RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Instrucțiunilor consulare comune privind vizele destinate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare în legătură cu introducerea biometriei, inclusiv a dispozițiilor privind organizarea primirii și a procesării cererilor de vize

18.3.2009 - (5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD)) - ***II

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Sarah Ludford

Procedură : 2006/0088(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0143/2009

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Instrucțiunilor consulare comune privind vizele destinate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare în legătură cu introducerea biometriei, inclusiv a dispozițiilor privind organizarea primirii și a procesării cererilor de vize

(5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția comună a Consiliului (5329/1/2009 – C6‑0088/2009),

–   având în vedere poziția sa în prima lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2006)0269),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6‑0143/2009),

1.  aprobă poziția comună;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția comună;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 254 alineatul (1) din Tratatul CE;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

PROCEDURĂ

Referințe

05329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD)

Data primei lecturi a PE

10.7.2008                     T6-0358/2008

Propunerea Comisiei

COM(2006)0269 - C6-0166/2006

Data anunțului în plen a primirii poziției comune

12.3.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

12.3.2009

Raportor(i)

       Data numirii

Baroneasa Sarah Ludford

20.6.2006

 

 

Examinare în comisie

16.3.2009

 

 

 

Data adoptării

16.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

6

1

Membri titulari prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroneasa Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareș-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Membri supleanți prezenți la votul final

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Raül Romeva i Rueda

Data depunerii

18.3.2009