Διαδικασία : 2008/0136(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0144/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0144/2009

Συζήτηση :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2009 - 3.18
CRE 25/03/2009 - 3.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0184

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 168kWORD 121k
16.3.2009
PE 420.085v02-00 A6-0144/2009

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ακτής του Ελεφαντοστού αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου

(5535/2009 – COM(2008)0439 – C6‑0064/2009 – 2008/0136(AVC))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια: Erika Mann

Συντάκτης γνωμοδότησης (*):

Johan Van Hecke, Επιτροπή Ανάπτυξης

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – Άρθρο 47 του Κανονισμού

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ακτής του Ελεφαντοστού αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου

(5535/2009 – COM(2008)0439 – C6‑0064/2009 – 2008/0136(AVC))

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2008)0439),

–   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ακτής του Ελεφαντοστού αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου (5535/2009),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με τα άρθρα 133 και 181, σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ (C6‑0064/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 75 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6‑0144/2009),

1.  εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ακτής του Ελεφαντοστού.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ακτή του Ελεφαντοστού συνήψε μια ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ενδιάμεση ΣΟΕΣ) με την ΕΕ τον Δεκέμβριο 2007. Η συμφωνία συνήφθη για να αποφευχθεί η αναστάτωση στις εξαγωγές της χώρας προς την ΕΕ μετά την εκπνοή των εμπορικών διατάξεων της Συμφωνίας του Κοτονού στο τέλος εκείνου του μήνα. Η τρέχουσα ενδιάμεση συμφωνία είναι πρωταρχικά μια συμφωνία για εμπορεύματα που εντούτοις καλύπτει και μερικά άλλα θέματα, όπως τη συνεργασία, και ορισμένες υποχρεώσεις στα πεδία α) των δασμών και των εμπορικών διευκολύνσεων, β) των τεχνικών φραγμών στο εμπόριο, γ) των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων. Το άρθρο 36 επανεπιβεβαιώνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Επί πλέον, επανεπιβεβαιώνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Φυτών (IPPC), τον Διατροφικό Κώδικα (Codex Alimentarius) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ). Ως αποτέλεσμα της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ, οι κυριότερες εξαγωγές της Ακτής του Ελεφαντοστού εξακολουθούν να έχουν προτιμησιακή πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ.

Η ενδιάμεση ΣΟΕΣ είναι μια προσωρινή λύση όσο θα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια τελική ΣΟΕΣ που θα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή της Δυτικής Αφρικής. Η τελική ΣΟΕΣ θα αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου αυτές τις προσωρινές (ενδιάμεσες) ΣΟΕΣ. Είναι υπό εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για μια τελική ΣΟΕΣ που θα καλύπτει την περιοχή της Δυτικής Αφρικής (Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, Πράσινο Ακρωτήριο, Γκάμπια, Γκάνα, Γκινέα, Γκινέα-Μπισάου, Ακτή Ελεφαντοστού, Λιβερία, Μαλί, Μαυριτανία, Νίγηρ, Νιγηρία, Σενεγάλη, Σιέρα Λεόνε, Τόγκο). Σκοπός της ΕΕ και των χωρών της Δυτικής Αφρικής σε αυτές τις διαπραγματεύσεις είναι η σύναψη συμφωνίας σε περιφερειακό επίπεδο, που θα υποστηρίζει την ανάπτυξη και θα προωθεί την περιφερειακή ενοποίηση.

Η περιοχή της Δυτικής Αφρικής, εξαιρέσει του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Νιγηρίας, αποτελείται από Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες, οι οποίες έχουν ελεύθερη δασμών πρόσβαση στην ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Everything But Arms (EBA = Τα πάντα πλην όπλων), ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια τελική ΣΟΕΣ.

Όλα τα προϊόντα της Ακτής του Ελεφαντοστού εισήχθησαν στην ΕΕ ελεύθερα από δασμούς και ποσοστώσεις από 1ης Ιανουαρίου 2008 (ενώ υπάρχουν και άλλες μεταβατικές περίοδοι, μέχρι το 2010 για το ρύζι και μέχρι το 2015 για τη ζάχαρη) αντιπροσωπεύοντας μια σημαντική βελτίωση του προηγούμενου εμπορικού καθεστώτος που ίσχυε στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού.

Σε αντάλλαγμα, η Ακτή του Ελεφαντοστού, στα επόμενα 15 έτη, θα απελευθερώσει το 81% των εισαγωγών της από την ΕΕ (που αντιπροσωπεύουν το 89% των δασμολογικών κλάσεων) σε πεδία όπως των βιομηχανικών μηχανών (αντλίες, γεννήτριες, στρόβιλοι κλπ.), ορισμένα οχήματα (πλοία, αεροσκάφη, αυτοκίνητα) και ορισμένα χημικά. Όλα τα ανωτέρω είναι εισαγόμενα προϊόντα, χρησιμοποιούμενα από τους Ιβοριανούς, και που δεν παράγονται εγχωρίως και επομένως θα μειωθεί το κόστος των εισροών για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Η Ακτή του Ελεφαντοστού εξαίρεσε ορισμένα γεωργικά και μη γεωργικά μεταποιημένα είδη από την απελευθέρωση, κυρίως για να προστατεύσει κάποιες ευαίσθητες γεωργικές αγορές και βιομηχανίες, αλλά και για να διατηρήσει φορολογικά έσοδα. Τα εξαιρεθέντα προϊόντα είναι: κοτόπουλα και άλλα κρέατα, ντομάτες, κρεμμύδια, ζάχαρη, καπνός, ζύθος, μεταχειρισμένα ενδύματα, τσιμέντο, βύνη, βενζίνη και αυτοκίνητα.

Υπάρχει ένας λεπτομερής μηχανισμός διευθέτησης διαφορών, για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της συμφωνίας, ενώ νέοι βελτιωμένοι Κανόνες Καταγωγής θα επισυναφθούν ως παράρτημα στην ενδιάμεση ΣΟΕΣ, ευθύς μόλις συμφωνηθούν με ολόκληρη την περιοχή κατά τις διαπραγματεύσεις για την πλήρη ΣΟΕΣ. Εν τω μεταξύ, η Ακτή του Ελεφαντοστού θα καλύπτεται από τους βελτιωμένους κανόνες καταγωγής της γενικής ΣΟΕΣ (Κανονισμός Συμβουλίου 1528/2007). Η εισηγήτριά σας θα επιθυμούσε, σε ό,τι αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, να καλυφθεί επίσης σε κάποιο βαθμό και η παραδοσιακή γνώση στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας.

Το άρθρο 20 (επισιτιστική ασφάλεια), σε συνδυασμό με το άρθρο 25 (διμερή μέτρα διασφάλισης), το άρθρο 12 (τελωνειακοί δασμοί στα προϊόντα καταγωγής Ακτής του Ελεφαντοστού) και το άρθρο 13 (τελωνειακοί δασμοί στα προϊόντα καταγωγής του συμβαλλόμενου μέρους ΕΚ), επιτρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση που δεν είναι εγγυημένη η διαθεσιμότητα ή η πρόσβαση σε είδη διατροφής που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας. Η εισηγήτριά σας επιθυμεί να αναληφθούν περαιτέρω υποχρεώσεις στην τελική συμφωνία σε ό,τι αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας και το μηχανισμό FLEGT (Επιβολή Δασικής Νομοθεσίας, Διακυβέρνηση και Εμπόριο).

Το προοίμιο της ενδιάμεσης Συμφωνίας επανεπιβεβαιώνει τη βασική δέσμευση της Συμφωνίας του Κοτονού υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου. Η εισηγήτριά σας επιθυμεί να διατυπωθεί στην τελική ΣΟΕΣ μια σαφέστερη δέσμευση σε αυτούς τους τομείς.

Διάφορες διατάξεις της αναπτυξιακής συνεργασίας ορίζουν πεδία προτεραιότητας στην αναπτυξιακή συνεργασία για να συνοδεύσουν την εφαρμογή της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ. Το Προοίμιο συμπεριλαμβάνει και μια μνεία στη σημασία των αναπτυξιακών στόχων που συμφωνήθηκαν σε διεθνές επίπεδο καθώς και των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, του ΟΗΕ. Η εισηγήτριά σας υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανελήφθη στο πλαίσιο της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βοήθεια υπέρ του Εμπορίου (Aid for Trade), να αυξηθεί μέχρι το 2010 η συνολική ευρωπαϊκή βοήθεια που σχετίζεται με το εμπόριο σε 2 δις ευρώ ετησίως (1 δις ευρώ από την Κοινότητα, 1 δις ευρώ από τα κράτη μέλη). Το Κοινοβούλιο επιθυμεί επί πλέον να αναληφθούν αριθμητικά εκπεφρασμένες και χρονικά δεσμευτικές υποχρεώσεις για τη χρηματοδότηση, ώστε η Ακτή του Ελεφαντοστού να μπορέσει να προσαρμοστεί στις αλλαγές.

Τέλος, σε περιπτώσεις όπου το Κοινοβούλιο αρνείται να εκδώσει σύμφωνη γνώμη για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας, τα κράτη, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή υποχρεούνται να ενημερώσουν τις υποψήφιες χώρες ότι η Κοινότητα δεν προτίθεται να συνάψει συμφωνία. Τούτο θα πρέπει να οδηγήσει σε τερματισμό της προσωρινής εφαρμογής της Συμφωνίας: το άρθρο 25(2) της Συνθήκης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συμβάσεων ορίζει πως "εκτός κι αν η Σύμβαση προβλέπει διαφορετικά ή αν τα διαπραγματευόμενα κράτη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, η προσωρινή εφαρμογή μιας Σύμβασης ή μέρους μιας Σύμβασης κατά το σκέλος που αφορά ένα κράτος τερματίζεται εάν το κράτος αυτό κοινοποιήσει στα άλλα κράτη μεταξύ των οποίων η Σύμβαση εφαρμόζεται προσωρινώς την πρόθεσή του να μην γίνει μέρος της Σύμβασης".

Όταν το Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση για την προσωρινή εφαρμογή, αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη της προσωρινής εφαρμογής μιας συμφωνίας που γνωρίζει ότι μπορεί να απορριφθεί μεταγενέστερα από το Κοινοβούλιο κι ότι τότε η προσωρινή εφαρμογή θα πρέπει να τερματισθεί χωρίς να έχει τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (10.3.2009)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Δημοκρατίας της Ακτής Ελεφαντοστού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου

(5535/2009-COM(2008)0439 – C6‑0064/2009 – 2008/0136(AVC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Johan Van Hecke

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή - Άρθρο 47 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το 2000, οι χώρες ΑΚΕ και η ΕΕ συμφώνησαν να αντικαταστήσουν το ισχύον καθεστώς των εμπορικών προτιμήσεων που χορηγεί η ΕΕ σε εισαγωγές από τις χώρες ΑΚΕ, με νέες εμπορικές ρυθμίσεις, συμβατές με τους κανόνες του ΠΟΕ. Οι διαπραγματεύσεις για τις νέες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σύμπραξης (ΣΟΕΣ) άρχισαν το 2002. Επειδή η απαλλαγή του ΠΟΕ που καλύπτει τις ισχύουσες εμπορικές ρυθμίσεις λήγει τον Ιανουάριο του 2008, η προθεσμία για τις νέες ρυθμίσεις καθορίστηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Αυτό καλύπτεται από το άρθρο 37 της Συμφωνίας Εταιρικής Σύμπραξης της Κοτονού μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ.

Επειδή οι ΣΟΕΣ αποσκοπούν στην οικοδόμηση και την ενίσχυση των διαδικασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης των χωρών ΑΚΕ και στην προοδευτική κατάργηση των εμπορικών φραγμών μεταξύ αυτών (άρθρο 36), έξι περιφέρειες ΑΚΕ καθορίστηκαν για τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των ΣΟΕΣ. Αρχικά, αυτές οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, στο τέλος του 2007, η ΕΕ δεν κατέληξε σε συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις 16 χώρες της περιφερειακής ομάδας στη Δυτική Αφρική. Πριν από τη λήξη της προθεσμίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε διμερή προσέγγιση με τη Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού προκειμένου να αποτρέψει αποδιοργάνωση των εξαγωγών προς την ΕΕ μετά τη λήξη της ισχύος των εμπορικών διατάξεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κοτονού.

Ο στόχος της προσυπογραφής ενδιάμεσης συμφωνίας με τη Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού ήταν να διατηρηθεί η προτιμησιακή πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ των κύριων εξαγωγών της χώρας, όπως, π.χ., κακάο, μπανάνες και άλλα γεωργικά προϊόντα. Ήταν απλώς μια προσωρινή λύση καθ' ον χρόνον διεξάγονταν διαπραγματεύσεις για την επίτευξη περιεκτικών ΣΟΕΣ με την περιφέρεια της Δυτικής Αφρικής. Μια σχεδόν ταυτόσημη ενδιάμεση συμφωνία συζητήθηκε με τη γειτονική χώρα της Γκάνα.

Στο τέλος Νοεμβρίου του 2008, η Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού προσυπέγραψε την ενδιάμεση ΣΟΕΣ, σύμφωνα με την οποία η Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού καθίσταται η πρώτη χώρα της Αφρικής που προσυπογράφει συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους προσεχείς μήνες αυτή η ενδιάμεση ΣΟΕΣ θα εξετασθεί λεπτομερώς από τον ΠΟΕ.

Η προσυπογραφείσα τον Νοέμβριο του 2008 ενδιάμεση συμφωνία ορίζει ότι όλες οι εισαγωγές από τη Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού εισάγονται στην ΕΕ απαλλαγμένες δασμών και ποσοστώσεων. Μεταβατικές περίοδοι έχουν εισαχθεί έως το 2010 για το ρύζι και έως το 2015 για τη ζάχαρη. Αντιστρόφως, για τα προσεχή 15 έτη, η Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού θα προχωρήσει σε ελευθέρωση του 81% των εισαγωγών του από την ΕΕ (αντιπροσωπεύοντας το 89% των επιβαλλομένων δασμών). Οι άνευ δασμών εισαγωγές από την ΕΕ αντιπροσωπεύουν κυρίως βιομηχανικά μηχανήματα (αντλίες, γεννήτριες, τουρμπίνες), ορισμένα οχήματα (σκάφη και αεροσκάφη), και ορισμένες χημικές ουσίες. Όλα αυτά τα προϊόντα αποτελούν εισροές που δεν παράγονται στη Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού και που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες της χώρας. Η κατάργηση των εισαγωγικών δασμών για τα προϊόντα αυτά θα μειώσει το κόστος εισροών για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Η εσωτερική ΣΟΕΣ αποκλείει ορισμένα γεωργικά αγαθά και μη γεωργικά επεξεργασμένα αγαθά από την κατάργηση των δασμών, όπως ζήτησε η Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού, για να διασφαλισθεί η προστασία ορισμένων ευαίσθητων γεωργικών αγορών και βιομηχανιών αλλά και για να διατηρηθούν τα σχετικά φορολογικά έσοδα. Τα προϊόντα που αποκλείονται είναι το κοτόπουλο και άλλα κρέατα, οι τομάτες, τα κρεμμύδια, η ζάχαρη, ο καπνός, η μπύρα, τα μεταχειρισμένα υποδήματα, το τσιμέντο, η ζύμη, η βενζίνη και τα αυτοκίνητα. Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ καθορίσθηκαν κατά προτεραιότητα ορισμένοι τομείς αναπτυξιακής συνεργασίας προκειμένου να εξομαλυνθεί η εφαρμογή της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ. Οι εν λόγω τομείς είναι η ενίσχυση και η αναβάθμιση της παραγωγικής ικανότητας του τομέα της παραγωγής, η συνεργασία σχετικά με την φορολογική αναπροσαρμογή, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η εφαρμογή των εμπορικών κανόνων στις συμφωνίες.

Περιλαμβάνονται επίσης ευρωπαϊκή βοήθεια για ιδιομορφίες τεχνικού χαρακτήρα, καθώς και υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα για να βοηθηθούν οι δυτικοαφρικανοί εξαγωγείς σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των εισαγωγικών προτύπων της ΕΕ.

Κατά τη γνώμη του συντάκτη, αυτή η ενδιάμεση συμφωνία αποτελεί προσωρινή μόνο λύση και πρέπει να ερμηνευθεί ακριβώς έτσι. Επαναλαμβάνει ότι ο τελικός αντικειμενικός σκοπός αυτής της ενδιάμεσης συμφωνίας είναι να εξασφαλισθεί πρόσθετος χρόνος για διαπραγματεύσεις με τις χώρες της Δυτικής Αφρικής για μια πλήρη ΣΟΕΣ σε περιφερειακό επίπεδο. Ελπίζει ότι οι διαπραγματεύσεις γι' αυτό το σκοπό θα λάβουν χώρα με αμοιβαίο σεβασμό και θα ληφθούν υπόψη ανησυχίες που έχουν προβληθεί από τους εταίρους των χωρών ΑΚΕ.

Εν τω μεταξύ, επειδή η υπόλοιπη περιφέρεια της Δυτικής Αφρικής αποτελείται κατά κύριο λόγο από λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, έχουν απαλλαγμένη δασμών πρόσβαση στην ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος "τα πάντα εκτός των όπλων". Το Πράσινο Ακρωτήριο και η Νιγηρία αποτελούν εξαίρεση. Το Πράσινο Ακρωτήριο θα εξακολουθήσει να επωφελείται από το καθεστώς "τα πάντα εκτός των όπλων" για άλλα τρία έτη, ενώ η Νιγηρία επωφελείται από το ισχύον Γενικευμένο Σύστημα Προτιμήσεων της ΕΕ.

Όπως είπε ο Πρόεδρος Mohamed Ibn Chambas κατά τη διάρκεια της 61ης Τακτικής Συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών της ECOWAS στο Μπουρκίνα Φάσο, η εδραίωση της διαδικασίας περιφερειακής ολοκλήρωσης στη Δυτική Αφρική αποτελεί μια αναγκαιότητα, και μάλιστα λαμβανομένης υπόψη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η περιφέρεια της Δυτικής Αφρικής αποσκοπεί να τελειοποιήσει την πρόσβαση προϊόντων στην κοινή της αγορά στις αρχές του 2009.

Η δέσμευση της ΕΕ για την περιφερειακή ανάπτυξη και την οικονομική ολοκλήρωση της Δυτικής Αφρικής συνίσταται στη σύναψη των ΣΟΕΣ. Αυτή η δέσμευση έχει ήδη μεταφραστεί σε χρηματοοικονομική βοήθεια ύψους 600 σχεδόν εκατ. ευρώ προς τα κράτη μέλη της ECOWAS. Όχι λιγότερο από το 70% αυτού του ποσού διατίθεται για την εμβάθυνση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΣΟΕΣ, ενώ το 20% διατίθεται για την παγίωση της χρηστής διακυβέρνησης και της περιφερειακής σταθερότητας.

Όταν η πλήρης ΣΟΕΣ προσυπογραφεί και συνοδευτεί από χρηματοοικονομική βοήθεια για την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας του εμπορικού τομέα, ο συντάκτης φρονεί ότι αυτή η ΣΟΕΣ θα έχει αναμφισβήτητα θετικά αποτελέσματα για την περιφέρεια της Δυτικής Αφρικής. Η κατάργηση των παγκοσμίων εμποδίων στο εμπόριο αποτελεί, κατά γενική παραδοχή, τον τρόπο με τον οποίο θα προωθηθεί η ευημερία στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η περιφερειακή ολοκλήρωση.

Τέλος, ο συντάκτης υπογραμμίζει ότι τόσο η Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επανειλημμένως δηλώσει ότι κομβικό συστατικό στοιχείο των ΣΟΕΣ θα αποτελούν οι μηχανισμοί παρακολούθησης και επανεξέτασης της εφαρμογής τους και των αναπτυξιακών επιπτώσεών τους.

******

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης του με την επιφύλαξη της επικύρωσης από τη Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ακτής Ελεφαντοστού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΚ/Ακτής Ελεφαντοστού

Έγγραφα αναφοράς

05535/2009 – C6-0064/2009 – KOM(2008)04392008/0136(AVC)

Ημερομηνία της αίτησης έκδοσης σύμφωνης γνώμης του ΕΚ

17.2.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

INTA

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές) - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

19.2.2009

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Johan Van Hecke

15.7.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

12

8

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Beniamino Donnici, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Maria Martens, José Ribeiro e Castro, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Bowis, Martin Kastler, Μανώλης Μαυρομμάτης, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Boursier, Ignasi Guardans Cambó


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΚ/Ακτής Ελεφαντοστού

Έγγραφα αναφοράς

05535/2009 – C6-0064/2009 – KOM(2008)04392008/0136(AVC)

Ημερομηνία της αίτησης έκδοσης σύμφωνης γνώμης του ΕΚ

17.2.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

19.2.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Erika Mann

9.9.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.11.2008

24.2.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

12

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kader Arif, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vasco Graça Moura, Eugenijus Maldeikis

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bushill-Matthews, Μανώλης Μαυρομμάτης

Ημερομηνία κατάθεσης

18.3.2009

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου