusu izberejo obiskano omrežje.

 

3. Da bi gostujočim porabnikom zagotovili prosto izbiro obiskanega omrežja, jim omrežni operaterji ne prepovedo ali otežijo možnosti ročne izbire.

 

4. Če lahko gostujoči porabnik izkoristi prednosti različnih tarif v posamezni državi članici, ki so odvisne od izbranega obiskanega omrežja, domači ponudnik obvesti gostujočega porabnika o razlikah v tarifi.“

Obrazložitev

Porabniki večino časa nimajo možnosti svobodne izbire obiskanega omrežja. Orodja, ki jih pogosto uporabljajo zveze, dejansko čedalje bolj učinkovito preusmerjajo promet gostujočih storitev. V večini primerov se porabniki niti ne zavedajo takšnega ravnanja. Pri tem porabniki pravzaprav nimajo dejanskih koristi, še posebej ker jih člani zvez sistematično preusmerjajo do partnerjev, ne pa do najučinkovitejšega ali najugodnejšega gostiteljskega omrežja. Ker v končni fazi niso uporabniki tisti, ki izberejo obiskano omrežje, ni pritiska na maloprodajne cene gostovanja, zaradi česar tudi ni cenovne konkurence.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 12 – točka (a a) (novo)

Uredba (ES) št. 717/2007

Člen 7 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjimi določbami:

 

"3. Nacionalni regulativni organi za pripravo na pregled iz člena 11 spremljajo spreminjanje veleprodajnih in maloprodajnih cen zagotavljanja govornih in podatkovnih storitev gostujočim porabnikom, vključno s storitvijo SMS in MMS, tudi v najbolj oddaljenih regijah iz člena 299(2) Pogodbe. Nacionalni regulativni organi spremljajo razpoložljivost in kakovost podatkovnih storitev, s poudarkom na najnižji hitrosti in zanesljivosti povezave. Nacionalni regulativni organi so pozorni na poseben primer neprostovoljnega gostovanja v obmejnih regijah sosednjih držav članic in spremljajo, ali se tehnike za usmerjanje prometa uporabljajo na škodo porabnikov. Rezultate tovrstnega spremljanja vsakih šest mesecev sporočijo Komisiji, vključno z ločenimi informacijami o porabnikih – podjetjih, naročnikih in predplačnikih.“

POSTOPEK

Naslov

Sprememba uredbe (ES) št. 717/2007 (mobilni telefoni) in direktive 2002/21/ES (elektronska komunikacija)

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Pristojni odbor

ITRE

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

9.10.2008

 

 

 

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

20.11.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Syed Kamall

10.11.2008

 

 

Obravnava v odboru

2.12.2008

21.1.2009

10.2.2009

 

Datum sprejetja

2.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

0

14

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Marianne Thyssen, Jacques Toubon

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Cremers, Benoît Hamon, Syed Kamall, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Richard Corbett, Ingeborg Gräßle, Jörg Leichtfried, Véronique Mathieu, Peter Skinner

MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje (19.2.2009)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in Direktive 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve
(KOM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

Pripravljavec mnenja: Manolis Mavrommatis

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12a) Nekateri operaterji imajo višje veleprodajne stroške kot drugi zaradi geografskih ali drugih okoliščin, kot so težavna topografija, regije z nizko gostoto prebivalstva in velik pritok turistov v kratkih časovnih obdobjih.

Obrazložitev

Treba se je zavedati, da imajo nekateri mobilni operaterji zaradi navedenih okoliščin višje stroške kot drugi pri vzpostavitvi, vzdrževanju in nadgradnji mobilnih omrežij.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35) Da se preprečijo pretresi zaradi visokih računov, morajo mobilni operaterji vsem svojim gostujočim porabnikom brezplačno ponuditi tudi možnost, da vnaprej določijo finančno zgornjo mejo za neporavnane stroške gostovanja za podatkovne storitve, skupaj z ustreznim opozorilom, ko se tej zgornji meji približajo. Ko je ta zgornja meja dosežena, je treba gostovanje za podatkovne storitve zaključiti, razen če porabnik izrecno zahteva nadaljnje zagotavljanje storitve.

(35) Da se preprečijo pretresi zaradi visokih računov, morajo mobilni operaterji vsem svojim gostujočim porabnikom, zlasti študentom, poslovnežem ali novinarskim dopisnikom in sodelavcem medijskih hiš, brezplačno ponuditi tudi možnost, da vnaprej določijo finančno zgornjo mejo za neporavnane stroške gostovanja za podatkovne storitve, skupaj z ustreznim opozorilom, ko se tej zgornji meji približajo. Ko je ta zgornja meja dosežena, je treba gostovanje za podatkovne storitve zaključiti, razen če porabnik izrecno zahteva nadaljnje zagotavljanje storitve.

Obrazložitev

Dejansko študentje in poslovneži pogosteje kot drugi potrebujejo in uporabljajo prenos podatkov.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40) Kljub temu je treba ta skupni pristop vzpostaviti za omejeno časovno obdobje, vendar se lahko na podlagi pregleda, ki ga izvede Komisija, razširi ali spremeni. Komisija mora pregledati učinkovitost Uredbe (ES) št. 717/2007, kakor je spremenjena s to uredbo, in njen prispevek k izvajanju regulativnega okvira in nemotenemu delovanju notranjega trga, pri čemer mora upoštevati njen vpliv na manjše ponudnike mobilnih komunikacijskih storitev v Skupnosti in njihov položaj na trgu gostovanja znotraj Skupnosti.

(40) Kljub temu je treba ta skupni pristop vzpostaviti za omejeno časovno obdobje, vendar se lahko na podlagi pregleda, ki ga izvede Komisija, razširi ali spremeni. Komisija mora pregledati učinkovitost Uredbe (ES) št. 717/2007, kakor je spremenjena s to uredbo, in njen prispevek k izvajanju regulativnega okvira in nemotenemu delovanju notranjega trga, pri čemer mora upoštevati njen vpliv na manjše ponudnike mobilnih komunikacijskih storitev v Skupnosti in njihov položaj na trgu gostovanja znotraj Skupnosti. Na dolgi rok bo zakonodaja morda postala nepotrebna zaradi tržnega in tehnološkega razvoja, kot je VoIP. Komisija mora spremljati ta razvoj in morebitne ovire za nov tehnološki razvoj pri dostopu na trg.

Obrazložitev

According to the Commission, market and technological developments may render in the longer term regulation unnecessary. VoIP has changed fixed telephony, paving the way for cheaper voice services and innovative services. The advent of 3G networks and WiFi hotspots is leading to new developments in mobile services. New mobile handsets, capable of providing mobile over IP, are also emerging. However, IP mobile telephony is set to become a reality in the medium term only, and voice traffic won't significantly move to VoIP until around 2013-2015, after the period considered for extension of the Roaming Regulation.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 717/2007

Člen 1 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ta uredba uvaja skupni pristop k zagotavljanju, da uporabniki javnih mobilnih komunikacijskih omrežij na potovanjih po Skupnosti ne plačujejo previsokih cen za storitve gostovanja v Skupnosti, ko vzpostavljajo in sprejemajo klice, pošiljajo in sprejemajo sporočila SMS ter uporabljajo paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve, kar prispeva k nemotenemu delovanju notranjega trga, hkrati pa omogoča doseganje visoke ravni zaščite porabnikov in varstva konkurence med mobilnimi operaterji ter ohranitev spodbud za inovacije in izbire porabnikov.

1. Ta uredba uvaja skupni pristop k zagotavljanju, da uporabniki javnih mobilnih komunikacijskih omrežij, zlasti študentje, poslovneži ter novinarski dopisniki in sodelavci medijskih hiš, na potovanjih po Skupnosti ne plačujejo previsokih cen za storitve gostovanja v Skupnosti, ko vzpostavljajo in sprejemajo klice, pošiljajo in sprejemajo sporočila SMS ter uporabljajo paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve, kar prispeva k nemotenemu delovanju notranjega trga, hkrati pa omogoča doseganje visoke ravni zaščite porabnikov in varstva konkurence med mobilnimi operaterji ter ohranitev spodbud za inovacije in izbire porabnikov.

