Pranešimas - A6-0147/2009Pranešimas
A6-0147/2009

  PRANEŠIMAS dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui projekto

  19.3.2009 - (17002/2008 – C6‑0009/2009 – 2006/0158(CNS)) - *

  (Pakartotinė konsultacija)
  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  Pranešėjas: Ioannis Varvitsiotis

  Procedūra : 2006/0158(CNS)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0147/2009
  Pateikti tekstai :
  A6-0147/2009
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui projekto

  (COM17002/2008 – C6‑0009/2009 – 2006/0158(CNS))

  (Konsultavimosi procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Tarybos projektą (17002/2008),

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0468),

  –   atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 7 d. poziciją[1],

  –   atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

  –   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0009/2009),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93, 51 straipsnius ir 55 straipsnio 3 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6‑0147/2009),

  1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

  2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

  3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

  4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlyme;

  5.  jei šis projektas nebus priimtas prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai, pasiryžęs visus pasiūlymus, kurie bus pateikti ateityje, nagrinėti pagal skubos procedūrą ir glaudžiai bendradarbiaujant su valstybių narių parlamentais;

  6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  Pakeitimas  1

  Pamatinio sprendimo projektas

  13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Tarybos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (13a) Kai pažeidžiama Europos kardomoji priemonė, išduodančioji institucija gali nuspręsti išduoti Europos arešto orderį, kad įtariamasis būtų perduotas išduodančiajai valstybei. Tokiomis aplinkybėms griežtai apsiribojant šio pamatinio sprendimo taikymu 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas Nr. 2002/584/TVR apima visus nusikaltimus, dėl kurių gali būti taikoma Europos kardomoji priemonė.

  Pagrindimas

  Šis pakeitimas reikalingas siekiant nuoseklumo su nauja Tarybos pasiūlymo projekto antraštės formuluote.

  Pakeitimas     2

  Pamatinio sprendimo projektas

  17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Pakeitimas

   

  (17a) Vienodos bendros procesinės garantijos yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti, kad teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose priemonės būtų taikomos sąžiningai ir veiksmingai; deramai atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę, Taryba nedelsdama turėtų priimti teisinę priemonę dėl procesinės apsaugos priemonių baudžiamuosiuose procesuose, pagrįstą nekaltumo prezumpcijos principu, į kurią turėtų įeiti bent jau teisminės institucijos leidimas apribojant arba atimant laisvę, teisę į raštą, kuriame būtų išvardytos teisės, teisę į teisinę konsultaciją, į įrodymus, teisę būti informuotam apie kaltinimų ir įtarimų pagrindo pobūdį ir priežastis, teisę susipažinti su visais susijusiais dokumentais įtariamajam ir (arba) kaltinamajam suprantama kalba, naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis;

  Pakeitimas  3

  Pamatinio sprendimo projektas

  2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

   

  Pakeitimas

   

  2a. Šiame pamatiniame sprendime laikoma, kad asmuo negyvena valstybėje narėje, jeigu nustatyta, kad jo (jos) teisėta ir įprastinė gyvenamoji vieta nustatyta kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje vyksta procesas.

  Pagrindimas

  Reikėtų patikslinti gyvenamosios vietos apibrėžtį.

  Pakeitimas  4

  Pamatinio sprendimo projektas

  4 straipsnio 1 dalies a punktas

  Tarybos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) „sprendimas dėl kardomųjų priemonių“ – tai išduodančiosios valstybės kompetentingos institucijos pagal nacionalinę teisę ir procedūras baudžiamojo proceso metu priimtas vykdytinas sprendimas, kuriuo fiziniam asmeniui kaip alternatyva kardomajam kalinimui taikoma viena ar kelios kardomosios priemonės;

  a) „sprendimas dėl kardomųjų priemonių“ – tai išduodančiosios valstybės kompetentingos teisminės institucijos pagal nacionalinę teisę ir procedūras baudžiamojo proceso metu priimtas vykdytinas sprendimas, kuriuo fiziniam asmeniui kaip alternatyva kardomajam kalinimui taikoma viena ar kelios kardomosios priemonės;

  Pagrindimas

  Viena iš svarbiausių procesinės apsaugos priemonių yra tai, kad sprendimus dėl asmens laisvės gali priimti tik teisminės institucijos. Šio požiūrio buvo laikomasi ir Komisijos pasiūlyme.

  Pakeitimas  5

  Pamatinio sprendimo projektas

  4 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

   

  Pakeitimas

   

  (da) „išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija“ – tai teismas, teisėjas, tardytojas ar prokuroras, pagal nacionalinę teisę kompetentingi išduoti sprendimą dėl kardomųjų priemonių;

  Pagrindimas

  Viena iš svarbiausių procesinės apsaugos priemonių yra tai, kad sprendimus dėl asmens laisvės gali priimti tik teisminės institucijos. Šio požiūrio buvo laikomasi ir Komisijos pasiūlyme.

  Pakeitimas  6

  Pamatinio sprendimo projektas

  4 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

   

  Pakeitimas

   

  (db) „vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija“ – tai teismas, teisėjas, tardytojas ar prokuroras, pagal nacionalinę teisę kompetentingi vykdyti sprendimą dėl kardomųjų priemonių ir prižiūrėti jo vykdymą.

  Pagrindimas

  Viena iš svarbiausių procesinės apsaugos priemonių yra tai, kad sprendimus dėl asmens laisvės gali priimti, vykdyti ir stebėti jų vykdymą tik teisminės institucijos, kitaip tariant teisėjai, tyrimą atliekantys tardytojai ir prokurorai. Šio požiūrio buvo laikomasi ir Komisijos pasiūlyme.

  Pakeitimas     7

  Pamatinio sprendimo projektas

  5 a straipsnis (naujas)

   

  Pakeitimas

   

  5a straipsnis

  Asmens duomenys

  Tvarkant asmens duomenis šio pamatinio sprendimo tikslais reikia laikytis bent jau pagrindinių principų, nustatytų 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos1 ir 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencijoje Nr. 108 dėl asmenų apsaugos automatizuotai tvarkant jų asmens duomenis ir jos vėlesniuose protokoluose.

  1 OL L 350, 2008 12 30, p. 60.

  Pakeitimas  8

  Pamatinio sprendimo projektas

  6 straipsnio 2 dalis

  Tarybos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Nukrypdamos nuo 1 dalies ir nepažeidamos 3 dalies, institucijomis, kompetentingomis priimti sprendimus pagal šį pamatinį sprendimą, valstybės narės gali skirti neteismines institucijas, jeigu šios institucijos yra kompetentingos priimti panašaus pobūdžio sprendimus pagal nacionalinę teisę ir procedūras.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Reikia panaikinti šią nuostatą, kad tekstas būtų suderintas su pirmiau pateiktu 4 straipsnio pakeitimu.

  Pakeitimas  9

  Pamatinio sprendimo projektas

  8 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

  Tarybos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  fa) įpareigojimas sumokėti tam tikrą piniginį užstatą arba suteikti kitos rūšies garantiją, kuri gali būti sumokama atitinkamomis dalimis arba iš karto visa;

  Pagrindimas

  Piniginė ar kitokios rūšies garantija turėtų būti įtraukta į privalomą šio straipsnį dalį. Tokio tipo kardomąją priemonę lengva apibrėžti ir taikyti. Ją taip pat paprasta ir nebrangu tikrinti ir dėl to nesisudaro jokių papildomų išlaidų.

  Pakeitimas  10

  Pamatinio sprendimo projektas

  8 straipsnio 2 dalies c punktas

  Tarybos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c) įpareigojimas sumokėti tam tikrą piniginį užstatą arba suteikti kitos rūšies garantiją, kuri gali būti sumokama atitinkamomis dalimis arba iš karto visa;

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Šis punktas išbraukiamas, kad tekstas būtų suderintas su 21 pakeitimu.

  Pakeitimas  11

  Pamatinio sprendimo projektas

  9 straipsnio 1 dalis

  Tarybos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Sprendimas dėl kardomųjų priemonių gali būti perduotas valstybės narės, kurioje asmuo teisėtai ir nuolat gyvena, kompetentingai institucijai, jeigu asmuo, kuriam buvo pranešta apie atitinkamas priemones, sutinka sugrįžti į tą valstybę.

  1. Sprendimas dėl kardomųjų priemonių gali būti perduotas valstybės narės, kurioje asmuo teisėtai ir nuolat gyvena, kompetentingai institucijai, jeigu asmuo, kuriam buvo tinkamai pranešta jam (jai) suprantama kalba apie atitinkamas priemones, sutinka sugrįžti į tą valstybę.

  Pagrindimas

  Kol bus patvirtintos plačios apimties priemonės procesinių apsaugos priemonių srityje, reikėtų nustatyti bent minimalias kardomųjų priemonių vykdymo priežiūros procesines apsaugos priemones ir užtikrinti įtariamojo teisę būti tinkamai informuotu ta kalba, kurią jis (ji) supranta.

  Pakeitimas  12

  Pamatinio sprendimo projektas

  13 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Adaptuota kardomoji priemonė negali būti griežtesnė negu paskirta pirminė kardomoji priemonė.

  2. Adaptuota kardomoji priemonė gali būti tik techninio pobūdžio ir dėl jos negali būti nustatyta papildomų reikalavimų atitinkamam asmeniui. Ji negali būti griežtesnė negu paskirta pirminė kardomoji priemonė.

  Pagrindimas

  Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad vykdančioji institucija negali kitais reikalavimais papildyti išduodančiosios institucijos nustatytų reikalavimų. Vykdančioji institucija gali atlikti tik techninius su Europos priežiūros orderiu susijusius pakeitimus.

  Pakeitimas  13

  Pamatinio sprendimo projektas

  14 straipsnio 1 dalis

  Tarybos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Pagal šio pamatinio sprendimo nuostatas ir neatlikus veikos dvigubo baudžiamumo patikrinimo sprendimas dėl kardomųjų priemonių pripažįstamas toliau nurodytų nusikalstamų veikų atveju, jeigu už jas išduodančiojoje valstybėje baudžiama laisvės atėmimo bausme arba priemone, susijusia su laisvės atėmimu, kurių ilgiausias terminas yra ne mažiau kaip treji metai ir jeigu jos yra apibrėžtos sprendimą priėmusios valstybės teisėje:

  Išbraukta.

  − dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje,

   

  − terorizmas,

   

  − prekyba žmonėmis,

   

  − seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija,

   

  − neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis,

   

  − neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis,

   

  − korupcija,

   

  − sukčiavimas, įskaitant sukčiavimą, kuris kenkia Europos Bendrijų finansiniams interesams, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos

   

  − nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimas,

   

  − valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimas,

   

  − nusikaltimai informatikai,

   

  − nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančiomis gyvūnų ir nykstančiomis augalų rūšimis bei veislėmis

   

  − pagalba neteisėtai patekti į šalį ir joje apsigyventi,

   

  − nužudymas, sunkus kūno sužalojimas,

   

  − neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais,

   

  − žmonių grobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimas,

   

  − rasizmas ir ksenofobija,

   

  − organizuotas ar ginkluotas apiplėšimas,

   

  − neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarines vertybes ir meno kūrinius,

   

  − pinigų gavimas apgaulės būdu,

   

  − reketavimas ir turto prievartavimas,

   

  − gaminių klastojimas ir piratavimas,

   

  − administracinių dokumentų klastojimas ir prekyba jais,

   

  − mokėjimo priemonių klastojimas,

   

  − neteisėta prekyba hormoninėmis medžiagomis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis,

   

  − neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviomis medžiagomis,

   

  − prekyba vogtomis transporto priemonėmis,

   

  − išžaginimas,

   

  − tyčinis padegimas,

   

  − Tarptautiniam baudžiamajam teismui teismingi nusikaltimai,

   

  − neteisėtas orlaivio arba laivo užgrobimas,

   

  − diversija.

   

  Pagrindimas

  As this framework decision aims to apply the least coercive measures to suspects who would otherwise most likely be subject to the application of a prison pre-trial measure, it makes no sense to make the recognition and execution of the decision on supervision measures subject to the verification of the dual criminality. In fact, Article 14, excluding the verification of dual criminality for the categories of offences listed, implicitly, allows a ground for refusal based on the lack of dual criminality for all the offences not included in the list. This would concretely result in a worse treatment of the suspect as in case of lack of dual criminality it would be more likely that he/she would be subject to provisional detention instead of a non detentive measure applied in a Member States where that behaviour is not punishable. Moreover, fixing the threshold for the exclusion of the verification of dual criminality in three years would mean leaving out of the scope of Paragraph 1 the cases which are likely to be more frequent: less serious crime. Finally, the verification of double criminality should gradually disappear from instruments founded on mutual recognition. The provision which this amendment removes is a step in the opposite direction and was not envisaged in the European Commission proposal.

  Pakeitimas  14

  Pamatinio sprendimo projektas

  14 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, Europos Sąjungos sutarties 39 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis bet kuriuo metu gali vieningai nuspręsti papildyti 1 dalyje pateiktą sąrašą kitomis nusikalstamų veikų kategorijomis. Atsižvelgdama į pagal šio pamatinio sprendimo 27 straipsnį pateiktą ataskaitą, Taryba sprendžia, ar šis sąrašas turėtų būti išplėstas arba iš dalies pakeistas.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Reikia panaikinti šią nuostatą, kad tekstas būtų suderintas su kitais 14 straipsnio pakeitimais.

  Pakeitimas  15

  Pamatinio sprendimo projektas

  14 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. 1 dalyje neišvardytų nusikalstamų veikų atvejais vykdančioji valstybė gali pripažinti sprendimą dėl kardomųjų priemonių su sąlyga, kad sprendimas yra susijęs su veikomis, kurios pagal vykdančiosios valstybės teisę taip pat laikomos nusikalstama veika, neatsižvelgiant į jos sudėties požymius arba aprašymą.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Reikia panaikinti šią nuostatą, kad tekstas būtų suderintas su pirmiau pateiktu 14 straipsnio pakeitimu.

  Pakeitimas  16

  Pamatinio sprendimo projektas

  14 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Priimant šį pamatinį sprendimą valstybės narės dėl konstitucinių priežasčių gali Tarybos generaliniam sekretoriatui pateikiama deklaracija pareikšti, kad jos netaikys 1 dalies tam tikrų arba visų toje dalyje nurodytų nusikalstamų veikų atžvilgiu. Bet kuri tokia deklaracija gali būti atsiimta bet kuriuo metu. Tokios deklaracijos skelbiamos arba apie deklaracijų atsiėmimą skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Reikia panaikinti šią nuostatą, kad tekstas būtų suderintas su kitais 14 straipsnio pakeitimais.

  Pakeitimas  17

  Pamatinio sprendimo projektas

  15 straipsnio 1 dalies d punktas

  Tarybos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (d) 14 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais ir 14 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, kai vykdančioji valstybė yra pateikusi deklaraciją pagal 14 straipsnio 4 dalį, sprendimas dėl kardomųjų priemonių susijęs su veika, kuri nebūtų laikoma nusikalstama veika pagal vykdančiosios valstybės teisę; tačiau su mokesčiais, muitais ar valiutos keitimu susijusiais atvejais negalima atsisakyti vykdyti sprendimo remiantis tuo, kad vykdančiosios valstybės teisėje nenumatyti tokie patys mokesčiai arba tokios pačios mokesčius, muitus ir valiutos keitimą reglamentuojančios taisyklės, kokios yra numatytos išduodančiosios valstybės teisėje;

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Reikia panaikinti šią nuostatą, kad tekstas būtų suderintas su 14 straipsnio pakeitimais.

  Pakeitimas  18

  Pamatinio sprendimo projektas

  21 straipsnio 1 dalis

  Tarybos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Jei išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija išdavė arešto orderį ar kitą jam prilygstančio poveikio vykdomąjį teismo sprendimą, asmuo perduodamas Pamatiniame sprendime dėl Europos arešto orderio nustatyta tvarka.

  1. Jei, kardomųjų priemonių pažeidimo atveju, išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija išdavė arešto orderį, asmuo perduodamas Pamatiniame sprendime dėl Europos arešto orderio nustatyta tvarka.

  Pagrindimas

  Pranešėjas savo 2007 m. pateiktoje nuomonėje aiškiai paminėjo kardomųjų priemonių pažeidimo atvejus ir tai, kad nereikia rengti perdavimo sistemos, kuri būtų lygiavertė Europos arešto orderio sistemai. Taigi čia tiktų paminėti Europos arešto orderį.

  Pakeitimas  19

  Pamatinio sprendimo projektas

  21 straipsnio 3 dalis

  Tarybos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Kiekviena valstybė narė perkeldama šį pamatinį sprendimą į nacionalinę teisę arba vėlesniame etape gali pranešti Tarybos generaliniam sekretoriatui, kad ji taip pat taikys pamatinio sprendimo dėl Europos arešto orderio 2 straipsnio 1 dalį, priimdama sprendimus perduoti atitinkamą asmenį išduodančiajai valstybei.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Atsižvelgiant į šios teisinės priemonės tikslą, ji turėtų apimti visus nusikaltimus, ribų nustatyti nereikia.

  Pakeitimas  20

  Pamatinio sprendimo projektas

  21 straipsnio 4 dalis

  Tarybos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Tarybos generalinis sekretoriatas pateikia pagal pirmesnę dalį gautą informaciją visoms valstybėms narėms ir Komisijai.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Reikia panaikinti šią nuostatą, kad tekstas būtų suderintas su pirmiau pateiktu 21 straipsnio pakeitimu.

  Pakeitimas  21

  Pamatinio sprendimo projektas

  1 priedas – Liudijimo f langelis – 2 punktas

  Tarybos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Pažymėkite atitinkamą langelį (-ius), jeigu 1 punkte nurodyta (-os) inkriminuojama (-os) nusikalstama (-os) veika (-os) apima vieną ar daugiau toliau išvardytų inkriminuojamų nusikalstamų veikų, apibrėžtų sprendimą priėmusios valstybės teisėje ir sprendimą priėmusioje valstybėje baudžiamų laisvės atėmimo bausme arba su laisvės atėmimu susijusia priemone, kurios ilgiausias terminas – ne mažiau kaip treji metai:

  Išbraukta.

  − dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje,

   

  − terorizmas,

   

  − prekyba žmonėmis,

   

  − seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija,

   

  − neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis,

   

  − neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis,

   

  − korupcija,

   

  − sukčiavimas, įskaitant sukčiavimą, kuris kenkia Europos Bendrijų finansiniams interesams, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos

   

  − nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimas,

   

  − valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimas,

   

  − nusikaltimai informatikai,

   

  − nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančiomis gyvūnų ir nykstančiomis augalų rūšimis bei veislėmis

   

  − pagalba neteisėtai patekti į šalį ir joje apsigyventi,

   

  − nužudymas, sunkus kūno sužalojimas,

   

  − neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais,

   

  − žmonių grobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimas,

   

  − rasizmas ir ksenofobija,

   

  − organizuotas ar ginkluotas apiplėšimas,

   

  − neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarines vertybes ir meno kūrinius,

   

  − pinigų gavimas apgaulės būdu,

   

  − reketavimas ir turto prievartavimas,

   

  – gaminių klastojimas ir piratavimas,

   

  − administracinių dokumentų klastojimas ir prekyba jais,

   

  − mokėjimo priemonių klastojimas,

   

  − neteisėta prekyba hormoninėmis medžiagomis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis,

   

  − neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviomis medžiagomis,

   

  − prekyba vogtomis transporto priemonėmis,

   

  − išžaginimas,

   

  − tyčinis padegimas,

   

  − Tarptautiniam baudžiamajam teismui teismingi nusikaltimai,

   

  − neteisėtas orlaivio arba laivo užgrobimas,

   

  − diversija.

   

  Pagrindimas

  Reikia panaikinti šią nuostatą, kad tekstas būtų suderintas su pirmiau pateiktu 14 straipsnio pakeitimu.

  Pakeitimas  22

  Pamatinio sprendimo projektas

  1 priedas – Liudijimo f langelis – 3 punktas

  Tarybos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Jeigu 1 punkte nurodyta (-os) inkriminuojama (-os) nusikalstama (-os) veika (-os) nėra nurodyta (-os) 2 punkte arba jei teismo sprendimas ir liudijimas perduodami valstybei narei, kuri yra pareiškusi, kad patikrins dvigubą baudžiamumą (Pamatinio sprendimo 14 straipsnio 4 dalis), pateikite išsamų atitinkamos (-ų) inkriminuojamos (-ų) nusikalstamos (-ų) veikos (-ų) aprašymą:

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Reikia panaikinti šią nuostatą, kad tekstas būtų suderintas su pirmiau pateiktu 14 straipsnio pakeitimu.

  Pakeitimas  23

  Pamatinio sprendimo projektas

  1 priedo Liudijimo g lentelės 3 dalies 1 punkto 3 a įtrauka (nauja)

  Tarybos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  įpareigojimas sumokėti tam tikrą piniginį užstatą arba suteikti kitos rūšies garantiją, kuri gali būti sumokama atitinkamomis dalimis arba iš karto visa;

  Pagrindimas

  Šis pakeitimas reikalingas, kad tekstas būtų suderintas su 8 straipsnio pakeitimais.

  Pakeitimas  24

  Pamatinio sprendimo projektas

  1 priedo Liudijimo g lentelės 3 dalies 2 punkto 3 įtrauka

  Tarybos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  įpareigojimas sumokėti tam tikrą piniginį užstatą arba suteikti kitos rūšies garantiją, kuri gali būti sumokama atitinkamomis dalimis arba iš karto visa;

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Šis pakeitimas reikalingas, kad tekstas būtų suderintas su 8 straipsnio pakeitimais.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Kaip pabrėžta jau pirmoje nuomonėje dėl šio teisės akto pasiūlymo, kardomasis kalinimas laikomas išskirtine priemone, kuri turi būti taikoma griežtai gerbiant teisę į laisvę ir laikantis nekaltumo prezumpcijos[1]. Toks kalinimas niekada neturi būti privalomas ar taikomas kaip baudžiamoji priemonė[2]. Taigi ikiteisminio tyrimo stadijoje reikėtų kuo plačiau taikyti su laisvės atėmimu nesusijusias kardomąsias priemones.

  Laisvės atėmimas ikiteisminio tyrimo stadijoje gali iš pricipo būti taikomas tik kaip extrema ratio, siekiant užkirsti kelią trims klasikiniams atvejams: pabėgimui, įkalčių sunaikinimui ir pakartotiniam nusikaltimo padarymui.

  Bendroje vidaus sienų neturinčioje Europos teisingumo erdvėje būtina užtikrinti, kad su įtariamuoju, nuolat negyvenančiu valstybėje, kurioje turi vykti teismas, nebūtų elgiamasi kitaip nei su įtariamuoju, kuris nuolat joje gyvena.

  Tačiau iki šiol įvairios kardomojo kalinimo alternatyvos negalėjo būti pripažįstamos kitose valstybėse, nes nebuvo konkretaus abipusio pripažinimo dokumento ir dėl to buvo trukdoma teisminei asmens teisių apsaugai.

  Yra akivaizdus pavojus, kad abiem asmenų kategorijoms – ES piliečiams, nuolat negyvenantiems tos valstybės narės, kurioje įtariami padarę baudžiamąjį nusikaltimą, teritorijoje, ir ES piliečiams, kurie nuolat gyvena toje valstybėje narėje, – gali būti taikomos nevienodos sąlygos. Be to, tai taip pat gali būti kliūtis laisvam asmenų judėjimui.

  Atsižvelgdamas į tai, kas pasakyta, pranešėjas labai palaiko šio teisės akto, kuris leistų abipusį ikiteisminės priežiūros orderių pripažinimą, priėmimą. Šiuo dokumentu kompetentingos nacionalinės institucijos būtų raginamos vykstant ikiteisminiam procesui nesulaikyti ES piliečių, nuolat negyvenančių valstybėje, kurioje turi vykti teismas, bijodamos, kad jie nepasislėptų, bet leistų jiems grįžti į tą valstybę narę, kurioje tuo metu yra jų teisėta ir įprasta gyvenamoji vieta.

  Į tai atsižvelgdamas pranešėjas palankiai vertina teksto pakeitimus priimant jo pasiūlymą išplėsti Pagrindų direktyvą ir įtraukti galimybę įtariamajam prašyti, kad išduodančioji kompetentinga institucija nusiųstų priežiūros orderį ne tai valstybei narei, kurioje yra tokio asmens įprasta ir teisėta gyvenamoji vieta, bet kitai valstybei narei. Pranešėjas toliau aiškinasi gyvenamosios vietos apibrėžtį. Atsižvelgiant į pasiūlymo tikslą, labai svarbu neapibrėžti gyvenamosios vietos reikšmės vien „nuolatine“ gyvenamąja vieta, kuri jau plačiai pripažįstama Bendrijos terminologijoje. Tačiau turėtų būti paaiškinta, kad gyvenamoji vieta turi būti teisėta ir įprasta. Tuo tikslu reikėtų atsižvelgti į de facto aplinkybes.

  Kadangi šiuo pagrindų sprendimu siekiama taikyti mažiausios prievartos priemones įtariamiesiems, kuriems kitu atveju greičiausiai būtų taikomas laikinas sulaikymas, nėra prasmės tikrinti dvigubą baudžiamumą pripažįstant ir vykdant sprendimą dėl priežiūros priemonių. Iš tikrųjų, 14 straipsnyje ir 15 straipsnio 1 dalies d punkte, kuriame išvardytos nusikaltimų, dėl kurių netikrinamas dvigubas baudžiamumas, kategorijos leidžiamas atsisakymas, jei nėra dvigubo baudžiamumo dėl visų į sąrašą neįtrauktų nusikaltimų. Konkretus to rezultatas būtų blogesnis elgesys su įtariamuoju, nes tuo atveju, kai nebūtų dvigubo baudžiamumo, įtariamajam greičiausiai būtų taikomas laikinas sulaikymas, o ne nesulaikymo priemonė, taikoma tose valstybėse narėse, kuriose už tokį elgesį nebaudžiama.

  Be to, nustačius dvigubo baudžiamumo tikrinimo netaikymo trejus metus ribą, 14 straipsnio 1 dalis būtų netaikoma tais atvejais, kurie greičiausiai bus dažnesni, t. y. lengvesniems nusikaltimams. Galiausiai dvigubo baudžiamumo tikrinimas turėtų laipsniškai išnykti iš abipusiu pripažinimu pagrįstų dokumentų. Siekiant užtikrinti geriausią elgesį su įtariamuoju ir laukiant, kol bus patvirtintas išsamesnis dokumentas procesinių apsaugos priemonių srityje, būtų tinkama nustatyti bent minimalias procedūrines apsaugos priemones įgyvendinant ar keičiant priežiūros priemones ir, visų pirma, teisę įtariamajam būti tiksliai informuotam jam suprantama kalba.

  Dėl perkėlimo mechanizmo ir naujo rėmimosi Europos arešto orderiu, pranešėjas 2007 m. pateiktoje nuomonėje aiškiai paminėjo priežiūros priemonių pažeidimo atvejus ir tai, kad nereikia perkėlimo ar perdavimo sistemos, kuri būtų panaši į Europos arešto orderį. Todėl palankiai vertinamas rėmimasis Europos arešto orderiu. Tačiau pranešėjas laikosi nuomonės, kad kompetentinga išduodančioji institucija kiekvienu atskiru atveju turėtų nuspręsti, ar, pažeidus priežiūros priemones, įtariamasis turi būti suimtas ir perduotas išduodančiajai institucijai.

  Be to, dar turėtų būti aiškiai nurodyta, kad turėtų būti įtraukti visi nusikaltimai (nenustatant ribos). Todėl, taikant Europos teisminės priežiūros orderį, Europos arešto orderį reikėtų išplėsti įtraukiant visus nusikaltimus.

  • [1] Europos Sąjungos steigimo sutarties 6 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad Sąjunga gerbia pagrindines teises, kurias užtikrina Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (EŽTK, 1950) ir kurios kyla iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų kaip bendri Bendrijos teisės principai.
   Pagrindinės teisės ar laisvės, kurios galioja kardomajam kalinimui ir tokio kalinimo alternatyvoms ir kurios yra nustatytos EŽTK, yra tokios:
   - 5 straipsnio 1 dalis: „kiekvienas asmuo turi teisę į laisvę ir saugumą“;
   - 6 straipsnio 2 dalis: „kiekvienas kaltinamas nusikaltimo padarymu asmuo laikomas nekaltu tol, kol jo kaltė neįrodyta pagal įstatymą“;
   - 5 straipsnio 1 dalies c punktas: „kai asmuo teisėtai sulaikomas ar suimamas, kad būtų pristatytas kompetentingai teismo institucijai, pagrįstai įtariant jį padarius nusikaltimą ar kai pagrįstai manoma, jog būtina neleisti padaryti nusikaltimo, arba manoma, jog jis, padaręs tokį nusikaltimą, gali pabėgti“.
  • [2]  Europos Tarybos rekomendacija, Rec(2006)13.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Teisminė priežiūra taikant valstybėse narėse ikiteismines kardomąsias procedūras

  Nuorodos

  17002/2008 – C6-0009/2009 – COM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS)

  Konsultacijos su EP data

  4.10.2006

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  LIBE

  15.1.2009

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Ioannis Varvitsiotis

  13.9.2006

   

   

  Svarstymas komitete

  10.2.2009

  16.3.2009

   

   

  Priėmimo data

  16.3.2009

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  36

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

  Raül Romeva i Rueda

  Pateikimo data

  19.3.2009