Procedură : 2008/0136(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0144/2009

Texte depuse :

A6-0144/2009

Dezbateri :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Voturi :

PV 25/03/2009 - 3.18
CRE 25/03/2009 - 3.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0184

RECOMANDARE     ***
PDF 154kWORD 119k
16.3.2009
PE 420.085v01-00 A6-0144/2009

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de încheiere a Acordului de parteneriat economic preliminar între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Côte d'Ivoire, pe de altă parte

(5535/2009 – COM(2008)0439 – C6‑0064/2009 – 2008/0136(AVC))

Comisia pentru comerț internațional

Raportoare: Erika Mann

Raportor pentru aviz (*):

Johan Van Hecke, Comisia pentru dezvoltare

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 47 din Regulamentul de procedură

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (*)
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de încheiere a Acordului de parteneriat economic preliminar între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Côte d'Ivoire, pe de altă parte

(5535/2009 – COM(2008)0439 – C6‑0064/2008 – 2008/0136(AVC))

(Procedura de aviz conform)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2008)0439),

–   având în vedere Acordul de parteneriat economic preliminar între Côte d'Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (5535/2009),

–   având în vedere cererea de aviz conform prezentată de Consiliu în conformitate cu articolele 133 și 181, coroborate cu articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul CE (C6–0064/2009),

–   având în vedere articolul 75 și articolul 83 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A6–0144/2009),

1.  își dă avizul conform cu privire la încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Côte d'Ivoire.


EXPUNERE DE MOTIVE

Côte d'Ivoire a convenit încheierea unui APE preliminar cu UE în decembrie 2007. Acordul a fost încheiat pentru a preveni perturbarea exporturilor acestei țări în UE după expirarea dispozițiilor comerciale ale Acordului de la Cotonou la sfârșitul lunii respective. Acordul preliminar curent este, în esență, rând un acord care se referă în special la comerțul cu bunuri dar, cu toate acestea, sunt abordate și alte aspecte, cum ar fi cooperarea și anumite angajamente în domenii precum a) facilitarea procedurilor vamale și a schimburilor comerciale, b) barierele comerciale în calea comerțului, c) măsurile sanitare și fitosanitare. Articolul 36 reafirmă drepturile și obligațiile asumate în cadrul OMC; în plus, sunt reamintite drepturile și obligațiile din cadrul Convenției internaționale pentru protecția plantelor (IPPC), al CODEX Alimentarius și al Organizației mondiale pentru sănătatea animalelor (OIE). Datorită Acordului preliminar, principalele mărfuri exportate de Côte d'Ivoire se bucură încă de acces preferențial pe piețele UE.

APE preliminar reprezintă o soluție temporară, în timp ce negocierile pentru un APE definitiv cu întreaga regiune a Africii de Vest sunt în curs. APE definitiv va înlocui în totalitate aceste acorduri interimare (sau cu caracter preliminar). Negocierile pentru încheierea unui APE definitiv care să fie aplicabil regiunii Africii de Vest (Benin, Burkina Faso, Capul Verde, Gambia, Ghana, Guineea, Guineea-Bissau, Côte d'Ivoire, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo) sunt în curs. Obiectivul UE și al Africii de Vest în aceste negocieri este de a încheia un acord la nivel regional, care să sprijine dezvoltarea și să stimuleze integrarea regională.

Deoarece toate celelalte țări din Africa de Vest, cu excepția Nigeriei și a Capului Verde, se numără printre țările cele mai puțin dezvoltate, acestea beneficiază de acces pe piața comunitară fără taxe vamale și restricții cantitative, pe baza mecanismului „Totul în afară de arme” (EBA - Everything but Arms), în timp ce negocierile pentru un APE definitiv continuă.

Toate produsele importate din Côte d'Ivoire pătrund pe piața UE fără taxe vamale și restricții cantitative începând cu 1 ianuarie 2008 (cu excepția perioadelor de tranziție prevăzute până în 2010 pentru orez și până în 2015 pentru zahăr), ceea ce reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de regimul comercial anterior, bazat pe Acordul de la Cotonou.

În schimb, în cursul următorilor 15 ani, Côte d'Ivoire va liberaliza 81% din importurile provenind din UE (reprezentând 89% din liniile tarifare), produsele vizate fiind mașinile industriale (pompe, generatoare, turbine, etc.), anumite vehicule (ambarcațiuni, aeronave, autovehicule) și anumite produse chimice. Toate aceste bunuri reprezintă factori de producție utilizați de întreprinderile din Côte d'Ivoire, și, întrucât nu sunt produse la nivel local, eliminarea taxelor la importul acestor bunuri va permite reducerea costurilor factorilor de producție pentru întreprinderile locale.

Côte d'Ivoire a exclus de la liberalizare un număr de produse agricole și bunuri neagricole prelucrate, mai ales în vederea protejării unor piețe și industrii agricole sensibile, dar și în vederea menținerii veniturilor fiscale. Este vorba de următoarele produse: carnea de pui și alte tipuri de carne, tomatele, ceapa, zahărul, tutunul, berea, îmbrăcămintea uzată, cimentul, malțul, benzina și autovehiculele.

Există un mecanism detaliat de soluționare a disputelor pentru a sprijini punerea în aplicare efectivă a acordului și la APE preliminar se vor anexa noi reguli de origine îmbunătățite, odată ce vor fi convenite cu țările participante din întreaga regiune în cadrul negocierilor privind un APE complet. Între timp, Côte d'Ivoire va beneficia de regulile de origine îmbunătățite din cadrul APE general (Regulamentul nr. 1528/2007 al Consiliului). Raportoarea salută faptul că, în ceea ce privește dreptul de proprietate intelectuală, cunoștințele tradiționale vor fi de asemenea reglementate, într-o anumită măsură, de APE definitiv.

Articolul 20 (siguranța alimentară), coroborat cu articolul 25 (măsurile de salvgardare bilaterale), cu articolul 12 (taxe vamale pentru produsele provenind din Cote d'Ivoire) și cu articolul 13 (taxe vamale pentru produsele provenind din CE), permite adoptarea unor măsuri adecvate în cazul în care fie disponibilitatea produselor alimentare, fie accesul la acestea, esențiale pentru siguranța alimentară, nu sunt garantate. Raportoarea susține asumarea unor angajamente suplimentare în cadrul APE definitiv, în ceea ce privește protejarea biodiversității și mecanismul FLEGT.

Preambulul Acordului preliminar reafirmă angajamentele principale din Acordul de la Cotonou în domeniul drepturilor omului, principiilor democratice, bunei guvernări și statului de drept. Raportoarea dorește ca, în domeniile sus-menționate, să fie asumate noi angajamente clare în cadrul APE definitiv.

Diverse dispoziții privind cooperarea pentru dezvoltare identifică domenii prioritare de acțiune în acest sector care trebuie avute în vedere la punerea în aplicare a APE preliminar. Preambulul include o referire la importanța obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internațional și la obiectivele de dezvoltare ale mileniului stabilite de ONU. Raportoarea reamintește angajamentul asumat în cadrul strategiei UE privind ajutorul pentru comerț de creștere a ajutorului colectiv al UE pentru comerț la 2 miliarde de euro anual până în 2010 (1 miliard de euro din partea Comunității, 1 miliard de euro din partea statelor membre); în plus, Parlamentul solicită asumarea unor angajamente cuantificabile și cu termene precise de îndeplinire în ceea ce privește finanțarea, care să garanteze că, în mod real, Côte d'Ivoire are capacitatea de a se adapta la schimbări.

În concluzie, în cazul în care Parlamentul nu își dă avizul conform pentru încheierea unui acord internațional, Consiliul sau Comisia au obligația să informeze țările partenere că Comunitatea Europeană nu va încheia acordul. Aceasta ar trebui să ducă la încetarea aplicării provizorii a acordului: articolul 25 alineatul (2) din Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor prevede că „Dacă tratatul nu dispune altfel sau dacă statele care au participat la negociere nu au convenit altfel, aplicarea provizorie a unui tratat sau a unei părți dintr-un tratat față de un stat încetează, dacă acest stat notifică celorlalte state între care tratatul este aplicat provizoriu intenția sa de a nu deveni parte la tratat.”

Atunci când Consiliul ia o decizie privind aplicarea provizorie, acesta își asumă responsabilitatea politică pentru aplicarea provizorie a unui acord despre care știe că ar putea fi respins ulterior de către Parlament și că, prin urmare, aplicarea sa provizorie va trebui să înceteze fără ca acordul să intre în vigoare.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (*) (10.3.2009)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de decizie a Consiliului de încheiere a Acordului de parteneriat economic preliminar între Republica Côte d'Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte

(5535/2009 - COM(2008)0439 – C6‑0064/2009 – 2008/0136(AVC))

Raportor pentru aviz: Johan Van Hecke

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 47 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În 2000, statele ACP și UE au decis să înlocuiască actualul regim de preferințe comerciale acordate de UE pentru importurile din ACP cu noi înțelegeri comerciale compatibile cu normele OMC. Negocierile pentru noile așa-zise acorduri de parteneriat economic (APE) au început în 2002. Deoarece derogarea acordată de OMC privind actualele acorduri comerciale expira în ianuarie 2008, termenul limită pentru noile înțelegeri a fost stabilit pentru 31 decembrie 2007. Această dispoziție este prevăzută în articolul 37 din Acordul de parteneriat de la Cotonou dintre UE și statele ACP.

Deoarece scopul APE este acela de a construi și de a consolida procesul de integrare regională în ACP și de a elimina progresiv barierele din calea comerțului între acestea (articolul 36), au fost create șase regiuni ACP pentru negocierile APE. Inițial, negocierile APE au fost duse la nivel regional. Totuși, la sfârșitul anului 2007, UE nu a reușit să încheie un acord APE cu cele 16 state din gruparea regională din Africa de Vest. Înaintea expirării termenului limită, Comisia Europeană a inițiat o abordare bilaterală cu Republica Côte d'Ivoire pentru a evita perturbarea exporturilor către UE după expirarea dispozițiilor comerciale ale Acordului de la Cotonou.

Obiectivul încheierii unui acord interimar cu Republica Côte d'Ivoire a fost menținerea accesului preferențial pe piețele europene pentru principalele exporturi, printre care cacao, banane și alte produse agricole. Aceasta trebuia să fie o soluție temporară pe durata negocierilor în vederea încheierii unui APE global cu regiunea Africii de Vest. Un acord preliminar aproape identic a fost discutat cu o țară vecină, Ghana.

La sfârșitul anului 2008, Republica Côte d'Ivoire a semnat APE interimar, care a făcut ca această țară să fie prima din Africa cu care Uniunea Europeană a semnat un acord de parteneriat economic. În lunile următoare, APE interimar va fi analizat cu atenție de OMC.

Acordul preliminar semnat în noiembrie 2008 prevede faptul că toate importurile din Republica Côte d'Ivoire intră în UE fără a fi supuse unor taxe vamale sau unor restricții cantitative. S-au introdus perioade de tranziție pentru orez până în 2010 și pentru zahăr, până în 2015. În schimb, în următorii 15 ani, Republica Côte d'Ivoire va liberaliza 81% din importurile provenite din UE (reprezentând 89% din liniile tarifare). Liberalizarea importurilor europene se referă în special la mașinile industriale (pompe, generatoare, turbine), anumite vehicule (ambarcațiuni, aeronave) și anumite produse chimice. Toate acestea reprezintă factori de producție folosiți în industria ivoriană și care nu se produc local. Eliminarea taxelor de import pentru aceste produse va reduce costurile de producție pentru întreprinderile locale.

APE interimar exclude de la liberalizare un număr de produse agricole și bunuri non-agricole prelucrate, așa cum a cerut Republica Côte d'Ivoire, în vederea protejării unor piețe agricole și industrii sensibile, dar și în vederea menținerii veniturilor fiscale. Se exclud carnea de pui și alte tipuri de carne, tomatele, ceapa, zahărul, tutunul, berea, îmbrăcămintea uzată, cimentul, malțul, benzina și autovehiculele.

În cadrul APE interimar, s-au stabilit anumite domenii prioritare de cooperare pentru dezvoltare în vederea facilitării implementării acestuia. Principalele domenii identificate sunt consolidarea și modernizarea capacității sectorului de producție, cooperarea pentru ajustarea fiscală, îmbunătățirea mediului de afaceri și implementarea normelor comerciale în acorduri.

Se includ, de asemenea, asistență europeană în ceea ce privește chestiunile de ordin tehnic și măsurile sanitare și fitosanitare (SPS) pentru a ajuta exportatorii din Africa de Vest să îndeplinească normele de import europene.

În opinia raportorului, acest acord preliminar este doar o soluție temporară și trebuie interpretat ca atare. Acesta reafirmă faptul că obiectivul final al acestui acord preliminar este acela de a asigura o perioadă de timp suplimentară în vederea negocierii cu țările din gruparea regională din Africa de Vest a unui APE regional integral. Speră ca negocierile privind acest APE regional integral se vor desfășura pe baza respectului reciproc și vor lua în considerare preocupările exprimate de partenerii ACP.

Între timp, dat fiind că restul statelor din regiunea vest-africană aparțin țărilor cel mai puțin dezvoltate, acestea au acces fără taxe vamale în UE în baza inițiativei „Totul în afară de arme” (EBA - Everything but arms). Excepție fac Capul Verde și Nigeria. Capul Verde va beneficia în continuare de sistemul EBA pentru încă 3 ani, în vreme ce Nigeria beneficiază de Sistemul de preferințe generalizate, sistem standard al UE.

După cum a spus Mohamed Ibn Chambas, președintele celei de-a 61-a sesiuni ordinare a Consiliului de Miniștri COESAV desfășurate în Burkina Faso, consolidarea procesului de integrare regională din Africa de Vest este o necesitate, nu în ultimul rând în contextul crizei financiare globale. Regiunea Africii de Vest are ca obiectiv finalizarea ofertei pentru accesul bunurilor pe piața comună la începutul anului 2009.

Angajamentul UE pentru dezvoltarea regională și integrarea economică a Africii de Vest este prevăzut în APE. Acesta s-a tradus deja prin angajamentul financiar de aproape 600 milioane de euro pentru statele membre COESAV. Nu mai puțin de 70% din această sumă este destinat consolidării integrării regionale, precum și îmbunătățirii competitivității APE, în vreme ce 20% este destinat consolidării unei bune guvernări și a stabilității regionale.

Raportorul consideră că APE integral va avea un efect pozitiv important asupra regiunii vest-africane atunci când va fi semnat și va fi însoțit de un ajutor financiar pentru a contribui la dezvoltarea capacităților comerciale. Eliminarea barierelor din calea comerțului global este modalitatea recunoscută pentru a stimula prosperitatea în țările în curs de dezvoltare, precum și integrarea regională.

În sfârșit, raportorul subliniază că atât Comisia cât și Consiliul Uniunii Europene au afirmat în mod repetat că mecanismele de monitorizare și examinare a impactului implementării și al dezvoltării vor reprezenta un element cheie al APE.

******

Concluzie

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru comerț internațional, competentă în fond, să propună Parlamentului să își dea avizul conform sub rezerva ratificării de către Republica Côte d'Ivoire a Acordului de parteneriat economic preliminar dintre Comunitatea Europeană și Republica Côte d'Ivoire.

PROCEDURĂ

Titlu

Acordul de parteneriat economic preliminar CE/Côte d’Ivoire

Referințe

05535/2009 – C6-0064/2009 – COM(2008)04392008/0136(AVC)

Data cererii avizului conform al PE

17.2.2009

Comisia competentă în fond

INTA

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Comisie(i) asociată(e) - data anunțului în plen

19.2.2009

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Johan Van Hecke

15.7.2008

 

 

Data adoptării

9.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

12

8

0

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Beniamino Donnici, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Maria Martens, José Ribeiro e Castro, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke

Membri supleanți prezenți la votul final

John Bowis, Martin Kastler, Manolis Mavrommatis, Gabriele Zimmer

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Catherine Boursier, Ignasi Guardans Cambó


PROCEDURĂ

Titlu

Acordul de parteneriat economic preliminar CE/Côte d’Ivoire

Referințe

05535/2009 – C6-0064/2009 – COM(2008)04392008/0136(AVC)

Data cererii avizului conform al PE

17.2.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

INTA

19.2.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Comisie(i) asociată(e)

       Data anunțului în plen

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Erika Mann

9.9.2008

 

 

Examinare în comisie

5.11.2008

24.2.2009

 

 

Data adoptării

16.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

12

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Kader Arif, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanți prezenți la votul final

Vasco Graça Moura, Eugenijus Maldeikis

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Philip Bushill-Matthews, Manolis Mavrommatis

Data depunerii

18.3.2009

Aviz juridic - Politica de confidențialitate