PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Skupnih konzularnih navodil o vizumih za diplomatska in konzularna predstavništva glede uvedbe biometričnih podatkov, vključno z določbami o organizaciji sprejema in obravnavanja vlog za izdajo vizuma

  18.3.2009 - (5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD)) - ***II

  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  Poročevalka: Sarah Ludford

  Postopek : 2006/0088(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0143/2009
  Predložena besedila :
  A6-0143/2009
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Skupnih konzularnih navodil o vizumih za diplomatska in konzularna predstavništva glede uvedbe biometričnih podatkov, vključno z določbami o organizaciji sprejema in obravnavanja vlog za izdajo vizuma

  (5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD))

  (Postopek soodločanja: druga obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (5329/2009 – C6‑0000/2009),

  –   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[1] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2006)0269),

  –   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

  –   ob upoštevanju člena 67 svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6‑0000/2009)

  1.  sprejme skupno stališče;

  2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s skupnim stališčem;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 254(1) Pogodbe ES;

  4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše pravni akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

  5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  POSTOPEK

  Naslov

  Skupna konzularna navodila: biometrični podatki in vloge za izdajo vizuma

  Referenčni dokumenti

  05329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD)

  Datum 1. obravnave EP – št. P

  10.7.2008                     T6-0358/2008

  Predlog Komisije

  COM(2006)0269 - C6-0166/2006

  Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

  12.3.2009

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  LIBE

  12.3.2009

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Baroness Sarah Ludford

  20.6.2006

   

   

  Obravnava v odboru

  16.3.2009

   

   

   

  Datum sprejetja

  16.3.2009

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  28

  6

  1

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

  Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Raül Romeva i Rueda

  Datum predložitve

  18.3.2009