MIETINTÖ EU:n virastojen varainhoidosta ja valvonnasta

  19.3.2009 - (2008/2207(INI))

  Talousarvion valvontavaliokunta
  Esittelijä: Christofer Fjellner

  Menettely : 2008/2207(INI)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0148/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0148/2009
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  EU:n virastojen varainhoidosta ja valvonnasta

  (2008/2207(INI))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission 15. lokakuuta 2008 Euroopan parlamentille antaman kertomuksen varainhoitovuotta 2006 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (KOM(2008)0629) sekä komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)2579),

  –   ottaa huomioon komission 11. maaliskuuta 2008 antaman tiedonannon "Euroopan unionin virastot – tulevaisuuden näkymiä" (KOM(2008)0135),

  –   ottaa huomioon 21. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman strategiasta sääntelyvirastojen institutionaalisten näkökohtien ratkaisemiseksi tulevaisuudessa[1],

     ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002,[2],

     ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 23. joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[3], ja etenkin asetuksen 96 artiklan,

     ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 5/2008 "Unionin virastojen toiminnan tuloksellisuus",

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

  –   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A6‑0148/2009),

  A. ottaa huomioon, että tämä päätöslauselma sisältää asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklan mukaisesti kullekin elimelle asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 96 artiklan sekä Euroopan parlamentin työjärjestyksen liitteen V 3 artiklan mukaisesti myönnettyyn vastuuvapauspäätökseen liittyvät horisontaaliset huomiot,

  B.  ottaa huomioon, että komission hyväksyttyä edellä mainitun tiedonantonsa Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat käynnistäneet uudelleen hankkeen virastojen yhteisen toimintakehyksen laatimiseksi ja perustaneet toimielinten välisen työryhmän,

  Johdanto

  1.  panee merkille, että vuonna 2007 Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkasti 23 hajautettua virastoa, kolme toimeenpanovirastoa ja Euratomin hankintakeskuksen, joka on Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettu elin; panee merkille, että vuonna 2007 yhteisön talousarviosta maksettiin hajautetuille virastoille tukea yhteensä 452 miljoonaa euroa; korostaa, että virastojen talousarvioissa oli yli miljardi euroa muita tuloja, kuten maksuihin perustuvia omia tuloja, EFTA-maiden maksuosuuksia sekä erityisrahoitusta yhteisön ohjelmista;

  2.  toteaa, että vastuuvapausmenettelyn kohteena olevien virastojen määrä on viime vuosina kasvanut huomattavasti kahdeksasta virastosta vuonna 2000 21 hajautettuun elimeen ja kolmeen toimeenpanovirastoon vuonna 2007, kun huomioon ei oteta kolmea virastoa, joiden tarkastuksen suorittaa Euroopan tilintarkastustuomioistuin mutta joille Euroopan parlamentti ei myönnä vastuuvapautta;

  3.  huomauttaa, että budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt hajautettujen virastojen henkilöstötaulukoissa 3 487,5 virkaa; panee merkille, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimittamien asiakirjojen mukaan 2 823 virkaa on täytetty sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja kansallisten asiantuntijoiden 961,5 toimen lisäksi;

  4.  pitää myönteisenä komission edellä mainittua kertomusta varainhoitovuotta 2006 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta;

  5.  korostaa jälleen, että yhteisön lainsäädäntöön ei sisälly määritelmää erillisvirastosta ja kannattaa erillisvirastojen määrittämistä "yhteisöjen perustamiksi elimiksi, joilla on oikeushenkilöllisyys"[4]; muistuttaa, että määritelmään mahtuu kolmentyyppisiä erillisvirastoja, nimittäin hajautetut virastot, toimeenpanovirastot ja muut elimet;

  6.  toistaa tässä yhteydessä, että termi "hajautetut erillisvirastot" on yleistermi, jolla viitataan perinteisiin erillisvirastoihin; katsoo, että termi "sääntelyvirasto", jota käytetään enenevässä määrin yleisterminä, on harhaanjohtava, koska kaikilla hajautetuilla virastoilla ei ole sääntelytehtäviä;

  7.  muistuttaa, että Euroopan unionin lainsäätäjä perustaa hajautettuja virastoja monista syistä, kuten tiettyjen palvelujen tarjoamista, erityisasiantuntijoiden palkkaamista sekä sääntely- ja seurantatehtävien hoitamista varten;

  8.  katsoo, että sen budjettivaliokunnan perustehtäviin kuuluu vahvistaa hajautettujen erillisvirastojen talousarviot ja arvioida niiden toteutusta;

  9.  kehottaa Euroopan tilintarkastustuomioistuinta tarkastelemaan avoimuussyistä näitä kolmea virastoryhmää seuraavassa vuosikertomuksessaan;

  10. huomauttaa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin havaitsi rahoituskurin parantuneen varainhoitovuodesta 2006, mutta joissakin virastoissa oli silti rekrytoinnin ja hankintojen alalla puutteita, joihin tulojen ja menojen hyväksyjien on puututtava;

  11. pitää valitettavana sitä, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin havaitsi jälleen monissa virastoissa vakavia hankintasääntöjen ja henkilöstösääntöjen täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia; ei hyväksy sitä, että nämä ongelmat ovat jatkuneet monia vuosia; katsoo, ettei asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 tarkistaminen poista näitä ongelmia ja että oikeudellista kehystä on muutettava perinpohjaisesti;

  12. ottaa huomioon, että komission mukaan virastoille, jotka halusivat siirtyä suoriteperusteiseen kirjanpitoon, annettiin kaikki tarvittava tuki; ottaa huomioon, että joissakin tapauksissa virastot pitivät tukea riittämättömänä;

  Talousarvion laatiminen ja toteuttaminen

  13. toteaa, että virastojen käteisvaratarpeen yliarviointia koskevaa ongelmaa käsiteltiin tarkistetussa asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2343/2002, joka sisältää määräyksiä virastojen velvollisuudesta esittää maksupyynnöissään tarkka arvio todellisesta käteisvaratarpeestaan koko vuoden aikana tarpeettoman kassavirran välttämiseksi;

  14. kehottaa komissiota harkitsemaan teknisen toimenpiteen toteuttamista ylijäämien pienentämiseksi, mikäli täytäntöönpanoaste on alhainen ja avoimia virkoja jatkuvasti paljon, sillä nämä tekijät laskevat käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrän tarvetta;

  15. ottaa tätä taustaa vasten huomioon, että hajautettujen virastojen on vaikeaa rekrytoida erittäin pätevää henkilökuntaa ja asiantuntijoita; kehottaa komissiota ja Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimistoa tehostamaan tukitoimiaan;

  16. kehottaa komissiota valvomaan edelleen virastojen talousarvion toteutumista vuonna 2008 ja 2009 ja korjaamaan tarvittaessa virastojen talousarvioesityksiä;

  17. on tyytyväinen komission ponnisteluihin, sillä vuoden 2009 alustavassa talousarvioesityksessä otetaan yhteisön rahoitusosuutta laskettaessa järjestelmällisesti huomioon viimeiset tiedossa olevat ylijäämät (vuoden 2009 alustavassa talousarvioesityksessä vuosi n-2); avoimuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi kehottaa komissiota antamaan ensisijaisesti yksityiskohtaisia tietoja virastojen käytettävissä olevien kaikenlaisten käyttötarkoitukseensa sidottujen ja etenkin edellisten vuosien ylijäämistä koostuvien tulojen laskemis- ja merkintämenetelmistä;

  18. pitää myönteisenä komission päätöstä noudattaa budjettivallan käyttäjän pyyntöjä ja ottaa käyttötarkoitukseen sidotut tulot huomioon laatiessaan hajautettujen virastojen alustavaa talousarvioesitystä vuodeksi 2009; katsoo, että tämä epäilemättä edistää talousarvion avoimuutta;

  19. kiinnittää huomiota siihen, että käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevien välineiden nykyiseen käyttöön liittyy yhä riskejä, jotka koskevat talousarvion avoimuutta ja EU:n varojen moitteetonta varainhoitoa, koska käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja on vaikeaa arvioida ja koska käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen eri tyyppien, alkuperävuosien ja vapauttamismenettelyjen vuoksi näitä tuloja ei voida sisällyttää talousarvion suunnitteluun ja toteuttamiseen selvällä tavalla;

  20. panee merkille, että vuonna 2007 kolme toimeenpanovirastoa teki yhteisön ohjelmiin liittyvien määrärahojen maksusitoumuksia noin 550 000 000 euron verran; toimintamäärärahojen lisäksi 47 000 000 euroa käytettiin hallinnollisiin tarkoituksiin, ts. kyseisten toimeenpanovirastojen toimintaan; panee merkille, että näissä virastoissa työskenteli 119 väliaikaista ja 279 sopimussuhteista toimihenkilöä;

  21. toistaa, että toimintaohjelmien määrärahoista rahoitetaan puhtaasti hallinnollisia operaatioita; kehottaa talousarvion valvontavaliokuntaansa seuraamaan tarkkaan, miten komissio ulkoistaa hallinnollisia vastuitaan tulevaisuudessa;

  22. panee merkille, että Euratomin hankintakeskus toimii komission hallinnollisena yksikkönä, mikä näkyy talousarvionimikkeistössä sekä siinä, että sen pääjohtaja kuuluu komission henkilöstöön;

  Varainhoitosääntöjen ja henkilöstösääntöjen noudattaminen

  23. katsoo vakavaksi ongelmaksi sen, että joitakin virastoja kritisoidaan toistuvasti etenkin hankintoja ja henkilöstöä koskevien sääntöjen, kuten asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 noudattamatta jättämisestä; panee merkille, että pääasiallisin syy tähän on se, että useimmat säännöt on laadittu suurempia elimiä silmällä pitäen, eikä pienistä virastoista suurimmalla osalla ole riittävästi kriittistä massaa voidakseen vastata näihin lainsäädännöllisiin edellytyksiin;

  24. on pahoillaan, että Euroopan parlamentin vuonna 2006 esittämistä virastoja koskevista vastuuvapauspäätöslauselmista huolimatta komissio ei ole esittänyt nopeaa ratkaisua, ja pyytää näin ollen uudelleen, että komissio etsii tehokkuuden edistämiseksi nopeaa ratkaisua yhdistämällä eri virastojen hallinnolliset toimet;

  25. kehottaa komissiota tehostamaan pyrkimyksiään tarjota suhteellisen pienille ja erityisesti vasta perustetuille virastoille kaikki niiden tarvitsema hallinnollinen tuki; muistaa aiemmat kielteiset kokemukset ja kehottaa siksi komissiota antamaan virastoille mahdollisimman pian erityiset ohjeet varainhoitosääntöjen soveltamisesta, henkilökunnan työhönotosta, julkisista hankinnoista jne.;

  26. aikoo tässä mielessä arvioida erittäin tarkkaan budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan tilaaman "Mahdollisuudesta perustaa yhteisiä tukipalveluja EU:n erillisvirastoja varten sekä niiden toteutettavuudesta" otsikoidun tutkimuksen;

  Sisäinen tarkastus

  27. on tyytyväinen, että komission sisäisen tarkistuksen yksikkö poisti vuoden 2007 toimintakertomuksessaan edellistä vuotta koskevan varaumansa ilmoittaessaan, että resurssien puutteen vuoksi se ei voi tarkastaa kaikkia toiminnallisia hajautettuja virastoja kerran vuodessa;

  28. pitää myönteisenä komission sisäisen tarkastajan sekä virastojen sisäisten tarkastajien ja muiden sisäisestä tarkastuksesta vastaavien henkilöiden välistä käytännönläheistä yhteistyötä;

  29. muistuttaa, että Euroopan parlamentti kysyi vuoden 2006 virastoja koskevissa vastuuvapauspäätöslauselmissaan virastoilta, olivatko ne ja miten ne olivat noudattaneet asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 mukaista velvollisuuttaan lähettää vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ja komissiolle vuotuisen kertomuksen sisäisistä tarkastuksista; on pahoillaan, että vaikka vuonna 2007 vastuuvapausmenettelyn kohteena oli 21 virastoa, niistä vain kaksi (Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto) toimitti edellä mainitun kertomuksen Euroopan parlamentille;

  Virastojen toiminnan arviointi

  30. panee merkille, että komissio ryhtyi virastojen vuoden 2006 vastuuvapautta koskevien päätöslauselmien perusteella jatkotoimiin ja sai syyskuussa 2008 valmiiksi seuraavat asiakirjat:

  (a) EU:n hajautettujen virastojen arviointia koskevan yleiskatsauksen, joka sisältää luettelon jo arvioiduista virastoista ja yhteenvedon tärkeimmistä havainnoista;

  (b) asiakirjan hajautettujen virastojen arviointia koskevasta tilanteesta ja suunnittelusta sekä

  (c) ulkoisen toimeksiantajan tekemän, hajautettuja virastoja koskevan metatutkimuksen: monialainen analyysi arvioinnissa tehdyistä havainnoista ("Meta-study on decentralised agencies: cross-cutting analysis of evaluation findings");

  31. on vakuuttunut, että komission käynnistämä ja valvoma hajautettujen virastojen arviointi, joka olisi tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2009 loppuun mennessä, auttaa arvioimaan erillisvirastojen toimintaan liittyviä puutteita; on tyytyväinen siihen, että komissio on perustanut ryhmän tutkimuksen käynnistämiseksi;

  32. muistuttaa edellä mainitussa komission kertomuksessa mainitusta komission hajautettuja virastoja koskevasta horisontaalisesta arviosta, jonka tulokset saataneen vuodenvaihteessa 2009–2010; kehottaa komissiota varmistamaan, että virastojen arviot ovat jatkossa avoimempia niin virastojen kuin sidosryhmienkin etuja silmällä pitäen;

  Kurinpitomenettelyt

  33. muistuttaa, että päätöslauselmissaan vuoden 2006 vastuuvapauden myöntämisestä virastoille parlamentti kehotti virastoja harkitsemaan virastojen välisen kurinpitolautakunnan perustamista; panee merkille, että edistystä on tapahtunut, mutta ongelmia on edelleen erityisesti siksi, että lautakunnan jäseniksi on vaikeaa löytää henkilöitä, jotka olisivat edenneet urallaan riittävän pitkälle; kehottaa virastoja ilmoittamaan vastuuvapauden myöntämisestä vastaavalle viranomaiselle, onko virastojen välinen kurinpitolautakunta toteutettavissa vai ei, ja esittämään tarvittaessa vaihtoehtoisen ratkaisuehdotuksen;

  Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus N:o 5/2008

  34. pitää myönteisenä sitä, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi edellä mainitun erityiskertomuksensa sopivaan aikaan, ja kehottaa hajautettuja virastoja ottamaan kertomuksessa havaitut puutteet huomioon ja toteuttamaan toimia tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti;

  35. huomauttaa, että EU:n virastojen perussäädöksissä täytyy olla selkeä määritelmä virastojen tehtävistä ja toimivaltuuksista, ja korostaa virastojen työn tulostavoitteisiin perustuvaa lähestymistapaa;

  36. painottaa, että virastojen on laadittava monivuotiset toimintasuunnitelmat alaa koskevan monivuotisen yhteisön strategian mukaisesti; vuotuisessa toimintasuunnitelmassa pitää asettaa selkeät, yksilöidyt ja mitattavissa olevat tavoitteet, jotka toimivat toimenpiteiden, resurssien, lähestymistapojen ja aikataulujen pohjana tulostavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi; korostaa, että toimintasuunnitelman on pysyttävä viraston määrärahojen rajoissa, jotka budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt;

  37. pyytää, että EU:n virastojen hallintoneuvostot/johtokunnat varmistaisivat, että tehtävien suunnittelu ja resurssien (sekä taloudellisten resurssien että henkilöstöresurssien) käytön suunnittelu vastaavat mahdollisimman hyvin toisiaan, ottamalla käyttöön toimintoperusteisen budjetoinnin ja toimintojohtamisen, ja korostaa, että virastojen on noudatettava moitteettoman varainhoidon ja budjettikurin periaatetta;

  38. huomauttaa, että kunkin viraston työstä pitäisi tehdä riskiarvio menojen ja henkilöstöjohtamisen optimoimiseksi;

  39. suosittelee, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin jatkaa virastojen toiminnan tuloksellisuuden valvontaa mutta keskittyy vieläkin enemmän viraston sisäisen tehokkuuden sekä asetettujen suositusten noudattamisen arvioimiseen;

  Sääntelyvirastojen yhteistä toimintakehystä koskeva toimielinten välinen vuoropuhelu

  40. muistuttaa suosituksesta, johon viitataan sen edellä mainitussa päätöslauselmassa ja jonka mukaisesti toimielinten välinen työryhmä käsittelee muun muassa tarvetta virastojen yhdenmukaiseen lähestymistapaan, joka koskee virastojen varainhoitovuoden toiminnan esittelyä;

  41. pitää myönteisenä puheenjohtajakokouksen 18. joulukuuta 2008 tekemää päätöstä nimittää viisi jäsentä parlamentin valtuuskuntaan, joka osallistuu sääntelyvirastojen tehtävää käsittelevään toimielinten väliseen työryhmään;

  42. katsoo, että sen edellä mainittu päätöslauselma sääntelyvirastojen institutionaalisten näkökulmien tulevaa sopimusta koskevasta strategiasta on toimeksianto parlamentin valtuuskunnalle toimielinten välisessä työryhmässä;

  43. korostaa tarvetta kehittää yhteiset vähimmäisstandardit hajautettujen virastojen perustamiselle tulevaisuudessa;

  44. pyytää komissiota ja virastoja asettamaan tällä välin saataville virastojen rahoitukseen liittyvät asiakirjat kootusti sekä verrattavissa olevalla ja ajantasaisella tavalla komission perustamassa yhteisessä sivustossa ja hajautetut virastot komission Intranetissä;

  45. kehottaa toimielinten välistä työryhmää tarkastelemaan vuoden 2007 vastuuvapausmenettelyn valossa

  ­ syitä, jotka ovat johtaneet talousarvion toteuttamisongelmiin, etenkin virastojen talousarvioita ja henkilöstöä koskevaan ylhäältä alaspäin suuntautuvan lähestymistavan puutteeseen

  ­ syitä, miksi työhönottoa ja hankintoja koskevien sääntöjen noudattaminen on useissa virastoissa toistuva ongelma

  ­ Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) virastoihin liittyvästä erityistoiminnasta saatuja kokemuksia

  ­ sitä, miten politiikkojen täytäntöönpanosta virastoissa tehdään kustannustehokkaampaa esimerkiksi yhdistämällä useiden virastojen hallinnolliset toimet;

  ­ sitä, kuinka komission eri tukitoimintojen ja -palvelujen reagointinopeutta voitaisiin lisätä, jotta virastojen tarpeisiin voitaisiin vastata nopeammin;

  °

  ° °

  46. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman vastuuvapausmenettelyn kohteena oleville virastoille, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle.

  • [1]  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0495.
  • [2]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [3]  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [4]  Ks. perustelut, jotka esitettiin Euroopan parlamentin talousarvioasioiden tukiyksikön tekemässä tutkimuksessa vastuuvapauden myöntämisestä virastoille (joulukuu 2006).

  budjettivaliokunnaN lAUSUNTO (24.2.2009)

  talousarvion valvontavaliokunnalle

  EU:n virastojen varainhoidosta ja valvonnasta
  (2008/2207(INI))

  Valmistelija: Jutta Haug

  EHDOTUKSET

  Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

  Johdanto

  1.   panee tyytyväisenä merkille komission kertomuksen Euroopan parlamentille varainhoitovuotta 2006 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (KOM(2008)0629);

  2.   korostaa jälleen, että yhteisön lainsäädännössä ei ole erillisviraston oikeudellista määritelmää ja kannattaa erillisvirastojen määrittämistä "yhteisöjen perustamiksi elimiksi, joilla on oikeushenkilöllisyys"[1]; muistuttaa, että määritelmään mahtuu kolmentyyppisiä erillisvirastoja: hajautetut erillisvirastot, toimeenpanovirastot ja muut elimet;

  3.   toistaa tässä yhteydessä, että termi "hajautetut erillisvirastot" on yleistermi, jolla viitataan perinteisiin erillisvirastoihin; katsoo, että termi "sääntelyvirastot", jota käytetään yhä useammin yleisterminä, on harhaanjohtava, koska kaikilla hajautetuilla virastoilla ei ole sääntelytehtäviä;

  4.   muistuttaa, että yhteisön lainsäätäjä perustaa hajautettuja erillisvirastoja lukuisista eri syistä, kuten tiettyjen palveluiden tarjoamiseksi, erikoisasiantuntijoiden palkkaamiseksi sekä sääntely- ja valvontatehtävien hoitamista varten;

  5.   katsoo, että budjettivaliokunnan perustehtäviin kuuluu vahvistaa hajautettujen erillisvirastojen talousarviot ja arvioida niiden toteutusta;

  Talousarviovaikutukset vuonna 2007

  6.   panee merkille, että vuonna 2007 Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkasti 23 hajautettua erillisvirastoa, 3 toimeenpanovirastoa sekä Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti perustetun Euratomin hankintakeskuksen;

  7.   panee merkille, että yhteisön talousarviosta vuonna 2007 hajautetuille erillisvirastoille osoitetut tuet olivat yhteensä 452 000 000 euroa; korostaa, että erillisvirastojen talousarvioon otettiin yli 1 000 000 000 euroa maksuista, EFTA-maiden rahoitusosuuksista ja yhteisön ohjelmiin liittyvistä erityisistä rahoitusosuuksista sekä muista lähteistä saatavina muina tuloina;

  8.   pitää myönteisenä komission päätöstä noudattaa budjettivallan käyttäjän pyyntöjä ja ottaa käyttötarkoitukseen sidotut tulot huomioon laatiessaan hajautettujen erillisvirastojen alustavaa talousarvioesitystä vuodeksi 2009; katsoo, että tämä epäilemättä edistää talousarvion avoimuutta; toistaa kuitenkin, että virastojen, jotka ovat suurelta osin riippuvaisia maksuista saaduista tuloista, pitäisi silti voida käyttää käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen välinettä saadakseen talousarvioonsa tarvittavaa joustoa;

  9.   korostaa, että budjettivallan käyttäjä hyväksyi erillisvirastojen henkilöstötaulukoissa olevat 3 487,5 virkaa; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen toimittamien asiakirjojen mukaan viroista täytettiin 2 823 ja näistä 961,5 oli sopimussuhteista tointa tai kansallisia asiantuntijoita;

  10. panee tässä yhteydessä merkille hajautettujen erillisvirastojen vaikeudet rekrytoida erittäin pätevää henkilöstöä ja asiantuntijoita; kehottaa komissiota ja EPSOa lisäämään tukitoimiaan;

  11. aikoo tässä mielessä arvioida erittäin tarkkaan budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan tilaaman tutkimuksen mahdollisuudesta perustaa yhteisiä tukipalveluja EU:n erillisvirastoja varten sekä niiden toteutettavuudesta;

  12. panee merkille, että vuonna 2007 kolme toimeenpanovirastoa teki yhteisön ohjelmiin liittyvien määrärahojen maksusitoumuksia noin 550 000 000 euron verran; toimintamäärärahojen lisäksi 47 000 000 euroa käytettiin hallinnollisiin tarkoituksiin, ts. kyseisten toimeenpanovirastojen toimintaan; panee merkille, että näissä virastoissa työskenteli 119 väliaikaista ja 279 sopimussuhteista toimihenkilöä;

  13. toistaa, että toimintaohjelmien määrärahoista rahoitetaan puhtaasti hallinnollisia operaatioita; kehottaa talousarvion valvontavaliokuntaa seuraamaan tarkkaan, miten komissio ulkoistaa hallinnollisia vastuitaan tulevaisuudessa;

  14. panee merkille, että Euratomin hankintakeskus toimii komission hallinnollisena yksikkönä, mikä näkyy talousarvionimikkeistössä sekä siinä, että pääjohtaja kuuluu Euroopan komission henkilöstöön;

  15. vaatii tilintarkastustuomioistuinta tarkastelemaan seuraavassa vuosikertomuksessaan avoimuuden vuoksi kolmea eri erillisvirastotyyppiä;

  Toimielinten välinen vuoropuhelu

  16. panee tyytyväisenä merkille puheenjohtajakokouksen 18. joulukuuta 2008 tekemän päätöksen nimittää viisi jäsentä Euroopan parlamentin valtuuskuntaan sääntelyvirastojen roolia pohtivassa toimielinten välisessä työryhmässä;

  17. katsoo, että parlamentin 21. lokakuuta 2008 antama päätöslauselma sääntelyvirastojen institutionaalisten näkökulmien tulevaa sopimusta koskevasta strategiasta[2] on toimeksianto parlamentin valtuuskunnalle toimielinten välisessä työryhmässä;

  18. korostaa tarvetta kehittää yhteiset vähimmäisstandardit hajautettujen erillisvirastojen perustamiselle tulevaisuudessa;

  19. on vakuuttunut, että komission käynnistämä ja valvoma hajautettujen erillisvirastojen arviointi, joka olisi tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2009 loppuun mennessä, auttaa arvioimaan erillisvirastojen toimintaan liittyviä puutteita; on tyytyväinen siihen, että komissio on perustanut ryhmän tutkimuksen käynnistämiseksi;

  20. odottaa, että toimielinten välisen työryhmän tulokset osoittavat, mikä on hajautettujen erillisvirastojen merkitys Euroopan unionin hallintorakenteessa.

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  23.2.2009

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  17

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Paul Rübig

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

   

  • [1]  Ks. Euroopan parlamentin talousarvioasioiden tukiyksikön teettämä tutkimus erillisvirastojen vastuuvapaudesta, joulukuu 2006.
  • [2]  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0495.

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  16.3.2009

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  16

  3

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Vasilica Viorica Dăncilă, Edit Herczog