ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου για την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση

  19.3.2009 - (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS)) - *

  (Επαναλαμβανόμενη διαβούλευση)
  Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  Εισηγητής: Ιωάννης Βαρβιτσιώτης

  Διαδικασία : 2006/0158(CNS)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0147/2009
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0147/2009
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το σχέδιο απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου για την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση

  (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(COD))

  (Διαδικασία διαβούλευσης – επαναλαμβανόμενη διαβούλευση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –    έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (17002/2008),

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0468),

  –   έχοντας υπόψη τη θέση του στις 7 Νοεμβρίου 2007[1],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο β), της Συνθήκης ΕΕ,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C-6-0009/2009),

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93, 51 και 55, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0147/2009),

  1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε·

  2.  καλεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει αναλόγως το κείμενο·

  3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

  4.  ζητεί από το Συμβούλιο να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο απόφασης ή να το αντικαταστήσει με άλλο κείμενο·

  5.  σε περίπτωση που το παρόν σχέδιο δεν εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, είναι αποφασισμένο να εξετάσει κάθε μελλοντική πρόταση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και σε στενή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια·

  6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  Τροπολογία  1

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

   

  (13α) Σε περίπτωση παράβασης του ευρωπαϊκού μέτρου επιτήρησης, η αρχή έκδοσης μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης με σκοπό τη μεταφορά του υπόπτου στο κράτος έκδοσης. Υπό αυτές τις περιστάσεις, που θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρώς στην εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου, η απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, καλύπτει όλα τα αδικήματα σε σχέση με τα οποία μπορεί να εκδοθεί απόφαση ευρωπαϊκού μέτρου επιτήρησης.

  Αιτιολόγηση

  Για λόγους συνέπειας με τη νέα διατύπωση του τίτλου στο σχέδιο του Συμβουλίου.

  Τροπολογία   2

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

   

  Τροπολογία

   

  (17a) Η ενιαία δέσμη κοινών δικονομικών εγγυήσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση δίκαιης και αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις· λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει χωρίς χρονοτριβή νομοθέτημα για τις δικονομικές εγγυήσεις στις ποινικές διαδικασίες, με βάση την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας, που θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον την απαίτηση έγκρισης της δικαστικής αρχής για οιονδήποτε περιορισμό ή στέρηση της ελευθερίας, το δικαίωμα σε έντυπο κατάλογο δικαιωμάτων, το δικαίωμα για νομικές συμβουλές, για πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία, το δικαίωμα ενημέρωσης για τη φύση και τα αίτια του κατηγορητηρίου και τους λόγους που τον καθιστούν ύποπτο, το δικαίωμα για πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα σε γλώσσα την οποία ο ύποπτος/κατηγορούμενος κατανοεί, και το δικαίωμα σε διερμηνεία·

  Τροπολογία  3

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

   

  Τροπολογία

   

  2α. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης πλαίσιο, ένα άτομο θεωρείται ότι ευρίσκεται εκτός της χώρας της κατοικίας του όταν έχει τη νόμιμη και συνήθη κατοικία του σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος στο οποίο λαμβάνει χώρα η διαδικασία.

  Αιτιολόγηση

  Φαίνεται σκόπιμο να διατυπωθεί σαφέστερα ο ορισμός της κατοικίας.

  Τροπολογία  4

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

  α) «απόφαση μέτρων επιτήρησης» : εκτελεστή απόφαση που λαμβάνεται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας από αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τη δικονομία του και επιβάλλει σε φυσικό πρόσωπο, αντί της προσωρινής κράτησης, ένα ή περισσότερα μέτρα επιτήρησης,

  α) «απόφαση μέτρων επιτήρησης» : εκτελεστή απόφαση που λαμβάνεται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας από αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τη δικονομία του και επιβάλλει σε φυσικό πρόσωπο, αντί της προσωρινής κράτησης, ένα ή περισσότερα μέτρα επιτήρησης,

  Αιτιολόγηση

  Μία από τις σημαντικότερες δικονομικές διαδικασίες έγκειται στο ότι οι αποφάσεις που αφορούν την προσωπική ελευθερία μπορεί να λαμβάνονται μόνο από τις δικαστικές αρχές. Η Επιτροπή ακολουθεί στην πρότασή της την ίδια προσέγγιση.

  Τροπολογία  5

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

   

  Τροπολογία

   

  (δα) «αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος έκδοσης»: δικαστήριο, δικαστής, ανακριτής δικαστής ή εισαγγελέας με αρμοδιότητα βάσει της εθνικής νομοθεσίας να εκδίδει απόφαση μέτρων επιτήρησης·

  Αιτιολόγηση

  Μία από τις σημαντικότερες δικονομικές διαδικασίες έγκειται στο ότι οι αποφάσεις που αφορούν την προσωπική ελευθερία μπορεί να λαμβάνονται μόνο από τις δικαστικές αρχές. Η Επιτροπή ακολουθεί στην πρότασή της την ίδια προσέγγιση.

  Τροπολογία  6

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

   

  Τροπολογία

   

  (δβ) «αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος εκτέλεσης»: δικαστήριο, δικαστής, ανακριτής δικαστής ή εισαγγελέας με αρμοδιότητα βάσει της εθνικής νομοθεσίας να εκτελεί και να παρακολουθεί την απόφαση μέτρων επιτήρησης·

  Αιτιολόγηση

  Μια από τις σημαντικότερες δικονομικές εγγυήσεις έγκειται στο ότι οι αποφάσεις που αφορούν την προσωπική ελευθερία πρέπει να εκδίδονται, να εκτελούνται και να παρακολουθούνται από τις δικαστικές αρχές ή, με άλλα λόγια, από δικαστές, ανακριτές δικαστές και εισαγγελείς. Η Επιτροπή ακολουθεί στην πρότασή της την ίδια προσέγγιση.

  Τροπολογία   7

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Άρθρο 5 α (νέο)

   

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 5a

   

  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

   

  Προσωπικά δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά την εφαρμογή της απόφασης πλαισίου πρέπει να προστατεύονται βάσει της απόφασης πλαισίου 2008/ΔΕΥ/… για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις1 και βάσει των αρχών που θεσπίζονται στην Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, την οποία έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη μέλη

   

  1 ΕΕ L 350, 30.12.2008, σ. 60.

  Τροπολογία  8

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Άρθρο 6 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

  2. Κατ’εξαίρεση από την παράγραφο 1 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν μη δικαστικές αρχές ως αρμόδιες αρχές για τη λήψη αποφάσεων δυνάμει της παρούσας απόφασης-πλαισίου, υπό τον όρο ότι οι αρχές αυτές είναι αρμόδιες για τη λήψη παρεμφερών αποφάσεων βάσει του οικείου εθνικού δικαίου και δικονομίας.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η ρύθμιση αυτή πρέπει να διαγραφεί χάριν της συνοχής με τις άλλες τροπολογίες στο άρθρο 4.

  Τροπολογία  9

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ α) (νέο)

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

   

  στα) υποχρέωση κατάθεσης συγκεκριμένου χρηματικού ποσού ή άλλου είδους, εγγύησης που μπορεί να παρέχεται είτε με καθορισμένο αριθμό δόσεων είτε εξ ολοκλήρου αμέσως,

  Αιτιολόγηση

  Η εγγύηση, είτε χρηματική είτε άλλου είδους, πρέπει να περιληφθεί στην υποχρεωτική παράγραφο του εν λόγω άρθρου. Αυτό το είδος μέτρου επιτήρησης είναι εύκολο να ορισθεί και να εφαρμοσθεί. Η παρακολούθηση είναι κι αυτή εύκολη και δεν επιβαρύνει, καθώς δεν συνεπάγεται κανένα πρόσθετο κόστος.

  Τροπολογία  10

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Άρθρο 8 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ)

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

  γ) υποχρέωση κατάθεσης συγκεκριμένου χρηματικού ποσού ή άλλου είδους, εγγύησης που μπορεί να παρέχεται είτε με καθορισμένο αριθμό δόσεων είτε εξ ολοκλήρου αμέσως,

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Διαγράφεται για λόγους συνέπειας με την τροπολογία 21.

  Τροπολογία  11

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

  1. Η απόφαση μέτρων επιτήρησης μπορεί να διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο το πρόσωπο έχει τη νόμιμη και συνήθη διαμονή του, σε περιπτώσεις όπου το πρόσωπο αυτό, αφού έχει ενημερωθεί για τα σχετικά μέτρα, συναινεί να επιστρέψει στο εν λόγω κράτος.

  1. Η απόφαση μέτρων επιτήρησης μπορεί να διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο το πρόσωπο έχει τη νόμιμη και συνήθη διαμονή του, σε περιπτώσεις όπου το πρόσωπο αυτό, αφού έχει ενημερωθεί επακριβώς για τα σχετικά μέτρα, σε γλώσσα που κατανοεί, συναινεί να επιστρέψει στο εν λόγω κράτος.

  Αιτιολόγηση

  Έως ότου εγκριθεί ένα λεπτομερές μέσον στον τομέα των δικονομικών εγγυήσεων, θα ήταν σκόπιμο να θεσπιστούν τουλάχιστον ελάχιστες δικονομικές εγγυήσεις σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων επιτήρησης και ιδίως το δικαίωμα του υπόπτου να ενημερώνεται επακριβώς σε μια γλώσσα που κατανοεί.

  Τροπολογία  12

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Άρθρο 13 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Το προσαρμοσμένο μέτρο επιτήρησης δεν μπορεί να είναι αυστηρότερο από το μέτρο επιτήρησης που επιβλήθηκε αρχικά.

  2. Το προσαρμοσμένο μέτρο επιτήρησης έχει τεχνικό μόνο χαρακτήρα και δεν επιβάλλει αφ' εαυτό πρόσθετες υποχρεώσεις στον ύποπτο. Δεν μπορεί να είναι αυστηρότερο από το μέτρο επιτήρησης που επιβλήθηκε αρχικά.

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η αρχή εκτέλεσης δεν μπορεί να επιβάλει υποχρεώσεις επιπλέον εκείνων που έχει επιβάλει η αρχή έκδοσης. Η αρχή εκτέλεσης μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο τεχνικές προσαρμογές στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Επιτήρησης.

  Τροπολογία  13

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

  1. Τα ακόλουθα αδικήματα, εφόσον τιμωρούνται στο κράτος έκδοσης με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, με ανώτατο όριο ποινής τριών τουλάχιστον ετών, και όπως ορίζονται στο δίκαιο του κράτους έκδοσης, οδηγούν σε αναγνώριση της απόφασης μέτρων επιτήρησης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης-πλαισίου και χωρίς έλεγχο του διπλού αξιοποίνου :

  διαγράφεται

  − συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

   

  − τρομοκρατία,

   

  − εμπορία ανθρώπων,

   

  − σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία,

   

  − παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,

   

  − παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών,

   

  − διαφθορά,

   

  − απάτη, περιλαμβανομένης και της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την έννοια της σύμβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

   

  − νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος,

   

  − παραχάραξη και κιβδηλεία νομίσματος, περιλαμβανομένου του ευρώ,

   

  − εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο,

   

  − εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου του λαθρεμπορίου απειλούμενων ζωικών ειδών και του λαθρεμπορίου απειλούμενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,

   

  − διευκόλυνση παράνομης εισόδου και παραμονής,

   

  − ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαρεία σωματική βλάβη,

   

  − παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών,

   

  − απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και περιαγωγή σε ομηρία,

   

  − ρατσισμός και ξενοφοβία,

   

  − οργανωμένες ή ένοπλες ληστείες,

   

  − παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης,

   

  − υπεξαίρεση,

   

  − αθέμιτη προστασία έναντι παράνομου περιουσιακού οφέλους, εκβίαση,

   

  − παραποίηση/απομίμηση και πειρατεία προϊόντων,

   

  − πλαστογραφία και διακίνηση διοικητικών εγγράφων,

   

  − πλαστογράφηση μέσων πληρωμής,

   

  − παράνομη διακίνηση ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων,

   

  − λαθρεμπόριο πυρηνικών ή ραδιενεργών ουσιών,

   

  − εμπορία κλεμμένων οχημάτων,

   

  − βιασμός,

   

  − εμπρησμός,

   

  − εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

   

  − αεροπειρατεία και πειρατεία,

   

  − δολιοφθορά.

   

  Αιτιολόγηση

  As this framework decision aims to apply the least coercive measures to suspects who would otherwise most likely be subject to the application of a prison pre-trial measure, it makes no sense to make the recognition and execution of the decision on supervision measures subject to the verification of the dual criminality. In fact, Article 14, excluding the verification of dual criminality for the categories of offences listed, implicitly, allows a ground for refusal based on the lack of dual criminality for all the offences not included in the list. Αυτό θα οδηγούσε στην πράξη σε μια δυσμενέστερη μεταχείριση του υπόπτου, δεδομένου ότι, σε περίπτωση έλλειψης του διττού αξιοποίνου, το σχετικό πρόσωπο θα υπέκειτο κατά πάσα πιθανότητα σε προσωρινή κράτηση αντί ενός μη περιοριστικού μέτρου που θα εφαρμοζόταν σε ένα κράτος μέλος στο οποίο η συμπεριφορά αυτή δεν θα ήταν κολάσιμη. Moreover, fixing the threshold for the exclusion of the verification of dual criminality in three years would mean leaving out of the scope of Paragraph 1 the cases which are likely to be more frequent: less serious crime. Finally, the verification of double criminality should gradually disappear from instruments founded on mutual recognition. The provision which this amendment removes is a step in the opposite direction and was not envisaged in the European Commission proposal.

  Τροπολογία  14

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Άρθρο 14 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να προσθέσει και άλλες κατηγορίες αδικημάτων στον κατάλογο της παραγράφου 1 ανά πάσα στιγμή, ομόφωνα και έπειτα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό τους όρους του άρθρου 39 παράγραφος 1 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο εξετάζει αν ο κατάλογος αυτός πρέπει να διευρυνθεί ή να τροποποιηθεί, με βάση την έκθεση που του υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 27 της παρούσας απόφασης-πλαισίου.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η ρύθμιση αυτή πρέπει να διαγραφεί χάριν της συνοχής με τις άλλες τροπολογίες στο άρθρο 14.

  Τροπολογία  15

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Για αδικήματα που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1, το κράτος εκτέλεσης μπορεί να εξαρτήσει την αναγνώριση της απόφασης μέτρων επιτήρησης από τον όρο ότι η απόφαση αφορά πράξεις οι οποίες συνιστούν επίσης αδίκημα κατά το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης, ανεξαρτήτως αντικειμενικής υποστάσεως ή νομικού χαρακτηρισμού τους.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η ρύθμιση αυτή πρέπει να διαγραφεί χάριν της συνοχής με τις άλλες τροπολογίες στο άρθρο 14.

  Τροπολογία  16

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Άρθρο 14 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Τα κράτη μέλη μπορούν, για συνταγματικούς λόγους, κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης πλαισίου, με δήλωσή τους η οποία κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, να δηλώσουν ότι δεν θα εφαρμόσουν την παράγραφο 1 όσον αφορά ορισμένα ή όλα τα προβλεπόμενα στην εν λόγω παράγραφο αδικήματα. Η δήλωση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Οι σχετικές δηλώσεις ή οι ανακλήσεις τους δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η ρύθμιση αυτή πρέπει να διαγραφεί χάριν της συνοχής με τις άλλες τροπολογίες στο άρθρο 14.

  Τροπολογία  17

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

  (δ) η δικαστική απόφαση περί των μέτρων επιτήρησης αφορά, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 και, όταν το κράτος εκτέλεσης έχει προβεί σε δήλωση δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 4, σε περίπτωση προβλεπόμενη στο άρθρο 14 παράγραφος 1, πράξη η οποία δεν συνιστά αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης· ωστόσο, όσον αφορά φορολογικά, τελωνειακά και συναλλαγματικά θέματα, το κράτος εκτέλεσης δεν μπορεί να αρνείται την εκτέλεση της απόφασης επειδή δεν προβλέπονται στο δίκαιό του ανάλογοι φόροι ή ανάλογες διατάξεις όσον αφορά φόρους, τελωνεία και συνάλλαγμα με αυτές που προβλέπει το δίκαιο του κράτους έκδοσης,

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η ρύθμιση αυτή πρέπει να διαγραφεί χάριν της συνοχής με τις άλλες τροπολογίες στο άρθρο 14.

  Τροπολογία  18

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Άρθρο 21 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

  1. Εάν η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης ή οιαδήποτε άλλη εκτελεστή δικαστική απόφαση της αυτής ισχύος, το πρόσωπο παραδίδεται σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

  1. Εάν, σε περίπτωση παραβίασης των μέτρων επιτήρησης, η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης, το πρόσωπο παραδίδεται σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

  Αιτιολόγηση

  Στη γνωμοδότησή του του έτους 2007 ο εισηγητής αναφέρθηκε ρητώς σε υποθέσεις παραβίασης των μέτρων επιτήρησης και στην ανάγκη να μην δημιουργηθεί, παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ένα σύστημα μεταγωγής/παράδοσης. Η παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης είναι συνεπώς ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτη.

  Τροπολογία  19

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Άρθρο 21 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

  3. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, κατά τη μεταφορά της παρούσας απόφασης-πλαισίου στο εθνικό δίκαιο ή σε μεταγενέστερο στάδιο, ότι θα εφαρμόσει επίσης το άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης όταν αποφασίσει την παράδοση του συγκεκριμένου προσώπου στο κράτος έκδοσης.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Λαμβανομένου υπόψη του στόχου του παρόντος νομικού μέσου, όλες οι αξιόποινες πράξεις πρέπει να καλύπτονται χωρίς όριο.

  Τροπολογία  20

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Άρθρο 21 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

  4. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου καθιστά διαθέσιμες στα κράτη μέλη και την Επιτροπή τις πληροφορίες που λαμβάνει στο πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η ρύθμιση αυτή πρέπει να διαγραφεί χάριν της συνοχής με τις άλλες τροπολογίες στο άρθρο 14.

  Τροπολογία  21

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Παράρτημα 1 – Βεβαίωση (στ) – σημείο 2

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

  2. Εάν το ή τα καταγγελλόμενα αδικήματα που προβλέπονται στο σημείο 1 στοιχειοθετούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα καταγγελλόμενα αδικήματα, ως ορίζονται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης, για τα οποία προβλέπεται στο κράτος έκδοσης επιβολή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας, ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, σημειώσατε με x τα αντίστοιχα τετραγωνίδια:

  διαγράφεται

  − συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

   

  − τρομοκρατία,

   

  − εμπορία ανθρώπων,

   

  − σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία,

   

  − παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,

   

  − παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών,

   

  − διαφθορά,

   

  − απάτη, περιλαμβανομένης και της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την έννοια της σύμβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

   

  − νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος,

   

  − παραχάραξη και κιβδηλεία νομίσματος, περιλαμβανομένου του ευρώ,

   

  − εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο,

   

  − εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου του λαθρεμπορίου απειλούμενων ζωικών ειδών και του λαθρεμπορίου απειλούμενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,

   

  − διευκόλυνση παράνομης εισόδου και παραμονής,

   

  − ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαρεία σωματική βλάβη,

   

  − παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών,

   

  − απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και περιαγωγή σε ομηρία,

   

  − ρατσισμός και ξενοφοβία,

   

  − οργανωμένες ή ένοπλες ληστείες,

   

  − παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης,

   

  − υπεξαίρεση,

   

  − αθέμιτη προστασία έναντι παράνομου περιουσιακού οφέλους, εκβίαση,

   

  − παραποίηση/απομίμηση και πειρατεία προϊόντων,

   

  − πλαστογραφία και διακίνηση διοικητικών εγγράφων,

   

  − πλαστογράφηση μέσων πληρωμής,

   

  − παράνομη διακίνηση ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων,

   

  − λαθρεμπόριο πυρηνικών ή ραδιενεργών ουσιών,

   

  − εμπορία κλεμμένων οχημάτων,

   

  − βιασμός,

   

  − εμπρησμός,

   

  − εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

   

  − αεροπειρατεία και πειρατεία,

   

  − δολιοφθορά.

   

  Αιτιολόγηση

  Η ρύθμιση αυτή πρέπει να διαγραφεί χάριν της συνοχής με τις άλλες τροπολογίες στο άρθρο 14.

  Τροπολογία  22

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Παράρτημα 1 – Βεβαίωση (στ) – σημείο 3

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

  3. Εφόσον το ή τα καταγγελλόμενα αδικήματα που προβλέπονται στο σημείο 1 δεν καλύπτονται από το σημείο 2 ή εφόσον η απόφαση καθώς και η βεβαίωση διαβιβάζονται στο κράτος μέλος, το οποίο δήλωσε ότι θα επαληθεύσει το διττό αξιόποινο (άρθρο 14 παράγραφος 4 της απόφασης-πλαισίου) να δοθεί πλήρης περιγραφή του ή των σχετικών καταγγελλομένων αδικημάτων:

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η ρύθμιση αυτή πρέπει να διαγραφεί χάριν της συνοχής με τις άλλες τροπολογίες στο άρθρο 14.

  Τροπολογία  23

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Παράρτημα 1 - πλαίσιο (ζ) - παράγραφος 3 - εδάφιο 1 - περίπτωση 3α) (νέα)

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

   

  υποχρέωση κατάθεσης συγκεκριμένου χρηματικού ποσού ή άλλου είδους, εγγύησης που μπορεί να παρέχεται είτε με καθορισμένο αριθμό δόσεων είτε εξ ολοκλήρου αμέσως,

  Αιτιολόγηση

  Για λόγους συνέπειας με τις τροπολογίες που αφορούν το άρθρο 8.

  Τροπολογία  24

  Σχέδιο απόφασης-πλαισίου

  Παράρτημα 1 - πλαίσιο (ζ) - παράγραφος 3 - εδάφιο 2 - περίπτωση 3

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

  υποχρέωση κατάθεσης συγκεκριμένου χρηματικού ποσού ή άλλου είδους, εγγύησης που μπορεί να παρέχεται είτε με καθορισμένο αριθμό δόσεων είτε εξ ολοκλήρου αμέσως,

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Για λόγους συνέπειας με τις τροπολογίες που αφορούν το άρθρο 8.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Όπως τονίστηκε ήδη στην πρώτη γνωμοδότηση σχετικά με την παρούσα νομοθετική πρόταση, η προδικαστική κράτηση θεωρείται εξαιρετικό μέτρο, το οποίο πρέπει να σταθμίζεται αυστηρά σε σχέση με το δικαίωμα στην ελευθερία και το τεκμήριο της αθωότητας[1]. Δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική ούτε να χρησιμοποιείται για σωφρονιστικούς σκοπούς[2]. Κατά συνέπεια, στο προδικαστικό στάδιο πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση των μη στερητικών της ελευθερίας μέτρων επιτήρησης.

  Τα μέτρα επιτήρησης, ως εναλλακτικές λύσεις έναντι της προδικαστικής κράτησης, αποσκοπούν κατ' αρχήν μόνο στην εξάλειψη των τριών κλασσικών κινδύνων που δικαιολογούν τη στέρηση της ελευθερίας (κίνδυνος φυγής, κίνδυνος εξάλειψης αποδεικτικών στοιχείων και κίνδυνος υποτροπής).

  Σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι ο ύποπτος που δεν κατοικεί στο κράτος της δίκης δεν θα έχει διαφορετική μεταχείριση από τον ύποπτο που κατοικεί στο κράτος αυτό.

  Σήμερα όμως οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις έναντι της προδικαστικής κράτησης δεν μπορούν να μετατεθούν ούτε να μεταφερθούν πέραν των συνόρων, διότι δεν υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων αυτών ούτε διεθνείς πράξεις που να το επιτρέπουν ειδικά. Αυτή η έλλειψη αμοιβαίας αναγνώρισης παρεμποδίζει τη δικαστική προστασία των ατομικών δικαιωμάτων.

  Υπάρχει σαφής κίνδυνος άνισης μεταχείρισης μεταξύ δύο κατηγοριών – των πολιτών της ΕΕ που δεν κατοικούν στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο υπάρχει υπόνοια ότι διέπραξαν αδίκημα και των πολιτών της ΕΕ που κατοικούν στο εν λόγω κράτος. Επιπλέον, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων.

  Ενόψει των ανωτέρω, ο εισηγητής υποστηρίζει μετ’ επιτάσεως την έγκριση της πρότασης αυτής, η οποία θα επιτρέψει την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων προδικαστικής επιτήρησης. Το μέσο αυτό θα ενθάρρυνε τις αρμόδιες εθνικές αρχές να μην κρατούν κατοίκους τρίτων χωρών στο πλαίσιο της προανάκρισης λόγω κινδύνου συσκότισης αλλά να τους επιτρέπουν να επιστρέψουν στο κράτος μέλος της νομίμου και συνήθους κατοικίας τους.

  Υπό την έννοια αυτή, ο εισηγητής χαιρετίζει την τροποποίηση του κειμένου σύμφωνα με την πρότασή του να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της απόφασης πλαισίου και να προβλεφθεί η δυνατότητα του υπόπτου να ζητήσει από την αρχή έκδοσης να διαβιβάσει την απόφαση επιτήρησης σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο έχει τη συνήθη και νόμιμη κατοικία του. Επιπλέον ο εισηγητής διευκρινίζει την έννοια της κατοικίας. Υπό το φως του σκοπού της πρότασης έχει ζωτική σημασία να μην περιορίζεται η έννοια της κατοικίας στην «μόνιμη» `κατοικία, πράγμα που ήδη αποτελεί παγιωμένη κοινοτική ορολογία. Ωστόσο, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η κατοικία πρέπει να είναι νόμιμη και συνήθης. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί εκ των πραγμάτων.

  Δεδομένου ότι η παρούσα απόφαση πλαίσιο αποσκοπεί να εφαρμόσει τα λιγότερο περιοριστικά μέτρα σε υπόπτους οι οποίοι, σε διαφορετική περίπτωση, θα υπέκειντο κατά πάσα πιθανότητα σε προσωρινή κράτηση, στερείται νοήματος το να υπόκειται η αναγνώριση και η εκτέλεση της απόφασης περί μέτρων επιτήρησης στον έλεγχο του διττού αξιοποίνου. Στην ουσία, το άρθρο 14 και το άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο δ) που αποκλείουν τον έλεγχο του διττού αξιοποίνου για τις αναφερόμενες κατηγορίες αξιοποίνων πράξεων, επιτρέπουν ένα λόγο άρνησης που βασίζεται στην έλλειψη του διττού αξιοποίνου για όλες τις αξιόποινες πράξεις που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Αυτό θα οδηγούσε στην πράξη σε μια δυσμενέστερη μεταχείριση του υπόπτου, δεδομένου ότι, σε περίπτωση έλλειψης του διττού αξιοποίνου, το σχετικό πρόσωπο θα υπέκειτο κατά πάσα πιθανότητα σε προσωρινή κράτηση αντί ενός μη περιοριστικού μέτρου που θα εφαρμοζόταν σε ένα κράτος μέλος στο οποίο η συμπεριφορά αυτή δεν θα ήταν κολάσιμη. Επιπλέον, ο καθορισμός ενός ορίου τριών ετών για τη μη πραγματοποίηση του ελέγχου του διττού αξιοποίνου θα είχε ως αποτέλεσμα να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 παράγραφος 1 οι περιπτώσεις που ενδέχεται να είναι πιο συνήθεις, δηλαδή οι λιγότερο σοβαρές αξιόποινες πράξεις. Τέλος, ο έλεγχος του διττού αξιοποίνου πρέπει σταδιακά να πάψει να πραγματοποιείται σε μέσα που βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση.

  Προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη μεταχείριση του υπόπτου και έως ότου εγκριθεί ένα λεπτομερές μέτρο στον τομέα των δικονομικών εγγυήσεων, θα ήταν σκόπιμο να θεσπιστούν τουλάχιστον ελάχιστες δικονομικές εγγυήσεις όσον αφορά την εκτέλεση/τροποποίηση μέτρων επιτήρησης και κυρίως το δικαίωμα του υπόπτου να ενημερώνεται επακριβώς σε γλώσσα που κατανοεί.

  Όσον αφορά το μηχανισμό μεταγωγής και τη νέα παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ο εισηγητής, στη γνωμοδότησή του τού έτους 2007, αναφέρθηκε ρητώς σε περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιτήρησης και στην ανάγκη να μην δημιουργηθεί ένα σύστημα μεταγωγής/παράδοσης παράλληλα προς το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Η παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης είναι συνεπώς ευπρόσδεκτη. Ο εισηγητής φρονεί ωστόσο ότι η αρμόδια αρχή έκδοσης πρέπει να αποφασίζει κατά περίπτωση εάν, σε περίπτωση παραβίασης ενός μέτρου επιτήρησης, ο ύποπτος πρέπει να συλληφθεί και να παραδοθεί στο εκδίδον κράτος μέλος.

  Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί σαφώς ότι όλες οι αξιόποινες πράξεις πρέπει να καλύπτονται (χωρίς θέσπιση ορίου). Συνεπώς, κατά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Επιτήρησης, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει όλες τις αξιόποινες πράξεις.

  • [1]  Το άρθρο 6(2) ΣΕΕ προβλέπει ότι η Ένωση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ, 1950) και όπως προκύπτουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου.
   Τα βασικά δικαιώματα ή θεμελιώδεις ελευθερίες που διέπουν την προδικαστική κράτηση και τις εναλλακτικές λύσεις αντί αυτής της κράτησης, και που προσδιορίζονται από την ΕΣΔΑ, είναι τα ακόλουθα:
   - Άρθρο 5(1) «Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν και την ασφάλειαν»·
   - Άρθρο 6(2) «Παν πρόσωπoν κατηγoρoύµενoν επί αδικήµατι τεκµαίρεται ότι είναι αθώoν µέχρι της νoµίµoυ απoδείξεως της ενoχής τoυ»·
   - Άρθρο 5(1)γ «εάν συνελήφθη και κρατήται όπως oδηγηθή ενώπιoν της αρµoδίας δικαστικής αρχής εις την περίπτωσιν ευλόγoυ υπoνoίας ότι διέπραξεν αδίκηµα, ή υπάρχoυν λoγικά δεδoµένα πρoς παραδoχήν της αvάγκης όπως oύτoς εµπoδισθή από τoυ να διαπράξη αδίκηµα ή δραπετεύση µετά την διάπραξιν τoύτoυ».
  • [2]  Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης, Rec(2006)13.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο των προδικαστικών διαδικασιών μεταξύ κρατών μελών

  Έγγραφα αναφοράς

  17002/2008 – C6-0009/2009 – KOM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS)

  Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

  4.10.2006

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  LIBE

  15.1.2009

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Ιωάννης Βαρβιτσιώτης

  13.9.2006

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  10.2.2009

  16.3.2009

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  16.3.2009

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  36

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Manfred Weber, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Παναγιώτης Δημητρίου, Σταύρος Λαμπρινίδης

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Raül Romeva i Rueda

  Ημερομηνία κατάθεσης

  19.3.2009