MIETINTÖ luonnoksesta neuvoston puitepäätökseksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona

19.3.2009 - (17002/2008 – C6‑0009/2009 – 2006/0158(CNS)) - *

(Uudelleen kuuleminen)
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Ioannis Varvitsiotis

Menettely : 2006/0158(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0147/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0147/2009
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

luonnoksesta neuvoston puitepäätökseksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona

(17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))

(Kuulemismenettely – uudelleen kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–    ottaa huomioon luonnoksen neuvoston päätökseksi (17002/2008),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0468),

–   ottaa huomioon 7. marraskuuta 2007 vahvistamansa kannan[1],

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-009/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 artiklan, 51 artiklan ja 55 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0147/2009),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  jos käsiteltävänä olevaa tekstiä ei hyväksytä ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, vakuuttaa käsittelevänsä tulevat ehdotukset kiireellisesti tiiviissä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Neuvoston teksti

Tarkistus

 

(13 a) Eurooppalaisen valvontatoimen rikkomistapauksessa valvontatoimea koskevan päätöksen antava viranomainen voi päättää antaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen epäillyn siirtämiseksi päätöksen antavaan valtioon. Tässä tapauksessa, ja ainoastaan sovellettaessa tätä puitepäätöstä, 13. kesäkuuta 2002 annetulla neuvoston puitepäätöksellä 2002/584/YOS katetaan kaikki rikokset, joiden perusteella voidaan antaa päätös eurooppalaisesta valvontatoimesta.

Perustelu

Johdonmukaisuus neuvoston luonnoksen uuden sanamuodon kanssa.

Tarkistus 2

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

 

Tarkistus

 

(17 a) Tarvitaan ehdottomasti yhteiset ja yhtenäiset menettelylliset takeet sen varmistamiseksi, että rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä sovellettavat toimet ovat oikeudenmukaisia ja tehokkaita; neuvoston olisi parlamentin lausunto aiheellisesti huomioon ottaen annettava viipymättä sellainen syyttömyysolettaman periaatteeseen perustuva säädös menettelyllisistä takeista rikosoikeudenkäynneissä, johon sisältyy vähintään edellytys toimivaltaisen viranomaisen antamasta valtuutuksesta vapauden rajoittamisen tai vapauden menetyksen osalta, velvollisuus antaa asianomaiselle henkilölle hänen oikeuksiaan koskeva kirjallinen ilmoitus, oikeus oikeusapuun, oikeus todisteisiin, oikeus saada tietoa syytteiden ja epäilyn perusteiden luonteesta ja syistä, oikeus tutustua kaikkiin asiaan liittyviin asiakirjoihin kielellä, jota epäilty/syytetty ymmärtää, ja oikeus käyttää tulkkia;

Tarkistus  3

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Tarkistus

 

Tässä puitepäätöksessä henkilön ei katsota asuvan jäsenvaltiossa silloin, kun hänen laillinen ja vakituinen asuinpaikkansa on muussa jäsenvaltiossa kuin jäsenvaltiossa, jossa oikeudenkäynti on meneillään.

Perustelu

Asuinpaikan määritelmää on tarpeen selventää.

Tarkistus  4

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston teksti

Tarkistus

a) 'valvontatoimia koskevalla päätöksellä' päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen täytäntöönpanokelpoista päätöstä, joka on tehty kyseisen valtion kansallisen lainsäädännön ja menettelyjen mukaisesti rikosoikeudellisen menettelyn aikana ja jolla luonnolliselle henkilölle määrätään tutkintavankeuden vaihtoehtona yksi tai useampi valvontatoimi;

a) 'valvontatoimia koskevalla päätöksellä' päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen oikeusviranomaisen täytäntöönpanokelpoista päätöstä, joka on tehty kyseisen valtion kansallisen lainsäädännön ja menettelyjen mukaisesti rikosoikeudellisen menettelyn aikana ja jolla luonnolliselle henkilölle määrätään tutkintavankeuden vaihtoehtona yksi tai useampi valvontatoimi;

Perustelu

Eräs kaikkein tärkeimmistä menettelyllisistä takeista on se, että vain oikeusviranomaisten pitäisi tehdä päätöksiä, jotka koskevat henkilökohtaista vapautta. Komission ehdotuksessa oli sama lähestymistapa.

Tarkistus  5

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

 

Tarkistus

 

(d a) ’määräyksen antaneen valtion toimivaltaisella viranomaisella’ tuomioistuinta, tuomaria, tutkintatuomaria tai yleistä syyttäjää, jolla on kansallisen lainsäädännön mukainen toimivalta tehdä päätös valvontatoimista;

Perustelu

Eräs kaikkein tärkeimmistä menettelyllisistä takeista on se, että vain oikeusviranomaisten pitäisi tehdä päätöksiä, jotka koskevat henkilökohtaista vapautta. Komission ehdotuksessa oli sama lähestymistapa.

Tarkistus  6

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

4 artikla - 1 kohta - d b alakohta (uusi)

 

Tarkistus

 

(d b) ’täytäntöönpanovaltion toimivaltaisella viranomaisella’ tuomioistuinta, tuomaria, tutkintatuomaria tai yleistä syyttäjää, jolla on kansallisen lainsäädännön mukainen toimivalta panna täytäntöön ja seurata valvontatoimia;

Perustelu

Eräs kaikkein tärkeimmistä menettelyllisistä takeista on se, että vain oikeusviranomaisten, siis tuomareiden, tutkintatuomareiden ja julkisten syyttäjien, pitäisi tehdä yksilön vapautta koskevia päätöksiä, panna niitä täytäntöön ja seurata niiden täytäntöönpanoa. Komission ehdotuksessa oli sama lähestymistapa.

Tarkistus       7

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

5 a artikla (uusi)

 

Tarkistus

 

5 a artikla

Henkilötiedot

Tämän puitepäätöksen täytäntöönpanossa tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava vähintään niitä perusperiaatteita, jotka on vahvistettu rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 2008 tehdyssä puitepäätöksessä 2008/977/YOS1 ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa 108 ja sen pöytäkirjoissa.

1 EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.

Tarkistus  8

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

6 artikla – 2 kohta2

Neuvoston teksti

Tarkistus

2. Poikkeuksena 1 kohtaan ja rajoittamatta 3 kohdan soveltamista jäsenvaltiot voivat nimetä muita kuin oikeusviranomaisia tämän puitepäätöksen mukaisten päätösten tekemiseen toimivaltaisiksi viranomaisiksi edellyttäen, että kyseisillä viranomaisilla on kansallisen lain ja kansallisten menettelyjen nojalla toimivalta tehdä vastaavanluonteisia päätöksiä.

Poistetaan.

Perustelu

Säännöksen poistaminen on seurausta 4 kohtaa koskevasta tarkistuksesta.

Tarkistus  9

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

8 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Neuvoston teksti

Tarkistus

 

f a) velvollisuus tallettaa tietty rahasumma tai antaa muunlainen takaus, joka voidaan joko maksaa tai antaa tietyissä erissä tai välittömästi kokonaisuudessaan.

Perustelu

Rahatakaus tai muunlainen takaus olisi sisällytettävä tämän artiklan pakolliseen kohtaan. Tällainen valvontatoimi on helppo määritellä ja sitä on helppo noudattaa. Myös sen seuraaminen on hyvin helppoa ja edullista eikä siihen liity muita kustannuksia.

Tarkistus  10

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Neuvoston teksti

Tarkistus

c) velvollisuus tallettaa tietty rahasumma tai antaa muunlainen takaus, joka voidaan joko maksaa tai antaa tietyissä erissä tai välittömästi kokonaisuudessaan

Poistetaan.

Perustelu

Poistetaan yhdenmukaisuuden vuoksi tarkistuksen 21 kanssa.

Tarkistus  11

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

9 artikla – 1 kohta

Neuvoston teksti

Tarkistus

1. Tapauksissa, joissa henkilö saatuaan tiedon asianomaisista toimenpiteistä suostuu palaamaan jäsenvaltioon, jossa hänen laillinen vakinainen asuinpaikkansa on, valvontatoimia koskeva päätös voidaan lähettää tämän valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

1. Tapauksissa, joissa henkilö saatuaan täsmällisen tiedon asianomaisista toimenpiteistä kielellä, jota hän ymmärtää, suostuu palaamaan jäsenvaltioon, jossa hänen laillinen vakinainen asuinpaikkansa on, valvontatoimia koskeva päätös voidaan lähettää tämän valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Perustelu

Odotettaessa menettelyllisiä takeita koskevan kauaskantoisen säädöksen antamista, olisi asianmukaista vahvistaa ainakin menettelylliset vähimmäistakeet valvontatoimien täytäntöönpanolle ja erityisesti epäillyn oikeudelle saada täsmällistä tietoa kielellä, jota hän ymmärtää.

Tarkistus  12

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Mukautettu valvontatoimi ei saa olla ankarampi kuin alun perin määrätty valvontatoimi.

2. Mukautettu valvontatoimi on luonteeltaan pelkästään tekninen eikä saa itsessään aiheuttaa lisävelvoitteita asianomaiselle henkilölle. Se ei saa olla ankarampi kuin alun perin määrätty valvontatoimi.

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että täytäntöönpanosta vastaava viranomainen ei voi määrätä muita velvoitteita niiden lisäksi, jotka määräyksen antanut jäsenvaltio on asettanut. Täytäntöönpanosta vastaava viranomainen voi tehdä ainoastaan teknisiä muutoksia eurooppalaiseen valvontamääräykseen.

Tarkistus  13

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

14 artikla – 1 kohta

Neuvoston teksti

Tarkistus

1. Seuraavat rikokset, sellaisina kuin ne määritellään päätöksen tehneen valtion lainsäädännössä ja jos niistä voi päätöksen tehneessä valtiossa seurata vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, jonka enimmäisaika on vähintään kolme vuotta, edellyttävät valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustamista tämän puitepäätöksen mukaisesti ja teon kaksoisrangaistavuutta tutkimatta:

Poistetaan.

− rikollisjärjestöön osallistuminen,

 

− terrorismi,

 

− ihmiskauppa,

 

− lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia,

 

− huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa,

 

− aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa,

 

− lahjonta,

 

− petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettu Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuva petos,

 

− rikoksen tuottaman hyödyn pesu,

 

− rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen,

 

− tietoverkkorikollisuus,

 

− ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa,

 

− laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen,

 

− tahallinen henkirikos, vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen,

 

– ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa,

 

– ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen,

 

– rasismi ja muukalaisviha,

 

– järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö,

 

– kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa,

 

– petollinen menettely,

 

– ryöstöntapainen kiristys ja kiristys,

 

– tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen,

 

– hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä,

 

– maksuvälineväärennykset,

 

– hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa,

 

– ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa,

 

– varastettujen ajoneuvojen kauppa,

 

– raiskaus,

 

– murhapoltto,

 

– Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset,

 

– ilma-aluksen tai aluksen kaappaus,

 

– tuhotyö.

 

Perustelu

As this framework decision aims to apply the least coercive measures to suspects who would otherwise most likely be subject to the application of a prison pre-trial measure, it makes no sense to make the recognition and execution of the decision on supervision measures subject to the verification of the dual criminality. In fact, Article 14, excluding the verification of dual criminality for the categories of offences listed, implicitly, allows a ground for refusal based on the lack of dual criminality for all the offences not included in the list. This would concretely result in a worse treatment of the suspect as in case of lack of dual criminality it would be more likely that he/she would be subject to provisional detention instead of a non detentive measure applied in a Member States where that behaviour is not punishable. Moreover, fixing the threshold for the exclusion of the verification of dual criminality in three years would mean leaving out of the scope of Paragraph 1 the cases which are likely to be more frequent: less serious crime. Finally, the verification of double criminality should gradually disappear from instruments founded on mutual recognition. The provision which this amendment removes is a step in the opposite direction and was not envisaged in the European Commission proposal.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  14

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Neuvosto voi yksimielisesti ja kuultuaan Euroopan parlamenttia Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdassa säädetyin edellytyksin päättää milloin hyvänsä lisätä muita rikoslajeja 1 kohdassa olevaan luetteloon. Neuvosto tarkastelee sille tämän puitepäätöksen 27 artiklan mukaisesti toimitetun kertomuksen perusteella, olisiko luetteloa laajennettava tai muutettava.

Poistetaan.

Perustelu

Säännöksen poistaminen on seurausta 14 kohtaa koskevista muista tarkistuksista.

Tarkistus  15

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Muiden kuin 1 kohdassa mainittujen rikosten osalta täytäntöönpanovaltio voi asettaa valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustamisen edellytykseksi, että tuomio liittyy tekoihin, jotka katsotaan myös täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaisesti rikoksiksi niiden tunnusmerkistöstä tai kuvauksesta riippumatta.

Poistetaan.

Perustelu

Säännöksen poistaminen on seurausta 14 kohtaa koskevista muista tarkistuksista.

Tarkistus  16

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi perustuslaillisista syistä ilmoittaa neuvoston pääsihteeristölle tämän puitepäätöksen hyväksymisen yhteydessä toimitettavalla ilmoituksella, että se ei sovella 1 kohtaa joihinkin tai kaikkiin kyseisessä kohdassa mainittuihin rikoksiin. Tällainen ilmoitus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Tällaiset ilmoitukset tai niitä koskevat peruutukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Poistetaan.

Perustelu

Säännöksen poistaminen on seurausta 14 kohtaa koskevista muista tarkistuksista.

Tarkistus  17

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Neuvoston teksti

Tarkistus

(d) valvontatoimia koskeva päätös liittyy 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja, jos täytäntöönpanovaltio on antanut 14 artiklan 4 kohdan mukaisen ilmoituksen, 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tekoon, joka ei olisi rikos täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan; vero-, tulli- ja valuutta-asioiden osalta päätöksen täytäntöönpanosta ei kuitenkaan voida kieltäytyä sillä perusteella, että täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä ei määrätä samantyyppisiä veroja tai se ei sisällä veroja, tulleja tai valuuttatoimia koskevia samantyyppisiä säännöksiä kuin päätöksen tehneen valtion lainsäädäntö;

Poistetaan.

Perustelu

Säännöksen poistaminen on seurausta 14 kohtaa koskevasta tarkistuksesta.

Tarkistus  18

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

21 artikla – 1 kohta

Neuvoston teksti

Tarkistus

1. Jos päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen on antanut pidätysmääräyksen tai muun vastaavan täytäntöönpanokelpoisen oikeudellisen päätöksen, henkilö luovutetaan eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen mukaisesti.

1. Jos päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen on valvontatoimien rikkomistapauksessa antanut pidätysmääräyksen, henkilö luovutetaan eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen mukaisesti.

Perustelu

Vuonna 2007 annetussa lausunnossa esittelijä viittasi nimenomaisesti valvontatoimien rikkomistapauksiin ja tarpeeseen luoda eurooppalaisen pidätysmääräyksen rinnalla toimiva siirtämis/luovutusjärjestelmä. Viittaus eurooppalaiseen pidätysmääräykseen on siten hyvin ilahduttava.

Tarkistus  19

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

21 artikla – 3 kohta

Neuvoston teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi ilmoittaa neuvoston pääsihteeristölle saattaessaan tämän puitepäätöksen osaksi kansallista lainsäädäntöään tai myöhemmin, että se aikoo soveltaa myös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen 2 artiklan 1 kohtaa päättäessään asianomaisen henkilön luovuttamisesta päätöksen tehneeseen valtioon.

Poistetaan.

Perustelu

Tämän säädöksen päämäärä huomioon ottaen olisi katettava kaikki rikkomukset kynnystä asettamatta.

Tarkistus  20

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

21 artikla – 4 kohta

Neuvoston teksti

Tarkistus

4. Neuvoston pääsihteeristö saattaa edellisen kohdan nojalla saamansa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja komission saataville.

Poistetaan.

Perustelu

Säännöksen poistaminen on seurausta 21 kohtaa koskevasta tarkistuksesta.

Tarkistus  21

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

Liite 1 – todistustaulukko – f kohta – 2 kohta

Neuvoston teksti

Tarkistus

2. Merkitkää rasti asianmukaisiin kohtiin, jos kohdassa 1 tarkoitetuissa väitetyissä rikoksissa on yksi tai useampi seuraavista väitetyistä rikoksista, sellaisina kuin ne määritellään päätöksen tehneen valtion lainsäädännössä, joista voi päätöksen tehneessä valtiossa enimmillään seurata vähintään kolmen vuoden vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide:

Poistetaan.

– rikollisjärjestöön osallistuminen,

 

– terrorismi,

 

– ihmiskauppa,

 

– lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia,

 

– huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa,

 

– aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa,

 

– lahjonta,

 

– petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettu Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuva petos

 

– rikoksen tuottaman hyödyn pesu,

 

– rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen,

 

– tietoverkkorikollisuus,

 

– ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa

 

– laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen,

 

– tahallinen henkirikos, vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen,

 

– ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa,

 

– ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen,

 

– rasismi ja muukalaisviha,

 

– järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö,

 

– kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa,

 

– petollinen menettely,

 

– ryöstöntapainen kiristys ja kiristys,

 

– tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen,

 

– hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä,

 

– maksuvälineväärennykset,

 

– hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa,

 

– ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa,

 

– varastettujen ajoneuvojen kauppa,

 

– raiskaus,

 

– murhapoltto,

 

– Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset,

 

– ilma-aluksen tai aluksen kaappaus,

 

– tuhotyö.

 

Perustelu

Säännöksen poistaminen on seurausta 14 kohtaa koskevasta tarkistuksesta.

Tarkistus  22

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

Liite 1 – todistustaulukko – f kohta – 3 kohta

Neuvoston teksti

Tarkistus

3. Jos 1 kohdassa tarkoitettu yksi tai useampi väitetty rikos ei kuulu 2 kohdassa tarkoitettuihin tapauksiin tai jos päätös sekä todistus lähetetään sellaiselle jäsenvaltiolle, joka on ilmoittanut tutkivansa kaksoisrangaistavuuden (puitepäätöksen 14 artiklan 4 kohta), niistä on annettava täydellinen kuvaus:

Poistetaan.

Perustelu

Säännöksen poistaminen on seurausta 14 kohtaa koskevasta tarkistuksesta.

Tarkistus  23

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

Liite 1 – todistustaulukko – g kohta – 3 kohta – 1 alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Neuvoston teksti

Tarkistus

 

velvollisuus tallettaa tietty rahasumma tai antaa muunlainen takaus, joka voidaan joko maksaa tai antaa tietyissä erissä tai välittömästi kokonaisuudessaan

Perustelu

Poistaminen on seurausta 8 artiklaa koskevista tarkistuksista.

Tarkistus  24

Luonnos neuvoston puitepäätökseksi

Liite 1 – todistustaulukko – g kohta – 3 kohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Neuvoston teksti

Tarkistus

velvollisuus tallettaa tietty rahasumma tai antaa muunlainen takaus, joka voidaan joko maksaa tai antaa tietyissä erissä tai välittömästi kokonaisuudessaan

Poistetaan.

Perustelu

Poistaminen on seurausta 8 artiklaa koskevista tarkistuksista.

PERUSTELUT

Kuten ensimmäisessä tätä lainsäädäntöaloitetta koskevassa lausunnossa korostettiin, tutkintavankeutta on pidettävä poikkeuksellisena toimenpiteenä, jonka vertailukohteina on ehdottomasti oltava oikeus vapauteen ja syyttömyysolettama[1]. Tutkintavankeus ei saa ikinä olla pakollinen eikä sitä saa käyttää rankaisemiseen[2]. Esitutkintavaiheessa pitäisi näin ollen käyttää mahdollisimman paljon ilman vapaudenmenetystä toteutettavia valvontatoimia.

Vapauden menettämisestä tutkintavankeudessa voidaan periaatteessa määrätä ainoastaan äärimmäisenä toimena ehkäisemään kolmea klassista tilannetta, jotka ovat pakenemisen vaara, todisteiden hävittäminen ja rikoksen uusiminen.

Euroopan yhteisellä oikeusalueella, jossa ei ole sisärajoja, on välttämätöntä varmistaa, että epäiltyä, joka ei asu oikeudenkäyntivaltiossa, kohdellaan samalla tavoin kuin epäiltyä, joka asuu oikeudenkäyntivaltiossa.

Tähän mennessä vaihtoehtoisia tutkintavankeutta koskevia toimenpiteitä ei ole kuitenkaan voitu tunnustaa rajojen yli, koska ei ole erityistä vastavuoroista tunnustamista koskevaa säädöstä, mikä on vahingoittanut yksilön oikeuksien oikeussuojaa.

On olemassa selvä riski, että kahta ryhmää – EU:n kansalaisia, jotka eivät asu sen jäsenvaltion alueella, jossa heitä epäillään rikoksesta ja EU:n kansalaisia, jotka asuvat kyseisen jäsenvaltion alueella – kohdellaan epätasa-arvoisesti. Lisäksi vastavuoroisen tunnustamisen puutetta voidaan pitää esteenä henkilöiden vapaalle liikkumiselle.

Edellä todettu huomioon ottaen esittelijä tukee voimakkaasti tämän säädöksen hyväksymistä, jonka avulla esitutkintaan kuuluvat valvontamääräykset voidaan tunnustaa vastavuoroisesti. Tällä välineellä kannustaisi kansallisia toimivaltaisia viranomaisia olemaan pitämättä pakenemisen vaaran vuoksi vangittuina EU:n ulkopuolisissa maissa asuvia henkilöitä esitutkintavaiheen aikana, vaan sallimaan heidän paluunsa siihen jäsenvaltioon, jossa heidän laillinen ja tavanomainen asuinpaikkansa sillä hetkellä sijaitsee.

Tässä hengessä esittelijä on tyytyväinen tekstin tarkistamiseen niin, että siihen sisällytetään esittelijän ehdottama puitepäätöksen soveltamisalan laajentaminen ja annetaan epäillylle mahdollisuus pyytää päätöksen antanutta toimivaltaista viranomaista lähettämään valvontamääräyksen muulle jäsenvaltiolle kuin sille, jossa epäillyn tavanomainen ja laillinen asuinpaikka sijaitsee. Esittelijä selventää asuinpaikan määritelmää. Kun pidetään mielessä ehdotuksen tavoite, on olennaisen tärkeää, että asuinpaikalla ei tarkoiteta pelkästään 'pysyvää' asumista, joka on yhteisössä jo vakiintunut käsite. Sen sijaan olisi tehtävä selväksi, että asumisen pitäisi olla laillista ja tavanomaista. Tässä tarkoituksessa on otettava huomioon de facto -olosuhteet.

Puitepäätöksen tarkoituksena on soveltaa lievimpiä pakkokeinoja epäiltyihin, jotka muussa tapauksessa todennäköisesti joutuisivat tukintavankeuteen; siksi ei ole järkevää asettaa valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustamisen ja täytäntöönpanon edellytykseksi teon kaksoisrangaistavuuden tutkimista. Itse asiassa 14 artikla ja 15 artiklan 1 kohdan d alakohta, joissa suljetaan pois kaksoisrangaistavuuden tutkiminen lueteltujen rikoslajien osalta, antaa mahdollisuuden kieltäytymiseen kaksoisrangaistavuuden puuttumisen perusteella kaikkien niiden rikosten osalta, jotka eivät ole mukana luettelossa. Tämä johtaisi käytännössä epäiltyjen huonompaan kohteluun, koska kaksoisrangaistavuuden tapauksessa olisi todennäköisempää, että epäiltyyn sovelletaan tutkintavankeutta eikä muita, pidättämiselle vaihtoehtoisia toimia jäsenvaltioissa, joissa kyseinen teko ei ole rangaistava. Jos lisäksi määräaika kaksoisrangaistavuuden tutkinnan tekemättä jättämiselle asetetaan kolmeksi vuodeksi, 14 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle jätetään tapaukset, jotka ovat todennäköisesti yleisempiä, lievempiä rikoksia. Kaksoisrangaistavuuden varmentaminen olisi vähitellen poistettava vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuvista säädöksistä.

Jotta epäillylle voitaisiin antaa paras kohtelu, ja odotettaessa menettelyllisiä takeita koskevan kauaskantoisen säädöksen antamista, olisi asianmukaista vahvistaa ainakin menettelylliset vähimmäistakeet valvontatoimien täytäntöönpanolle/muuttamiselle ja erityisesti epäillyn oikeudelle saada täsmällistä tietoa kielellä, jota hän ymmärtää.

Siirtojärjestelmästä ja uudesta viittauksesta eurooppalaiseen pidätysmääräykseen esittelijä viittasi vuonna 2007 annetussa lausunnossa nimenomaisesti valvontatoimien rikkomistapauksiin ja tarpeeseen luoda eurooppalaisen pidätysmääräyksen rinnalla toimiva siirtämis/luovutusjärjestelmä. Viittaus eurooppalaiseen pidätysmääräykseen on siten tervetullut. Esittelijä katsoo kuitenkin, että valvontamääräyksen antaneen toimivaltaisen viranomaisen olisi päätettävä tapauskohtaisesti, onko valvontatoimen rikkomistapauksessa tarvetta pidättää epäilty ja luovuttaa hänet määräyksen antaneeseen jäsenvaltioon.

Olisi lisäksi selvästi todettava, että on katettava kaikki rikkomukset (asettamatta kynnystä). Näin ollen kun eurooppalaista valvontamääräystä sovelletaan, olisi eurooppalaisen pidätysmääräyksen soveltamisalaa laajennettava niin, että se koskee kaikkia rikkomuksia.

  • [1] Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa säädetään, että unioni pitää arvossa yhteisön oikeuden yleisinä periaatteina perusoikeuksia sellaisina kuin ne taataan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa (ECHR, 1950) ja sellaisina kuin ne ilmenevät jäsenvaltioiden yhteisessä valtiosääntöperinteessä.
    ECHR:n määrittelemä esitutkintaa ja sen vaihtoehtoja sääntelevät perusoikeudet ja -vapaudet ovat seuraavat:
    ­- 5 artiklan 1 kohta: "jokaisella on oikeus vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen",
    - 6 artiklan 2 kohta: "jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen",
    - 5 artiklan 1 kohdan c alakohta: "henkilö pidätetään tai hänen vapautensa riistetään lain nojalla hänen saattamisekseen toimivaltaisen oikeusviranomaisen tutkittavaksi, milloin on syytä epäillä hänen syyllistyneen rikokseen tai jos katsotaan välttämättömäksi estää häntä tekemästä rikosta tai pakenemasta teon jälkeen".
  • [2]  Euroopan neuvoston suositukset, R(2006)13.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Jäsenvaltioiden välisten esitutkintaan liittyvien menettelyjen oikeudellinen valvonta

Viiteasiakirjat

17002/2008 – C6-0009/2009 – KOM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

4.10.2006

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

15.1.2009

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Ioannis Varvitsiotis

13.9.2006

 

 

Valiokuntakäsittely

10.2.2009

16.3.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Raül Romeva i Rueda

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.3.2009