Obrazložitev

Mladi, zlasti študentje, večinoma komunicirajo s sporočili SMS, saj je to najcenejši hiter način komunikacije. Zlasti dandanes, ko se želi povečati mobilnost študentov, je treba zagotoviti, da operaterji ne izkoriščajo priljubljenosti tega načina komuniciranja. Po drugi strani pa ravno poslovneži med bivanjem na tujem najpogosteje potrebujejo prenos datotek. Tako se omeni zlasti ti skupini potnikov, saj ju previsoke cene najbolj prizadenejo.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 717/2007

Člen 4a – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4a. Nekateri operaterji imajo višje veleprodajne stroške kot drugi zaradi geografskih ali drugih okoliščin, kot so težavna topografija, regije z nizko gostoto prebivalstva in velik pritok turistov v kratkih časovnih obdobjih.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 717/2007

Člen 6a – odstavek 2 – pododstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Domači ponudnik s samodejnim sporočilom najpozneje 1. julija 2009 obvesti gostujočega porabnika, da gostuje, in zagotovi porabnikovim potrebam prilagojene informacije o tarifah za zagotavljanje reguliranega gostovanja za podatkovne storitve zadevnemu gostujočemu porabniku v zadevni državi članici, razen če porabnik obvesti svojega domačega ponudnika, da takih informacij ne potrebuje.

2. Domači ponudnik s samodejnim sporočilom najpozneje 1. julija 2009 obvesti gostujočega porabnika, da gostuje, in zagotovi porabnikovim potrebam prilagojene osnovne informacije o tarifah za zagotavljanje reguliranega gostovanja za podatkovne storitve zadevnemu gostujočemu porabniku v zadevni državi članici, razen če porabnik obvesti svojega domačega ponudnika, da takih informacij ne potrebuje.

Take porabnikovim potrebam prilagojene informacije o tarifah se pošljejo na mobilni telefon ali drugo napravo gostujočega porabnika, potem ko gostujoči porabnik po vstopu v zadevno državo članico prvič uporabi možnost gostovanja za regulirane podatkovne storitve v državi članici, ki ni država njegovega domačega omrežja. Zagotovijo se brez nepotrebnega odlašanja in brezplačno, z uporabo primernih sredstev, prilagojenih lažjemu prejemanju in razumevanju informacij.

Take porabnikovim potrebam prilagojene osnovne informacije o tarifah se pošljejo na mobilni telefon ali drugo napravo gostujočega porabnika, potem ko gostujoči porabnik vstopi v drugo državo članico ali po vstopu v zadevno državo članico prvič uporabi možnost gostovanja za regulirane podatkovne storitve v državi članici, ki ni država njegovega domačega omrežja. Zagotovijo se brez nepotrebnega odlašanja in brezplačno, z uporabo primernih sredstev, prilagojenih lažjemu prejemanju in razumevanju informacij.

Obrazložitev

Osnovne, porabnikovim potrebam prilagojene informacije: besedilo iz člena 6 sedanje uredbe.

Zagotavljanje informacij po vstopu gostujočega porabnika v drugo državo članico ali ko prvič uporabi možnost gostovanja za regulirane podatkovne storitve: za nekatere primere uporabe je tehnično zelo težko določiti natančen trenutek, ko se prvič uporabi možnost gostovanja (npr. za naprave Blackberry ali za tiste, ki so vedno vključene). Zato bi moralo zagotavljanje alternativno zadevati trenutek vstopa v drugo državo članico.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba uredbe (ES) št. 717/2007 (mobilni telefoni) in direktive 2002/21/ES (elektronska komunikacija)

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Pristojni odbor

ITRE

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT 37

9.10.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Manolis Mavrommatis

23.10.2008

 

 

Obravnava v odboru

20.1.2009

 

 

 

Datum sprejetja

17.2.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gyula Hegyi, Iosif Matula, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raül Romeva i Rueda, Salvador Domingo Sanz Palacio, Alejo Vidal-Quadras

POSTOPEK

Naslov

Sprememba uredbe (ES) št. 717/2007 (mobilni telefoni) in direktive 2002/21/ES (elektronska komunikacija)

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Datum predložitve EP

23.9.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

9.10.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

9.10.2008

IMCO

9.10.2008

CULT 37

9.10.2008

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ECON

22.10.2008

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

20.11.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

15.10.2008

 

 

Obravnava v odboru

4.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

9.3.2009

Datum sprejetja

31.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Norbert Glante, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Edit Herczog, Marie-Noëlle Lienemann, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Willem Schuth

Datum predložitve

3.4.2009