SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseen diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöönoton ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä koskevien määräysten osalta

  18.3.2009 - (5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD)) - ***II

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  Esittelijä: Sarah Ludford

  Menettely : 2006/0088(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0143/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0143/2009
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseen diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöönoton ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä koskevien määräysten osalta

  (5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD))

  (Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (5329/1/2009 – C6‑0088/2009),

  –   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[1] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0269),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

  –   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0143/2009),

  1.  hyväksyy yhteisen kannan;

  2.  toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

  3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

  4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

  5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset

  Viiteasiakirjat

  05329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD)

  EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

  10.7.2008                     T6-0358/2008

  Komission ehdotus

  COM(2006)0269 - C6-0166/2006

  Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

  12.3.2009

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  12.3.2009

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Baroness Sarah Ludford

  20.6.2006

   

   

  Valiokuntakäsittely

  16.3.2009

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  16.3.2009

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  28

  6

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Raül Romeva i Rueda

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  18.3.2009