Betänkande - A6-0148/2009Betänkande
A6-0148/2009

  BETÄNKANDE om ekonomisk förvaltning och kontroll av EU-organ

  19.3.2009 - (2008/2207(INI))

  Budgetkontrollutskottet
  Föredragande: Christofer Fjellner

  Förfarande : 2008/2207(INI)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0148/2009
  Ingivna texter :
  A6-0148/2009
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  om ekonomisk förvaltning och kontroll av EU-organ

  (2008/2207(INI))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet av den 15 oktober 2008 om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet för 2006 (KOM(2008)0629) och det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionen (SEK(2008)2579),

  –   med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2008 ”EU:s tillsynsmyndigheter – mot en gemensam ansats” (KOM(2008)0135),

  –   med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 21 oktober 2008 om en strategi för den framtida uppgörelsen om de institutionella aspekterna på EU:s tillsynsmyndigheter[1],

     med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[2],

     med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[3], särskilt artikel 96,

     med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2008 ”Unionens tillsynsmyndigheter: att uppnå resultat”,

  –   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

  –   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från budgetutskottet (A6-0148/2009), och av följande skäl:

  A. Denna resolution innehåller för varje organ, i den mening som avses i artikel 185 i förordningen (EG, Euratom) nr 1605/2002, de övergripande iakttagelserna i samband med besluten om ansvarsfrihet enligt artikel 96 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 och artikel 3 i bilaga V i parlamentets arbetsordning.

  B.  Efter antagande av ovannämnda meddelande från kommissionen har Europaparlamentet, rådet och kommissionen på nytt börjat arbeta med projektet att utforma en gemensam ram för gemenskapsorganen och bildat en interinstitutionell arbetsgrupp.

  Inledning

  1.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten år 2007 reviderande 23 decentraliserade EU-organ, 3 genomförandeorgan och energiförsörjningsbyrån, ett organ som inrättats i enlighet med Euratomfördraget. Parlamentet konstaterar vidare att anslaget från gemenskapsbudgeten för 2007 till de decentraliserade organen uppgick till 452 000 000 EUR, och betonar att över 1 000 000 000 EUR har anslagits till organens budgetar genom andra inkomster, såsom egna medel från inbetalda avgifter, bidrag från Efta‑länder och särskilda bidrag från gemenskapsprogram.

  2.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ som omfattas av förfarandet för ansvarsfrihet har ökat avsevärt under de senaste åren, från 8 år 2000 till 21 decentraliserade och tre verkställande organ 2007, förutom de tre organ som granskas av revisionsrätten men inte omfattas av parlamentets ansvarsfrihetsförfarande.

  3.  Europaparlamentet påpekar att budgetmyndigheten har godkänt 3 487,5 tjänster i inrättandeplanerna för decentraliserade organen. Enligt de handlingar som Europeiska revisionsrätten har lämnat har 2 823 tjänster besatts, utöver de 961,5 tjänsterna för kontraktsanställda eller nationella experter.

  4.  Europaparlamentet välkomnar den ovannämnda rapporten från kommissionens om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet för 2006.

  5.  Europaparlamentet påpekar återigen att gemenskapsrätten inte innehåller någon rättslig definition av organ och stöder definitionen av organ som ”organ med rättskapacitet inrättade av gemenskapen”[4]. Parlamentet påminner om att det finns tre kategorier av organ som stämmer med denna definition: decentraliserade organ, genomförandeorgan och andra organ.

  6.  Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om att begreppet ”decentraliserade organ” som ett allmänt begrepp för traditionella organ. Parlamentet anser att begreppet ”tillsynsmyndighet”, som allt oftare används som allmänt begrepp, är missledande, eftersom inte alla decentraliserade organ har tillsynsuppgifter.

  7.  Europaparlamentet erinrar om att decentraliserade organ inrättas av gemenskapslagstiftaren av en rad olika skäl, såsom tillhandahållandet av vissa tjänster, anställning av specialister och utförandet av reglerings- och tillsynsuppgifter.

  8.  Europaparlamentet finner att fastställandet av budgeten för decentraliserade organ och utvärderingen av genomförandet av respektive budget är centrala ansvarsområden för dess budgetutskott.

  9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att för tydlighets skull överväga de tre föreslagna kategorierna av organ i sin nästa årsrapport.

  10. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten observerar en förbättring av budgetdisciplinen jämfört med budgetåret 2006, men att några av organen fortfarande uppvisar brister när det gäller rekrytering och upphandling, vilket måste åtgärdas av utanordnarna.

  11. Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten återigen påträffade allvarliga problem när det gäller tillämpningen av regler för upphandling och personalföreskrifter inom många organ. Parlamentet godtar inte att dessa brister har bestått i så många år, och anser att översynen av förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 inte kommer att leda till en lösning på problemen, utan att det krävs en genomgripande översyn av den rättsliga ramen.

  12. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionens uttalande om att allt nödvändigt stöd erbjöds de organ som ville gå över till periodiserad redovisning (ABAC), men konstaterar att organen i några fall ansåg att stödet var otillräckligt.

  Planering och genomförande av budgeten

  13. Europaparlamentet konstaterar att problemet med att organen överskattar sina behov av kontanta medel togs upp i den reviderade förordningen (EG, Euratom) nr 2343/2002. I förordningen finns regler för att undvika onödiga kassaflöden och som förstärker organens skyldighet att i sin begäran om utbetalning presentera ytterst noggranna prognoser av sina verkliga behov av kontanta medel under året.

  14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga schablonminskningar för att sänka överskotten vid låga genomförandenivåer och ett ständigt högt antal vakanta tjänster, vilket också kommer att leda till en minskning av inkomster som får avsättas för särskilda ändamål.

  15. Europaparlamentet konstaterar i detta sammanhang att de decentraliserade organens svårigheter med att rekrytera högt kvalificerad personal, och uppmanar kommissionen och Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso) att förstärka sina stödjande insatser.

  16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta fingranska organens budgetgenomförande för 2008 och 2009 och att göra nödvändiga justeringar av organens budgetförslag.

  17. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar att från och med det preliminära budgetförslaget 2009 systematiskt ta hänsyn till de senast kända överskotten (de från år N‑2 vid det preliminära budgetförslaget för 2009) när gemenskapens bidrag beräknas. För att förbättra transparens och effektivitet uppmanas kommissionen, som en generell regel, att lämna utförlig information om förfarandena för att beräkna och ta hänsyn till alla typer av inkomster för särskilda ändamål som står till organens förfogande, speciellt de som har uppstått genom tidigare års överskott.

  18. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att följa budgetmyndighetens begäran att beakta inkomster avsatta för särskilda ändamål när det preliminära budgetförslaget för decentraliserade organ för 2009 utarbetas. Parlamentet anser att detta utan tvivel är ett steg i riktning mot större budgettransparens.

  19. Europaparlamentet uppmärksammar att den nuvarande användningen av instrumenten för inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål fortsätter att utgöra en risk för budgettransparensen och den sunda budgetförvaltningen av EU:s medel eftersom det fortfarande är svårt att beräkna dessa inkomster, och de olika typerna, ursprungsåren och förfarandena för att frigöra dessa inkomster gör att de inte kan integreras i planeringen och förvaltningen av budgeten på ett tydligt sätt.

  20. Europaparlamentet uppmärksammar att under 2007 ingick tre genomförandeorgan åtaganden för cirka 550 000 000 EUR från medel för gemenskapsprogram. Förutom driftsanslagen användes 47 000 000 EUR för administrativa ändamål, dvs. för driften av respektive genomförandeorgan. Parlamentet konstaterar att 119 tillfälligt anställda och 279 kontraktsanställda var verksamma i dessa organ.

