BETÆNKNING om forslag til Rådets rammeafgørelse om anvendelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om kontrolforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling

  19.3.2009 - (17002/2008 – C6–0009/2009 – 2006/0158(CNS)) - *

  (Fornyet høring)
  Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  Ordfører: Ioannis Varvitsiotis

  Procedure : 2006/0158(CNS)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0147/2009
  Indgivne tekster :
  A6-0147/2009
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets rammeafgørelse om anvendelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om kontrolforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling

  (17002/2008 – C6–0009/2009 – 2006/0158(CNS))

  (Høringsprocedure - fornyet høring)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Rådets forslag (17002/2008),

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet(KOM(2006)0468),

  –   der henviser til sin holdning af 7. november 2007[1],

  –   der henviser til EU-traktatens artikel 34, stk. 2, litra b),

  –   der henviser til EU-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0009/2009),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 93, artikel 51 og artikel 55, stk. 3,

  –   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6–0147/2009),

  1.  godkender Rådets forslag som ændret;

  2.  opfordrer Rådet til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed;

  3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

  4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre forslaget i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

  5.  er, hvis dette forslag ikke vedtages inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, fast besluttet på at anvende en hasteprocedure i tæt samarbejde med de nationale parlamenter ved behandling af ethvert yderligere forslag;

  6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  Ændringsforslag  1

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Betragtning 13 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (13a) I tilfælde af en overtrædelse af en europæisk kontrolforanstaltning kan den udstedende myndighed beslutte at udstede en europæisk arrestordre med henblik på at tilbageføre den mistænkte til den udstedende stat. Under sådanne omstændigheder, der strengt skal begrænses til anvendelsen af denne rammeafgørelse, omfatter Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 alle lovovertrædelser, hvor en europæisk kontrolforanstaltning kan udstedes.

  Begrundelse

  For at skabe overensstemmelse med ordlyden i Rådsdokumentets nye titel.

  Ændringsforslag  2

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Betragtning 17 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (17a) Et sæt ensartede, fælles processuelle garantier er en nødvendig forudsætning for at sikre en retfærdig og effektiv anvendelse af foranstaltninger vedrørende retligt samarbejde i straffesager. Under behørig hensyntagen til Europa-Parlamentets holdning bør Rådet omgående vedtage en retsakt om retssikkerhedsgarantier i straffesager baseret på princippet om uskyldsformodning, der som minimum bør omfatte tilladelse fra de judicielle myndigheder til frihedsbegrænsning eller -berøvelse, ret til en "meddelelse om rettigheder" ('Letter of Rights"), ret til juridisk bistand, ret til at få kendskab til bevismaterialet, ret til at blive informeret om karakteren af og årsagerne til anklagerne og grundlaget for mistanken, aktindsigt i alle relevante dokumenter på et sprog, som den mistænkte/tiltalte forstår og ret til en tolk.

  Ændringsforslag  3

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Artikel 2 - stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a. I denne rammeafgørelse betragtes en person som en person uden bopæl, når hans/hendes lovlige og ordinære bopæl er fastsat til at være i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor sagen føres.

  Begrundelse

  Det forekommer rimeligt at præcisere definitionen af bopæl.

  Ændringsforslag  4

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Artikel 4 - stk. 1 - litra a)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a) "afgørelse om kontrolforanstaltninger": en eksigibel afgørelse truffet som led i en straffesag af en kompetent myndighed i udstedelsesstaten i overensstemmelse med dens nationale lovgivning og procedurer, som pålægger en fysisk person en eller flere kontrolforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling

  a) "afgørelse om kontrolforanstaltninger": en eksigibel afgørelse truffet som led i en straffesag af en kompetent judiciel myndighed i udstedelsesstaten i overensstemmelse med dens nationale lovgivning og procedurer, som pålægger en fysisk person en eller flere kontrolforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling

  Begrundelse

  En af de vigtigste proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger er, at beslutninger vedrørende personlig frihed kun kan træffes af en judiciel myndighed. Den samme tilgang blev benyttet i Kommissionens forslag.

  Ændringsforslag  5

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Artikel 4 - stk. 1 - litra d a) (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  da) "den kompetente myndighed i udstedelsesstaten" er en ret, en dommer, en undersøgelsesdommer eller en offentlig anklager, som i medfør af national ret har kompetence til at udstede en afgørelse om kontrolforanstaltninger

  Begrundelse

  En af de vigtigste proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger er, at beslutninger vedrørende personlig frihed kun kan træffes af en retsmyndighed. Den samme tilgang blev benyttet i Kommissionens forslag.

  Ændringsforslag  6

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Artikel 4 - stk. 1 - litra d b) (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  db) "den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten" er en ret, en dommer, en undersøgelsesdommer eller en offentlig anklager, som i medfør af national ret har kompetence til at fuldbyrde og overvåge en afgørelse om kontrolforanstaltninger;

  Begrundelse

  En af de vigtigste proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger er, at beslutninger vedrørende personlig frihed kun kan træffes, fuldbyrdes og overvåges af retsmyndighederne, dvs. dommere, undersøgelsesdommere og offentlige anklagere. Den samme tilgang blev benyttet i Kommissionens forslag.

  Ændringsforslag  7

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Artikel 5 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 5a

   

  Personoplysninger

   

  Behandling af personoplysninger i henhold til denne rammeafgørelse skal som minimum opfylde de grundlæggende principper i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager1 og i Europarådets Konvention nr. 108 af 28. januar 1981 om Beskyttelse af Individet i forbindelse med Automatisk Behandling af Personlige Data og senere protokoller.

   

   

  1 EUT L 350 af 30.12.2008, s. 60.

  Ændringsforslag  8

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Artikel 6 - stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Uanset stk. 1 og med forbehold af stk. 3 kan medlemsstaterne udpege ikke-judicielle myndigheder som myndigheder, der har kompetence til at træffe afgørelser i henhold til denne rammeafgørelse, forudsat at disse myndigheder har kompetence til at træffe afgørelser af tilsvarende karakter i henhold til deres nationale lovgivning og procedurer.

  udgår

  Begrundelse

  Denne bestemmelse bør udgå for at sikre overensstemmelse med ændringsforslagene i forbindelse med artikel 4.

  Ændringsforslag  9

  Forslag til Rådets rammeafgørelse

  Artikel 8 – stk. 1 – litra f a (nyt)

  Rådets tekst

  Ændringsforslag

   

  fa) forpligtelse til at deponere en bestemt sum penge eller yde en anden form for garanti, der enten kan gives i et bestemt antal rater eller samlet på én gang.

  Begrundelse

  Penge eller en anden form for garanti bør medtages under forpligtelser i denne artikel. Denne form for kontrolforanstaltning er let at definere og anvende. Den er endvidere let og billig at overvåge og medfører ingen supplerende omkostninger.

  Ændringsforslag  10

  Forslag til Rådets rammeafgørelse

  Artikel 8 – stk. 2 – litra c

  Rådets tekst

  Ændringsforslag

  c) forpligtelse til at deponere en bestemt sum penge eller yde en anden form for garanti, der enten kan gives i et bestemt antal rater eller samlet på én gang

  udgår

  Begrundelse

  Denne bestemmelse bør udgå for at sikre overensstemmelse med ændringsforslag 21.

  Ændringsforslag  11

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Artikel 9 - stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. En afgørelse om kontrolforanstaltninger kan fremsendes til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor personen har lovligt og sædvanligt ophold, i de tilfælde, hvor personen efter at være blevet underrettet om de pågældende foranstaltninger indvilliger i at vende tilbage til denne stat.

  1. En afgørelse om kontrolforanstaltninger kan fremsendes til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor personen har lovligt og sædvanligt ophold, i de tilfælde, hvor personen efter at være blevet nøje underrettet om de pågældende foranstaltninger på et sprog, som han/hun forstår, indvilliger i at vende tilbage til denne stat.

  Begrundelse

  Indtil et vidtrækkende instrument på området for proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger vedtages, bør i det mindste minimumsprocedurer for udførelsen af kontrolforanstaltninger og navnlig den mistænktes ret til at blive nøje informeret på et sprog, som han/hun forstår, gennemføres.

  Ændringsforslag  12

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Artikel 13 - stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Den tilpassede kontrolforanstaltning må ikke være strengere end den kontrolforanstaltning, der oprindelig blev pålagt.

  2. Den tilpassede kontrolforanstaltning må udelukkende være af teknisk karakter og må ikke i sig selv pålægge den pågældende yderligere forpligtelser. Den må ikke være strengere end den kontrolforanstaltning, der oprindelig blev pålagt.

  Begrundelse

  Det bør præciseres, at fuldbyrdelsesmyndigheden ikke kan føje yderligere forpligtelser til dem, der er pålagt af udstedelsesmyndigheden. Fuldbyrdelsesmyndigheden må kun foretage tekniske justeringer af den europæiske kontrolordre.

  Ændringsforslag  13

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Artikel 14 - stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Følgende lovovertrædelser som defineret i udstedelsesstatens lovgivning skal, hvis de i udstedelsesstaten kan straffes med frihedsstraf eller en frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år, medføre anerkendelse af afgørelsen om kontrolforanstaltninger på de betingelser, der er fastsat i denne rammeafgørelse, og uden kontrol af dobbelt strafbarhed:

  − deltagelse i en kriminel organisation

  − terrorisme

  − menneskehandel

  − seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

  − ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

  − ulovlig handel med våben, ammunition og eksplosive stoffer

  − korruption

  − svig, herunder svig, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser i

  henhold til konventionen af 26. juli 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers

  finansielle interesser

  − hvidvaskning af udbyttet fra strafbare forhold

  − falskmøntneri, herunder forfalskning af euroen

  − internetkriminalitet

  − miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og med truede plantearter

  og -sorter

  − menneskesmugling

  − forsætligt manddrab, grov legemsbeskadigelse

  − ulovlig handel med menneskevæv og -organer

  − bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning

  − racisme og fremmedhad

  17002/08 ia/KK/sol 20

  DG H 2B DA

  − organiseret eller væbnet tyveri

  − ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande

  − bedrageri

  − afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning

  − efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter

  − forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel hermed

  − forfalskning af betalingsmidler

  − ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer

  − ulovlig handel med nukleare og radioaktive materialer

  − ulovlig handel med stjålne motorkøretøjer

  − voldtægt

  − brandstiftelse

  − strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed

  − skibs- eller flykapring

  − sabotage.

  udgår

  Begrundelse

  Da formålet med denne rammeafgørelse er at anvende de mindste tvangsforanstaltninger over for mistænkte, der ellers sandsynligvis ville blive varetægtsfængslet forud for domsafsigelse, giver det ingen mening at gøre anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelsen om kontrolforanstaltninger afhængig af kontrol af dobbelt strafbarhed. Artikel 14, som undtager kontrol af dobbelt strafbarhed for de anførte kategorier af lovovertrædelser, muliggør implicit afvisning baseret på manglen på dobbelt strafbarhed for alle overtrædelser, der ikke er anført på listen. Det ville konkret resultere i en værre behandling af en mistænkt, da det i tilfælde af mangel på dobbelt strafbarhed ville være mere sandsynligt, at han/hun ville blive genstand for varetægtsfængsling i stedet for en ikkefrihedsberøvende foranstaltning, som anvendes i en medlemsstat, hvor den pågældende handling ikke er strafbar. Fastlæggelse af grænsen for undtagelse fra kontrollen af dobbelt strafbarhed på tre år ville desuden betyde, at de tilfælde, som sandsynligvis er de mest almindelige, dvs. mindre alvorlig kriminalitet, udelukkes fra anvendelsesområdet for stk. 1. Kontrollen af dobbelt strafbarhed bør endelig gradvis udgå fra instrumenter baseret på gensidig anerkendelse. Den bestemmelse, der fjernes ved dette ændringsforslag, er et skridt i den modsatte retning og var ikke forudset i Kommissionens forslag.

  Ændringsforslag  14

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Artikel 14 - stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Rådet kan til enhver tid med enstemmighed og efter høring af Europa-Parlamentet på betingelserne i artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union beslutte at tilføje andre kategorier af overtrædelser til listen i stk. 1. Rådet overvejer i lyset af den rapport, som det får forelagt i medfør af denne rammeafgørelses artikel 27, om listen skal udvides eller ændres.

  udgår

  Begrundelse

  Denne bestemmelse bør udgå for at sikre overensstemmelse med de øvrige ændringsforslag i forbindelse med artikel 14.

  Ændringsforslag  15

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Artikel 14 - stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. For andre end de i stk. 1 nævnte lovovertrædelser kan fuldbyrdelsesstaten lade anerkendelsen af afgørelsen om kontrolforanstaltninger være betinget af, at afgørelsen vedrører handlinger, der også udgør en overtrædelse efter fuldbyrdelsesstatens lovgivning, uanset gerningsindholdet eller den retlige beskrivelse af lovovertrædelsen.

  udgår

  Begrundelse

  Denne bestemmelse bør udgå for at sikre overensstemmelse med de øvrige ændringsforslag i forbindelse med artikel 14.

  Ændringsforslag  16

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Artikel 14 - stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. I forbindelse med vedtagelsen af denne rammeafgørelse kan medlemsstaterne ved hjælp af en erklæring, der meddeles Generalsekretariatet for Rådet, erklære, at de ikke vil anvende stk. 1 med hensyn til nogle af eller alle lovovertrædelserne i stk. 1. En sådan erklæring kan til enhver tid tilbagekaldes. Sådanne erklæringer og tilbagekaldelser af erklæringer offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

  udgår

  Begrundelse

  Denne bestemmelse bør udgå for at sikre overensstemmelse med de øvrige ændringsforslag i forbindelse med artikel 14.

  Ændringsforslag  17

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Artikel 15 - stk. 1 - litra d)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d) afgørelsen om kontrolforanstaltninger i et af de i artikel 14, stk. 3, nævnte tilfælde, og hvis fuldbyrdelsesstaten har fremsat en erklæring i henhold til artikel 14, stk. 4, i de i artikel 14, stk. 1, nævnte tilfælde, vedrører handlinger, der ikke udgør en lovovertrædelse efter fuldbyrdelsesstatens lovgivning; for så vidt angår skatter, afgifter, told og valutahandel kan fuldbyrdelse af afgørelsen dog ikke afslås med den begrundelse, at fuldbyrdelsesstatens lovgivning ikke foreskriver opkrævning af samme type skatter og afgifter eller ikke indeholder samme typer regler om skatter, afgifter, told og valutahandel som udstedelsesstatens lovgivning

  udgår

  Begrundelse

  Denne bestemmelse bør udgå for at sikre overensstemmelse med de øvrige ændringsforslag i forbindelse med artikel 14.

  Ændringsforslag  18

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Artikel 21 - stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Hvis udstedelsesstatens kompetente myndighed har udstedt en arrestordre eller en anden eksigibel afgørelse med samme retskraft, overgives vedkommende i overensstemmelse med rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre.

  1. Hvis udstedelsesstatens kompetente myndighed i tilfælde af brud på kontrolforanstaltningen har udstedt en arrestordre, overgives vedkommende i overensstemmelse med rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre.

  Begrundelse

  Ordføreren henviste i udtalelse fra 2007 udtrykkeligt til tilfælde med brud på kontrolforanstaltningerne og nødvendigheden af ikke at etablere et system for overførsel/overgivelse parallelt med den europæiske arrestordre. Henvisningen til den europæiske arrestordre er derfor særdeles velkommen.

  Ændringsforslag  19

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Artikel 21 - stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. De enkelte medlemsstater meddeler ved gennemførelsen af nærværende rammeafgørelse eller på et senere tidspunkt Generalsekretariatet for Rådet, at de også vil anvende artikel 2, stk. 1, i rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre, når de træffer afgørelse om overgivelse af den pågældende person til udstedelsesstaten.

  udgår

  Begrundelse

  I betragtning af formålet med dette retlige instrument bør alle overtrædelser være omfattet, uden at en grænse fastsættes.

  Ændringsforslag  20

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Artikel 21 - stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Generalsekretariatet for Rådet stiller de oplysninger, det modtager i medfør af stk. 3, til rådighed for alle medlemsstater og Kommissionen.

  udgår

  Begrundelse

  Denne bestemmelse bør udgå for at sikre overensstemmelse med ændringsforslagene i forbindelse med artikel 21.

  Ændringsforslag  21

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Bilag I - Attest (felt f) - punkt 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Såfremt den eller de i punkt 1 nævnte påståede lovovertrædelser udgør en eller flere af følgende - i udstedelsesstatens lovgivning definerede - påståede lovovertrædelser, som i udstedelsesstaten straffes med en frihedsstraf eller anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år, bedes De bekræfte dette ved at sætte kryds i det eller de relevante felter:

  - deltagelse i en kriminel organisation

  - terrorisme

  - menneskehandel

  - seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

  - ulovlig handel med narkotika og sprængstoffer

  - ulovlig handel med våben, ammunition og sprængstoffer

  - bestikkelse

  - svig, herunder svig, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser i henhold til konventionen af 26. juli 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser

  - hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold

  - falskmøntneri, herunder forfalskning af euroen

  - internetkriminalitet

  - miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og med truede plantearter og -sorter

  - menneskesmugling

  - forsætligt manddrab, grov legemsbeskadigelse

  - ulovlig handel med menneskevæv og -organer

  - bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning

  - racisme og fremmedhad

  - organiseret eller væbnet tyveri

  - ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande

  - bedrageri

  - afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning

  - efterligning og fremstilling af piratudgaver af produkter

  - forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med falske dokumenter

  - forfalskning af betalingsmidler

  - ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer.

  - ulovlig handel med nukleare eller radioaktive materialer

  - handel med stjålne motorkøretøjer

  - voldtægt

  - forsætlig brandstiftelse

  - strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed

  - skibs- eller flykapring

  - sabotage

  udgår

  Begrundelse

  Denne bestemmelse bør udgå for at sikre overensstemmelse med ændringsforslagene i forbindelse med artikel 14.

  Ændringsforslag  22

  Forlag til Rådets rammeafgørelse

  Bilag I - Attest (felt f) - punkt 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. I det omfang den eller de i punkt 1 omhandlede påståede lovovertrædelser ikke er omfattet af punkt 2, eller hvis afgørelsen samt attesten fremsendes til en medlemsstat, som har meddelt, at den vil kontrollere den dobbelte strafbarhed (artikel 14, stk. 4, i rammeafgørelsen), bedes De give en detaljeret beskrivelse af den eller de pågældende påståede lovovertrædelser:

  udgår

  Begrundelse

  Denne bestemmelse bør udgå for at sikre overensstemmelse med ændringsforslagene i forbindelse med artikel 14.

  Ændringsforslag  23

  Forslag til Rådets rammeafgørelse

  Bilag I – Attest (felt g) – punkt 3 – afsnit 1 – led 3 a (nyt)

  Rådets tekst

  Ændringsforslag

   

  forpligtelse til at deponere en bestemt sum penge eller yde en anden form for garanti, der enten kan gives i et bestemt antal rater eller samlet på én gang

  Begrundelse

  Formålet er at sikre overensstemmelse med ændringsforslagene i forbindelse med artikel 8.

  Ændringsforslag  24

  Forslag til Rådets rammeafgørelse

  Bilag I – Attest (felt g) – punkt 3 – afsnit 2 – led 3

  Rådets tekst

  Ændringsforslag

  forpligtelse til at deponere en bestemt sum penge eller yde en anden form for garanti, der enten kan gives i et bestemt antal rater eller samlet på én gang

  udgår

  Begrundelse

  Denne bestemmelse bør udgå for at sikre overensstemmelse med ændringsforslagene i forbindelse med artikel 8.

  BEGRUNDELSE

  Som det allerede understreges i den første udtalelse om dette lovgivningsforslag, bør varetægtsfængsling betragtes som en undtagelsesmæssig foranstaltning, der strengt skal prøves i forhold til retten til frihed og uskyldsformodningen[1]. Det må aldrig være obligatorisk eller bruges som afstraffelse[2]. Derfor skal der forud for domsafsigelse i videst muligt omfang gøres brug af kontrolforanstaltninger, der ikke indebærer tilbageholdelse.

  Frihedsberøvelse før domsafsigelse bør i princippet kun anvendes som et ekstremt middel for at forhindre tre klassiske situationer: risiko for flugt, risiko for tilintetgørelse af beviser og risiko for gentagelse af forbrydelse.

  I et fælles europæisk retsområde uden indre grænser er det nødvendigt at sikre, at en mistænkt, som ikke er bosiddende i den stat, hvor retssagen skal foregå, ikke behandles anderledes end en mistænkt, der er bosiddende i denne stat.

  Indtil videre har det dog ikke været muligt at anerkende alternative foranstaltninger til varetægtsfængsling på tværs af grænserne, fordi et specifikt instrument for gensidig anerkendelse ikke er etableret, og dette har forringet den retlige beskyttelse af individets rettigheder.

  Der er en klar risiko for forskelsbehandling af de to kategorier: EU-borgere, som ikke er bosiddende i den medlemsstat, hvor de mistænkes for at have begået en forbrydelse, og EU-borgere, der er bosiddende. Endvidere kan det også betragtes som en hindring for personers frie bevægelighed.

  På baggrund af ovennævnte støtter ordføreren varmt vedtagelsen af denne lovgivningstekst, som tillader gensidig anerkendelse af kontrolordrer under procedurer forud for domsafsigelse. Dette instrument vil motivere de kompetente nationale myndigheder til ikke at tilbageholde ikke-hjemmehørende EU-borgere under procedurer forud for domsafsigelse på grund af risikoen for, at de forsvinder, men lade dem vende tilbage til den medlemsstat, hvor de har lovlig og ordinær bopæl.

  På dette grundlag glæder ordføreren sig over ændringen af teksten, så den omfatter hans forslag om at udvide anvendelsesområdet for rammeafgørelsen, og så den mistænkte kan anmode den kompetente udstedelsesmyndighed om at sende en kontrolordre til en anden medlemsstat end den, hvori han/hun har lovlig og ordinær bopæl. Ordføreren understreger endvidere definitionen af bopæl. I lyset af forslagets formål er det afgørende, at betydningen af bopæl ikke begrænses til den "permanente" bopæl, som allerede er veletableret EU-terminologi. Det skal dog præciseres, at bopælen skal være lovlig og ordinær. Til det formål skal de faktiske forhold tages i betragtning.

  Da formålet med denne rammeafgørelse er at anvende de mindste tvangsforanstaltninger over for mistænkte, der ellers sandsynligvis ville blive varetægtsfængslet, giver det ingen mening at gøre anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelsen om kontrolforanstaltninger afhængig af kontrol af dobbelt strafbarhed. Artikel 14 og artikel 15, stk. 1, litra d), som undtager kontrol af dobbelt strafbarhed for de anførte kategorier af lovovertrædelser, muliggør afvisning baseret på manglen på dobbelt strafbarhed for alle overtrædelser, der ikke er anført på listen. Det ville konkret resultere i en værre behandling af en mistænkt, da det i tilfælde af mangel på dobbelt strafbarhed ville være mere sandsynligt, at han/hun ville blive genstand for varetægtsfængsling i stedet for en ikke-frihedsberøvende foranstaltning, som anvendes i en medlemsstat, hvor den pågældende handling ikke er strafbar. Fastlæggelse af grænsen for undtagelse fra kontrollen af dobbelt strafbarhed på tre år ville desuden betyde, at de tilfælde, som sandsynligvis er de mest almindelige, dvs. mindre alvorlig kriminalitet, udelukkes fra anvendelsesområdet for artikel 14, stk. 1. Kontrollen af dobbelt strafbarhed bør endelig gradvis udgå fra instrumenter baseret på gensidig anerkendelse.

  For at sikre den bedste behandling af mistænkte, og indtil et vidtrækkende instrument på området for proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger vedtages, bør i det mindste minimumsprocedurer for udførelse/ændring af kontrolforanstaltninger og navnlig den mistænktes ret til at blive nøje informeret på et sprog, som han/hun forstår, gennemføres.

  Hvad angår overførselssystemet og den nye henvisning til den europæiske arrestordre, henviste ordføreren i udtalelse fra 2007 udtrykkeligt til tilfælde med brud på kontrolforanstaltningerne og nødvendigheden af ikke at etablere et system for overførsel/overgivelse parallelt med den europæiske arrestordre. Henvisningen til den europæiske arrestordre er derfor særdeles velkommen. Ordføreren mener dog, at den kompetente udstedelsesmyndighed i hvert enkelt tilfælde bør afgøre, om den mistænkte ved brud på kontrolforanstaltningen skal arresteres og udleveres til den udstedende medlemsstat.

  Det bør desuden tydeligt anføres, at alle overtrædelser er omfattet (uden at en grænse fastsættes). Ved anvendelsen af en europæisk kontrolordre skal den europæiske arrestordre derfor udvides til at omfatte alle overtrædelser.

  • [1] I artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union hedder det, at Unionen respekterer de grundlæggende rettigheder, således som de garanteres ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, som generelle principper for fællesskabsretten.
   De grundlæggende frihedsrettigheder, som ligger til grund for varetægtsfængsling og alternativer til sådan frihedsberøvelse, og som er omfattet af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, er følgende:
   – Artikel 5, stk. 1: "Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed".
   – Artikel 6, stk. 2: "Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal anses for uskyldig, indtil hans skyld er bevist i overensstemmelse med loven".
   – Artikel 5, stk. 1, litra c): "lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse af en person med det formål at stille ham for den kompetente retlige myndighed, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en forbrydelse, eller rimelig grund til at anse det for nødvendigt at hindre ham i at begå en forbrydelse eller i at flygte efter at have begået en sådan".
  • [2]  Henstilling fra Europarådet, Rec(2006)13.

  PROCEDURE

  Titel

  Retstilsyn som led i procedurerne mellem medlemsstaterne forud for domsafsigelse

  Referencer

  17002/2008 – C6-0009/2009 – KOM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS)

  Dato for høring af EP

  4.10.2006

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  LIBE

  15.1.2009

  Ordfører

         Dato for valg

  Ioannis Varvitsiotis

  13.9.2006

   

   

  Behandling i udvalg

  10.2.2009

  16.3.2009

   

   

  Dato for vedtagelse

  16.3.2009

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  36

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

  Raül Romeva i Rueda

  Dato for indgivelse

  19.3.2009