Procedure : 2006/0088(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0143/2009

Ingediende teksten :

A6-0143/2009

Debatten :

PV 24/03/2009 - 15
CRE 24/03/2009 - 15

Stemmingen :

PV 25/03/2009 - 3.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0167

AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING     ***II
PDF 131kWORD 61k
18.3.2009
PE 421.273v02-00 A6-0143/2009

betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de gemeenschappelijke visuminstructies aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten in verband met de invoering van biometrische identificatiemiddelen, met inbegrip van bepalingen over de organisatie van de inontvangstneming en de behandeling van visumaanvragen

(5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Sarah Ludford

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de gemeenschappelijke visuminstructies aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten in verband met de invoering van biometrische identificatiemiddelen, met inbegrip van bepalingen over de organisatie van de inontvangstneming en de behandeling van visumaanvragen

(5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (5329/1/2009 – C6‑0088/2009),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0269),

–   gelet op artikel 251, lid 2, van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 67, van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6‑0143/2009),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

Aangenomen teksten van ..., P6_TA(2008)0358.


PROCEDURE

Titel

Gemeenschappelijke visuminstructies: biometrische identificatie-elementen en visumaanvragen

Document- en procedurenummers

05329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

10.7.2008                     T6-0358/2008

Voorstel van de Commissie

COM(2006)0269 - C6-0166/2006

Datum bekendmaking ontvangst gemeenschappelijk standpunt

12.3.2009

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

12.3.2009

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Baroness Sarah Ludford

20.6.2006

 

 

Behandeling in de commissie

16.3.2009

 

 

 

Datum goedkeuring

16.3.2009

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

28

6

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Raül Romeva i Rueda

Datum indiening

18.3.2009

Juridische mededeling - Privacybeleid