ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych

  18.3.2009 - (5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD)) - ***II

  Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  Sprawozdawczyni: Sarah Ludford

  Procedura : 2006/0088(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A6-0143/2009

  PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych

  (5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD))

  (Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5329/1/2009 – C6‑0088/2009),

  –   uwzględniając własne stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu[1] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0269),

  –   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

  –   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

  –   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6‑0143/2009),

  1.  zatwierdza wspólne stanowisko;

  2.  stwierdza, że akt zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

  4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zlecenia, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

  5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  • [1]  Teksty przyjęte dnia …

  PROCEDURA

  Tytuł

  Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe

  Odsyłacze

  05329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD)

  Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

  10.7.2008                     T6-0358/2008

  Wniosek Komisji

  COM(2006)0269 - C6-0166/2006

  Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

  12.3.2009

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  LIBE

  12.3.2009

  Sprawozdawca(y)

         Data powołania

  Baroness Sarah Ludford

  20.6.2006

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  16.3.2009

   

   

   

  Data przyjęcia

  16.3.2009

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  28

  6

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

  Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Raül Romeva i Rueda

  Data złożenia

  18.3.2009