Postopek : 2008/2207(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0148/2009

Predložena besedila :

A6-0148/2009

Razprave :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Glasovanja :

PV 23/04/2009 - 6.15
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0274

POROČILO     
PDF 151kWORD 101k
19.3.2009
PE 418.394v02-00 A6-0148/2009

o finančnem poslovanju in nadzoru evropskih agencij

(2008/2207(INI))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Christofer Fjellner

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za proračun
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o finančnem poslovanju in nadzoru evropskih agencij

(2008/2207(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu z dne 15. oktobra 2008 o nadaljnjem ukrepanju na podlagi sklepov o razrešnicah za leto 2006 (KOM(2008)0629) in spremnega delovnega dokumenta osebja Komisije (SEC(2008)2579),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2008 z naslovom „Evropske agencije – smernice za prihodnost” (KOM(2008)0135),

–   ob upoštevanju resolucije z dne 21. oktobra 2008 o strategiji za prihodnje reševanje institucionalnih vidikov regulativnih agencij(1),

   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2),

   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3), in zlasti člena 96 te uredbe,

   ob upoštevanju posebnega poročila št. 5/2008 Evropskega računskega sodišča »Agencije Evropske unije: doseganje rezultatov«,

–   ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za proračun (A6‑0148/2009),

A. ker so v resoluciji za vsak organ horizontalne pripombe v smislu člena 185 uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 poleg sklepa o razrešnici v skladu s členom 96 uredbe (ES, Euratom) št. 2343/2002 in člena 3 Priloge V poslovnika Parlamenta,

B.  ker so po sprejetju omenjenega sporočila Komisije Parlament, Svet in Komisija ponovno začeli projekt za opredelitev skupnega okvira za agencije in oblikovali medinstitucionalno delovno skupino,

Uvod

1.  opaža, da je Računsko sodišče leta 2007 revidiralo 23 decentraliziranih agencij, tri izvajalske agencije in agencijo za preskrbo z energijo, organ, ki je bil uveden s pogodbo o Euratomu; ugotavlja, da so subvencije iz proračuna Skupnosti za decentralizirane agencije leta 2007 znašale 452.000.000 EUR; poudarja, da se je v proračune agencij iz drugih virov, na primer z lastnimi prihodki v obliki pristojbin, prispevki držav EFTA in posebnimi prispevki iz programov Skupnosti in drugih programov, nateklo več kot 1.000.000.000 EUR;

2.  ugotavlja, da se je število agencij, ki so vključene v postopek podelitve razrešnice, močno povečalo v zadnjih letih z osem agencij leta 2000 na 21 decentraliziranih in tri izvajalske agencije leta 2007, ne da bi upoštevali tri agencije, ki jih je Računsko sodišče revidiralo, a niso vključene v postopek Parlamenta za podelitve razrešnice;

3. poudarja, da je proračunski organ v kadrovskem načrtu decentraliziranim agencijam odobril 3.487,5 delovnega mesta; ugotavlja, da je bilo sodeč po podatkih iz dokumentov Računskega sodišča zapolnjenih 2.823 delovnih mest, poleg tega pa še 961,5 delovnega mesta s pogodbenimi delavci ali nacionalnimi strokovnjaki;

4.  pozdravlja omenjeno sporočilo Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi sklepov o razrešnicah za leto 2006;

5.  znova poudarja, da zakonodaja Skupnosti ne vsebuje opredelitve agencij, in se zavzema za to, da bi se agencije opredelilo kot „organe, ki jih ustanovi Skupnost in so pravne osebe“(4); znova navaja tri vrste agencij, ki ustrezajo tej opredelitvi, in sicer: decentralizirane agencije, izvajalske agencije in drugi organi;

6.  v zvezi s tem ponavlja, da je izraz „decentralizirane agencije“ splošna oznaka za tradicionalne agencije; meni, da je izraz „regulativna agencija“, ki se vse bolj uporablja kot splošno poimenovanje, zavajajoč, saj vse decentralizirane agencije nimajo regulativnih nalog;

7.  znova opozarja, da evropski zakonodajalec decentralizirane agencije ustanavlja iz različnih razlogov, na primer za opravljanje določenih storitev, zaposlovanje posebnih strokovnjakov, izvajanje regulativnih nalog in spremljanje;

8.  meni, da sta določitev proračuna decentraliziranih organov in ocena izvrševanja tega proračuna osrednji nalogi Odbora za proračun;

9.  poziva Računsko sodišče, naj v naslednjem letnem poročilu zaradi preglednosti obravnava vse tri vrste agencij;

10. ugotavlja, da je Računsko sodišče opazilo izboljšanje glede finančne discipline v primerjavi s proračunskim letom 2006, vendar so pri nekaterih agencijah na področju zaposlovanja in javnega naročanja še vedno prisotne pomanjkljivosti, s katerimi se morajo soočiti odredbodajalci;

11. obžaluje, da je Računsko sodišče pri mnogih agencijah ponovno odkrilo resne težave pri izvajanju pravil javnega naročanja in kadrovskih predpisov; ni pripravljen sprejeti, da te pomanjkljivosti trajajo že več let; meni, da revizija uredbe (ES, Euratom) št. 2343/2002 ne bo rešila teh težav in da bi bilo treba temeljito pregledati pravni okvir;

12. je seznanjen z izjavo Komisije, da so vse agencije, ki so želele prestopiti k ABAC (računovodstvo na podlagi nastanka poslovnih dogodkov), dobile vso potrebno podporo; ugotavlja, da so agencije v nekaterih primerih menile, da podpora ni zadostna;

Načrtovanje in izvrševanje proračuna

13. ugotavlja, da je bilo vprašanje agencij, ki precenjujejo svoje finančne zahteve, obravnavano v revidirani uredbi (ES, Euratom) št. 2343/2002, ki vsebuje določbo za okrepitev obveznosti agencij, da morajo v svojih zahtevkih za plačila predložiti natančno napoved svojih dejanskih finančnih potreb skozi celo leto, da se preprečijo nepotrebni denarni tokovi;

14. poziva Komisijo, naj obravnava tehnični pavšalni odbitek za zmanjšanje presekov v primeru nizkih stopenj izvrševanja in vztrajno visokih stopenj prostih delovnih mest, kar bi sprožilo znižanje namenskih prejemkov;

15. v zvezi s tem opozarja na težave decentraliziranih agencij pri zaposlovanju visokokvalificiranih kadrov in strokovnjakov; poziva Komisijo in Evropski urad za izbor osebja, naj okrepita prizadevanja glede podpore;

16. poziva Komisijo, naj še naprej nadzira izvrševanje proračuna agencij za leto 2008 in 2009 ter izvede potrebne prilagoditve predlogov proračunov agencij;

17. pozdravlja prizadevanja Komisije od predhodnega predloga proračuna za leto 2009, da bo pri izračunu prispevka Skupnosti sistematično upoštevala zadnje znane presežke (v primeru predhodnega predloga proračuna za leto 2009, tiste iz leta n-2); za boljšo preglednost in učinkovitost poziva Komisijo, naj kot glavno pravilo zagotovi podrobne informacije o postopkih izračuna in utemeljitve vseh vrst namenskih prejemkov, s katerimi razpolagajo agencije, zlasti tistih, ki so posledica presežkov prejšnjih let;

18. pozdravlja sklep Komisije, da bo upoštevala zahteve proračunskega organa in pri pripravi predhodnega predloga proračuna decentraliziranih agencij za leto 2009 upoštevala namenske prejemke; meni, da je to nedvomno korak k večji proračunski preglednosti;

19. opozarja, da sedanja uporaba instrumentov namenskih prejemkov še vedno ogroža preglednost proračuna in dobro finančno poslovodenje sredstev EU, ker so ocene namenskih prejemkov še vedno težavne in ker različne vrste, leta izvora in postopki za sprostitev namenskih prejemkov ne omogočajo njihove vključitve v proračunsko načrtovanje in upravljanje na jasen način;

20. ugotavlja, da so tri izvajalske agencije v letu 2007 prevzele obveznosti za približno 550.000.000 EUR sredstev iz programov Skupnosti; poleg sredstev za poslovanje je bilo porabljenih še 47.000.000 EUR za upravne namene, tj. delovanje izvajalskih agencij; ugotavlja, da je v teh agencijah delalo 119 začasnih in 279 pogodbenih uslužbencev;

21. znova opominja na dejstvo, da se sredstva iz proračunov za operativne programe uporabljajo za financiranje izključno upravnih nalog; poziva Odbor za proračunski nadzor, naj v prihodnje budno spremlja, kako poteka zunanje izvajanje upravnih nalog Komisije;

22. ugotavlja, da agencija za preskrbo Euratoma deluje kot upravna enota Komisije, kar je mogoče razbrati tudi iz proračunske nomenklature in dejstva, da je generalni direktor te agencije uslužbenec Komisije;

Skladnost s finančno uredbo in kadrovskimi predpisi

23. ugotavlja, da je resna težava, ker je vrsta agencij znova in znova kritiziranih zaradi nespoštovanja pravil, kot je Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002, zlasti pravil javnega naročanja in kadrovskih predpisov; ugotavlja, da je glavni vzrok ta, da je večina pravil namenjenih večjim institucijam in da večina manjših agencij nima kritične mase, ki bi zmogla izpolnjevati predpisane zahteve;

24. obžaluje, da Komisija kljub zahtevi Parlamenta iz resolucije o razrešnici za agencije iz leta 2006 ni predložila hitre rešitve in jo zato ponovno poziva, naj poišče hitro rešitev za povečanje učinkovitosti tako, da bo združila upravne funkcije različnih agencij;

25. spodbuja Komisijo, naj si še bolj prizadeva pri zagotavljanju vse potrebne upravne pomoči relativno majhnim in zlasti novoustanovljenim agencijam; glede na slabe izkušnje iz preteklosti poziva Komisijo, naj v najkrajšem možnem času objavi agencijam namenjene posebne smernice o uporabi finančnih pravil v zvezi z zaposlovanjem osebja, oddaje javnih naročil in podobno;

26. namerava v zvezi s tem zelo pozorno oceniti raziskavo o možnosti in izvedljivosti skupne službe za podporo za agencije EU, ki sta jo naročila Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor;

Notranja revizija

27. je zadovoljen, da je služba za notranjo revizijo Komisije v svojem letnem poročilu dejavnosti za leto 2007 umaknila zadržke iz prejšnjega leta, ko je navedla, da zaradi pomanjkanja sredstev ne more enkrat letno revidirati vseh operativnih decentraliziranih agencij;

28. pozdravlja pragmatično sodelovanje med notranjim revizorjem Komisije ter notranjimi revizorji in drugimi osebami, odgovornimi za notranjo revizijo v agencijah;

29. opominja, da je Parlament v svoji resoluciji o razrešnici za agencije za leto 2006 vprašal agencije, če in kako izpolnjujejo obveze iz uredbe (ES, Euratom) št. 2343/2002 o predložitvi letnega poročila o notranji reviziji organu, pristojnemu za podelitev razrešnice, in Komisiji; obžaluje, da je od 21 agencij, ki so vključene v postopek podelitve razrešnice za leto 2007, Parlament prejel to poročilo le od dveh agencij (Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja in Evropska agencija za varnost v letalstvu);

Ocena delovanja agencij

30. je seznanjen z nadaljnjim ukrepanjem Komisije po sprejetju resolucije o razrešnici za agencije za leto 2006 in ugotavlja, da je septembra 2008 končala:

(a) pregled ocene decentraliziranih agencij, ki ponuja seznam že ocenjenih agencij in povzetek glavnih ugotovitev;

(b) dokument o sedanjih razmerah in načrtovanju glede ocene decentraliziranih agencij; ter

(c) metaštudijo o decentraliziranih agencijah z medsektorsko analizo o ugotovitvah ocene, ki jo je pripravil zunanji izvajalec;

31. je prepričan, da bo ocena decentraliziranih agencij, ki jo je začela in jo nadzoruje Komisija in naj bi bila končana še leta 2009, prispevala k opredelitvi pomanjkljivosti in slabosti teh agencij; je zadovoljen, da je Komisija vzpostavila referenčno skupino, ki naj bi začela študijo;

32. spominja na horizontalno oceno Komisije o decentraliziranih agencijah, navedeno v prej omenjenem sporočilu, katere rezultati bi morali biti na voljo do leta 2009-2010; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo ocene agencij postale preglednejše, kar je v interesu agencij in interesnih skupin;

Disciplinski postopki

33. opominja, da je Parlament v svojih resolucijah o razrešnici za agencije za leto 2006 pozval agencije, naj preučijo možnost medagencijske disciplinske komisije; je seznanjen s tem, da je bil sicer dosežen napredek, da pa še vedno ostajajo težave, zlasti pri iskanju osebja iz primernih kariernih razredov, ki bi bili člani komisije; poziva agencije, naj obvestijo organ, pristojen za razrešnice, ali je ustanovitev medagencijske disciplinske komisije izvedljiva ali ne, ter naj po potrebi predložijo alternativno rešitev;

Posebno poročilo Računskega sodišča št. 5/2008

34. pozdravlja pravočasno objavo omenjenega posebnega poročila Računskega sodišča in odločno poziva decentralizirane agencije, naj upoštevajo pomanjkljivosti, opredeljene v poročilu, in ukrepajo v skladu s priporočili Računskega sodišča;

35. poudarja, da morajo osnovni akti agencij EU vsebovati jasno opredelitev njihovih nalog in pristojnosti ter poudariti pristop dela agencij, ki temelji na rezultatih;

36. poudarja, da morajo agencije pripraviti večletne delovne programe v skladu z večletno strategijo Skupnosti v sektorju; zadevni letni delovni programi morajo določati jasne, specifične in merljive cilje, ki bodo osnova za ukrepe, vire, pristope in časovne razporede za zagotovitev izpolnjevanja pričakovanih rezultatov; poudarja, da mora delovni program spoštovati meje proračuna agencije, kot jih odobri proračunski organ;

37. zahteva, naj upravni odbori agencij EU pri načrtovanju nalog in virov (finančnih in človeških) dosežejo največjo možno skladnost z uvedbo proračunskega načrtovanja in upravljanja na podlagi dejavnosti (ABB/ABM), in poudarja, da za agencije veljata načelo dobrega finančnega poslovodenja in proračunska disciplina;

38. ugotavlja, da mora delo vsake agencije spremljati ocena tveganja za čim boljšo optimizacijo izdatkov in upravljanja človeških virov;

39. priporoča, da Računsko sodišče nadaljuje z občasno revizijo agencij, a naj se še bolj osredotoči na njihovo notranjo učinkovitost in oceni, do katere mere so bila izpolnjena njegova priporočila;

Medinstitucionalni dialog o skupnem okviru za agencije

40. spominja na priporočilo iz prej omenjene resolucije, da mora medinstitucionalna delovna skupina med drugim obravnavati potrebo po standardnem pristopu k predstavitvi dejavnosti agencij v zadevnem proračunskem letu;

41. pozdravlja sklep konference predsednikov z 18. decembra 2008, da bo imenovala pet poslancev v delegacijo Evropskega parlamenta v medinstitucionalni delovni skupini o vlogi regulativnih agencij;

42. meni, da je mandat za parlamentarno delegacijo v omenjeni delovni skupini zgoraj navedena resolucija o strategiji za prihodnje reševanje institucionalnih vidikov regulativnih agencij;

43. vztraja, da je treba določiti minimalne skupne standarde za ustanavljanje decentraliziranih agencij v prihodnje;

44. poziva Komisijo in agencije, naj medtem na popoln, primerljiv in posodobljen način omogočijo dostop do finančne dokumentacije agencij na skupni spletni strani, ki so jo pripravile Komisija in decentralizirane agencije na intranetu Komisije;

45. poziva medinstitucionalno delovno skupino, naj glede na podelitev razrešnic za leto 2007 obravnava

­ razloge za težave pri izvrševanju proračuna, zlasti pomanjkanje pristopa od zgoraj navzdol pri proračunu agencij in njihovemu zaposlovanju,

­ vprašanje, zakaj je spoštovanje pravil zaposlovanja in javnih naročil ponavljajoč se problem pri večjem številu agencij,

­ pridobljene izkušnje Evropskega urada za boj proti goljufijam, povezane z agencijami,

­ kako lahko agencije svoje politike izvajajo stroškovno bolj učinkovito, na primer z združitvijo upravnih funkcij različnih agencij,

­ kako bi se lahko različne podporne funkcije in storitve Komisije hitreje odzvale na potrebe agencij;

°

° °

46. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje agencijam, ki so vključene v postopek podelitve razrešnic, Svetu, Komisiji in Evropskemu računskemu sodišču.

(1)

Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0495.

(2)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(4)

Glej dokaze v študiji o razrešnicah agencijam, ki jo je pripravila enota za proračunsko podporo Evropskega parlamenta decembra 2006.


MNENJE Odbora za proračun (24.2.2009)

za Odbor za proračunski nadzor

o finančnem poslovanju in nadzoru evropskih agencij

(2008/2207(INI))

Pripravljavka mnenja: Jutta Haug

POBUDE

Odbor za proračun poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

Uvod

1.  pozdravlja poročilo Komisije Evropskemu parlamentu o nadaljnjem ukrepanju na podlagi sklepov o razrešnicah za leto 2006 (COM(2008)0629),

2.  znova poudarja, da zakonodaja Skupnosti ne vsebuje pravne definicije agencij, in se zavzema za to, da se opredelijo kot „organi, ki jih ustanovi Skupnost in so pravne osebe“(1); znova navaja tri vrste agencij, ki ustrezajo tej definiciji, in sicer: decentralizirane agencije, izvajalske agencije in drugi organi;

3.  v zvezi s tem ponavlja, da je izraz „decentralizirane agencije“ splošna oznaka za tradicionalne agencije; meni, da je izraz „regulativna agencija“, ki se vse bolj uporablja kot splošno poimenovanje, zavajajoč, saj vse decentralizirane agencije nimajo regulativnih nalog;

4.  znova opozarja, da evropski zakonodajalec decentralizirane agencije ustanavlja iz različnih razlogov, na primer za opravljanje določenih storitev, zaposlovanje posebnih strokovnjakov, izvajanje regulativnih nalog in spremljanje;

5.  meni, da sta določitev proračuna decentraliziranih organov in ocena izvrševanja tega proračuna osrednji nalogi Odbora za proračun;

Proračunske posledice v letu 2007

6.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v letu 2007 pregledalo poslovanje 23 decentraliziranih agencij, treh izvajalskih agencij in agencije za preskrbo, organa, ki ga vzpostavlja pogodba o Euratomu;

7.  ugotavlja, da so subvencije iz proračuna Skupnosti za decentralizirane agencije v letu 2007 znašale 452.000.000 EUR; poudarja, da se je v proračune agencij iz drugih virov, na primer z lastnimi prihodki v obliki pristojbin, prispevki držav EFTA in posebnimi prispevki iz programov Skupnosti, nateklo več kot 1.000.000.000 EUR;

8.  pozdravlja sklep Komisije, da bo upoštevala zahteve proračunskega organa in pri pripravi predhodnega predloga proračuna decentraliziranih agencij za leto 2009 upoštevala namenske prejemke; meni, da je to nedvomno korak k večji proračunski preglednosti; kljub temu znova poudarja, da je treba agencijam, ki so večinoma odvisne od prihodkov od pristojbin, vseeno omogočiti, da uporabljajo instrument namenskih prejemkov, da bodo imele potrebno proračunsko prilagodljivost;

9.  poudarja, da je proračunski organ decentraliziranim agencijam v kadrovskem načrtu odobril 3.487,5 delovnega mesta; ugotavlja, da je iz dokumentov Računskega sodišča razvidno, da je bilo zapolnjenih 2.823 delovnih mest, poleg tega pa še 961,5 delovnega mesta s pogodbenimi delavci in nacionalnimi strokovnjaki;

10.  v zvezi s tem opozarja na težave decentraliziranih agencij pri najemanju visokokvalificiranih kadrov in strokovnjakov; poziva Komisijo in EPSO, naj okrepita svojo podporo;

11.  namerava v zvezi s tem pozorno oceniti raziskavo o možnosti in izvedljivosti skupne službe za podporo za agencije EU, ki sta jo naročila Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor;

12.  ugotavlja, da so tri izvajalske agencije v letu 2007 prevzele obveznosti za približno 550.000.000 EUR sredstev iz programov Skupnosti; poleg sredstev za poslovanje je bilo porabljenih še 47.000.000 EUR za upravne namene, tj. delovanje izvajalskih agencij; ugotavlja, da je v teh agencijah delalo 119 začasnih in 279 pogodbenih uslužbencev;

13.  znova opominja na dejstvo, da se sredstva iz proračunov za operativne programe uporabljajo za financiranje izključno upravnih nalog; poziva Odbor za proračunski nadzor, naj v prihodnje budno spremlja, kako poteka zunanje izvajanje upravnih nalog Komisije;

14.  ugotavlja, da agencija za preskrbo Euratoma deluje kot upravna enota Komisije, kar je mogoče razbrati tudi iz proračunske nomenklature in dejstva, da je generalni direktor te agencije uslužbenec Komisije;

15.  poziva Računsko sodišče, naj v naslednjem letnem poročilu zaradi preglednosti upošteva vse tri vrste agencij;

Medinstitucionalni dialog

16.  pozdravlja sklep konference predsednikov 18. decembra 2008, da bo imenovala pet poslancev v delegacijo Evropskega parlamenta v medinstitucionalni delovni skupini o vlogi regulativnih agencij;

17.  meni, da je mandat za parlamentarno delegacijo v omenjeni delovni skupini resolucija Parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o strategiji za prihodnje reševanje institucionalnih vidikov regulativnih agencij(2);

18.  vztraja, da je treba določiti minimalne skupne standarde za ustanavljanje decentraliziranih agencij v prihodnje;

19.  je prepričan, da bo ocena decentraliziranih agencij, ki jo je začela in jo nadzoruje Komisija in naj bi bila končana še leta 2009, prispevala k opredelitvi pomanjkljivosti in slabosti teh agencij; je zadovoljen, da je Komisija oblikovala referenčno skupino, ki naj bi začela študijo;

20.  pričakuje, da bodo rezultati medinstitucionalne delovne skupine pokazali, kakšne prednosti imajo decentralizirane agencije v upravni strukturi Evropske unije.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.2.2009

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sprememba

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju v skladu s členom 178(2)

 

(1)

Glej argumente v študiji o razrešnicah agencijam, ki jo je pripravila enota za proračunsko podporo Evropskega parlamenta, december 2006.

(2)

Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0495.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

16.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Vasilica Viorica Dăncilă, Edit Herczog

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov