BETÆNKNING om økonomisk forvaltning og kontrol af europæiske agenturer

19.3.2009 - (2008/2207(INI))

Budgetkontroludvalget
Ordfører: Christofer Fjellner

Procedure : 2008/2207(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0148/2009
Indgivne tekster :
A6-0148/2009
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om økonomisk forvaltning og kontrol af europæiske agenturer

(2008/2207(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens beretning til Europa-Parlamentet af 15. oktober 2008 om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2006 (KOM(2008)0629) og Kommissionens arbejdsdokument (SEK(2008)2579), som ledsagede det,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2008 med titlen Europæiske agenturer – vejen frem (KOM(2008)0135),

–   der henviser til sin beslutning af 21. oktober 2008 om en strategi for den fremtidige regulering af de institutionelle aspekter ved reguleringsagenturer[1],

   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[2],

   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[3], særlig artikel 96,

   der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 5/2008 om den Europæiske Unions organer: resultatopnåelse,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A6-0148/2009),

A. der henviser til, at denne beslutning for hvert enkelt organ, jf. artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, indeholder de horisontale bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelserne i henhold til artikel 96 i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, og artikel 3 i Bilag V, til Parlamentets forretningsorden,

B.  der henviser til, at efter ovennævnte meddelelse fra Kommissionen, har Parlamentet, Rådet og Kommissionen relanceret projektet med udarbejdelse af fælles rammer for agenturerne og nedsættelsen af en interinstitutionel arbejdsgruppe,

1.  bemærker, at i 2007 reviderede Den Europæiske Revisionsret 23 decentrale agenturer, 3 forvaltningsorganer og Forsyningsagenturet, et organ, der er oprettet i henhold til Euratom-traktaten; bemærker, at tilskuddene fra fællesskabsbudgettet i 2007 til decentrale agenturer beløb sig til 452 000 000 EUR; understreger, at der er blevet afsat mere end 1 000 000 000 EUR til agenturernes budgetter gennem andre indtægter, såsom egne indtægter fra gebyrer, bidrag fra EFTA-lande og særlige bidrag fra fællesskabsprogrammer;

2.  bemærker, at antallet af agenturer, der er underlagt dechargeproceduren, er vokset kraftigt i de senere år, fra 8 i 2000 til 21 decentraliserede plus tre forvaltningsorganer i 2007, fraregnet tre agenturer, der revideres af Revisionsretten, men ikke er underlagt Parlamentets dechargeprocedure;

3.  påpeger, at budgetmyndigheden har givet bemyndigelse til 3 487,5 stillinger i stillingsfortegnelsen for decentrale agenturer; bemærker, at ifølge Revisionsrettens oplysninger er 2 823 stillinger blevet besat direkte, mens 961,5 stillinger er besat med kontraktansatte og nationale eksperter;

4.  glæder sig over Kommissionens ovennævnte beretning til Europa-Parlamentet om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2006;

5.  understreger på ny, at fællesskabsretten ikke har nogen juridisk definition af et agentur, og er enig i definitionen af agenturer som "organer nedsat af Fællesskaberne, der er juridiske personer"[4]; minder om de tre kategorier af agenturer, der er i overensstemmelse med denne definition, dvs. decentrale agenturer, forvaltningsorganer og andre organer;

6.  bekræfter i denne forbindelse betegnelsen "decentralt agentur" som en overordnet betegnelse for de traditionelle agenturer; mener, at udtrykket "reguleringsorgan", som i stigende grad anvendes som det generiske udtryk, er misvisende, da ikke alle decentrale agenturer har tilsynsopgaver;

7.  minder om, at decentrale agenturer oprettes gennem fællesskabslovgivningen med en række forskellige formål såsom levering af bestemte tjenester, ansættelse af specialister og eksperter og udførelse af tilsynsopgaver;

8.  anser udarbejdelsen af de decentraliserede organers budget og vurderingen af gennemførelsen af det pågældende budget for at være et af Budgetudvalgets grundlæggende ansvarsområder;

9.  opfordrer indtrængende Revisionsretten til af hensyn til gennemskueligheden at medtage de tre kategorier af agenturer i den næste årsberetning;

10.  bemærker, at Revisionsretten har registreret en forbedring med hensyn til den finansielle disciplin i forhold til regnskabsåret 2006, men at der fortsat forekommer mangler i nogle agenturer med hensyn til ansættelse og indkøb, og at de anvisningsberettigede skal tage disse spørgsmål op;

11.  beklager, at Revisionsretten på ny har konstateret alvorlige problemer i mange agenturer med hensyn til anvendelsen af indkøbsreglerne og tjenestemandsvedtægten; kan ikke længere acceptere disse mangler, der har eksisteret i mange år; mener, at ændringen af forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 ikke vil afhjælpe disse problemer, og at der er behov for en omfattende revision af rammebestemmelserne;

12.  tager Kommissionens bemærkning til efterretning, ifølge hvilken der er ydet den nødvendige støtte til de agenturer, der ønsker at migrere til periodiseret regnskabsførelse; bemærker, at agenturerne i nogle tilfælde har anset denne støtte for at være utilstrækkelig;

Budgetplanlægning og -gennemførelse

13.  bemærker, at problemet med agenturer, der overvurderer deres likviditetsbehov, blev taget op i den ændrede forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, som indeholder bestemmelser, der skærper agenturernes forpligtelse til i deres betalingsanmodninger at fremlægge præcise prognoser for deres reelle likviditetsbehov i løbet af året for at undgå unødige pengeoverførsler;

14.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at overveje teknisk kompensation, for at sænke overskuddet i tilfælde af lave gennemførelsessatser og et vedvarende højt antal ubesatte stillinger, hvilket også vil medføre en reduktion i de formålsbestemte indtægter;

15.  bemærker i denne forbindelse de vanskeligheder, de decentrale agenturer har med at rekruttere højt kvalificeret personale og eksperter; opfordrer Kommissionen og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor til at forbedre deres støtteindsats;

16.  opfordrer indtrængende Kommissionen til fortsat at kontrollere agenturernes budgetgennemførelse for 2008 og 2009 og at foretage de nødvendige justeringer af agenturernes budgetforslag;

17.  glæder sig over Kommissionens bestræbelser på siden det foreløbige budgetforslag (FBF) for 2009 systematisk at tage hensyn til de sidst kendte overskud (i tilfældet med FBF for 2009, dem fra år n-2) når den beregner fællesskabsbidraget; opfordrer Kommissionen til, for at forbedre gennemsigtigheden og effektiviteten, som princip at forelægge detaljerede oplysninger om udregnings- og regnskabsprocedurerne for alle typer formålsbestemte indtægter, der står til rådighed for agenturet, især dem, der stammer fra tidligere års overskud;

18.  bifalder Kommissionens beslutning om at følge budgetmyndighedens anmodning om, at der tages hensyn til de formålsbestemte indtægter under udarbejdelsen af det foreløbige budgetforslag for de decentrale agenturer for 2009; mener, at dette utvivlsomt er et skridt i retning af mere budgettransparens;

19.  gør opmærksom på, at den nuværende anvendelse af instrumenterne med formålsbestemte indtægter stadig indebærer en risiko for budgetgennemsigtigheden og for den forsvarlige økonomiske forvaltning af EU's midler, idet det fortsat er vanskeligt at udarbejde skøn over de formålsbestemte indtægter, og fordi de forskellige former, oprindelsesår og procedurer for frigørelse af disse indtægter ikke gør det muligt at integrere dem i budgetplanlægningen og -forvaltningen på en tydelig måde;

20.  bemærker, at tre forvaltningsorganer i 2007 afgav forpligtelser for hen ved 550 000 000 EUR af midlerne fra Fællesskabets programmer; ud over aktionsbevillingerne blev der anvendt 47 000 000 EUR til administrative formål, dvs. til drift af de pågældende forvaltningsorganer; bemærker, at der var 119 midlertidigt ansatte og 279 kontraktansatte i disse agenturer;

21.  gentager, at de beløb, der tages fra de operationelle programmers budget, anvendes til at finansiere rent administrative funktioner; opfordrer Budgetkontroludvalget til nøje at overvåge den fremtidige udvikling af outsourcing af Kommissionens administrative opgaver;

22.  bemærker, at Euratoms Forsyningsagentur fungerer som en administrativ enhed i Kommissionen, hvilket afspejles i kontoplanen og i det faktum, at generaldirektøren er ansat i Kommissionen;

Overholdelse af de finansielle bestemmelser og tjenestemandsvedtægten

23.  anser der for et alvorligt problem, at en række agenturer gentagne gange er blevet kritiseret for ikke at følge reglerne såsom forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, i særdeleshed indkøbsreglerne og tjenestemandsvedtægten; bemærker, at hovedårsagen er, at de fleste regler er udformet med henblik på større institutioner og at de fleste af de små agenturer ikke har den kritiske masse, der er nødvendig for at opfylde disse lovgivningsmæssige krav;

24.  beklager, at Kommissionen, på trods af Parlamentets anmodning i 2006-dechargebeslutningerne vedrørende agenturerne, ikke har fremlagt en hurtig løsning, og anmoder derfor Kommissionen om på ny at søge en hurtig løsning for at styrke effektiviteten ved at samle de forskellige agenturers administrative funktioner i samme gruppe;

25.  opfordrer Kommissionen til at styrke sin indsats for at yde al den nødvendige administrative bistand til de relativt små og navnlig de nyoprettede agenturer; opfordrer i betragtning af tidligere negative erfaringer Kommissionen til snarest at udsende særlige retningslinjer for agenturerne vedrørende anvendelse af de finansielle bestemmelser i forbindelse med ansættelse, offentlige indkøb m.m.;

26.  vil i denne forbindelse meget nøje vurdere undersøgelsen med titlen "Muligheden for og gennemførligheden af at etablere fælles støttetjenester for fællesskabsagenturer", som er bestilt af Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget;

Intern revision

27.  er tilfreds med, at Kommissionens interne revisionstjeneste, i sin årlige aktivitetsrapport for 2007 fjernede sit forbehold fra året før, hvor den erklærede, at den på grund af manglende ressourcer ikke var i stand til at revidere hvert enkelt operationelt decentralt agentur en gang om året;

28.  glæder sig over det pragmatiske samarbejde mellem Kommissionens interne revisorer og andre med ansvar for den interne revision i agenturerne;

29.  minder om, at Parlamentet i sin 2006-dechargebeslutning vedrørende agenturerne opfordrede disse til at oplyse, om og hvordan de ville opfylde deres forpligtelser i forhold til forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 til at forelægge dechargemyndigheden og Kommissionen en årlig beretning om intern revision; beklager, at selv om 21 agenturer er underlagt dechargeproceduren for 2007, har Parlamentet kun modtaget sådanne beretninger fra to af dem (Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur);

Evaluering af agenturernes resultater

30.  bemærker, at Kommissionen har fulgt op på beslutningerne om decharge for 2006 og i september 2008 afsluttede:

a) en oversigt over evalueringen af de europæiske decentrale agenturers rolle, der indeholder en fortegnelse over de agenturer, der allerede er blevet evalueret, og en sammenfatning af de vigtigste resultater,

b) et dokument om status over og planlægningen af evalueringen af de decentrale agenturer, og

c) en "metaevaluering" af de decentrale agenturer: en tværgående analyse af resultaterne af evalueringen, udarbejdet af en ekstern leverandør;

31.  er overbevist om, at den evaluering af de decentrale agenturer, som er indført og overvåget af Kommissionen, og som skal være afsluttet inden udgangen af 2009, vil bidrage til vurderingen af manglerne i agenturerne; er tilfreds med, at Kommissionen har oprettet en referencegruppe, der skal iværksætte undersøgelsen;

32.  minder om Kommissionens horisontale evaluering af de decentrale agenturer, der er omtalt i ovennævnte meddelelse, og hvis resultat skal foreligge i 2009-10; opfordrer Kommissionen til at sikre, at evalueringerne af agenturerne bliver mere gennemsigtige til gavn for både agenturerne og de interesserede parter;

Disciplinære procedurer

33.  minder om, at Parlamentet i sine beslutninger om decharge for 2006 vedrørende agenturerne opfordrede disse til at overveje et fælles disciplinærudvalg for agenturerne; bemærker, at der er gjort fremskridt, men at der fortsat er vanskeligheder, navnlig på grund af problemer med at få personale fra den relevante stillingsgruppe som medlemmer af dette udvalg; opfordrer agenturerne til at oplyse dechargemyndigheden, hvorvidt det fælles disciplinærudvalg lader sig indføre, og om nødvendigt at foreslå en alternativ løsning;

Revisionsrettens særberetning nr. 5/2008

34.  glæder sig over Revisionsrettens rettidige offentliggørelse af den nævnte særberetning, og opfordrer indtrængende de decentrale agenturer til at tage de mangler op, der er omtalt i rapporten, og at træffe foranstaltninger, der er i overensstemmelse med Revisionsrettens henstillinger;

35.  påpeger, at agenturernes basisretsakter skal indeholde en klar definition af deres opgaver og kompetencer og sætte fokus på den resultatbaserede metode, agenturerne arbejder på;

36.  understreger, at agenturerne skal udarbejde flerårige arbejdsprogrammer i overensstemmelse med den flerårige fællesskabsstrategi inden for sektoren; mener, at det pågældende årlige arbejdsprogram bør opstille klare, specifikke og kvantificerbare mål, som skal udgøre grundlaget for handlinger, ressourcer, metoder og tidsplaner for at sikre, at de forventede resultater nås; understreger, at arbejdsprogrammerne bør respektere begrænsningerne i budgettet, som er godkendt af budgetmyndigheden;

37.  kræver, at EU-agenturernes bestyrelser sikrer den størst mulige overensstemmelse mellem planlægningen af opgaverne og ressourcerne (både de finansielle og menneskelige ressourcer) ved at indføre opstilling og forvaltning af budgettet efter aktivitetsområder (ABB), og understreger, at agenturerne er omfattet af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og budgetdisciplin;

38.  bemærker, at det enkelte agenturs arbejde bør ledsages af en risikovurdering for at opnå det optimale udbytte af udgifterne og af forvaltningen af de menneskelige ressourcer;

39.  anbefaler, at Revisionsretten fortsat reviderer agenturernes forvaltning regelmæssigt, men at den i endnu højere grad fokuserer på agenturernes interne effektivitet og bedømmer, i hvor høj grad de overholder dens henstillinger;

Interinstitutionel dialog om fælles rammer for agenturerne

40.  minder om sit forslag, som var indeholdt i ovennævnte beslutning, om at den interinstitutionelle arbejdsgruppe bl.a. bør tage sig af behovet for en standardmetode til fremlæggelse af agenturernes aktiviteter i løbet af det pågældende regnskabsår;

41.  udtrykker tilfredshed med Formandskonferencens beslutning af 18. december 2008 om at udnævne fem medlemmer til Europa-Parlamentets delegation til den interinstitutionelle arbejdsgruppe om forvaltningsorganernes rolle;

42.  anser Parlamentets ovennævnte beslutning af 21. oktober 2008 om en strategi for den fremtidige regulering af de institutionelle aspekter ved reguleringsagenturer[5] som mandat til, at Parlamentets delegation kan deltage i den interinstitutionelle arbejdsgruppe;

43.  understreger behovet for at fastsætte fælles mindstestandarder med hensyn til oprettelsen af fremtidige decentrale agenturer;

44.  anmoder Kommissionen og agenturerne om i mellemtiden at stille den finansielle dokumentation, som agenturet har udarbejdet, til rådighed i komplet, sammenlignelig og ajourført form på det fælles websted, Kommissionen og de decentrale agenturer har oprettet på Kommissionens intranet;

45.  opfordrer den interinstitutionelle arbejdsgruppe til, i lyset af dechargeproceduren for 2007, at overveje

­ årsagerne til problemerne med budgetgennemførelsen, navnlig manglen på en top-down-metode vedrørende agenturernes budget og personalesituation,

­ spørgsmålet om, hvorfor efterlevelse af reglerne om rekruttering og indkøb er et tilbagevendende problem i mange agenturer,

­ de specifikke erfaringer, som Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig har indhøstet i forbindelse med agenturerne,

­ hvordan agenturernes gennemførelse af foranstaltninger kan gøres mere omkostningseffektiv, f.eks. ved at samle de forskellige agenturers administrative funktioner i samme gruppe,

­ hvordan Kommissionens forskellige hjælpefunktioner og -tjenester kan gøres mere reaktive, så der kan reageres hurtigere på agenturernes behov;

°

°          °

46.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til de agenturer, der er underlagt dechargeproceduren, til Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret.

  • [1]  Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0495.
  • [2]  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
  • [3]  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
  • [4]  Se argumenterne i undersøgelsen af decharge for agenturerne, offentliggjort af Europa-Parlamentets kontor for budgetassistance, december 2006.
  • [5]  Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0495.

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET (24.2.2009)

til Budgetkontroludvalget

om økonomisk forvaltning og kontrol af europæiske agenturer
(2008/2207(INI))

Rådgivende ordfører: Jutta Haug

FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Indledning

1.  glæder sig over Kommissionens beretning til Europa-Parlamentet om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2006 (KOM(2008)0629);

2.  understreger igen, at fællesskabsretten ikke har nogen juridisk definition af et agentur, og er enig i definitionen af agenturer som "organer nedsat af Fællesskaberne, der er juridiske personer"[1]; minder om de tre kategorier af agenturer, der matcher denne definition: decentrale agenturer, forvaltningsorganer og andre organer;

3.  gentager i denne forbindelse betegnelsen "decentralt agentur" som en overordnet betegnelse for de traditionelle agenturer; mener, at udtrykket "reguleringsorgan", som i stigende grad anvendes som det generiske udtryk, er misvisende, da ikke alle decentrale agenturer har reguleringsopgaver;

4.  minder om, at decentrale agenturer oprettes af den europæiske lovgivende myndighed af en række forskellige årsager såsom levering af bestemte tjenester, ansættelse af specialister og eksperter og udførelse af reguleringsopgaver;

5.  anser opstillingen af de decentraliserede organers budget og vurderingen af gennemførelsen af det pågældende budget for Budgetudvalgets grundlæggende ansvar;

Budgetmæssige konsekvenser 2007

6.  bemærker, at Den Europæiske Revisionsret i 2007 reviderede 23 decentrale agenturer, 3 forvaltningsorganer og Det Internationale Energiagentur, et organ, der er oprettet i henhold til Euratom-traktaten;

7.  bemærker, at tilskuddene fra fællesskabsbudgettet i 2007 til decentrale agenturer beløb sig til 452 000 000 EUR; understreger, at der er blevet afsat mere end 1 000 000.000 EUR til agenturernes budgetter gennem andre indtægter, såsom egne indtægter fra gebyrer, bidrag fra EFTA-lande og særlige bidrag fra fællesskabsprogrammer mv.;

8.  bifalder Kommissionens beslutning om at følge budgetmyndighedens anmodning om, at der tages hensyn til de formålsbestemte indtægter under udarbejdelsen af det foreløbige budgetforslag for de decentrale agenturer for 2009; mener, at det utvivlsomt er et skridt i retning af mere budgettransparens; gentager imidlertid, at de agenturer, der i vid udstrækning er afhængige af indtægter fra gebyrer, stadig skal kunne anvende instrumentet formålsbestemte indtægter, for at give dem den budgetfleksibilitet, de har behov for;

9.  påpeger, at budgetmyndighederne har godkendt 3 487,5 stillinger i stillingsfortegnelsen for decentrale agenturer; bemærker, at ifølge Revisionsrettens dokumenter er 2 823 stillinger blevet besat direkte samt 961,5 stillinger besat med kontraktansatte eller nationale eksperter;

10. bemærker i denne forbindelse de vanskeligheder, decentrale agenturer har med at rekruttere højt kvalificeret personale og eksperter; opfordrer Kommissionen og EPSO til at intensivere deres bestræbelser på at hjælpe;

11. vil i denne forbindelse meget nøje vurdere undersøgelsen "Muligheden for og gennemførligheden af at etablere fælles støttetjenester for fællesskabsagenturer", som er bestilt af Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget;

12. bemærker, at i der 2007 af tre forvaltningsorganer blev afgivet forpligtelse for hen ved 550 000 000 EUR af midlerne fra Fællesskabernes programmer; ud over aktionsbevillingerne blev der anvendt 47 000 000 EUR til administrative formål, dvs. til drift af de pågældende forvaltningsorganer; bemærker, at der var 119 midlertidigt ansatte og 279 kontraktansatte i disse agenturer;

13. gentager, at de beløb, der tages fra de operationelle programmers budget, anvendes til at finansiere rent administrative funktioner; opfordrer Budgetkontroludvalget til nøje at overvåge den fremtidige udvikling af outsourcing af Kommissionens administrative opgaver;

14. bemærker, at Euratoms Forsyningsagentur fungerer som en administrativ enhed i Kommissionen, hvilket afspejles i kontoplanen og i det faktum, at generaldirektøren er ansat i Kommissionen;

15. opfordrer indtrængende Revisionsretten til, af klarhedshensyn, at overveje de tre kategorier af agenturer i den næste årsberetning;

Interinstitutionel dialog

16. udtrykker tilfredshed med Formandskonferencens beslutning af 18. december 2008 om at udnævne fem medlemmer til Europa-Parlamentets delegation til den interinstitutionelle arbejdsgruppe om forvaltningsorganernes rolle;

17. anser Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om en strategi for den fremtidige regulering af de institutionelle aspekter ved reguleringsagenturer[2] som mandat til, at Parlamentets delegation kan deltage i den interinstitutionelle arbejdsgruppe;

18. understreger behovet for at fastsætte fælles mindstestandarder med hensyn til oprettelsen af fremtidige decentrale agenturer;

19. er overbevist om, at den evaluering af decentrale agenturer, som er indført og overvåget af Kommissionen, og som skal være afsluttet inden udgangen af 2009, vil bidrage til vurderingen af manglerne i agenturerne; er tilfreds med, at Kommissionen har oprettet en referencegruppe, der skal iværksætte undersøgelsen;

20. forventer, at resultaterne af den interinstitutionelle arbejdsgruppe vil vise, hvilke fordele de decentrale agenturer har i EU's administrative struktur.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.2.2009

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Paul Rübig

  • [1]  Se argumenterne i undersøgelsen af decharge for agenturerne, offentliggjort af Europa-Parlamentets kontor for budgetassistance, december 2006.
  • [2]  Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0495.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

16.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Vasilica Viorica Dăncilă, Edit Herczog