ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου περί θεωρήσεων εισόδου για τις διπλωματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές σε σχέση με την εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων, συμπεριλαμβανόμενων διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης

  18.3.2009 - (5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD)) - ***II

  Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  Εισηγήτρια: Sarah Ludford

  Διαδικασία : 2006/0088(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0143/2009
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0143/2009
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου περί θεωρήσεων εισόδου για τις διπλωματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές σε σχέση με την εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων, συμπεριλαμβανόμενων διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης

  (5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD))

  (Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (5329/1/2009 – C6‑0088/2009),

  –   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0269),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0143/2009),

  1.  εγκρίνει την κοινή θέση·

  2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

  4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Κοινές προξενικές οδηγίες: βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης και αιτήσεις θεώρησης

  Έγγραφα αναφοράς

  05329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD)

  Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

  10.7.2008                     T6-0358/2008

  Πρόταση της Επιτροπής

  COM(2006)0269 - C6-0166/2006

  Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

  12.3.2009

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  LIBE

  12.3.2009

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Baroness Sarah Ludford

  20.6.2006

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  16.3.2009

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  16.3.2009

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  28

  6

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Παναγιώτης Δημητρίου, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Σταύρος Λαμπρινίδης, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Manfred Weber

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Raül Romeva i Rueda

  Ημερομηνία κατάθεσης

  18.3.2009