Betänkande - A6-0143/2009Betänkande
A6-0143/2009

  ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i samband med införandet av biometri samt bestämmelser om hur viseringsansökningar ska tas emot och behandlas

  18.3.2009 - (5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD)) - ***II

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  Föredragande: Sarah Ludford

  Förfarande : 2006/0088(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0143/2009
  Ingivna texter :
  A6-0143/2009
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i samband med införandet av biometri samt bestämmelser om hur viseringsansökningar ska tas emot och behandlas

  (5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD))

  (Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (5329/1/2009 – C6‑0088/2009),

  –   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[1], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0269),

  –   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

  –   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6‑.../2009).

  1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

  2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

  4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

  5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Gemensamma konsulära instruktioner: biometriska kännetecken och visumansökningar

  Referensnummer

  05329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD)

  Parlamentets första behandling – P-nummer

  10.7.2008                     T6-0358/2008

  Kommissionens förslag

  KOM(2006)0269 - C6-0166/2006

  Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

  12.3.2009

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  LIBE

  12.3.2009

  Föredragande

         Utnämning

  Baroness Sarah Ludford

  20.6.2006

   

   

  Behandling i utskott

  16.3.2009

   

   

   

  Antagande

  16.3.2009

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  28

  6

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

  Raül Romeva i Rueda

  Ingivande

  18.3.2009