JELENTÉS a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

17.3.2009 - (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD)) - ***I

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Othmar Karas

Eljárás : 2008/0191(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0139/2009

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról

szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági irányelvtervezetre,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0602),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 47. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-0339/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6‑0139/2008)

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke a tagállamok számára lehetővé teszi, hogy speciális prudenciális szabályozást engedélyezzenek azoknak a hitelintézeteknek, amelyek 1977. december 15. óta központi szerv kapcsolt vállalkozásai, feltéve hogy az említett szabályozást a nemzeti jogalkotás legkésőbb 1979. december 15-ig bevezette. Ezek az időkorlátok megakadályozzák, hogy a tagállamok, különösen az Európai Unióhoz 1980 óta csatlakozottak, ugyanilyen szabályozást vezessenek be az olyan hasonló kapcsolt vállalkozások tekintetében, amelyek később alakultak területükön. Ezért a 3. cikkben meghatározott időkorlátokat indokolt eltörölni annak érdekében, hogy a hitelintézetek egyenlő feltételek mellett versenyezhessenek a tagállamokban. Az európai bankfelügyelők bizottságának nem-kötelező iránymutatásokat kell kidolgoznia annak érdekében, hogy e tekintetben elősegítse a felügyeleti eljárások konvergenciáját.

(1) A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke a tagállamok számára lehetővé teszi, hogy speciális prudenciális szabályozást engedélyezzenek azoknak a hitelintézeteknek, amelyek 1977. december 15. óta központi szerv kapcsolt vállalkozásai, feltéve hogy az említett szabályozást a nemzeti jogalkotás legkésőbb 1979. december 15-ig bevezette. Ezek az időkorlátok megakadályozzák, hogy a tagállamok, különösen az Európai Unióhoz 1980 óta csatlakozottak, ugyanilyen szabályozást vezessenek be az olyan hasonló kapcsolt vállalkozások tekintetében, amelyek később alakultak területükön. Ezért a fenti irányelv 3. cikkében meghatározott időkorlátokat indokolt eltörölni annak érdekében, hogy a hitelintézetek egyenlő feltételek mellett versenyezhessenek a tagállamokban. Az európai bankfelügyelők bizottságának iránymutatásokat kell kidolgoznia annak érdekében, hogy e tekintetben elősegítse a felügyeleti eljárások konvergenciáját.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ezért célszerű lenne megállapítani ezeknek a tőkeinstrumentumoknak a hitelintézetek eredeti szavatolótőkéjeként való elismerési kritériumait és a 2006/48/EK irányelv rendelkezéseit a megállapodásnak megfelelően kiigazítani. A 2006/48/EK irányelv XII. mellékletének módosítására közvetlenül ezen kritériumok bevezetése miatt van szükség. Az elismerési kritériumoknak azon hitelintézetek legalárendeltebb instrumentumain kell alapulniuk, amelyeknek nincsen nemzeti jog szerinti tulajdonosuk vagy részvényesük, például egyes szövetkezeti banki részjegyeken, amennyiben a megfelelő jegyzett tőkét befizették és a rangsorban minden egyéb követelés után állnak.

(3) Ezért célszerű lenne megállapítani ezeknek a tőkeinstrumentumoknak a hitelintézetek eredeti szavatolótőkéjeként való elismerési kritériumait és a 2006/48/EK irányelv rendelkezéseit a megállapodásnak megfelelően kiigazítani, tekintettel annak fontosságára, hogy legyen egy erős alaptőke-bázis, amely képes a veszteségek elvonására. A 2006/48/EK irányelv XII. mellékletének módosítására közvetlenül ezen kritériumok bevezetése miatt van szükség. A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének a) pontjában említett eredeti szavatolótőke magában foglalja mindazokat az eszközöket, amelyeket a nemzeti jog értelmében saját tőkének tekintenek, és amelyek felszámolás esetén az összes többi követelés után következnek, és rendes működés közben a törzsrészvényekkel egyenlő módon, teljes körűen fedezik a veszteségeket. Ezen eszközök közé tartozhatnak a nem kumulatív osztalékfizetésre vonatkozó elsőbbségi jogokat biztosító eszközök is, amennyiben a 86/635/EGK irányelv 22. cikke körébe tartoznak, felszámolás esetén az összes többi követelés után következnek, és rendes működés közben a törzsrészvényekkel egyenlő módon, teljes körűen fedezik a veszteségeket. A 2006/48/EK irányelv 57. cikk a) pontjában említett eredeti szavatolótőke magában foglal minden egyéb, a hitelintézetek jogszabályi feltételei szerinti eszközt is – figyelembe véve a kölcsönös biztosítóintézetek, szövetkezeti társaságok és hasonló szervezetek speciális felépítését –, amennyiben azok tőketulajdonságaik tekintetében nagyjából egyenrangúak a törzsrészvényekkel. Azok az eszközök, amelyek felszámolás esetén nem az összes többi követelés után következnek vagy rendes működés közben nem képesek a törzsrészvényekkel egyenlő módon a veszteségek elvonására, a 2006/48/EK irányelv 57. cikkének ca) pontjában említett hibrid instrumentumok kategóriájába tartoznak.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Közösség válságkezelési keretének erősítése céljából alapvetően fontos, hogy az illetékes hatóságok fellépéseiket a többi illetékes hatósággal és adott esetben a központi bankokkal is hatékony módon egyeztessék. A Közösségben engedélyezett hitelintézeti anyavállalatokra vonatkozó prudenciális felügyelet hatékonyságának erősítése érdekében, valamint abból a célból, hogy az illetékes hatóságok hatékonyabban végre tudják hajtani a bankcsoportok összevont alapú felügyeletét, jobban össze kell hangolni a felügyeleti tevékenységeket. E célból felügyeleti kollégiumokat kell létrehozni. A kollégiumok létrehozása nem érintheti az illetékes hatóságok 2006/48/EK irányelv szerinti jogait és kötelességeit. Létrehozásuknak a fokozott együttműködés eszközeként kell szolgálnia, amelynek keretében az illetékes hatóságok meg tudnak állapodni a fő felügyeleti feladatokról. A kollégiumoknak a folyamatos felügyeletet és a válsághelyzetek kezelését is meg kell könnyíteniük. A konszolidáló felügyeleti hatóság a kollégium más tagjaival közösen olyan ülések vagy találkozók megszervezéséről is dönthet, amelyek nem általános érdekűek, és ezért a részvevők számát korlátozhatják.

(5) A Közösség válságkezelési keretének erősítése céljából alapvetően fontos, hogy az illetékes hatóságok fellépéseiket a többi illetékes hatósággal és adott esetben a központi bankokkal is hatékony módon egyeztessék. A bankcsoportok összevont alapú prudenciális felügyelete hatékonyságának erősítése érdekében jobban össze kell hangolni a felügyeleti tevékenységeket. E célból felügyeleti kollégiumokat kell létrehozni. A kollégiumok létrehozása nem érintheti az illetékes hatóságok 2006/48/EK irányelv szerinti jogait és kötelességeit. Létrehozásuknak a fokozott együttműködés eszközeként kell szolgálnia, amelynek keretében az illetékes hatóságok meg tudnak állapodni a fő felügyeleti feladatokról. A kollégiumoknak a folyamatos felügyeletet és a válsághelyzetek kezelését is meg kell könnyíteniük. A konszolidáló felügyeleti hatóság a kollégium más tagjaival közösen olyan ülések vagy találkozók megszervezéséről is dönthet, amelyek nem általános érdekűek, és ezért a részvevők számát korlátozhatják.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az illetékes hatóságoknak helyet kell kapniuk azokban a kollégiumokban, amelyek olyan hitelintézetek felügyeletét végzik, amelyek anyavállalata harmadik országban van. Az európai bankfelügyelők bizottságának szükség esetén nem kötelező iránymutatásokat és ajánlásokat kell kidolgoznia annak érdekében, hogy a 2006/48/EK irányelvnek megfelelően elősegítse a felügyeleti eljárások konvergenciáját.

(7) Az illetékes hatóságoknak helyet kell kapniuk azokban a kollégiumokban, amelyek olyan hitelintézetek felügyeletét végzik, amelyek anyavállalata harmadik országban van. Az európai bankfelügyelők bizottságának szükség esetén iránymutatásokat és ajánlásokat kell kidolgoznia annak érdekében, hogy a 2006/48/EK irányelvnek megfelelően elősegítse a felügyeleti eljárások konvergenciáját. Az egyes szabályozási kollégiumok által alkalmazott megközelítések és szabályok különbségeiből, illetve a tagállamok mérlegelési jogának alkalmazása során előforduló eltérésekből adódó esetleges következetlenségek és szabályozási arbitrázs elkerülése érdekében az európai bankfelügyelők bizottságának iránymutatásokat kell kidolgoznia a kollégiumok eljárási szabályzatának vonatkozásában.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A felügyeleti rendszernek átmenetinek kell lennie. A felügyeleti kollégiumok létrehozása jelentős kezdeti intézkedés az EU felügyeleti együttműködése és konvergenciája korszerűsítésének irányában. A kollégiumokon belül a felügyeleti hatóságok közti együttműködés, a csoportokkal, holdingokkal, azok leányvállalataival és üzletágaival való kapcsolattartás a további szabályozási konvergencia és felügyeleti integráció felé tett előrelépés egyik szakasza. Kulcsfontosságú a felügyeleti hatóságok közti bizalom és adott hatásköreik tiszteletben tartása. A kollégium tagjai között e különböző hatáskörökkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő konfliktusok esetére nélkülözhetetlen a közösségi szintű semleges és független tanácsadási, közvetítői és konfliktusmegoldó mechanizmusok kialakítása.

 

A nemzetközi pénzügyi piacok válsága bebizonyította, hogy helyénvaló az EU pénzügyi ágazatának szabályozói és felügyeleti modelljére vonatkozó reform szükségességének további vizsgálata. Nevezetesen a Bizottság „A pénzügyi válságtól a fellendülésig: európai cselekvési keret” című 2008. október 29-i közleményében bejelentette, hogy létrehozott egy Jacques de Larosière elnökletével működő szakértői csoportot azzal a céllal, hogy mérlegelje az európai pénzügyi szervezetek szervezetbe tömörítését a piacok prudenciális szempontból való megbízhatóságának és megfelelő működésének, valamint a pénzügyi stabilitás felügyeletére irányuló fokozottabb európai együttműködés, korai előrejelző mechanizmusok és a válságkezelés – beleértve a határokon és ágazatokon átnyúló kockázatok kezelését – biztosítása érdekében, továbbá azért, hogy áttekintse az EU és más nagyobb joghatóságok közti együttműködést a globális szintű pénzügyi stabilitás megőrzősének elősegítése céljából. Az EU felügyeleti együttműködése és konvergenciája megfelelő szintjének elérése, valamint a pénzügyi rendszer stabilitásának megerősítése érdekében további felügyeleti integráció szükséges. Az integráció eredményeként a Központi Bankok Európai Rendszerének mintájára kiépülhet a bankfelügyelők európai rendszere.

 

A Bizottság amint lehetséges, de legkésőbb 2009. december 31-ig jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára az erre vonatkozó megállapításokról, és a felügyeleti együttműködési szabályokkal kapcsolatos rendelkezésekre vonatkozóan megállapított hiányosságok leküzdéséhez szükséges jogalkotási javaslatokat terjeszt elő a pénzügyi felügyelettel foglalkozó magas szintű munkacsoport ajánlásainak figyelembevételével, szem előtt tartva, hogy 2011. december 31-ig egy uniós szintű felügyeleti rendszer jelentősebb szerepét kell elérni.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Mivel a hitelintézetekkel vagy befektetési vállalkozásokkal szembeni kitettségből eredő veszteségek éppolyan súlyosak lehetnek, mint a bármely más kitettségből eredő veszteségek, ezeket a kitettségeket is ugyanúgy kell kezelni és jelenteni, mint a többi kitettséget.

(14) Mivel a hitelintézetekkel vagy befektetési vállalkozásokkal szembeni kitettségből eredő veszteségek éppolyan súlyosak lehetnek, mint a bármely más kitettségből eredő veszteségek, ezeket a kitettségeket is ugyanúgy kell kezelni és jelenteni, mint a többi kitettséget. Ezen felül az ügyfelek részére nyújtott fizetési, értékpapír-elszámolási, kiegyenlítési és letéti szolgáltatásokkal kapcsolatos igen rövid távú kitettségek a pénzügyi piacok és a kapcsolódó infrastruktúra akadálytalan működése érdekében mentességet kapnak. E szolgáltatások körébe tartozik például a készpénz-elszámolás és kiegyenlítés végrehajtása, a vállalati műveletek feldolgozása valamint az értékpapír-kölcsönzés és a kiegyenlítést elősegítő egyéb tevékenységek. A kapcsolódó kitettségek közé tartoznak többek között az ügyfél kifizetésekből – beleértve a jóváírt vagy ráterhelt díjakat, kamatokat és egyéb, ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokat, valamint a nyújtott vagy kapott biztosítékokat – származó bankközi számlák egyenlegei.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) Ezen irányelv külső hitelminősítő intézményekre (ECAI-k) vonatkozó előírásainak összhangban kell lenniük a hitelminősítő intézetekről szóló …/2009/EK rendelettel. Nevezetesen az európai bankfelügyelők bizottságának felül kell vizsgálnia az ECAI-k elismerésére vonatkozó iránymutatásait a munka megkettőzésének elkerülése és az elismerési eljárás által jelentett terhek csökkentése érdekében az olyan esetekben, amikor egy külső hitelminősítő intézményt közösségi szinten már nyilvántartásba vettek hitelminősítő intézetként.

 

 

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Fontos lenne összeegyeztetni azon vállalkozások érdekeit, amelyek a hiteleket átruházható értékpapírokba és más instrumentumokba „csomagolják” (értékpapírosítást kezdeményezők) és azon vállalkozások érdekeit, amelyek az ilyen értékpapírokba és instrumentumokba befektetnek (befektetők). Ezért indokolt, hogy az értékpapírosítást kezdeményezők továbbra is részt vállaljanak a szóban forgó hitel kockázatában. A befektetőknek különösen ügyelniük kell arra, hogy az értékpapírosítás útján történő hitelkockázat-átruházás során csak kellő körültekintés mellett hozzák meg döntéseiket, amihez megfelelő információkra lesz szükségük az értékpapírosításról.

(15) Fontos lenne összeegyeztetni azon vállalkozások érdekeit, amelyek a hiteleket átruházható értékpapírokba és más instrumentumokba „csomagolják” (értékpapírosítást kezdeményezők vagy szponzorok) és azon vállalkozások érdekeit, amelyek az ilyen értékpapírokba és instrumentumokba befektetnek (befektetők). Fontos továbbá, hogy elkülönítsük az olyan értékpapírosításokat, amelyeknél a kezdeményező vagy szponzor érdekeit hozzáigazították a befektetők érdekeihez, mivel, például a kezdeményező vagy szponzor jelentős érdekeltséget tart meg az alapul szolgáló eszközökben, és azokat, ahol ezek az érdekek nincsenek összehangolva. Ezenkívül a kellő körültekintési kötelezettségek be nem tartása esetén kiróható szankcióknak arányosaknak kell lenniük. Ezért indokolt, hogy az értékpapírosítást kezdeményezők vagy szponzorok továbbra is részt vállaljanak a szóban forgó hitel kockázatában. Ennek megfelelően a kitettségek megtartását alkalmazni kell az olyan kockázatátruházások esetében, mint a követelések vásárlása, a konzorciális hitelek vagy a hitel-nemteljesítési csereügyletek, amennyiben gazdasági tartalmuk megfelel az értékpapírosítás ezen irányelv szerinti meghatározásának. A befektetőknek különösen ügyelniük kell arra, hogy az értékpapírosítás útján történő hitelkockázat-átruházás során csak kellő körültekintés mellett hozzák meg döntéseiket, amihez megfelelő információkra lesz szükségük az értékpapírosításról. Az ezen struktúrák esetleges össze nem egyeztethetőségének kezelésére szolgáló intézkedéseknek következeteseknek és összehangoltaknak kell lenniük a pénzügyi ágazatot érintő, vonatkozó szabályozás egészében. Az említett következetesség és koherencia biztosítása érdekében a Bizottságnak megfelelő jogalkotási javaslatokat kell előterjesztenie.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) A kellő körültekintésre vonatkozó eljárások a bizalomépítés és keresztellenőrzés szempontjából nagyobb potenciállal rendelkeznek, ha a nyitottság elvére alapulnak. Ezért az adatvédelmi szabályok és a magánélet tiszteletben tartása mellett a kezdeményezők, szponzorok és befektetők által vagy a nevükben végrehajtott, körültekintésre vonatkozó eljárásokat nem a titkosság, hanem a nyíltság kell, hogy jellemezze.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15b) A tagállamoknak és az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti szabályozók megfelelő elegendő személyzeti és egyéb erőforrásokkal rendelkezzenek a 122a. cikk alapján őket terhelő kötelezettségek teljesítéséhez valamint, hogy a 122a. cikkel összhangban a hitelintézetek felügyeletében érintett alkalmazottak megfelelő ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezzenek a rájuk bízott feladatok ellátásához.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Különösen indokolt a Bizottság felhatalmazása a 2006/48/EK irányelv III. mellékletének kiigazítására a pénzügyi piacokon vagy a számviteli standardokban vagy azon követelményekben bekövetkezett változások követése érdekében, amelyek a közösségi jogszabályokat ültetik át vagy a felügyeleti eljárások konvergenciájával kapcsolatosak, illetve az említett irányelv 111. cikkének (1) bekezdésében meghatározott százalékos arány megváltoztatására a pénzügyi piacokon bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a 2006/48/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(19) Különösen indokolt a Bizottság felhatalmazása a 2006/48/EK irányelv III. mellékletének kiigazítására a pénzügyi piacokon vagy a számviteli standardokban vagy azon követelményekben bekövetkezett változások követése érdekében, amelyek a közösségi jogszabályokat ültetik át vagy a felügyeleti eljárások konvergenciájával kapcsolatosak. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a 2006/48/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) A válság feltárta, hogy a makroszintű prudenciális problémákat – amelyek a makrogazdasági politika és a pénzügyi rendszer szabályozása közötti határterületen találhatók – jobban kell elemezni, és jobb válaszokat kell adni rájuk. Ez a következők vizsgálatának szükségességét vonja maga után:

 

- olyan politikák, amelyek súlyosbítják a gazdasági ciklusok fellendüléseit és hullámvölgyeit (beleértve a pénzügyi válságok súlyosbítását a hullámvölgyek esetén túlzott tőkekövetelmények, a fellendülés esetén elégtelen szintű tőkekövetelmények révén), és hogy a bankoknak erős tőketartalékokat kell-e képezniük, és a ciklusok alatt olyan rendelkezéseket kell-e hozniuk, amelyeket hullámvölgy esetén lehet felhasználni.

 

- a szavatoló tőke-elem kiszámolásához használt módszerek alapját képező korrelációkra vonatkozó feltevések, és

 

- a bankokra vonatkozó tőkeáttételi arány bevezetése.

 

A Bizottságnak ezért 2009. december 31-ig felül kell vizsgálnia ezen irányelv egészét a fenti kérdések megoldása érdekében, valamint jelentést és megfelelő javaslatokat kell terjesztenie az Európai Parlament és a Tanács elé.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19b) A pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében a Bizottságnak felül kell vizsgálnia a tőzsdén kívüli piacok átláthatóságának fokozására irányuló intézkedéseket, és jelentést kell készíteni róluk, például annak előírása révén, hogy a hitel-nemteljesítési csereügyleteket egy központi elszámolóház partneren – amelyet az Európai Unióban hoztak létre, szabályoznak és felügyelnek – keresztül hajtsák végre a partnerkockázatok, és általában az összkockázat csökkentése érdekében, ezáltal lehetővé téve a fenti jogalanyok tényleges felügyeletét. A Bizottság fenti jelentését megfelelő javaslatok kíséretében megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

19 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19c) A Bizottság 2009. december 31-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a intézmények számára az értékpapírosításaik során a nettó gazdasági érdekeltségek fenntartására vonatkozó követelmény megfelelőségéről és várható hatásairól, tekintettel a nemzetközi piacokon bekövetkező, illetve szakpolitikai fejleményekre.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

19 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19d) A mikrohitelezés egyedi jellemzőit figyelembe kell venni a kockázatértékelés során. Ezen felül, tekintettel a mikro-hitelek alacsony fejlettségére, elő kell mozdítani a megfelelő hitelminősítő rendszerek kialakítását. A mikrohitel fejlesztését elő kell mozdítani. A mikrohitelezésre vonatkozó prudenciális szabályoknak és felügyeletnek a mikrohitelezési tevékenységekkel arányosnak kell lenniük. Ezt a felügyeletet hozzá kell igazítani a szabványosított hitelminősítési rendszerek kidolgozásához, valamint a mikrohitelezési tevékenységek valóságához és kockázataihoz.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 a pont (új)

2006/48/EK irányelv

41 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A 41. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„További egyeztetésig a fogadó tagállamok kötelezettsége marad, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságaival együttműködve felügyeljék a hitelintézeti fiókok likviditását, ezáltal biztosítva a fiókok megfelelő likviditását.”

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

2006/48/EK irányelv

42 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a hitelintézet tevékenységének felfüggesztése vagy megszüntetése milyen hatást gyakorolna a fogadó tagállam fizetési, elszámolási és kiegyenlítési rendszereire;

b) a hitelintézet tevékenységének felfüggesztése vagy megszüntetése milyen hatást gyakorolna a likviditásra és a fogadó tagállam fizetési, elszámolási és kiegyenlítési rendszereire;

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

2006/48/EK irányelv

42 b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Kötelességei teljesítése közben, az irányelv alapján elfogadott törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések alkalmazásakor az illetékes hatóság figyelembe veszi a felügyeleti eszköztár és a felügyeleti gyakorlat konvergenciáját. A tagállamok e célból gondoskodnak arról, hogy az illetékes hatóság részt vegyen az európai bankfelügyelők bizottságának tevékenységében és figyelembe vegye annak nem kötelező erejű iránymutatásait és ajánlásait.

(1) Kötelességei teljesítése közben, az irányelv alapján elfogadott törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések alkalmazásakor az illetékes hatóság figyelembe veszi a felügyeleti eszköztár és a felügyeleti gyakorlat konvergenciáját. A tagállamok e célból gondoskodnak arról, hogy az illetékes hatóság részt vegyen az európai bankfelügyelők bizottságának tevékenységében és tegyen eleget a fenti bizottság iránymutatásainak és ajánlásainak, vagy adjon magyarázatot a meg nem felelésre, illetve, hogy a felügyeletekre ruházott nemzeti feladatkörük nem akadályozza meg őket az ezen irányelv alapján bizottsági tagként terhelő köztelezettségeik ellátásában, valamint, hogy az illetékes hatóságok 40. cikk (3) bekezdése fényében hozott vagy a bizottság ajánlásait követő határozatai nem eredményeznek kötelezettségeket nemzeti feladatkörük alapján.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

2006/48/EK irányelv

42 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az európai bankfelügyelők bizottsága 2010. december 31-től kezdve minden három évben jelentést tesz a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak a felügyeleti konvergencia megvalósításában elért eredményekről.