  21. Europaparlamentet påminner om att de belopp som togs från anslag till verksamhetsprogram används för att finansiera rent administrativ verksamhet. Parlamentet uppmanar sitt budgetkontrollutskott att nära följa den framtida utvecklingen av utläggningen på entreprenad av kommissionens administrativa uppgifter.

  22. Europaparlamentet uppmärksammar att Euratoms försörjningsbyrå fungerar som administrativ kommissionsenhet, vilket avspeglas i kontoplanen och av att generaldirektören tillhör kommissionens personal.

  Efterlevnad av budgetförordningen och personalföreskrifterna

  23. Europaparlamentet konstaterar att det är ett allvarligt problem att flera organ vid upprepade tillfällen har kritiserats för att inte följa reglerna i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, i synnerhet upphandlingsreglerna och tjänsteföreskrifterna. Europaparlamentet konstaterar också att huvudanledningen är att de flesta regler är utformade för större institutioner och att de flesta mindre organ inte har den kritiska massan för att klara av dessa föreskrifter.

  24. Europaparlamentet beklagar att kommissionen trots parlamentets begäran i resolutionen om ansvarsfrihet för organen för år 2006 inte har presenterat en snabb lösning och ber därför åter kommissionen att finna en snabb lösning för att öka effektiviteten genom att sammanföra de olika administrativa funktionerna för olika organ.

  25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sina insatser för att tillhandahålla relativt små och särskilt nyligen inrättade organ nödvändigt administrativt stöd. Parlamentet uppmanar kommissionen att med tanke på de negativa erfarenheterna från tidigare år så snabbt som möjligt utfärda särskilda riktlinjer för organen om tillämpningen av budgetbestämmelserna för personalrekrytering, upphandlingar osv.

  26. Europaparlamentet kommer i detta sammanhang att mycket noga utvärdera den studie med titeln ”Lämpligheten och möjligheten av att inrätta gemensamma stödtjänster för EU‑organ”, som utförs på uppdrag av dess budgetutskott och budgetkontrollutskott.

  Internrevision

  27. Europaparlamentet välkomnar att kommissionens internrevisionstjänst i sin verksamhetsrapport för 2007 dragit tillbaka sin reservation från föregående år när den förklarade att den inte kunde granska var och en av de verksamma decentraliserade organen varje år på grund av resursbrist.

  28. Europaparlamentet välkomnar det pragmatiska samarbetet mellan kommissionens internrevisor och internrevisorerna och andra personer som ansvarar för interna revisioner vid organen.

  29. Europaparlamentet påminner om att man i sin resolution om ansvarsfrihet för organen 2006 frågade organen om och hur de följer kraven i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 och uppmanade dem att inkomma med årsrapporter om internrevisionen, och beklagar att trots att 21 organ omfattades av förfarandet för beviljande av ansvarfrihet fick parlamentet bara in rapporter från två av dem (Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet).

  Utvärdering av organens prestationer

  30. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen följde upp resolutionerna om förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för organen för 2006[5] och i september 2008 slutförde

  (a)   en översikt av utvärderingen av EU:s decentraliserade organ, som innehåller en förteckning över de organ som redan utvärderats och en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna,

  (b)   ett dokument om läget och planeringen när det gäller utvärderingen av de decentraliserade organen, och

  (c)   en ”metastudie om decentraliserade organ: en övergripande analys av slutsatserna från utvärderingen”, som utarbetats av en extern konsult.

  31. Europaparlamentet är övertygat om att den utvärdering av decentraliserade organ som inletts och övervakas av kommissionen, och som ska slutföras före utgången av 2009, kommer att bidra till identifieringen av fel och brister i organen. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att kommissionen har inrättat en referensgrupp för att starta undersökningen.

  32. Europaparlamentet påminner om kommissionens sektorsövergripande utvärdering av decentraliserade organ som det hänvisas till i kommissionens meddelande ovan, där resultaten ska vara tillgängliga under 2009–2010, och uppmanar kommissionen att se till att utvärderingen av organen blir mer transparent, i både organens och berörda parters intresse.

  Disciplinära förfaranden

  33. Europaparlamentet påminner om att man i sina resolutioner om beviljande av ansvarsfrihet för organen för budgetåret 2006 uppmanade organen att överväga en gemensam disciplinnämnd. Parlamentet konstaterar att framsteg har gjorts, men att det fortfarande kvarstår svårigheter, särskilt på grund av att det är svårt att finna personer med lämplig tjänstegrad till nämnden. Parlamentet uppmanar organen att informera myndigheten för beviljande av ansvarsfrihet om huruvida förslaget om en gemensam disciplinnämnd för organen är genomförbart eller inte och, om så är lämpligt, lägga fram en alternativ lösning.

  Revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2008

  34. Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens lägliga offentliggörande av den ovannämnda särskilda rapporten och uppmanar de decentraliserade organen att ta till sig de brister som påpekas i rapporten och vidta åtgärder enligt revisionsrättens rekommendationer.

  35. Europaparlamentet understryker att grundrättsakterna för EU-organ måste innehålla en klar definition av organens arbetsuppgifter och behörigheter och lyfta fram den resultatorienterade strategin i organens arbete.

  36. Europaparlamentet betonar att organen måste utarbetar fleråriga arbetsprogram enligt sektorns fleråriga gemenskapsstrategi och att man i de årliga arbetsprogrammen bör sätta upp tydliga, specifika och mätbara mål som sedan ska ligga till grund för åtgärder, resurser, strategier och tidsplaner så att de förväntade resultaten uppnås. Europaparlamentet understryker att man i arbetsprogrammen ska respektera gränserna för organens budgetar som har godkänts av budgetmyndigheten.

  37. Europaparlamentet begär att EU‑organens styrelser skapar maximal överensstämmelse mellan planeringen av arbetsuppgifter och planeringen av resurser (både ekonomiska och mänskliga) genom att införa verksamhetsbaserad budgetering och förvaltning (ABB/ABM), och betonar att organen är underställda principen om sund budgetförvaltning och budgetdisciplin.

  38. Europaparlamentet konstaterar att varje organs arbete bör kompletteras av en riskbedömning för att optimera utgifterna samt av personalledning.

  39. Europaparlamentet rekommenderar att revisionsrätten fortsätter med de regelbundna granskningarna av organen, men att man fokuserar ytterligare på organens interna effektivitet och bedömer i vilken utsträckning revisionsrättens rekommendationer har följts.

  Interinstitutionell dialog om en gemensam ram för organen

  40. Europaparlamentet påminner om förslaget, som framförs i ovannämnda resolution, om att en interinstitutionell arbetsgrupp bland annat ska ta upp behovet av en standardmodell för att presentera organens verksamhet under det aktuella räkenskapsåret.

  41. Europaparlamentet välkomnar talmanskonferensens beslut den 18 december 2008 att utse fem ledamöter till parlamentets delegation till den interinstitutionella arbetsgruppen om tillsynsmyndigheternas roll.

  42. Europaparlamentet betraktar sin ovannämnda resolution om en strategi för den framtida uppgörelsen om de institutionella aspekterna på EU:s tillsynsmyndigheter[6] som ett mandat för den parlamentsdelegation som arbetar i den interinstitutionella arbetsgruppen.

  43. Europaparlamentet framhåller behovet av att fastställa minsta gemensamma normer i fråga om inrättande av decentraliserade organ i framtiden.

  44. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och organen att under tiden på ett komplett, jämförbart och aktuellt sätt presentera de finansiella handlingar som organen har tagit fram på den gemensamma webbplats som har lanserats av kommissionen och de decentraliserade organen på kommissionens intranät.

  45. Mot bakgrund av förfarande för beviljande av ansvarsfrihet år 2007 uppmanar Europaparlamentet den interinstitutionella arbetsgruppen att överväga

  ­ anledningarna till problemen i budgetgenomförandet, speciellt bristen på ett uppifrånperspektiv när det gäller organens budget och personal,

  ­ frågan varför efterlevnaden av rekryteringsregler och offentliga upphandlingar är ett återkommande problem hos många organ,

  ­ lärdomen av de speciella erfarenheter som Europeiska byrån för bedrägeribekämpning har gjort i samband med tillsynsmyndigheterna,

  ­ hur organen kan genomföra politiken mer kostnadseffektivt, till exempel genom att sammanföra administrativa funktioner för olika organ,

  ­ hur kommissionens olika stödfunktioner och tjänster skulle kunna göras mer reaktiva för att snabbare tillgodose organens behov.

  °

  °         °

  46. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till de organ som omfattas av detta förfarande för beviljande av ansvarsfrihet samt till rådet, kommissionen och Europeiska revisionsrätten.

  • [1]  Antagna texter, P6_TA(2008)0495.
  • [2]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [3]  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [4]  Se argumenten i den undersökning av organens ansvarsfrihet som utförts av Europaparlamentets enhet för budgetstöd, december 2006.
  • [5]  Se till exempel punkt 28 i Europaparlamentets resolution av den 22 april 2008 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2006 (Antagna texter, P6_TA(2008)0149).
  • [6]  Antagna texter, P6_TA(2008)0495.

  YTTRANDE från budgetutskottet (24.2.2009)

  till budgetkontrollutskottet

  över ekonomisk förvaltning och kontroll av EU:s organ
  (2008/2207(INI))

  Föredragande: Jutta Haug

  FÖRSLAG

  Budgetutskottet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

  Inledning

  1. Europaparlamentet välkomnar Europeiska kommissionens rapport till Europaparlamentet om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2006 (KOM(2008)0629).

  2. Europaparlamentet påpekar återigen att gemenskapsrätten inte har någon rättslig definition av organ och stöder definitionen av organ som ”organ med rättskapacitet inrättade av gemenskapen”[1]. Parlamentet erinrar om att det finns tre kategorier av organ som stämmer med denna definition: decentraliserade organ, genomförandeorgan och andra organ.

  3. Europaparlamentet erinrar i detta sammanhang om att begreppet ”decentraliserade organ” som ett allmänt begrepp för traditionella organ. Parlamentet anser att begreppet ”tillsynsmyndighet”, som allt oftare används som allmänt begrepp, är missledande, eftersom inte alla decentraliserade organ har tillsynsuppgifter.

  4. Europaparlamentet erinrar om att decentraliserade organ inrättas av gemenskapslagstiftaren av en rad olika skäl, såsom tillhandahållandet av vissa tjänster, anställning av specialister och utförandet av reglerings- och tillsynsuppgifter.

  5. Europaparlamentet finner att fastställandet av budgeten för decentraliserade organ och utvärderingen av genomförandet av respektive budget är centrala ansvarsområden för budgetutskottet.

  Budgetkonsekvenser 2007

  6. Europaparlamentet konstaterar att Europeiska revisionsrätten 2007 reviderade 23 decentraliserade organ, tre genomförandeorgan samt energiförsörjningsbyrån, ett organ som inrättats i enlighet med Euratomfördraget.

  7. Europaparlamentet uppmärksammar att bidragen från gemenskapsbudgeten 2007 till decentraliserade organ uppgick till 452 000 000 EUR. Parlamentet betonar att mer än 1 000 000 000 EUR har anslagits till organens budget via andra inkomster så som bland annat egna medel från avgifter, bidrag från Efta-länder och särskilda bidrag för gemenskapsprogram.

  8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att följa budgetmyndighetens begäran att beakta inkomster avsatta för särskilda ändamål när det preliminära budgetförslaget för decentraliserade organ för 2009 utarbetas. Parlamentet anser att detta utan tvivel är ett steg i riktning mot större budgetinsyn. Parlamentet upprepar dock att de organ som i hög grad är beroende av inkomster från avgifter fortfarande bör kunna använda instrumentet med inkomster avsatta för särskilda ändamål så att de får den budgetflexibilitet de behöver.

  9. Europaparlamentet påpekar att för decentraliserade organ har budgetmyndigheten godkänt 3 487,5 tjänster i tjänsteförteckningarna. Parlamentet konstaterar att enligt de handlingar som revisionsrätten tillhandahållit har 2 823 tjänster tillsatts samt 961,5 tjänster täckts genom kontraktsanställning eller nationella experter.

  10. Europaparlamentet uppmärksammar i detta sammanhang svårigheterna för decentraliserade organ som rekryterar högt kvalificerad personal och experter. Parlamentet anser att kommissionen och EPSO bör förstärka sina stödinsatser.

  11. Europaparlamentet kommer i detta sammanhang att mycket noga utvärdera studien ”Lämpligheten och möjligheten av att inrätta gemensamma stödtjänster för EU-organ”, som utförs på uppdrag av budgetutskottet och budgetkontrollutskottet.

  12. Europaparlamentet uppmärksammar att under 2007 ingick tre genomförandeorgan åtaganden för cirka 550 000 000 EUR från medel för gemenskapsprogram. Förutom driftsanslagen användes 47 000 000 EUR för administrativa ändamål, dvs. för driften av respektive genomförandeorgan. Parlamentet konstaterar att 119 tillfälligt anställda och 279 kontraktsanställda var verksamma i dessa organ.

  13. Europaparlamentet erinrar om att de belopp som togs från anslag till verksamhetsprogram används för att finansiera rent administrativ verksamhet. Parlamentet uppmanar budgetkontrollutskottet att nära följa den framtida utvecklingen av utläggningen på entreprenad av kommissionens administrativa uppgifter.

  14. Europaparlamentet uppmärksammar att Euratoms försörjningsbyrå fungerar som administrativ kommissionsenhet, vilket avspeglas i kontoplanen och av att generaldirektören tillhör Europeiska kommissionens personal.

  15. Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att överväga de tre kategorierna av organ i nästa årsrapport för att ge bättre överblick.

  Interinstitutionell dialog

  16. Europaparlamentet välkomnar talmanskonferensens beslut den 18 december 2008 att utse fem ledamöter till Europaparlamentets delegation till den interinstitutionella arbetsgruppen om tillsynsmyndigheternas roll.

  17. Europaparlamentet betraktar sin resolution av den 21 oktober 2008 om en strategi för den framtida uppgörelsen om de institutionella aspekterna på EU:s tillsynsmyndigheter[2] som ett mandat för den parlamentsdelegation som arbetar i den interinstitutionella arbetsgruppen.

  18. Europaparlamentet framhåller behovet av att fastställa minsta gemensamma normer i fråga om inrättande av framtida decentraliserade organ.

  19. Europaparlamentet är övertygat om att den utvärdering av decentraliserade organ som inletts och övervakas av kommissionen, och som ska slutföras före utgången av 2009, kommer att bidra till bedömningen av fel och brister i organen. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att kommissionen har inrättat en referensgrupp för att starta undersökningen.

  20. Europaparlamentet förväntar sig att resultaten från den interinstitutionella arbetsgruppen kommer att visa vilka förtjänster decentraliserade organ har i Europeiska unionens administrativa struktur.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  23.2.2009

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  17

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

  Paul Rübig

  Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

   

  • [1]  Se argumenten i den undersökning av organens ansvarsfrihet som utförts av Europaparlamentets enhet för budgetstöd, december 2006.
  • [2]  Antagna texter, P6_TA(2008)0495.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  16.3.2009

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  16

  3

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Vasilica Viorica Dăncilă, Edit Herczog