Menettely : 2008/0136(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0144/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0144/2009

Keskustelut :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Äänestykset :

PV 25/03/2009 - 3.18
CRE 25/03/2009 - 3.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0184

SUOSITUS     ***
PDF 138kWORD 87k
16.3.2009
PE 420.085v02-00 A6-0144/2009

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Norsunluurannikon ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä

(5535/2009 – KOM(2008)0439 – C6‑0064/2009 – 2008/0136(AVC))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Erika Mann

Valmistelija (*):

Johan Van Hecke, kehitysyhteistyövaliokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 47 artikla

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 kehitysyhteistyövaliokunnaN LAUSUNTO (*)
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Norsunluurannikon ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä

(5535/2009 – KOM(2008)0439 – C6‑0064/2009 – 2008/0136(AVC))

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2008)0439),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Norsunluurannikon välisen ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen (5535/2009),

–   ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 133 artiklan ja 181 artiklan ja samalla 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esittämän puoltavaa lausuntoa koskevan pyynnön (C6 0064/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen sekä kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A6 0144/2009),

1.  antaa puoltavan lausunnon sopimuksen tekemisestä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Norsunluurannikon hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Norsunluurannikko hyväksyi EU:n kanssa tehdyn ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen joulukuussa 2007. Sopimuksella oli tarkoitus estää maan EU:hun suuntautuvan viennin häiriöt sen jälkeen, kun Cotonou-sopimuksen määräykset lakkasivat olemasta voimassa saman kuukauden lopussa. Tämänhetkinen ensivaiheen sopimus on etupäässä vain tavaroita koskeva sopimus, joka kuitenkin kattaa joitakin muitakin kysymyksiä, kuten yhteistyön ja tietyt sitoumukset, jotka koskevat a) tullimenettelyjen ja kaupan helpottamista, b) kaupan teknisiä esteitä sekä c) terveys- ja kasvinsuojelutoimia. 36 artiklassa vahvistetaan Maailman kauppajärjestön mukaiset oikeudet ja sitoumukset. Sen lisäksi vahvistetaan kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen (IPPC), CODEX Alimentariuksen ja Maailman eläintautijärjestön (OIE) mukaiset oikeudet ja velvoitteet. Ensivaiheen sopimuksen johdosta Norsunluurannikon tärkeimmät vientituotteet saavat edelleen etusijan pääsyssä EU:n markkinoille.

Ensivaiheen talouskumppanuussopimus on tilapäinen ratkaisu samalla, kun käynnissä ovat neuvottelut lopullisesta talouskumppanuussopimuksesta, joka kattaa koko Länsi-Afrikan alueen. Lopullinen talouskumppanuussopimus korvaa kokonaan nämä väliaikaiset ensivaiheen sopimukset. Käynnissä ovat neuvottelut lopullisesta talouskumppanuussopimuksesta, joka kattaa koko Länsi-Afrikan alueen (Benin, Burkina Faso, Kap Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Norsunluurannikko, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone ja Togo). EU:n ja Länsi-Afrikan tavoitteena näissä neuvotteluissa on saada aikaan alueellisen tason sopimus, joka tukee kehitystä ja edistää alueellista integroitumista.

Koska muu osa Länsi-Afrikan alueesta Kap Verdeä ja Nigeriaa lukuun ottamatta koostuu vähiten kehittyneistä maista, näillä mailla on tulliton pääsy EU:hun "kaikki paitsi aseet" ‑järjestelmän mukaisesti lopullista talouskumppanuussopimusta koskevien neuvottelujen jatkuessa.

Kaikki tuonti Norsunluurannikolta EU:hun on tapahtunut ilman tulleja ja kiintiöitä 1. tammikuuta 2008 alkaen (lukuun ottamatta vuoteen 2010 jatkuvaa siirtymäaikaa riisin ja vuoteen 2015 jatkuvaa siirtymäaikaa sokerin osalta), mikä on merkittävä parannus aiempaan "Cotonou"-kauppajärjestelmään verrattuna.

Vastavuoroisesti Norsunluurannikko vapauttaa seuraavien 15 vuoden aikana 81 % sen EU:sta tapahtuvasta tuonnista (mikä vastaa 89 %:a tullinimikkeistä) esimerkiksi teollisuuskoneiden (pumput, generaattorit, turbiinit jne.), tiettyjen ajoneuvojen (veneet, lentoalukset, autot) ja tiettyjen kemikaalien osalta. Kaikki nämä ovat sellaisia Norsunluurannikon käyttämiä tuotteita, joita ei tuoteta paikallisesti, ja näin pienennetään paikallisten yritysten tuotantotekijöiden kustannuksia.

Norsunluurannikko jätti monia maataloustuotteita ja muita kuin maataloudesta lähtöisin olevia jalostettuja tuotteita vapauttamisen ulkopuolelle pääasiassa taatakseen tiettyjen herkkien maatalousmarkkinoiden ja teollisuudenalojen suojelun, mutta myös säilyttääkseen verotulot. Kyseessä ovat seuraavat tuotteet: kana ja muu liha, tomaatti, sipuli, sokeri, tupakka, olut, käytetyt vaatteet, sementti, maltaat, bensiini ja autot.

On olemassa yksityiskohtainen kiistanratkaisumekanismi, jolla tuetaan sopimuksen tehokasta täytäntöönpanoa. Ensivaiheen talouskumppanuussopimukseen lisätään myös uusia ja parannettuja alkuperäsääntöjä heti, kun niistä sovitaan koko alueen kanssa täyttä talouskumppanuussopimusta koskevissa neuvotteluissa. Tällä välin Norsunluurannikko hyötyy talouskumppanuussopimuksen yleisistä ja parannetuista alkuperäsäännöistä (neuvoston asetus 1528/2007). Esittelijä haluaa nähdä, että henkisen omaisuuden osalta lopullisessa sopimuksessa huomioon otetaan myös tietyssä määrin huomioon perinteinen tieto.

20 artikla (elintarviketurva) antaa yhdessä 25 artiklan (kahdenväliset suojatoimet) ja 12 artiklan (Norsunluurannikon tuotteiden tullimaksut) ja 13 artiklan (EY:n tuotteiden tullimaksut) kanssa mahdollisuuden toteuttaa asianmukaisia toimia, jos elintarviketurvan edellyttämää elintarvikkeiden saatavuutta tai saantia ei voida taata. Esittelijä haluaa lopulliseen sopimukseen lisäsitoumuksia, jotka koskevat biologisen monimuotoisuuden suojelua ja FLEGT-mekanismia.

Ensivaiheen sopimuksen johdanto-osassa vahvistetaan Cotonou-sopimuksen mukainen tärkein sitoumus, joka koskee ihmisoikeuksia, demokraattisia periaatteita, hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiota. Esittelijä haluaa lopulliseen talouskumppanuussopimukseen näitä aloja koskevan selkeän lisäsitoumuksen.

Erilaisissa kehitysyhteistyötä koskevissa säännöksissä säädetään kehitysyhteistyön keskeisistä alueista tavalla, joka täydentää ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa. Johdanto-osassa viitataan myös niiden kehitystavoitteiden tärkeyteen, joista on sovittu kansainvälisellä tasolla, sekä YK:n vuosituhannen kehitystavoitteiden merkitykseen. Esittelijä muistuttaa sitoumuksesta, joka annettiin EU:n kauppaan liittyvää apua koskevan strategian yhteydessä ja jonka mukaan EU:n kollektiivista kauppaan liittyvää apua on kasvatettava vuoteen 2010 mennessä kahteen miljardiin euroon vuodessa (miljardi yhteisöltä, miljardi jäsenvaltioilta). Lisäksi parlamentti haluaa nähdä määrällisesti esitettyjä ja aikaan sidottuja rahoitusta koskevia sitoumuksia, joilla taataan, että Norsunluurannikko voi mukautua muutoksiin.

Esittelijä toteaa lopuksi, että jos parlamentti ei hyväksy kansainvälisen sopimuksen tekemistä, neuvoston tai komission on ilmoitettava kumppanimaille, että yhteisö ei aio solmia sopimusta. Tämä johtaisi sopimuksen väliaikaisen soveltamisen keskeytymiseen. Valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen 25 artiklan 2 kohdassa todetaan seuraavasti: "Jollei valtiosopimuksessa muuta määrätä tai neuvottelevat valtiot ole toisin sopineet, valtiosopimuksen tai sen osan väliaikainen soveltaminen valtion osalta lakkaa, jos tämä valtio ilmoittaa muille valtioille, joiden välillä valtiosopimusta väliaikaisesti sovelletaan, aikomuksestaan olla tulematta valtiosopimuksen osapuoleksi."

Kun neuvosto päättää väliaikaisesta soveltamisesta, se ottaa poliittisen vastuun sellaisen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta, jonka se tietää parlamentin voivan hylätä myöhemmin niin, että sopimuksen väliaikainen soveltaminen lakkaisi eikä sopimus tulisi voimaan.


kehitysyhteistyövaliokunnaN LAUSUNTO (*) (10.3.2009)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Norsunluurannikon ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä

(5535/2009 – KOM(2008)0439 – C6‑0064/2009 – 2008/0136(AVC))

Valmistelija: Johan Van Hecke

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 47 artikla

LYHYET PERUSTELUT

AKT-maat ja EU päättivät vuonna 2000 korvata nykyisen kauppaetuusjärjestelmän, jonka EU takaa AKT-maista tuotaville tuotteille, uudella kauppajärjestelmällä, joka on WTO:n sääntöjen mukainen. Neuvottelut uusien niin sanottujen talouskumppanuussopimusten aikaansaamiseksi aloitettiin vuonna 2002. Koska nykyistä kauppajärjestelmää koskevan WTO:n poikkeusluvan voimassaolo päättyi tammikuussa 2008, uuden järjestelmän määräajaksi asetettiin 31. joulukuuta 2007. Tästä määrätään EU:n ja AKT-maiden välisen Cotonoun kumppanuussopimuksen 37 artiklassa.

Koska talouskumppanuussopimusten tavoitteena oli rakentaa ja vahvistaa alueellisia yhdentymisprosesseja AKT-maissa ja poistaa vaiheittain niiden väliset kaupan esteet (36 art.), talouskumppanuussopimuksia koskevia neuvotteluja varten perustettiin kuusi AKT-aluetta. Alun perin talouskumppanuussopimuksia koskevat neuvottelut hoidettiin alueellisella tasolla. Kuitenkin vuoden 2007 lopulla EU ei saanut aikaan talouskumppanuussopimuksia niiden 16 maan kanssa, jotka kuuluivat Länsi-Afrikan ryhmään. Ennen määräajan päättymistä Euroopan komissio parafoi kahdenvälisen alustavan sopimuksen Norsunluurannikon kanssa, jotta estettäisiin viennin katkeaminen EU:hun sen jälkeen, kun Cotonoun sopimuksen kauppamääräysten voimassaolo päättyi.

Väliaikaisen sopimuksen allekirjoittamisen Norsunluurannikon kanssa tarkoitus oli säilyttää etusija-asema pääsyssä EU:n markkinoille tärkeimpien vientituotteiden osalta. Niihin kuuluvat kaakao, banaanit ja muut maataloustuotteet. Sen oli tarkoitus olla väliaikainen ratkaisu sillä aikaa, kun jatkettiin neuvotteluja kattavan talouskumppanuussopimuksen tekemiseksi Länsi-Afrikan alueen kanssa. Melkein samanlaisesta ensivaiheen sopimuksesta keskusteltiin naapurimaan Ghanan kanssa.

Marraskuun 2008 lopulla Norsunluurannikko allekirjoitti väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen, joka tekee Norsunluurannikosta ensimmäisen Afrikan maan, joka allekirjoittaa talouskumppanuussopimuksen Euroopan unionin kanssa. WTO tarkastelee tätä väliaikaista talouskumppanuussopimusta tulevien kuukausien aikana.

Marraskuussa 2008 allekirjoitetussa ensivaiheen sopimuksessa määrätään, että kaiken Norsunluurannikon tuonnin EU:hun on oltava tullitonta ja kiintiötöntä. Riisin osalta on otettu käyttöön siirtymäkausi vuoteen 2010 asti ja sokerin osalta vuoteen 2015 asti. Vastineeksi Norsunluurannikko vapauttaa seuraavien viidentoista vuoden aikana 81 prosenttia EU:n tuonnista (mikä edustaa 89 prosenttia tullinimikkeistä). Vapautettu EU:n tuonti koostuu pääasiassa teollisuuden koneista (pumput, generaattorit, turbiinit), tietyistä ajoneuvoista (veneet, lentoalukset) ja tietyistä kemikaaleista. Nämä kaikki ovat sellaisia tuotteita, joita Norsunluurannikon teollisuus käyttää ja joita ei valmisteta siellä. Tuontitullien poistaminen näiltä tuotteilta alentaa paikallisten liikeyritysten panosten kustannuksia.

Väliaikaisessa talouskumppanuussopimuksessa vapauttamisen ulkopuolelle jää monia maataloustuotteita ja muita kuin maataloustuotteita, kuten Norsunluurannikko toivoi, jotta taataan tiettyjen herkkien maataloustuotemarkkinoiden ja teollisuudenalojen suoja ja jotta säilytetään verotulot. Sopimukseen eivät kuulu kana ja muu liha, tomaatti, sipuli, sokeri, tupakka, olut, käytetyt vaatteet, sementti, mallas, bensiini ja autot.

Väliaikaisessa talouskumppanuussopimuksessa on määritelty joitakin ensisijaisia kehitysyhteistyökohteita sopimuksen täytäntöönpanon sujuvoittamiseksi. Tärkeimmät mainitut kohteet ovat tuotantosektorin kapasiteetin parantaminen ja vahvistaminen, talouden sopeuttamista koskeva yhteistyö, liiketoimintaympäristön parantaminen ja sopimuksiin sisältyvien kauppaa koskevien määräysten täytäntöönpano.

Lisäksi talouskumppanuussopimukseen kuuluu EU:n tuki teknisissä yksityiskohdissa sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimet, joilla autetaan Länsi-Afrikan viejiä saavuttamaan EU:n tuontinormit.

Valmistelija katsoo, että tämä ensivaiheen sopimus on vain väliaikainen ratkaisu ja että sitä on tulkittava sen mukaisesti. Hän toistaa, että ensivaiheen sopimuksen lopullinen tavoite on antaa lisäaikaa neuvotteluille Länsi-Afrikan alueellisen ryhmittymän maiden kanssa täysimääräisestä alueellisesta talouskumppanuussopimuksesta. Valmistelija toivoo, että neuvottelut tästä täysimääräisestä alueellisesta talouskumppanuussopimuksesta tapahtuvat keskinäisen kunnioituksen merkeissä ja että niissä otetaan huomioon AKT-kumppaneiden esittämät huolenaiheet.

Koska muu Länsi-Afrikan alue koostuu suureksi osaksi ns. vähiten kehittyneistä maista, niillä on tulliton pääsy EU:hun "kaikki paitsi aseet" -järjestelyn nojalla. Poikkeuksen muodostavat Kap Verde ja Nigeria. Kap Verdeä "kaikki paitsi aseet" -järjestely koskee vielä kolme vuotta, ja Nigeriaa koskee tavanomainen EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä.

Kuten puheenjohtaja Mohamed Ibn Chambas sanoi ECOWASin ministerineuvoston 61. tavanomaisessa istunnossa Burkina Fasossa, alueellisen yhdentymisprosessin vahvistaminen Länsi-Afrikassa on välttämätöntä, ei vähiten maailmanlaajuisen talouskriisin tarjoamaa taustaa vasten. Länsi-Afrikan alue pyrkii tekemään lopullisen tarjouksen tavaroiden pääsystä yhteismarkkinoille vuoden 2009 alussa.

EU:n sitoutuminen Länsi-Afrikan alueelliseen kasvuun ja taloudelliseen yhdentymiseen on kirjattu talouskumppanuussopimuksiin. Se on jo toteutunut lähes 600 miljoonan euron rahoitussitoumuksena ECOWASin jäsenvaltioille. 70 prosenttia tästä määrästä on tarkoitettu alueellisen yhdentymisen syventämiseen samoin kuin talouskumppanuussopimusten kilpailukyvyn parantamiseen, ja 20 prosenttia määrästä on tarkoitettu hyvän hallintotavan ja alueellisen vakauden tukemiseen.

Kun täysimääräinen talouskumppanuussopimus allekirjoitetaan ja siihen liitetään taloudellinen apu kauppakapasiteetin rakentamiseksi, valmistelija uskoo, että kyseisellä talouskumppanuussopimuksella tulee olemaan huomattava positiivinen vaikutus Länsi-Afrikan alueeseen. Maailmanlaajuisten kaupan esteiden poistaminen on tunnustettu keino vaurauden ja alueellisen yhdentymisen edistämiseksi kehitysmaissa.

Lopuksi valmistelija korostaa, että komissio sekä Euroopan unionin neuvosto ovat toistuvasti todenneet, että täytäntöönpanon ja kehityksen seuranta- ja tarkastusmekanismeilla on avainasema talouskumppanuussopimuksissa.

******

Päätelmä

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa esittämään parlamentille, että se antaa puoltavan lausuntonsa edellyttäen, että Norsunluurannikko ratifioi Euroopan yhteisön ja Norsunluurannikon välisen ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

EY:n ja Norsunluurannikon ensivaiheen talouskumppanuussopimus

Viiteasiakirjat

05535/2009 – C6-0064/2009 – KOM(2008)04392008/0136(AVC)

EP:n puoltavaa lausuntoa pyydetty (pvä)

17.2.2009

Asiasta vastaava valiokunta

INTA

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Valiokuntien yhteistyö - ilmoitettu istunnossa (pvä)

19.2.2009

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Johan Van Hecke

15.7.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

9.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

12

8

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Beniamino Donnici, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Maria Martens, José Ribeiro e Castro, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

John Bowis, Martin Kastler, Manolis Mavrommatis, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Catherine Boursier, Ignasi Guardans Cambó


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

EY:n ja Norsunluurannikon ensivaiheen talouskumppanuussopimus

Viiteasiakirjat

05535/2009 – C6-0064/2009 – KOM(2008)04392008/0136(AVC)

EP:n puoltavaa lausuntoa pyydetty (pvä)

17.2.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

19.2.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Valiokuntien yhteistyö

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Erika Mann

9.9.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

5.11.2008

24.2.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

12

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Kader Arif, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Vasco Graça Moura, Eugenijus Maldeikis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Philip Bushill-Matthews, Manolis Mavrommatis

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.3.2009

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö