Eljárás : 2006/0158(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0147/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0147/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 02/04/2009 - 9.4
CRE 02/04/2009 - 9.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0199

JELENTÉS     *
PDF 211kWORD 300k
19.3.2009
PE 419.930v02-00 A6-0147/2009

a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az ideiglenes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedést elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló tanácsi kerethatározatról

(17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))

(Ismételt konzultáció)

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Ioannis Varvitsiotis

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az ideiglenes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedést elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló tanácsi kerethatározatról

(17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))

(Konzultációs eljárás - ismételt konzultáció)

Az Európai Parlament,

–    tekintettel a Tanács tervezetére (17002/2008),

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0468),

–   tekintettel 2007. november 7-i álláspontjára(1),

–   tekintettel az EU-Szerződés 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

–   tekintettel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0009/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére, valamint 55. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6‑0147/2009),

1.  jóváhagyja a Tanács módosított javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot a szöveg megfelelő módosítására;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát vagy annak helyébe új szöveget kíván léptetni;

5.  amennyiben e szöveg a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt nem kerül elfogadásra, minden további javaslatot gyorsított eljárás keretében, a nemzeti parlamentekkel szoros együttműködésben kell megvizsgálni;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Tanácsi kerethatározat-tervezet

13 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) Egy európai felügyeleti intézkedés megsértése esetén a kibocsátó hatóság dönthet arról, hogy európai elfogatóparancsot ad ki a gyanúsítottnak a kibocsátó állam számára történő átadása érdekében. Ebben az esetben, amelyet kizárólag ezen kerethatározat alkalmazására kell korlátozni, a 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat valamennyi olyan bűncselekményre kiterjed, amellyel kapcsolatosan európai felügyeleti intézkedés bocsátható ki.

Indokolás

A tanácsi tervezet új címével való összhang megteremtése érdekében szükséges módosítás.

Módosítás     2

Tanácsi kerethatározat-tervezet

17 a preambulumbekezdés (új)

 

Módosítás

 

(17a) A büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó intézkedések tisztességes és hatékony alkalmazásának szükséges előfeltétele egy egységes eljárási garanciarendszer; az Európai Parlament véleményének kellő figyelembevételével a Tanácsnak haladéktalanul el kell fogadnia egy, a büntetőperekben alkalmazandó eljárási biztosítékokra vonatkozó, az ártatlanság vélelmének elvén alapuló jogalkotási eszközt, amelynek tartalmaznia kell legalább az igazságügyi hatóság felhatalmazását a szabadság, a jogokról való tájékoztatáshoz (levél a jogokról)” való jog, a jogi tanácsadáshoz való jog, a bizonyítékokhoz való jog, a vádak és a jogos feltételezések jellegéről és indokairól való tájékoztatáshoz való jog, az összes lényeges dokumentumnak a gyanúsított/vádlott által beszélt nyelven történő hozzáféréshez való jog, a tolmácshoz való jog korlátozására vagy megvonására;

Módosítás  3

Tanácsi kerethatározat-tervezet

2 cikk - 2 a bekezdés (új)

 

Módosítás

 

(2a) e kerethatározat alkalmazásában egy személy akkor tekintendő illetőséggel nem rendelkezőnek, ha jogszerű és szokásos tartózkodási helye nem abban a tagállamban van, ahol az eljárás folyik.

Indokolás

Pontosítani kell a lakóhely meghatározását.

Módosítás  4

Tanácsi kerethatározat-tervezet

4 cikk - 1 bekezdés - a pont

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

a) „felügyeleti intézkedést elrendelő határozat”: a kibocsátó állam illetékes hatóságának olyan végrehajtható, a nemzeti joggal és eljárásrenddel összhangban a büntetőeljárás során hozott határozata, amely valamely természetes személy vonatkozásában az ideiglenes letartóztatás alternatívájaként egy vagy több felügyeleti intézkedést rendel el;

a) „felügyeleti intézkedést elrendelő határozat”: a kibocsátó állam illetékes igazságügyi hatóságának olyan végrehajtható, a nemzeti joggal és eljárásrenddel összhangban a büntetőeljárás során hozott határozata, amely valamely természetes személy vonatkozásában az ideiglenes letartóztatás alternatívájaként egy vagy több felügyeleti intézkedést rendel el;

Indokolás

Az egyik legfontosabb eljárási biztosíték, hogy személyes szabadságot érintő határozatokat kizárólag igazságügyi hatóságok hozhatnak. A Bizottság javaslata is ezt a megközelítést alkalmazta.

Módosítás  5

Tanácsi kerethatározat-tervezet

4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

 

Módosítás

 

da) a kibocsátó állam illetékes hatósága”: a nemzeti jog alapján a felügyeleti intézkedést elrendelő határozat meghozatalában illetékes bíróság, bíró, vizsgálóbíró vagy ügyész;

Indokolás

Az egyik legfontosabb eljárási biztosíték, hogy személyes szabadságot érintő határozatokat kizárólag igazságügyi hatóságok hozhatnak. A Bizottság javaslata is ezt a megközelítést alkalmazta.

Módosítás  6

Tanácsi kerethatározat-tervezet

4 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

 

Módosítás

 

db) „a végrehajtó állam illetékes hatósága”: a nemzeti jog alapján a felügyeleti intézkedést elrendelő határozat végrehajtásában és ellenőrzésében illetékes bíróság, bíró, vizsgálóbíró vagy ügyész;

Indokolás

Az egyik legfontosabb eljárási biztosíték, hogy személyes szabadságot érintő határozatokat kizárólag igazságügyi hatóságok – azaz bírók, vizsgálóbírók vagy ügyészek – hozhatnának, hajthatnak végre, illetve ellenőrizhetnek. A Bizottság javaslata is ezt a megközelítést alkalmazta.

Módosítás     7

Tanácsi kerethatározat-tervezet

5 a cikk (új)

 

Módosítás

 

5a. cikk

Személyes adatok

E kerethatározat alkalmazásában a személyes adatok feldolgozása legalább a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi kerethatározatban1, valamint az Európa Tanácsnak a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről szóló 1981. január 28-i, 108. sz. egyezményében és az azt követő jegyzőkönyvekben megállapított alapelveknek felel meg.

1 HL L 350., 2008.12.30., 60. o.

Módosítás  8

Tanácsi kerethatározat-tervezet

6 cikk – 2 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve és a (3) bekezdés sérelme nélkül, a tagállamok kijelölhetnek nem igazságügyi hatóságokat is az e kerethatározat szerinti határozathozatal tekintetében illetékességgel rendelkező hatóságként, feltéve, hogy e hatóságok az adott tagállam nemzeti joga és eljárásrendje szerint hasonló természetű határozatok meghozatala tekintetében illetékességgel rendelkeznek.

törölve

Indokolás

A 4. cikkre vonatkozó módosításokkal való összhang érdekében törölni kell ezt a rendelkezést.

Módosítás  9

Tanácsi kerethatározat-tervezet

8 cikk - 1 bekezdés - f a pont (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) az érintett személy kötelezettsége arra, hogy egy meghatározott pénzösszeget letétbe helyezzen vagy más típusú biztosítékot nyújtson, amelynek teljesítése történhet meghatározott számú részletben vagy egyszerre, egy összegben.

Indokolás

E cikk kötelezettséggel foglalkozó pontjait ki kell egészíteni a pénzbeli vagy más jellegű biztosítékkal. Az ilyen jellegű felügyeleti intézkedést könnyű meghatározni és alkalmazni. Ugyancsak egyszerű és megfizethető az ellenőrzése, és nem jár további költségekkel.

Módosítás  10

Tanácsi kerethatározat-tervezet

8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

c) az érintett személy kötelezettsége arra, hogy egy meghatározott pénzösszeget letétbe helyezzen vagy más típusú biztosítékot nyújtson, amelynek teljesítése történhet meghatározott számú részletben vagy egyszerre, egy összegben;

törölve

Indokolás

A 21. módosítással való összhang érdekében került törlésre.

Módosítás  11

Tanácsi kerethatározat-tervezet

9 cikk – 1 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A felügyeleti intézkedést elrendelő határozat továbbítható azon tagállam illetékes hatósága részére, amelyben az érintett személy jogszerű és szokásos tartózkodási helye található, amennyiben az elrendelt intézkedésekről tájékoztatott személy vissza kíván térni ezen államba.

(1) A felügyeleti intézkedést elrendelő határozat továbbítható azon tagállam illetékes hatósága részére, amelyben az érintett személy jogszerű és szokásos tartózkodási helye található, amennyiben a szóban forgó intézkedésekről pontosan, az általa értett nyelven tájékoztatott személy vissza kíván térni ezen államba.

Indokolás

Amíg az eljárási biztosítékok tekintetében nem kerül elfogadásra egy átfogó eszköz, meg kell határozni legalább a felügyeleti intézkedések végrehajtására vonatkozó, minimális eljárási biztosítékokat, különös tekintettel a gyanúsított azon jogára, hogy az általa beszélt nyelven pontos tájékoztatást kapjon.

Módosítás  12

Tanácsi kerethatározat-tervezet

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A kiigazított felügyeleti intézkedés nem lehet szigorúbb az eredetileg kiszabott felügyeleti intézkedésnél.

(2) A kiigazított felügyeleti intézkedés kizárólag technikai jellegű, és önmagában nem ír elő további kötelezettségeket az érintett személlyel szemben. Nem lehet szigorúbb az eredetileg kiszabott felügyeleti intézkedésnél.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a végrehajtó hatóság nem bővítheti a kibocsátó hatóság által előírt kötelezettségek körét. A végrehajtó hatóság csak technikai kiigazításokat tehet az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozathoz.

Módosítás  13

Tanácsi kerethatározat-tervezet

14 cikk – 1 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A kibocsátó államban annak jogszabályai szerint legalább hároméves leghosszabb időtartamú szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel büntethető alábbi bűncselekmények esetében – e kerethatározat értelmében és a cselekmény kettős büntethetőségének mérlegelése nélkül – a felügyeleti intézkedést elrendelő határozatot el kell ismerni:

törölve

- bűnszervezetben való részvétel,

 

- terrorizmus,

 

- emberkereskedelem,

 

- gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia,

 

- kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme,

 

- fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme,

 

- korrupció,

 

- csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is,

 

- bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása,

 

- pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is,

 

- számítógépes bűncselekmények,

 

- környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét is,

 

- segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz,

 

- szándékos emberölés, súlyos testi sértés,

 

- emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme,

 

- emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés,

 

- rasszizmus és idegengyűlölet,

 

- szervezett vagy fegyveres rablás,

 

- kulturális javak tiltott kereskedelme, beleértve a régiségeket és a műtárgyakat is,

 

- csalás,

 

- befolyással üzérkedés és zsarolás,

 

- termékhamisítás és iparjogvédelmi jog megsértése,

 

- hivatalos okiratok hamisítása és azokkal való kereskedelem,

 

- fizetőeszközök hamisítása,

 

- hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme,

 

- nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme,

 

- lopott gépjárművek kereskedelme,

 

- erőszakos közösülés,

 

- gyújtogatás,

 

- a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények,

 

- légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése,

 

- szabotázs.

 

Indokolás

Mivel a kerethatározat célja, hogy az egyébként nagy valószínűséggel előzetes fogva tartási rendelkezés alá eső gyanúsítottak esetében a legkevésbé kényszerítő intézkedések alkalmazza, nem lenne logikus a felügyeleti intézkedést elrendelő határozat elismerését és végrehajtását a kettős büntethetőség ellenőrzésétől függővé tenni. Valójában a 14. cikk a felsorolt bűncselekmények esetében kizárja a kettős büntethetőség ellenőrzését, míg a fel nem sorolt bűncselekmények esetében a kettős büntethetőség hiányában lehetővé teszi a visszautasítást. Ez egyértelműen rosszabb elbánással sújtaná a gyanúsítottat, mivel a kettős büntethetőség hiányában valószínűbb lenne, hogy ideiglenesen letartóztatásba helyezi ahelyett, hogy abban a tagállamban, ahol az adott cselekedet nem büntetendő, alternatív intézkedéseket alkalmaznának. Mi több, amennyiben a kettős büntethetőség ellenőrzése kizárásának határidejét három évben állapítják meg, a hatály nem terjed ki az (1) bekezdésére, amely éppen a leggyakoribb eseteket tartalmazza, azaz a kevésbé súlyos bűncselekményeket. Végezetül a kettős büntethetőség ellenőrzését fokozatosan ki kell vonni a kölcsönös elismerésre alapuló eszközök közül. Az e módosítással törölni kívánt rendelkezés az ellenkező irányba hat, és az Európai Bizottság javaslatában sem szerepelt.

Módosítás  14

Tanácsi kerethatározat-tervezet

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételek szerint egyhangúlag bármikor kiegészítheti az (1) bekezdésben foglalt felsorolást a bűncselekmények további kategóriáival. A Tanács az e kerethatározat 27. cikke szerint benyújtott jelentés alapján megvizsgálja a lista bővítésének vagy módosításának szükségességét.

törölve

Indokolás

A 14. cikkre vonatkozó módosításokkal való összhang érdekében törölni kell ezt a rendelkezést.

Módosítás  15

Tanácsi kerethatározat-tervezet

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az (1) bekezdésben fel nem sorolt bűncselekmények esetében a végrehajtó állam a felügyeleti intézkedést elrendelő határozatot elismerheti, feltéve hogy a határozat olyan cselekményekre vonatkozik, amelyek a végrehajtó állam joga szerint is – a tényállási elemektől és a minősítéstől függetlenül – bűncselekménynek minősülnek.

törölve

Indokolás

A 14. cikkre vonatkozó módosításokkal való összhang érdekében törölni kell ezt a rendelkezést.

Módosítás  16

Tanácsi kerethatározat-tervezet

14 cikk - 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) E kerethatározat elfogadásakor a tagállamok alkotmányos okokból a Tanács Főtitkárságának benyújtott nyilatkozatban kijelenthetik, hogy az (1) bekezdést nem alkalmazzák az ott említett bűncselekmények némelyike tekintetében vagy egyike tekintetében sem. Az ilyen nyilatkozat bármikor visszavonható. E nyilatkozatokat, vagy a nyilatkozatok visszavonását közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

törölve

Indokolás

A 14. cikkre vonatkozó módosításokkal való összhang érdekében törölni kell ezt a rendelkezést.

Módosítás  17

Tanácsi kerethatározat-tervezet

15 cikk - 1 bekezdés - d pont

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

d) a 14. cikk (3) bekezdésében említett esetekben, valamint – ha a végrehajtó állam a 14. cikk (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot tett – a 14. cikk (1) bekezdésében említett esetben a felügyeleti intézkedést elrendelő határozat olyan cselekményekre vonatkozik, amelyek a végrehajtó állam jogszabályai szerint nem minősülnének bűncselekménynek; adó-, vám- és devizaügyekben azonban a határozat végrehajtása nem tagadható meg azon az alapon, hogy a végrehajtó állam jogszabályai nem írnak elő ugyanolyan típusú adót, vagy nem tartalmaznak ugyanolyan adó-, vám- vagy devizaszabályokat, mint a kibocsátó állam jogszabályai;

törölve

Indokolás

A 14. cikkre vonatkozó módosításokkal való összhang érdekében törölni kell ezt a rendelkezést.

Módosítás  18

Tanácsi kerethatározat-tervezet

21 cikk – 1 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben a kibocsátó állam illetékes hatósága letartóztatási parancsot vagy más, azonos joghatállyal bíró végrehajtható bírósági határozatot rendelt el, az érintett személyt az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározattal összhangban át kell adni.

(1) Amennyiben egy felügyeleti intézkedés megsértésekor a kibocsátó állam illetékes hatósága letartóztatási parancsot rendelt el, az érintett személyt az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározattal összhangban át kell adni.

Indokolás

A 2007. évi véleményben az előadó kifejezetten utalt a felügyeleti intézkedések megsértésének eseteire, valamint az európai elfogatóparanccsal párhuzamosan létrehozandó kiadatási rendszer szükségtelenségéről. Üdvözlendő ezért az európai elfogatóparancs említése.

Módosítás  19

Tanácsi kerethatározat-tervezet

21 cikk – 3 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az egyes tagállamok e kerethatározat átültetésekor vagy egy későbbi szakaszban értesíthetik a Tanács Főtitkárságát arról, hogy az érintett személynek a kibocsátó állam részére való átadására vonatkozó határozat meghozatalakor az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat 2. cikke (1) bekezdését is alkalmazni fogják.

törölve

Indokolás

Tekintettel e jogi eszköz céljára, annak megszorítások nélkül minden bűncselekményre ki kell terjednie.

Módosítás  20

Tanácsi kerethatározat-tervezet

21 cikk - 4 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Tanács Főtitkársága az előző bekezdés értelmében részére eljuttatott információt valamennyi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátja.

törölve

Indokolás

A 21. cikkre vonatkozó módosításokkal való összhang érdekében törölni kell ezt a rendelkezést.

Módosítás  21

Tanácsi kerethatározat-tervezet

1 melléklet – f tanúsítvány bekeretezett része – 2 pont

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

2. Ha az 1. pontban meghatározott bűncselekmény(ek) az alábbiak közül a kibocsátó állam joga szerint meghatározott egy vagy több olyan feltételezett bűncselekménynek felel(nek) meg, amelyek a kibocsátó államban legalább hároméves maximális időtartamú szabadságvesztés büntetéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel büntethető(k), kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzet(ek)et:

törölve

- bűnszervezetben való részvétel,

 

- terrorizmus,

 

- emberkereskedelem,

 

- gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia,

 

- kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme,

 

- fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme,

 

- korrupció,

 

- csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is,

 

- bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása,

 

- pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is,

 

- számítógépes bűncselekmények,

 

- környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét is,

 

- segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz,

 

- szándékos emberölés, súlyos testi sértés,

 

- emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme,

 

- emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés,

 

- rasszizmus és idegengyűlölet,

 

- szervezett vagy fegyveres rablás,

 

- kulturális javak tiltott kereskedelme, beleértve a régiségeket és a műtárgyakat is,

 

- csalás,

 

- befolyással üzérkedés és zsarolás,

 

- termékhamisítás és iparjogvédelmi jog megsértése,

 

- hivatalos okiratok hamisítása és azokkal való kereskedelem,

 

- fizetőeszközök hamisítása,

 

- hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme,

 

- nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme,

 

- lopott gépjárművek kereskedelme,

 

- erőszakos közösülés,

 

- gyújtogatás,

 

- a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények,

 

- légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése,

 

- szabotázs.

 

Indokolás

A 14. cikkre vonatkozó módosításokkal való összhang érdekében törölni kell ezt a rendelkezést.

Módosítás  22

Tanácsi kerethatározat-tervezet

1 melléklet – f tanúsítvány bekeretezett része – 3 pont

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

3. Ha az 1. pontban megjelölt, feltételezett bűncselekmény(ek)re a 2. pont nem terjed ki, illetve ha a határozatot, továbbá a tanúsítványt azon tagállam részére továbbítják, amely kijelentette, hogy vizsgálja a kettős büntethetőséget (a kerethatározat 14. cikkének (4) bekezdése), kérjük, adjon teljes leírást az érintett feltételezett bűncselekmény(ek)ről:

törölve

Indokolás

A 14. cikkre vonatkozó módosításokkal való összhang érdekében törölni kell ezt a rendelkezést.

Módosítás  23

Tanácsi kerethatározat-tervezet

1 melléklet – g tanúsítvány bekeretezett része – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

az érintett személy kötelezettsége arra, hogy egy meghatározott pénzösszeget letétbe helyezzen vagy más típusú biztosítékot nyújtson, amelynek teljesítése történhet meghatározott számú részletben vagy egyszerre, egy összegben;

Indokolás

A 8. cikkre vonatkozó módosításokkal való összhang érdekében.

Módosítás  24

Tanácsi kerethatározat-tervezet

1 melléklet – g tanúsítvány bekeretezett része – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 3 francia bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

az érintett személy kötelezettsége arra, hogy egy meghatározott pénzösszeget letétbe helyezzen vagy más típusú biztosítékot nyújtson, amelynek teljesítése történhet meghatározott számú részletben vagy egyszerre, egy összegben;

törölve

Indokolás

A 8. cikkre vonatkozó módosításokkal való összhang érdekében.

(1)

Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0551


INDOKOLÁS

Amint azt már a jogalkotási javaslatról szóló első véleményben is hangsúlyoztuk, az előzetes letartóztatást kivételes intézkedésnek kell tekinteni, és azt a szabadsághoz való jog és az ártatlanság vélelme(1) ellenében kell mérlegelni. Nem tehető kötelezővé, és nem használható büntető jelleggel(2). Ebből következik, hogy a tárgyalást megelőző szakaszban a lehető legszélesebb körben kell alkalmazni az őrizetbe vétellel nem járó felügyeleti intézkedéseket.

A tárgyalást megelőző szakaszban a szabadság elvonása kizárólag az alábbi három helyzet megakadályozására irányuló, végső megoldásként alkalmazható: szökés veszélye, bizonyítékok megsemmisítésének veszélye, a bűncselekmény újbóli elkövetésének veszélye.

A belső határok nélküli közös európai igazságügyi térségben fel kell lépni annak érdekében, hogy az eljárás helye szerinti államban lakóhellyel nem rendelkező gyanúsított ne részesüljön más bánásmódban, mint az ott lakóhellyel rendelkező gyanúsított.

Ez idáig azonban az előzetes letartóztatásra alternatívát kínáló intézkedéseket nem ismerték el a határokon túl, mivel nem létezett konkrét kölcsönös elismerési eszköz, és ez az egyéni jogok bírósági védelmét akadályozta.

Egyértelműen fennáll annak a veszélye, hogy egyenlőtlen bánásmódban részesül a személyek két kategóriája: egyrészt az EU azon polgárai, akik nem rendelkeznek lakóhellyel abban a tagállamban, amelyben bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják őket, másrészt a lakóhellyel rendelkezők. Sőt, ez a személyek szabad mozgását akadályozó tényezőnek is tekinthető.

A fentiek figyelembevételével az előadó szilárdan támogatja e jogszabály elfogadását, mivel az lehetővé teszi a tárgyalást megelőző igazságügyi felügyeletről hozott határozatok kölcsönös elismerését. Ez az eszköz arra ösztönözné az illetékes nemzeti hatóságokat, hogy a tárgyalást megelőző eljárásban ne tartsanak őrizetben az eljárás helye szerinti államban lakóhellyel nem rendelkező uniós polgárokat a szökés veszélye miatt, hanem engedjék vissza őket az aktuális jogszerű és rendes lakóhelyük szerinti tagállamba.

Ennek fényében az előadó üdvözli a szöveg módosítását, tekintettel arra, hogy javaslatával összhangban bővült a kerethatározat hatálya és kiterjed arra a lehetőségre, hogy a gyanúsított kérhesse az illetékes kibocsátó hatóságot, hogy az igazságügyi felügyeletet elrendelő határozatot ne annak a tagállamnak küldje meg, amelyben a gyanúsított jogszerű és szokásos tartózkodási helye található. Az előadó pontosítja továbbá a lakóhely meghatározását. A javaslat célja tekintetében alapvető fontosságú, hogy a lakóhely fogalmát ne szűkítsék a közösségi terminológiában már elfogadott „állandó” lakóhelyre. Ugyanakkor azt is egyértelművé kell tenni, hogy a lakóhelynek szokásosnak és jogszerűnek kell lennie. Ennek érdekében a tényszerű körülményeket kell figyelembe venni.

Mivel a kerethatározat célja, hogy az egyébként ideiglenes letartóztatásba kerülő gyanúsítottak esetében a legkevésbé kényszerítő intézkedések alkalmazza, nem lenne logikus a felügyeleti intézkedést elrendelő határozat elismerését és végrehajtását a kettős büntethetőség ellenőrzésétől függővé tenni. Valójában a 14. cikk és a 15. cikk (1) bekezdése a felsorolt bűncselekmények esetében kizárja a kettős büntethetőség ellenőrzését, míg a fel nem sorolt bűncselekmények esetében a kettős büntethetőség hiányában lehetővé teszi a visszautasítást. Ez egyértelműen rosszabb elbánással sújtaná a gyanúsítottat, mivel a kettős büntethetőség hiányában valószínűbb lenne, hogy ideiglenesen letartóztatásba helyezi ahelyett, hogy abban a tagállamban, ahol az adott cselekedet nem büntetendő, alternatív intézkedéseket alkalmaznának. Mi több, amennyiben a kettős büntethetőség ellenőrzése kizárásának határidejét három évben állapítják meg, a hatály nem terjed ki a 14. cikk (1) bekezdésére, amely éppen a leggyakoribb eseteket tartalmazza, azaz a kevésbé súlyos bűncselekményeket. Végezetül a kettős büntethetőség ellenőrzését fokozatosan ki kell vonni a kölcsönös elismerésre alapuló eszközök közül.

A gyanúsítottakat megillető legjobb bánásmód szellemében és amíg az eljárási biztosítékok tekintetében nem kerül elfogadásra egy átfogó eszköz, meg kell határozni a felügyeleti intézkedések végrehajtására/módosítására vonatkozó, minimális eljárási biztosítékokat, különös tekintettel a gyanúsított azon jogára, hogy az általa beszélt nyelven pontos tájékoztatást kapjon.

A kiadatási/átadási rendszer és az európai elfogatóparancs újkeletű említése tekintetében az előadó 2007. évi véleményében kifejezetten említést tett a felügyeleti intézkedések megsértéséről, valamint az európai elfogatóparanccsal párhuzamosan létrehozandó kiadatási rendszerről. Üdvözlendő ezért az európai elfogatóparancs említése. Az előadó mégis úgy véli, hogy az illetékes kibocsátó hatóságnak eseti alapon kell eldöntenie, hogy a felügyeleti intézkedés megsértésekor le kell-e tartóztatni és ki kell-e adni a gyanúsítottat a kibocsátó tagállamnak.

Egyértelműen ki kell mondani továbbá, hogy a hatály (küszöbérték megállapítása nélkül) valamennyi bűncselekményre kiterjed. Az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat alkalmazásakor ezért az európai elfogatóparancsot valamennyi bűncselekményre ki kell terjeszteni.

(1)

Az EU-Szerződés 6. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy az Unió a közösségi jog általános elveiként tartja tiszteletben az alapvető jogokat, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (EJEE, 1950.) biztosítja, továbbá ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból erednek.

A tárgyalást megelőző őrizetbe vételt, valamint ennek alternatíváit szabályozó, az EJEE-ben meghatározott alapjogok és alapvető szabadságok a következők:

- 5. cikk (1) bekezdés: „Mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra";

- 6. cikk (2) bekezdés: „Minden bűncselekménnyel gyanúsított személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem állapították”;

- 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja: „törvényes letartóztatás vagy őrizetbe vétel abból a célból, hogy e bűncselekmény elkövetése alapos gyanúja miatt az illetékes hatóság elé állítsák, vagy amikor ésszerű oknál fogva szükséges, hogy megakadályozzák bűncselekmény elkövetésében vagy annak elkövetése után a szökésben”;

(2)

Az Európa Tanács ajánlása, Rec(2006)13.


ELJÁRÁS

Cím

Bírósági felülvizsgálat a tagállamok közötti előzetes felügyeleti eljárások keretében

Hivatkozások

17002/2008 – C6-0009/2009 – COM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

4.10.2006

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

15.1.2009

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Ioannis Varvitsiotis

13.9.2006

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.2.2009

16.3.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

16.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Raül Romeva i Rueda

Benyújtás dátuma

19.3.2009

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat