Процедура : 2006/0158(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0147/2009

Внесени текстове :

A6-0147/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.4
CRE 02/04/2009 - 9.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0199

ДОКЛАД     *
PDF 218kWORD 320k
19.3.2009
PE 419.930v02-00 A6-0147/2009

относно предложението за рамково решение на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване към решения за налагане на мерки за неотклонение между държавите-членки на Европейския съюз, като алтернатива на предварителното задържане

(17002/2008 – C6‑0009/2008 – 2006/0158(CNS))

(Повторна консултация)

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Ioannis Varvitsiotis

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за рамково решение на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване към решения за налагане на мерки за неотклонение между държавите-членки на Европейския съюз, като алтернатива на предварителното задържане

(17002/2008 – C6‑0009/2008 – 2006/0158(CNS))

(Процедура на консултация - повторна консултация)

Европейският парламент,

–    като взе предвид предложението на Съвета (17002/2008),

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2006)0468),

–   като взе предвид позицията си от 7 ноември 2007 г.(1),

–   като взе предвид член 34, параграф 2, буква б) от Договора за ЕС,

–   като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C-6-0009/2009),

–   като взе предвид членове 93, 51 и 55, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0147/2009),

1.  одобрява предложението на Съвета във вида, в който е изменено;

2.  приканва Съвета да измени съответно текста;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения или да го замени с друг текст;

5.  в случай, че проектът не бъде приет до влизане в сила на Договора от Лисабон, се ангажира да разгледа всяко бъдещо предложение по процедурата за неотложност в тясно сътрудничество с националните парламенти;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията .

Изменение  1

Предложение за рамково решение

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Съвета

Изменение

 

(13a) В случай на нарушаване на европейска мярка за надзор, издаващият орган може да реши да издаде европейска заповед за арест с цел предаване на заподозряното лице на издаващата държава. При такива обстоятелства, които трябва да бъдат строго ограничени в рамките на прилагането на настоящото рамково решение, Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. включва всички правонарушения, за които може да бъде издадена европейска мярка за надзор.

Обосновка

С цел съгласуване с новата формулировка на заглавието на проекта на Съвета.

Изменение   2

Предложение за рамково решение

Съображение 17 a (ново)

 

Изменение

 

(17a) Единен общ набор от процедурни гаранции е необходима предпоставка за гарантиране на справедливо и ефективно прилагане на мерки, отнасящи се до съдебно сътрудничество по наказателно правни въпроси; като вземе надлежно предвид становището на Европейския парламент, Съветът следва незабавно да приеме правен инструмент относно процесуалните гаранции при наказателни производства, основан на принципа на презумпцията за невинност, който следва да включва поне разрешение, издадено от съдебния орган за ограничаване или отнемане на свободата, правото на "декларация за правата", правото на правна защита, на доказателства, на информация относно характера и причините на повдигнатото обвинение и на основанията за подозрение, на правото на достъп до всички съответни документи на език, разбираем за заподозрения/подсъдимия и на устен преводач;

Изменение  3

Предложение за рамково решение

Член 2 - параграф 2 a (нов)

 

Изменение

 

2a. За целите на настоящото рамково решение, лице се счита за с чуждо местожителство, когато неговото законно и обичайно местожителство е в държава-членка, различна от държавите-членки, където се води производството.

Обосновка

Счита се за подходящо да се поясни дефиницията за местожителство.

Изменение  4

Предложение за рамково решение

Член 4 - параграф 1 - буква a

Текст, предложен от Съвета

Изменение

a) „решение за налагане на мерки за неотклонение“ означава подлежащо на изпълнение решение, взето от компетентен орган на издаващата държава в хода на наказателно производство съгласно съответното национално законодателство и процедури, с което на физическо лице се налагат една или повече мерки за неотклонение, като алтернатива на предварителното задържане;

а) „решение за налагане на мерки за неотклонение“ означава подлежащо на изпълнение решение, взето от съдебен компетентен орган на издаващата държава в хода на наказателно производство съгласно съответното национално законодателство и процедури, с което на физическо лице се налагат една или повече мерки за неотклонение, като алтернатива на предварителното задържане;

Обосновка

Една от най-важните процесуални гаранции е, че решенията, засягащи личната свобода следва да се приемат само от съдебни органи. Същият подход се следва в предложението на Комисията.

Изменение  5

Предложение за рамково решение

Член 4 - параграф 1 - точка г a (нова)

 

Изменение

 

га) "компетентен орган в издаващата държава" означава съд, съдия, разследващ магистрат или прокурор, който съгласно националното законодателство има правомощието да издава решение за налагане на мерки за неотклонение;

Обосновка

Една от най-важните процесуални гаранции е, че решенията, засягащи личната свобода следва да се приемат само от съдебни органи. Същият подход се следва в предложението на Комисията.

Изменение  6

Предложение за рамково решение

Член 4 - параграф 1 - точка г б (нова)

 

Изменение

 

гб) "компетентен орган в изпълняващата държава" означава съд, съдия, разследващ магистрат или прокурор, който съгласно националното законодателство има правомощието да изпълнява и осъществява надзор по изпълнението на решение за налагане на мерки за неотклонение;

Обосновка

Една от най-важните процесуални гаранции е, че решенията, засягащи личната свобода следва да се издават, изпълняват и надзирават само от съдебни органи или с други думи съдии, разследващи магистрати и прокурори. Същият подход се следва в предложението на Комисията.

Изменение   7

Предложение за рамково решение

Член 5 a (нов)

 

Изменение

 

Член 5а

Лични данни

При обработката на лични данни за целите на настоящото рамково решение се спазват поне основните принципи, заложени в Рамково решение 2008/977 от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси1 и в Конвенция на Съвета на Европа № 108 от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автоматизирана обработка на личните им данни и последващите протоколи.

1 ОВ L 350, 30.12.2008, стр. 60.

Изменение  8

Предложение за рамково решение

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Съвета

Изменение

2. Като изключение от параграф 1 и без да се засяга параграф 3, държавите-членки могат да определят извънсъдебни органи за компетентни да вземат решения по силата на настоящото рамково решение, при условие че тези органи са компетентни да вземат подобни решения по силата на съответното национално законодателство и процедури.

заличава се

Обосновка

Тази разпоредба следва да се заличи в интерес на съгласуваността с измененията, засягащи член 4.

Изменение  9

Предложение за рамково решение

Член 8 - параграф 1 - точка е a (нова)

Текст, предложен от Съвета

Изменение

 

еа) задължение да се внесе определена парична сума или да се даде друг вид гаранция, която може да бъде предоставена на определен брой вноски или еднократно изцяло.

Обосновка

В задължителния параграф на настоящия член следва да бъде включена парична или друг вид гаранция. Този вид надзорна мярка е лесна за определяне и изпълнение. Тя също така е лесна и достъпна за наблюдение и не е свързана с никакви допълнителни разходи.

Изменение  10

Предложение за рамково решение

Член 8 - параграф 2 - буква в

Текст, предложен от Съвета

Изменение

в) задължение да се внесе определена парична сума или да се даде друг вид гаранция, която може да бъде предоставена на определен брой вноски или еднократно изцяло;

заличава се

Обосновка

Заличава се с цел съгласуване с изменение 21.

Изменение  11

Предложение за рамково решение

Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Съвета

Изменение

1. Решението за налагане на мерки за неотклонение може да бъде изпратено до компетентния орган на държавата-членка, в която лицето пребивава законно и обичайно, в случай че лицето, след като е уведомено за съответните мерки, се съгласи да се завърне в тази държава.

1. Решението за налагане на мерки за неотклонение може да бъде изпратено до компетентния орган на държавата-членка, в която лицето пребивава законно и обичайно, в случай че лицето, след като е правилно уведомено за съответните мерки на език, който разбира, се съгласи да се завърне в тази държава.

Обосновка

Изчаквайки приемането на по-всеобхватен инструмент в областта на процесуалните гаранции, би било подходящо да се установят поне минимални процесуални гаранции, отнасящи се до изпълнението на мерки за неотклонение и по-специално правото на заподозряното лице да бъде правилно информирано на език, който разбира

Изменение  12

Предложение за рамково решение

Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Адаптираните мерки за неотклонение не могат да бъдат по-строги от първоначално наложените.

2. Адаптираните мерки за неотклонение са само от техническо естество и сами по себе си не водят до налагане на допълнителни задължения за засегнатото лице. Те не могат да бъдат по-строги от първоначално наложените.

Обосновка

Трябва да бъде ясно, че органът по изпълнението не може да добавя задължения към вече наложените от налагащия орган. Изпълняващият орган може да прави само технически приспособявания на европейската заповед за надзор.

Изменение  13

Предложение за рамково решение

Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Съвета

Изменение

1. Ако следните престъпления, така както са определени в законодателството на издаващата държава, са наказуеми в тази държава с наказание лишаване от свобода или мярка, включваща лишаване от свобода за максимален срок, не по-малък от три години, то при условията на настоящото рамково решение и без проверка за двойна наказуемост на деянието те дават основание за признаване на решението за налагане на мерки за неотклонение:

заличава се

– участие в престъпна организация,

 

– тероризъм,

 

− трафик на хора,

 

− сексуална експлоатация на деца и детска порнография,

 

− незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества,

 

− незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества,

 

− корупция,

 

− измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейските общности по смисъла на Конвенцията от 26 юли 1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности

 

− изпиране на имущество, придобито от престъпление,

 

− подправяне на парични знаци, включително евро,

 

− компютърна престъпност,

 

− престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и застрашени растителни видове и разновидности,

 

− улесняване на неразрешено влизане и пребиваване,

 

− убийство, тежка телесна повреда,

 

− незаконна търговия с човешки органи и тъкани,

 

− отвличане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложници,

 

− расизъм и ксенофобия,

 

− организиран или въоръжен грабеж,

 

− незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството,

 

− измами,

 

− рекет и изнудване,

 

− подправка на изделия и пиратство,

 

− подправяне на административни документи и трафик с тях,

 

− подправка на платежни инструменти,

 

− незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа

 

− незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали,

 

− трафик на противозаконно отнети превозни средства,

 

− изнасилване,

 

− палеж,

 

− престъпления от компетентността на Международния наказателен съд,

 

− незаконно отвличане на летателни средства/кораби,

 

− саботаж.

 

Обосновка

Тъй като настоящото рамково решение цели да прилага най-малко принудителните мерки към заподозрени лица, които иначе най-вероятно биха били подложени на предварително задържане, няма смисъл признаването и изпълнението на решението за мерки за неотклонение да се подлага на проверка за двойна наказуемост. В действителност, член 14, изключвайки проверката за двойна наказуемост за изброените категории правонарушения, мълчаливо дава възможност за основание за отказ, въз основа на липса на двойна наказуемост за всички правонарушения, които не са включени в списъка. Това конкретно би довело до по-лошо третиране на заподозряното лице, тъй като в случай на липса на двойна наказуемост, по-вероятно е то да бъде подложено на предварително задържане вместо на мерки, които не включват задържане и се прилагат в държавите-членки, където това поведение не е наказуемо. Освен това, определянето на праг за изключване на проверката за двойна наказуемост след три години, би означавало оставяне извън обхвата на параграф 1 на случаите, които са най-чести: по-леките престъпления. И накрая, проверката за двойна наказуемост следва постепенно да изчезне от инструментите, основани на взаимно признаване. Разпоредбата, която се заличава с това изменение е стъпка в обратна посока и не е предвидена в предложението на Европейската комисия.

Изменение  14

Предложение за рамково решение

Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Във всеки един момент с единодушие и след консултации с Европейския парламент при условията, определени в член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, Съветът може да реши да добави други категории престъпления в списъка по параграф 1. Въз основа на представения му доклад съгласно член 27 от настоящото рамково решение Съветът преценява дали списъкът следва да бъде разширен или изменен.

заличава се

Обосновка

Тази разпоредба следва да се заличи в интерес на съгласуваността с другите изменения, засягащи член 14.

Изменение  15

Предложение за рамково решение

Член 14 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За престъпления, различни от посочените в параграф 1, изпълняващата държава може да подчини признаването на решението за налагане на мерки за неотклонение на условието решението да се отнася за деяния, съставляващи престъпление съгласно нейното право, независимо от елементите на състава или от начина, по който това престъпление е квалифицирано.

заличава се

Обосновка

Тази разпоредба следва да се заличи в интерес на съгласуваността с другите изменения, засягащи член 14.

Изменение  16

Предложение за рамково решение

Член 14 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Поради конституционни причини държавите-членки могат, при приемането на настоящото рамково решение, да нотифицират генералния секретариат на Съвета с декларация, че няма да прилагат параграф 1 по отношение на някои или на всички престъпления, посочени в този параграф. Декларацията може да бъде оттеглена по всяко време. Тези декларации и оттеглянето им се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

заличава се

Обосновка

Тази разпоредба следва да се заличи в интерес на съгласуваността с другите изменения, засягащи член 14.

Изменение  17

Предложение за рамково решение

Член 15 - параграф 1 - буква г

Текст, предложен от Съвета

Изменение

(d) в случаите, посочени в член 14, параграф 3, и когато изпълняващата държава е направила декларация по член 14, параграф 4 — в случаите, посочени в член 14, параграф 1, решението за налагане на мерки за неотклонение се отнася до деяние, което не съставлява престъпление съгласно правото на изпълняващата държава; в данъчната, митническата и валутната област обаче изпълнението на решението не може да бъде отказано с аргумент, че законодателството на изпълняващата държава не предвижда същия вид данъци или не съдържа разпоредби по отношение на данъци, такси, мита или валутен обмен, еднакви с тези на издаващата държава;

заличава се

Обосновка

Тази разпоредба следва да се заличи в интерес на съгласуваността с измененията, засягащи член 14.

Изменение  18

Предложение за рамково решение

Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Съвета

Изменение

1. Ако компетентният орган на издаващата държава издаде заповед за арест или друго подлежащо на изпълнение съдебно решение със същото действие, лицето се предава в съответствие с рамковото решение относно европейската заповед за арест.

1. Ако, в случай на нарушение на мярката за неотклонение, компетентният орган на издаващата държава издаде заповед за арест, лицето се предава в съответствие с рамковото решение относно европейската заповед за арест.

Обосновка

В становището от 2007 г. докладчикът изрично се позова на случаи на нарушение на мерки за неотклонение и на необходимостта да не се създава система за прехвърляне/предаване паралелна на европейската заповед за арест. Затова позоваването на европейската заповед за арест се приветства.

Изменение  19

Предложение за рамково решение

Член 21 - параграф 3

Текст, предложен от Съвета

Изменение

3. При транспониране на настоящото рамково решение или на по-късен етап всяка държава-членка може да уведоми генералния секретариат на Съвета, че при вземането на решение за предаване на съответното лице на издаващата държава ще прилага и член 2, параграф 1 от рамковото решение относно европейската заповед за арест.

заличава се

Обосновка

Като се вземе предвид целта на този правен инструмент, следва да се обхващат всички нарушения без да се поставя праг.

Изменение  20

Предложение за рамково решение

Член 21 - параграф 4

Текст, предложен от Съвета

Изменение

4. Генералният секретариат на Съвета предоставя получената по предходния параграф информация на всички държави-членки и на Комисията.

заличава се

Обосновка

Тази разпоредба следва да се заличи в интерес на съгласуваността с измененията, засягащи член 21.

Изменение  21

Предложение за рамково решение

Приложение 1 - Рамка (е) - точка 2

Текст, предложен от Съвета

Изменение

2. Ако предполагаемо извършеното(ите) престъпление(я) по точка 1 съставлява(т) едно или повече от следните предполагаеми престъпления, определени съгласно правото на издаващата държава и наказуеми в издаващата държава с лишаване от свобода или с мярка, включваща лишаване от свобода с максимална продължителност най-малко три години, маркирайте съответната(ите) клетка(и):

заличава се

– участие в престъпна организация,

 

– тероризъм,

 

− трафик на хора,

 

− сексуална експлоатация на деца и детска порнография,

 

− незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества,

 

− незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества,

 

− корупция,

 

− измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейските общности по смисъла на Конвенцията от 26 юли 1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности

 

− изпиране на имущество, придобито от престъпление,

 

− подправяне на парични знаци, включително евро,

 

− компютърна престъпност,

 

− престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и застрашени растителни видове и разновидности,

 

− улесняване на неразрешено влизане и пребиваване,

 

− убийство, тежка телесна повреда,

 

− незаконна търговия с човешки органи и тъкани,

 

− отвличане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложници,

 

− расизъм и ксенофобия,

 

− организиран или въоръжен грабеж,

 

− незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството,

 

− измами,

 

− рекет и изнудване,

 

− подправка на изделия и пиратство,

 

− подправяне на административни документи и трафик с тях,

 

− подправка на платежни инструменти,

 

− незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа

 

− незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали,

 

− трафик на противозаконно отнети превозни средства,

 

− изнасилване,

 

− палеж,

 

− престъпления от компетентността на Международния наказателен съд,

 

− незаконно отвличане на летателни средства/кораби,

 

− саботаж.

 

Обосновка

Тази разпоредба следва да се заличи в интерес на съгласуваността с измененията, засягащи член 14.

Изменение  22

Предложение за рамково решение

Член 1 - Рамка (е) - точка 3

Текст, предложен от Съвета

Изменение

3. Ако предполагаемо извършеното(ите) престъпление(я) по точка 1 по-горе не е(са) обхванато(и) по точка 2, или решение, както и удостоверението, са изпратени до държава-членка, която е заявила, че ще направи проверка за двойната наказуемост (член 14, параграф 4 от рамковото решение), моля, опишете изчерпателно съответното(ите) предполагаемо извършено(и) престъпление(я):

заличава се

Обосновка

Тази разпоредба следва да се заличи в интерес на съгласуваността с измененията, засягащи член 14.

Изменение  23

Предложение за рамково решение

Приложение 1 - Рамка (ж) - параграф 3 - алинея 1 - тире3 a (ново)

Текст, предложен от Съвета

Изменение

 

задължение да се внесе определена парична сума или да се даде друг вид гаранция, която може да бъде предоставена на определен брой вноски или еднократно изцяло;

Обосновка

С цел съгласуване с измененията, които засягат член 8.

Изменение  24

Предложение за рамково решение

Приложение 1 - Рамка (ж) - параграф 3 - алинея 2 - тире 3

Текст, предложен от Съвета

Изменение

задължение да се внесе определена парична сума или да се даде друг вид гаранция, която може да бъде предоставена на определен брой вноски или еднократно изцяло;

заличава се

Обосновка

С цел съгласуване с измененията, които засягат член 8.

(1)

Приети текстове , P6_TA(2007)0551.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Както вече беше подчертано в първото становище относно това законодателно предложение, задържането по време на досъдебното производство се счита за изключителна мярка, която строго трябва да се противопостави на правото на свобода и на презумпцията за невинност(1). То никога не трябва да е задължително или да се използва по наказателни причини(2). Следователно в досъдебната фаза най-сериозната употреба следва да е на мерки за отклонение без задържане.

Лишаването от свобода в досъдебната фаза по принцип може да се налага само като екстремна мярка за предотвратяване на три класически положения: опасност лицето да се укрие, опасност от унищожаване на доказателства и опасност от извършване на повторно престъпление.

В общото европейско пространство на правосъдие без вътрешни граници е необходимо да се гарантира, че заподозряно лице, което няма местожителство в държавата, в която се провежда процесът, не е третирано по-различно от заподозряно лице, което има местожителство в тази държава.

При все това, до момента алтернативни мерки на задържането по време на досъдебното производство не биха могли да се признаят отвъд граница, тъй като нямаше специфичен инструмент за взаимно признаване и това доведе до възпрепятстване на съдебната защита на индивидуалните права.

Налице е ясен риск от неравностойно третиране на двете категории - граждани на ЕС, които нямат местожителство на територията на държавата-членка, където са заподозрени в извършване на престъплението и граждани на ЕС, които имат местожителство в тази държава-членка. Още повече, това също може да се разглежда и като пречка за свободното движение на хора.

Като взема предвид горепосоченото, докладчикът силно подкрепя приемането на това законодателство, което ще позволи взаимното признаване на заповедите за надзор в досъдебното производство. Този инструмент ще насърчи компетентните национални органи да не задържат в досъдебното производство граждани на ЕС, които нямат местожителство в тази държава поради опасност от укриване, а да ги оставят да се завърнат в държавата-членка на тяхното законно и обичайно местожителство.

В този дух, докладчикът приветства изменението на текста в смисъл, че е прието неговото предложение да се разшири обхватът на рамковото решение и да се включи възможността заподозряното лице да поиска компетентният издаващ орган да изпрати заповедта за надзор на държава-членка различна от държавата на неговото законно и обичайно местожителство. Докладчикът допълнително пояснява дефиницията за местожителство. В контекста на целта на предложението, от основно значение е да не се ограничава значението на местожителство до "постоянно" местожителство, което е вече добре прието в общностната терминология. Все пак, трябва да се поясни, че местожителството следва да е законно и обичайно. За тези цел de facto обстоятелствата следва да се вземат предвид.

Тъй като настоящото рамково решение цели да прилага най-малко принудителните мерки към заподозрени лица, които иначе най-вероятно биха били подложени на предварително задържане, няма смисъл признаването и изпълнението на решението за мерки за неотклонение да се подлага на проверка за двойна наказуемост. В действителност, член 14 и член 15, параграф 1, буква г), изключвайки проверката за двойна наказуемост за изброените категории правонарушения, дават възможност за основание за отказ, въз основа на липса на двойна наказуемост за всички правонарушения, които не са включени в списъка. Това конкретно би довело до по-лошо третиране на заподозряното лице, тъй като в случай на липса на двойна наказуемост, по-вероятно е то да бъде подложено на предварително задържане вместо на мерки, които не включват задържане и се прилагат в държавите-членки, където това поведение не е наказуемо. Освен това, определянето на праг за изключване на проверката за двойна наказуемост след три години, би означавало оставяне извън обхвата на член 14, параграф 1 на случаите, които са най-чести: по-леките престъпления. И накрая, проверката за двойна наказуемост следва постепенно да изчезне от инструментите, основани на взаимно признаване.

В духа на осигуряване на най-добро третиране на заподозряното лице и изчаквайки приемането на по-всеобхватен инструмент в областта на процесуалните гаранции, би било подходящо да се установят поне минимални процесуални гаранции за изпълнението/изменението на мерки за неотклонение и по-специално правото на заподозряното лице да бъде правилно информирано на език, който разбира.

Що се отнася до механизма за прехвърляне и новото позоваване на европейската заповед за арест, в становището от 2007 г. докладчикът изрично се позова на случаи на нарушение на мерки за неотклонение и на необходимостта да не се създава система за прехвърляне/предаване паралелна на европейската заповед за арест. Затова позоваването на европейската заповед за арест се приветства. Независимо от това, докладчикът е на становище, че компетентният издаващ орган следва да реши за всеки конкретен случай, дали в случай на нарушаване на мярката за неотклонение, заподозряното лице трябва да бъде арестувано и предадено на издаващата държава-членка.

В допълнение следва ясно да се заяви, че следва да се включат всички правонарушения (без поставяне на праг). Затова, приложението на европейската заповед за надзор и европейската заповед за арест следва да се разшири и да включва всички правонарушения.

(1)

Член 6, параграф 2 от ДЕС предвижда, че Съюзът зачита основните права, както са гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ, 1950) и които произтичат от конституционните традиции общи за държавите-членки, като основни принципи на общностното право.

Основните права или основните свободи, които управляват задържането по време на досъдебното производство и алтернативите на това задържане, са определени от ЕКПЧ както следва:

- член 5, параграф 1 "всеки има право на свобода и сигурност";

- член 6, параграф 2 "Βсяко лице, обвинено в извършване на престъпление, се смята за невинно до доказване на вината му в съответствие със закона";

- член 5, параграф 1, буква в "законосъобразен арест или лишаване от свобода, с цел да се осигури явяване пред компетентния съгласно закона орган по обосновано подозрение за извършено престъпление, или когато задържането обосновано може да се смята за необходимо, за да се попречи на лицето да извърши престъпление или да се укрие, след като е извършило престъпление"

(2)

Препоръка на Съвета на Европа, Rec(2006)13.


ПРОЦЕДУРА

Позовавания

17002/2008 – C6-0009/2009 – COM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS)

Дата на консултация с ЕП

4.10.2006

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

15.1.2009

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Ioannis Varvitsiotis

13.9.2006

 

 

Разглеждане в комисия

10.2.2009

16.3.2009

 

 

Дата на приемане

16.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Raül Romeva i Rueda

Дата на внасяне

19.3.2009

Правна информация - Политика за поверителност