RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Instrucțiunilor consulare comune privind vizele destinate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare în legătură cu introducerea biometriei, inclusiv a dispozițiilor privind organizarea primirii și a procesării cererilor de vize

  18.3.2009 - (5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD)) - ***II

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  Raportoare: Sarah Ludford

  Procedură : 2006/0088(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0143/2009

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Instrucțiunilor consulare comune privind vizele destinate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare în legătură cu introducerea biometriei, inclusiv a dispozițiilor privind organizarea primirii și a procesării cererilor de vize

  (5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD))

  (Procedura de codecizie: a doua lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere poziția comună a Consiliului (5329/1/2009 – C6‑0088/2009),

  –   având în vedere poziția sa în prima lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2006)0269),

  –   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

  –   având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6‑0143/2009),

  1.  aprobă poziția comună;

  2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția comună;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 254 alineatul (1) din Tratatul CE;

  4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

  5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

  PROCEDURĂ

  Referințe

  05329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD)

  Data primei lecturi a PE

  10.7.2008                     T6-0358/2008

  Propunerea Comisiei

  COM(2006)0269 - C6-0166/2006

  Data anunțului în plen a primirii poziției comune

  12.3.2009

  Comisia competentă în fond

         Data anunțului în plen

  LIBE

  12.3.2009

  Raportor(i)

         Data numirii

  Baroneasa Sarah Ludford

  20.6.2006

   

   

  Examinare în comisie

  16.3.2009

   

   

   

  Data adoptării

  16.3.2009

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  28

  6

  1

  Membri titulari prezenți la votul final

  Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroneasa Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareș-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

  Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Raül Romeva i Rueda

  Data depunerii

  18.3.2009