(2) Az európai bankfelügyelők bizottsága 2011. január 1-től kezdve minden évben jelentést tesz a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak a felügyeleti konvergencia megvalósításában elért eredményekről.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont – a pont

2006/48/EK irányelv

49 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a központi bankoknak és más, monetáris hatósági minőségükben hasonló feladatokat ellátó szerveknek, ha az információk a törvény által előírt feladataik teljesítéséhez szükségesek, például a monetáris politika irányításához, a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek felügyeletéhez, és a pénzügyi stabilitás védelméhez; és

a) az EKB, a központi bankoknak és más, monetáris hatósági minőségükben hasonló feladatokat ellátó szerveknek, ha az információk a törvény által előírt feladataik teljesítéséhez szükségesek, például a monetáris politika irányításához, a likviditás, a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek és a rendszerkockázat felügyeletéhez, illetve a pénzügyi stabilitás védelméhez; és

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont – b pont

2006/48/EK irányelv

49 cikk – 3 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 130. cikk (1) bekezdése szerinti válsághelyzetben a tagállamok megengedik, hogy az illetékes hatóságok információkat továbbítsanak a Közösség központi bankjainak, ha az információk a törvény által előírt feladataik teljesítéséhez szükségesek, például a monetáris politika irányításához, a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek felügyeletéhez, és a pénzügyi stabilitás védelméhez.

A 130. cikk (1) bekezdése szerinti válsághelyzetben a tagállamok megengedik, hogy az illetékes hatóságok információkat továbbítsanak az Európai Központi Banknak és a Közösség központi bankjainak, ha az információk a törvény által előírt feladataik teljesítéséhez szükségesek, például a monetáris politika irányításához, a likviditás, a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek és a rendszerkockázat felügyeletéhez, illetve a pénzügyi stabilitás védelméhez.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

2006/48/EK irányelv

50 cikk – 2 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 130. cikk (1) bekezdése szerinti válsághelyzetben a tagállamok megengedik, hogy az illetékes hatóságok információkat továbbítsanak az érintett tagállamok első bekezdésben említett hivatali szervei felé.

A 130. cikk (1) bekezdése szerinti válsághelyzetben a tagállamok megengedik, hogy az illetékes hatóságok minden vonatkozó információt továbbítsanak az érintett tagállamok első bekezdésben említett hivatali szervei felé a feladataik elvégzése céljából.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont – b a pont (új)

2006/48/EK irányelv

57 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) A 57. cikkben a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„A b) pont alkalmazásában a tagállamok csak akkor engedélyezhetik az évközi vagy év végi nyereség beszámítását a hivatalos döntés meghozatala előtt, ha ezt a nyereséget a kimutatások auditálásáért felelős személyek ellenőrizték, és az illetékes hatóságok számára kielégítően bebizonyosodott, hogy annak összegét a 86/635/EGK irányelvben kifejtett elveknek megfelelően állapították meg, és az mentes minden előrelátható tehertől vagy osztaléktól.”

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 11 pont

2006/48/EK irányelv

63 a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az instrumentumot szabályozó, törvényben előírt vagy szerződéses rendelkezések előírják, hogy a tőkének, a kifizetetlen kamatnak vagy osztaléknak képesnek kell lennie a veszteség elvonására, és nem akadályozhatja a hitelintézet feltőkésítését.

(4) Az instrumentumot szabályozó, törvényben előírt vagy szerződéses rendelkezések előírják, hogy a tőkének, a kifizetetlen kamatnak vagy osztaléknak képesnek kell lennie a veszteség elvonására, és nem akadályozhatja a hitelintézetnek az európai bankfelügyelők bizottsága által a (6) bekezdés alapján kidolgozott megfelelő mechanizmusok segítségével történő feltőkésítését.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 11 pont

2006/48/EK irányelv

63 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az európai bankfelügyelők bizottsága az (1) bekezdésben említett instrumentumok tekintetében iránymutatásokat dolgoz ki a felügyeleti eljárások konvergenciája céljából, és nyomon követi alkalmazásukat. A Bizottság 2012 januárjáig felülvizsgálja e cikk alkalmazását és erről beszámol a Parlamentnek és a Tanácsnak.

(6) Az európai bankfelügyelők bizottsága az (1) bekezdésben és az 57. cikk a) pontjában említett instrumentumok tekintetében iránymutatásokat dolgoz ki a felügyeleti eljárások konvergenciája céljából, és nyomon követi alkalmazásukat. A Bizottság 2011. december 31-jéig felülvizsgálja ennek a cikknek az alkalmazását, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amellyel együtt előterjeszti a szavatolótőke minőségének biztosítását célzó esetleges megfelelő javaslatokat.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 a pont (új)

2006/48/EK irányelv

V CÍM – 2 fejezet – 2 szakasz – 2 alszakasz – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a. Az V. cím 2. fejezet 2. szakaszának 2. alszakaszában a 74. cikk előtt álló cím helyébe a következő szöveg lép:

 

„Követelmények kiszámítása és jelentési követelmények

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 a pont (új)

2006/48/EK irányelv

74 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13a. A 74. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Az illetékes hatóságok 2013. január 1-jétől egységes formátumot, gyakoriságot és jelentési határidőket vezetnek be a fenti számítások hitelintézetek általi közlésére vonatkozóan. Ennek megkönnyítése érdekében az európai bankfelügyelők bizottsága 2011. december 31-ig iránymutatásokat dolgoz ki az egységes jelentési formátum Közösségen belüli bevezetéséről. A jelentési formátumnak a hitelintézetek tevékenységeinek természetével, nagyságrendjével és összetettségével arányosnak kell lennie.”

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 b pont (új)

2006/48/EK irányelv

81 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13b. Az 81. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

(2) Az illetékes hatóságok csak akkor ismerik el a ECAI-t a 80. cikk alkalmazásának céljából, ha meggyőződnek arról, hogy minősítési módszertana eleget tesz a tárgyilagosság, a függetlenség, a folyamatos felügyelet és átláthatóság követelményének, és az eredményül kapott hitelminősítések megfelelnek a hitelesség és átláthatóság követelményének. Ennek érdekében az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a VI. melléklet 2. részében ismertetett technikai kritériumokat. Amennyiben egy külső hitelminősítő intézményt hitelminősítő intézetként vettek nyilvántartásba a hitelminősítő intézetekről szóló, …-i* …/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel** összhangban, az illetékes hatóságok megvizsgálják a tárgyilagosság, a függetlenség, a folyamatos felügyelet és átláthatóság követelményét a teljesítendő értékelési módszertan tekintetében.

 

* HL kérjük, illessze be a számot és a dátumot.

** HL L ...

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont – a pont

2006/48/EK irányelv

87 cikk – 11 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Amennyiben egy kollektív befektetési formában (KBF) megjelenő kitettségek teljesítik a VI. melléklet 1. részének 77–78. pontjában ismertetett kritériumokat és a hitelintézet ismeri a KBF alapját képező kitettségek egészét vagy egy részét, a hitelintézet megvizsgálja ezen alap kitettségeket, hogy a kockázattal súlyozott kitettségértékeket és a várható veszteség értékeket az ezen alszakaszban ismertetett módszerekkel összhangban számíthassa ki. A KBF alapját képező kitettségek hitelintézet által nem ismert és elvártan általa nem is ismerhető részére a (12) bekezdés alkalmazandó.

(11) Amennyiben egy kollektív befektetési formában (KBF) megjelenő kitettségek teljesítik a VI. melléklet 1. részének 77–78. pontjában ismertetett kritériumokat és a hitelintézet ismeri a KBF alapját képező kitettségek egészét vagy egy részét, a hitelintézet megvizsgálja ezen alap kitettségeket, hogy a kockázattal súlyozott kitettségértékeket és a várható veszteség értékeket az ezen alszakaszban ismertetett módszerekkel összhangban számíthassa ki. A KBF alapját képező kitettségek hitelintézet által nem ismert vagy elvártan általa nem is ismerhető részére a (12) bekezdés alkalmazandó. A (12) bekezdést különösen akkor kell alkalmazni, ha a hitelintézet számára indokolatlan terhet jelentene az alapkitettségek annak érdekében történő vizsgálata, hogy a kockázattal súlyozott kitettségértékeket és a várható veszteségértékeket az ezen alszakaszban ismertetett módszerekkel összhangban számíthassa ki.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont – a pont

2006/48/EK irányelv

87 cikk – 11 bekezdés – 2 albekezdés – b pont – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. a minősítetlen kitettségekre vonatkozó kockázati súly alá tartozó vagy egy adott kitettségi osztály legmagasabb hitelminőségi besorolásába tartozó kitettség esetében a kockázati súlyt meg kell szorozni egy 2-es szorzóval, de nem haladhatja meg az 1 250 %-ot;

i. a minősítetlen kitettségekre vonatkozó kockázati súly alá tartozó vagy egy adott kitettségi osztály esetében a legmagasabb kockázati súlyt eredményező hitelminőségi besorolásba tartozó kitettség esetében a kockázati súlyt 2-es szorzóval kell megszorozni, de nem haladhatja meg az 1 250 %-ot;

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont – a pont

2006/48/EK irányelv

87 cikk – 11 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az a) pont alkalmazásában a hitelintézet nem tud különbséget tenni a nem-tőzsdei, a tőzsdei és egyéb részvényjellegű kitettségek között, az érintett kitettségeket mint egyéb részvényjellegű kitettségeket kezeli. Ha ezek a kitettségek a hitelintézet ezen kitettségi osztályba tartozó közvetlen kitettségeivel együtt a 89. cikk (2) bekezdése értelmében nem lényegesek, akkor az illetékes hatóság jóváhagyásával alkalmazni lehet az említett cikk (1) bekezdését.

Ha az a) pont alkalmazásában a hitelintézet nem tud különbséget tenni a nem-tőzsdei, a tőzsdei és egyéb részvényjellegű kitettségek között, az érintett kitettségeket mint egyéb részvényjellegű kitettségeket kezeli. A 154. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben ezek a kitettségek a hitelintézet ezen kitettségi osztályba tartozó közvetlen kitettségeivel együtt a 89. cikk (2) bekezdése értelmében nem lényegesek, akkor az illetékes hatóságok jóváhagyásával alkalmazni lehet az említett cikk (1) bekezdését.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 15 a pont (új)

2006/48/EK irányelv

97 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15a. Az 97. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

(2) Az illetékes hatóságok csak akkor ismerik el a külső hitelminősítő intézményt az (1) bekezdés alkalmazásának céljából, ha a VI. melléklet 2. részében megállapított technikai kritériumait figyelembe véve meggyőződtek arról, hogy az megfelel a 81. cikkben megállapított követelményeknek, és az értékpapírosítás terén bizonyította képességeit, amit az erőteljes piac általi elfogadottság támaszthat alá. Amennyiben egy külső hitelminősítő intézményt hitelminősítő intézetként vettek nyilvántartásba a hitelminősítő intézetekről szóló, …-i* …/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel** összhangban, az illetékes hatóságok megvizsgálják a tárgyilagosság, a függetlenség, a folyamatos felügyelet és átláthatóság követelményét a teljesítendő értékelési módszertan tekintetében.

 

* HL kérjük, illessze be a számot és a dátumot.

** HL L ...

 

 

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont – a pont

2006/48/EK irányelv

106 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) devizaügyletek esetében azokat a kitettségeket, amelyek a szokásos elszámolási eljárás során a fizetést követő 48 órán belül merülnek fel;

a) devizaügyletek esetében azokat a kitettségeket, amelyek a szokásos elszámolási eljárás során a fizetést követő két munkanapon belül merülnek fel;

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont – a pont

2006/48/EK irányelv

106 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások vagy értékpapír-elszámolási és kiegyenlítési szolgáltatások esetében a késedelmes finanszírozási bevételek és az ügyféltevékenységből származó egyéb kitettségek, amelyek legfeljebb a következő munkanapig tartanak.

c) ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások, beleértve a fizetési, értékpapír-elszámolási és kiegyenlítési szolgáltatások végrehajtását bármilyen pénznemben és megfelelő bankműveletben, vagy pénzügyi eszközökkel kapcsolatos elszámolási, kiegyenlítési és letéti szolgáltatások esetében a késedelmes finanszírozási bevételek és az ügyfelek részére nyújtott fenti szolgáltatásokból vagy tevékenységekből származó egyéb kitettségek, vagy a fenti szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók azon kitettségei, amelyek legfeljebb a következő munkanapig tartanak.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont – b pont

2006/48/EK irányelv

106 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Annak megállapítása érdekében, hogy a 79. cikk (1) bekezdésének m), o) és p) pontjában említett kitettségek tekintetében létezik-e kapcsolatban álló ügyfelek csoportja, a hitelintézet az alapul szolgáló eszközökkel kapcsolatos kitettségek esetében értékeli a rendszert és az alapját képező eszközökkel kapcsolatos kitettségeket. A hitelintézet e célból az ügylet gazdasági tartalmát és az ügylet struktúrájából eredő kockázatokat értékeli.

(3) Annak megállapítása érdekében, hogy a 79. cikk (1) bekezdésének m), o) és p) pontjában említett kitettségek tekintetében létezik-e kapcsolatban álló ügyfelek csoportja, a hitelintézet az alapul szolgáló eszközökkel kapcsolatos kitettségek esetében értékeli a rendszert vagy az alapját képező eszközökkel kapcsolatos kitettségeket, vagy mindkettőt. A hitelintézet e célból az ügylet gazdasági tartalmát és az ügylet struktúrájából eredő kockázatokat értékeli.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 18 pont

2006/48/EK irányelv

110 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok előírják, hogy a jelentést legalább évente kétszer kell benyújtani.

(2) A tagállamok előírják, hogy a jelentést legalább évente kétszer kell benyújtani. Az illetékes hatóságok 2013. január 1-jétől egységes formátumokat, gyakoriságokat és jelentési határidőket alkalmaznak. Ennek megkönnyítése érdekében az európai bankfelügyelők bizottsága 2011. december 31-ig iránymutatásokat dolgoz ki az egységes jelentési formátum Közösségen belüli bevezetéséről. A jelentési formátumnak a hitelintézetek tevékenységeinek természetével, nagyságrendjével és összetettségével arányosnak kell lennie.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 21 pont – d pont

2006/48/EK irányelv

113 cikk – 4 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) e cikk (1) bekezdésének f) pontjától eltérve, a hitelintézetnek az anyavállalatával, annak leányvállalatával vagy saját leányvállalatával szembeni kitettségei, amennyiben ezekre a vállalatokra – ennek az irányelvnek, vagy harmadik országban hatályos egyenértékű normáknak megfelelően – kiterjed a hitelintézetre vonatkozó konszolidált alapú felügyelet; az e kritériumokat nem teljesítő kitettségeket, függetlenül attól, hogy kikerültek-e a 111. cikk (1) bekezdésének alkalmazásából, vagy sem, harmadik felekkel szembeni kitettségként kell kezelni.

c) e cikk (1) bekezdésének f) pontjától eltérve, a hitelintézetnek az anyavállalatával, annak leányvállalatával vagy saját leányvállalatával szembeni kitettségei – beleértve a részesedéseket vagy más tulajdonformákat is –, amennyiben ezekre a vállalatokra – ennek az irányelvnek, vagy harmadik országban hatályos egyenértékű normáknak megfelelően – kiterjed a hitelintézetre vonatkozó konszolidált alapú felügyelet; az e kritériumokat nem teljesítő kitettségeket, függetlenül attól, hogy kikerültek-e a 111. cikk (1) bekezdésének alkalmazásából, vagy sem, harmadik felekkel szembeni kitettségként kell kezelni.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 21 pont – d pont

2006/48/EK irányelv

113 cikk – 4 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) intézményekkel szemben fennálló követeléseket és más kitettségeket képviselő eszköztételek, feltéve hogy ezek a kitettségek nem képezik részét a szóban forgó intézmények szavatolótőkéjének, legfeljebb a következő munkanapig állnak fenn és a lehetőséggel élő tagállam pénznemében vannak denominálva, amely nem lehet az euro.”

f) intézményekkel szemben fennálló követeléseket és más kitettségeket képviselő eszköztételek, feltéve hogy ezek a kitettségek nem képezik részét a szóban forgó intézmények szavatolótőkéjének, és legfeljebb a következő munkanapig állnak fenn és nincsenek denominálva egyetlen jelentős kereskedelmi pénznemben sem.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 21 pont – d pont

2006/48/EK irányelv

113 cikk – 4 bekezdés – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

 

fa) a központi bankokkal szembeni követelést képviselő eszköztételek, amelyek az említett központi bankoknál kötelező tartalékok formájában állnak fenn, és a központi kormányokkal szembeni követelést képviselő eszköztételek, amelyek kormányzati értékpapírokban tartott, törvényben előírt likviditási követelmények formájában állnak fenn, és amelyeket a hitelfelvevők nemzeti valutájában denomináltak és finanszíroztak.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 21 pont – d pont

2006/48/EK irányelv

113 cikk – 4 bekezdés – f b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb) közepes/alacsony kockázatú mérlegen kívüli okmányos meghitelezések 50 %-a, valamint az illetékes hatóságok egyetértésének függvényében az olyan, hitelgaranciáktól eltérő garanciák 80 %-a, amelyek jogi vagy szabályozási alapon nyugszanak, és amelyeket a hitelintézeti jogállással rendelkező kölcsönös garanciarendszerek nyújtanak tagjaiknak.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 21 pont – d pont

2006/48/EK irányelv

113 cikk – 4 bekezdés – f c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fc) jogilag megkövetelt garanciák, melyeket akkor vesznek igénybe, ha a jelzálogkölcsön felvevője számára a jelzálog végleges bejegyzését megelőzően jelzálogkötvények kibocsátásával finanszírozott jelzáloghitelt fizetnek ki, feltéve, hogy a garanciát nem a kockázat csökkentésére használják fel a kockázattal súlyozott eszközállomány kiszámolásánál.”

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 23 pont

2006/48/EK irányelv

115 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ingatlan értékének kiszámítása – az illetékes hatóságok által kielégítőnek ítélt módon – szigorú értékelési normák alapján történik, amelyeket törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések állapítanak meg. Az értékelést évente legalább egyszer el kell végezni.

Az ingatlan értékének kiszámítása – az illetékes hatóságok által kielégítőnek ítélt módon – szigorú értékelési normák alapján történik, amelyeket törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések állapítanak meg. Lakóingatlanok vonatkozásában az értékelést háromévente legalább egyszer el kell végezni.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 27 pont

2006/48/EK irányelv

122a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben a hitelintézet közvetlenül nem vett részt a kötelezettségeket vagy potenciális köztelezettségeket létrehozó eredeti megállapodás tárgyalásában, kidolgozásában és dokumentálásában, úgy csak akkor vállalhatja a kötelezettséggel, a potenciális kötelezettséggel, a kötelezettségek csoportjával vagy a potenciális kötelezettségekkel kapcsolatos hitelkockázatot, ha:

(1) Az értékpapírosítást kezdeményezőtől, szponzortól vagy eredeti hitelezőtől eltérő hitelintézet csak akkor vállalhatja a kereskedési könyvében vagy nem kereskedési könyvében nyilvántartott értékpapírosított pozícióval kapcsolatos hitelkockázatot, ha az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor vagy az eredeti hitelező kifejezetten közölte a hitelintézettel, hogy folyamatosan lényeges nettó gazdasági érdekeltséget tart meg, amely jelentős összeget tesz ki, és amely semmi esetre sem lehet kevesebb 5 százaléknál, vagy az értékpapírosított kitettségek teljesítményében való ezzel egyenértékű érdekeltségnél.

a) az eredeti megállapodást a kötelezettel vagy a potenciális kötelezettel közvetlenül tárgyaló, kidolgozó és dokumentáló személyek vagy jogalanyok; vagy adott esetben alternatív módon,

 

b) az ilyen kötelezettségeket vagy potenciális kötelezettségeket közvetlenül vagy közvetve a hitelintézet nevében kezelő vagy megvásároló személyek vagy jogalanyok,

 

kifejezett kötelezettségvállalást tettek a hitelintézet felé, amely szerint folyamatosan lényeges, 5 százaléknál semmiképp sem kisebb nettó gazdasági érdekeltséget tartanak fent ugyanolyan kockázati profilú pozíciókban, mint amilyeneknek a hitelintézet is ki van téve.

 

 

Az első albekezdés alkalmazásában a nettó gazdasági érdekeltség megtartása:

 

a) a befektetőknek eladott vagy a befektetőkre átruházott minden egyes tranche névértéke legalább 5 %-ának megtartása;

 

b) rulírozó kitettségek értékpapírosítása esetén az értékpapírosított kitettségek névértékének legalább 5 %-a mértékéig az értékpapírosítást kezdeményező érdekeltségének megtartása;

 

c) véletlenszerűen kiválasztott – legalább az értékpapírosított kitettségek névértékének 5 %-ával egyenértékű – kitettségek megtartása, amennyiben ezeket az értékpapírosítás során egyébként értékpapírosították volna, feltéve, hogy a lehetséges értékpapírosítható kitettségek száma az értékpapírosítás időpontjában legalább 100;

 

d) az első veszteségviselő kategóriába tartozó tranche és szükség esetén további – azonos vagy komolyabb kockázati profilú és a befektetőkre átruházott vagy a befektetőknek eladott tranche-oknál nem korábbi lejáratú – tranche-ok megtartása úgy, hogy a megtartott rész összesen legalább az értékpapírosított kitettségek névértékének 5 %-ával egyenlő; vagy

 

e) a kezdeményező, szponzor vagy eredeti hitelező által a helyzetnek megfelelően nyújtott egyértelmű és feltételek nélküli biztosíték, amely jelzi, hogy az értékpapírosított kitettségek és a kötelezettek megfelelnek az ügyleti dokumentációba foglalt, az eszközökre és kötelezettekre vonatkozó feltételeknek, vagy ismerteti az attól való bármely eltérést, illetve jelzi, hogy a kezdeményező, szponzor vagy eredeti hitelező azzal kapcsolatban kellő körültekintéssel járt el, beleértve annak kockázati profilját is.

 

A nettó gazdasági érdekeltséget az értékpapírosítás időpontjában mérik; és azt folyamatosan fenn kell tartani. A nettó gazdasági érdekeltségre nem alkalmazható hitelkockázat-mérséklés, rövid pozíció vagy egyéb fedezeti ügylet. A nettó gazdasági érdekeltséget a mérlegen kívüli tételek elvi főösszege alapján határozzák meg.

 

E cikk alkalmazásában a „folyamatosságot” úgy kell értelmezni, hogy a megtartott pozíciókat, érdekeltségeket vagy kitettségeket nem fedezik vagy nem adják el.

 

A megtartásra vonatkozó követelmények semmilyen adott értékpapírosítás esetében nem alkalmazhatók többszörösen.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 27 pont

2006/48/EK irányelv

122a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható olyan kötelezettségek vagy potenciális kötelezettségek esetében, amelyek a következőkkel szembeni követeléseket vagy függő követeléseket képeznek, illetve amelyeket a következők garantálnak:

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, amennyiben az értékpapírosított kitettségek a következőkkel szembeni követelések vagy függő követelések, vagy azokat teljes egészében, feltétel nélkül és visszavonhatatlanul a következők garantálják:

a) központi kormányzatok vagy központi bankok;

a) központi kormányzatok vagy központi bankok;

 

b) a tagállamok regionális kormányzatai, helyi hatóságai és közszektorbeli intézményei;

b) olyan intézmények, amelyek a VI. melléklet 1. részének 29. pontja alapján 3-as vagy jobb hitelminősítési besorolást kaptak; és

c) olyan intézmények, amelyekre vonatkozóan a 78–83. cikk alapján 50 %-os vagy kisebb kockázati súlyt alkalmaznak; és

c) multilaterális fejlesztési bankok.

d) multilaterális fejlesztési bankok.

 

 

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó sem a konzorciális hitelekre sem a nemteljesítéskori csereügyletekre, amennyiben ezeket az instrumentumokat nem az (1) bekezdés alá tartozó kötelezettség csoportba rendezésére és/vagy fedezésére használják.

Az (1) bekezdés nem alkalmazható az alábbiakra:

 

a) az egyértelmű, átlátható és hozzáférhető indexen alapuló ügyletek, amennyiben az index alapjául szolgáló referenciaelemek azonosak valamely széles körű kereskedelemben használt indexet alkotó elemekkel, vagy más – értékpapírosított pozíciótól eltérő – forgatható értékpapírok;

 

b) konzorciális hitelek, vásárolt követelések vagy nemteljesítéskori csereügyletek, amennyiben ezeket az instrumentumokat nem az (1) bekezdés hatálya alá tartozó értékpapírosítás csomagba rendezésére és/vagy fedezésére használják.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 27 pont

2006/48/EK irányelv

122a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) és a (2) bekezdés a hitelintézetek 2011. január 1. után felmerült kitettségeire alkalmazandó. Az illetékes hatóság általános piaci likviditási zavarok esetén dönthet úgy, hogy e követelményeket ideiglenesen felfüggeszti.

törölve

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 27 pont

2006/48/EK irányelv

122a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A hitelintézeteknek a befektetés előtt, majd folyamatosan képesnek kell lenniük annak mindenkori bizonyítására az illetékes hatóságok felé, hogy minden egyedi értékpapírosítási pozíciójuk tekintetében átfogó és mélyre ható ismeretekkel rendelkeznek a következő elemekről, amelyek elemzésére és nyilvántartására írásbeli szabályzatokat és eljárásokat is kidolgoztak:

(4) Az értékpapírosítást kezdeményezőtől, szponzortól vagy eredeti hitelezőtől eltérő hitelintézeteknek a befektetés előtt, illetve adott esetben az után képesnek kell lenniük annak bizonyítására az illetékes hatóságok felé, hogy minden egyedi értékpapírosítási pozíciójuk tekintetében átfogó és mélyre ható ismeretekkel rendelkeznek a következő elemekről, amelyeknek elemzésére és nyilvántartására a kereskedési könyvüknek és nem kereskedési könyvüknek megfelelő, valamint az értékpapírosított pozíciókba való befektetéseik kockázati profiljával arányos, formális szabályzatokat és eljárásokat is kidolgoztak:

a) a kezdeményező és/vagy a szponzor (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalása az értékpapírosításban fenntartott nettó gazdasági érdekeltségre, és e kötelezettségvállalás időtartama;

a) az értékpapírosítást kezdeményezők vagy a szponzorok által az (1) bekezdés alapján közölt információk, az általuk az értékpapírosításban folyamatosan fenntartott nettó gazdasági érdekeltség pontosítására;

b) az egyedi értékpapírosítási pozíciók kockázati jellemzői;

b) az egyedi értékpapírosítási pozíciók kockázati jellemzői;

c) az értékpapírosítási pozíció alapját képező kitettségek kockázati jellemzői;

c) az értékpapírosítási pozíció alapját képező kitettségek kockázati jellemzői;

d) a kezdeményezők korábbi értékpapírosítások során szerzett hírneve és elszenvedett veszteségei az értékpapírosítási pozíció alapjának megfelelő kitettségi osztályok tekintetében;

d) a kezdeményezők vagy szponzorok korábbi értékpapírosítások során szerzett hírneve és elszenvedett veszteségei az értékpapírosított pozíció alapjának megfelelő kitettségi osztályok tekintetében;

e) a kezdeményezők és a szponzorok nyilatkozatai a kötelezettekkel kapcsolatban alkalmazott kellő körültekintésről és adott esetben az értékpapírosítási pozíció alapját képező kitettségek hitelbiztosítékainak minőségéről;

e) a kezdeményezők vagy szponzorok, vagy ügynökeik vagy tanácsadóik által tett nyilatkozatok az értékpapírosított kitettségekkel kapcsolatos kellő gondosságukról, és adott esetben az értékpapírosított kitettségek hitelbiztosítékainak minőségéről; a nyílt átvilágítás (open due diligence) elve értelmében a kezdeményezők vagy szponzorok, illetve képviselőik számára biztosítani kell az átvilágítás (due diligence) lehetőségét;

f) adott esetben azok a módszertanok és fogalmak, amelyek segítségével az értékpapírosítási pozíció alapját képező kitettségek hitelbiztosítékait értékelik, valamint a kezdeményező által az értékelő függetlenségének biztosítására elfogadott szabályzatok; és

f) adott esetben azok a módszertanok és fogalmak, amelyek segítségével az értékpapírosított kitettségek hitelbiztosítékait értékelik, valamint a kezdeményező vagy szponzor által az értékelő függetlenségének biztosítására elfogadott szabályzatok; és

g) az értékpapírosítás azon strukturális jellemzői, amelyek jelentősen befolyásolhatják a hitelintézet értékpapírosítási pozíciójának teljesítményét. E célból a hitelintézetek – a befektetés előtt majd ezt követően rendszeresen – elvégzik és nyilvántartják a megfelelő stresszteszteket; ezeket a teszteket az értékpapírosítást minősítő külső hitelminősítőktől függetlenül kell végrehajtani és a kezdeményező által ilyen céllal rendelkezésre bocsátott információkra kell alapozni.

g) az értékpapírosítás azon strukturális jellemzői, amelyek jelentősen befolyásolhatják a hitelintézet értékpapírosítási pozíciójának teljesítményét.

 

A hitelintézetek rendszeresen végrehajtják az értékpapírosított pozícióiknak megfelelő saját stressztesztjeiket. E célból a hitelintézetek külső hitelminősítő intézmény által elvégzett stressztesztekre hagyatkozhatnak, feltéve, hogy a hitelintézetek kérésre képesek bemutatni, hogy értik a módszertant, a vélelmeket és az eredményeket.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 27 pont

2006/48/EK irányelv

122a cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A hitelintézetek formális eljárásokat dolgoznak ki az értékpapírosítási pozícióik alapját képező kitettségek teljesítményére vonatkozó információk folyamatos és kellő időben történő nyomon követésére. Szükség esetén ezek az információk legalább a következők: a kitettségek típusa, annak az időtartamnak a hossza, amíg a kezdeményező megtartja a kitettséget, valamint a 2 évnél kevesebb ideig tartott kitettségek aránya, a 30, 60 és 90 napnál régebb óta lejárt kölcsönök aránya, a nemteljesítési ráták, az előtörlesztési ráták, a végrehajtás alatti hitelek, a hitelbiztosítékok típusai és a birtoklás, a hitelbírálati minősítéseknek vagy a hitelképesség más mérőszámainak gyakorisági eloszlása az alapul szolgáló kitettségek között, ágazati és földrajzi diverzifikáció, a megfelelő érzékenységi vizsgálatot lehetővé tevő sávszélességű hitelfedezeti ráták gyakorisági eloszlása. Ha az alapul szolgáló kitettségek maguk is értékpapírosítási pozíciók, az információk nyomon követésére és hozzáférhetőségére vonatkozó követelmények az ezen értékpapírosítási pozíciók alapját képező kitettségekre vonatkoznak. Ha a (4) bekezdésben és az ebben a bekezdésben szereplő követelmények nem teljesülnek, a hitelintézetek a IX. melléklet 4. részének megfelelően 1250 %-os kockázati súlyt rendelnek ezekhez az értékpapírosítási pozíciókhoz.

(5) Az értékpapírosítást kezdeményezőtől, szponzortól vagy eredeti hitelezőtől eltérő hitelintézetek a befektetést megelőzően, illetve adott esetben azt követően a kereskedési könyvüknek és nem kereskedési könyvüknek megfelelő, valamint az értékpapírosított pozíciókba való befektetéseik kockázati profiljával arányos, formális eljárásokat dolgoznak ki az értékpapírosított pozícióik alapját képező kitettségek teljesítményére vonatkozó információk folyamatos és kellő időben történő nyomon követésére. Adott esetben ezek az információk a következőket foglalják magukban: a kitettségek típusa, a 30, 60 és 90 napnál régebben lejárt kölcsönök aránya, a nemteljesítési ráták, az előtörlesztési ráták, a végrehajtás alatti hitelek, a hitelbiztosítékok típusai és birtoklása, a hitelbírálati minősítéseknek vagy a hitelképesség más mérőszámainak gyakorisági eloszlása az alapul szolgáló kitettségek között, ágazati és földrajzi diverzifikáció, a megfelelő érzékenységi vizsgálatot lehetővé tevő sávszélességű hitelfedezeti ráták gyakorisági eloszlása. Ha az alapul szolgáló kitettségek maguk is értékpapírosított pozíciók, úgy a hitelintézeteknek a fentiekben felsorolt információkat nem csak az alapul szolgáló értékpapírosítási tranche-ok tekintetében kell birtokolniuk – mint például a kibocsátó neve és hitelminősége –, hanem ezen értékpapírosítási tranche-ok alapjául szolgáló poolok jellemzői és teljesítménye tekintetében is.

 

A hitelintézeteknek mélyreható ismeretekkel kell rendelkezniük az értékpapírosítási ügylet valamennyi olyan strukturális jellemzőjéről, amely lényeges hatással lehet az ügylettel szembeni kitettségeik teljesítményére, így például a szerződéses részvénykibocsátásról és az ahhoz kapcsolódó kiváltó tényezőkről, a hitelminőség-javításról, a likviditásjavításról, a piaci érték ösztönző tényezőiről, valamint a nemteljesítés ügyletspecifikus meghatározásáról.

 

Ha a (4) és (7) bekezdésben és az ebben a bekezdésben szereplő követelmények valamely érdemi szempont tekintetében a hitelintézet gondatlansága vagy mulasztása miatt nem teljesülnek, az illetékes hatóság arányos szankciót szab ki, amely annak a kockázati súlynak a 150%-a (melynek felső határa 1 250%), amely e bekezdés hiányában a IX. melléklet 4. része értelmében az érintett értékpapírosított pozíciókra vonatkozna. Az illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie az egyes értékpapírosításokra vonatkozó, a (2) bekezdésben előírt mentességeket, oly módon, hogy csökkenti annak a szankciónak a mértékét, amelyet e rendelkezés értelmében egyébként kiróna az olyan értékpapírosításra, amelyre a (2) bekezdés alkalmazandó.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 27 pont

2006/48/EK irányelv

122a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az értékpapírosítandó kitettségekre a szponzornak és a kezdeményező hitelintézetnek ugyanazokat az V. melléklet 3. pontjában említett megbízható és jól meghatározott kritériumokat kell alkalmaznia, mint a hitelnyújtásra, mivel ezek vonatkoznak a saját nem kereskedési könyvükben tartandó kitettségekre is. E célból a kezdeményező és a szponzor hitelintézetek ugyanazokat a folyamatokat használják a hitelek jóváhagyására, és adott esetben módosítására, megújítására és refinanszírozására. A hitelintézetek ugyanazon elemzési normákat alkalmazzák az értékpapírosítási műveletekben harmadik felek útján szerzett részesedésre és/vagy jegyzésre, függetlenül attól, hogy a kereskedési vagy a nem kereskedési könyvben kívánják tartani ezeket a részesedéseket és/vagy jegyzéseket.

(6) Az értékpapírosítandó kitettségekre a szponzornak és a kezdeményező hitelintézetnek ugyanazokat az V. melléklet 3. pontjában említett megbízható és jól meghatározott kritériumokat kell alkalmaznia, mint a hitelnyújtásra, mivel ezek vonatkoznak a saját nem kereskedési könyvükben tartandó kitettségekre is. E célból a kezdeményező és a szponzor hitelintézetek ugyanazokat a folyamatokat használják a hitelek jóváhagyására, és adott esetben módosítására, megújítására és refinanszírozására. A hitelintézetek ugyanazon elemzési normákat alkalmazzák az értékpapírosítási műveletekben harmadik felek útján szerzett részesedésre és/vagy jegyzésre, függetlenül attól, hogy a kereskedési vagy a nem kereskedési könyvben kívánják tartani ezeket a részesedéseket és/vagy jegyzéseket.

 

Amennyiben a (6) bekezdésben szereplő követelmények nem teljesülnek, úgy a kezdeményező hitelintézet nem alkalmazhatja a 95. cikk (1) bekezdését, és nem zárhatja ki az értékpapírosított kitettségeket az ezen irányelv szerinti tőkekövetelmények számításából.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 27 pont

2006/48/EK irányelv

122a cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A szponzor és a kezdeményező hitelintézet közli a befektetőkkel az (1) bekezdés szerint az értékpapírosításban levő nettó gazdasági érdekeltség fenntartására tett kötelezettségvállalás szintjét. A szponzor és a kezdeményező hitelintézet gondoskodik arról, hogy a potenciális befektetők azonnali hozzáférést kapjanak az alapul szolgáló egyedi kitettségek hitelminőségére és teljesítményére, valamint az értékpapírosítási kitettség hitelbiztosítékára és cash flow-jára vonatkozó lényeges adatokhoz, valamint az alapul szolgáló kitettség hitelbiztosítékára és cash flow-jára vonatkozó átfogó és megalapozott stressztesztek elvégzéséhez szükséges információkhoz. Amennyiben ezek, illetve a (6) bekezdésben szereplő követelmények nem teljesülnek, úgy a kezdeményező hitelintézet nem alkalmazhatja a 95. cikk (1) bekezdését, és nem zárhatja ki az értékpapírosított kitettségeket az ezen irányelv szerinti tőkekövetelmények számításából.

(7) A szponzor és a kezdeményező hitelintézet közli a befektetőkkel az (1) bekezdés szerint az értékpapírosításban levő nettó gazdasági érdekeltség fenntartására tett kötelezettségvállalás szintjét. A szponzor és a kezdeményező hitelintézet gondoskodik arról, hogy a potenciális befektetők azonnali hozzáférést kapjanak az alapul szolgáló egyedi kitettségek hitelminőségére és teljesítményére, valamint az értékpapírosítási kitettség hitelbiztosítékára és cash flow-jára vonatkozó lényeges adatokhoz, valamint az alapul szolgáló kitettség hitelbiztosítékára és cash flow-jára vonatkozó átfogó és megalapozott stressztesztek elvégzéséhez szükséges információkhoz. E célból az értékpapírosítás időpontjában meg kell határozni a „lényeges adatok” körét.

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 27 pont

2006/48/EK irányelv

122a cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A (4)–(7) bekezdés az ezen irányelv hatálybalépésének dátumát követően végrehajtott értékpapírosításokra alkalmazandó, valamint a már létező értékpapírosításokra, ha e dátumot követően új kitettségeket adnak hozzájuk vagy kitettségeket cserélnek ki bennük.

(8) Az (1)–(7) bekezdés a 2011. január 1. után végrehajtott új értékpapírosításokra alkalmazandó. A már létező értékpapírosításokra, ha e dátumot követően új kitettségeket adnak hozzájuk vagy kitettségeket cserélnek ki bennük, az (1)–(7) bekezdést 2014. január 1-jétől kell alkalmazni. Az illetékes hatóságok általános piaci likviditási zavarok esetén úgy határozhatnak, hogy az (1) és a (2) bekezdésben említett követelményeket átmenetileg felfüggesztik.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 27 pont

2006/48/EK irányelv

122a cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az európai bankfelügyelők bizottsága évente jelentést tesz a Bizottságnak az illetékes hatóságok e cikknek való megfeleléséről. A piaci fejlemények tükrében a Bizottság legkésőbb 2014 decemberében jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e cikk alkalmazásáról és eredményességéről.”

(10) Az európai bankfelügyelők bizottsága évente jelentést tesz a Bizottságnak az illetékes hatóságok e cikknek való megfeleléséről. Az európai bankfelügyelők bizottsága iránymutatásokat dolgoz ki abból a célból, hogy az illetékes hatóságok által e cikk értelmében kirótt szankciók tekintetében a felügyeleti eljárások közeledjenek egymáshoz.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 28 pont – a pont – i pont

2006/48/EK irányelv

129 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a felügyeleti tevékenységek tervezése és összehangolása a rendes működés során – ideértve a 123., a 124. és a 136. cikkben, az V. fejezetben és az V. mellékletben említett tevékenységeket is –, a bevont illetékes hatóságokkal együttműködve.”

b) a felügyeleti tevékenységek tervezése és összehangolása a rendes működés során – ideértve a 123., a 124. és a 136. cikkben, az 5. fejezetben és az V. mellékletben említett tevékenységeket is –, a bevont illetékes hatóságokkal és központi bankokkal együttműködve;

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 28 pont – b pont

2006/48/EK irányelv

129 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 123. és a 124. cikk alkalmazásáról annak meghatározása érdekében, hogy a csoport szavatolótőkéje összevont alapon megfelel-e a pénzügyi helyzetének és kockázati profiljának, és következésképpen arról, hogy a 136. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában milyen szintű szavatolótőkére van szükség a bankcsoport egyes tagjait tekintve, illetve összevont alapon;

a) a 123. és a 124. cikk alkalmazásáról annak meghatározása érdekében, hogy a csoport szavatolótőkéje összevont alapon megfelel-e a pénzügyi helyzetének és kockázati profiljának, és hogy a 136. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában milyen szintű szavatolótőkére van szükség a bankcsoport egyes tagjait tekintve, illetve összevont alapon.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 28 pont – b pont

2006/48/EK irányelv

129 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) azokról az egységes jelentési formátumokról, gyakoriságokról és időpontokról, amelyek a 74. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a bankcsoport minden tagjára érvényesek.

törölve

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 28 pont – b pont

2006/48/EK irányelv

129 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az a) pont alkalmazásában az együttes határozatot hat hónappal az után kell meghozni, hogy a konszolidáló felügyeleti hatóság a 123. és a 124. cikkel összhangban benyújtotta a csoport kockázatelemzését tartalmazó jelentést a többi érintett illetékes hatóságnak.

Az együttes határozatot három hónappal az után kell meghozni, hogy a konszolidáló felügyeleti hatóság a 123. és a 124. cikkel összhangban benyújtotta a csoport kockázatelemzését tartalmazó jelentést a többi érintett illetékes hatóságnak. Az együttes határozatban kellően figyelembe kell venni a megfelelő illetékes hatóságok által a 123. és a 124. cikk alapján végrehajtott, a leányvállalatokra vonatkozó kockázatértékelést.

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 28 pont – b pont

2006/48/EK irányelv

129 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A b) pont alkalmazásában az együttes határozatot 2011. június 30-ig kell meghozni.

törölve

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 28 pont – b pont

2006/48/EK irányelv

129 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdésben említett együttes határozatot egy teljes indokolással ellátott dokumentumba kell foglalni, a dokumentumot a konszolidáló felügyeleti hatóságnak az EU-szintű hitelintézeti anyavállalatok rendelkezésére kell bocsátania. Egyet nem értés esetén a konszolidáló felügyeleti hatóság az érintett illetékes hatóságok bármelyikének kérésére konzultációt folytat az európai bankfelügyelők bizottságával. A konszolidáló felügyeleti hatóság az európai bankfelügyelők bizottságával saját kezdeményezésére is konzultálhat.

Az együttes határozatot egy teljes indokolással ellátott dokumentumba kell foglalni, a dokumentumot a konszolidáló felügyeleti hatóságnak az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat rendelkezésére kell bocsátania. Egyet nem értés esetén a konszolidáló felügyeleti hatóság az érintett illetékes hatóságok bármelyikének kérésére konzultációt folytat az európai bankfelügyelők bizottságával. A konszolidáló felügyeleti hatóság az európai bankfelügyelők bizottságával saját kezdeményezésére is konzultálhat.

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 28 pont – b pont

2006/48/EK irányelv

129 cikk – 3 bekezdés – 5 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az illetékes hatóságok nem hoznak hat hónapon belül együttes határozatot, a konszolidáló felügyeleti hatóság egymaga határoz a 74. cikk (2) bekezdésének, a 123. és a 124. cikknek és a 136. cikk (2) bekezdésének az alkalmazásáról. A határozatot egy teljes indokolással ellátott dokumentumba kell foglalni, figyelembe véve a többi illetékes hatóság által a hat hónap során kifejtett véleményeket és fenntartásokat. A határozatot a konszolidáló felügyeleti hatóságnak a többi illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátania.

Amennyiben az illetékes hatóságok nem hoznak három hónapon belül együttes határozatot, úgy a 123. és 124. cikk, valamint a 136. cikk (2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó határozatot összevont alapon a konszolidáló felügyeleti hatóság hozza meg azt követően, hogy kellően figyelembe vette a megfelelő illetékes hatóságok által végrehajtott kockázatértékelést. A 123. és 124. cikk, valamint a 136. cikk (2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó határozatot egyéni vagy szubkonszolidált alapon az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat és az EU-szintű pénzügyi holdingtársaság anyavállalat leányvállalatainak felügyeletéért felelős illetékes hatóságok hozzák meg, a konszolidáló felügyeleti hatóság által kifejtett álláspontok és fenntartások kellő figyelembevételét követően. A határozatot egy teljes indokolással ellátott dokumentumba kell foglalni, figyelembe véve a többi illetékes hatóság által a három hónap során elvégzett kockázatértékelést, illetve az általuk kifejtett véleményeket és fenntartásokat. A határozatot a konszolidáló felügyeleti hatóságnak a többi illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátania.

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 28 pont – b pont

2006/48/EK irányelv

129 cikk – 3 bekezdés – 6 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az európai bankfelügyelők bizottságát konzultációra kérték, a konszolidáló felügyeleti hatóságnak figyelembe kell vennie a kapott tanácsot, és indokolnia kell az attól való esetleges jelentős eltérést.

Ha az európai bankfelügyelők bizottságát konzultációra kérték, valamennyi illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie a kapott tanácsot, és indokolnia kell az attól való esetleges jelentős eltérést.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 28 pont – b pont

2006/48/EK irányelv

129 cikk – 3 bekezdés – 7 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdésben említett együttes határozat és a hatodik albekezdésben említett határozat irányadónak minősül, és azt az érintett tagállamok illetékes hatóságainak végre kell hajtaniuk.

Az első albekezdésben említett együttes határozat és együttes határozat hiányában az illetékes hatóságok által hozott határozatok irányadónak minősülnek, és azokat az érintett tagállamok illetékes hatóságainak végre kell hajtaniuk.

 

Az európai bankfelügyelők bizottsága eljárásokat határoz meg a felügyeleti gyakorlatok konvergenciája céljából az ebben a bekezdésben említett együttes döntési eljárásra és a 123. és 124. cikk, valamint a 136. cikk (2) bekezdésének alkalmazására vonatkozóan annak érdekében, hogy elősegítse az együttes határozathozatalt.

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 29 pont

2006/48/EK irányelv

130 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben olyan válsághelyzet áll elő, ideértve a pénzügyi piacokon zajló kedvezőtlen folyamatokat is, amely potenciálisan veszélyezteti a pénzügyi rendszer stabilitását egy olyan tagállamban, ahol egy csoport tagjait engedélyezték vagy ahol a 42a. cikk szerinti rendszerszinten fontos fióktelep telepedett le, a konszolidáló felügyeleti hatóság – az 1. fejezet 2. szakaszára is figyelemmel – haladéktalanul riasztja a 49. cikk negyedik albekezdésében és az 50. cikkben említett hatóságokat és közli velük a feladataik ellátásához szükséges információkat. Ez a kötelezettség a 125. és a 126. cikk szerinti összes illetékes hatóságra és a 129. cikk (1) bekezdésében megnevezett illetékes hatóságra vonatkozik.

(1) Amennyiben olyan válsághelyzet áll elő, ideértve a pénzügyi piacokon zajló kedvezőtlen folyamatokat is, amely potenciálisan veszélyezteti a pénzügyi rendszer likviditását és stabilitását egy olyan tagállamban, ahol egy csoport tagjait engedélyezték vagy ahol a 42a. cikk szerinti rendszerszinten fontos fióktelep telepedett le, a konszolidáló felügyeleti hatóság – az 1. fejezet 2. szakaszára is figyelemmel – haladéktalanul riasztja a 49. cikk negyedik albekezdésében és az 50. cikkben említett hatóságokat és közli velük a feladataik ellátásához szükséges információkat. Ez a kötelezettség a 125. és a 126. cikk szerinti összes illetékes hatóságra és a 129. cikk (1) bekezdésében megnevezett illetékes hatóságra vonatkozik.

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 30 pont

2006/48/EK irányelv

131 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A konszolidáló felügyeleti hatóság a 129. cikkben és a 130. cikk (1) bekezdésében említett feladatok elvégzésének megkönnyítésére felügyeleti kollégiumokat hoz létre.

(1) A konszolidáló felügyeleti hatóság a 129. cikkben és a 130. cikk (1) bekezdésében említett feladatok elvégzésének megkönnyítésére és a közösségi jogszabályokkal összhangban a harmadik országok illetékes hatóságaival való megfelelő koordinálás és együttműködés biztosítására felügyeleti kollégiumokat hoz létre.

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 30 pont

2006/48/EK irányelv

131 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai bankfelügyelők bizottsága iránymutatásokat ad ki a kollégiumok operatív működéséről.

Az európai bankfelügyelők bizottsága iránymutatásokat ad ki a kollégiumok operatív működéséről. A konszolidáló felügyeleti hatóság mérlegeli ezeket az iránymutatásokat és az azoktól való esetleg jelentős eltérésre magyarázatot ad.

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 30 pont

2006/48/EK irányelv

131 a cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A konszolidáló felügyeleti hatóság a határozathozatal során figyelembe veszi az említett hatóságok által tervezendő vagy összehangolandó felügyeleti tevékenység jelentőségét és a 40. cikk (3) bekezdésében, illetve a 42a. cikk (2) bekezdésében említett kötelezettségeket.

A konszolidáló felügyeleti hatóság a határozathozatal során figyelembe veszi az említett hatóságok által tervezendő vagy összehangolandó felügyeleti tevékenység jelentőségét, különösen az érintett tagállamok pénzügyi rendszerének stabilitására gyakorolt, a 40. cikk (3) bekezdésében és a 42a. cikk (2) bekezdésében említett lehetséges hatásokat.

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 32 pont – a pont – ii pont

2006/48/EK irányelv

150 cikk – 1 bekezdés – m pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. A szöveg a következő m) ponttal egészül ki:

törölve

"m) alteration of the amount and the percentage specified in Article 111(1) to take account of developments on financial markets.”

 

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 32 a pont (új)

2006/48/EK irányelv

153 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

32a. A 153. cikkben a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„2015. december 31-ig a VI. melléklet 1. része 4. pontjának alkalmazásában a kockázattal súlyozott kockázati érték számításakor ugyanazt a kockázati súlyozást kell alkalmazni a tagállamok központi kormányzataival vagy bármely tagállam központi bankjával szembeni, a tagállam fizetőeszközében denominált és finanszírozott kitettségek vonatkozásában, mint amilyet a saját fizetőeszközükben denominált és finanszírozott kitettségek vonatkozásában alkalmaznának.”

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 33 pont

2006/48/EK irányelv

154 cikk – 9 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9a) Azok a hitelintézetek, amelyek 2009. december 31-ig a nemzeti joggal összhangban a bankközi kitettségek preferenciális elbánását alkalmazzák az intézményekkel szemben fennálló követeléseket és más kitettségeket képviselő eszköztételek tekintetében, továbbra is preferenciális súlyozást alkalmazhatnak a létrejött eszköztételek tekintetében az esedékességi időpontig, de legfeljebb 2013. december 31-ig.

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 33 a pont (új)

2006/48/EK irányelv

156 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

33a. A 156. cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

 

A Bizottság 2009. december 31-ig teljes egészében áttekinti az irányelvet a makroszintű prudenciális problémák megfelelőbb elemzése és kezelése érdekében, beleértve az alábbiak vizsgálatát:

 

- olyan politikák, amelyek súlyosbítják a gazdasági ciklusok fellendüléseit és hullámvölgyeit, annak szükségessége, hogy a bankok erős tőketartalékokat, illetve a ciklus egészének folyamán olyan céltartalékokat képezzenek, amelyek gazdasági visszaesés idején felhasználhatók;

 

- a szavatolótőke-elem kiszámításához használt módszerek alapját képező korrelációkra vonatkozó feltevések; és

 

- a bankokra vonatkozó tőkeáttételi arány bevezetése,

 

Az első albekezdésben említett felülvizsgálattal kapcsolatban a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely az esetleges megfelelő javaslatokat is tartalmazza.”

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 33 a pont (új)

2006/48/EK irányelv

156 cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33a) A 156. cikk a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„A Bizottság a lehető leghamarabb és a legkésőbb 2009. december 31-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a felügyeleti rendszer további reformjának szükségességével kapcsolatban, beleértve ezen irányelv 129. cikkét és a vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a jelentést – összhangban a Szerződés szerint alkalmazandó eljárással – adott esetben megfelelő javaslatokkal egészíti ki.”

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 33 c pont (új)

2006/48/EK irányelv

156 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

33a. A 156. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

A Bizottság 2011. december 31-ig felülvizsgálja ezen irányelv alkalmazását, illetve jelentést készít arról – különös figyelmet fordítva a 68–73. cikkre, a 80. cikk (7) és (8) bekezdésére és az irányelv mikrohitel-finanszírozással kapcsolatos alkalmazására –, és ezt a jelentést esetleges megfelelő javaslatok kíséretében benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak”.

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 33 a pont (új)

2006/48/EK irányelv

156 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

33a. A 156. cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

 

„A Bizottság 2011. december 31-ig felülvizsgálja a 113. cikket és jelentést készít róla, melynek során azt is vizsgálja, hogy a mentességek nemzeti hatáskörbe tartozzanak-e, és ezt a jelentést esetleges megfelelő javaslatok kíséretében benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Javaslatok hiányában a 113. cikk (4) bekezdése szerinti mentességek 2015. január 1-jei hatállyal kikerülnek a nemzeti hatáskör alól.”

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 33 a pont (új)

2006/48/EK irányelv

156 cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

33a. A 156. cikk a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

 

„A Bizottság 2009. december 31-ig felülvizsgálja a tőzsdén kívüli piacok átláthatóságának fokozására irányuló intézkedéseket, és jelentést készít ezekről, beleértve a hitel-nemteljesítési csereügyletek piacait is, például annak előírása révén, hogy az elszámolást egy központi partneren keresztül hajtsák végre, és ezt a jelentést esetleges megfelelő javaslatok kíséretében benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 33 a pont (új)

2006/48/EK irányelv

156 cikk – 3 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

33a. A 156. cikk a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:

 

„A Bizottság 2009. december 31-ig jelentést készít a 122a. cikkről, és azt megfelelő javaslatok kíséretében benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 35 pont – -a pont (új)

2006/48/EK irányelv

V melléklet – 6 rész – 8 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-a) A 8. pont helyébe a következő szöveg lép:

 

„8. Az értékpapírosítási ügyletekből fakadó kockázatokat, amelyekkel kapcsolatban a hitelintézetek befektetőként, kezdeményezőként vagy szponzorként lépnek fel, beleértve a hírnévkockázatokat (például a bonyolult struktúrákkal vagy termékekkel kapcsolatban felmerülő hírnévkockázatokat) is, megfelelő szabályzatokkal és eljárásrendekkel kell értékelni és kezelni, különösen annak biztosítására, hogy az ügylet gazdasági tartalma teljes mértékben tükröződjön a kockázatértékelési és -kezelési döntésekben.”

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 35 a pont (új)

2006/48/EK irányelv

VI melléklet – 2 rész – 1.4 tétel – 7 pont – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

35a. A VI. melléklet 2. rész 1.4 tételének 7. pontja a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Az illetékes hatóságok emellett meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a strukturált finanszírozási eszközökkel kapcsolatos hitelminősítések vonatkozásában az ECAI elkötelezett legyen azon magyarázat nyilvánosan történő rendelkezésre bocsátására, hogy miként érinti az eszközállomány teljesítése annak hitelminősítéseit.”

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 7 pont

2006/49/EK irányelv

45 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A 45. cikk (1) bekezdésében a „2010. december 31.” időpont helyébe a „2012. december 31.” időpont lép.

7. A 45. cikk (1) bekezdésében a „2010. december 31.” időpont helyébe a „2014. december 31.” időpont lép.

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 7 a pont (új)

2006/49/EK irányelv

47. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. A 47. cikkben a „2009. december 31.” időpont helyébe a „2010. december 31.” időpont lép.

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 8 pont

2006/49/EK irányelv

48 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. A 48. cikk (1) bekezdésében a „2010. december 31.” időpont helyébe a „2012. december 31.” időpont lép.

8. A 48. cikk (1) bekezdésében a „2010. december 31.” időpont helyébe a „2014. december 31.” időpont lép.

Módosítás    79

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 a cikk (új)

2007/64/EK irányelv

1 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

 

A 2007/64/EK irányelv módosítása

 

A 2007/64/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

a) a 2006/48/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett hitelintézetek, beleértve a fenti irányelv 4. cikke (3) bekezdésének értelmében vett, a Közösségben található, azon hitelintézetek fióktelepeit, amelyek a Közösségen belül, illetve a fenti irányelv 38. cikkével összhangban a Közösségen kívül székhellyel rendelkeznek;”

Módosítás    80

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2010. január 31-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2010. október 31-ig megfeleljenek.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2010. március 31-től kezdődően alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket 2011. január 1-től alkalmazzák.

 

 

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

INDOKOLÁS

1. A tőkekövetelmény-irányelv kontextusa, a felülvizsgálat indoklása és az előadó álláspontja

Az előadó általában véve a prudenciális szabályozás javítása, a pénzügyi rendszer stabilitásának növelése és a határokon átnyúló bankcsoportok felügyeleti rendszerének megfelelőbbé tétele irányába tett előrelépésként üdvözli a Bizottság munkáját.

A javaslatot gyakran a pénzügyi válságra adott válaszok egyikének tekintik vagy ekként vezetik elő. Számos módosítás azonban a 2006. júniusi tőkekövetelmény-irányelv részét képező felülvizsgálati záradékok eredménye. Ezenkívül a piaci zavarok nagyrészt csak a tőkekövetelmény-irányelv beterjesztése után következtek be.

Míg a Bizottság jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy javaslatába beépítsen számos olyan területet, amelynek gyenge pontjaira – pl. likviditási kockázatkezelés és értékpapírosítás – a pénzügyi válság rávilágított, a bizottsági javaslat nem tükrözte a normák kialakítói és nemzetközi szervezetek által készített számos jelentés néhány fontos következtetését. Ilyenek például a prociklikusságra illetve a földrajzi és termék-koncentrációra vonatkozó következtetések. Egyértelmű, hogy a prociklikusság kérdése sokkal fontosabbá vált, és egyetértés van abban a tekintetben, hogy a tőkemegfelelési szabályokban és számviteli értékelésekben megjelenő prociklikusságot kezelni kell. Az előadó úgy véli, hogy felül kell vizsgálni a prociklikusság problémáját, és e célból felülvizsgálati záradékra tesz javaslatot.

Az előadó hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament már felszólította a Bizottságot, hogy vállaljon aktívabb szerepet a pénzügyi ágazatban például a felügyeleti rendszerek, a hitelminősítő intézetek szabályozása (tekintettel a hitelminősítő intézeteknek – külső hitelminősítőknek – a tőkekövetelmény-irányelvben biztosított szerepére is) és a különböző pénzügyi termékekre vonatkozó harmonizált minimum szabványok tekintetében[1]. Ebben az összefüggésben és a hitelminősítő intézetekre alkalmazandó bármely szabály tekintetében fontos hangsúlyozni, hogy a tőkekövetelmény-irányelv felülvizsgálata és a hitelminősítő intézetek szabályozására irányuló javaslat tekintetében következetes és koherens megközelítésre van szükség.

1.1. Felügyelettel kapcsolatos rendelkezések

A javasolt felügyeleti kollégiumok létrehozása ideiglenes intézkedést jelent egy új uniós felügyeleti struktúra irányában. A pénzügyi válság felhívta a figyelmet az EU által alkalmazott felügyelet és az összevont felügyeleti modell gyengeségeire. Ezért további felügyeleti integrációra van szükség. A Bizottságnak olyan új javaslatot kell előterjesztenie, amely figyelembe veszi a pénzügyi válság tanulságait. A javaslatnak foglalkoznia kell az EU pénzügyi stabilitásával, és tükröznie kell a felügyeleti rendszerekről zajló párhuzamos megbeszélések eredményeit, beleértve a magas szintű munkacsoport következő, J. de Larosière vezetésével készülő jelentését a határokon átnyúló pénzügyi felügyeletről. A javaslat a Központi Bankok Európai Rendszerének modelljére épülve a bankfelügyelők decentralizált európai rendszerének létrehozását célozhatja.

Az előadó úgy véli, hogy a válság rávilágított az EU jelenlegi felügyeleti rendszerének gyengeségeire. Ezenkívül a nemzeti illetékes hatóságok nem képesek arra, hogy előre lássanak egy határokon átnyúló pénzügyi válságot, és hogy hatékony és összehangolt módon kezeljék azt. A pénzügyi válság felhívta a figyelmet az összevont felügyeleti modell gyengeségeire is. Tekintettel a banki ágazat előrehaladott integrációjára az Európai Unióban és a jelenlegi felügyeleti rendszer gyengeségeire, e rendszer problémáira olyan kiegyensúlyozott megoldást kell találni, amely egyrészt javítja a felügyelet hatékonyságát, megerősíti a pénzügyi stabilitást és általában véve visszaállítja a bizalmat a bankok és pénzügyi szolgáltatások iránt, másrészt pedig megkönnyíti az üzleti tevékenységet a határokon átnyúlóan tevékenykedő jogalanyok számára.

Az előadó üdvözli azt a javaslatot, melynek értelmében valamennyi, a határokon átnyúló tevékenységet folytató bank mellé felügyeleti kollégiumokat hoznának létre, amelyekben a felügyeleti hatóságoknak részt kellene venniük a célból, hogy az európai bankfelügyelők bizottságán (CEBS) keresztül egy közvetítési mechanizmus segítségével egyedi kérdésekben folytassanak tárgyalásokat és hozzanak döntéseket. Üdvözli továbbá a megerősített együttműködést és az információk cseréjét a válságkezelésben.

Ugyanakkor úgy véli, hogy a felügyeleti kollégiumok létrehozása átmeneti intézkedést jelent egy új felügyeleti struktúra irányában. A konszolidáló felügyeleti hatóság szerepét és hatáskörének megerősítését illetően (pl. a hatóság döntési jogot kap, ha a kollégium nem képes együttes határozatot hozni a jelentésről és a kiegészítő tőkeszükségletről) az előadó tiszteletben tartja a tagállamok aggodalmait, melyek a „Vezető felügyeleti hatóság” javasolt szerepét illetően a fogadó tagállamok álláspontjában vannak.

Az EU felügyeleti együttműködése és konvergenciája megfelelő szintjének elérése, valamint a pénzügyi rendszer stabilitásának megerősítése érdekében további felügyeleti integráció szükséges. Az előadó úgy véli, hogy az integráció eredményeként a Központi Bankok Európai Rendszerének mintájára ki kell épülnie a bankfelügyelők decentralizált európai rendszerének. E célból a Bizottságnak megfelelő javaslatokat kell előterjesztenie 2010. január 1-jéig. A Bizottságnak figyelembe kell vennie a szakértői csoportok e kérdésekben folytatott megbeszéléseinek eredményeit is, különösen a határokon átnyúló pénzügyi felügyelettel foglalkozó magas szintű munkacsoport (Larosière-csoport) eredményeit, és a pénzügyi válság tanulságait

Mivel a kötelező kollégiumoknak is szerepet kell játszaniuk az új uniós felügyeleti struktúrában, a jelenlegi szöveget örömmel fogadták. A kollégiumok és a kollégiumok koordinációja közötti összhangot a CEBS-iránymutatások révén kell biztosítani. Egyelőre a konszolidáló felügyeleti hatóságnak kell, hogy döntő szava legyen az összevont szinttel kapcsolatban, a helyi szintekkel kapcsolatos döntésnek pedig az ezen a szinten történő felügyeletért felelős illetékes hatóságok hatáskörében kell maradnia.

Egységes európai jelentéstételt kell életbe léptetni 2012 végéig, mivel a különböző kollégiumok eltérő jelentései nem vezetnének további felügyeleti integrációhoz.

1.2. Értékpapírosítás

Az előadó általánosságban üdvözli az értékpapírosításra vonatkozó szigorúbb szabályokat. Egyetért azzal, hogy a kezdeményezőknek meg kell tartaniuk azon kockázat bizonyos százalékát, amely abból a kitettségből adódik, amelyet értékpapírosítanak, és hogy további kellő körültekintést kell megkövetelni a befektetőtől. Részletes információknak kell a befektetők rendelkezésére állnia, akik számára szigorúbb elemzések elvégzését kell előírni.

Az előadó ezenkívül úgy ítéli meg, hogy újra ki kell alakítani az értékpapírosítási piacba vetett bizalmat, és hogy semmilyen új szabálynak nem szabad megbénítania a piac működését. A Bizottság javaslatával kapcsolatban javasolt módosításai ezért figyelembe veszik az ipar jogos aggodalmait és a nagyobb befektetői biztonság szükségességét.

Az előadó azt javasolja, hogy kezeljék külön az olyan értékpapírosításokat, amikor a kezdeményező vagy szponzor érdekeltséget tart fent az alapul szolgáló eszközökben és azok tőle erednek, és azokat, amikor a kezdeményező vagy szponzor nem rendelkezik ilyen érdekeltséggel. Az előbbi esetben a kezdeményező vagy szponzor érdekei már hozzá vannak igazítva a befektetők érdekeihez, és ezért a bizottsági javaslat indokainak nagy része értelmét veszti. Az utóbbi esetben van létjogosultsága az indoklásnak, és a valós visszatartó hatás érdekében a gazdasági érdekeltség fenntartásnak jelentősebbnek kell lennie 10 százalékon.

A közzétételi és kellő körültekintési kötelezettségek be nem tartása esetén kiróható, Bizottság által javasolt szankciót a mulasztás súlyának megfelelően kell megállapítani, és tükröznie kell az illetékes felügyeleti hatóság határozatát.

1.3. Nagykockázat-vállalás

Az előadó egyetért a nagykockázat-vállalási szabályokra vonatkozó bizottsági javaslatokkal. Mivel a bankközi kitettségek nem kockázatmentesek, a rendszer kiigazításai és egyszerűsítései üdvözlendőek. A nagykockázat-vállalási szabályokra vonatkozó módosítások ellenére a bankrendszer likviditása biztosítottnak tűnik. Ezenkívül a kisebb bankokra vonatkozó szabályozás megfelelőnek tűnik.

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság javaslata, amely a nagykockázat-vállalási százalékos határérték módosítására vonatkozó komitológiai hatáskör hozzáadására irányul, meghaladja a feltétlenül szükséges szintet (amely arra korlátozódik, hogy a III. melléklettel egészíti ki a mellékleteket, amelyeket a Bizottság már módosíthat komitológiai eljárással).

1.4. Hibridek

Az előadó üdvözli a hibridek (olyan értékpapírok, amelyek mind a saját, mind az idegen tőke jegyeit felmutatják) egyértelmű és harmonizált uniós szabályozását. Ez hozzá kell, hogy járuljon a tőke minőségének javításához, és nagyobb választékot kínál a befektetőknek. A hibridekre vonatkozó szabályokról már korábban megállapodás született a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottságban, de nem hajtották végre uniós rendeletben. A pénzügyi válság azonban rámutat, hogy viharos időkben mennyire fontos a bankok számára az erős alaptőke- tartalék. Ezért az előadó olyan módosítást javasol, amely még erősebben hangsúlyozza az erős alaptőke-bázis fontosságát a veszteségek elvonása tekintetében. Az előadó javasolja továbbá a Bizottság által javasolt preambulum további pontosítását és egyértelműsítését.

1.5. Likviditási kockázatkezelés

Az előadó egyetért azzal, hogy a jelenlegi piaci zavarok rávilágítottak, hogy a likviditás és a likviditási kockázatkezelés kulcsfontosságú eleme a bankszektor megbízhatóságának és a pénzügyi stabilitásnak. Ezért üdvözli a javasolt változásokat, amelyek végrehajtják a CEBS és a Bázeli Bizottság munkájának eredményeit.

1.6. Minősítő ügynökségek

A Parlament a tőkekövetelmény-irányelvvel kapcsolatos komitológiai eljárásra vonatkozó bizottsági javaslat vonatkozásában már rámutatott, hogy a hitelminősítő intézetek (a tőkekövetelmény-irányelvben követett terminológia szerint „külső hitelminősítő intézmények”) szabályozásának következetesnek és összehangoltnak kell lennie. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy a hitelminősítő intézmények tőkekövetelmény-irányelvben lefektetett szabályozását hozzáigazítják a hitelminősítő intézetekre vonatkozó új szabályozáshoz, és a külső hitelminősítő intézményekre vonatkozó, megfelelően felülvizsgált komitológiai javaslatot hozzáadják a fenti két együttdöntési javaslat egyikéhez.

  • [1]  pl. Ieke van den Burg és Daniel Dăianu: jelentés a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal a Lámfalussy-eljárás nyomon követéséről: a felügyelet jövőbeli struktúrája (2008/2148(INI))vagy Poul Nyrup Rasmussen: jelentés a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal a fedezeti alapokról és a magántőkéről (2007/2238(INI))

ELJÁRÁS

Cím

Tőkekövetelményekről szóló irányelvek (2006/48/EK és 2006/49/EK)

Hivatkozások

COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

1.10.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

9.10.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

9.10.2008

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

3.11.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Othmar Karas

22.4.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.10.2008

4.11.2008

11.12.2008

2.2.2009

 

11.2.2009

 

 

 

Az elfogadás dátuma

9.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

4

8

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Harald Ettl, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

Benyújtás dátuma

17.3.2009