Процедура : 2008/0136(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0144/2009

Внесени текстове :

A6-0144/2009

Разисквания :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Гласувания :

PV 25/03/2009 - 3.18
CRE 25/03/2009 - 3.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0184

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 180kWORD 114k
16.3.2009
PE 420.085v02-00 A6-0144/2009

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Етапно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Кот д'Ивоар, от друга

(5535/2009 – COM(2008)0439 – C6‑0064/2009 – 2008/0136(AVC))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Erika Mann

Докладчик по становище (*):

Johan Van Hecke, комисия по развитие

(*) Асоциирани комисии – член 47 от правилника

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Етапно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Кот д'Ивоар, от друга

(5535/2009 – COM(2008)0439 – C6‑0064/2009 – 2008/0136(AVC))

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2008)0439),

–   като взе предвид Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна (5535/2009),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 133 и член 181, във връзка с алинея втора от член 300, параграф 3 от Договора за ЕО (C6 - 0064/2009),

–   като взе предвид член 75 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A6‑0144/2009),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и Кот д'Ивоар.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Кот д'Ивоар подписа Временно споразумение за икономическо партньорство с ЕС през декември 2007 г. Споразумението беше подписано, за да се предотвратят смущения в износа му за ЕС след изтичането на срока на действие на търговските разпоредби от Споразумението от Котону в края на същия месец. Текущото временно споразумение е преди всичко в областта на стоките, като при все това то включва и други въпроси, като например сътрудничеството и някои задължения в областта на: а) улесняването на митническите процедури и търговията, б) техническите бариери пред търговията, в) санитарните и фитосанитарни мерки. Член 36 потвърждава правата и задълженията, поети в рамките на СТО; наред с това, правата и задълженията, които произтичат от Международната конвенция за растителна защита (МКРЗ), Codex Alimentarius (Кодекса за храните) и Световната организация за здравеопазване на животните (OIE), са също потвърдени. В резултат от временното споразумение, основният износ на Кот д'Ивоар все още се ползва с преференциален достъп до пазарите на ЕС.

Временните СИП представляват временно решение, докато се провеждат преговорите за окончателни СИП, които обхващат целия западноафрикански регион. Окончателните СИП ще заместят изцяло тези временни (етапни) споразумения. Преговорите за окончателно СИП, което обхваща западноафриканския регион (Бенин, Буркина Фасо, Кабо Верде, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот д'Ивоар, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сиера Леоне, Того) все още се водят. Целта на ЕС и Западна Африка в тези преговори е сключването на споразумение на регионално равнище, което подкрепя развитието и насърчава регионалната интеграция.

Тъй като останалата част от западноафриканския регион, с изключение на Кабо Верде и Нигерия, се състои от най-слабо развити държави, те разполагат с безмитен достъп до ЕС по силата на схемата "Всичко освен оръжие" (ВОО) докато траят преговорите за окончателно СИП.

Целият внос от Кот д'Ивоар за ЕС се осъществява без налагането на мита и без квоти от 1 януари 2008 г. насам (с изключение на преходния период до 2010 г. за ориза и до 2015 г. - за захарта), което представлява сериозно подобрение на предходния търговски режим от Котону.

В замяна на това, през идните 15 години Кот д'Ивоар ще либерализира 81% от вноса от ЕС (който представлява 89% от тарифните линии) в области като промишлени машини (помпи, генератори, турбини и т.н.), някои превозни средства (кораби, летателни апарати, автомобили) и определени химически продукти. Става въпрос за използвани в Кот д'Ивоар производствени ресурси, които не се произвеждат на местна почва и които следователно ще намалят разходите за суровини и материали за местните предприятия.

Кот д'Ивоар изключи редици селскостопански стоки и неселскостопански преработени стоки от либерализация, основно за да гарантира защитата на определени уязвими селскостопански пазари и отрасли, но и за да поддържа постъпленията от данъци. Става въпрос за следните продукти: пилешко и друг вид месо, домати, лук, захар, тютюн, бира, дрехи втора употреба, цимент, малц, бензин и автомобили.

Съществува подробен механизъм за уреждане на спорове в подкрепа на ефективното изпълнение на споразумението и нови, подобрени правила за произход ще бъдат приложени към временното СИП веднага щом бъдат договорени с целия регион в рамките на преговорите за широкообхватно СИП. Междувременно Кот д'Ивоар ще се възползва от подобрените правила за произход от общото СИП (Регламент 1528/2007 на Съвета). Докладчикът би желал, във връзка с правото на интелектуална собственост, включването на традиционните знания в определена степен в рамките на окончателното споразумение.

Член 20 (Сигурност на прехраната) позволява, заедно с член 25 (Двустранни защитни мерки) и член 12 (Мита върху продукти с произход от Кот д'Ивоар) и член 13 (Мита върху продукти с произход от страната по споразумението ЕО), да се предприемат необходимите мерки в случаите, когато не са гарантирани наличността на хранителни продукти или достъпът до тях, необходими за гарантиране на сигурността на прехраната. Докладчикът желае в окончателното споразумение да бъде застъпен по-голям ангажимент по отношение на опазването на биоразнообразието и на механизма за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT).

Преамбюлът на временното споразумение потвърждава основното задължение от Споразумението от Котону в областта на правата на човека, демократичните принципи, доброто управление и принципа на правовата държава; докладчикът желае в окончателното СИП да се установят по-големи ясни ангажименти в тези области.

Редица разпоредби в областта на сътрудничеството за развитие определят приоритетни области на сътрудничеството за развитие, които да съпътстват изпълнението на временното СИП. Преамбюлът съдържа препратка към значението на целите за развитие, договорени на международно равнище, както и на Целите на хилядолетието за развитие, приети от ООН. Докладчикът припомня ангажимента, поет в рамките на Стратегията на ЕС за подпомагане на търговията, да се увеличи колективната подкрепа на ЕС, свързана с търговията, на € 2 млрд. годишно до 2010 г. (€ 1 млрд. от Общността и € 1 млрд. от държавите-членки); Парламентът желае да види, наред с това, количествено изразени ангажименти с ясни срокове по отношение на финансирането, които да гарантират, че Кот д'Ивоар ще може да се приспособи към промените.

Накрая заявява, че в случаите, когато Парламентът не дава одобрението си за сключване на международно споразумение, Съветът или Комисията са задължени да уведомят страните-партньори, че Общността не възнамерява да сключи споразумението. Това следва да доведе до приключване на временното прилагане на споразумението. Член 25, параграф 2 от Виенската конвенция за правото на договорите гласи, че ако "договорът не предвижда друго или участващите в преговорите държави са се споразумели за друго, временното прилагане на договора или на част от договора по отношение на дадена държава се прекратява, ако тази държава уведоми другите държави, между които договорът временно се прилага, за намерението си да не става страна по договора."

Когато Съветът взема решение за временно прилагане, той поема политическата отговорност, свързана с временното прилагане на споразумение, за което се знае, че може да бъде отхвърлено на по-късен етап от Парламента, и тогава би се наложило временното му прилагане да бъде прекратено, без споразумението да влезе в сила.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (10.3.2009)

на вниманието на комисията по международна търговия

по предложението за решение на Съвета за сключване на Етапно споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга

(5535/2009 - COM(2008)0439 – C6‑0064/2009 – 2008/0136(AVC))

Докладчик по становище: Johan Van Hecke

(*) Асоциирана комисия – член 47 от правилника

AVC

КРАТКА ОБОСНОВКА

През 2000 г. страните от АКТБ и ЕС се договориха да заменят съществуващия режим на търговски преференции, предоставяни от ЕС за внос от страните от АКТБ, с нови търговски споразумения, съвместими с правилата на Световната търговска организация (СТО). Преговорите за така наречените Споразумения за икономическо партньорство (СИП) бяха започнати през 2002 г. Поради това, че дерогацията от страна на СТО, която обхваща съществуващите търговски споразумения, ще изтече през януари 2008 г., срокът за сключване на нови споразумения беше определен за 31 декември 2007 г. Това е включено в член 37 на Споразумението за партньорство от Котону, сключено между ЕС и страните от АКТБ.

Тъй като целта на СИП е развитие и укрепване на процесите на регионална интеграция в страните от АКТБ и постепенно премахване на търговските бариери пред тях (чл. 36), за преговорите за СИП бяха създадени шест региона от АКТБ. Първоначално преговорите за СИП се провеждаха на регионално равнище. Но в края на 2007 г. ЕС не постигна Споразумение за икономическо партньорство с 16-те страни от групата държави от региона на Западна Африка. Преди изтичане на срока Европейската комисия одобри двустранен подход с Република Кот д’Ивоар, за да предотврати нарушаване на износа за ЕС след изтичане на търговските разпоредби на Споразумението от Котону.

Целта на подписването на временно споразумение с Република Кот д’Ивоар беше насочена към запазване на преференциалния достъп до пазарите на ЕС за основния износ, който включва какао, банани и други селскостопански продукти. Това означаваше приемане на временно решение за периода на провеждане на преговорите за сключване на всеобхватно СИП с региона на Западна Африка. Почти същото преходно споразумение беше обсъждано и със съседната страна Гана.

В края на ноември 2008 г. Република Кот д’Ивоар подписа временно СИП, с което Република Кот д’Ивоар стана първата страна в Африка, подписала Споразумение за икономическо партньорство с ЕС. През следващите месеци това временно СИП ще бъде разгледано от СТО.

Преходното споразумение, подписано през ноември 2008 г., предвижда всички видове внос от Република Кот д’Ивоар да влизат в ЕС без облагане с мито и без квоти. Бяха въведени преходни периоди до 2010 г. за ориза и до 2015 г. за захарта. В замяна на това през следващите 15 години Република Кот д’Ивоар ще либерализира 81% от вноса от ЕС (който представлява 89% от тарифните позиции). Либерализираният внос от ЕС е основно за промишлени машини (помпи, генератори, турбини), някои превозни средства (кораби, самолети) и определени химически продукти. Всички тези суровини, използвани от промишлеността на Кот д’Ивоар, не се произвеждат на местно равнище. Премахването на вносните мита върху тези продукти ще доведе до намаляване на разходите за суровини за местните предприятия.

Временното СИП изключва редица селскостопански и неселскостопански преработени стоки от либерализация, както беше поискано от Република Кот д’Ивоар, за да се гарантира защитата на някои чувствителни селскостопански пазари и индустрии, но също така и за да се запазят данъчните приходи. Изключват се пилета и друг вид месо, домати, лук, захар, тютюн, бира, дрехи втора употреба, цимент, малц, бензин и автомобили.

В рамките на временното СИП бяха определени някои приоритетни области на сътрудничеството за развитие, за да се улесни прилагането на временните СИП. Основните области, които бяха определени, са: укрепване и подобряване на капацитета на производствения сектор, сътрудничество в областта на фискалната корекция, подобряване на бизнес средата и прилагането на търговските правила в споразуменията.

В него също така бяха включени техническата помощ от ЕС, както и санитарните и фитосанитарни мерки за подпомагане на износителите от Западна Африка да постигнат стандартите на ЕС за внос.

Според докладчика преходното споразумение представлява само временно решение и трябва да се разглежда като такова. Той потвърждава, че крайната цел на това преходно споразумение е да се осигури допълнително време за преговори със страните от групата държави от региона на Западна Африка по всеобхватно регионално СИП. Той се надява, че преговорите по това всеобхватно регионално СИП ще се проведат в духа на взаимно уважение и ще се вземат предвид въпросите, повдигнати от партньорите от АКТБ.

Междувременно, тъй като останалата част от региона на Западна Африка до голяма степен включва най-слабо развити страни, те ползват безмитен достъп до пазара на ЕС по схемата "Всичко освен оръжие". Изключение правят Кабо Верде и Нигерия. Кабо Верде ще продължава да се ползва от режима "Всичко освен оръжие" за период от още 3 години, а Нигерия се ползва от обичайната Обща система на преференции на ЕС.

Както председателят Mohamed Ibn Chambas каза по време на 61-вата редовна сесия на Съвета на министрите от Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), проведена в Буркина Фасо, консолидирането на процеса на регионална интеграция в Западна Африка е необходимост, не на последно място на фона на глобалната финансова криза. Целта на региона на Западна Африка е да приключи предложението си за достъп до Общия пазар на стоки в началото на 2009 г.

В СИП е заложен ангажиментът на ЕС към регионалното развитие и икономическата интеграция на Западна Африка. Той вече е изразен под формата на финансов ангажимент за почти 600 млн. евро за държавите-членки на ECOWAS. Не по-малко от 70 % от сумата е предназначена за задълбочаване на регионалната интеграция, както и за подобряване на конкурентоспособността на СИП, а 20 % са предназначени за укрепване на доброто управление и регионалната стабилност.

Когато всеобхватното СИП бъде подписано и бъде придружено от финансова помощ за подпомагане изграждането на търговския капацитет, докладчикът счита, че това СИП ще окаже значителен положителен ефект върху региона на Западна Африка. Премахването на съществуващите пречки пред търговията в световен мащаб е признат начин за насърчаване на благоденствието в развиващите се страни, както и регионалната интеграция.

Накрая докладчикът подчертава, че Комисията, както и Съветът на ЕС са заявили многократно, че механизмите за мониторинг и преглед на въздействието от прилагането и развитието ще представляват основна част на СИП.

******

Заключение

Комисията по развитие приканва комисията по развитие, която е водеща комисия, да предложи на Парламента да даде одобрението си, при ратифициране от страна на Република Кот д’Ивоар на Етапното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и Република Кот д’Ивоар.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Кот д’Ивоар

Позовавания

05535/2009 – C6-0064/2009 – COM(2008)04392008/0136(AVC)

Дата на искане на одобрение от ЕП

17.2.2009

Водеща комисия

INTA

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и) - Дата на обявяване в заседание

19.2.2009

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Johan Van Hecke

15.7.2008

 

 

Дата на приемане

9.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

12

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Beniamino Donnici, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Maria Martens, José Ribeiro e Castro, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

John Bowis, Martin Kastler, Manolis Mavrommatis, Gabriele Zimmer

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Catherine Boursier, Ignasi Guardans Cambó


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Бряг на слоновата кост

Позовавания

05535/2009 – C6-0064/2009 – COM(2008)04392008/0136(AVC)

Дата на искане на одобрение от ЕП

17.2.2009

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

19.2.2009

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Erika Mann

9.9.2008

 

 

Разглеждане в комисия

5.11.2008

24.2.2009

 

 

Дата на приемане

16.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

12

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Kader Arif, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vasco Graça Moura, Eugenijus Maldeikis

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philip Bushill-Matthews, Manolis Mavrommatis

Дата на внасяне

18.3.2009

Правна информация - Политика за поверителност