Postopek : 2008/0136(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0144/2009

Predložena besedila :

A6-0144/2009

Razprave :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Glasovanja :

PV 25/03/2009 - 3.18
CRE 25/03/2009 - 3.18
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0184

PRIPOROČILO     ***
PDF 147kWORD 102k
16.3.2009
PE 420.085v02-00 A6-0144/2009

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Vmesnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani

(5535/2009 – KOM(2008)0439 – C6‑0064/2009 – 2008/0136(AVC))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalka: Erika Mann

Pripravljalec mnenja (*):

Johan Van Hecke, Odbora za razvoj

(*) Postopek s pridruženimi odbori – člen 47 Poslovnika

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za razvoj(*)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Vmesnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani

(5535/2009 – KOM(2008)0439 – C6‑0064/2009 – 2008/0136(AVC))

(Postopek privolitve)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Sklepa Sveta (KOM(2008)0439),

–   ob upoštevanju Vmesnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani,

–   ob upoštevanju prošnje Sveta za privolitev Parlamenta na podlagi členov 133 in 181, glede na prvi stavek prvega pododstavka člena 300(3) in drugi pododstavek člena 300(3) Pogodbe ES (C6-0064/2009),

–   ob upoštevanju členov 75 in 83(7) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za razvoj (A6-0144/2009),

1.  daje privolitev za sklenitev Sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter Slonokoščeni obali.


OBRAZLOŽITEV

Slonokoščena obala je decembra 2007 z EU sklenila vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu, s katerim se je preprečila prekinitev njenega izvoza v EU, potem ko je konec navedenega meseca prenehal veljati sporazum iz Cotonouja. Sedanji vmesni sporazum zadeva predvsem blagovno menjavo, pa tudi sodelovanje ter nekatere obveznosti na področju a) spodbujanja trgovine in carin, b) tehničnih ovir pri trgovanju, c) sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov. Člen 36 znova potrjuje pravice in obveznosti v okviru STO; poleg tega so ponovno poudarjene pravice in obveznosti, ki izhajajo iz Mednarodne konvencije o varstvu rastlin (IPPC), CODEX Alimentariusa in Svetovne veterinarske organizacije (OIE). Zaradi vmesnega sporazuma imajo glavni izvozni izdelki Slonokoščene obale še naprej prednostni dostop do trgov EU.

Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu je začasna rešitev, medtem pa potekajo pogajanja za končni sporazum o gospodarskem partnerstvu, ki bo zajemal celotno zahodnoafriško regijo. Končni sporazum o gospodarskem partnerstvu bo v celoti nadomestil te prehodne (vmesne) sporazume. Pogajanja potekajo za končni sporazum o gospodarskem partnerstvu, ki bo zajemal zahodnoafriško regijo (Benin, Burkina Faso, Zelenortski otoki, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja Bissau, Slonokoščena obala, Liberija, Mali, Mavretanija, Niger, Nigerija, Senegal, Sierra Leone, Togo). S temi pogajanji želita EU in Zahodna Afrika skleniti sporazum na regionalni ravni, ki podpira razvoj in spodbuja regionalno združevanje.

Ker zahodnoafriško regijo z izjemo Zelenortskih otokov in Nigerije sestavljajo najmanj razvite države, imajo te brezcarinski dostop do EU po shemi „vse razen orožja“, medtem pa se pogajanja za končni sporazum o gospodarskem partnerstvu nadaljujejo.

Vsi izvozni izdelki s Slonokoščene obale od 1. januarja 2008 vstopajo v EU brez carine in kvot (razen riža in sladkorja, za katera velja prehodno obdobje do leta 2010 oziroma 2015), kar pomeni bistven napredek v primerjavi s predhodnim trgovinskim režimom Cotonou.

V zameno bo Slonokoščena obala v naslednjih 15 letih liberalizirala 81 % uvoza iz EU (kar pomeni 89 % tarifnih postavk), kar zadeva med drugim industrijske stroje (črpalke, generatorje, turbine itd.), nekatera vozila (plovila, zrakoplove, avtomobile) in nekatere kemikalije. Vse navedeno uporabljajo v industriji Slonokoščene obale, se pa v tej državi ne proizvaja, zato bo zmanjšalo stroške vložkov za lokalna podjetja.

Slonokoščena obala je iz liberalizacije izključila številne kmetijske izdelke in nekmetijske predelane izdelke predvsem zato, da bi zagotovila zaščito nekaterih občutljivih kmetijskih trgov in industrij, pa tudi, da bi ohranila davčne prihodke. Izključeni izdelki so piščančje meso in druge vrste mesa, paradižnik, čebula, sladkor, tobak, pivo, rabljena oblačila, cement, slad, bencin in avtomobili.

Za učinkovito izvajanje sporazuma se je vzpostavil podroben mehanizem za reševanje sporov, nova, izboljšana pravila o poreklu pa bodo vključena v vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu, takoj ko bo celotna regija o njih dosegla dogovor v okviru splošnih pogajanj za sporazum o gospodarskem partnerstvu. Medtem bo Slonokoščena obala koristila ugodnosti izboljšanih pravil o poreklu iz splošnega sporazuma o ekonomskem partnerstvu (Uredba Sveta 1528/2007). Poročevalka je zadovoljna, da bo v zvezi z intelektualno lastnino v končni sporazum do določene mere vključeno tudi tradicionalno znanje.

Člen 20 (zanesljiva preskrba s hrano) z uporabo člena 25 (dvostranski zaščitni ukrepi), člena 12 (carine za izdelke s poreklom iz Slonokoščene obale) in člena 13 (carine za izdelke s poreklom iz ES) omogoča sprejetje ustreznih ukrepov v primeru, ko razpoložljivost hrane ali dostop do nje nista zagotovljena, da bi omogočili zanesljivo preskrbo s hrano. Poročevalka poziva k sprejetju nadaljnjih obveznosti v končnem sporazumu v zvezi z zaščito biotske raznovrstnosti ter mehanizmi uveljavljanja zakonodaje, upravljanja in trgovine na področju gozdov (FLEGT).

Preambula vmesnega sporazuma potrjuje glavne obveznosti sporazuma iz Cotonouja, in sicer spoštovanje človekovih pravic, demokratičnih načel, dobrega upravljanja in pravne države; poročevalka si želi, da bi bile v končnem sporazumu o gospodarskem partnerstvu določene nadaljnje jasne obveznosti na teh področjih.

Različne določbe o razvojnem sodelovanju določajo prednostna področja za spremljanje izvajanja vmesnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu. V preambuli se pojavi tudi sklicevanje na pomembnost razvojnih ciljev, o katerih je bil dosežen dogovor na mednarodni ravni, in razvojnih ciljev tisočletja Združenih narodov. Poročevalka opozarja na obveznost iz strategije EU za pomoč trgovini za povečanje sredstev za skupno pomoč EU trgovini, in sicer na 2 milijardi EUR na leto do leta 2010 (1 milijardo EUR prispeva Skupnost in 1 milijardo EUR države članice); Parlament si poleg tega želi količinsko in časovno določene obveznosti v zvezi s sredstvi, da bi se Slonokoščena obala lahko prilagodila spremembam.

Če Parlament ne odobri sklenitve mednarodnega sporazuma, mora Svet ali Komisija obvestiti partnerske države, da Skupnost sporazuma ne bo sklenila. Tako bi prenehala veljati začasna uporaba sporazuma: člen 25(2) dunajske konvencije o pogodbenem pravu namreč pravi, da „Razen če je v pogodbi določeno drugače oz. če so se pogodbenice dogovorile drugače, se začasna uporaba pogodbe ali dela pogodbe za določeno državo prekine, če ta država obvesti ostale države, za katere velja začasna uporaba, da ne namerava podpisati pogodbe“.

Ko Svet sprejme odločitev o začasni uporabi, prevzame politično odgovornost za začasno uporabo sporazuma, za katerega ve, da ga lahko Parlament v poznejši fazi zavrne in bi tako morala biti začasna uporaba prekinjena, ne da bi sporazum začel veljati.


MNENJE Odbora za razvoj(*) (10.3.2009)

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi vmesnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in državami članicami na eni strani ter Slonokoščeno obalo na drugi strani

(5535/2009 – KOM(2008)0439 – C6‑0064/2009 – 2008/0136(AVC))

Pripravljavec mnenja: Johan Van Hecke

(*) Pridruženi odbori – člen 47 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Države AKP in EU so se leta 2000 sporazumele o zamenjavi režima trgovinskih preferencialov EU za uvoz iz držav AKP z novimi trgovinskimi ureditvami, ki bodo združljive s pravili Svetovne trgovinske organizacije. Pogajanja za nove tako imenovane sporazume o gospodarskem partnerstvu so se začela leta 2002. Ker naj bi se oprostitev Svetovne trgovinske organizacije, ki zajema obstoječe trgovinske ureditve, iztekla januarja 2008, je bil za nove ureditve postavljen rok 31. december 2007, kar je zajeto v členu 37 sporazuma iz Cotonouja med EU in državami AKP.

Ker sporazumi o gospodarskem partnerstvu gradijo in krepijo integracijske procese v regijah AKP in postopoma odpravljajo ovire za trgovino med njimi (člen 36), je bilo za pogajanja o teh sporazumih predvidenih šest regij AKP. Pogajanja so sprva potekala na regionalni ravni, vendar EU konec leta 2007 s 16 državami zahodnoafriške regionalne skupine ni dosegla dogovora glede sporazumov o gospodarskem partnerstvu. Pred iztekom roka je Evropska komisija sprožila dvostranski pristop z Republiko Slonokoščeno obalo, da po prenehanju veljavnosti trgovinskih določb sporazuma iz Cotonouja ne bi bil moten izvoz v EU.

Namen podpisa začasnega sporazuma z Republiko Slonokoščeno obalo je bil ohraniti preferencialni dostop do trgov EU za glavne izvozne izdelke, med katerimi so kakav, banane in drugi kmetijski proizvodi. To naj bi bila začasna rešitev, pogajanja za sklenitev celovitih sporazumov o gospodarskem partnerstvu z zahodnoafriško regijo pa so bila še v teku. S sosednjo Gano so potekale razprave o skoraj enakem vmesnem sporazumu.

Konec novembra 2008 je Republika Slonokoščena obala podpisala začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu, in s tem postala prva afriška država, ki je z Evropsko unijo podpisala sporazum o partnerskem sodelovanju. Ta začasni sporazum bo v prihodnjih mesecih podrobno pregledala Svetovna trgovinska organizacija.

V vmesnem sporazumu, podpisanem novembra 2008, je določeno, da vsi izvozni izdelki iz Republike Slonokoščene obale v EU vstopajo brez carine in kvot. Za riž in sladkor je bilo uvedeno prehodno obdobje – do leta 2010 za riž in do 2015 za sladkor. V zameno bo Republika Slonokoščena obala v prihodnjih 15 letih liberalizirala 81 % uvoza iz EU (kar je 89 % tarifnih postavk). Liberalizacija uvoza iz EU zadeva večinoma industrijske stroje (črpalke, generatorje, turbine), nekatera vozila (plovila, zrakoplove) in nekatere kemikalije. Vse navedeno so v Slonokoščeni obali proizvodni dejavniki, se pa v tej državi ne proizvajajo. Odprava uvoznih dajatev za te proizvode bo zmanjšala stroške proizvodnih dejavnikov za lokalna podjetja.

Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu iz liberalizacije izključuje številne kmetijske izdelke in nekmetijske predelane izdelke, kar je želela Republika Slonokoščena obala, zato da bi se zagotovila zaščita nekaterih občutljivih kmetijskih trgov, pa tudi da se ohranijo davčni prihodki. Izključeni so piščančje meso in druge vrste mesa, paradižnik, čebula, sladkor, tobak, rabljena oblačila, cement, slad, bencin in avtomobili.

V sklopu začasnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu so bila določena nekatera prednostna področja razvojnega sodelovanja, da bi olajšali izvajanje teh začasnih sporazumov. Glavna področja, ki so bila opredeljena, so okrepitev in nadgradnja zmogljivosti proizvodnega sektorja, sodelovanje pri davčnem prilagajanju, izboljšanje poslovnega okolja in izvajanje trgovinskih pravil v sporazumih.

Zajeta je tudi evropska pomoč za tehnične podrobnosti in glede sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, s katerimi naj bi pomagali zahodnoafriškim izvoznikom izpolniti uvozne standarde EU.

Po mnenju pripravljavca mnenja je ta vmesni sporazum zgolj začasna rešitev in ga je treba tako tudi razumeti. Potrjuje, da je končni cilj tega sporazuma pridobiti več časa za pogajanja z državami zahodnoafriške regionalne skupine o celovitem regionalnem sporazumu o gospodarskem partnerstvu. Upa tudi, da bodo pogajanja o tem sporazumu potekala v vzajemnem spoštovanju in da bodo pri tem upoštevani pomisleki partnerjev iz skupine AKP.

Ker pa so države zahodnoafriške regije v veliki meri tudi najmanj razvite države, imajo v skladu s pobudo "vse razen orožja" brezcarinski dostop do EU. Izjemi sta Nigerija in Zelenortski otoki. Slednji bodo še tri leta lahko uporabljali shemo "vse razen orožja", Nigerija pa lahko uporablja redni evropski splošni sistem preferencialov.

Kot je na 61. redni seji sveta ministrov skupnosti ECOWAS v Burkini Faso dejal predsedujoči Mohamed Ibn Chambas, je utrditev regionalnega integracijskega procesa v Zahodni Afriki nuja, nenazadnje tudi zaradi svetovne finančne krize. Zahodnoafriška regija namerava dokončno urediti ponujeni dostop do skupnega trga za blago v začetku 2009.

Zavezanost Evropske unije regionalni rasti in gospodarskemu povezovanju v Zahodni Afriki je izražena v sporazumih o gospodarskem partnerstvu in se je že pretvorila v finančne obveznosti skoraj 600 milijonov EUR za države članice skupnosti ECOWAS. Kar 70 % zneska bo namenjeno za poglobitev regionalne integracije in izboljšanje konkurenčnosti sporazumov o gospodarskem sodelovanju, 20 % pa za utrditev dobrega upravljanja in regionalne stabilnosti.

Ko bo celoviti sporazum o gospodarskem partnerstvu podpisan in ga bo spremljala finančna pomoč za vzpostavitev zmogljivosti za trgovino, bo po mnenju pripravljavca mnenja občutno in pozitivno vplival na zahodnoafriško regijo. Odprava svetovnih ovir za trgovino je priznan način za spodbujanje blaginje v državah v razvoju in za regionalno integracijo.

Pripravljavec mnenja tudi poudarja, da sta Komisija in Svet Evropske unije večkrat izjavila, da bodo osrednji del sporazumov o gospodarskem sodelovanju mehanizmi za spremljanje in ocenjevanje izvajanja in razvojnih učinkov.

******

Sklep

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, naj predlaga privolitev Parlamenta za ratifikacijo vmesnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo.

POSTOPEK

Naslov

Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/Slonokoščena obala

Referenčni dokumenti

05535/2009 – C6-0064/2009 – KOM(2008)04392008/0136(AVC)

Datum prošnje za privolitev EP

17.2.2009

Pristojni odbor

INTA

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

19.2.2009

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Johan Van Hecke

15.7.2008

 

 

Datum sprejetja

9.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

12

8

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Beniamino Donnici, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Maria Martens, José Ribeiro e Castro, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

John Bowis, Martin Kastler, Manolis Mavrommatis, Gabriele Zimmer

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Catherine Boursier, Ignasi Guardans Cambó

POSTOPEK

Naslov

Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/Slonokoščena obala

Referenčni dokumenti

05535/2009 – C6-0064/2009 – KOM(2008)04392008/0136(AVC)

Datum prošnje za privolitev EP

17.2.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

19.2.2009

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Erika Mann

9.9.2008

 

 

Obravnava v odboru

5.11.2008

24.2.2009

 

 

Datum sprejetja

16.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

12

4

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Kader Arif, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Corien Wortmann-Kool

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Vasco Graça Moura, Eugenijus Maldeikis

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Philip Bushill-Matthews, Manolis Mavrommatis

Datum predložitve

18.3.2009

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov