Procedura : 2006/0088(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0143/2009

Teksty złożone :

A6-0143/2009

Debaty :

PV 24/03/2009 - 15
CRE 24/03/2009 - 15

Głosowanie :

PV 25/03/2009 - 3.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0167

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 143kWORD 67k
18.3.2009
PE 421.273v01-00 A6-0143/2009

dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych

(5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Sarah Ludford

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych

(5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5329/1/2009 – C6‑0088/2009),

–   uwzględniając własne stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0269),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6‑0143/2009),

1.  zatwierdza wspólne stanowisko;

2.  stwierdza, że akt zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zlecenia, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)

Teksty przyjęte dnia …


PROCEDURA

Tytuł

Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe

Odsyłacze

05329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

10.7.2008                     T6-0358/2008

Wniosek Komisji

COM(2006)0269 - C6-0166/2006

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

12.3.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

12.3.2009

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Baroness Sarah Ludford

20.6.2006

 

 

Rozpatrzenie w komisji

16.3.2009

 

 

 

Data przyjęcia

16.3.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

6

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Raül Romeva i Rueda

Data złożenia

18.3.2009

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności