POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES glede bank, pridruženih centralnim institucijam, nekaterih postavk lastnih sredstev, velike izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja

17.3.2009 - (KOM(2008)0602 – C6‑0339/2008 – 2008/0191(COD)) - ***I

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: Othmar Karas

Postopek : 2008/0191(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0139/2009

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES glede bank, pridruženih centralnim institucijam, nekaterih postavk lastnih sredstev, velike izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja

(KOM(2008)0602 – C6‑0339/2008 – 2008/0191(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga direktive Komisije, ki spreminja nekatere priloge direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva tehnične rezervacije pri obvladovanju tveganja,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0602),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 47(2) Pogodbe o ES, v skladu s katerima je Komisija predložila predlog Parlamentu (C6-0339/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

-    ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0139/2009),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Člen 3 Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij državam članicam dovoljuje, da predvidijo posebne režime bonitetnega nadzora za kreditne institucije, ki so od 15. decembra 1979 stalno odvisne od centralnega organa, pod pogojem, da so bili ti režimi v nacionalno zakonodajo uvedeni najpozneje 15. decembra 1977. Ti roki državam članicam, zlasti tistim, ki so k Evropski uniji pristopile od leta 1980, preprečujejo uvedbo enakih režimov za podobna združenja kreditnih institucij, ki so bila na njihovih ozemljih ustanovljena pozneje. Zato je primerno odpraviti roke, določene v členu 3, da se zagotovi enake konkurenčne pogoje med kreditnimi institucijami v državah članicah. Odbor Evropskih bančnih nadzornikov mora zagotoviti nezavezujoče smernice, da bi se v zvezi s tem spodbujala konvergenca nadzornih praks.

(1) Člen 3 Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij državam članicam dovoljuje, da predvidijo posebne režime bonitetnega nadzora za kreditne institucije, ki so od 15. decembra 1979 stalno odvisne od centralnega organa, pod pogojem, da so bili ti režimi v nacionalno zakonodajo uvedeni najpozneje 15. decembra 1977. Ti roki državam članicam, zlasti tistim, ki so k Evropski uniji pristopile od leta 1980, preprečujejo uvedbo enakih režimov za podobna združenja kreditnih institucij, ki so bila na njihovih ozemljih ustanovljena pozneje. Zato je primerno odpraviti roke, določene v členu 3 te direktive, da se zagotovi enake konkurenčne pogoje med kreditnimi institucijami v državah članicah. Odbor evropskih bančnih nadzornikov mora zagotoviti smernice, da bi se v zvezi s tem spodbujala konvergenca nadzornih praks.

Predlog spremembe             2

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Zato je pomembno, da se za te hibridne instrumente kapitala določijo merila, na podlagi katerih so primerni za temeljna lastna sredstva kreditnih institucij, in da se določbe Direktive 2006/48/ES uskladijo z navedenim sporazumom. Spremembe Priloge XII k Direktivi 2006/48/ES izhajajo neposredno iz določitve navedenih meril. Merila primernosti se morajo nanašati na najbolj podrejene instrumente kreditne institucije, ki po nacionalnem pravu nimajo imetnikov ali delničarjev, kot so članska potrdila nekaterih zadružnih bank, kolikor je bil zadevni kapital vplačan in je uvrščen za vse druge terjatve.

(3) Zato je pomembno, da se za te hibridne instrumente kapitala določijo merila, ki jim morajo ustrezati temeljna lastna sredstva kreditnih institucij, in da se določbe Direktive 2006/48/ES uskladijo z navedenim sporazumom, pri tem pa se upošteva pomen temeljnega kapitala, ki bo lahko kril izgube. Spremembe Priloge XII k Direktivi 2006/48/ES izhajajo neposredno iz določitve navedenih meril. Temeljna lastna sredstva iz člena 57(a) direktive 2006/48/ES zajemajo vse instrumente, ki v skladu z nacionalno zakonodajo veljajo za lastniški kapital, so med likvidacijo podrejena vsem drugim terjatvam in v celoti absorbirajo izgube kot navadne delnice v okviru rednega poslovanja. Vključujejo lahko instrumente, ki zagotavljajo prednostne pravice za izplačila dividend na nekumulativni podlagi, če so zajeti s členom 22 Direktive 86/635/EGS, so med likvidacijo podrejeni vsem drugim terjatvam in v celoti absorbirajo izgube kot navadne delnice v okviru rednega poslovanja. Prvotna lastna sredstva iz člena 57(a) Direktive 2006/48/ES vključujejo tudi vse druge instrumente, ki so skladni z zakonskimi določbami kreditnih institucij, pri čemer se upošteva posebni status vzajemnih družb, zadrug in podobnih institucij, in ki so približno enakovredni navadnim delnicam iz naslova kapitala. Instrumenti, ki med likvidacijo niso podrejeni drugim terjatvam ali ne absorbirajo izgub v okviru rednega poslovanja kot navadne delnice, so vključeni v skupino hibridov iz člena 57(ca) Direktive 2006/48/ES.

Predlog spremembe             3

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Za okrepitev okvira kriznega upravljanja Skupnosti je bistveno, da pristojni organi učinkovito usklajujejo svoje ukrepe z drugimi pristojnimi organi in po potrebi s centralnimi bankami. Zaradi krepitve učinkovitosti bonitetnega nadzora nadrejenih kreditnih institucij, ki imajo dovoljenje v Skupnosti, in da pristojni organi lahko bolje izvajajo nadzor bančne skupine na konsolidirani osnovi, je treba nadzorniške dejavnosti bolj učinkovito usklajevati. Zato bi bilo treba ustanoviti Kolegije nadzornikov. Ustanovitev kolegijev ne bi smela vplivati na pravice in odgovornosti pristojnih organov iz Direktive 2006/48/ES. Ustanovitev kolegijev bi morala biti instrument za močnejše sodelovanje, s katerim se pristojni organi sporazumejo o ključnih nadzornih nalogah. Kolegiji naj olajšajo obravnavo nadzora, ki poteka, in izrednih razmer. Konsolidacijski nadzornik se lahko v povezavi z drugimi člani kolegija odloči, da bo organiziral srečanja ali delavnice, ki niso v splošnem interesu, ter tako po potrebi racionalizira prisotnost.

(5) Za okrepitev okvira kriznega upravljanja Skupnosti je bistveno, da pristojni organi učinkovito usklajujejo svoje ukrepe z drugimi pristojnimi organi in po potrebi s centralnimi bankami. Zaradi krepitve učinkovitosti bonitetnega nadzora bančne skupine na konsolidirani osnovi je treba nadzorniške dejavnosti bolj učinkovito usklajevati. Zato bi bilo treba ustanoviti Kolegije nadzornikov. Ustanovitev kolegijev ne bi smela vplivati na pravice in odgovornosti pristojnih organov iz Direktive 2006/48/ES. Ustanovitev kolegijev bi morala biti instrument za močnejše sodelovanje, s katerim se pristojni organi sporazumejo o ključnih nadzornih nalogah. Kolegiji naj olajšajo obravnavo nadzora, ki poteka, in izrednih razmer. Konsolidacijski nadzornik se lahko v povezavi z drugimi člani kolegija odloči, da bo organiziral srečanja ali delavnice, ki niso v splošnem interesu, ter tako po potrebi racionalizira prisotnost.

Predlog spremembe             4

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Pristojni organi bi morali imeti možnost sodelovati v kolegijih, ustanovljenih za nadzor kreditnih institucij z nadrejeno institucijo v tretji državi. Odbor evropskih bančnih nadzornikov bi moral po potrebi zagotoviti nezavezujoče smernice in priporočila, da se poveča konvergenca nadzornih praks v skladu z Direktivo 2006/48/ES.

(7) Pristojni organi bi morali imeti možnost sodelovati v kolegijih, ustanovljenih za nadzor kreditnih institucij z nadrejeno institucijo v tretji državi. Odbor evropskih bančnih nadzornikov bi moral po potrebi zagotoviti smernice in priporočila, da se poveča konvergenca nadzornih praks v skladu z Direktivo 2006/48/ES. Da ne bi prihajalo do neskladij in regulativne arbitraže zaradi različnih pristopov in pravil, ki jih uporabljajo posamezni kolegiji, in zaradi lastnega preudarka države članice, bi moral Odbor evropskih bančnih nadzornikov pripraviti smernice za pravilnike kolegijev.

Predlog spremembe             5

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Sedanja nadzorna ureditev bi morala biti začasna. Kolegiji nadzornikov so precejšen, čeprav prvi korak naprej pri usklajevanju nadzornega sodelovanja in zbliževanja v EU. Sodelovanje nadzornih organov v kolegijih, ki obravnavajo skupine, holdinge, njihove hčerinske družbe in podružnice, je razvojna stopnja na poti k nadaljnjemu regulativnemu zbliževanju in nadzornemu povezovanju. Zaupanje med nadzorniki in spoštovanje njihovih odgovornosti je bistvenega pomena. V primeru spora med člani kolegija, glede teh različnih odgovornosti, so bistvenega pomena nepristranski in neodvisen nasvet ter mehanizmi za posredovanje in reševanje sporov na ravni Skupnosti.

 

Kriza na mednarodnih finančnih trgih je dokazala, da je primerno nadalje preučiti potrebo po reformi regulativnega in nadzornega modela finančnega sektorja EU. Komisija je v svojem sporočilu 29. oktobra 2008 "Od finančne krize do okrevanja gospodarstva: evropski okvir za ukrepanje"objavila, da je ustanovila skupino strokovnjakov, ki ji predseduje Jacques de Larosière, z namenom preučiti organizacijo evropskih finančnih institucij, da se zagotovi skrbno in varno poslovanje, urejeno delovanje trgov, tesnejše evropsko sodelovanje pri nadzoru finančne stabilnosti, mehanizem za zgodnje opozarjanje in obvladovanje kriz, vključno z obvladovanjem čezmejnih in medsektorskih tveganj, ter tudi z namenom preučiti sodelovanje med EU in drugimi večjimi pravnimi sistemi, da bi prispevali k ohranjanju finančne stabilnosti na svetovni ravni. Prizadevati si je treba za nadaljnje povezovanje nadzornih organov, da bo mogoče doseči ustrezno raven nadzornega zbliževanja in sodelovanja v EU ter prispevati k stabilnosti finančnega sistema. Rezultat tega povezovanja bi bil lahko evropski sistem bančnih nadzornikov, ki bi se zgledoval po evropskem sistemu centralnih bank.

 

Komisija bi morala čim prej in v vsakem primeru pred 31. decembrom 2009 poročati Evropskemu parlamentu in Svetu o vseh ugotovitvah v zvezi s tem ter predložiti vse zakonodajne predloge, ki so potrebni za odpravo pomanjkljivosti določb glede ureditve sodelovanja nadzornih organov, ob upoštevanju priporočil skupine na visoki ravni za finančni nadzor in dejstva, da bi bilo treba močnejšo vlogo nadzornega sistema na ravni EU vzpostaviti do 31. decembra 2011.

Predlog spremembe             6

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Ker je izguba, ki izhaja iz izpostavljenosti do kreditnih institucij ali investicijskih podjetij, lahko prav tako velika kot izguba zaradi drugih izpostavljenosti, bi bilo treba te izpostavljenosti obravnavati in o njih poročati kot o vseh drugih izpostavljenosti.

(14) Ker je izguba, ki izhaja iz izpostavljenosti do kreditnih institucij ali investicijskih podjetij, lahko prav tako velika kot izguba zaradi drugih izpostavljenosti, bi bilo treba te izpostavljenosti obravnavati in o njih poročati kot o vseh drugih izpostavljenosti. Poleg tega pa so zelo kratkoročne izpostavljenosti, ki se nanašajo na storitve plačil, obračuna, poravnave in skrbništva za stranke, izvzete, da se omogoči nemoteno delovanje finančnih trgov in z njimi povezanih infrastruktur. Te storitve zajemajo, na primer, izvajanje gotovinsko-klirinških ukrepov in poravnav, postopkov korporativnih dejanj, kot tudi posojanje vrednostnih papirjev in podobne dejavnosti, ki lajšajo poravnave. Te izpostavljenosti med drugim zajemajo stanja na medbančnih računih, ki izhajajo iz plačil strank, vključno s kreditiranimi ali v breme vpisanimi honorarji in obrestmi, ter iz drugih plačil za storitve za stranke, kot tudi dane ali prejete garancije.

Predlog spremembe             7

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Določbe, ki se nanašajo na zunanje bonitetne institucije v okviru te direktive, morajo biti v skladu z Uredbo (ES) št. .../2009 o agencijah za ocenjevanje bonitete. Predvsem Odbor evropskih bančnih nadzornikov mora pregledati svoje smernice za priznanje zunanjih bonitetnih institucij (ECAI), da se izognemo podvajanju dela in zmanjšamo breme postopka priznavanja, kadar je zunanja bonitetna institucija registrirana kot bonitetna agencija na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe             8

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Treba je tudi odpraviti neskladnosti med interesi družb, ki posojila preoblikujejo v vrednostne papirje, s katerimi se trguje, in druge finančne instrumente (originatorji) ter družbami, ki vlagajo v te vrednostne papirje ali instrumente (vlagatelji). Zato je pomembno, da originatorji obdržijo izpostavljenost tveganju zadevnih posojil. Zlasti če se kreditno tveganje prenese z listinjenjem, se morajo vlagatelji odločati skrbno, za kar potrebujejo ustrezne informacije o listinjenju.

(15) Treba bi bilo tudi odpraviti neskladnosti med interesi družb, ki posojila preoblikujejo v vrednostne papirje, s katerimi se trguje, in druge finančne instrumente (originatorji ali sponzorji) ter družbami, ki vlagajo v te vrednostne papirje ali instrumente (vlagatelji). Prav tako je pomembno razlikovati med listinjenjem, kjer so interesi originatorja ali sponzorja in interesi vlagateljev usklajeni, ker ima na primer originator ali sponzor pomemben delež v finančnem premoženju za zavarovanje terjatev, in listinjenjem, kjer ti interesi niso usklajeni. Poleg tega morajo kazni za nespoštovanje obveznosti potrebne skrbnosti biti sorazmerne. Zato je pomembno, da originatorji ali sponzorji obdržijo izpostavljenost tveganju zadevnih posojil. V skladu s tem bi bilo treba zadržani delež uporabljati za prenose kreditnega tveganja, kot so nakup denarnih terjatev, konzorcijska posojila ali zamenjave neplačil, če je njihova ekonomska vsebina skladna z opredelitvijo listinjenja v okviru te direktive. Zlasti če se kreditno tveganje prenese z listinjenjem, se morajo vlagatelji odločati skrbno, za kar potrebujejo ustrezne informacije o listinjenju. Ukrepi za reševanje morebitne neskladnosti teh struktur morajo biti v vseh ureditvah finančnih sektorjev dosledni in usklajeni. Komisija bi morala pripraviti ustrezne zakonodajne predloge, da se zagotovita doslednost in usklajenost.

Predlog spremembe             9

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Postopki potrebne skrbnosti lahko ustvarijo več zaupanja in omogočijo navzkrižno preverjanje, če temeljijo na načelu odprtosti. Zato bi morali originatorji, sponzorji in vlagatelji, ob spoštovanju varstva osebnih podatkov in zasebnosti, izvajati potrebno skrbnost bolj odprto kot zaupno.

Predlog spremembe             10

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15b) Države članice in pristojni organi bi morali zagotoviti, da imajo nacionalni regulatorji na voljo dovolj osebja in sredstev za izvajanje svojih nadzornih obveznosti iz člena 122a, in da imajo zaposleni, ki so vključeni v nadzor kreditnih institucij v skladu s členom 122a, primerno znanje in izkušnje za izvajanje dodeljenih nalog.

Predlog spremembe             11

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Zlasti je treba Komisijo pooblastiti za spremembo Priloge III Direktive 2006/48/ES, da se upošteva razvoj dogodkov na finančnih trgih ali razvoj računovodskih standardov ali zahtev, ki upoštevajo zakonodajo Skupnosti, ali glede konvergence nadzornih praks in da se spremeni odstotek, naveden v členu 111(1) navedene Direktive, da se upošteva razvoj dogodkov na finančnih trgih. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega, ki spreminjajo nebistvene elemente Direktive 2006/48/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, kakor je določeno v členu 5a Sklepa 1999/468/ES.

(19) Zlasti je treba Komisijo pooblastiti za spremembo Priloge III Direktive 2006/48/ES, da se upošteva razvoj dogodkov na finančnih trgih ali razvoj računovodskih standardov ali zahtev, ki upoštevajo zakonodajo Skupnosti, ali glede konvergence nadzornih praks. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega, ki spreminjajo nebistvene elemente Direktive 2006/48/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, kakor je določeno v členu 5a Sklepa 1999/468/ES.

Predlog spremembe             12

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Kriza je razkrila potrebo po boljši analizi in odzivu na makro-bonitetne težave – težave, ki so na stičišču makroekonomske politike in ureditve finančnega sistema. Pri tem bo treba preučiti:

 

– politik, ki zaostrujejo vrhove in padce poslovnega cikla (tudi, morebiti, zaostrujejo finančne krize z zahtevo po dodatnem kapitalu v recesiji in neustreznem kapitalu v obdobju rasti); ali bi banke morale oblikovati močne kapitalske rezerve in rezervacije med ciklom, ki bi se lahko uporabile med recesijo,

 

– predpostavk za korelacije, na kateri temeljijo metodologije za izračunavanje regulatornega kapitala, ter

 

– uvedbe kazalnika finančnega vzvoda za banke.

 

Komisija bi za reševanje teh vprašanj morala do 31. decembra 2009 pregledati to direktivo v celoti ter Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti poročilo in vse ustrezne predloge.

Predlog spremembe             13

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19b) Da bi zagotovila finančno stabilnost, bi morala Komisija pregledati ukrepe za povečanje preglednosti trgov "prek okenc"(over-the-counter), na primer z zahtevo, da izmenjave neplačil potekajo prek osrednje klirinške hiše, ki je bila ustanovljena v Evropski uniji, zanjo veljajo predpisi EU in se nadzoruje v EU, da bi zmanjšali izpostavljenost tveganju nasprotne stranke ter, splošneje, zagotovili učinkovit nadzor teh subjektov. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti to poročilo skupaj z vsemi ustreznimi predlogi.

Predlog spremembe             14

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 19 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19c) Komisija bi morala do 31. decembra 2009 poročati Evropskemu parlamentu in Svetu o ustreznosti in pričakovanemu učinku zahteve, da institucije ohranijo pomemben neto delež v svojih listinjenjih ob upoštevanju razvoja na mednarodnih trgih in v politiki.

Predlog spremembe             15

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 19 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19d) Posebne značilnosti mikrokreditov bi bilo treba upoštevati pri oceni tveganja. Poleg tega bi bilo treba zaradi majhnega razvoja mikrokreditov spodbujati razvoj ustreznih bonitetnih sistemov ter razvoj mikrokreditov. Bonitetna ureditev in nadzor v zvezi z mikrokrediti bi morala biti sorazmerna z mikrokreditnimi dejavnostmi. Takšen nadzor bi bilo treba prilagoditi razvoju standardnih bonitetnih sistemov ter dejanskim razmeram in tveganjem mikrokreditnih dejavnosti.

Predlog spremembe             16

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 a (novo)

Direktiva 2006/48/ES

Člen 41 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Prvi odstavek člena 41 se nadomesti z naslednjim:

 

"Države članice gostiteljice do nadaljnjega usklajevanja ostanejo odgovorne za nadzor likvidnosti podružnic kreditnih institucij v sodelovanju s pristojnimi organi matične države članice, ter zagotovijo, da so podružnice dovolj likvidne."

Predlog spremembe             17

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/48/ES

Člen 42a – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) verjetne posledice prenehanja ali opustitve dejavnosti kreditne institucije za plačilne in klirinške sisteme ter sisteme poravnave v državi članici gostiteljici;

(b) verjetne posledice prenehanja ali opustitve dejavnosti kreditne institucije za likvidnost ter za plačilne in klirinške sisteme ter sisteme poravnave v državi članici gostiteljici;

Predlog spremembe             18

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5

Direktiva 2006/48/ES

Člen 42b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pristojni organi pri opravljanju svojih nalog upoštevajo konvergenco glede nadzornih orodij in nadzornih praks pri uporabi zakonov in drugih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive. V ta namen države članice zagotovijo, da pristojni organi sodelujejo pri dejavnostih Odbora evropskih bančnih nadzornikov in upoštevajo njihove nezavezujoče smernice in priporočila.

1. Pristojni organi pri opravljanju svojih nalog upoštevajo konvergenco glede nadzornih orodij in nadzornih praks pri uporabi zakonov in drugih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive. V ta namen države članice zagotovijo, da pristojni organi sodelujejo pri dejavnostih Odbora evropskih bančnih nadzornikov in se ravnajo po njegovih smernicah in priporočilih ali pojasnijo vsakršno neupoštevanje teh smernic; zagotovijo tudi, da nacionalna pooblastila, podeljena nadzornikom, ne ovirajo izvajanja njihovih dolžnosti kot članov tega odbora ali v okviru te direktive; zagotovijo tudi, da zaradi sklepov, ki jih sprejmejo pristojni organi ob upoštevanju člena 40(3) ali po priporočilih odbora, ne nastanejo obveznosti v okviru njihovega nacionalnega mandata.

Predlog spremembe             19

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5

Direktiva 2006/48/ES

Člen 42b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Odbor evropskih bančnih nadzornikov Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropski komisiji vsaka tri leta poroča o napredku, doseženem pri nadzorni konvergenci, prvič pa 31. decembra 2010.

2. Odbor evropskih bančnih nadzornikov Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropski komisiji vsako leto poroča o napredku, doseženem pri nadzorni konvergenci, prvič pa 1. januarja 2011.

Predlog spremembe             20

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6 – točka a

Direktiva 2006/48/ES

Člen 49 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) centralnim bankam in drugim organom s podobno funkcijo v vlogi monetarne oblasti, kadar so te informacije pomembne za opravljanje njihovih zakonsko predpisanih nalog, vključno z vodenjem monetarne politike, nadzorom plačil in sistemov poravnave vrednostnih papirjev, ter varovanjem finančne stabilnosti; ter

(a) ECB, centralnim bankam in drugim organom s podobno funkcijo v vlogi monetarne oblasti, kadar so te informacije pomembne za opravljanje njihovih zakonsko predpisanih nalog, vključno z vodenjem monetarne politike, nadzorom likvidnosti, plačil in sistemov poravnave vrednostnih papirjev, sistemskimi tveganji ter varovanjem finančne stabilnosti; ter

Predlog spremembe             21

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6 – točka b

Direktiva 2006/48/ES

Člen 49 – odstavek 3 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V izrednih razmerah iz člena 130(1) države članice pristojnim organom omogočijo, da posredujejo informacije centralnim bankam v Skupnosti, kadar so te informacije pomembne za opravljanje njihovih zakonsko predpisanih nalog, vključno z vodenjem monetarne politike, nadzorom plačil in sistemov poravnave vrednostnih papirjev, ter varovanjem finančne stabilnosti.

V izrednih razmerah iz člena 130(1) države članice pristojnim organom omogočijo, da posredujejo informacije ECB, centralnim bankam v Skupnosti, kadar so te informacije pomembne za opravljanje njihovih zakonsko predpisanih nalog, vključno z vodenjem monetarne politike, nadzorom likvidnosti, plačil in sistemov poravnave vrednostnih papirjev, sistemskih tveganj ter varovanjem finančne stabilnosti.

Predlog spremembe             22

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Direktiva 2006/48/ES

Člen 50 – odstavek 2 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V izrednih razmerah iz člena 130(1) države članice pristojnim organom omogočijo, da oddelkom iz prvega odstavka v vseh zadevnih državah članicah razkrijejo informacije.

V izrednih razmerah iz člena 130(1) države članice pristojnim organom omogočijo, da oddelkom iz prvega odstavka v vseh zadevnih državah članicah razkrijejo vse ustrezne informacije za izvajanje njihovih nalog.

Predlog spremembe             23

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8 – točka b a (novo)

Direktiva 2006/48/ES

Člen 57 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) V členu 57 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:

 

"Za namene točke (b) države članice dovolijo vključitev vmesnih dobičkov ali dobičkov ob koncu leta, preden se sprejme uradni sklep, le, če te dobičke preverijo osebe, odgovorne za revizijo računovodskih izkazov, in če se pristojnim organom dokaže, da so bili zneski dobičkov ovrednoteni v skladu z načeli iz Direktive 86/635/EGS in so prosti vseh predvidljivih obremenitev ali dividend."

Predlog spremembe             24

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11

Direktiva 2006/48/ES

Člen 63a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Zakonske ali pogodbene določbe, ki urejajo instrument, predpisujejo, da so glavnica, neplačane obresti ali dividende take, da absorbirajo izgubo in ne ovirajo dokapitalizacije kreditne institucije.

4. Zakonske ali pogodbene določbe, ki urejajo instrument, predpisujejo, da so glavnica, neplačane obresti ali dividende take, da absorbirajo izgubo in ne ovirajo dokapitalizacije kreditne institucije z ustreznimi mehanizmi, ki jih opredeli Odbor evropskih bančnih nadzornikov v skladu z odstavkom 6.

Predlog spremembe             25

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11

Direktiva 2006/48/ES

Člen 63a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Odbor evropskih bančnih nadzornikov pripravi smernice za konvergenco nadzornih praks v zvezi z instrumenti iz odstavka 1 in spremlja njihovo uporabo. Komisija bo do januarja leta 2012 pregledala uporabo tega člena ter poročala Parlamentu in Svetu.

6. Odbor evropskih bančnih nadzornikov pripravi smernice za konvergenco nadzornih praks v zvezi z instrumenti iz odstavka 1 in člena 57(a) ter spremlja njihovo uporabo. Komisija bo do 31. decembra 2011 pregledala uporabo tega člena ter poročala Evropskemu parlamentu in Svetu, pripravila bo tudi vse ustrezne predloge za zagotavljanje kakovosti lastnih sredstev.

Predlog spremembe             26

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 13 a (novo)

Direktiva 2006/48/ES

NASLOV V – poglavje 2 – oddelek 2 – pododdelek 2 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) V NASLOVU V, poglavje 2, oddelek 2 se naslov pred členom 74 nadomesti z naslednjim:

 

„Izračuni za zahteve in zahteve glede poročanja

Predlog spremembe             27

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 13 a (novo)

Direktiva 2006/48/ES

Člen 74 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

13a. V členu 74(2) se doda naslednji pododstavek:

 

"Pristojni organi od 1. januarja 2013 uvedejo enotno obliko, pogostost in datume poročanja za izračune, o katerih poročajo kreditne institucije. Za lažji potek tega postopka Odbor evropskih bančnih nadzornikov do 31. decembra 2011 pripravi smernice o uvedbi enotne oblike poročanja v Skupnosti. Oblike poročanja ustrezajo naravi, obsegu in zahtevnosti dejavnosti kreditnih institucij."

Predlog spremembe             28

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 13 b (novo)

Direktiva 2006/48/ES

Člen 81 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

13b. Člen 81(2) se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

"2. Pristojni organi priznajo ECAI kot primerno za namene člena 80 le, če se prepričajo, da njena metodologija za ocenjevanje izpolnjuje zahteve po objektivnosti, neodvisnosti, nenehnem preverjanju in preglednosti ter da bonitetne ocene, ki so rezultat metodologije, izpolnjujejo zahteve po verodostojnosti in preglednosti. Za navedene namene pristojni organi upoštevajo tehnična merila iz dela 2 Priloge VI. Če je ECAI registriran kot bonitetna agencija v skladu z Uredbo (ES) št. .../2009 z dne ...* Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah**, za pristojne organe to pomeni, da so zahteve po objektivnosti, neodvisnosti, stalnem preverjanju in preglednosti v zvezi z metodologijo za ocenjevanje izpolnjene.

 

** UL vstaviti številko in datum

** UL L ... "

Predlog spremembe             29

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 14 – točka a

Direktiva 2006/48/ES

Člen 87 – odstavek 11 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11. Če izpostavljenosti v obliki investicijskih skladov izpolnjujejo merila iz točk 77 in 78 dela 1 Priloge VI in če kreditna institucija pozna vse osnovne izpostavljenosti investicijskih skladov ali dele take izpostavljenosti, kreditna institucija pregleda navedene osnovne izpostavljenosti in izračuna zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti in zneske pričakovanih izgub v skladu z metodami iz tega pododdelka. Odstavek 12 se uporablja za del osnovne izpostavljenosti investicijskih skladov, ki jih kreditna institucija ne pozna in jih ne more poznati.

11. Če izpostavljenosti v obliki investicijskih skladov izpolnjujejo merila iz točk 77 in 78 dela 1 Priloge VI in če kreditna institucija pozna vse osnovne izpostavljenosti investicijskih skladov ali dele take izpostavljenosti, kreditna institucija pregleda navedene osnovne izpostavljenosti in izračuna zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti in zneske pričakovanih izgub v skladu z metodami iz tega pododdelka. Odstavek 12 se uporablja za del osnovne izpostavljenosti investicijskih skladov, ki jih kreditna institucija ne pozna ali jih ne more poznati. Odstavek 12 se uporablja zlasti v primerih, ko bi bilo za kreditne institucije neprimerno obremenjujoče, če bi morale pregledati osnovne izpostavljenosti, da bi izračunale tveganju prilagojene zneske in zneske pričakovanih izgub v skladu z metodami iz tega oddelka.

Predlog spremembe             30

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 14 – točka a

Direktiva 2006/48/ES

Člen 87 – odstavek 11 – pododstavek 2 – točka b – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) za izpostavljenosti, za katere velja posebna utež tveganja za neocenjene izpostavljenosti ali najvišja stopnja kreditne kvalitete za določeno kategorijo izpostavljeni, se utež tveganja pomnoži s faktorjem 2, vendar ne sme presegati 1.250 %;

(i) za izpostavljenosti, za katere velja posebna utež tveganja za neocenjene izpostavljenosti ali stopnja kreditne kvalitete z največjo utežjo tveganja za določeno kategorijo izpostavljenosti, se utež tveganja pomnoži s faktorjem 2, vendar ne sme presegati 1.250 %;

Predlog spremembe             31

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 14 – točka a

Direktiva 2006/48/ES

Člen 87 – odstavek 11 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če za namene točke (a) kreditna institucija ne more razlikovati med izpostavljenostmi iz naslova zasebnih lastniških instrumentov, lastniških instrumentov, s katerimi se trguje na borzi in drugih lastniških instrumentov, obravnava zadevne izpostavljenosti kot izpostavljenosti iz naslova drugih lastniških instrumentov. Če te izpostavljenosti, upoštevane skupaj z neposrednimi izpostavljenostmi kreditne institucije v tej kategoriji izpostavljenosti, niso bistvene v smislu člena 89(2), se lahko na podlagi odobritve pristojnih organov uporablja odstavek 1 navedenega člena.

Če za namene točke (a) kreditna institucija ne more razlikovati med izpostavljenostmi iz naslova zasebnih lastniških instrumentov, lastniških instrumentov, s katerimi se trguje na borzi in drugih lastniških instrumentov, obravnava zadevne izpostavljenosti kot izpostavljenosti iz naslova drugih lastniških instrumentov. Če te izpostavljenosti, upoštevane skupaj z neposrednimi izpostavljenostmi kreditne institucije v tej kategoriji izpostavljenosti, niso bistvene v smislu člena 89(2), se lahko brez poseganja v člen 154(6) na podlagi odobritve pristojnih organov uporablja odstavek 1 navedenega člena.

Predlog spremembe             32

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 15 a (novo)

Direktiva 2006/48/ES

Člen 97 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

15a. Člen 97(2) se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

"2. Pristojni organi priznajo, da ECAI izpolnjuje pogoje iz odstavka 1 le, če ugotovijo, da izpolnjuje zahteve iz člena 81 ob upoštevanju tehničnih meril v delu 2 priloge VI, in če je dokazala sposobnost na področju listinjenja, ki jo je mogoče utemeljiti na podlagi širokega tržnega sprejemanja. Če je ECAI registriran kot bonitetna agencija v skladu z Uredbo (ES) št. .../2009 z dne ...* Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah**, za pristojne organe to pomeni, da so zahteve po objektivnosti, neodvisnosti, stalnem preverjanju in preglednosti v zvezi z metodologijo za ocenjevanje izpolnjene.

 

* UL vstaviti številko in datum

** UL L ... "

 

 

Predlog spremembe             33

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 16 – točka a

Direktiva 2006/48/ES

Člen 106 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) pri poslih s tujimi valutami izpostavljenosti, ki nastanejo v običajnem poteku poravnave v 48 urah po plačilu;

(a) pri poslih s tujimi valutami izpostavljenosti, ki nastanejo v običajnem poteku poravnave v dveh dneh po plačilu;

Predlog spremembe             34

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 16 – točka a

Direktiva 2006/48/ES

Člen 106 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) pri opravljanju storitev prenosa denarja ali obračuna in poravnave poslov z vrednostnimi papirji za stranke, zapoznelih prejemkov pri financiranju in drugih izpostavljenosti, ki izhajajo iz dejavnosti strank, ki ne trajajo dlje kot naslednji delovni dan.

(c) pri opravljanju storitev prenosa denarja, vključno z izvrševanjem plačilnih storitev, obračunom in poravnavo v kateri koli valuti ter ustreznimi storitvami obračuna, poravnave ter depozita bančnih in finančnih instrumentov za stranke, zapoznelih prejemkov pri financiranju in drugih izpostavljenosti v povezavi s tistimi storitvami ali dejavnostmi za stranke ali izpostavljenostmi do ponudnikov teh storitev, ki ne trajajo dlje kot naslednji delovni dan.

Predlog spremembe             35

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 16 – točka b

Direktiva 2006/48/ES

Člen 106 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Da se ugotovi obstoj skupine povezanih oseb glede izpostavljenosti iz točk (m), (o) in (p) člena 79(1), če obstaja izpostavljenost do finančnega premoženja, kreditna institucija oceni shemo in njene osnovne izpostavljenosti. V ta namen kreditna institucija ovrednoti ekonomsko vsebino in tveganja, povezana s strukturo transakcije.

3. Da se ugotovi obstoj skupine povezanih oseb glede izpostavljenosti iz točk (m), (o) in (p) člena 79(1), če obstaja izpostavljenost do finančnega premoženja, kreditna institucija oceni shemo ali njene osnovne izpostavljenosti ali oboje. V ta namen kreditna institucija ovrednoti ekonomsko vsebino in tveganja, povezana s strukturo transakcije.

Predlog spremembe             36

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 18

Direktiva 2006/48/ES

Člen 110 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se poroča vsaj dvakrat na leto.

2. Države članice zagotovijo, da se poroča vsaj dvakrat na leto. Pristojni organi od 1. januarja 2013 uporabljajo enotno obliko, pogostost in enotne datume poročanja. Odbor evropskih bančnih nadzornikov do 31. decembra 2011 pripravi smernice o uvedbi enotne oblike poročanja v Skupnosti za lažji potek tega postopka . Oblike poročanja ustrezajo značaju, obsegu in zahtevnosti dejavnosti kreditnih institucij.

Predlog spremembe             37

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 21 – točka d

Direktiva 2006/48/ES

Člen 113 – odstavek 4 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) ne glede na točko (f) odstavka 1 tega člena izpostavljenosti kreditne institucije do nadrejene družbe, drugih podrejenih družb te nadrejene družbe ali lastnih podrejenih družb, če so te družbe in tudi sama kreditna institucija vključene v nadzor na konsolidirani osnovi, v skladu s to direktivo ali z enakovrednimi standardi, ki veljajo v tretji državi; izpostavljenosti, ki ne izpolnjujejo teh meril, izvzete iz člena 111(1) ali ne, se obravnavajo kot izpostavljenosti do tretje osebe;

(c) ne glede na točko (f) odstavka 1 tega člena izpostavljenosti, vključno z udeležbo ali drugo vrsto deležev, kreditne institucije do nadrejene družbe, drugih podrejenih družb te nadrejene družbe ali lastnih podrejenih družb, če so te družbe in tudi sama kreditna institucija vključene v nadzor na konsolidirani osnovi, v skladu s to direktivo ali z enakovrednimi standardi, ki veljajo v tretji državi; izpostavljenosti, ki ne izpolnjujejo teh meril, izvzete iz člena 111(1) ali ne, se obravnavajo kot izpostavljenosti do tretje osebe.

Predlog spremembe             38

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 21 – točka d

Direktiva 2006/48/ES

Člen 113 – odstavek 4 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) aktivne postavke, ki predstavljajo terjatve in druge izpostavljenosti do institucij, pod pogojem, da te izpostavljenosti niso del lastnih sredstev teh institucij, ne trajajo dlje kot do naslednjega delovnega dne in so denominirane v valuti države članice, ki uporablja to možnost, pod pogojem, da ta valuta ni euro.

(f) aktivne postavke, ki predstavljajo terjatve in druge izpostavljenosti do institucij, pod pogojem, da te izpostavljenosti niso del lastnih sredstev teh institucij, ne trajajo dlje kot do naslednjega delovnega dne in niso denominirane v glavni trgovalni valuti.

Predlog spremembe             39

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 21 – točka d

Direktiva 2006/48/ES

Člen 113 – odstavek 4 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

 

(fa) aktivne postavke, ki predstavljajo terjatve do centralnih bank v obliki zahtevanih obveznih rezerv, shranjenih v teh centralnih bankah, in aktivne postavke, ki so terjatve do centralnih vlad v obliki zakonsko predpisanih likvidnostnih zahtev, se hranijo kot državni vrednostni papirji ter so denominirane in vplačane v nacionalnih valutah posojilojemalcev.

Predlog spremembe             40

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 21 – točka d

Direktiva 2006/48/ES

Člen 113 – odstavek 4 – točka f b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb) 50 % zunajbilančnih dokumentarnih akreditivov s srednjim in srednjim/nizkim tveganjem ter, pod pogojem, da se s tem strinjajo pristojni organi, 80 % drugih jamstev, razen osebnih jamstev za posojila, ki temeljijo na zakonskih in podzakonskih predpisih in jih svojim članom dajejo vzajemne jamstvene sheme, ki imajo status kreditne institucije.

Predlog spremembe             41

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 21 – točka d

Direktiva 2006/48/ES

Člen 113 – odstavek 4 – točka f c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fc) zakonsko predvidena jamstva, ki se uporabljajo, ko se hipotekarno posojilo, financirano z izdajo hipotekarnih obveznic, plača hipotekarnemu posojilojemalcu pred dokončnim vpisom v zemljiško knjigo, pod pogojem, da garancija ni uporabljena za zmanjšanje tveganja pri izračunu tveganju prilagojene aktive.

Predlog spremembe             42

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 23

Direktiva 2006/48/ES

Člen 115 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vrednost premoženja, kakor zahtevajo pristojni organi, se izračuna na osnovi strogih standardov vrednotenja, določenih z zakonom ali drugim predpisom. Vrednotenje se opravi vsaj enkrat na leto.

Vrednost premoženja, kakor zahtevajo pristojni organi, se izračuna na osnovi strogih standardov vrednotenja, določenih z zakonom ali drugim predpisom. Vrednotenje se opravi vsaj enkrat vsaka tri leta za stanovanjske nepremičnine.

Predlog spremembe             43

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Direktiva 2006/48/ES

Člen 122a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kreditna institucija je izpostavljena kreditnemu tveganju obveznosti ali morebitne obveznosti ali paketu obveznosti ali morebitnih obveznosti le v naslednjih primerih, če ni neposredno sodelovala pri pogajanjih, strukturiranju in dokumentiranju prvotnega dogovora, s katerim so nastale obveznosti ali morebitne obveznosti:

1. Kreditna institucija, ki ni originator, sponzor ali prvotni posojilodajalec, je izpostavljena kreditnemu tveganju pozicije listinjenja v svoji trgovalni knjigi ali bančni knjigi, če so originator, sponzor ali prvotni posojilodajalec kreditni instituciji izrecno sporočili, da bodo trajno ohranjali pomemben neto delež, ki bo v vsakem primeru vsaj 5 % ali enakovreden delež pri donosnosti listinjenih izpostavljenosti.

(a) osebe ali subjekti, ki so sodelovali pri neposrednih pogajanjih, strukturiranju in dokumentiranju prvotnega dogovora z dolžnikom ali potencialnim dolžnikom, ali, če je primerno,

 

(b) osebe ali subjekti, ki upravljajo in kupujejo take obveznosti ali morebitne obveznosti neposredno ali posredno za račun kreditne institucije,

 

so se kreditni instituciji obvezali, da bodo trajno vzdrževali pomemben neto delež in v vsakem primeru vsaj 5 odstotkov v pozicijah s profilom tveganja, ki je enak tistemu, ki mu je izpostavljena kreditna institucija.

 

 

Za namene prvega pododstavka ohranitev neto deleža pomeni:

 

(a) ohranitev vsaj 5 % nominalne vrednosti vseh tranš, prodanih ali prenesenih na vlagatelje;

 

(b) v primeru listinjenja obnavljajočih se izpostavljenosti ohranitev interesa originatorja v višini vsaj 5 % nominalne vrednosti listinjenih izpostavljenosti

 

(c) ohranitev naključno izbranih izpostavljenosti, ki so enakovredne vsaj 5 % nominalne vrednosti listinjenih izpostavljenosti, če bi bile te sicer listinjene v listinjenju, pod pogojem, da je število potencialno listinjenih izpostavljenosti na dan listinjenja vsaj 100

 

(d) ohranitev tranše prve izgube in po potrebi drugih tranš, ki imajo enak ali resnejši profil tveganja in ne zapadejo prej kot tiste, ki so prenesene ali prodane investitorju, tako da je skupna ohranitev enaka vsaj 5 % nominalne vrednosti listinjenih izpostavljenosti; ali

 

(e) izrecno in brezpogojno jamstvo originatorja, sponzorja ali prvotnega posojilodajalca, glede na primer, iz katerega je razvidno, da listinjene izpostavljenosti in dolžniki izpolnjujejo merila, veljavna za aktivo in dolžnike v transakcijski dokumentaciji, ali iz katerega je razvidno vsakršno odstopanje od teh meril, ter da so originator, sponzor ali prvotni posojilodajalec ravnali s potrebno skrbnostjo v zvezi s tem, vključno z profili tveganja.

 

Neto delež se meri na datum listinjenja in se ohranja trajno. Zanj ne velja nikakršno zmanjševanje kreditnega tveganja ali nikakršne kratke pozicije ali druga varovala. Neto delež je za zunajbilančne postavke nominalna vrednost.

 

Za namene tega člena "trajno" pomeni, da ohranjene pozicije, delež ali izpostavljenosti niso varovane pred tveganjem ali prodane.

 

Za vsako listinjenje velja samo ena zahteva za ohranitev deleža.

Predlog spremembe             44

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Direktiva 2006/48/ES

Člen 122a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja za obveznosti ali morebitne obveznosti, ki predstavljajo terjatve ali pogojne terjatve na naslednja telesa ali terjatve ali pogojne terjatve, ki jih jamčijo naslednja telesa:

2. Odstavek 1 se ne uporablja, če so listinjene izpostavljenosti terjatve ali pogojne terjatve do naslednjih teles oziroma terjatve ali pogojne terjatve, ki jih v celoti, brezpogojno in nepreklicno jamčijo naslednja telesa:

(a) centralne ravni države ali centralne banke;

(a) centralne ravni države ali centralne banke;

 

(b) regionalne vlade, lokalni organi in subjekti javnega sektorja držav članic;

(b) institucije s stopnjo kreditne kvalitete 3 ali več v skladu s točko 29 dela 1 Priloge VI in

(c) institucije, ki jim je dodeljena 50-odstotna ali manjša utež tveganja v skladu s členi 78 do 83; ter

(c) multilateralne razvojne banke.

(d) multilateralne razvojne banke.

 

 

Odstavek 1 se ne uporablja za konzorcijska posojila ali zamenjavo plačil, če se ti instrumenti ne uporabljajo za združevanje ali varovanje obveznosti iz odstavka 1.

Odstavek 1 se ne uporablja za:

 

(a) transakcije na podlagi jasnega, preglednega in dostopnega indeksa, če so osnovni referenčni subjekti enaki tistim, ki sestavljajo indeks subjektov, s katerim se veliko trguje, ali če so to drugi prenosni vrednostni papirji, razen pozicij listinjenja;

 

(b) konzorcijska posojila, odkupljene denarne terjatve ali zamenjave neplačil, če se ti instrumenti ne uporabljajo za združevanje listinjenih sredstev, zajetih v odstavku 1 in/ali njihovo varovanje pred tveganjem.

Predlog spremembe             45

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Direktiva 2006/48/ES

Člen 122a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Odstavka 1 in 2 se uporabljata za izpostavljenosti, ki jih imajo kreditne institucije po 1. januarju 2011. Pristojni organi se lahko odločijo, da v obdobjih izrednih razmer za splošno tržno likvidnost začasno zadržijo zahteve.

črtano

Predlog spremembe             46

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Direktiva 2006/48/ES

Člen 122a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Kreditne institucije morajo biti pred naložbami in stalno v vsakem trenutku pristojnim organom za vsako svojo pozicijo listinjenja sposobne pisno dokazati, da dobro razumejo formalne politike in postopke za analizo in evidentiranje in da jih tudi izvajajo:

4. Kreditne institucije, ki niso originatorji ali sponzorji ali prvotni posojilodajalci, morajo biti pred naložbami in če je potrebno, po njih, za vsako od svojih pozicij listinjenja sposobne dokazati pristojnim organom, da dobro razumejo ter izvajajo formalne politike in postopke, ki so primerni za njihovo trgovalno knjigo in bančno knjigo in sorazmerni s profilom tveganja njihovih naložb v pozicijah listinjenja, za analizo in evidentiranje:

(a) obveznost iz odstavka 1, da morajo originatorji in/ali sponzorji ohranjati neto delež v listinjenju in obdobje, za katero ta obveznost velja;

(a) informacij, ki jih originatorji ali sponzorji razkrijejo v skladu s točko 1, da določijo neto delež, ki ga stalno ohranjajo v listinjenju;

(b) značilnosti tveganja posameznih pozicij listinjenja;

(b) značilnosti tveganja posameznih pozicij listinjenja;

(c) značilnosti tveganja izpostavljenosti iz naslova pozicij listinjenja;

(c) značilnosti tveganja izpostavljenosti iz naslova pozicij listinjenja;

(d) dobro ime in izkušnje dejanske izgube pri prejšnjih listinjenjih originatorjev v zadevnih kategorijah izpostavljenosti iz naslova pozicij listinjenja;

(d) dobrega imena in izkušenj dejanske izgube pri prejšnjih listinjenjih originatorjev ali sponzorjev v zadevnih kategorijah izpostavljenosti iz naslova pozicij listinjenja;

(e) izjave originatorjev in sponzorjev o svoji skrbnosti v zvezi z dolžniki in po potrebi v zvezi s kakovostjo zavarovanja izpostavljenosti iz naslova pozicije listinjenja;

(e) izjav originatorjev ali sponzorjev oziroma njihovih zastopnikov ali svetovalcev o njihovi skrbnosti glede listinjenih izpostavljenosti in po potrebi glede kakovosti zavarovanja za kritje listinjenih izpostavljenosti, potrebne skrbnosti originatorjev ali sponzorjev ali potrebne skrbnosti v njihovem imenu, ki morajo biti na voljo v skladu z načelom potrebne odprte skrbnosti;

(f) kjer je primerno, metodologije in koncepte, na katerih temelji vrednotenje zavarovanja za kritje izpostavljenosti iz naslova pozicije listinjenja, ter politike, ki jih sprejmejo originatorji, da zagotovijo neodvisnost ocenjevalca in

(f) kjer je primerno, metodologij in konceptov, na katerih temelji vrednotenje zavarovanja za kritje listinjenih izpostavljenosti, ter politik, ki jih sprejme originator ali sponzor, da zagotovi neodvisnost ocenjevalca; ter

(g) vse strukturne lastnosti listinjenja, ki lahko bistveno vplivajo na uspešnost pozicij listinjenja kreditne institucije. Kreditne institucije v ta namen pred naložbami in po njih redno izvajajo in evidentirajo ustrezna testiranja izjemnih situacij, ki se izvajajo neodvisno od ECAI, ki so ocenili listinjenje, in ki temeljijo na vseh ustreznih informacijah, ki jih v ta namen zagotovi originator.

(g) vseh strukturnih lastnosti listinjenja, ki lahko bistveno vplivajo na uspešnost pozicij listinjenja kreditne institucije.

 

Kreditne institucije redno izvajajo lastna testiranja izjemnih razmer, ki ustrezajo njihovim pozicijam listinjenja. V ta namen se lahko kreditne institucije zanašajo na testiranja izjemnih razmer, ki jih izvaja ECAI, pod pogojem, da lahko na zahtevo dokažejo, da razumejo metodologijo, predpostavke in rezultate.

Predlog spremembe             47

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Direktiva 2006/48/ES

Člen 122a – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Kreditne institucije vzpostavijo formalne postopke za stalno in časovno ustrezno spremljanje informacij glede uspešnosti izpostavljenosti iz naslova njihovih pozicij listinjenja. Kjer je primerno, to vključuje vsaj vrsto izpostavljenosti, trajanje izpostavljenosti, ki jih je imel originator, vključno z odstotkom, ki ga je imel originator manj kot dve leti, odstotek posojil, zapadlih 30, 60 in 90 dni, stopnje naplačil, stopnje predhodnih plačil, posojila v izvršilnem postopku, vrsto zavarovanja in zasedenost, porazdelitev pogostnosti kreditnih točk ali drugih ukrepov kreditne sposobnosti za osnovne izpostavljenosti, panožno in geografsko razpršitev, porazdelitev pogostnosti posojil proti zastavi z obsegi, ki omogočajo lažjo ustrezno analizo občutljivosti. Če so osnovne izpostavljenosti same pozicije listinjenja, se za izpostavljenosti iz naslova teh pozicij listinjenja uporabljajo zahteve za spremljanje in dostop do informacij. Če zahteve iz odstavka 4 in iz tega odstavka niso izpolnjene, kreditne institucije za te pozicije listinjenja uporabijo utež tveganja 1 250 % teh pozicij listinjenja v skladu z delom 4 Priloge IX.

5. Kreditne institucije, ki niso originatorji ali sponzorji ali prvotni posojilodajalci, pred naložbami in po potrebi po njih vzpostavijo formalne postopke, primerne za njihovo trgovalno knjigo in bančno knjigo ter sorazmerne s profilom tveganja njihovih naložb v pozicijah listinjenja, za stalno in časovno ustrezno spremljanje informacij glede uspešnosti izpostavljenosti iz naslova njihovih pozicij listinjenja. Kjer je ustrezno, to vključuje odstotek posojil, zapadlih 30, 60 in 90 dni, stopnje naplačil, stopnje predhodnih plačil, posojila v izvršilnem postopku, vrsto zavarovanja in zasedenost, porazdelitev pogostnosti kreditnih točk ali drugih ukrepov kreditne sposobnosti za osnovne izpostavljenosti, panožno in geografsko razpršitev, porazdelitev pogostnosti posojil proti zastavi z obsegi, ki omogočajo lažjo ustrezno analizo občutljivosti. Če so osnovne izpostavljenosti same pozicije listinjenja, imajo kreditne institucije poleg navedenih informacij o osnovnih tranšah listinjenja, npr. imenu izdajatelja in kreditni kvaliteti, tudi informacije o značilnostih in donosnosti paketov iz naslova teh tranš listinjenja.

 

Kreditne institucije dobro poznajo vse strukturne značilnosti poslov listinjenja, ki bi bistveno vplivale na uspešnost njihovih izpostavljenosti do poslov, kot so poravnava pogodbenih obveznosti po kaskadnem principu in z njim povezani sprožilci, izboljšave kreditne kvalitete, izboljšave likvidnosti, sprožilci tržne vrednosti in opredelitve neplačila glede na transakcijo.

 

Če zahteve iz odstavkov 4 in 7 ter iz tega odstavka s kakršnegakoli vsebinskega vidika zaradi malomarnosti ali opustitve dejanja s strani kreditne institucije, niso izpolnjene, pristojni organ naloži sorazmerno kazen 150 % uteži tveganja (z zgornjo mejo 1250 %), ki bi z izjemo tega odstavka veljala za zadevne pozicije listinjenja v skladu z delom 4 Priloge IX. Pristojni organ upošteva izjeme za nekatera listinjenja, predvidena v odstavku 2, tako da zmanjša kazen, ki bi jo sicer naložil v skladu s to določbo za listinjenje iz odstavka 2.

Predlog spremembe             48

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Direktiva 2006/48/ES

Člen 122a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Kreditne institucije sponzorji in kreditne institucije originatorji uporabijo za izpostavljenosti, ki se bodo listinjile, ista zanesljiva in jasno opredeljena merila za odobritev kreditov v skladu z zahtevami točke 3 Priloge V, kot se uporabljajo za izpostavljenosti, ki jih bodo zadržale v svoji bančni knjigi. V ta namen kreditne institucije sponzorji in kreditne institucije originatorji uporabijo iste postopke za odobritev in po potrebi za spremembo, obnavljanje in ponovno financiranje kreditov. Kreditne institucije uporabijo iste standarde za analizo tudi za udeležbe in/ali prevzem izdaj listinjenja, kupljenih od tretjih strani, ne glede na to, ali bodo te udeležbe in/ali prevzem v tržni ali bančni knjigi.

6. Kreditne institucije sponzorji in kreditne institucije originatorji uporabijo za izpostavljenosti, ki se bodo listinjile, ista zanesljiva in jasno opredeljena merila za odobritev kreditov v skladu z zahtevami točke 3 Priloge V, kot se uporabljajo za izpostavljenosti, ki jih bodo zadržale v svoji bančni knjigi. V ta namen kreditne institucije sponzorji in kreditne institucije originatorji uporabijo iste postopke za odobritev in po potrebi za spremembo, obnavljanje in ponovno financiranje kreditov. Kreditne institucije uporabijo iste standarde za analizo tudi za udeležbe in/ali prevzem izdaj listinjenja, kupljenih od tretjih strani, ne glede na to, ali bodo te udeležbe in/ali prevzem v tržni ali bančni knjigi.

 

Če zahteve iz odstavka 6 niso izpolnjene, kreditna institucija originator ne uporablja člena 95(1) in listinjenih izpostavljenosti ne sme izključiti iz izračuna kapitalskih zahtev v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe             49

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Direktiva 2006/48/ES

Člen 122a – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Kreditne institucije sponzorji in kreditne institucije originatorji vlagateljem sporočijo stopnjo svoje obveznosti v skladu z odstavkom 1, da obdržijo neto gospodarski interes v listinjenju. Kreditne institucije sponzorji in kreditne institucije originatorji morebitnim vlagateljem zagotovijo dostop do vseh pomembnih podatkov o kreditni kvaliteti in uspešnosti posameznih osnovnih izpostavljenosti, denarnih tokov in zavarovanju za kritje izpostavljenosti iz naslova pozicije listinjenja ter podatkov, ki so potrebni za izvedbo obsežnih in dobro premišljenih testov izjemnih situacij glede denarnih tokov in vrednosti zavarovanja za kritje izpostavljenosti iz naslova pozicije listinjenja. Če te zahteve in zahteve iz odstavka 6 niso izpolnjene, kreditna institucija originator ne uporablja člena 95(1) in listinjenih izpostavljenosti ne sme izključiti iz izračuna kapitalskih zahtev v skladu s to direktivo.

7. Kreditne institucije sponzorji in kreditne institucije originatorji vlagateljem sporočijo stopnjo svoje obveznosti v skladu z odstavkom 1, da obdržijo neto gospodarski interes v listinjenju. Kreditne institucije sponzorji in kreditne institucije originatorji morebitnim vlagateljem zagotovijo dostop do vseh pomembnih podatkov o kreditni kvaliteti in uspešnosti posameznih osnovnih izpostavljenosti, denarnih tokov in zavarovanju za kritje izpostavljenosti iz naslova pozicije listinjenja ter podatkov, ki so potrebni za izvedbo obsežnih in dobro premišljenih testov izjemnih situacij glede denarnih tokov in vrednosti zavarovanja za kritje izpostavljenosti iz naslova pozicije listinjenja. V ta namen se določijo 'ustrezni podatki' na datum listinjenja.

Predlog spremembe             50

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Direktiva 2006/48/ES

Člen 122a – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Odstavki 4 do 7 se uporabljajo za listinjenja, izdana od datuma, ko stopi v veljavo ta direktiva, in za obstoječa listinjenja, kjer se po tem datumu dodajo ali odvzamejo nove osnovne izpostavljenosti.

8. Odstavki 1 do 7 se uporabljajo za nova listinjenja, izdana od 1. januarja 2011. Odstavki 1 do 7 se uporabljajo od 1. januarja 2014 za obstoječa listinjenja, kjer se po tem datumu dodajo ali odvzamejo nove osnovne izpostavljenosti. Pristojni organi se lahko odločijo, da v obdobjih izrednih razmer za splošno tržno likvidnost začasno opustijo zahteve iz odstavkov 1 in 2.

Predlog spremembe             51

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Direktiva 2006/48/ES

Člen 122a – odstavek 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10. Odbor evropskih bančnih nadzornikov Komisiji vsako leto poroča o tem, ali pristojni organi izpolnjujejo zahteve tega člena. Komisija najpozneje decembra 2014 Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o uporabi in učinkovitosti tega člena glede na razvoj na trgu.“

10. Odbor evropskih bančnih nadzornikov Komisiji vsako leto poroča o tem, ali pristojni organi izpolnjujejo zahteve tega člena. Odbor evropskih bančnih nadzornikov pripravi smernice za konvergenco nadzornih praks v zvezi s kaznimi, ki jih v skladu s tem členom predlaga pristojni organ.

Predlog spremembe             52

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 28 – točka a – točka i

Direktiva 2006/48/ES

Člen 129 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) načrtovanje in usklajevanje nadzorniških dejavnosti v okviru rednega poslovanja, vključno v zvezi z dejavnostmi iz členov 123, 124, 136, poglavja 5 in Priloge V, v sodelovanju z vključenimi pristojnimi organi;

(b) načrtovanje in usklajevanje nadzorniških dejavnosti v okviru rednega poslovanja, vključno v zvezi z dejavnostmi iz členov 123, 124, 136, poglavja 5 in Priloge V, v sodelovanju z vključenimi pristojnimi organi in centralnimi bankami;

Predlog spremembe             53

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 28 - točka b

Direktiva 2006/48/ES

Člen 129 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) o uporabi členov 123 in 124 za določanje ustreznosti konsolidirane ravni lastnih sredstev, ki jih ima skupina glede na svoj finančni položaj in profil tveganja in posledično zahtevano raven lastnih sredstev za uporabo člena 136(2) za vse subjekte znotraj bančne skupine in na konsolidirani osnovi;

(a) o uporabi členov 123 in 124 za določanje ustreznosti konsolidirane ravni lastnih sredstev, ki jih ima skupina glede na svoj finančni položaj in profil tveganja in zahtevano raven lastnih sredstev za uporabo člena 136(2) za vse subjekte znotraj bančne skupine in na konsolidirani osnovi.

Predlog spremembe             54

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 28 - točka b

Direktiva 2006/48/ES

Člen 129 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) o enotni obliki, pogostosti in datumih poročanja za uporabo člena 74(2) za vse subjekte znotraj bančne skupine.

črtano

Predlog spremembe             55

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 28 – točka b

Direktiva 2006/48/ES

Člen 129 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene točke (a) je treba skupno odločitev doseči šest mesecev po datumu, ko konsolidacijski nadzornik drugim ustreznim pristojnim organom predloži poročilo, ki vsebuje oceno tveganja skupine v skladu s členoma 123 in 124.

Skupno odločitev je treba doseči tri mesece po datumu, ko konsolidacijski nadzornik drugim ustreznim pristojnim organom predloži poročilo, ki vsebuje oceno tveganja skupine v skladu s členoma 123 in 124. V skupni odločitvi se prav tako ustrezno upošteva ocena tveganja podrejenih družb, ki jih izvedejo ustrezni pristojni organi v skladu s členoma 123 in 124.

Predlog spremembe             56

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 28 – točka b

Direktiva 2006/48/ES

Člen 129 – odstavek 3 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene točke (b) je treba skupno odločitev doseči do 30. junija 2011.

črtano

Predlog spremembe             57

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 28 – točka b

Direktiva 2006/48/ES

Člen 129 – odstavek 3 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupna odločitev iz prvega pododstavka je navedena in v celoti utemeljena v dokumentu, ki ga konsolidacijski nadzornik pošlje nadrejeni kreditni instituciji EU. Ob nesoglasju se konsolidacijski nadzornik na zahtevo katerihkoli drugih zadevnih pristojnih organov posvetuje z Odborom evropskih bančnih nadzornikov. Konsolidacijski nadzornik se lahko z Odborom evropskih bančnih nadzornikov posvetuje na lastno pobudo.

Skupna odločitev je navedena in v celoti utemeljena v dokumentu, ki ga konsolidacijski nadzornik pošlje nadrejeni kreditni instituciji EU. Ob nesoglasju se konsolidacijski nadzornik na zahtevo katerihkoli drugih zadevnih pristojnih organov posvetuje z Odborom evropskih bančnih nadzornikov. Konsolidacijski nadzornik se lahko z Odborom evropskih bančnih nadzornikov posvetuje na lastno pobudo.

Predlog spremembe             58

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 28 – točka b

Direktiva 2006/48/ES

Člen 129 – odstavek 3 – pododstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če pristojni organi v šestih mesecih ne sprejmejo take skupne odločitve, konsolidacijski nadzornik sam odloča o uporabi členov 74(2), 123, 124 in 136(2). Odločitev navede in v celoti utemelji v dokumentu, pri čemer upošteva stališča in pridržke, ki so jih izrazili drugi pristojni organi v šestmesečnem obdobju. Konsolidacijski nadzornik pošlje odločitev drugim pristojnim organom.

Če pristojni organi v treh mesecih ne sprejmejo take skupne odločitve, odločitev o uporabi členov 123, 124 in 136(2) sprejme konsolidacijski nadzornik na konsolidirani osnovi, potem ko ustrezno upošteva oceno tveganja, ki jo izvedejo ustrezni pristojni organi. Odločitev o uporabi členov 123, 124 in člena 136(2) sprejmejo pristojni organi, odgovorni za nadzor podrejenih družb nadrejene kreditne institucije EU ali nadrejenega finančnega holdinga EU, na posamični ali subkonsolidirani osnovi, pri čemer ustrezno upoštevajo stališča in pridržke, ki jih izrazi konsolidacijski nadzornik. Odločitev navede in v celoti utemelji v dokumentu, pri čemer upošteva oceno tveganja, stališča in pridržke, ki so jih izrazili drugi pristojni organi v trimesečnem obdobju. Konsolidacijski nadzornik pošlje odločitev drugim pristojnim organom.

Predlog spremembe             59

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 28 – točka b

Direktiva 2006/48/ES

Člen 129 – odstavek 3 – pododstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se konsolidacijski nadzornik posvetuje z Odborom evropskih bančnih nadzornikov, take nasvete upošteva in pojasni znatna odstopanja od nasvetov.

Če se posvetuje z Odborom evropskih bančnih nadzornikov, take nasvete upoštevajo vsi pristojni organi in pojasnijo znatna odstopanja od nasvetov.

Predlog spremembe             60

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 28 – točka b

Direktiva 2006/48/ES

Člen 129 – odstavek 3 – pododstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupna odločitev iz prvega pododstavka in odločitev iz šestega pododstavka sta dokončni, uporabijo pa jo pristojni organi v zadevnih državah članicah.

Skupna odločitev iz prvega pododstavka in odločitve pristojnih organov, sprejete, kadar ni skupne odločitve, so dokončne, uporabijo pa jih pristojni organi v zadevnih državah članicah.

 

Odbor evropskih bančnih nadzornikov določi postopke za konvergenco nadzornih praks v zvezi s postopkom skupnega odločanja iz tega odstavka in v zvezi z uporabo členov 123, 124 in 136(2), da bi se olajšalo sprejemanje skupnih odločitev.

Predlog spremembe             61

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 29

Direktiva 2006/48/ES

Člen 130 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ob nastopu izrednih razmer, vključno z neugodnim razvojem na finančnih trgih, ki bi lahko ogrozile stabilnost finančnega sistema v kateri koli od držav članic, kjer je določeno podjetje skupine pridobilo dovoljenje ali kjer imajo sedež sistemsko pomembne podružnice iz člena 42a, konsolidacijski nadzornik takoj, ko je mogoče, ob upoštevanju oddelka 2 poglavja 1 obvesti organe iz četrtega pododstavka člena 49 in člena 50, ter sporoči vse podatke, bistvene za opravljanje njihovih nalog. Te obveznosti se uporabljajo za vse pristojne organe, navedene v členih 125 in 126 ter za pristojne organe, navedene v členu 129(1).

1. Ob nastopu izrednih razmer, vključno z neugodnim razvojem na finančnih trgih, ki bi lahko ogrozile likvidnost in stabilnost finančnega sistema v kateri koli od držav članic, kjer je določeno podjetje skupine pridobilo dovoljenje ali kjer imajo sedež sistemsko pomembne podružnice iz člena 42a, konsolidacijski nadzornik takoj, ko je mogoče, ob upoštevanju oddelka 2 poglavja 1 obvesti organe iz četrtega pododstavka člena 49 in člena 50, ter sporoči vse podatke, bistvene za opravljanje njihovih nalog. Te obveznosti se uporabljajo za vse pristojne organe, navedene v členih 125 in 126 ter za pristojne organe, navedene v členu 129(1).

Predlog spremembe             62

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 30

Direktiva 2006/48/ES

Člen 131a – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Konsolidacijski nadzornik ustanovi kolegije nadzornikov, da se omogoči lažje izvajanja nalog iz členov 129 in 130(1).

1. Konsolidacijski nadzornik ustanovi kolegije nadzornikov, da se omogoči lažje izvajanje nalog iz člena 129 in člena 130(1) ter v skladu s pravom Skupnosti zagotovi primerno usklajevanje in sodelovanje z ustreznimi pristojnimi organi tretjih držav.

Predlog spremembe             63

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 30

Direktiva 2006/48/ES

Člen 131a – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odbor evropskih bančnih nadzornikov pripravi smernice za operativno delovanje kolegijev.

Odbor evropskih bančnih nadzornikov pripravi smernice za operativno delovanje kolegijev. Konsolidacijski nadzornik upošteva te smernice in pojasni vsakršno občutno odstopanje od njih.

Predlog spremembe             64

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 30

Direktiva 2006/48/ES

Člen 131a – odstavek 2 – pododstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Konsolidacijski nadzornik mora pri svoji odločitvi upoštevati, kako pomembna je za te organe nadzorna dejavnost, ki se načrtuje ali usklajuje, ter obveznosti iz členov 40(3) in 42a(2).

Konsolidacijski nadzornik mora pri svoji odločitvi upoštevati, kako pomembna je za te organe nadzorna dejavnost, ki se načrtuje ali usklajuje, zlasti možni učinek na stabilnost finančnega sistema v zadevnih državah članicah iz člena 40(3) in člena 42a(2).

Predlog spremembe             65

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 32 – točka a – točka ii

Direktiva 2006/48/ES

Člen 150 – odstavek 1 – točka m

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) doda se naslednja točka (m):

črtano

"(m) sprememba zneska in odstotka, navedenega v členu 111(1), da se upošteva razvoj dogodkov na finančnih trgih.“

 

Predlog spremembe             66

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 32 a (novo)

Direktiva 2006/48/ES

Člen 153 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32a) V členu 153 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:

 

"Pri izračunu zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za namene iz priloge VI, del 1, odstavek 4, se do 31. decembra 2015 za izpostavljenosti centralnim vladam ali centralnim bankam držav članic, ki so denominirane in vplačane v domači valuti katerekoli države članice, uporablja enaka utež tveganja kot za izpostavljenosti, ki so denominirane ali vplačane v njihovih domačih valutah."

Predlog spremembe             67

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 33

Direktiva 2006/48/ES

Člen 154 – odstavek 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9a. Kreditne institucije, ki od 31. decembra 2009 v skladu z nacionalno zakonodajo uveljavljajo prednostno obravnavo medbančnih izpostavljenosti za postavke sredstev, ki predstavljajo terjatve in druge izpostavljenosti do institucij, lahko še naprej dodeljujejo prednostne uteži postavkam, nastalim pred datumom zapadlosti, vendar najkasneje do 31. decembra 2013.

Predlog spremembe             68

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 33 a (novo)

Direktiva 2006/48/ES

Člen 156 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a) V člen 156 se vstavi naslednji odstavek 2a:

 

"Komisija do 31. decembra 2009 v celoti pregleda to direktivo zaradi potrebe po boljši analizi in odzivu na makro-bonitetne težave, preuči pa tudi:

 

– politike, ki zaostrujejo vrhove in padce poslovnega cikla, potrebo, da banke ustvarijo zadosten varnostni kapital in rezervacije med ciklom, ki se lahko uporabijo med gospodarsko recesijo;

 

– predpostavke glede korelacij, na kateri temeljijo metodologije za izračunavanje regulatornega kapitala; ter

 

– uvedbo kazalnika finančnega vzvoda za banke.

 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo v zvezi s pregledom iz prvega pododstavka z vsemi ustreznimi predlogi."

Predlog spremembe             69

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 33 a (novo)

Direktiva 2006/48/ES

Člen 156 – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a) V členu 156 se doda naslednji odstavek 2b:

"Komisija čim prej in do 31. decembra 2009 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o potrebi po nadaljnji reformi nadzornega sistema, vključno s členom 129 te direktive in z njim povezanimi določbami ter, v skladu z veljavnim postopkom iz Pogodbe, vse ustrezne predloge."

Predlog spremembe             70

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 33 c (novo)

Direktiva 2006/48/ES

Člen 156 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33a) V členu 156 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

 

„Komisija do 31. decembra 2011 preveri in poroča o izvajanju te direktive, pri tem posebno pozornost nameni vsem vidikom členov 68 do 73, člena 80(7), člena 80(8) in njihovi uporabi pri mikrokreditnem financiranju ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo skupaj z vsemi ustreznimi predlogi."

Predlog spremembe             71

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 33 a (novo)

Direktiva 2006/48/ES

Člen 156 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a) V členu 156 se doda naslednji odstavek 3a:

 

"in poroča o členu 113, tudi o tem, ali morajo izjeme biti v pristojnosti držav članic, ter predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo skupaj z vsemi ustreznimi predlogi. Če predlogi niso predstavljeni, izjeme iz pododstavka 4 člena 113 niso več v nacionalni pristojnosti od 1. januarja 2015."

Predlog spremembe             72

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 33 a (novo)

Direktiva 2006/48/ES

Člen 156 – odstavek 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33a) V členu 156 se doda naslednji odstavek 3a:

 

"Komisija do 31. decembra 2009 pregleda ukrepe za povečanje preglednosti trgov "prek okenc"(over-the-counter), vključno s trgi izmenjave neplačil, in o njih poroča, na primer o zahtevi, da izmenjave neplačil potekajo prek osrednje klirinške hiše; to poročilo predloži Evropskemu parlamentu in Svetu skupaj z vsemi ustreznimi predlogi."

Predlog spremembe             73

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 33 a (novo)

Direktiva 2006/48/ES

Člen 156 – odstavek 3 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33a) V členu 156 se doda naslednji odstavek 3c:

 

"Komisija do 31. decembra 2009 poroča o členu 122a ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži to poročilo skupaj z vsemi ustreznimi predlogi."

Predlog spremembe             74

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 35 – točka -a (novo)

Direktiva 2006/48/ES

Priloga V – del 6 – točka 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(-a) Točka 8 se nadomesti z naslednjim:

 

"8. Tveganja zaradi poslov listinjenja, v okviru katerih so kreditne institucije v vlogi vlagatelja, originatorja ali sponzorja, vključno s tveganjem zaradi izgube poslovnega ugleda, kakršno nastane v povezavi s kompleksnimi strukturami ali proizvodi, se ovrednotijo in obravnavajo s primernimi politikami in postopki, s katerimi se zlasti zagotovi, da se ekonomska vsebina posla v celoti odraža v oceni tveganja in odločitvah uprave."

Predlog spremembe             75

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 35 a (novo)

Direktiva 2006/48/ES

Priloga VI – del 2 – točka 1.4 – podtočka 7 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35a) V podtočki 7 točke 1.4 dela 2 priloge VI se doda naslednji pododstavek:

 

„Pristojni organi prav tako sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da bo ECAI glede bonitetnih ocen v zvezi s strukturiranimi finančnimi instrumenti zavezana objaviti pojasnilo, kako donosnost paketa sredstev vpliva na njene bonitetne ocene.“

Predlog spremembe             76

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 7

Direktiva 2006/49/ES

Člen 45 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) V členu 45(1) se datum „31. december 2010“ nadomesti z datumom „31. december 2012“.

(7) V členu 45(1) se datum „31. december 2010“ nadomesti z datumom „31. december 2014“.

Predlog spremembe             77

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 7 a (novo)

Direktiva 2006/49/ES

Člen 47

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) V členu 47 se datum „31. december 2009“ nadomesti z datumom „31. december 2010“.

Predlog spremembe             78

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 8

Direktiva 2006/49/ES

Člen 48 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) V členu 48(1) se datum „31. december 2010“ nadomesti z datumom „31. december 2012“.

(8) V členu 48(1) se datum „31. december 2010“ nadomesti z datumom „31. december 2014“.

Predlog spremembe             79

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 a (novo)

Direktiva 2007/64/ES

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Spremembe Direktive 2007/64/ES

 

Člen 1(1)(a) Direktive 2007/64/ES se nadomesti z:

 

"(a) kreditne institucije v smislu člena 4(1)(a) Direktive 2006/48/ES, vključno s podružnicami v smislu člena 4(3) te direktive, ki jih imajo kreditne institucije v Skupnosti, katerih sedež se nahaja v Skupnosti ali zunaj nje v skladu s členom 38 te direktive;“

Predlog spremembe             80

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1 Države članice najpozneje do 31. januarja 2010 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi.

1 Države članice najpozneje do 31. oktobra 2010 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 31. marca 2010.

Navedene ukrepe uporabljajo od 1. januarja 2011.

 

 

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje direktive o kapitalskih zahtevah, razlogi za revizijo in stališče poročevalca

Poročevalec v splošnem odobrava delo Komisije, saj je korak naprej k izboljšanju bonitetne ureditve, povečanju stabilnosti finančnega sistema in izboljšanju struktur za nadzor čezmejnih bančnih skupin.

Predlog je bil pogosto razumljen ali predstavljen kot odgovor na finančno krizo, čeprav so bile številne spremembe predlagane zaradi določb v direktivi o kapitalskih zahtevah iz junija 2006, ki predvidevajo revizijo. Poleg tega je do tržnega zloma prišlo po tem, ko je bil predlog spremembe direktive o kapitalskih zahtevah že pripravljen.

Čeprav si je Komisija zelo prizadevala, da bi v predlog vključila nekatera področja, kjer so se ob finančni krizi pokazale pomanjkljivosti, na primer obvladovanje likvidnostnega tveganja in listinjenje, ni upoštevala nekaterih pomembnih ugotovitev iz številnih poročil oblikovalcev standardov in mednarodnih organov. Te se med drugim nanašajo na procikličnost ter geografsko koncentracijo in koncentracijo proizvodov. Očitno je, da je vprašanje procikličnosti postalo veliko pomembnejše, in obstaja soglasje, da je treba obravnavati morebitno procikličnost v kapitalskih zahtevah in računovodskem vrednotenju. Tudi poročevalec meni, da je treba vprašanje procikličnosti proučiti, zato v ta namen predlaga določbo o pregledu.

Opozarja, da je Evropski parlament že pozval Komisijo, naj bo bolj dejavna v finančnem sektorju, na primer pri nadzorni ureditvi, ureditvi bonitetnih agencij (tudi glede vloge teh agencij – zunanjih bonitetnih institucij – v direktivi o kapitalskih zahtevah) in usklajenih minimalnih standardih za posamezne finančne proizvode[1]. Glede na povedano in pravila, ki veljajo za bonitetne agencije, je treba poudariti, kako pomembno je poskrbeti za usklajen in dosleden pristop k reviziji direktive o kapitalskih zahtevah in predlogu uredbe o bonitetnih agencijah.

1.1. Nadzorni režimi

Predlagani kolegiji nadzornikov so začasen ukrep na poti k novi nadzorni strukturi EU. Finančna kriza je osvetlila pomanjkljivosti nadzora v EU, med drugim modela konsolidacijskega nadzornika. Poskrbeti je treba za nadaljnje povezovanje nadzornikov. Komisija bi morala pripraviti predlog, v katerem bi upoštevala spoznanja, ki jih je prinesla finančna kriza. Predlog bi moral obravnavati tudi finančno stabilnost EU in upoštevati izid vzporednih razprav o nadzorni ureditvi, med drugim pričakovano poročilo skupine na visoki ravni pod vodstvom Jacquesa de Larosièra o čezmejnem finančnem nadzoru. Rezultat predloga naj bi bil decentraliziran evropski sistem bančnih nadzornikov, ki bi se zgledoval po evropskem sistemu centralnih bank.

Poročevalec meni, da je finančna kriza razkrila pomanjkljivosti v obstoječi nadzorni ureditvi EU. Povrhu tega nacionalni pristojni organi ne morejo predvideti ter učinkovito in usklajeno obvladovati čezmejnih finančnih kriz. Finančna kriza je osvetlila tudi šibke točke modela konsolidacijskega nadzornika. Ker se bančni sektor v EU vse bolj povezuje in ker je obstoječa nadzorna struktura pomanjkljiva, je treba poiskati uravnoteženo rešitev za nadzorno ureditev EU, s čimer se bo po eni strani izboljšala učinkovitost nadzora, povečala finančna stabilnost ter okrepilo zaupanje v banke in finančne storitve nasploh, po drugi strani pa olajšalo poslovanje čezmejnih subjektov.

Poročevalec pozdravlja predlog o ustanovitvi kolegijev nadzornikov za vse čezmejne banke in zahtevo, da nadzorniki, ki sodelujejo v teh kolegijih, razpravljajo in se sporazumejo o posebnih vprašanjih z mehanizmi mediacije prek Odbora evropskih bančnih nadzornikov (CEBS). Prav tako odobrava okrepljeno sodelovanje in izmenjavo podatkov pri kriznem upravljanju.

Kljub temu ocenjuje, da so kolegiji nadzornikov le začasen ukrep na poti k novi nadzorni strukturi. Kar zadeva vlogo konsolidacijskega nadzornika in povečanje njegovih pooblastil (na primer da ima zadnjo besedo, če se kolegij ne more sporazumeti o skupni izjavi o poročanju in kapitalskem dodatku), poročevalec razume zadržke držav članic, ki so države gostiteljice, glede predlagane vloge „glavnega nadzornika“.

Prizadevati si je treba za nadaljnje povezovanje nadzornikov, da bo mogoče doseči ustrezno raven nadzornega zbliževanja in sodelovanja v EU ter prispevati k stabilnosti finančnega sistema. Poročevalec meni, da bi moralo takšno povezovanje privesti k decentraliziranemu evropskemu sistemu bančnih nadzornikov, ki bi se zgledoval po evropskem sistemu centralnih bank. V ta namen naj bi Komisija pripravila ustrezne predloge do 1. januarja 2010. Prav tako bi morala upoštevati izid razprave o teh vprašanjih v skupinah strokovnjakov, še zlasti v skupini na visoki ravni o čezmejnem finančnem nadzoru (Larosièrovi skupini), in spoznanja, ki jih je prinesla finančna kriza.

Ker naj bi obvezni kolegiji prav tako imeli vlogo v novi nadzorni strukturi EU, poročevalec odobrava obstoječe besedilo predloga. Doslednost in usklajenost kolegijev bi bilo treba zagotoviti s smernicami Odbora evropskih bančnih nadzornikov (CEBS). Zaenkrat naj bi imel konsolidacijski nadzornik zadnjo besedo na konsolidirani ravni, na lokalni ravni pa naj bi končne odločitve še vedno sprejemali pristojni organi, odgovorni za nadzor na tej ravni.

Enotno evropsko poročanje bi bilo treba uvesti do konca leta 2012, saj različne oblike poročanja v posameznih kolegijih ne bodo prispevale k nadzornemu zbliževanju.

1.2. Listinjenje

Poročevalec v splošnem odobrava strožja pravila listinjenja. Strinja se, da bi morali originatorji nositi določen delež tveganja, ki izhaja iz izpostavljenosti, ki jih listinijo, in da je treba od vlagateljev zahtevati ustrezno skrbnost. Vlagateljem bi bilo treba dati na voljo podrobne informacije in zahtevati, da opravijo bolj poglobljene analize.

Poročevalec meni, da je treba znova vzpostaviti zaupanje v trg vrednostnih papirjev in da nova pravila ne bi smela ovirati delovanja tega trga. Zato predlaga, da se predlog Komisije spremeni tako, da se upošteva utemeljene pomisleke sektorja in potrebo po večji varnosti za vlagatelje.

Predlaga tudi razlikovanje med listinjenjem, kjer originator ali sponzor zadrži delež premoženja ali je vir tega premoženja, in listinjenjem, kjer originator ali sponzor nima take vloge. V prvem primeru so interesi originatorja ali sponzorja in vlagateljev že usklajeni, zato predlog Komisije ni smiseln. V drugem primeru je predlog smiseln, zadržani delež pa bi moral biti večji, da bi bil učinkovit, in sicer bi moral znašati 10 odstotkov.

Kazen za kršitve določb o razkritju in ustrezni skrbnosti, ki jih je predlagala Komisija, je treba prilagoditi resnosti kršitve v skladu s presojo zadevnega nadzornika.

1.3. Velike izpostavljenosti

Poročevalec se strinja s predlogom Komisije glede ureditve za veliko izpostavljenost. Ker medbančna izpostavljenost ni brez tveganja, je treba ureditev prilagoditi in poenostaviti. Kljub spremembam ureditve za veliko izpostavljenost je likvidnost bančnih sistemov zagotovljena. Tudi ureditev za manjše banke je ustrezna.

Po mnenju poročevalca predlog Komisije, da se komitološka pristojnost razširi, tako da bo obsegala spreminjanje odstotne meje za veliko izpostavljenost, presega nujno potrebno raven (ki je omejena na vključitev priloge III med priloge, ki jih Komisija že lahko spreminja s komitologijo).

1.4. Hibridi

Poročevalec pozdravlja jasno in usklajeno ureditev hibridov (vrednostnih papirjev, ki imajo značilnosti lastniških in dolžniških finančnih instrumentov) na ravni EU. Tako bi se morala izboljšati kakovost kapitala, vlagatelji pa bi imeli boljšo izbiro. O pravilih za hibridne finančne instrumente se je že dogovoril Baselski odbor za bančni nadzor, vendar niso bila upoštevana v ureditvi EU. Finančna kriza je pokazala, kako pomembno je, da imajo banke v obdobju krize zadosten varnostni kapital. Zato poročevalec predlaga spremembo besedila, da bo bolj poudarjeno, kako pomembno je imeti dovolj temeljnega kapitala, s katerim je mogoče pokriti izgube. Predlaga tudi natančnejšo opredelitev in pojasnilo v uvodni izjavi, ki jo predlaga Komisija.

1.5. Obvladovanje likvidnostnega tveganja

Poročevalec se strinja, da je sedanji tržni pretres opozoril na dejstvo, da je likvidnost odločilni dejavnik stabilnosti bančnega sektorja in finančne stabilnosti, zato odobrava predlagane spremembe, ki so uresničitev dela Odbora evropskih bančnih nadzornikov in Baselskega odbora.

1.6. Bonitetne agencije

Parlament je v zvezi s komitološkim predlogom Komisije glede direktive o kapitalskih zahtevah že opozoril, da mora biti ureditev bonitetnih agencij (v omenjeni direktivi „zunanjih bonitetnih institucij“) dosledna in usklajena. V praksi to pomeni, da je treba ureditev za bonitetne agencije v direktivi o kapitalskih zahtevah uskladiti z novo uredbo o bonitetnih agencijah in enemu od teh predlogov za soodločanje dodati ustrezno revidiran komitološki predlog o zunanjih bonitetnih institucijah.

  • [1]  Na primer, Ieke van den Burg in Daniel Dăianu: Poročilo s priporočili Komisiji za nadaljnje ukrepanje v zvezi z Lamfalussyjevim postopkom: prihodnja struktura nadzora (2008/2148(INI))

POSTOPEK

Naslov

Direktivi o kapitalskih zahtevah (2006/48/ES in 2006/49/ES)

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD)

Datum predložitve EP

1.10.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

9.10.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

9.10.2008

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

JURI

3.11.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Othmar Karas

22.4.2008

 

 

Obravnava v odboru

20.10.2008

4.11.2008

11.12.2008

2.2.2009

 

11.2.2009

 

 

 

Datum sprejetja

9.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

4

8

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Harald Ettl, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen