Förfarande : 2006/0088(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0143/2009

Ingivna texter :

A6-0143/2009

Debatter :

PV 24/03/2009 - 15
CRE 24/03/2009 - 15

Omröstningar :

PV 25/03/2009 - 3.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0167

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 129kWORD 60k
18.3.2009
PE 421.273v02-00 A6-0143/2009

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i samband med införandet av biometri samt bestämmelser om hur viseringsansökningar ska tas emot och behandlas

(5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Sarah Ludford

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i samband med införandet av biometri samt bestämmelser om hur viseringsansökningar ska tas emot och behandlas

(5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (5329/1/2009 – C6‑0088/2009),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0269),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6‑.../2009).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1)

Antagna texter ..., P6_TA(2008)0358.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemensamma konsulära instruktioner: biometriska kännetecken och visumansökningar

Referensnummer

05329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

10.7.2008                     T6-0358/2008

Kommissionens förslag

KOM(2006)0269 - C6-0166/2006

Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

12.3.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

12.3.2009

Föredragande

       Utnämning

Baroness Sarah Ludford

20.6.2006

 

 

Behandling i utskott

16.3.2009

 

 

 

Antagande

16.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Raül Romeva i Rueda

Ingivande

18.3.2009

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy