Процедура : 2008/2207(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0148/2009

Внесени текстове :

A6-0148/2009

Разисквания :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 6.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0274

ДОКЛАД     
PDF 183kWORD 102k
19.3.2009
PE 418.394v02-00 A6-0148/2009

относно финансовото управление и контрола на агенциите на ЕС

(2008/2207 (INI))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Christofer Fjellner

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно финансовото управление и контрола на агенциите на ЕС

(2008/2207 (INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент от 15 октомври 2008 г. относно последващите мерки към решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г. (COM(2008)0629) и работния документ на службите на Комисията (SEC(2008)2579),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2008 г., озаглавено „Европейските агенции – Пътят напред“(COM(2008)0135),

–   като взе предвид своята резолюция от 21 октомври 2008 г. относно стратегия за бъдещото регламентиране на институционалните аспекти на регулаторните агенции(1),

   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2),

   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3), и по-специално член 96 от него,

   като взе предвид Специален доклад № 5/2008 на Европейската сметна палата, озаглавен „Агенциите на Европейския съюз: постигане на резултати“,

–   като взе предвид член 71 от и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по бюджети (A6-0148/2009),

А. като има предвид, че настоящата резолюция съдържа по отношение на всеки орган по смисъла на член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 хоризонталните съображения, придружаващи решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съгласно член 96 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 и член 3 на приложение V от правилника,

Б.  като има предвид, че в резултат от приемането на горепосоченото съобщение на Комисията Парламентът, Съветът и Комисията дадоха нов тласък на проекта за определяне на обща рамка за агенциите и учредиха междуинституционална работна група,

Увод

1.  отбелязва, че през 2007 г. Европейската сметна палата (ЕСП) одитира 23 децентрализирани агенции, 3 изпълнителни агенции и Агенцията за енергийно снабдяване - орган, създаден по Договора за Евратом; отбелязва, че през 2007 г. субсидиите от бюджета на Общността за децентрализираните агенции възлизат на 452 000 000 евро; подчертава, че в бюджетите на агенциите са постъпили над 1 000 000 000 евро от други приходи, като например собствени приходи от такси, вноски на страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), специални вноски от програми на Общността;

2.  отбелязва, че броят на агенциите, които подлежат на процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, е нараснал вече значително през последните години – от 8 през 2000 г. на 21 децентрализирани и три изпълнителни агенции през 2007 г., без да се включват три агенции, одитирани от ЕСП, но неподлежащи на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета от Парламента;

3. посочва, че бюджетният орган е дал разрешение за разкриване на 3487,5 длъжности в щатните разписания на децентрализираните агенции; отбелязва, че според предоставените от ЕСП документи са попълнени 2823 длъжности, в допълнение към 961,5 длъжности за договорно наети служители и национални експерти;

4.  приветства горепосочения доклад на Комисията относно последващите действия по отношение на решението за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г.;

5.  посочва отново, че правото на Общността не съдържа определение на агенция и подкрепя определението на агенциите като „органи, създадени от Общностите, които притежават правосубектност”(4); припомня трите категории агенции, които отговарят на това определение, а именно децентрализирани агенции, изпълнителни агенции и други органи;

6.  във връзка с това посочва отново термина „децентрализирани агенции” като общ термин за традиционните агенции; счита, че терминът „регулаторна агенция”, който все повече се използва като родов термин, е подвеждащ, тъй като не всички децентрализирани агенции имат регулаторни функции;

7.  припомня, че децентрализираните агенции се създават от европейския законодател по редица причини, като например предоставянето на определени услуги, използването на специализирани познания, изпълнението на функции по регулиране и контрол;

8.  счита утвърждаването на бюджета на децентрализираните органи и оценката на изпълнението на съответния бюджет за основни отговорности на своята комисия по бюджети;

9.  настоятелно призовава ЕСП, с оглед гарантирането на прозрачност, да разгледа трите категории агенции в следващия си годишен доклад;

10. отбелязва, че ЕСП констатира подобрение по отношение на финансовата дисциплина в сравнение с финансовата 2006 година, но че въпреки това при набирането на персонал и възлагането на обществени поръчки в някои от агенциите все още се наблюдават слабости, с които разпоредителите с бюджетни кредити трябва да се справят;

11. изразява съжаление от факта, че ЕСП отново констатира сериозни проблеми във връзка с прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки и Правилника за длъжностните лица в много агенции; не е готов да приеме наличието на тези слабости години наред; счита, че преразглеждането на Регламент (EО, Eвратом) № 2343/2002 няма да помогне за отстраняването на тези проблеми и че е необходима основна преработка на правната рамка;

12. отбелязва изявлението на Комисията, че е осигурена необходимата подкрепа за тези агенции, които желаят да преминат към счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване (ABAC); отбелязва, че в някои случаи агенциите считат подкрепата за недостатъчна;

Планиране и изпълнение на бюджета

13. отбелязва, че въпросът с агенциите, които надценяват касовите си потребности, беше обхванат от преразгледания Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, в който са предвидени разпоредби, включващи по-обвързващо задължение на агенциите да представят в своите искания за плащане точни прогнози на действителните си касови потребности през годината, за да се избегнат ненужни парични потоци;

14. настоятелно призовава Комисията да разгледа съкращаването на личния състав, за да се намалят излишъците в случай на ниско равнище на изпълнение и устойчиво високи проценти на незаетите длъжности, което също ще доведе до намаляване на целевите приходи;

15. отбелязва, в тази връзка, трудностите, с които децентрализираните агенции се сблъскват при набирането на висококвалифициран персонал и експерти; приканва Комисията и Европейската служба за подбор на персонал да положат повече усилия за подпомагане на агенциите;

16. настоятелно призовава Комисията да продължава да контролира изпълнението на бюджета на агенциите за 2008 и 2009 г. и да направи необходимите корекции в бюджетните предложения на агенциите;

17. приветства усилията на Комисията след изготвянето на предварителния проектобюджет (ППБ) систематично да взема предвид установяваните впоследствие излишъци (в случая на ППБ за 2009 г. – излишъците за година n-2) при определяне на участието на Общността; с цел подобряване на прозрачността и ефикасността призовава Комисията, като основно правило, да предоставя подробна информация относно процедурите за определяне и осчетоводяване на всички видове целеви приходи, с които разполагат агенциите, по-конкретно получените от излишъци от предходните години;

18. приветства решението на Комисията да изпълни исканията на бюджетния орган да вземе предвид целевите приходи при съставянето на предварителния проектобюджет (ППБ) за децентрализираните агенции за 2009 г.; счита, че това несъмнено е стъпка към по-висока степен на бюджетна прозрачност;

19. привлича вниманието върху факта, че настоящото ползване на инструменти за целеви приходи все още носи рискове за прозрачността на бюджета и доброто финансово управление на средствата на ЕС, тъй като все още е трудно да се направи оценка на целевите приходи, а различните видове приходи, годината на генерирането им и процедурите по освобождаване на целевите приходи не позволяват включването им по ясен начин в бюджетното планиране и управление;

20. отбелязва, че през 2007 г. три изпълнителни агенции са поели задължения за около 550 000 000 евро от средствата за финансиране по програми на Общността; в допълнение към бюджетните кредити за оперативни разходи 47 000 000 евро са били използвани за административни цели, т.е. за дейността на съответната изпълнителна агенция; отбелязва, че 119 временно наети служители и 279 договорно наети служители са работили в тези агенции;

21. отново посочва факта, че сумите, получени от пакетите за оперативните програми, се използват за финансиране на чисто административни операции; приканва своята комисия по бюджетен контрол да следи внимателно бъдещото развитие по отношение на предоставянето на административни задачи на Комисията за извършване от външни изпълнители;

22. отбелязва, че Агенцията за снабдяване на Евратом работи като административно звено на Комисията, което намира отражение в бюджетната номенклатура и във факта, че генералният директор е служител на Комисията;

Съответствие с финансовите разпоредби и с Правилника за длъжностните лица

23. отбелязва, че сериозен проблем е фактът, че редица агенции непрекъснато биват критикувани за неспазване на разпоредби като Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, и по-специално правилата за възлагане на обществени поръчки, както и Правилника за длъжностните лица; отбелязва, че основната причина е, че голяма част от правилата са предназначени за по-големи институции и че повечето от малките агенции не разполагат с критична маса, за да могат да изпълняват тези нормативни изисквания;

24. изразява съжаление, че Комисията, въпреки искането на Парламента, посочено в неговите резолюции за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г., не е представила бързо решение и по тази причина отново приканва Комисията да потърси бързо решение с оглед повишаване на ефективността чрез групиране на административните функции на различни агенции;

25. насърчава Комисията да положи повече усилия за предоставяне на необходимата административна помощ на относително малките агенции, и по-специално на новосъздадените агенции; като има предвид лошия опит от миналото, призовава Комисията във възможно най-кратък срок да изготви специални насоки за агенциите относно прилагането на финансовите правила във връзка с набирането на персонал, възлагането на обществени поръчки и т.н.;

26. във връзка с това ще направи много внимателна оценка на проучването под заглавие „Възможност и приложимост на създаването на общи служби за подпомагане на агенциите на ЕС”, изготвено по поръчка на неговите комисия по бюджети и комисия по бюджетен контрол;

Вътрешен одит

27. изразява удовлетворение от факта, че в своя годишен доклад за дейността за 2007 г. службата за вътрешен одит на Комисията оттегли резервата си от предходната година, когато заяви, че не е в състояние да одитира всяка от действащите децентрализирани агенции веднъж годишно, поради недостиг на ресурси;

28. приветства прагматичното сътрудничество между вътрешния одитор на Комисията и вътрешните одитори и други лица, на които е възложено извършването на вътрешни одити в агенциите;

29. припомня, че в своите резолюции за освобождаване на агенциите от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г. Парламентът отправи към тях запитване дали и как спазват задължението съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 да изпращат на органа, който отговаря за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и на Комисията годишен доклад за вътрешните проверки; изразява съжаление от факта, че въпреки че 21 агенции са обект на процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2007 г., Парламентът е получил такива доклади само от две от тях (Европейски център за развитие на професионалното обучение и Европейска агенция за авиационна безопасност);

Оценка на резултатите от дейността на агенциите

30. отбелязва, че Комисията предприе последващи мерки във връзка с резолюциите за освобождаване от отговорност на агенциите за 2006 г. и през септември 2008 г. финализира следните документи:

а)  преглед на оценката на децентрализираните агенции, съдържащ списък на агенциите, на които вече е направена оценка и резюме на основните заключения;

б)  документ за състоянието и планирането на процеса на оценка на децентрализираните агенции; и

в)  „Обширно проучване на децентрализираните агенции: общ анализ на заключенията от оценката”, изготвено от външен изпълнител;

31. изразява увереност, че оценката на децентрализираните агенции, която беше започната и се контролира от Комисията и следва да бъде завършена до края на 2009 г., ще допринесе за оценката на пропуските и недостатъците на агенциите; изразява задоволство от факта, че Комисията създаде компетентна група, която да започне проучването;

32. припомня извършваната от Комисията хоризонтална оценка на децентрализираните агенции, посочена в горепосоченото съобщение, резултатите от която следва да са налице до 2009-2010 г.; призовава Комисията да гарантира, че оценките на агенциите стават по-прозрачни в интерес както на самите агенции, така и на заинтересованите страни;

Дисциплинарни процедури

33. припомня, че в своите резолюции за освобождаване от отговорност за 2006 г. относно агенциите Парламентът призовава агенциите да обмислят създаването на свой междуинституционален дисциплинарен съвет; отбелязва, че е постигнат напредък, но все още съществуват трудности, по-специално във връзка с проблеми по намирането на служители със съответната професионална степен, които да бъдат включени в състава на съвета; призовава агенциите да информират органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно възможностите за създаване на междуинституционален дисциплинарен съвет и, по целесъобразност, да представят алтернативно решение;

Специален доклад № 5/2008 на ЕСП

34. приветства навременното публикуване от страна на ЕСП на горепосочения специален доклад и настоятелно призовава децентрализираните агенции да вземат предвид посочените в доклада слабости, както и да предприемат действия в съответствие с препоръките на ЕСП;

35. изтъква, че основните актове на агенциите на ЕС трябва да включват ясно определение на техните задачи и правомощия и да подчертават, че дейността на агенциите се ръководи от подход, основан на постиженията;

36. подчертава, че агенциите трябва да разработват многогодишни работни програми в съответствие с многогодишната стратегия на Общността за сектора; съответната годишна работна програма следва да определя ясни, конкретни и измерими цели, които следва да съставят основата за действия, ресурси, подходи и графици с цел да се гарантира постигането на очакваните резултати; подчертава, че работната програма следва да спазва рамките на бюджета на всяка агенция, одобрен от бюджетния орган;

37. изисква от управителните съвети на агенциите на ЕС да съгласуват в максимална степен планирането на задачите и на ресурсите (финансови и човешки) чрез въвеждането на система за бюджетиране/управление по дейности (ABB/ABM) и подчертава, че агенциите се подчиняват на принципа за добро финансово управление и бюджетна дисциплина;

38. отбелязва, че работата на всяка агенция следва да се съпътства от оценка на риска, за да се оптимизират разходите, както и управлението на човешките ресурси;

39. препоръчва ЕСП да продължава да осъществява периодичен одит на изпълнението на агенциите, но да се съсредоточи още повече върху вътрешната ефективност на агенциите и да прави оценка на това в каква степен се изпълняват препоръките й;

Междуинституционален диалог за обща рамка за агенциите

40. припомня предложението, направено в горепосочената негова резолюция, междуинституционалната работна група да търси отговор, наред с другото, на необходимостта от стандартен подход за представяне на дейността на агенциите през съответната финансова година;

41. приветства решението на Председателския съвет, взето на 18 декември 2008 г. за сформирането на делегация на Парламента от петима членове към междуинституционалната работна група за разглеждане ролята на регулаторните агенции;

42. счита горепосочената си резолюция относно стратегията за бъдещото уреждане на институционалните аспекти на регулаторните агенции като мандат за дейността на делегацията на Парламента в рамките на междуинституционалната работна група;

43. набляга върху необходимостта от определяне на минимални общи стандарти във връзка със създаването на децентрализирани агенции в бъдеще;

44. отправя искане към Комисията и агенциите междувременно да предоставят финансовата документация, изготвена от агенциите, в пълен, съпоставим и актуализиран вид, на общия уебсайт, създаден от Комисията и децентрализираните агенции към вътрешния сайт на Комисията;

45. призовава междуинституционалната работна група, предвид освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2007 г., да разгледа:

­ причините за проблемите при изпълнението на бюджета, по-специално неприлагането на подход от върха към основата по отношение на бюджетите и персонала на агенциите,

­ въпроса защо в редица агенции непрекъснато възниква проблем със спазването на правилата за набиране на персонал и възлагане на обществени поръчки,

­ придобитите знания от конкретната работа на Европейската служба за борба с измамите във връзка с агенциите,

­ как може да се повиши разходната ефективност при прилагането на политиките от страна на агенциите, например чрез групиране на административните функции на различни агенции,

­ как различните поддържащи функции и услуги на Комисията могат да станат по-ефективни, с цел да се отговори по-бързо на нуждите на агенциите;

°

° °

46. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на агенциите, предмет на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, Съвета, Комисията и Европейската сметна палата.

(1)

Приети текстове, P6_TA(2008)0495.

(2)

OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)

OВ L 357, 31.12.2002, стр. 72.

(4)

Вж. доводите, които се посочват в проучването на отдел „Бюджетно подпомагане” на Европейския парламент относно освобождаването от отговорност на агенциите във връзка с изпълнението на бюджета, декември 2006 г.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (24.2.2009)

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно финансовото управление и контрола на агенциите на ЕС

(2008/2207 (INI))

Докладчик: Jutta Haug

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

Увод

1. приветства доклада на Европейската комисия до Европейския парламент относно последващите мерки към решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г. (COM(2008)0629);

2. посочва отново, че правото на Общността не съдържа правно определение на агенция и подкрепя определението на агенциите като „органи, създадени от Общностите, които притежават правосубектност”(1); припомня трите категории агенции, които отговарят на това определение: децентрализирани агенции, изпълнителни агенции и други органи;

3. във връзка с това посочва отново термина „децентрализирани агенции” като общ термин за традиционните агенции; счита, че терминът „регулаторна агенция”, който все повече се използва като родов термин, е подвеждащ, тъй като не всички децентрализирани агенции имат регулаторни функции;

4. припомня, че децентрализираните агенции се създават от европейския законодател по редица причини, като например предоставянето на определени услуги, използването на специализирано познание, изпълнението на функции по регулиране и контрол;

5. счита утвърждаването на бюджета на децентрализираните органи и оценката на изпълнението на съответния бюджет за основни отговорности на комисията по бюджети;

Отражение върху бюджета за 2007 г.

6. отбелязва, че през 2007 г. Европейската сметна палата е извършила одит на 23 децентрализирани агенции, 3 изпълнителни агенции и на Агенцията за енергийно снабдяване - орган, създаден по реда на Договора за Евратом;

7. отбелязва, че субсидиите от бюджета на Общността през 2007 г. за децентрализираните агенции възлизат на 452 000 000 евро; подчертава, че над 1 000 000 000 евро са постъпили в бюджетите на агенциите посредством други приходи, като например собствени приходи от такси, вноски от страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и специални вноски от програми на Общността и други;

8. приветства решението на Комисията да изпълни исканията на бюджетния орган да вземе предвид целевите приходи при съставянето на предварителния проектобюджет (ППБ) за децентрализираните агенции за 2009 г.; счита, че това несъмнено е стъпка към по-висока степен на бюджетна прозрачност; отново посочва обаче, че тези агенции, които в голяма степен разчитат на приходи, генерирани от такси, следва все пак да могат да използват инструмента за целеви приходи, за да разполагат с бюджетната гъвкавост, от която имат нужда;

9. посочва, че за децентрализираните агенции бюджетният орган е дал разрешение за 3487,5 длъжности в техните щатни разписания; отбелязва, че съгласно предоставените от Сметната палата документи са били заети 2823 длъжности, наред с 961,5 длъжности от договорно наети служители или национални експерти;

10. във връзка с това отбелязва затрудненията на децентрализираните агенции, които назначават висококвалифицирани служители и експерти; отправя покана към Комисията и Европейската служба за подбор на персонал да повишат своите усилия за подпомагане;

11. във връзка с това ще направи много внимателна оценка на проучването „Възможност и приложимост на създаването на общи служби за подпомагане на агенциите на ЕС”;

12. отбелязва, че през 2007 г. три изпълнителни агенции са поели задължения за около 550 000 000 евро от средствата за финансиране на програми на Общността; в допълнение към бюджетните кредити за оперативни разходи 47 000 000 евро са били използвани за административни цели, т.е. за дейността на съответната изпълнителна агенция; отбелязва, че 119 временно наети служители и 279 договорно наети служители са работили в тези агенции;

13. посочва отново факта, че сумите, получени от пакетите за оперативните програми, се използват за финансиране на чисто административни операции; отправя покана на комисията по бюджетен контрол да следи внимателно бъдещото развитие по отношение на изнасянето на административни задачи на Комисията;

14. отбелязва, че Агенцията за снабдяване на Евратом работи като административно звено на Комисията, което намира отражение в бюджетната номенклатура и във факта, че генералният директор е служител на Европейската комисия;

15. настоятелно призовава Сметната палата, в името на прозрачността, да разгледа трите категории агенции в следващия годишен доклад;

Междуинституционален диалог

16. приветства решението на Председателския съвет, взето на 18 декември 2008 г., да се номинират 5 членове на ЕП за делегацията на Европейския парламент в междуинституционалната работна група относно ролята на регулаторните агенции;

17. счита резолюцията на Парламента от 21 октомври 2008 г. относно стратегия за бъдещото уреждане на институционалните аспекти на регулаторните агенции(2) за мандат за работата на делегацията на Парламента в междуинституционалната работна група;

18. набляга на необходимостта от определяне на минимални общи стандарти във връзка със създаването на бъдещи децентрализирани агенции;

19. изразява увереност, че оценката на децентрализираните агенции, която беше започната и се контролира от Комисията и следва да бъде завършена до края на 2009 г., ще допринесе за оценката на пропуските и недостатъците на агенциите; изразява задоволство, че Комисията създаде компетентна група, която да започне проучването;

20. очаква резултатът от работата на междуинституционалната работна група да покаже силните страни на децентрализираните агенции в административната структура на Европейския съюз.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.2.2009

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Paul Rübig

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 

(1)

Вж. доводите, които се посочват в проучването на отдел „Бюджетно подпомагане” на Европейския парламент относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета , декември 2006 г.

(2)

Приети текстове, P6_TA(2008)0495.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren, Маруся Иванова Любчева, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vasilica Viorica Dăncilă, Edit Herczog

Правна информация - Политика за поверителност