ДОКЛАД относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация

20.3.2009 - (COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS)) - *

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Kathalijne Maria Buitenweg
Докладчик по становище (*):
Elizabeth Lynne, комисия по заетост и социални въпроси
(*) Процедура с асоциирани комисии – член 47 от Правилника за дейността

Процедура : 2008/0140(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0149/2009
Внесени текстове :
A6-0149/2009
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация

(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0426),

–   като взе предвид член 13, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0291/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по култура и образование, комисията по правни въпроси, както и на комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0149/2009),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Правото на всеки човек на равнопоставеност пред закона и на защита от дискриминация е всеобщо право, признато от Всеобщата декларация за правата на човека, от Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, от Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация, от международните пактове на ООН за граждански и политически права и за икономически, социални и културни права, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и Европейската социална харта, подписани от [всички] държави-членки. По-специално, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания включва отказа от разумно приспособяване в своето определение за дискриминация.

(2) Правото на всеки човек на равенство пред закона и на защита от дискриминация е всеобщо право, признато от Всеобщата декларация за правата на човека, от Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, от Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация, от международните пактове на ООН за граждански и политически права и за икономически, социални и културни права, от Конвенцията на ООН за правата на детето, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, член 14 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и във Факултативен протокол № 12 към нея, както и от Европейската социална харта, подписани от [всички] държави-членки. По-специално, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания включва отказа от разумно приспособяване в своето определение за дискриминация.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) Принципът на равенство и забраната на дискриминацията са общи принципи на международното, европейското и националното право, които обвързват ЕС и държавите-членки на ЕС по всички въпроси от тяхната компетентност. Настоящата директива допринася за постигането на тази цел и за преодоляване на дискриминацията, която е несъвместима с нея.

Изменение 3

Предложение за директива

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2б) Настоящата директива е едно от средствата, с които Общността изпълнява своите задължения в рамките на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и следва да се тълкува в този контекст.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2в) В съответствие с член 5 от политическата декларация, одобрена в края на Световната конференция на Организацията на обединените нации по въпросите на стареенето, проведена в Мадрид през 2002 г., се постигна съгласие да се потвърди ангажиментът за полагане на всички възможни усилия за премахване на всички видове дискриминация, включително на дискриминацията, основана на възраст; да се признае, че остарявайки, хората следва да се радват на пълноценен живот, добро здраве, сигурност и активно участие в икономическия, обществения, културния и политическия живот в своите общества; да се повиши степента на признаване на достойнството на възрастните хора и да се премахнат всички видове липса на грижи, злоупотреба и насилие.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 2 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2г) Физическото и психичното здраве и благосъстояние са основни елементи за качеството на живот на хората и на обществата и представляват съществени фактори за постигане на целите на Лисабонската стратегия на Европейския съюз.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Настоящата директива зачита основните права и спазва основните принципи, признати по-специално в Хартата за основните права на Европейския съюз. Член 10 от Хартата признава правото на свобода на мисълта, съвестта и религията; Член 21 забранява дискриминацията, включително основаната на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; а член 26 признава правото на хора с увреждания да се възползват от мерките, предназначени да осигурят тяхната независимост.

(3) Настоящата директива зачита основните права и спазва основните принципи, признати по-специално в Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа, включително член 9 относно свободата на мисълта, съвестта и религията и член 10 относно свободата на изразяване, както и в Хартата за основните права на Европейския съюз. Член 10 от Хартата признава правото на свобода на мисълта, съвестта и религията; член 20 предвижда, че всички са равни пред закона; Член 21 забранява дискриминацията, включително основаната на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; член 24 предоставя специфични права на децата, а член 26 признава правото на хора с увреждания да се възползват от мерките, предназначени да осигурят тяхната независимост.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Европейската година на хората с увреждания през 2003 г., Европейската година на равните възможности за всички през 2007 г. и Европейската година на междукултурния диалог през 2008 г. ясно показаха устойчивото присъствие на дискриминацията, но също и ползите от многообразието.

(4) Европейската година на хората с увреждания през 2003 г., Европейската година на равните възможности за всички през 2007 г. и Европейската година на междукултурния диалог през 2008 г. ясно показаха устойчивото присъствие на пряка и непряка дискриминацията, множествена и асоциативна дискриминация, но също и необходимостта от популяризиране на ползите от многообразието.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Многообразието на европейското общество представлява основен елемент на културната, политическа и социална интеграция в ЕС и трябва да бъде зачитано.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, може да попречи на постигането на целите на Договора за ЕО, по-специално на достигането на високо равнище на заетост и социална закрила, на повишаването на жизнения стандарт и качеството на живот, на икономическото и социалното сближване и на солидарността. Тя може също така да попречи на постигането на целта Европейският съюз да се превърне в пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Настоящата директива обхваща също така множествената дискриминация, тоест случаите, в които се извършва дискриминация въз основа на две или повече от основанията, изброени в членове 12 и 13 от Договора за ЕО. Трябва да са налице ефективни правни процедури за подобни ситуации, като националните правни процедури следва да гарантират, че всеки тъжител може да повдигне всички аспекти на иск във връзка с множествена дискриминация в рамките на единна процедура.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Общността прие три правни инструмента на основание на член 13, параграф 1 от Договора за ЕО с цел предотвратяване и борба с дискриминацията, основана на пол, расов и етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация. Тези инструменти доказаха ползата от законодателството в борбата срещу дискриминацията. По-специално, с директива 2000/78/ЕО се създава основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите. Обаче, остават различия между държавите-членки относно степента и формата на защита от дискриминацията на тези основания извън сферата на заетостта.

(8) Общността прие набор от директиви на основание на член 13, параграф 1 от Договора за ЕО с цел предотвратяване и борба с дискриминацията, основана на пол, расов и етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация. Тези директиви доказаха ползата от законодателството в борбата срещу дискриминацията. С Директива 2000/43/ЕО се създава рамка за борба срещу дискриминацията въз основа на расов признак или етнически произход на пазара на труда или извън него. С Директива 2004/113/ЕО се създава рамка за равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги. С Директива 2000/78/ЕО се създава основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите по отношение на религията или убежденията, уврежданията, възрастта или сексуалната ориентация. Тя не обхваща области извън това приложно поле.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Поради това законодателството трябва да забрани дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, в редица области извън пазара на труда, включващи социалната закрила, образованието и достъпа и предоставянето на стоки и услуги, включително жилищното настаняване. Следва да се предвидят мерки за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания до обхванатите области.

(9) Поради това законодателството трябва да забрани пряката и непряка дискриминация, множествената и асоциативната дискриминация, основана на пол, расов и етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация или пол, в редица области извън пазара на труда, включващи социалната закрила, образованието и достъпа и предоставянето на стоки и услуги, като например жилищното настаняване, транспорта, сдруженията и здравеопазването. Следва да се предвидят мерки за осигуряване на равен достъп на хора, изповядващи определена религия или убеждения, с определени увреждания, на определена възраст или с определена сексуална ориентация или съчетаващи няколко от тези особени характеристики, както и на свързаните с тях лица, до обхванатите области.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) В настоящата директива стоките следва да се разбират по смисъла на разпоредбите на Договора за ЕС относно свободното движение на стоки. Услугите следва да се разбират по смисъла на член 50 от Договора за ЕО.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б) Хората с увреждания често са изправени пред дискриминация под формата на недостъпен обществен транспорт и застроена околна среда, както и недостъпност на средствата за комуникация и на информация. Държавите-членки трябва да предприемат мерки за гарантиране на достъпа до тези области, за да се приложи реално принципът на равното третиране.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Настоящата директива не следва да засяга компетенциите на държавите-членки в областта на образованието, социалната сигурност и здравеопазването. Тя не следва също да засяга съществената роля и широките правомощия на държавите-членки при предоставяне, възлагане и организиране на услуги от общ икономически интерес.

(11) Настоящата директива не засяга упражняването на компетенциите на държавите-членки в областта на образованието и социалната закрила, включително социалната сигурност и здравеопазването. Тя също не засяга съществената роля и широките правомощия на държавите-членки при предоставяне, възлагане и организиране на услуги от общ икономически интерес.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Понятието дискриминация включва пряката и непряка дискриминация, тормоза и подбуждането към дискриминация и отказа да се осигури разумно приспособяване.

(12) Понятието дискриминация включва пряката и непряка дискриминация, множествената дискриминация, тормоза и подбуждането към дискриминация и отказа да се осигури разумно приспособяване.

Изменение  17

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Хората с увреждания са лица с трайни физически, психически, интелектуални или сетивни увреждания, които при взаимодействие с различни пречки, свързани със средата или нагласите, биха могли да възпрепятстват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото при равни условия с останалите.

Изменение  18

Предложение за директива

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б) Вследствие на прекомерно големите изисквания за малките и средни предприятия (МСП), последните следва да бъдат в особена степен защитени, както е съобразно Закона за гражданските права в САЩ.

Изменение  19

Предложение за директива

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в) Понятието дискриминация включва отказ да се предостави медицинско обслужване, който е основан единствено на възрастта на лицето.

Изменение 20  20

Предложение за директива

Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12г) Дискриминация въз основа на увреждане включва дискриминация въз основа на това, че лице се придружава или подпомага от признато куче водач или куче помощник, обучено в съответствие със стандартите на Международната федерация на училищата за кучета водачи или Международната организация за обучение на кучета помощници.

Изменение  21

Предложение за директива

Съображение 12 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12д) Ефективен недискриминационен достъп може да се предоставя по множество начини, включително чрез прилагане на принципа „проектирано за всички“ и чрез улесняване на използването на помощни устройства от хора с увреждания, включително помощни средства за подвижност и достъп, например признати кучета водачи или кучета помощници.

Изменение  22

Предложение за директива

Съображение 12 е (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12е) По отношение на член 4 промяната се счита за основна, ако тя променя стоките или услугите или естеството на търговията, професията или стопанската дейност до такава степен, че доставчикът на стоките или услугите на практика доставя съвсем различен вид стоки или услуги.

Изменение  23

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) При прилагането на принципа на равно третиране, без оглед на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, Общността трябва, в съответствие с член 3, параграф 2 от Договора за ЕО да се стреми да премахне неравенствата и да насърчава равенството между мъжете и жените, особено поради факта, че жените са често жертва на различни форми на дискриминация.

(13) Настоящата директива взема под внимание също така множествената дискриминация. Тъй като дискриминация може да се извършва въз основа на две или повече от основанията, изброени в членове 12 и 13 от Договора за ЕО, при прилагането на принципа на равно третиране Общността следва, в съответствие с член 3, параграф 2 и член 13 от Договора за ЕО, да се стреми да премахне неравенствата, свързани с пола, расата или етническия произход, наличието на увреждания, сексуалната ориентация, религията или убежденията, или възрастта, или съчетание от тези признаци, и да насърчава равенството, независимо от съчетанието от характеристики, свързани с горепосочените фактори, които притежава дадено лице. Следва да са налице ефективни процедури за подобни ситуации, свързани с множествена дискриминация. По-специално националните правни процедури следва да гарантират, че всеки тъжител може да повдигне всички аспекти на иск във връзка с множествена дискриминация в рамките на единна процедура.

Изменение  24

Предложение за директива

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) Допускат се различия при третирането на основание на възраст и увреждане, ако те са обективно и обосновано оправдани от законосъобразна цел и ако средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими. Такива различия в третирането могат да включват например специфични изисквания за възраст, свързани с достъп до определени стоки или услуги като алкохолни напитки, оръжия или свидетелства за управление на МПС. Насърчаването на икономическото, културното или социалното приобщаване на млади или възрастни хора или на хора с увреждания може също да се счита за законосъобразна цел. Поради това се допуска, че мерките, свързани с възрастта или с наличието на увреждане, които създават по-благоприятни условия в сравнение с условията за други лица, като безплатен достъп или намалени тарифи за ползване на обществен транспорт, музеите или спортните съоръжения, са съвместими с принципа на недискриминация.

Изменение  25

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Актюерски и рискови фактори, свързани с конкретно увреждане и възраст, се използват при предоставянето на застрахователни, банкови и други финансови услуги. Тези фактори не трябва да се считат за израз на дискриминация, когато е доказано, че те са от ключово значение при оценката на риска.

(15) Актюерски и рискови фактори, свързани с конкретно увреждане и възраст, се използват при предоставянето на застрахователни, банкови и други финансови услуги. Тези фактори не следва да се считат за израз на дискриминация, когато е доказано, че те са определящи при оценката на риска, и когато доставчикът на услуги може да докаже наличието на значително по-големи рискове чрез актюерски принципи, статистически или медицински данни. Тези данни следва да бъдат точни, скорошни и подходящи и да се предоставят при поискване. Актюерските и рискови фактори следва да отразяват положителните промени във връзка с продължителността на живот и активното стареене, както и повишената подвижност и възможностите за достъп за хората с увреждания.

Изменение  26

Предложение за директива

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Възлагането на обществени поръчки в държавите-членки за сметка на държавните, регионалните или местните органи и други публичноправни субекти се извършва съобразно с принципите на Договора и по-специално с принципа на свободно движение на стоките, принципа на свобода на установяване и принципа на свободно предоставяне на услуги, както и с принципите, произтичащи от тях, като принципа на равно третиране, принципа на недискриминация, принципа за взаимно признаване, принципа за пропорционалност и принципа за прозрачност. Правните изисквания относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки са определени в Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки1, така че възлагането на обществени поръчки в държавите-членки за сметка на държавните, регионалните или местните органи и други публичноправни субекти се извършва съобразно с принципите на Договора за ЕО и по-специално с принципа на равно третиране без оглед на пола, расата или етническия произход, наличието на увреждания, сексуалната ориентация, религията или убежденията, или възрастта, както и на принципа на недискриминация. При все това за обществените поръчки над определена стойност са изготвени разпоредби за координиране на общностно равнище на националните процедури за възлагането на подобни поръчки, с цел да се гарантира поставянето на обществените поръчки в условия на конкуренция. Държавите-членки следва да тълкуват тези разпоредби относно координирането в съответствие с принципите на равно третиране без оглед на пола, расата или етническия произход, наличието на увреждания, сексуалната ориентация, религията или убежденията, или възрастта, както и с други разпоредби на Договора.

 

_____________

1 ОВ C 134, 30.04.2004 г., стр. 114.

Изменение  27

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Всяко лице се ползва със свобода на договаряне, включително с тази да избере договаряща се страна при сделка. Настоящата директива не следва да се прилага по отношение на стопански сделки, предприети от частни лица, за които тези сделки не представляват професионална или търговска дейност.

(16) Всяко лице се ползва със свобода на договаряне, включително с тази да избере договаряща се страна при сделка. В контекста на достъп до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги е важно да се зачита защитата на личния и семейния живот, както и сделките, които се извършват в тези рамки. Поради това настоящата директива не обхваща сделките между частни лица, действащи в качеството си на такива, когато тези сделки не представляват професионална или търговска дейност за доставчиците.

Изменение  28

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Едновременно със забраната за дискриминация е важно да се зачитат и други основни права и свободи, включително защитата на личния и семейния живот, както и сделките, които се осъществяват в тези рамки, свободата на вероизповедание и свободата на сдружаване. Настоящата директива не засяга националното законодателство относно брачното или семейното положение, включително относно правата, свързани с възпроизводството. Тя не засяга и светския характер на държавата, държавните институции или органи, или образованието.

(17) Едновременно със забраната за дискриминация е важно да се зачитат и други основни права и свободи, включително свободата на вероизповедание, свободата на сдружаване, свободата на изразяване и свободата на пресата. Настоящата директива не засяга светския характер на държавата, държавните институции или органи, или образованието. Настоящата директива не променя разделението на компетенциите между Европейския съюз и неговите държави-членки, включително в областта на брачното и семейното право и законодателството в областта на здравеопазването

Изменение  29

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Държавите-членки отговарят за организацията и съдържанието на образованието. В съобщението на Комисията, озаглавено „Компетенциите през 21 век: програма за европейско сътрудничество в училищата“, се подчертава необходимостта да се обърне специално внимание на децата в неравностойно положение и тези със специални образователни потребности. По-специално националното законодателство може да предвиди различен достъп до образователните институции в зависимост от религиозната принадлежност или убежденията. Държавите-членки могат също да позволят или забранят носенето или излагането на показ на религиозни символи в училище.

(18) Държавите-членки отговарят за организацията и съдържанието на образованието. В съобщението на Комисията, озаглавено „Компетенциите през 21 век: програма за европейско сътрудничество в училищата“, се подчертава необходимостта да се обърне специално внимание на децата в неравностойно положение и тези със специални образователни потребности. По-специално националното законодателство може да предвиди различен достъп до образователните институции в зависимост от религиозната принадлежност или убежденията, при условие, че това е необходимо и съразмерно и не нарушава правото на образование. Държавите-членки могат също да позволят или забранят носенето или излагането на показ на религиозни символи в училище.

Изменение  3030

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Европейският съюз в своята Декларация № 11 за статута на църквите и организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание, приложена към Заключителния акт на Договора от Амстердам, изрично признава, че зачита и не засяга статута на църквите и религиозните обединения или общности в държавите-членки, придаден им по силата на националното законодателство, и че в еднаква степен признава статута на философските организации и на организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание. Мерките, позволяващи на хората с увреждания да имат ефективен недискриминационен достъп до областите, обхванати от настоящата директива, играят важна роля за осигуряване на пълно равенство на практика. Освен това, в някои случаи могат да бъдат необходими отделни мерки за разумно приспособяване, за да се осигури такъв достъп. В никакъв случай не се изисква предприемането на мерки, които представляват непропорционална тежест. При оценката дали е непропорционална тежестта, следва да се вземат под внимание редица фактори, включително размерът, ресурсите и характерът на организацията. Принципите за разумно приспособяване и непропорционална тежест са установени в Директива 2000/78/ЕО и в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

(19) Европейският съюз в своята Декларация № 11 за статута на църквите и организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание, приложена към Заключителния акт на Договора от Амстердам, изрично признава, че зачита и не засяга статута на църквите и религиозните обединения или общности в държавите-членки, придаден им по силата на националното законодателство, и че в еднаква степен признава статута на философските организации и на организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание.

Изменение  31

Предложение за директива

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) Мерките, позволяващи на хората с увреждания да имат ефективен недискриминационен достъп до областите, обхванати от настоящата директива, изпълняват важна роля за осигуряване на пълно равенство на практика. Освен това, в някои случаи могат да бъдат необходими отделни мерки за разумно приспособяване, за да се осигури такъв достъп. В никакъв случай не се изисква предприемането на мерки, които представляват непропорционална тежест. При оценяване дали тежестта е непропорционална, следва да се вземе под внимание дали въпросната мярка е неизпълнима и опасна и дали би могла да се направи изпълнима и безопасна чрез приемлива промяна на правила, политики или практики или премахването на архитектурни, комуникационни или транспортни пречки, или предоставянето на допълнителни помощи или услуги. Едно разумно приспособяване не би изисквало непременно значителни структурни промени на сгради, чиято структура е специфично защитена съгласно националното законодателство поради историческата, културната или архитектурната им стойност. Принципът на разумно приспособяване и непропорционална тежест е установен в Директива 2000/78/ЕО и в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

(Въз основа на текста в края на съображение 19 от COM (2008)0426)

Изменение  32

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Забраната за дискриминация не бива да накърнява запазването или приемането от държавите-членки на мерки, насочени към предотвратяване или компенсиране на неудобствата, които може да претърпи или е претърпяла група лица по причина на тяхната религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Тези мерки могат да позволят съществуването на организации на лица с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, когато тяхната главна цел е подпомагането на специфичните потребности на тези лица.

(21) Забраната за дискриминация не бива да накърнява запазването или приемането от държавите-членки на мерки, насочени към предотвратяване или компенсиране на неудобствата, които могат да претърпят или са претърпели лица с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или определена сексуална ориентация, или съчетаващи характеристики, свързани с тези специфични фактори, както и на свързаните с тях лица. Тази забрана може да бъде съпътствана от мерки, предназначени да насърчават равното третиране и равните възможности, които отчитат измерението на пола, и от положителни действия за предоставяне на отговор на конкретните потребности на лица или категории лица, които поради своите характеристики се нуждаят от структури, услуги и помощ, от които нямат необходимост други лица. Тези мерки са придружени от учредяване на независими организации на лица с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, когато тяхната главна цел е подпомагането на специфичните потребности на тези лица.

Изменение  33

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Лицата, които са били обект на дискриминация, основаваща се на тяхната религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, следва да разполагат с адекватни средства за правна защита. С цел да се предостави по-ефективно ниво на защита, сдруженията, организациите и другите правни субекти също трябва да имат правото да участват в процесуални действия, включително от името или в подкрепа на конкретна жертва, без да се накърняват националните процесуални правила за представителство и защита пред съдилищата.

(23) Лицата, които са били обект на пряка и непряка, множествена или асоциативна дискриминация, основаваща се на тяхната религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация или пол, следва да разполагат с адекватни средства за правна защита. С цел да се предостави по-ефективно ниво на защита, сдруженията, организациите и другите правни субекти също трябва да имат правото да участват в процесуални действия, включително от името или в подкрепа на конкретна жертва, без да се накърняват националните процесуални правила за представителство и защита пред съдилищата.

Изменение  34

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Ефективното прилагане на принципа на равно третиране изисква адекватна съдебна защита срещу преследване.

(25) Ефективното прилагане на принципа на равно третиране изисква адекватна съдебна защита срещу преследване. Ефективната правна защита на индивидуалните права трябва да бъде придружена от активни мерки за насърчаване на недискриминацията и на равните възможности.

Изменение  35

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) В своята резолюция относно последващите действия във връзка с Европейската година на равните възможности за всички (2007), Съветът призова за пълно включване на гражданското общество, включително организациите, представляващи хората, изложени на риск от дискриминация, социалните партньори и заинтересованите страни в разработването на политики и програми, насочени към предотвратяване на дискриминацията и насърчаване на равнопоставеността и равните възможности както на европейско, така и национално ниво.

(26) В своята резолюция относно последващите действия във връзка с Европейската година на равните възможности за всички (2007), Съветът призова за пълно включване на гражданското общество, включително организациите, представляващи хората, изложени на риск от дискриминация, социалните партньори и заинтересованите страни в разработването на политики и програми, насочени към предотвратяване на дискриминацията и насърчаване на равенството и равните възможности както на европейско, така и национално ниво. За целта Комисията и държавите-членки полагат грижа за довеждане до знанието на обществеността и заинтересованите лица на разпоредбите, предвидени в настоящата директива и във вече действащите в тази област директиви – посредством информационни кампании и кампании в печата, насочени към премахване на стереотипите – чрез подходящи, достатъчни и достъпни средства (като езика на глухонемите или специалните уебстраници за незрящи лица)..

Изменение  36

Предложение за директива

Съображение 31 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(31a) При тълкуване на смисъла на основанията за дискриминация съдилищата следва да вземат предвид европейските и международните инструменти за правата на човека, включително препоръките и съдебната практика на техните органи за контрол, като например Европейския съд за правата на човека.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива определя рамката за борба с дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, с оглед прилагането в държавите-членки на принципа на равното третиране в други области, извън заетостта и упражняването на занятие.

1. Настоящата директива определя рамката за борба с дискриминацията, включително множествена дискриминация, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, с оглед прилагането в държавите-членки на принципа на равното третиране в други области, извън заетостта и упражняването на занятие.

 

2. Налице е множествена дискриминация, когато дискриминацията е въз основа на:

 

а) комбинация от основания за религия или убеждение, увреждане, възраст или сексуална ориентация, или

 

б) на всяко едно или няколко от основанията, определени в параграф 1, както и на всяко едно или няколко от следните основания:

 

i) пол (доколкото предметът на жалбата е в рамките на материалноправния обхват на Директива 2004/113/ЕО, както и на настоящата директива)

 

ii) расов или етнически произход (доколкото предметът на жалбата е в рамките на материалнправния обхват на Директива 2000/43/ЕО, както и на настоящата директива) или

 

iii) националност (доколкото предметът на жалбата е в рамките на приложното поле на член 12 от Договора за ЕО).

 

3. В настоящата директива множествената дискриминация и множеството основания се тълкуват по същия начин.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По смисъла на параграф 1:

2. По смисъла на параграф 1:

а) проява на пряка дискриминация има, когато едно лице е, било е, или би било третирано по-малко благоприятно от друго в сравнима ситуация въз основа на един от признаците, упоменати в член 1;

а) проява на пряка дискриминация има, когато едно лице или лица, които са свързани с това лице или за тях се предполага, че са свързани с него, е, било е, или би било третирано по-малко благоприятно от друго в сравнима ситуация въз основа на един или няколко от признаците, упоменати в член 1;

б) проява на непряка дискриминация има, когато видимо неутрална разпоредба, критерий или практика биха поставили лицата с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация в особено неблагоприятно положение в сравнение с други лица, освен ако тази разпоредба, критерий или практика са обективно оправдани от законната си цел и средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими.

б) проява на непряка дискриминация има, когато видимо неутрална разпоредба, критерий или практика биха поставили лицата с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, или лицата, които са или се предполага, че са свързани с такива лица, в особено неблагоприятно положение в сравнение с други лица, освен ако тази разпоредба, критерий или практика са обективно оправдани от законната си цел и средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими.

Изменение  39

Предложение за директива

Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Тормозът се приема като форма на дискриминация по смисъла на параграф 1, когато нежелано поведение, свързано с някое от основанията, упоменати в член 1, има за цел или последица уронване на достойнството на личността и създаването на сплашваща, враждебна, нечовешка, унизителна или обидна среда.

3. Без да се засяга свободата на словото, тормозът се приема като форма на дискриминация по смисъла на параграф 1, когато нежелано поведение, свързано с някое от основанията, упоменати в член 1, има за цел или последица уронване на достойнството на личността и създаването на сплашваща, враждебна, нечовешка, унизителна или обидна среда. В този контекст, понятието за тормоз може да бъде определено в съответствие с националното законодателство и практика на държавите-членки.

Изменение  40

Предложение за директива

Член 2 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Всеки подтик за дискриминация срещу лица въз основа на някой от признаците, упоменати в член 1, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.

(4) Всяка заповед или насърчаване за дискриминация, поради отношение на подчиненост, срещу лица въз основа на някой от признаците, упоменати в член 1, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.

Обосновка

[Първата част на изменението не засяга английския текст]

Изменение  41

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Дискриминацията, основана на предположения относно религията или убежденията на даден човек, увреждане, възраст или сексуална ориентация или поради сдружаване с лица с определена религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 2 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Отказът да се извърши разумно приспособяване в конкретен случай, както е предвидено в член 4, параграф 1, буква б) от настоящата директива по отношение на лицата с увреждания, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.

5. Отказът да се извърши разумно приспособяване в конкретен случай, както е предвидено в член 4, параграф 1, буква б) от настоящата директива по отношение на лицата с увреждания, или лица, които са свързани с лице с увреждане, когато е необходимо приспособяване, за да се позволи на такива лица да предоставят лична помощ на лице с увреждане, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 2 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Независимо от параграф 2, държавите-членки могат да предвидят, че различията в третирането на основание на възрастта не представляват дискриминация, ако в контекста на националното право те са оправдани от законосъобразна цел и ако средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими. По-специално настоящата директива не е пречка за определянето на конкретна възраст за достъп до социални придобивки, образование и определени стоки или услуги.

6. Настоящата директива не изключва различия в третирането на основание на възрастта, ако те са обективно и разумно оправдани от законосъобразна цел и ако средствата за постигане на тази цел са подходящи, пропорционални, необходими и ефективни.

Изменение  44

Предложение за директива

Член 2 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Независимо от параграф 2, при предоставянето на финансови услуги държавите-членки могат да разрешат пропорционални разлики в третирането, когато по отношение на въпросния продукт използването на възрастта или на дадено увреждане е фактор от ключово значение при оценката на риска, въз основа на подходящи и точни актюерски или статистически данни.

7. Независимо от параграф 2, при предоставянето на застрахователни, банкови и други финансови услуги държавите-членки могат да разрешат разлики в третирането, когато по отношение на въпросния продукт използването на възрастта или на дадено увреждане е фактор от решаващо значение при оценката на риска, въз основа на актюерски принципи, статистически данни или медицински данни. Тези данни следва да бъдат точни, актуални и уместни и да се предоставят при поискване по достъпен начин. Актюерските и рискови фактори следва да отразяват положителни промени във връзка с продължителността на живот и активното стареене, както и повишената подвижност и възможностите за достъп за хората с увреждания. Доставчикът на услуги трябва да е в състояние обективно да докаже значително по-високи рискове и да гарантира, че различията в третирането са обективно и разумно оправдани от законосъобразна цел и средствата за постигане на тази цел са пропорционални, необходими и ефективни. Държавите-членки уведомяват Комисията и преразглеждат своето решение пет години след транспониране на настоящата директива, като вземат предвид доклада на Комисията, посочен в член 16, и предават резултатите от това преразглеждане на Комисията.

Изменение  45

Предложение за директива

Член 2 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Настоящата директива не засяга мерките от общ характер, предвидени в националното законодателство, които в демократичното общество са необходими за обществената сигурност, поддържането на обществения ред и предотвратяването на престъпни деяния, опазването на здравето и защитата на правата и свободите на другите.

8. Настоящата директива не засяга мерките от общ характер, предвидени в националното законодателство, които в демократичното общество са необходими и пропорционални за обществената сигурност, поддържането на обществения ред и предотвратяването на престъпни деяния, опазването на здравето и защитата на правата и свободите на другите.

Изменение  46

Предложение за директива

Член 2 – параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a. С настоящата директива се признава, че правото на лична неприкосновеност е средство за борба с посочените в настоящия член форми на дискриминация.

Изменение  47

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

 

 

 

 

 

 

г) достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на обществеността, включително жилищно настаняване.

г) достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на обществеността, включително жилищно настаняване и транспорт.

 

 

Изменение  48

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(га) членство и участие в сдружения, както и предоставяните от тях услуги.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Алинея г) се прилага спрямо частни лица само доколкото те упражняват професионална или търговска дейност.

Алинея г) не засяга сделки между частни лица, за които тези сделки не представляват търговска или професионална дейност.

Изменение  50

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящата директива не засяга националното законодателство относно брачното или семейното положение и правата, свързани с възпроизводството.

2. Настоящата директива не променя разделението на компетенциите между Европейския съюз и неговите държави-членки.

Изменение  51

Предложение за директива

Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Настоящата директива се прилага без да се засягат отговорностите на държавите-членки по отношение на съдържанието на преподаването, дейностите и организацията на техните образователни системи, включително що се отнася до удовлетворяването на специални образователни потребности. Държавите-членки могат да предвидят разлики в третирането по отношение на достъпа до образователни институции на основата на религия или убеждения.

3. Настоящата директива се прилага без да се засягат отговорностите на държавите-членки по отношение на съдържанието на преподаването, дейностите и организацията на техните национални образователни системи, като същевременно гарантира правата на лицата с увреждания на образование без дискриминация и въз основа на равни възможности. Държавите-членки гарантират, че при определяне на подходящия вид образование или обучение, се взема предвид мнението на лицето с увреждане. Държавите-членки могат да допуснат, единствено въз основа на обективни основания, разлики по отношение на достъпа до образователни институции на основата на религия или убеждения, когато задължават отделни лица, въз основа на обективни основания, да действат добросъвестно и лоялно по отношение на етиката на организацията, при условие че това не оправдава дискриминация на някакво друго основание и че други образователни институции са географски достъпни и представляват приемлива алтернатива, с цел предотвратяване на непряка дискриминация. Държавите-членки гарантират, че това не води до отказ на правото на образование.

Изменение  52

Предложение за директива

Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Настоящата директива не засяга националното законодателство, гарантиращо светския характер на държавата, държавните институции или органи, или образованието, или отнасящо се до статута и дейността на църквите и другите организации, основани на религия или убеждения. Тя не засяга също и националното законодателство, насърчаващо равенството между мъжете и жените.

4. Настоящата директива не засяга националното законодателство, гарантиращо светския характер на държавата, държавните институции или органи, или образованието, или отнасящи се до статута, дейността и правната рамка на църквите и другите организации, основани на религия или убеждения, когато това попада извън компетенцията на ЕС. В случаите, когато дейността на църквите или другите организации, основани на религия и убеждения са от компетентността на ЕС, те подлежат на разпоредбите за недискриминация на Съюза. Тя не засяга също и националното законодателство, гарантиращо равенството между лица от мъжки пол и лица от женски пол.

Изменение  53

Предложение за директива

Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Настоящата директива не обхваща различията в третирането, основани на националността и не накърнява разпоредбите и условията, свързани с влизането и постоянното пребиваване на граждани на трети страни и лица без гражданство на територията на държавите-членки, както и всяко третиране, произтичащо от правния статут на засегнатите граждани на трети страни и лица без гражданство.

5. Настоящата директива не обхваща различията в третирането, основани на националността и не накърнява разпоредбите и условията, свързани с влизането и постоянното пребиваване на граждани на трети страни и лица без гражданство на територията на държавите-членки, както и всяко третиране, произтичащо от правния статут на засегнатите граждани на трети страни и лица без гражданство. Дискриминация на основание на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, която е представена като различно третиране, основано на националност, се разглежда като дискриминация по смисъла на член 1.

Изменение  54

Предложение за директива

Член 3 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Настоящата директива не накърнява правото на издателите да отказват реклами от лица, партии или организации, които не споделят техните демократични ценности, както и от лица, партии или организации, които не споделят политическата ориентация, на която е основан въпросният вестник.

Изменение  55

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За да се гарантира спазването на принципа за равно третиране по отношение на лицата с увреждания:

1. За да се гарантира спазването на принципа за равно третиране по отношение на лицата с увреждания, при който „увреждане“ следва да се разглежда в контекста на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и хората с хронични заболявания:

Изменение  56

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) се предвиждат необходимите мерки за осигуряване на ефективен недискриминационен достъп на хората с увреждания до социална закрила, социални придобивки, здравни грижи, образование и достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на останалите членове на обществото, в т.ч. по отношение на жилищното настаняване и транспорта, включително чрез подходящи изменения или приспособяване. Тези мерки не трябва да представляват непропорционална тежест, нито да изискват фундаментална промяна на социалната закрила, социалните придобивки, здравните грижи, образованието или въпросните стоки и услуги, нито да изискват предоставяне на техни алтернативи.

a) се предвиждат необходимите мерки за осигуряване на ефективен недискриминационен достъп на хората с увреждания до социална закрила, социални придобивки, здравни грижи, образование и достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на останалите членове на обществото, в т.ч. по отношение на жилищното настаняване, далекосъобщенията и електронните съобщения, информацията, включително информацията, предоставена в достъпен формат, финансовите услуги, културата и отдиха, достъпните за обществеността сгради, видовете транспорт и другите обществени места и съоръжения, включително чрез подходящи промени или приспособяване. Ако дискриминацията възниква от дадена практика, политика или процедура, се предприемат мерки, за да се преодолее това тяхно въздействие.

Изменение  57

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) независимо от задължението да се осигури ефективен недискриминационен достъп, се предвижда, при нужда, в конкретен случай да се предприеме и разумно приспособяване, при условие че това не представлява непропорционална тежест.

б) за целите на параграф 1, ефективен недискриминационен достъп предполага откриване и премахване на пречки и препятствия, както и предотвратяване на появата на нови пречки и препятствия, които възпрепятстват достъпа на хора с увреждания до стоки, услуги и съоръжения, които са на разположение на широката общественост, независимо от естеството на пречките, препятствията или увреждането. В съответствие с разпоредбите на настоящата директива и независимо от мерките, избрани за премахването на пречките или препятствията, ефективният недискриминационен достъп за хората с увреждания се осигурява при същите условия, както и за хората без увреждания, когато това е възможно, и чрез улесняване на използването на помощни устройства от хора с увреждания, включително помощни средства за подвижност и достъп, например признати кучета водачи или кучета помощници, когато е необходимо. В случаите, когато въпреки всички усилия не може да се осигури разумно приспособяване за гарантиране на ефективен недискриминационен достъп, при същите условия и в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, се осигурява смислена алтернатива за достъп. За целите на настоящата директива, „разумно приспособяване“ означава алтернативни мерки, необходими в конкретен случай за осигуряване на дадено лице с увреждане на достъп и/или възползване или упражняване, наравно с останалите хора, на права, които попадат в обхвата й, както е определено в член 3, параграф 1.

Изменение  58

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За целите на оценката дали необходимите мерки за спазване на параграф 1 не представляват непропорционална тежест, се вземат под внимание по-специално размерът и ресурсите на организацията, нейният характер, стойността, на която се оценяват, жизненият цикъл на стоките и услугите, както и възможните ползи от улеснен достъп на хората с увреждания. Тази тежест не е непропорционална, когато е компенсирана в достатъчна степен от съществуващите мерки в рамките на политиката на равно третиране, водена от съответната държава-членка.

2. Мерките за постигане на ефективен недискриминационен достъп не следва да представляват непропорционална тежест, нито да изискват фундаментални промени. За целите на оценката дали спазването на параграф 1 не представлява непропорционална тежест, следва да се вземе под внимание дали въпросната мярка е неизпълнима и опасна и дали би могла да се направи изпълнима и безопасна чрез приемлива промяна на правила, политики или практики, или премахването на архитектурни, комуникационни или транспортни пречки, или предоставянето на допълнителни помощи или услуги. Една промяна се счита за фундаментална, ако тя променя стоките и услугите или естеството на търговията, професията или стопанската дейност до такава степен, че доставчикът на стоките или услугите на практика доставя съвсем различен вид стоки или услуги. Едно разумно приспособяване не налага непременно значителни структурни промени на сгради, чиято структура е специфично защитена съгласно националното законодателство поради историческата, културната или архитектурната им стойност. Тази тежест не се счита за непропорционална, когато е компенсирана в достатъчна степен от съществуващите мерки в съответната държава-членка. Принципът на разумно приспособяване и непропорционална тежест следва да се тълкува в контекста на Директива 2000/78/ЕО и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Изменение  59

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. С цел спазване на задължението за предоставяне на ефективен недискриминационен достъп до съществуващи инфраструктури, политики или процедури по смисъла на точка 1, буква а), държавите-членки могат, при необходимост, да разполагат с допълнителен период от 10 години от крайния срок за транспониране за съгласуване с това задължение. Държавите-членки, които желаят да използват допълнителния период, представят на Комисията план за постепенно въвеждане в съобразност с изискванията, посочени в точка 1, буква а), включително цели, средства и график. Всяка държава-членка, която реши да използва този допълнителен период, докладва два пъти годишно на Комисията относно предприетите стъпки за осигуряване на ефективен недискриминационен достъп и за напредъка в прилагането на точка 1, буква а). Два пъти годишно Комисията представя доклад на Съвета.

Изменение  60

Предложение за директива

Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Настоящата директива се прилага, без да се нарушават разпоредбите на законодателството на Общността или националните правила, отнасящи се до достъпността на определени стоки или услуги.

3. Настоящата директива се прилага, без да се нарушават разпоредбите на законодателството на Общността или националните правила, отнасящи се до достъпността на определени стоки или услуги. При все това, когато е възможно институциите на ЕС и държавите-членки предприемат мерки за насърчаване на доставчиците на стоки и услуги, по-специално промишлени стоки, да намерят достъпни решения, например посредством практики в областта на обществените поръчки. Достъпни продукти и услуги са продуктите и услугите, които са проектирани по такъв начин, че могат да се ползват от всички потребители.

Amendement  61

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С оглед гарантиране на пълно равенство на практика, принципът за равно третиране не е пречка за която и да било държава-членка да продължи да прилага или да приеме специфични мерки за предотвратяване или компенсиране на неравностойното положение, свързано с религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

С оглед гарантиране на пълно равенство на практика, принципът за равно третиране не е пречка за която и да било държава-членка да продължи да прилага или да приеме специфични мерки или да разреши общественият, частният или доброволческият сектор да предприемат тези мерки за предотвратяване или компенсиране на неравностойното положение, свързано с религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Изменение  62

Предложение за директива

Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки осигуряват достъп до съдебни и/или административни производства, включително, когато те сметнат за целесъобразно, и до помирителни процедури, с оглед привеждане в изпълнение на задълженията по настоящата директива, за всички лица, които се считат за ощетени от неспазването на принципа на равно третиране спрямо тях, дори след като е прекратено отношението, относно което се твърди, че е проявена дискриминация.

1. Държавите-членки осигуряват ефективен достъп до съдебни и/или административни производства, включително, когато те сметнат за целесъобразно, и до помирителни процедури, с оглед привеждане в изпълнение на задълженията по настоящата директива, за всички лица, които се считат за ощетени от неспазването на принципа на равно третиране спрямо тях, дори след като е прекратено отношението, относно което се твърди, че е проявена дискриминация.

Изменение  63

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки осигуряват възможност за асоциациите, организациите или други правни субекти, които имат законен интерес от гарантиране спазването на разпоредбите на настоящата директива, да се включат от името или в подкрепа на тъжителя, с неговото одобрение, във всяка съдебна и/или административна процедура, предвидена с оглед привеждане в изпълнение на задълженията по настоящата директива.

заличава се

Изменение  64

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Държавите-членки въвеждат в националните си правни системи такива мерки, каквито са необходими за осигуряване на реална и ефективна компенсация или възстановяване на щетите, така както се определят от държавите-членки, за вредите и загубите претърпени от лице, увредено в резултат на дискриминация по смисъла на настоящата директива, така че тази компенсация да е действителна и да бъде пропорционална на претърпените вреди.

Изменение  65

Предложение за директива

Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Параграф 1 не е пречка за държавите-членки да въведат доказателствени правила, които са по-благоприятни за ищеца.

2. Параграф 1 не е пречка за държавите-членки да въведат правила, които са по-благоприятни за ищеца.

Обосновка

Целесъобразно е да се предвиди, че държавите-членки могат да приемат разпоредби, които са по-благоприятни за ищците, в хода на исковите производства.

Изменение  66

Предложение за директива

Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9a. Държавите-членки активно насърчават равенството между лицата, независимо от религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, при разработването и прилагането на законови и подзаконови актове, административни разпоредби, политики и дейности в областите, от приложното поле на настоящата директива.

Изменение  67

Предложение за директива

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки следят за това приетите разпоредби в приложение на настоящата директива, както и тези, които вече са в сила в тази област, да бъдат доведени до знанието на заинтересованите лица чрез подходящи средства в рамките на тяхната територия.

Държавите-членки следят за това приетите разпоредби в приложение на настоящата директива, както и тези, които вече са в сила в тази област, да бъдат доведени до знанието на заинтересованите лица чрез подходящи средства, включително чрез Интернет, в рамките на тяхната територия.

Изменение  68

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11

Член 11

С оглед насърчаване прилагането на принципа на равното третиране, държавите-членки поощряват диалога със съответните страни, в частност с неправителствените организации, които имат, в съответствие с тяхното национално законодателство и практика, законен интерес да съдействат в борбата с дискриминацията, основана на признаците, обхванати от настоящата директива и проявявана в областите, уредени от същата.

С оглед насърчаване прилагането на принципа на равното третиране, държавите-членки поощряват диалога със съответните страни, в частност с неправителствените организации, организациите на гражданското общество, църквите и религиозните и философските организации и общностите, нямащи статут на вероизповедание, които имат, в съответствие с тяхното национално законодателство и практика, законен интерес да съдействат в борбата с дискриминацията, основана на признаците, обхванати от настоящата директива и проявявана в областите, уредени от същата, като тези консултации включват и наблюдение върху изпълнението на директивата.

Изменение  69

Предложение за директива

Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки посочват орган или органи за насърчаване на равното третиране на всички лица без оглед на тяхната религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Тези органи могат да бъдат част от агенции, натоварени на национално ниво със защитата на правата на човека или със закрилата на индивидуални права, включително правата, произтичащи от други актове на Общността, в т.ч. директиви 2000/43/ЕО и 2004/113/ЕО.

1. Държавите-членки посочват независимо функциониращ и адекватно финансиран орган или органи за насърчаване на равното третиране на всички лица без оглед на тяхната религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Държавите-членки гарантират, че органът или органите са компетентни в областите, обхванати от настоящата директива, както и в областите на заетостта и професиите в съответствие с Директива 2000/78/ЕО. Тези органи могат да бъдат част от агенции, натоварени на национално ниво със защитата на правата, произтичащи от други актове на Общността, в т.ч. директиви 2000/43/ЕО и 2004/113/ЕО.

Изменение  70

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – тире -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- улесняването на образуването на административно или съдебно производство, отнасящо се до дискриминация, в ситуация, при която жертвата пребивава постоянно в държава-членка, различна от държавата на пребиваване на ответника, чрез посредничеството на подобен орган или органи на държавата-членка на ответника,

Изменение  71

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – тире -1а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- осигуряване, при целесъобразност, на достъп на ищеца до правна помощ в съответствие с Директива 2003/8/EО на Съвета от 27 януари 2003 година за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове1,

 

_____________

1 ОВ C 26, 31.01.2003 г., стр. 41.

Изменение  72

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – второ тире

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- провеждане на независими проучвания относно дискриминация,

- наблюдение и провеждане на независими проучвания относно дискриминация, включително относно прилагането на законодателството в областта на борбата срещу дискриминацията,

Изменение  73

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – тире 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- сътрудничество и обмен на информация с Агенцията за основните права и с други съответни органи на ЕС.

Изменение  74

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Държавите-членки предоставят на тези органи достатъчни ресурси, които да им позволяват да изпълняват задълженията си по ефективен и достъпен начин.

Изменение  75

Предложение за директива

Член 13 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) са отменени всички законови, подзаконови и административни разпоредби, които противоречат на принципа за равно третиране;

a) са незабавно отменени всички законови, подзаконови и административни разпоредби, които противоречат на принципа за равно третиране;

Изменение  76

Предложение за директива

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки определят правилата за приложимите санкции при нарушения на разпоредби от националното законодателство, приети в съответствие с настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на приложението им. Санкциите могат да включват изплащане на обезщетение, което не може да бъде ограничено с фиксирането a priori на горен праг, и трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите-членки определят правилата за приложимите санкции при нарушения на разпоредби от националното законодателство, приети в съответствие с настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на прилагането им. Санкциите могат да включват изплащане на обезщетение, което не може да бъде ограничено с предварително определен горен праг, и трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи, както и да водят до преустановяване на дискриминационното поведение и премахване на последиците от него.

Amendement  77

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. С цел да се вземат предвид някои специфични условия, държавите-членки могат, ако е необходимо, да предвидят, че задължението за осигуряване на ефективен достъп, както е посочено в член 4, трябва да се спази [не по-късно] от ... четири [години след приемането].

2. С цел спазване на задължението за предоставяне на ефективен недискриминационен достъп до съществуващи инфраструктури, политики или процедури, по смисъла на член 4, параграф 1, буква а), държавите-членки могат, при необходимост, да разполагат с допълнителен период от 10 години [след крайния срок за транспониране] за съгласуване с това задължение.

Държавите-членки, желаещи да използват този допълнителен срок, информират Комисията най-късно до датата, посочена в параграф 1, като аргументират решението си.

Държавите-членки, който желаят да използват допълнителния период представят на Комисията план за постепенно въвеждане в съобразност с изискванията, посочени в член 4, параграф 1, буква а), включително цели, средства и график. Всяка държава-членка, която реши да използва този допълнителен период, докладва всяка година на Комисията относно предприетите стъпки за осигуряване на ефективен, недискриминационен достъп и постигнатия напредък в прилагането на член 4, параграф 1, буква а). Всяка година Комисията представя доклад на Съвета.

Изменение  78

Предложение за директива

Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки и националните органи компетентни по въпросите на равнопоставеността представят на Комисията най-късно до …, а след това на всеки пет години, цялата информация, която е необходима на Комисията за да изготви доклад до Европейския парламент и Съвета за прилагането на настоящата директива.

 

1. Държавите-членки представят на Комисията най-късно до ..., а след това на всеки пет години, цялата информация, която е необходима на Комисията за да изготви доклад до Европейския парламент и Съвета за прилагането на настоящата директива.

Изменение  79

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Не по-късно от ** години след влизането в сила на настоящата директива, трябва да бъде въведена в сила широкообхватна правна рамка на Общността, свързана с недискриминацията, под формата на единна директива, която консолидира и по този начин замества всички съществуващи директиви, основани на член 13 от Договора за ЕО, включително и настоящата директива. Тази нова директива предоставя еднаква степен на защита за всяко основание за дискриминация.

Изменение  80

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Докладът на Комисията взема предвид, когато е подходящо, гледните точки на социалните партньори и съответните неправителствени организации, както и на Агенцията за основните права на ЕС. В съответствие с принципа за равните възможности на половете, този доклад, inter alia, осигурява оценка на въздействието на взетите мерки при жените и мъжете. В светлината на получената информация, този доклад включва, ако е необходимо, предложения за преработка и актуализиране на настоящата директива.

2. Докладът на Комисията взема предвид, когато е подходящо, гледните точки на социалните партньори и съответните неправителствени организации, както и на Агенцията за основните права на ЕС. Докладът включва преглед на действащите практики в държавите-членки във връзка с член 2, параграф 7, по отношение на използването на възрастта или увреждането като фактор при изчисляването на премии и обезщетения. В съответствие с принципа за равните възможности на половете, този доклад, inter alia, осигурява оценка на въздействието на взетите мерки при жените и мъжете. Този доклад съдържа също и информации за множествена дискриминация, обхващаща не само дискриминацията въз основа на религията или убежденията, на сексуалната ориентация, възрастта и уврежданията, но и дискриминацията въз основа на пола, расата и етническия произход. В светлината на получената информация, този доклад включва, ако е необходимо, предложения за преработка и актуализиране на настоящата директива.

 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията представи настоящото предложение за директива относно равното третиране през юли 2008 г. Това беше дългоочаквано предложение, тъй като Комисията беше обещала още през 2004 г. да изготви проект на "широка директива". Вашият докладчик изразява задоволство от предложението на Комисията, което има за цел прилагането на принципа за равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация извън пазара на труда.

Член 13 от Договора за ЕО, включен в Договора от Амстердам през 1997 г. забранява дискриминация, основана на пол, раса или етнически произход, религия, убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Понастоящем член 13 формира правната основа за две директиви. Първата е Директивата за равенство между расите (Директива 2000/43/ЕО), която забранява дискриминация въз основа на раса или етнически произход, както в рамките на пазара на труда, така и извън него. Другата - Директива 2000/78, забранява дискриминацията на пазара на труда, основана на религия, убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Вследствие на различното приложното поле на двете директиви, се появиха редица причини за дискриминация, в йерархичен ред. Предложението тук пред нас е опит да се намери защита срещу дискриминацията, основана на всякакви мотиви, при равни условия. Вашият докладчик очаква през 2010 г. Комисията да представи предложения, които създават защита срещу дискриминацията, основана на пола до същата степен, като по този начин се премахва тази йерархия.

Комисията имаше намерение да свърже това предложение за директива със съществуващата Директивата за равенство между расите. Много от условията са същите, като например пряката и непряка дискриминация, а процедурите, които се създават, също са еквивалентни. Следователно вашият докладчик не мисли, че е необходимо да се спираме дълго на тях.

Въпреки това между предложението на Комисията и Директивата за равенство между расите съществуват също и различия. Тези различия могат да бъдат обосновани, тъй като причините за дискриминация са различни и не всяко различно третиране се счита за дискриминация. Все пак, трябва да е възможно да се даде ясна причина за различието.

Предложението е рамка за минимални норми, които предлагат защита срещу дискриминация. Държавите-членки могат винаги да предлагат по-висока степен на защита, но не могат да превърнат новата директива в причина за понижаване на съществуващата степен на защита. Директивата предлага на жертвите правото на обезщетение и ясно показва, че държавите-членки имат желание и задължението да се борят с дискриминацията.

Вашият докладчик желае да подчертае значението от борба с всички форми на дискриминация. За съжаление дискриминацията все още е проблем в Европа, както и навсякъде другаде. В специално проучване на Евробарометър през 2008 г. 15% от европейците твърдят, че са били подложени на дискриминация през изминалата година. Това трябва да се промени. Трябва да бъде възможно двама мъже да наемат хотелска стая, хора с увреждания да могат да пазаруват и възрастни хора да сключват застраховки.

Голям брой държави-членки вече имат законодателство, което в по-голяма или по-малка степен осигурява защита срещу дискриминация извън пазара на труда, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация[1]. Важно е да постановят ясни европейски правила в тази област, за да бъде ясно, че Европа като цяло не разрешава дискриминация. Липсата на дискриминация е основно право и следва да се прилага за всеки в Съюза..

Основания за дискриминация

Директива 2000/78/ЕО не съдържа никакви определения за религия, убеждения, възраст или сексуална ориентация, макар че Съдът на Европейските общности вече се произнесе относно значението на "увреждане". Съдът обяви, че: "понятието "увреждане" трябва да бъде разбирано като отнасящо се до ограничение, което произлиза по-специално от физически, умствени или психологически проблеми и което възпрепятства участието на съответното лице в професионалния живот"[2]. Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания дава следното определение на думата "увреждане": "Хората с увреждания са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална или сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни пречки би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите." Вашият докладчик имаше намерение да направи връзка към това определение в ново съображение.

Предположения и асоциация

В делото Coleman (С-303/06) Съдът постанови, че не само хората с увреждания, но и членовете на семействата им са защитени от забраната за дискриминация в директива 2000/78/ЕО. Вашият докладчик счита, че е добра идея поради причини, свързани с правната сигурност, това да се обясни изрично в настоящата директива.

Не винаги е възможно да се установят религията или убежденията, увреждане, възраст или сексуална ориентация на даден човек, и хората правят всякакъв вид предположения въз основа на външен вид или име, което също може да доведе до дискриминация. например, някои момчета биват тормозени в училище, защото за тях се счита, че са хомосексуални, като това може и да не е така.    Вашият докладчик счита, че това е много лошо и следователно предлага директивата да включва изрични разпоредби, че дискриминацията въз основа на предположения също е обхваната от настоящото законодателство.

Изключение за възраст

Предложението на Комисията предвижда общо изключение за дискриминация, основана на възраст. Фактът, че настоящата директива не изключва определянето на определена възраст за достъп до социални ползи, образование и някои стоки и услуги, не променя факта, че подобно различно третиране трябва да бъде обосновано от основателна цел, а начините за постигане на това трябва да бъдат подходящи и необходими. Вашият докладчик желае това да бъде изяснено в директивата.

Финансови услуги

Съгласно директивата, различия при третирането въз основа на възраст или увреждане могат да бъдат разрешени при финансови услуги, при които използването на възраст или увреждане е важен фактор при оценката на риска въз основа на подходящи и точни актюерски или статистически данни. В Директива 2004/113/ЕО се съдържа подобна разпоредба, но тя включва изискването подобни данни да бъдат оповестени публично. Следователно вашият докладчик предлага тези изисквания да бъдат адаптирани и към настоящата директива.

Брачно положение

Извън сферата на отговорност на ЕС е да се постановяват правила относно брака. Всяка държава-членка може сама за себе си да определи условията, на които лицата трябва да отговарят, за да сключат брак. Въпреки това, предложението на Комисията би позволило също така дискриминация във връзка с правата, свързани с възпроизводството, като например стерилизацията. Вашият докладчик счита, че това не е желателно и следователно измени текста и ограничи изключенията.

Образование

Училища, които се основават на особени ценности, могат да откажат да приемат ученици, ако те не желаят да приемат етиката на училището. Това не трябва да води до дискриминация на никакво основание, различно от религия или убеждения. Вече съществува член с подобно въздействие в директивата относно равното третиране на пазара на труда (2000/78 EО).

Увреждане

С оглед гарантиране на равно третиране на хората с увреждания, не е достатъчно дискриминацията да бъде забранена. Необходими са също така положителни действия под формата на мерки, предприети предварително и чрез подходящо приспособяване. Така например, обществените сгради следва да бъдат достъпни за хора в инвалидни колички.

Вашият докладчик предлага да съществуват само два вида изключения от принципа на ефективен, недискриминационен достъп. Първото е когато това би било неразумно трудно. Съдилищата следва да решават кога това е така за всеки отделен случай. Когато се взимат такива решения, е важно да се преценят всички обстоятелства на случая, включително размера на организацията, разходите и възможните предимства от по-добър достъп за хората с увреждания. В страни, където това вече е стандартна практика, се вижда, че разходите рядко са фактор. Втората форма на изключение е когато дадена мярка изисква основна промяна в предлаганата услуга. Това е случай, при който въпросната услуга действително би се превърнала в съвсем различна услуга.

Компенсация

Член 8, параграф 2 на Директива 2004/113/ЕО изисква държавите-членки да въведат необходимите мерки за гарантиране на реална и ефективна компенсация или възстановяване на щетите, понесени в резултат на дискриминация. Вашият докладчик предлага тази разпоредба да бъде също включена в настоящата директива, така че ощетените граждани, да получат реално обезщетение.

Един независим орган

Комисията предлага държавите-членки да имат орган или органи на национално равнище за насърчаване на равно третиране на гражданите. Съображение 28 се отнася за Парижките принципи на Организацията на обединените нации, свързани със статута и функционирането на националните институции за защита и насърчаване на правата на човека. Вашият докладчик предлага свързаните принципи на независимост и подходящи ресурси да бъдат изрично посочени в настоящата директива

  • [1]  McColgan, Niessen и Palmer: Сравнителни анализи относно националните мерки за борба с дискриминацията извън областта на заетостта и професиите, планирано проучване относно съществуващите национални законодателни мерки и въздействието им при разглеждане на дискриминацията извън областта на заетостта и професиите, основана на пол, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация, декември 2006 г.
  • [2]  Дело С13-05, основание 43. (Chacon Navas)

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (22.1.2009)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация
(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Докладчик по становище(*): Liz Lynne

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 47 от правилника

КРАТКА ОБОСНОВКА

През май 2008 г. Европейският парламент прие моя доклад относно постигнатия напредък в областта на равните възможности и борбата срещу дискриминацията в ЕС (транспонирането на Директиви 2000/43/ЕО и 2000/78/ЕО). С това Парламентът припомни на Комисията нейното задължение да предложи широкообхватна директива за борба срещу дискриминацията, която да обяви за незаконна дискриминацията извън сферата на заетостта въз основа на увреждане, възраст, религиозна принадлежност или убеждения и сексуална ориентация, с цел да допълни законодателния пакет за борба срещу дискриминацията съобразно член 13 от Договора за ЕО, в съответствие с работната й програма за 2008 г. Расата и полът са вече обхванати от Директивата относно расовия произход и Директивата относно пола и нашата цел е да приведем тази директива в съответствие с горепосочените две.

Много от въпросите, повдигнати в предложението на Европейската комисия, попадат в сферата на компетенции на комисията по заетост и социални въпроси, а някои са предмет на споделени компетенции на комисията по граждански свободи и комисията по заетост и социални въпроси.

Специфичните области, които попадат изключително в сферата на компетенции на комисията по заетост и социални въпроси, са социалната закрила, включително социалната сигурност, здравеопазването, както и социалните придобивки.

Съществуват споделени компетенции във връзка с отказа да се предприеме разумно приспособяване за лица с увреждания, достъпа до и предоставянето на стоки и услуги, които са достъпни за обществеността, включително жилищно настаняване, дискриминацията въз основа на възраст и увреждане при предоставянето на финансови услуги, различното третиране въз основа на възраст, както и равното третиране на лицата с увреждания и диалога със съответните заинтересовани страни.

Предложението за директива се основава на Директиви 2000/43/ЕО, 2000/78/ЕО и 2004/113/ЕО, което означава, че директивата е в съответствие с хоризонталните цели на Европейския съюз, в частност с Лисабонската стратегия за растеж и работни места и целите на процеса на социална закрила и социално включване в ЕС. Предложението се позовава на понятия, използвани в съществуващите директиви, с които хората са запознати.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Настоящата директива е едно от средствата, с които Европейската общност изпълнява своите задължения в рамките на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и следва да се тълкува в този контекст.

Обосновка

Това съображение пояснява връзката между задълженията, поети от Съюза чрез Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и настоящото предложение за директива.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) В съответствие с член 5 от политическата декларация, одобрена в края на Световната конференция на Организацията на обединените нации по въпросите на стареенето, проведена в Мадрид през 2002 г., се постигна съгласие да се потвърди ангажиментът за полагане на всички възможни усилия за премахване на всички видове дискриминация, включително на дискриминацията, основана на възраст; да се признае, че остарявайки, хората следва да се радват на пълноценен живот, добро здраве, сигурност и активно участие в икономическия, обществения, културния и политическия живот в своите общества; да се повиши степента на признаване на достойнството на възрастните хора и да се премахнат всички видове липса на грижи, злоупотреба и насилие.

Обосновка

Това съображение отразява декларацията на ООН относно борбата срещу всички видове дискриминация, включително срещу дискриминацията, основана на възраст.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Европейската година на хората с увреждания през 2003 г., Европейската година на равните възможности за всички през 2007 г. и Европейската година на междукултурния диалог през 2008 г. ясно показаха устойчивото присъствие на дискриминацията, но също и ползите от многообразието.

(4) Европейската година на хората с увреждания през 2003 г., Европейската година на равните възможности за всички през 2007 г. и Европейската година на междукултурния диалог през 2008 г. ясно показаха устойчивото присъствие на дискриминацията, включително множествената дискриминация, но също и ползите от многообразието.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Поради това законодателството трябва да забрани дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, в редица области извън пазара на труда, включващи социалната закрила, образованието и достъпа и предоставянето на стоки и услуги, включително жилищното настаняване. Следва да се предвидят мерки за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания до обхванатите области.

(9) Поради това законодателството трябва да забрани дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, или на съчетание от признаци, в редица области извън пазара на труда, включващи социалната закрила, образованието и достъпа и предоставянето на стоки и услуги, включително жилищното настаняване. Следва да се предвидят мерки за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания до обхванатите области.

Обосновка

Това съображение е в съответствие с предложението за изменение по-долу относно множествената дискриминация.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Хората с увреждания са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална или сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни пречки в нагласите или средата би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б) Ефективен недискриминационен достъп може да се предоставя по множество начини, включително чрез прилагане на принципа „проектирано за всички“ и чрез улесняване на използването на помощни устройства от хора с увреждания, включително помощни средства за подвижност и достъп, например признати кучета водачи или кучета помощници.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9в) Хората с увреждания често са подложени на дискриминация под формата на недостъпен обществен транспорт и застроена околна среда, както и недостъпност на средствата за комуникация и на информация. Държавите-членки трябва да предприемат мерки за гарантиране на достъпа до тези области, за да се приложи реално принципът на равното третиране.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 9 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9г) Ефективен недискриминационен достъп означава откриване и премахване на пречки и препятствия, независимо дали са свързани с нагласите или околната среда, както и предотвратяването на нови пречки и препятствия, които възпрепятстват достъпа на хората с увреждания до стоки, услуги и съоръжения, които са на разположение на останалите членове на обществото, независимо от естеството на пречката, препятствието или увреждането. В съответствие с разпоредбите на настоящата директива и независимо от мерките, избрани за премахването на пречки или препятствия, достъпът за хората с увреждания трябва да бъде осигурен при същите условия, както и за хората без увреждания, когато това е възможно. В случаите, в които достъп не може да се предостави при същите условия, и съобразно разпоредбите на настоящата директива, трябва да се осигури реално приложима алтернатива за гарантиране на достъп.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Понятието дискриминация включва пряката и непряка дискриминация, тормоза и подбуждането към дискриминация и отказа да се осигури разумно приспособяване.

(12) Понятието дискриминация включва пряката и непряка дискриминация, множествената дискриминация, тормоза и подбуждането към дискриминация и отказа да се осигури разумно приспособяване.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Дискриминация може да се прояви въз основа на конкретната религиозна принадлежност или убеждения на лице, въз основа на увреждане или сексуална ориентация или на съчетание от тези фактори, както и въз основа на това, че за дадено лице се предполага, че самото то или лице, с което е свързано или с което се предполага, че е свързано, има определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, определена възраст или сексуална ориентация.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) При прилагането на принципа на равно третиране, без оглед на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, Общността трябва, в съответствие с член 3, параграф 2 от Договора за ЕО да се стреми да премахне неравенствата и да насърчава равенството между мъжете и жените, особено поради факта, че жените са често жертва на различни форми на дискриминация.

(13) Тъй като може да се извършва дискриминация на различна основа, при прилагането на принципа на равно третиране Общността следва, в съответствие с член 3, параграф 2 и член 13 от Договора за ЕО, да се стреми да премахне неравенствата, свързани с пола, расата или етническия произход, наличието на увреждания, сексуалната ориентация, религията, убежденията или възрастта, или със съчетание от тези признаци, и да насърчава равенството, независимо от съчетанието от характеристики, свързани с пола, расата или етническия произход, наличието на увреждане, сексуалната ориентация, религията, убежденията или възрастта, които притежава дадено лице. При прилагането на разпоредбите на настоящата директива, държавите-членки следва да вземат предвид проблема, свързан с наличието на различни форми на дискриминация.

Обосновка

С това се разширява обхватът на настоящото съображение 13, в което се посочва множествената дискриминация, с която се сблъскват жените, така че в него да се включат всички признаци, съдържащи се в член 13.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Актюерски и рискови фактори, свързани с конкретно увреждане и възраст, се използват при предоставянето на застрахователни, банкови и други финансови услуги. Тези фактори не трябва да се считат за израз на дискриминация, когато е доказано, че те са от ключово значение при оценката на риска.

(15) Актюерски и рискови фактори, свързани с конкретно увреждане и възраст, се използват при предоставянето на застрахователни, банкови и други финансови услуги. Тези фактори следва да отразяват положителните промени във връзка с продължителността на живота и активното стареене, както и повишената подвижност и улеснения достъп на хората с увреждания, а не да се използват с цел обща дискриминация въз основа на тези признаци. В оценката на риска, направена от доставчика на услугата, трябва да се докаже по убедителен начин наличието на значително по-големи рискове, като се използват скорошни, редовно актуализирани и точни публикувани статистически или актюерски данни.

Обосновка

Това изменение има за цел да се ограничи възможността за дискриминация при достъпа до финансови услуги, като се гарантира, че всички данни, използвани при вземането на подобни решения, са прозрачни, надеждни и актуализирани, и като се изисква обективност от страна на доставчиците на услуги при спазването на това условие.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Европейският съюз в своята Декларация № 11 за статута на църквите и организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание, приложена към Заключителния акт на Договора от Амстердам, изрично признава, че зачита и не засяга статута на църквите и религиозните обединения или общности в държавите-членки, придаден им по силата на националното законодателство, и че в еднаква степен признава статута на философските организации и на организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание. Мерките, позволяващи на хората с увреждания да имат ефективен недискриминационен достъп до областите, обхванати от настоящата директива, играят важна роля за осигуряване на пълно равенство на практика. Освен това, в някои случаи могат да бъдат необходими отделни мерки за разумно приспособяване, за да се осигури такъв достъп. В никакъв случай не се изисква предприемането на мерки, които представляват непропорционална тежест. При оценката дали е непропорционална тежестта, следва да се вземат под внимание редица фактори, включително размерът, ресурсите и характерът на организацията. Принципите за разумно приспособяване и непропорционална тежест са установени в Директива 2000/78/ЕО и в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

(19) Европейският съюз в своята Декларация № 11 за статута на църквите и организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание, приложена към Заключителния акт на Договора от Амстердам, изрично признава, че зачита и не засяга статута на църквите и религиозните обединения или общности в държавите-членки, придаден им по силата на националното законодателство, и че в еднаква степен признава статута на философските организации и на организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание. Мерките, позволяващи на хората с увреждания да имат ефективен недискриминационен достъп до областите, обхванати от настоящата директива, играят важна роля за осигуряване на пълно равенство на практика. Освен това, в някои случаи могат да бъдат необходими отделни мерки за разумно приспособяване, за да се осигури достъп. В никакъв случай не се изисква предприемането на мерки, които представляват непропорционална тежест. При оценката дали е непропорционална тежестта, следва да се вземе под внимание дали съответната мярка е неизпълнима или не е безопасна и не би могла да стане изпълнима и безопасна посредством разумна промяна на правилата, политиките или практиките или посредством премахването на архитектурни, комуникационни или транспортни препятствия или предоставянето на помощни средства или услуги. Разумното приспособяване не би означавало непременно значителни структурни промени на сградите, чиято конструкция е под закрила, по-специално, на националното право въз основа на тяхната историческа, културна или архитектурна стойност. Принципите за разумно приспособяване и непропорционална тежест са установени в Директива 2000/78/ЕО и в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 2 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Отказът да се извърши разумно приспособяване в конкретен случай, както е предвидено в член 4, параграф 1, буква б) от настоящата директива по отношение на лицата с увреждания, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.

5. Отказът да се извърши разумно приспособяване в конкретен случай, както е предвидено в член 4, параграф 1, буква б) от настоящата директива по отношение на лицата с увреждания и малките деца, или лицата, които са свързани с лице с увреждане, в случай че е необходимо приспособяване, с цел да се даде възможност на тези лица да предоставят индивидуална помощ на увреденото лице, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.

Обосновка

Това изменение разширява обхвата на изискването за разумно приспособяване, така че в него да се включат и децата.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 2 ‑ параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Определянето на конкретна възраст за достъп до социални придобивки в натура или в парично изражение, поради неработоспособност или болест, представлява дискриминация.

Обосновка

Категоричен случай на дискриминация е да се осигуряват социални грижи, като например прием в болница и парични пенсии в случай на инвалидност, при положение, че тези нещастни инциденти засягат гражданина във всяка възраст и да му се отричат, ако възрастта му е различна.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 2 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Независимо от параграф 2, държавите-членки могат да предвидят, че различията в третирането на основание на възрастта не представляват дискриминация, ако в контекста на националното право те са оправдани от законосъобразна цел и ако средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими. По-специално настоящата директива не е пречка за определянето на конкретна възраст за достъп до социални придобивки, образование и определени стоки или услуги.

6. Независимо от параграф 2, държавите-членки могат да предвидят, че различията в третирането на основание на възрастта не представляват дискриминация, ако в контекста на националното право те са обективно и обосновано оправдани от законосъобразна цел и ако средствата за постигане на тази цел са пропорционални и необходими. Подобни различия в третирането не представляват пречка по отношение на мерките за защита на правата на децата или определянето на конкретна възраст за достъп до права, социални придобивки, финансови услуги и образование, с изключение на обезщетения в брой или натура в случай на заболяване или неработоспособност,

 

Изменение  17

Предложение за директива

Член 2 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Независимо от параграф 2, при предоставянето на финансови услуги държавите-членки могат да разрешат пропорционални разлики в третирането, когато по отношение на въпросния продукт използването на възрастта или на дадено увреждане е фактор от ключово значение при оценката на риска, въз основа на подходящи и точни актюерски или статистически данни.

7. Независимо от параграф 2, при предоставянето на застрахователни, банкови и други финансови услуги, трябва да се обърне надлежно внимание на увеличената продължителност на живота и на активното стареене, както и на повишената подвижност и улеснения достъп за хората с увреждания, и държавите-членки могат да разрешат разлики в третирането, когато по отношение на въпросния продукт използването на възрастта или на дадено увреждане е определящ фактор при оценката на риска, въз основа на подходящи и точни актюерски или статистически данни. Доставчикът на услугата трябва да може да докаже обективно значително по-високи рискове и да гарантира, че различията в третирането са обективно и обосновано оправдани от законосъобразна цел, а средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими. Съответните държави-членки гарантират, че всички данни, върху които се основава оценката на риска, са събрани наскоро и са относими, редовно актуализирани и публикувани. Съответните държави-членки информират Комисията за това и гарантират събирането, публикуването и редовното актуализиране на точни данни, свързани с използването на възрастта и на наличието на увреждания като определящ актюерски фактор. Тези държави-членки преразглеждат своето решение пет години след транспонирането на настоящата директива.

 

Изменение  18

Предложение за директива

Член 3 - буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на обществеността, включително жилищно настаняване. Алинея г) се прилага спрямо частни лица само доколкото те упражняват професионална или търговска дейност.

г) достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на обществеността, включително жилищно настаняване и транспорт.

Обосновка

Това изяснява, че в обхвата на директивата е включен и транспортът.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 4 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За да се гарантира спазването на принципа за равно третиране по отношение на лицата с увреждания:

1. За да се гарантира спазването на принципа за равно третиране по отношение на лицата с увреждания, понятието "увреждане" следва да се тълкува съобразно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като в определението се включват и лицата с хронични заболявания:

Изменение  20

Предложение за директива

Член 4 ‑ параграф 1 ‑ буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) се предвиждат необходимите мерки за осигуряване на ефективен недискриминационен достъп на хората с увреждания до социална закрила, социални придобивки, здравни грижи, образование и достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на останалите членове на обществото, в т.ч. по отношение на жилищното настаняване и транспорта, включително чрез подходящи изменения или приспособяване. Тези мерки не трябва да представляват непропорционална тежест, нито да изискват фундаментална промяна на социалната закрила, социалните придобивки, здравните грижи, образованието или въпросните стоки и услуги, нито да изискват предоставяне на техни алтернативи.

(a) се предвиждат необходимите мерки за осигуряване на ефективен недискриминационен достъп на хората с увреждания до социална закрила, социални придобивки, здравни грижи, образование и достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на останалите членове на обществото, в т.ч. по отношение на жилищното настаняване, далекосъобщенията и електронните съобщения, информацията, включително информацията в достъпен формат, финансовите услуги, културата и отдиха, достъпните за обществеността сгради, различните видове транспорт и другите обществени места и съоръжения, включително чрез подходящи изменения или приспособяване, съгласно принципа „проектирано за всички”. Ако дискриминацията възниква от дадена практика, политика или процедура, е необходимо да се предприемат мерки, за да се преодолее това тяхно въздействие. Тези мерки не трябва да представляват непропорционална тежест, нито да изискват основни промени на естеството на въпросните стоки, услуги, търговия, професия или стопанска дейност. Промяната се счита за основна, ако тя променя стоките или услугите или естеството на търговията, професията или стопанската дейност до такава степен, че доставчикът на стоките или услугите на практика доставя съвсем различен вид стоки или услуги.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 4 ‑ параграф 1 ‑ буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) независимо от задължението да се осигури ефективен недискриминационен достъп, се предвижда, при нужда, в конкретен случай да се предприеме и разумно приспособяване, при условие че това не представлява непропорционална тежест.

заличава се

Изменение  22

Предложение за директива

Член 4 ‑ параграф 1 ‑ буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) За целите на параграф 1, ефективен недискриминационен достъп предполага откриване и премахване на пречки и препятствия, независимо от това дали те са свързани с нагласите или околната среда, както и предотвратяване на появата на нови пречки и препятствия, които възпрепятстват достъпа на хората с увреждания до стоки, услуги и съоръжения, които са на разположение на останалите членове на обществото, независимо от естеството на пречката, препятствието или увреждането. В съответствие с разпоредбите на настоящата директива и независимо от мерките, избрани за премахването на пречките или препятствията, за хората с увреждания трябва да бъде осигурен ефективен недискриминационен достъп при същите условия, както и за хората без увреждания, когато това е възможно, и трябва да се улесни използването на помощни устройства от хора с увреждания, включително на помощни средства за подвижност и достъп, например признати кучета водачи или кучета помощници, когато това е възможно. В случаите, в които не може да се предостави ефективен недискриминационен достъп при същите условия, и съобразно разпоредбите на настоящата директива, трябва да се осигури реално приложима алтернатива за гарантиране на достъп.

Изменение  23

Предложение за директива

Член 4 -параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За целите на оценката дали необходимите мерки за спазване на параграф 1 не представляват непропорционална тежест, се вземат под внимание по-специално размерът и ресурсите на организацията, нейният характер, стойността, на която се оценяват, жизненият цикъл на стоките и услугите, както и възможните ползи от улеснен достъп на хората с увреждания. Тази тежест не е непропорционална, когато е компенсирана в достатъчна степен от съществуващите мерки в рамките на политиката на равно третиране, водена от съответната държава-членка.

2. За целите на параграф 1, тази тежест не се счита за непропорционална, когато е компенсирана в достатъчна степен от съществуващите мерки в рамките на политиката на равно третиране, водена от съответната държава-членка.

Изменение  24

Предложение за директива

Член 4 ‑ параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Настоящата директива се прилага, без да се нарушават разпоредбите на законодателството на Общността или националните правила, отнасящи се до достъпността на определени стоки или услуги.

3. Настоящата директива се прилага, без да се нарушават разпоредбите на законодателството на Общността или националните правила, отнасящи се до достъпността на определени стоки или услуги. При все това по възможност държавите-членки предприемат мерки с цел да се насърчат доставчиците на услуги и стоки, по-специално промишлени стоки, да намерят достъпни решения, например посредством практики в областта на обществените поръчки. Достъпни продукти и услуги са продуктите и услугите, които са проектирани по такъв начин, че те могат да се ползват от всички потребители.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10a

Множествена дискриминация

 

1. Налице е множествена дискриминация, ако срещу дадено лице се извършва дискриминация, основана на съчетание от два или повече от признаците, посочени в настоящата директива.

 

2. Държавите-членки гарантират, че средствата за осигуряване на изпълнението на задълженията съгласно настоящата директива са достъпни за всички лица, които считат, че са жертва на множествена дискриминация.

 

3. Държавите-членки предвиждат, че ако се установи наличието на множество признаци, искът може да бъде отхвърлен единствено чрез обосновка или друг вид защита, която е приложима спрямо всички признаци, на които се основава искът. При все това, ако се установи наличието само на един признак, искът може да бъде отхвърлен чрез всякакъв вид обосновка или защита, свързана с този признак.

Обосновка

С това изменение се въвежда член относно множествената дискриминация, която в текста на Комисията се упоменава единствено в съображение 13.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11

Член 11

С оглед насърчаване прилагането на принципа на равното третиране, държавите-членки поощряват диалога със съответните страни, в частност с неправителствените организации, които имат, в съответствие с тяхното национално законодателство и практика, законен интерес да съдействат в борбата с дискриминацията, основана на признаците, обхванати от настоящата директива и проявявана в областите, уредени от същата.

С оглед насърчаване прилагането на принципа на равното третиране, държавите-членки поощряват диалога със съответните страни, в частност с неправителствените организации, съответните организации на гражданското общество, църквите, религиозните и философски организации и общностите, нямащи статут на вероизповедание, които имат, в съответствие с тяхното национално законодателство и практика, законен интерес да съдействат в борбата с дискриминацията, основана на признаците, обхванати от настоящата директива и проявявана в областите, уредени от същата, като тези консултации следва да включват и наблюдение върху изпълнението на директивата.

Обосновка

Като се има предвид, че неправителствените организации изрично се включват в насърчаването на принципа на равното третиране, не по-малко необходимо ще бъде да се посочи и участието на организациите на гражданското общество и на църквите, както и на религиозните и философски организации, и на общностите, нямащи статут на вероизповедание, така че да бъдат взети под внимание съответно член 11 от Договора за Европейски съюз и член 17 от Договора за функционирането на Съюза, изменени чрез Договора от Лисабон.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация

Позовавания

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Водеща комисия

LIBE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

2.9.2008

 

 

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и) - Дата на обявяване в заседание

23.10.2008

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Elizabeth Lynne

6.10.2008

 

 

Разглеждане в комисия

5.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

 

Дата на приемане

21.1.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

11

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Françoise Castex, Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Viktória Mohácsi, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi, Anja Weisgerber

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Adrian Manole

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (27.1.2009)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация
(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Докладчик по становище: Amalia Sartori

КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският съюз се основава на общите принципи на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и на основните свободи. Същественото признаване на уникалността на всеки човек и на неговото право на равен достъп до всички възможности, които животът предоставя, е общ елемент на европейските общества, които превърнаха идеята за „обединение в разнообразието“ в стълб на своя съюз.

Разнообразието на европейското общество представлява основен елемент на културната, политическа и социална интеграция в ЕС и трябва да бъде зачитано, така както дискриминацията, представляваща заплаха за ценностите, на които ЕС се основава, трябва да бъде обект на противодействие.

Европейските действия за гарантиране на равнопоставеност между хората има дълга традиция. Договорът от Амстердам предостави нови правомощия за осъществяване на мерки срещу всякакъв вид дискриминация основана на пол, расов и етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. По отношение на случаи на дискриминация, извършени в сектора на заетостта, вече съществува законодателство и защита на европейско равнище. Със своето приемане, настоящата директива ще завърши процеса на прилагане на член 13 от Договора за ЕО, като разшири приложното поле на забраната на дискриминацията, така че то да включва всички форми на дискриминация основани на раса, етнически произход и пол, с което ще сложи край на всякакво впечатление за съществуването на йерархия в осигуряваната защита.

Що се отнася до специфичната област, която интересува нашата комисия, осъществяването на тази амбициозна цел, в секторите от наша компетентност, изисква широкообхватен отговор, доколкото традициите и националните стратегии в тази област, например здравните грижи и социалната защита, имат тенденция към по-голяма диверсификация, отколкото се наблюдава в секторите, свързани със заетостта.

Въпреки постигнатия напредък, европейската правна рамка, която прави възможна борбата срещу дискриминацията, е все още непълна. Някои държави-членки вече приеха мерки, които забраняват, в допълнение към вече предвиденото в областта на заетостта, всякаква дискриминация основана на възраст, сексуална ориентация, увреждания, религия или убеждения, но към настоящия момент не съществува единен минимален стандарт относно това какво съставлява дискриминация или за съответна защита. Въпреки гореизложените пропуски обаче, Европейският съюз разполага с един от най-напредналите правни контексти в света по отношение на борбата срещу дискриминацията.

Първите, които искат по-решителна намеса срещу дискриминациите, са гражданите, които очакват все повече общи действия по този въпрос, отиващи отвъд вече предвиденото, и в различни сектори, като здравеопазването, в които все още съществуват големи различия между държавите-членки и често дискриминация срещу уязвимите категории, дори в рамките на една и съща държава.

В един Съюз, който е толкова напреднал в много области, учудва в отрицателен смисъл липсата на общи правила по отношение на уврежданията, сексуалния тормоз и насилие, липсата на адекватно признаване на основните права, които трябва задължително да намерят съответната правна защита в едно съвременно общество.

Борбата срещу дискриминацията означава инвестиране в съзнанието на обществото, което израства посредством процеса на интеграция, но което, за да превърне интеграцията в действителност, трябва да инвестира в обучението, информацията и разпространението на най-добрите практики, стремейки се, за доброто на своите граждани и в техен интерес, към постигането на справедлив компромис, към намирането на баланс между множествените форми на своето разнообразие.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В съответствие с член 6 от Договора за Европейския съюз, Европейският съюз се основава на принципите на свобода, демокрация, зачитане на човешките права и основните свободи и върховенство на закона – принципи, които са общи за всички държави-членки, – и зачита основните права, така както са гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и както произтичат от общите за държавите-членки конституционни традиции, като основни принципи на правото на Общността.

(1) В съответствие с член 6 от Договора за Европейския съюз, Европейският съюз се основава на принципите на свобода, демокрация, зачитане на човешките права и основните свободи и върховенство на закона – принципи, които са общи за всички държави-членки, – и зачита основните права, така както са гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и както произтичат от общите за държавите-членки конституционни традиции, като основни принципи на правото на Общността. В съответствие с член 13 от Договора за създаване на Европейската общност, който оправомощава Съвета да приема подходящи мерки за борба с дискриминацията, в съчетание с разпоредбите на член 152 от същия договор, е необходимо да се насърчава систематичното интегриране на аспектите, свързани с недискриминацията и с равните възможности, във всички политики, и по-специално в рамките на съществуващите механизми за съгласуване в областта на заетостта, социалната интеграция, образованието, обучението и общественото здраве.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) На психичното и физическото здраве следва да се придава еднакво значение, тъй като първото е свързано със сърдечно-съдовите заболявания, рака и диабета, вследствие на употреба на наркотици и зависимост от наркотици.

 

Лицата със сериозни психични здравословни проблеми най-често са заплашени от социална стигматизация, бедност, ограничени възможности за жилищно настаняване и затруднения при достъпа до медицински грижи във връзка с физическото здраве, докато психичните заболявания като депресия или безпокойство допринасят за повишени разходи поради загубата на производителност на труда.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) Физическото и психичното здраве и благосъстояние са в сърцевината на качеството на живот на хората и на обществата и представляват съществени фактори за осъществяването на целите на Лисабонската стратегия на ЕС.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а) Гражданите очакват повече общи действия в областта на здравеопазването, а все още съществуват големи различия по отношение на здравните грижи между държавите-членки, а и в рамките на една и съща държава, така както съществуват сектори, в които държавите-членки не могат да действат ефективно сами. Предвид това, е необходим по-сериозен ангажимент от страна на ЕС, включително възможността за обща здравна политика, която да отговаря на интересите на гражданите.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Достъпът до здравни грижи е основно право, залегнало в член 35 от Хартата на основните права на Европейския съюз1 и представлява първостепенна отговорност на публичните органи на държавите-членки да осигуряват на всички равен достъп до една качествена здравна система.

 

__________

1 ОВ C 364 от 18.12.2000 г., стр. 1.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) Разнообразието на европейското общество представлява основен елемент на културната, политическа и социална интеграция в ЕС и трябва да бъде зачитано.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в) Доброто здраве е необходимо за физическото и психическо благосъстояние. Освен биологичните различия, върху общественото здраве оказват влияние по-специално социалното и икономическото неравенство, средата и достъпът до образование, познания и информация. Правата на гражданите и отговорността на гражданина за неговото здраве са от основно значение, от което произтича важността да се насърчават програми за здравна грамотност, както и да се стимулират всички социални категории да водят здравословен начин на живот. Инициативите, целящи намаляване на различията между здравните системи, би следвало да включват целеви мерки за насърчаване и здравна образованост на населението;

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4г) Насилието срещу жените, сексуалното робство и проституцията са сред главните здравословни проблеми, които поразяват жените. Въпреки че насилието срещу жените представлява особено разпространен проблем на общественото здраве, това явление не се взема предвид в обучението и в медицинската практика.

 

Според оценките на Световната здравна организация, поне една пета от жените в световен мащаб са били обект поне веднъж в живота си на физическо или психическо насилие. Борбата срещу сексуалния тормоз и насилието срещу жените трябва да представлява приоритет на действията на Общността, включително под формата на специфични мерки в областта на общественото здраве.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Поради това законодателството трябва да забрани дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, в редица области извън пазара на труда, включващи социалната закрила, образованието и достъпа и предоставянето на стоки и услуги, включително жилищното настаняване. Следва да се предвидят мерки за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания до обхванатите области.

(9) Поради това законодателството следва да забрани дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, в редица области извън пазара на труда, включващи социалната закрила, образованието и достъпа и предоставянето на стоки и услуги, включително жилищното настаняване и здравеопазването. Следва да се предвидят мерки за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания до обхванатите области.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а) За "дискриминация" се счита също така отказът да се предостави медицинско обслужване, който е основан единствено на възрастта на лицето.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) При прилагането на принципа на равно третиране, без оглед на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, Общността трябва, в съответствие с член 3, параграф 2 от Договора за ЕО да се стреми да премахне неравенствата и да насърчава равенството между мъжете и жените, особено поради факта, че жените са често жертва на различни форми на дискриминация.

(13) При прилагането на принципа на равно третиране, без оглед на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, Общността трябва, в съответствие с член 3, параграф 2 от Договора за ЕО да се стреми да премахне неравенствата и да насърчава равенството между мъжете и жените, особено поради факта, че жените са често жертва на множествена дискриминация. С тази цел е необходимо полето на защита да обхване и явлението множествена дискриминация.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19а) Държавите-членки следва да подпомагат съдружия на лица със затруднения в ученето и/или психични здравословни проблеми да популяризират своите права, да представят предложения за подобряване на услугите и да улеснят достъпа до информация относно нови лекарства и методи на лечение.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Забраната за дискриминация не бива да накърнява запазването или приемането от държавите-членки на мерки, насочени към предотвратяване или компенсиране на неудобствата, които може да претърпи или е претърпяла група лица по причина на тяхната религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Тези мерки могат да позволят съществуването на организации на лица с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, когато тяхната главна цел е подпомагането на специфичните потребности на тези лица.

(21) Забраната за дискриминация не бива да накърнява запазването или приемането от държавите-членки на мерки, насочени към предотвратяване или компенсиране на неудобствата, които може да претърпи или е претърпяла група лица по причина на тяхната религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Общностното законодателство в областта на недискриминацията не пречи на държавите-членки да запазят или приемат специфични мерки, целящи предотвратяването или компенсирането на вредите, свързани с дискриминация на основания, които са обект на защита. Тези мерки могат да позволят съществуването на организации на лица с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, когато тяхната главна цел е подпомагането на специфичните потребности на тези лица.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Ефективното прилагане на принципа на равно третиране изисква адекватна съдебна защита срещу преследване.

(25) Ефективното прилагане на принципа на равно третиране изисква адекватна съдебна защита срещу преследване. Ефективната правна защита на индивидуалните права трябва да бъде придружена от активни мерки за насърчаване на недискриминацията и на равните възможности.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 30 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30а) Отговорност на държавите-членки е да гарантират добро здраве на всички граждани, но въпреки това за постигането на тази цел е необходимо сътрудничество между държавите-членки, институциите на ЕС, местните органи, международните организации и гражданите.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 30 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30б) Предоставянето на здравни грижи изисква ефективна политическа подкрепа във всички сектори и на всички нива в държавите-членки на ЕС и в международен мащаб. Като има предвид освен това съществуването на нови заплахи за здравето, които често имат трансгранично измерение като пандемиите, новите трансмисивни болести и биологичния тероризъм, както и ефекта на изменението на климата и на глобализацията, особено по отношение на храните и миграциите, счита, че здравето следва да се разглежда като основен политически въпрос, в духа на Договора от Лисабон и на Лисабонската стратегия, и да бъде интегрирано във всички политики на ЕС, имащи отношение към него.

Изменение  17

Предложение за директива

Съображение 31 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(31а) Необходима е подходяща информация относно съществуващото законодателство, която да позволи на потенциалните жертви на дискриминация да могат действително да прибягват до него, както и за да може работодателите, доставчиците на услуги и административните органи да бъдат информирани относно техните задължения. При все това, познаването на законодателството в областта на недискриминацията е все още ограничено. Комисията трябва да насърчава и подкрепя образователни и информационни мерки относно съществуващото законодателство, които следва да са насочени по-специално към основните заинтересовани страни, сред които инстанциите, отговарящи по въпросите на равнопоставеността, съдиите, юристите, неправителствените организации и социалните партньори.

Изменение  18

Предложение за директива

Член 2 а – параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

Определения

 

1. Към хората с увреждания спадат лица с трайна физическа, умствена, интелектуална или сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни пречки може да възпрепятства пълноценното и ефективно участие на тези лица в обществото, равноправно с останалите.

Обосновка

Определението за "хора с увреждания" следва да бъде еднакво във всички държави-членки, за да се гарантира равно третиране. Затова определението за "хора с увреждания" в директивата следва да съответства на определението в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 2 а – параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2. "универсален дизайн" означава дизайн на продукти, околна среда, програми и услуги по такъв начин, че те да могат да бъдат използвани във възможно най-голяма степен от всички, без да е необходимо приспособяване или специален дизайн. "Универсалният дизайн" не изключва помощни приспособления за определени групи от хора с увреждания, когато са необходими такива.

Обосновка

За да се осигури истински недискриминационен достъп на хората с увреждания до стоки, които са на разположение на останалите членове на обществото, трябва да бъдат насърчавани стоки, които могат да бъдат използвани от всички. Затова в директивата трябва да бъде включено определение за "универсален дизайн", съответстващо на определението в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Изменение  20

Предложение за директива

Член 4 - параграф 1 - буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) се предвиждат необходимите мерки за осигуряване на ефективен недискриминационен достъп на хората с увреждания до социална закрила, социални придобивки, здравни грижи, образование и достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на останалите членове на обществото, в т.ч. по отношение на жилищното настаняване и транспорта, включително чрез подходящи изменения или приспособяване. Тези мерки не трябва да представляват непропорционална тежест, нито да изискват фундаментална промяна на социалната закрила, социалните придобивки, здравните грижи, образованието или въпросните стоки и услуги, нито да изискват предоставяне на техни алтернативи.

а) се предвиждат необходимите мерки за осигуряване на консултация относно необходимостта от грижи, както и ефективен недискриминационен достъп на хората с увреждания до социална закрила, социални придобивки, здравни грижи, образование и достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на останалите членове на обществото, в т.ч. по отношение на жилищното настаняване и транспорта, включително чрез подходящи изменения или приспособяване. Тези мерки не трябва да представляват непропорционална тежест, нито да изискват фундаментална промяна на социалната закрила, социалните придобивки, здравните грижи, образованието или въпросните стоки и услуги, нито да изискват предоставяне на техни алтернативи.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 4 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Държавите-членки обръщат специално внимание на възможностите за достъп на хората с увреждания до електронни услуги.

Обосновка

Обществените услуги се предоставят все повече чрез електронната мрежа, без ние да разполагаме със сигурна информация относно възможностите на определени групи за достъп до тези услуги. Ние трябва с всички сили да предотвратим изключването на хората с увреждания от информационното общество.

Изменение  22

Предложение за директива

Член 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Равно третиране в системите за здравеопазване

 

1. Без да се накърнява принципа на субсидиарност и компетенциите на държавите-членки по отношение гарантиране на спазването на принципа на равно третиране на лицата:

 

а) необходимо е да се постави акцент върху стратегии за превенция на заболяванията. Превантивните мерки, основани на научни данни, следва да отчитат също така аспектите, свързани с пола, както и други фактори, които са причина за неравнопоставеност;

 

б) в здравната и медицинската област, държавите-членки следва да използват статистики и данни, разделно обобщени по пол;

 

в) в областта на медицинските изследвания и на разработването на нови медикаменти, би следвало да се осъзнават по-пълно различните физически характеристики на жените и мъжете, както и да се подобрят познанията относно различията в ефекта, произтичащ от ползването на лекарства;

 

г) в политическите стратегии в областта на здравеопазването е необходимо да се взема предвид съществуването на екологични фактори, които влияят по особен начин върху уязвими категории като бременните жени и кърмачките, децата, девойките и хората с увреждания, чието здраве е изложено да особен риск вследствие на опасни екологични фактори;

 

2. Държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране и защита на правата на гражданите и отговорността на гражданина за неговото здраве, включително посредством насърчаването на програми за здравна грамотност, както и стимулирането сред всички социални категории на здравословни начини на живот.

 

3. Комисията трябва да насърчава специални програми за обучение на медицински и парамедицински персонал.

Изменение  23

Предложение за директива

Член 10 - алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията насърчава мерки за обучение, непрекъснато образование и информация относно съществуващото законодателство, насочени по-специално към основните заинтересовани страни.

Изменение  24

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С оглед насърчаване прилагането на принципа на равното третиране, държавите-членки поощряват диалога със съответните страни, в частност с неправителствените организации, които имат, в съответствие с тяхното национално законодателство и практика, законен интерес да съдействат в борбата с дискриминацията, основана на признаците, обхванати от настоящата директива и проявявана в областите, уредени от същата.

С оглед насърчаване прилагането на принципа на равното третиране, държавите-членки поощряват диалога със съответните страни, в частност с представителните професионални организации на медицинския и парамедицински персонал, както и с неправителствените организации, които имат, в съответствие с тяхното национално законодателство и практика, законен интерес да съдействат в борбата с дискриминацията, основана на признаците, обхванати от настоящата директива и проявявана в областите, уредени от същата.

 

Комисията събира, анализира и разпространява обективна, съпоставима, надеждна и съществена информация, включително наличните изследователски резултати и най-добри практики.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки и националните органи компетентни по въпросите на равнопоставеността представят на Комисията най-късно до …, а след това на всеки пет години, цялата информация, която е необходима на Комисията за да изготви доклад до Европейския парламент и Съвета за прилагането на настоящата директива.

1. Държавите-членки и националните органи компетентни по въпросите на равнопоставеността, съгласувано с Европейския институт за равенство на половете, представят на Комисията най-късно до …, а след това на всеки пет години, цялата информация, която е необходима на Комисията за да изготви доклад до Европейския парламент и Съвета за прилагането на настоящата директива.

2. Докладът на Комисията взема предвид, когато е подходящо, гледните точки на социалните партньори и съответните неправителствени организации, както и на Агенцията за основните права на ЕС. В съответствие с принципа за равните възможности на половете, този доклад, inter alia, осигурява оценка на въздействието на взетите мерки при жените и мъжете. В светлината на получената информация, този доклад включва, ако е необходимо, предложения за преработка и актуализиране на настоящата директива.

2. Докладът на Комисията взема предвид, когато е подходящо, гледните точки на социалните партньори и съответните неправителствени организации, както и на Европейския институт за равенство на половете и на Агенцията за основните права на ЕС. В съответствие с принципа за равните възможности на половете, този доклад, inter alia, осигурява оценка на въздействието на взетите мерки при жените и мъжете, особено що се отнася до областите, посочени в член 3. В светлината на получената информация, този доклад включва, ако е необходимо, предложения за преработка и актуализиране на настоящата директива.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация

Позовавания

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Водеща комисия

LIBE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

2.9.2008

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Amalia Sartori

7.10.2008

 

 

Разглеждане в комисия

1.12.2008

 

 

 

Дата на приемане

22.1.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

3

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (20.1.2009)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация
(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Докладчик по становище: Lissy Gröner

КРАТКА ОБОСНОВКА

С предложението си за директива за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, Комисията цели да допълни европейското законодателство в областта на равното третиране.

Реформата на Договора през 1997 г. в Амстердам, и по-специално приемането на член 13 на Договора за ЕО, разкриха нови възможности пред ЕС за изработване на политика на равните възможности. В резултат на това през последните години влязоха в сила четири директиви, свързани с:

-    равното третиране в областта на заетостта и професиите[1]

-    прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на труд[2]

-    прилагането на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход[3]

-    прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги[4]

Голяма част от важните понятия и принципи за прилагането на принципа на равното третиране вече са определени в гореспоменатите текстове. Това се отнася за понятия като "пряка и непряка дискриминация", "тормоз", "нежелано поведение" или "подбуждането към дискриминация", принципа на прехвърляне на тежестта на доказване от ищеца към ответника при съдебни производства и възпиращите но пропорционални санкции или защитата срещу виктимизация (неблагоприятно третиране на жертви на дискриминация, подали жалби или започнали съдебни производства).

Настоящото предложение за директива също включва тези основни правила.

Целта на настоящото предложение е да се разшири принципа на равното третиране, така че той да обхване нови области на обществения живот:

-    социалната закрила, включително социалната сигурност и здравните грижи;

-    социалните придобивки;

-    достъпа до стоки и услуги, които са на разположение на обществото, в т.ч. до жилищното настаняване.

Докладчикът по становище предлага следните изменения:

Дискриминация въз основа на пола

Предложението за директива не включва основен елемент от ключово значение за политиката на равното третиране в областта на заетостта и достъпа до стоки и услуги: забраната на дискриминация въз основа на пола. Докладчикът предлага съответно разширяване на обхвата на директивата.

Достъп до медиите

Достъпът до медиите остава проблематичен, особено за хората с увреждания. Според докладчика доставчиците на аудиовизуални услуги следва да обърнат повече внимание особено на положението на хората със слухови увреждания. Дигиталните аудиовизуални услуги разкриват технически възможности например за субтитрирането на телевизионни програми. Тази идея бе изразена от Парламента в негова Декларация за субтитрирането на всички програми на обществените телевизии в ЕС и следва да се стане част от директивата.

Достъп до образование

Предложението за директива подчертава принципа на субсидиарността и следователно широката автономия на държавите-членки в областта на образованието. Но въпреки това следва също така да се подчертае, че при формирането на съответните образователни политики, държавите-членки трябва да взимат предвид висшия принцип на равното третиране при достъпа до образование, макар че неравното третиране на основание на религия или вяра може да бъде приемливо особено в случая с религиозните училища.

Множествена дискриминация

Множествената дискриминация описва ситуация при която има едновременно отделни прояви на дискриминация на няколко различни основания.

Това понятие следва да бъде включено в директивата.

Преди всичко съдебната практика показва, че в повечето държави-членки не се осъзнава в достатъчна степен действителната дискриминация, на която са подложени жертвите на множествена дискриминация.

Изследванията показват, че жените от малцинствените групи са най-уязвими на множествена дискриминация. Обществената реалност изисква приемането на мерки, които да гарантират възможността за предприемането на правни действия срещу дискриминация на основа на пола и на увреждане.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация

Предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация или на пола

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Настоящата директива зачита основните права и спазва основните принципи, признати по-специално в Хартата за основните права на Европейския съюз. Член 10 от Хартата признава правото на свобода на мисълта, съвестта и религията; Член 21 забранява дискриминацията, включително основаната на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; а член 26 признава правото на хора с увреждания да се възползват от мерките, предназначени да осигурят тяхната независимост.

(3) Настоящата директива зачита основните права и спазва основните принципи, признати по-специално в Хартата за основните права на Европейския съюз. Член 10 от Хартата признава правото на свобода на мисълта, съвестта и религията; Член 21 забранява дискриминацията, включително основаната на религия или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация или на пола; а член 26 признава правото на хора с увреждания да се възползват от мерките, предназначени да осигурят тяхната независимост.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Поради това законодателството трябва да забрани дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, в редица области извън пазара на труда, включващи социалната закрила, образованието и достъпа и предоставянето на стоки и услуги, включително жилищното настаняване. Следва да се предвидят мерки за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания до обхванатите области.

(9) Поради това законодателството трябва да забрани дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация или на пола, в редица области извън пазара на труда, включващи социалната закрила, образованието и достъпа и предоставянето на стоки и услуги, включително жилищното настаняване, както и достъпа до медиите. Следва да се предвидят мерки за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания до обхванатите области.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Забраната за дискриминация не бива да накърнява запазването или приемането от държавите-членки на мерки, насочени към предотвратяване или компенсиране на неудобствата, които може да претърпи или е претърпяла група лица по причина на тяхната религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Тези мерки могат да позволят съществуването на организации на лица с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, когато тяхната главна цел е подпомагането на специфичните потребности на тези лица.

(21) Забраната за дискриминация не бива да накърнява запазването или приемането от държавите-членки на мерки, насочени към предотвратяване или компенсиране на неудобствата, които може да претърпи или е претърпяла група лица по причина на тяхната религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация или пол. Тези мерки могат да позволят съществуването на организации на лица с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация или пол, когато тяхната главна цел е подпомагането на специфичните потребности на тези лица.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Лицата, които са били обект на дискриминация, основаваща се на тяхната религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, следва да разполагат с адекватни средства за правна защита. С цел да се предостави по-ефективно ниво на защита, сдруженията, организациите и другите правни субекти също трябва да имат правото да участват в процесуални действия, включително от името или в подкрепа на конкретна жертва, без да се накърняват националните процесуални правила за представителство и защита пред съдилищата.

(23) Лицата, които са били обект на дискриминация, основаваща се на тяхната религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация или пол, следва да разполагат с адекватни средства за правна защита. С цел да се предостави по-ефективно ниво на защита, сдруженията, организациите и другите правни субекти също трябва да имат правото да участват в процесуални действия, включително от името или в подкрепа на конкретна жертва, без да се накърняват националните процесуални правила за представителство и защита пред съдилищата.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Правилата за доказателствената тежест трябва да бъдат адаптирани, когато е налице prima facie случай на дискриминация, а за да се приложи ефективно принципът на равно третиране, тежестта на доказване трябва да падне върху ответника, когато се представят доказателства за такава дискриминация. Независимо от това, не е задължение на ответника да доказва, че ищецът изповядва определена религия или убеждение, има определено увреждане, е на определена възраст или има определена сексуална ориентация.

(24) Правилата за доказателствената тежест трябва да бъдат адаптирани, когато е налице prima facie случай на дискриминация, а за да се приложи ефективно принципът на равно третиране, тежестта на доказване трябва да падне върху ответника, когато се представят доказателства за такава дискриминация. Независимо от това, не е задължение на ответника да доказва, че ищецът изповядва определена религия или убеждение, има определено увреждане, е на определена възраст, има определена сексуална ориентация или пол.

Изменение  7

Предложение за директива

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива определя рамката за борба с дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, с оглед прилагането в държавите-членки на принципа на равното третиране в други области, извън заетостта и упражняването на занятие.

Настоящата директива определя рамката за борба с дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация или на пола, с оглед прилагането в държавите-членки на принципа на равното третиране в други области, извън заетостта и упражняването на занятие.

Изменение  8

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) проява на непряка дискриминация има, когато видимо неутрална разпоредба, критерий или практика биха поставили лицата с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация в особено неблагоприятно положение в сравнение с други лица, освен ако тази разпоредба, критерий или практика са обективно оправдани от законната си цел и средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими.

б) проява на непряка дискриминация има, когато видимо неутрална разпоредба, критерий или практика биха поставили лицата с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация или пол в особено неблагоприятно положение в сравнение с други лица, освен ако тази разпоредба, критерий или практика са обективно оправдани от законната си цел и средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими.

Изменение  9

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) проява на множествена дискриминация има, когато едно лице е жертва на дискриминация, основана едновременно на два или повече от изброените в член 1 признаци и тези признаци имат кумулативен ефект.

Изменение  10

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб) В случай на различно третиране на основание на повече от един от признаците, изброени в член 1, това различно третиране може да бъде оправдано само когато оправданието включва всички признаци на които се основава различното третиране.

Изменение  11

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква б в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бв) при прилагане на принципа на равно третиране Общността трябва, в съответствие с член 13 на Договора, да се бори срещу множествената дискриминация, която се основава на повече от един от признаците, изброени в член 13.

Обосновка

Понятието множествена дискриминация се въвежда за първи на Световната конференция на ООН срещу расизма, която се провежда през 2001 г. в Южноафриканската република и означава дискриминация на основание на повече от един признак (напр. дискриминация на жените от еврейски произход на основание на техния пол или на тяхната религия, или на двата показателя, взети заедно; или дискриминация на един мъж от кюрдски произход с хомосексуална ориентация на основание на етническия му произход или на основание на сексуалната му ориентация или на двата показателя, взети заедно).

Изменение  12

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) достъп до медиите.

Обосновка

Европейският съюз трябва да гарантира, че всички гражданки имат еднакъв достъп до информация, медии, образование и продукти на културата. (виж също: Писмена декларация 0099/2007 за субтитрирането на всички програми на обществените телевизии в ЕС).

Изменение  13

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Настоящата директива се прилага без да се засягат отговорностите на държавите-членки по отношение на съдържанието на преподаването, дейностите и организацията на техните образователни системи, включително що се отнася до удовлетворяването на специални образователни потребности. Държавите-членки могат да предвидят разлики в третирането по отношение на достъпа до образователни институции на основата на религия или убеждения.

3. Настоящата директива се прилага без да се засягат отговорностите на държавите-членки по отношение на съдържанието на преподаването, дейностите и организацията на техните образователни системи, включително що се отнася до удовлетворяването на специални образователни потребности; при достъпа до образование също не може да има дискриминация. Държавите-членки могат да предвидят разлики в третирането по отношение на достъпа до образователни институции на основата на религия или убеждения.

Обосновка

Европейският съюз трябва да гарантира, че всички гражданки имат еднакъв достъп до информация, медии, образование и продукти на културата. (виж също: Писмена декларация 0099/2007 за субтитрирането на всички програми на обществените телевизии в ЕС).

Изменение  14

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С оглед гарантиране на пълно равенство на практика, принципът за равно третиране не е пречка за която и да било държава-членка да продължи да прилага или да приеме специфични мерки за предотвратяване или компенсиране на неравностойното положение, свързано с религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

С оглед гарантиране на пълно равенство на практика, принципът за равно третиране не е пречка за която и да било държава-членка да продължи да прилага или да приеме специфични мерки за предотвратяване или компенсиране на неравностойното положение, свързано с религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация или с пола.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки осигуряват достъп до съдебни и/или административни производства, включително, когато те сметнат за целесъобразно, и до помирителни процедури, с оглед привеждане в изпълнение на задълженията по настоящата директива, за всички лица, които се считат за ощетени от неспазването на принципа на равно третиране спрямо тях, дори след като е прекратено отношението, относно което се твърди, че е проявена дискриминация.

1. Държавите-членки осигуряват достъп до съдебни и/или административни производства, включително, когато те сметнат за целесъобразно, и до помирителни процедури, с оглед привеждане в изпълнение на задълженията по настоящата директива, за всички лица, които се считат за ощетени от неспазването на принципа на равно третиране спрямо тях, дори след като е прекратено отношението, относно което се твърди, че е проявена дискриминация. Държавите-членки гарантират, че отделните основания за дискриминация няма да бъдат третирани поотделно.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки посочват орган или органи за насърчаване на равното третиране на всички лица без оглед на тяхната религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Тези органи могат да бъдат част от агенции, натоварени на национално ниво със защитата на правата на човека или със закрилата на индивидуални права, включително правата, произтичащи от други актове на Общността, в т.ч. директиви 2000/43/ЕО и 2004/113/ЕО.

1. Държавите-членки посочват орган или органи за насърчаване на равното третиране на всички лица без оглед на тяхната религия или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация или пол. Тези органи могат да бъдат част от агенции, натоварени на национално ниво със защитата на правата на човека или със закрилата на индивидуални права, включително правата, произтичащи от други актове на Общността, в т.ч. директиви 2000/43/ЕО и 2004/113/ЕО.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация

Позовавания

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Водеща комисия

LIBE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CULT

2.9.2008

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Lissy Gröner

15.9.2008

 

 

Разглеждане в комисия

1.12.2008

 

 

 

Дата на приемане

20.1.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gyula Hegyi, Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Maria Berger

  • [1]  2000/78/ЕО, преработена през 2006 г.
  • [2]  2002/73/ЕО
  • [3]  2000/43/ЕО
  • [4]  2004/113/ЕО

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (13.2.2009)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация
(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Докладчик по становище: Monica Frassoni

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящата директива определя обща рамка за борба с дискриминацията, основана на религия или лични убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, с оглед ефективното прилагане в държавите-членки на принципа на равното третиране включително в области, различни от заетостта. Тя се основава на директиви 2000/43/EО, 2000/78/EО и 2004/113/EО и определя минимално уеднаквено равнище за защита на жертвите на дискриминация в рамките на Европейския съюз.

Настоящето становище добавя единствено уточнения и не се намесва в същността на предложението за директива. Все пак докладчикът счита за проблематичен член 3, параграф 2 от предложението за директива, като се има предвид, че в него се посочва, че "въпросите, свързани с брачното и семейното положение, което включва осиновяването, са извън приложното поле на директивата. Това включва правата, свързани с възпроизводството", без да се определят ясно границите на приложение на общностната и на националната нормативна база. Терминологията "права, свързани с възпроизводството" дори е неподходяща. Водещата комисия поиска правно становище от правната служба на Парламента по двете посочени точки. Правното становище все още е в процес на подготовка. Докладчикът ще проследи с интерес разискванията, които ще се проведат по тези въпроси във водещата комисия.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Член 4 - параграф 1 - буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) се предвиждат необходимите мерки за осигуряване на ефективен недискриминационен достъп на хората с увреждания до социална закрила, социални придобивки, здравни грижи, образование и достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на останалите членове на обществото, в т.ч. по отношение на жилищното настаняване и транспорта, включително чрез подходящи изменения или приспособяване. Тези мерки не трябва да представляват непропорционална тежест, нито да изискват фундаментална промяна на социалната закрила, социалните придобивки, здравните грижи, образованието или въпросните стоки и услуги, нито да изискват предоставяне на техни алтернативи.

а) се предвиждат необходимите мерки за осигуряване на ефективен недискриминационен достъп на хората с увреждания до социална закрила, социални придобивки, здравни грижи и образование, включително чрез подходящи изменения или приспособяване. Тези мерки не трябва да представляват непропорционална тежест, нито да изискват фундаментална промяна на социалната закрила, социалните придобивки, здравните грижи, образованието или въпросните стоки и услуги, нито да изискват предоставяне на техни алтернативи.

Обосновка

Не може да се изисква да бъдат предвидени всички необходими строителни мерки. По-специално не може да бъде преценено кои мерки ще означават непропорционална тежест. Поради това член 4, параграф 1 не създава правна сигурност.

Изменение  2

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки осигуряват достъп до съдебни и/или административни производства, включително, когато те сметнат за целесъобразно, и до помирителни процедури, с оглед привеждане в изпълнение на задълженията по настоящата директива, за всички лица, които се считат за ощетени от неспазването на принципа на равно третиране спрямо тях, дори след като е прекратено отношението, относно което се твърди, че е проявена дискриминация.

1. Държавите-членки осигуряват ефективен достъп до съдебни и/или административни производства, включително, когато те сметнат за целесъобразно, и до помирителни процедури, с оглед привеждане в изпълнение на задълженията по настоящата директива, за всички лица, които се считат за ощетени от неспазването на принципа на равно третиране спрямо тях, дори след като е прекратено отношението, относно което се твърди, че е проявена дискриминация.

Изменение  3

Предложение за директива

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки следят за това приетите разпоредби в приложение на настоящата директива, както и тези, които вече са в сила в тази област, да бъдат доведени до знанието на заинтересованите лица чрез подходящи средства в рамките на тяхната територия.

Държавите-членки следят за това приетите разпоредби в приложение на настоящата директива, както и тези, които вече са в сила в тази област, да бъдат доведени до знанието на заинтересованите лица чрез подходящи средства, включително чрез Интернет, в рамките на тяхната територия.

Изменение  4

Предложение за директива

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 12

заличава се

Органи за насърчаване на равното третиране

 

1. Държавите-членки посочват орган или органи за насърчаване на равното третиране на всички лица без оглед на тяхната религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Тези органи могат да бъдат част от агенции, натоварени на национално ниво със защитата на правата на човека или със закрилата на индивидуални права, включително правата, произтичащи от други актове на Общността, в т.ч. Директиви 2000/43/ЕО и 2004/113/ЕО.

 

2. Държавите-членки гарантират, че компетенциите на тези органи включват:

 

- без да накърняват правото на жертвите и асоциациите, организациите или другите правни субекти по член 7, параграф 2, предоставянето на независима помощ на жертвите на дискриминация при образуване на производство за дискриминация,

 

- провеждане на независими проучвания относно дискриминация,

 

- публикуване на независими доклади и отправяне на препоръки по всякакви въпроси, свързани с този вид дискриминация.

 

Обосновка

Предложението на Комисията противоречи на принципа на субсидиарността. Задължение на държавите-членки е да предприемат мерки за насърчаване на прилагането на принципа на равното третиране. Поради това държавите-членки трябва да решат дали и доколко да посочат орган, който да се занимава с насърчаването на равното третиране.

Изменение  5

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки и националните органи компетентни по въпросите на равнопоставеността представят на Комисията най-късно до …, а след това на всеки пет години, цялата информация, която е необходима на Комисията за да изготви доклад до Европейския парламент и Съвета за прилагането на настоящата директива.

1. Държавите-членки представят на Комисията най-късно до ..., а след това на всеки пет години, цялата информация, която е необходима на Комисията за да изготви доклад до Европейския парламент и Съвета за прилагането на настоящата директива.

Обосновка

Предложението на Комисията противоречи на принципа на субсидиарността. Задължение на държавите-членки е да предприемат мерки за насърчаване на прилагането на принципа на равното третиране. Поради това само държавите-членки трябва да представят доклад на Комисията.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация

Позовавания

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Водеща комисия

LIBE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

23.9.2008

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Monica Frassoni

22.9.2008

 

 

Разглеждане в комисия

20.1.2009

 

 

 

Дата на приемане

12.2.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alin Lucian Antochi, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos

СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (11.2.2009)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация
(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Докладчик: Donata Gottardi

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация

Предложение за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация или пол

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Настоящата директива зачита основните права и спазва основните принципи, признати по-специално в Хартата за основните права на Европейския съюз. Член 10 от Хартата признава правото на свобода на мисълта, съвестта и религията; Член 21 забранява дискриминацията, включително основаната на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; а член 26 признава правото на хора с увреждания да се възползват от мерките, предназначени да осигурят тяхната независимост.

(3) Настоящата директива зачита основните права и спазва основните принципи, признати по-специално в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа, по-специално членове 9 и 10 от нея, и в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално член 10, член 12, параграф 2 и членове 21 и 26 от нея.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Европейската година на хората с увреждания през 2003 г., Европейската година на равните възможности за всички през 2007 г. и Европейската година на междукултурния диалог през 2008 г. ясно показаха устойчивото присъствие на дискриминацията, но също и ползите от многообразието.

(4) Европейската година на хората с увреждания през 2003 г., Европейската година на равните възможности за всички през 2007 г. и Европейската година на междукултурния диалог през 2008 г. ясно показаха устойчивото присъствие на пряка и косвена, множествена и асоциативна дискриминация, но също и ползите от многообразието.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Общността прие три правни инструмента на основание на член 13, параграф 1 от Договора за ЕО с цел предотвратяване и борба с дискриминацията, основана на пол, расов и етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация. Тези инструменти доказаха ползата от законодателството в борбата срещу дискриминацията. По-специално, с директива 2000/78/ЕО се създава основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите. Обаче, остават различия между държавите-членки относно степента и формата на защита от дискриминацията на тези основания извън сферата на заетостта.

(8) Общността прие набор от директиви на основание на член 13, параграф 1 от Договора за ЕО с цел предотвратяване и борба с дискриминацията, основана на пол, расов и етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация. Тези директиви доказаха ползата от законодателството в борбата срещу дискриминацията. По-специално, с Директива 2000/78/ЕО се създава основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите по отношение на религиозната принадлежност или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация. Обаче, остават различия между държавите-членки относно степента и формата на защита от дискриминацията на тези основания извън сферата на заетостта.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Общността прие три правни инструмента на основание на член 13, параграф 1 от Договора за ЕО с цел предотвратяване и борба с дискриминацията, основана на пол, расов и етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация. Тези инструменти доказаха ползата от законодателството в борбата срещу дискриминацията. По-специално, с директива 2000/78/ЕО се създава основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и. Обаче, остават различия между държавите-членки относно степента и формата на защита от дискриминацията на тези основания извън сферата на заетостта.

(8) Общността прие три правни инструмента на основание на член 13, параграф 1 от Договора за ЕО с цел предотвратяване и борба с дискриминацията, основана на пол, расов и етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст, пол и сексуална ориентация. Тези инструменти доказаха ползата от законодателството в борбата срещу дискриминацията. По-специално, с Директива 2000/78/ЕО се създава основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите по отношение на религиозната принадлежност или убеждения, увреждане, възраст, пол и сексуална ориентация. Обаче, остават различия между държавите-членки относно степента и формата на защита от дискриминацията на тези основания извън сферата на заетостта.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Поради това законодателството трябва да забрани дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, в редица области извън пазара на труда, включващи социалната закрила, образованието и достъпа и предоставянето на стоки и услуги, включително жилищното настаняване. Следва да се предвидят мерки за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания до обхванатите области.

(9) Поради това законодателството трябва да забранява пряка и косвена, множествена и асоциативна дискриминация, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, или пол в редица области извън пазара на труда, включващи социалната закрила, образованието и достъпа и предоставянето на стоки и услуги, като например жилищното настаняване, транспорта и сдруженията. Следва да се предвидят мерки за осигуряване на равен достъп на хората, изповядващи определена религия или убеждения, имащи определени увреждания, които са на определена възраст, с определена сексуална ориентация или съчетаващи няколко от тези особени характеристики, както и на свързаните с тях лица, до обхванатите области

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Настоящата директива не следва да засяга компетенциите на държавите-членки в областта на образованието, социалната сигурност и здравеопазването. Тя не следва също да засяга съществената роля и широките правомощия на държавите-членки при предоставяне, възлагане и организиране на услуги от общ икономически интерес.

(11) Целта на настоящата директива е да се води борба срещу дискриминацията и да се гарантират процесите на социална интеграция. Тя не нарушава компетентността на държавите-членки в областта на образованието, социалната сигурност и здравеопазването, както и съществената роля и широките правомощия на държавите-членки при предоставяне, възлагане и организиране на услуги от общ икономически интерес.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Понятието дискриминация включва пряката и непряка дискриминация, тормоза и подбуждането към дискриминация и отказа да се осигури разумно приспособяване.

(12) Понятието дискриминация, множествена и асоциативна дискриминация, включва пряка и косвена дискриминация, тормоз, сексуален тормоз, подбуждане към дискриминация и отказ да се осигури разумно приспособяване.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

12а. Дискриминацията може да се основава на религията или убежденията,

уврежданията, възрастта или сексуалната ориентация на определено лице, или на съчетание от тези фактори, както и на предполагаемата религия, убеждения, увреждания и възраст на определено лице или на свързано или

предполагаемо свързано с него лице.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) При прилагането на принципа на равно третиране, без оглед на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, Общността трябва, в съответствие с член 3, параграф 2 от Договора за ЕО да се стреми да премахне неравенствата и да насърчава равенството между мъжете и жените, особено поради факта, че жените са често жертва на различни форми на дискриминация.

(13) При прилагането на принципа на равно третиране, без оглед на религия или убеждения, увреждане, възраст, пол или сексуална ориентация, Общността трябва, в съответствие с член 3, параграф 2 от Договора за ЕО да се стреми да премахне неравенствата и да насърчава равенството между мъжете и жените, особено поради факта, че жените са често жертва на множествена и асоциативна дискриминация.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Оценяването на фактите, от които може да се заключи, че е налице пряка или непряка дискриминация, следва да продължи да бъде въпрос от компетентността на националните съдебни или други компетентни органи, в съответствие с разпоредбите на националното законодателство или практика. Такива разпоредби могат да регламентират по-специално установяването на наличието на непряка дискриминация чрез всякакви средства, включително въз основа на статистически данни.

(14) Оценяването на фактите, от които може да се заключи, че е налице пряка или косвена, множествена и асоциативна дискриминация, следва да продължи да бъде въпрос от компетентността на националните съдебни органи, Съда на Европейските общности или други компетентни органи, в съответствие с разпоредбите на националното законодателство или практика. Такива разпоредби могат да регламентират по-специално установяването на наличието на косвена дискриминация чрез всякакви средства, включително въз основа на статистически данни.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Актюерски и рискови фактори, свързани с конкретно увреждане и възраст, се използват при предоставянето на застрахователни, банкови и други финансови услуги. Тези фактори не трябва да се считат за израз на дискриминация, когато е доказано, че те са от ключово значение при оценката на риска.

(15) Актюерски и рискови фактори, свързани с конкретно увреждане и възраст, се използват при предоставянето на застрахователни, банкови и други финансови услуги. Тези фактори не трябва да се считат за израз на дискриминация единствено, когато е доказано, че те са от ключово значение при оценката на риска и не водят до несъразмерни и необосновани разлики в третирането.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Всяко лице се ползва със свобода на договаряне, включително с тази да избере договаряща се страна при сделка. Настоящата директива не следва да се прилага по отношение на стопански сделки, предприети от частни лица, за които тези сделки не представляват професионална или търговска дейност.

заличава се

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Едновременно със забраната за дискриминация е важно да се зачитат и други основни права и свободи, включително защитата на личния и семейния живот, както и сделките, които се осъществяват в тези рамки, свободата на вероизповедание и свободата на сдружаване. Настоящата директива не засяга националното законодателство относно брачното или семейното положение, включително относно правата, свързани с възпроизводството. Тя не засяга и светския характер на държавата, държавните институции или органи, или образованието.

(17) Едновременно със забраната за дискриминация е важно да се зачитат и други основни права и свободи, включително защитата на личния и семейния живот, свободата на вероизповедание и свободата на сдружаване. Настоящата директива не засяга светския характер на държавата, държавните институции или органи, или образованието. Настоящата директива се прилага и спрямо фактическото съжителство между лица и гражданските съюзи, когато те са признати от националното законодателство на държавите-членки, както и на произтичащите от тях социални услуги.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Държавите-членки отговарят за организацията и съдържанието на образованието. В съобщението на Комисията, озаглавено „Компетенциите през 21 век: програма за европейско сътрудничество в училищата“, се подчертава необходимостта да се обърне специално внимание на децата в неравностойно положение и тези със специални образователни потребности. По-специално националното законодателство може да предвиди различен достъп до образователните институции в зависимост от религиозната принадлежност или убежденията. Държавите-членки могат също да позволят или забранят носенето или излагането на показ на религиозни символи в училище.

(18) Държавите-членки отговарят за организацията и съдържанието на образованието. В съобщението на Комисията, озаглавено „Компетенциите през 21 век: програма за европейско сътрудничество в училищата“, се подчертава необходимостта да се обърне специално внимание на децата в неравностойно положение и тези със специални образователни потребности.

По-специално, националното законодателство може да предвиди различен достъп до образователните институции, в зависимост от религиозната принадлежност или убежденията, при условие че това е необходимо и съразмерно и не съставлява нарушение на правото на образование. Държавите-членки могат също да позволят или забранят носенето или излагането на показ на религиозни символи в училище.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Европейският съюз в своята Декларация № 11 за статута на църквите и организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание, приложена към Заключителния акт на Договора от Амстердам, изрично признава, че зачита и не засяга статута на църквите и религиозните обединения или общности в държавите-членки, придаден им по силата на националното законодателство, и че в еднаква степен признава статута на философските организации и на организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание. Мерките, позволяващи на хората с увреждания да имат ефективен недискриминационен достъп до областите, обхванати от настоящата директива, играят важна роля за осигуряване на пълно равенство на практика. Освен това, в някои случаи могат да бъдат необходими отделни мерки за разумно приспособяване, за да се осигури такъв достъп. В никакъв случай не се изисква предприемането на мерки, които представляват непропорционална тежест. При оценката дали е непропорционална тежестта, следва да се вземат под внимание редица фактори, включително размерът, ресурсите и характерът на организацията. Принципите за разумно приспособяване и непропорционална тежест са установени в Директива 2000/78/ЕО и в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

(19) Европейският съюз, в своята Декларация № 11 за статута на църквите и организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание, приложена към Заключителния акт на Договора от Амстердам, изрично признава, че зачита и не засяга статута на църквите и религиозните обединения или общности в държавите-членки, придаден им по силата на националното законодателство, и че в еднаква степен признава статута на философските организации и на организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание. Мерките, позволяващи на хората с увреждания, на лицата, полагащи грижи за тях и на свързаните с тях лица да имат ефективен недискриминационен достъп до областите, обхванати от настоящата директива, играят важна роля за осигуряване на пълно равенство на практика. Освен това, в някои случаи могат да бъдат необходими отделни мерки за разумно приспособяване, за да се осигури такъв достъп. По същия начин, що се отнася до възрастта, е необходимо да се гарантира ефективен и недискриминационен достъп чрез подходящи способи, включително премахване на физическите пречки, по-конкретно в обществените сгради и средствата за обществен транспорт, както за малолетни, така и за възрастни лица, и лицата, полагащи грижи за тях.

Изменение  17

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Забраната за дискриминация не бива да накърнява запазването или приемането от държавите-членки на мерки, насочени към предотвратяване или компенсиране на неудобствата, които може да претърпи или е претърпяла група лица по причина на тяхната религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Тези мерки могат да позволят съществуването на организации на лица с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, когато тяхната главна цел е подпомагането на специфичните потребности на тези лица.

(21) Забраната за дискриминация не бива да накърнява запазването или приемането от държавите-членки на мерки, насочени към предотвратяване или компенсиране на неудобствата, които претърпяват или са претърпели лицата, изповядващи определена религия или убеждения, имащи определени увреждания, които са на определена възраст или с определена сексуална ориентация или съчетаващи няколко от тези особени характеристики, както и на свързаните с тях лица. Това може да се съпътства от мерки, предназначени да насърчават равното третиране и равните възможности, които да отчитат измерението на пола, и от положителни действия за откликване на конкретните потребности на лица или категории лица, които поради своите характеристики се нуждаят от структури, услуги и помощ, от които нямат необходимост други лица. Тези мерки се съпътстват от създаването на независими организации на лица с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация или пол, когато тяхната главна цел е подпомагането на специфичните потребности на тези лица.

Изменение  18

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Лицата, които са били обект на дискриминация, основаваща се на тяхната религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, следва да разполагат с адекватни средства за правна защита. С цел да се предостави по-ефективно ниво на защита, сдруженията, организациите и другите правни субекти също трябва да имат правото да участват в процесуални действия, включително от името или в подкрепа на конкретна жертва, без да се накърняват националните процесуални правила за представителство и защита пред съдилищата.

(23) Лицата, които са били обект на пряка и косвена, множествена или асоциативна дискриминация, основаваща се на тяхната религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация или пол, следва да разполагат с адекватни средства за правна защита. С цел да се предостави по-ефективно ниво на защита, сдруженията, организациите и другите правни субекти също трябва да имат правото да участват в процесуални действия, включително от името или в подкрепа на конкретна жертва, без да се накърняват националните процесуални правила за представителство и защита пред съдилищата.

Изменение  19

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Правилата за доказателствената тежест трябва да бъдат адаптирани, когато е налице prima facie случай на дискриминация, а за да се приложи ефективно принципът на равно третиране, тежестта на доказване трябва да падне върху ответника, когато се представят доказателства за такава дискриминация. Независимо от това, не е задължение на ответника да доказва, че ищецът изповядва определена религия или убеждение, има определено увреждане, е на определена възраст или има определена сексуална ориентация.

(24) Правилата за доказателствената тежест трябва да бъдат адаптирани, когато е налице prima facie случай на дискриминация, а за да се приложи ефективно принципът на равно третиране, тежестта за представяне на достатъчно доказателства трябва да падне върху ответника. Държавите-членки могат да предвидят по-благоприятни разпоредби за ищците.

Изменение  20

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) В своята резолюция относно последващите действия във връзка с Европейската година на равните възможности за всички (2007), Съветът призова за пълно включване на гражданското общество, включително организациите, представляващи хората, изложени на риск от дискриминация, социалните партньори и заинтересованите страни в разработването на политики и програми, насочени към предотвратяване на дискриминацията и насърчаване на равнопоставеността и равните възможности както на европейско, така и национално ниво.

(26) В своята резолюция относно последващите действия във връзка с Европейската година на равните възможности за всички (2007), Съветът призова за пълно включване на гражданското общество, включително организациите, представляващи хората, изложени на риск от дискриминация, социалните партньори и заинтересованите страни, в разработването на политики и програми, насочени към предотвратяване на дискриминацията и насърчаване на равнопоставеността и равните възможности както на европейско, така и национално ниво. За целта Комисията и държавите-членки полагат грижа за довеждане до знанието на обществеността и заинтересованите лица на разпоредбите, предвидени в настоящата директива и във вече действащите в тази област директиви – посредством информационни кампании и кампании в печата, насочени към премахване на стереотипите – чрез подходящи, достатъчни и достъпни средства (като езика на глухонемите или специалните уебстраници за незрящи лица).

Изменение  21

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Опитът по прилагането на Директива 2000/43/ЕО и 2004/113/ЕО показва, че защитата срещу дискриминация на някое от основанията, обхванати от настоящата директива, би се засилила от съществуването на един или повече органи във всяка държава-членка, компетентни да анализират поставените проблеми, да проучват възможните решения и да предоставят конкретна помощ на жертвите.

(27) Опитът по прилагането на Директива 2000/43/ЕО и 2004/113/ЕО показва, че защитата срещу дискриминация на някое от основанията, обхванати от настоящата директива, би се засилила от съществуването на един или повече независими органи, специализирани според различните фактори на дискриминация, във всяка държава-членка, компетентни да анализират поставените проблеми, да проучват възможните решения, да предлагат информация и обучение и да предоставят конкретна помощ на пострадалите лица и в случаи на множествена дискриминация, така че лицето, което се счита за пострадало от такава форма на дискриминация, да може да избира органа, към който да се обърне, включително за да му предостави пълномощие да го защитава в съдебни или административни производства.

Изменение  22

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Държавите-членки следва да осигурят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в случай на нарушения на задълженията по настоящата директива.

(29) Държавите-членки следва да предвидят ефективни, съразмерни и възпиращи санкции, които водят до преустановяване на дискриминационното поведение и премахване на последиците от него, в случай на нарушения на задълженията, произтичащи от настоящата директива

Изменение  23

Предложение за директива

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива определя рамката за борба с дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, с оглед прилагането в държавите-членки на принципа на равното третиране в други области, извън заетостта и упражняването на занятие.

Настоящата директива определя рамката за борба с дискриминацията, включително множествената и асоциативната дискриминация, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация или пол, с оглед прилагането в държавите-членки на принципа на равното третиране в други области, извън заетостта и упражняването на занятие.

Обосновка

Необходимо е да се въведе случаят на множествена дискриминация предвид факта, че полът присъства във всички мотиви за дискриминация и че от асоциативна дискриминация страдат по-конкретно жените.

Изменение  24

Предложение за директива

Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За целите на настоящата директива, „принцип на равно третиране“ означава отсъствие на пряка или непряка дискриминация, основана на някой от признаците, посочени в член 1.

1. За целите на настоящата директива, „принцип на равно третиране“ означава отсъствие на пряка или косвена, множествена или асоциативна дискриминация, основана на някой от признаците, посочени в член 1.

Обосновка

Необходимо е да се въведат понятията множествена и асоциативна дискриминация, за да може ефективно да се разглеждат случаите, в които се съчетават две или повече форми на дискриминация, което поставя пострадалото лице в още по-уязвимо положение и създава по-големи трудности на етапа на търсене на удовлетворение по съдебен ред.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) проява на пряка дискриминация има, когато едно лице е, било е, или би било третирано по-малко благоприятно от друго в сравнима ситуация въз основа на един от признаците, упоменати в член 1;

а) пряка дискриминация е налице, когато едно лице е, било е, или би било третирано по-малко благоприятно от друго в съпоставимо положение въз основа на един или няколко от признаците, посочени в член 1;

Обосновка

Целесъобразно е понятието множествена дискриминация да се въведе още, когато става дума за пряка дискриминация.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 2 параграф 2 буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) проява на непряка дискриминация има, когато видимо неутрална разпоредба, критерий или практика биха поставили лицата с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация в особено неблагоприятно положение в сравнение с други лица, освен ако тази разпоредба, критерий или практика са обективно оправдани от законната си цел и средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими.

б) косвена дискриминация е налице, когато привидно неутрална разпоредба, критерий или практика биха поставили лица с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация или пол, или лица, съчетаващи няколко от тези особени характеристики, или свързани с тях лица в особено неблагоприятно положение в сравнение с други лица, освен ако тази разпоредба, критерий или практика са обективно оправдани от законната си цел и средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими, налице е асоциативна дискриминация, когато дадено лице търпи неблагоприятни последици поради обстоятелството, че се намира в пряка връзка с лица с определено вероизповедание или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Проява на асоциативна дискриминация е налице, например, когато тя се прилага спрямо лица, намиращи се в определени емоционални връзки или връзки, които се предполагат като такива, без непременно да живеят съвместно и независимо от наличието на официална правна форма на брачна връзка или произход, с лица с определено вероизповедание или убеждения, увреждане, възраст или определена сексуална ориентация.

Обосновка

В определението за косвена дискриминация е важно да се въведе понятието както за множествена, така и за асоциативна дискриминация, която засяга лицата, които са свързани с пострадалите от дискриминация.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 2 - параграф 2 - буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) множествена дискриминация е налице, когато дискриминацията се основава на съчетание от два или повече признака, посочени в членове 12 и 13 от Договора за ЕО.

Обосновка

В определенията в настоящото предложение за директива е необходимо да се въведе определение за множествена дискриминация.

Изменение  28

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб) асоциативна дискриминация е налице, когато лице търпи отрицателни последици заради обстоятелството, че се намира в пряко отношение с лица, изповядващи определена религия или убеждения, имащи определени увреждания, които са на определена възраст или с определена сексуална ориентация. Асоциативната дискриминация засяга лица, които са или се приема, че са свързани емоционално, без задължително да съжителстват и независимо от формалния правен характер на съпружеското или родствено отношение, с лица, изповядващи определена религия или убеждения, имащи определени увреждания, които са на определена възраст или с определена сексуална ориентация.

Обосновка

Целесъобразно е да се определи асоциативната дискриминация.

Изменение  29

Предложение за директива

Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Тормозът се приема като форма на дискриминация по смисъла на параграф 1, когато нежелано поведение, свързано с някое от основанията, упоменати в член 1, има за цел или последица уронване на достойнството на личността и създаването на сплашваща, враждебна, нечовешка, унизителна или обидна среда.

3. Тормозът се приема като форма на дискриминация по смисъла на параграф 1, когато нежелано поведение, свързано с едно или повече от основанията, упоменати в член 1, има за цел или последица уронване на достойнството на личността и създаването на сплашваща, враждебна, нечовешка, унизителна или обидна среда.

Обосновка

От съображения за последователност е полезно да се въведе понятието за "множество основания" и по отношение на формите на тормоз.

Изменение  30

Предложение за директива

Член 2 - параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. По смисъла на параграф 1, формите на сексуален тормоз следва да се считат за дискриминация в случай на нежелано поведение със сексуална конотация, което се изразява на физическо, словесно или несловесно ниво и има за цел или последица уронване на достойнството на личността и създаване на сплашваща, враждебна, нечовешка, унизителна или обидна среда.

Обосновка

Важно е и в тази директива да се разгледа сексуалният тормоз, особено по отношение на формите на дискриминация на основата на сексуална ориентация.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 2 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Всеки подтик за дискриминация срещу лица въз основа на някой от признаците, упоменати в член 1, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.

4. Подбудителството към дискриминация срещу лица въз основа на един или повече от признаците, упоменати в член 1, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.

Обосновка

От съображения за последователност е полезно да се въведе понятието за "множество основания" и по отношение на подбудителство към дискриминация.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Отказът да се извърши разумно приспособяване в конкретен случай, както е предвидено в член 4, параграф 1, буква б) от настоящата директива по отношение на лицата с увреждания, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.

5. Отказът да се извърши разумно приспособяване се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1, по подобие на конкретния случай, както е предвидено в член 4, параграф 1, буква б) от настоящата директива по отношение на лица с увреждания или свързани с тях лица, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.

Обосновка

Необходимо е да се гарантира последователност и да се предвиди, и в този случай, асоциативна дискриминация.

Изменение  33

Предложение за директива

Член 2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Независимо от параграф 2, държавите-членки могат да предвидят, че различията в третирането на основание на възрастта не представляват дискриминация, ако в контекста на националното право те са оправдани от законосъобразна цел и ако средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими. По-специално настоящата директива не е пречка за определянето на конкретна възраст за достъп до социални придобивки, образование и определени стоки или услуги.

6. Независимо от параграф 2, държавите-членки могат да предвидят, че различията в третирането на основание на възрастта не съставляват дискриминация, ако в контекста на националното право те са обективно и обосновано оправдани от законосъобразна цел и ако средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими. По-специално настоящата директива не е пречка за определянето на конкретна възраст за достъп до социални придобивки, образование и определени стоки или услуги.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Независимо от параграф 2, при предоставянето на финансови услуги държавите-членки могат да разрешат пропорционални разлики в третирането, когато по отношение на въпросния продукт използването на възрастта или на дадено увреждане е фактор от ключово значение при оценката на риска, въз основа на подходящи и точни актюерски или статистически данни.

7. Независимо от параграф 2, при предоставянето на финансови, банкови и застрахователни услуги държавите-членки могат да разрешат пропорционални разлики в третирането единствено в случаи, в които по отношение на въпросните продукти е доказано, че използването на възрастта или на дадено увреждане е фактор от ключово значение при оценката на риска, въз основа на подходящи и точни актюерски или статистически данни.

 

Заинтересованите държави-членки информират Комисията и гарантират редовното събиране, публикуване и актуализация на точни и относими данни за използването на възрастта и на наличието на увреждане като определящи фактори при оценката на риска.

 

Държавите-членки са длъжни да извършат оценка 5 години след датата на въвеждане на директивата в националното законодателство, като вземат предвид доклада на Комисията, и да изпратят резултатите от оценката на Комисията.

Обосновка

По отношение на достъпа до финансови, застрахователни и банкови услуги, е необходимо да се избегне фактори като възраст и увреждане да се използват за въвеждане на необосновано (по-неблагоприятно) и дискриминационно третиране.

Изменение  35

Предложение за директива

Член 2 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Настоящата директива не засяга мерките от общ характер, предвидени в националното законодателство, които в демократичното общество са необходими за обществената сигурност, поддържането на обществения ред и предотвратяването на престъпни деяния, опазването на здравето и защитата на правата и свободите на другите.

8. Настоящата директива не засяга мерките от общ характер, предвидени в националното законодателство, които в демократичното общество са необходими и съразмерни за обществената сигурност, поддържането на обществения ред и предотвратяването на престъпни деяния, опазването на здравето и защитата на правата и свободите на другите. Директивата не засяга също така националното законодателство, с което се насърчава равенството между мъжете и жените.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 2 – параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8а. С настоящата директива се признава, че правото на дискретност е инструмент за борба срещу посочените в настоящия член форми на дискриминация.

Обосновка

Счита се за уместно да се подчертае значението на правото на дискретност само по себе си и като инструмент за борба срещу дискриминацията, докато обществото отхвърли стереотипите и преодолее страха от различията.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 3 - параграф 1 - буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на обществеността, включително жилищно настаняване.

г) достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на обществеността, като например жилищно настаняване и транспорт, когато съответният въпрос е от компетентността на Общността.

Обосновка

Целесъобразно е сектори като жилищно настаняване и транспорт да се посочат като примери, а не под формата на изчерпателен списък.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Алинея г) се прилага спрямо частни лица само доколкото те упражняват професионална или търговска дейност.

При прилагането на буква г), зачитането на личния живот на лицата е гарантирано.

Изменение  39

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) членство и участие в сдружения, както и предоставяните от тях услуги.

Обосновка

Целесъобразно е сдруженията да бъдат включени в приложното поле на директивата.

Изменение  40

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящата директива не засяга националното законодателство относно брачното или семейното положение и правата, свързани с възпроизводството.

2. Без да се нарушава компетентността на държавите-членки в областта на брачното или семейното положение и правата, свързани с възпроизводството, настоящата директива се прилага спрямо фактическото съжителство и гражданските съюзи, когато същите са признати от нормативната уредба на държавите-членки, както и на произтичащите от това социални услуги.

Обосновка

Важно е да се включи това позоваване, за да се следва съдебната практика на Съда на ЕО.

Изменение  41

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Настоящата директива се прилага, без да се засягат отговорностите на държавите-членки по отношение на съдържанието на преподаването, дейностите и организацията на техните образователни системи, включително що се отнася до удовлетворяването на специални образователни потребности. Държавите-членки могат да предвидят разлики в третирането по отношение на достъпа до образователни институции на основата на религия или убеждения.

3. Без да засягат компетенциите на държавите-членки в областта на образованието, преподаването и обучението, както и техните отговорности по отношение на съдържанието, дейностите и организацията на техните системи на обучение, настоящата директива е насочена към гарантиране на процеса на включване и интеграция и удовлетворяването на специалните образователни потребности на лицата с увреждания. Държавите-членки могат да предвидят разлики в третирането по отношение на достъпа до образователни институции на основата на религия или убеждения, при условие че тези разлики не представляват дискриминация, основана на друг или други признаци, че са необходими и съразмерни и сами по себе си не нарушават правото на образование.

Обосновка

Важно е в приложното поле на директивата да бъде отчетено по подходящ начин образованието, преподаването и обучението с оглед избягване на дискриминациите.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Настоящата директива не обхваща различията в третирането, основани на националността и не накърнява разпоредбите и условията, свързани с влизането и постоянното пребиваване на граждани на трети страни и лица без гражданство на територията на държавите-членки, както и всяко третиране, произтичащо от правния статут на засегнатите граждани на трети страни и лица без гражданство.

заличава се

Обосновка

Съществува конкретна нормативна уредба по въпроса.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Равно третиране на хората с увреждания

Равно третиране и увреждания

1. За да се гарантира спазването на принципа за равно третиране по отношение на лицата с увреждания:

1. За да се гарантира спазването на принципа за равно третиране по отношение на лицата с увреждания и на свързаните с тях лица или лицата, полагащи грижи за тях:

Обосновка

Необходимо е да се държи сметка за равното третиране не само на лицата с увреждания, но и на лицата, полагащи грижи за тях.

Изменение 44

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За да се гарантира спазването на принципа за равно третиране по отношение на лицата с увреждания:

1. За да се гарантира спазването на принципа за равно третиране по отношение на лицата с увреждания, като понятието за увреждане е определено в Конвенцията на ООН за правата на лицата с увреждания и доколкото лицата, страдащи от хронични заболявания, са включени в тази категория:

Изменение  45

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Държавите-членки вземат под внимание интересите и потребностите на различните групи лица с увреждания, в зависимост от различните увреждания или в зависимост от техния пол, възраст, раса или етнически произход, религия или лични убеждения, сексуална ориентация и други фактори за дискриминация

Обосновка

Когато се разглежда равното третиране на лицата с увреждания, е необходимо да се отчитат всички фактори, хоризонтални и нехоризонтални, които могат да бъдат свързани с увреждането.

Изменение  46

Предложение за директива

Член 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

Възраст и достъп до сгради и услуги

 

Държавите-членки гарантират ефективен и недискриминационен достъп чрез подходящи способи, включително премахване на физическите пречки, по-конкретно в обществените сгради и средствата за обществен транспорт, както за малолетни, така и за възрастни лица, и лицата, полагащи грижи за тях.

Обосновка

В това изменение се посочва задължението за подходящи способи за борба срещу дискриминацията, свързана с възраст, във вреда на малки деца и възрастни хора.

Изменение 47

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С оглед гарантиране на пълно равенство на практика, принципът за равно третиране не е пречка за която и да било държава-членка да продължи да прилага или да приеме специфични мерки за предотвратяване или компенсиране на неравностойното положение, свързано с религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

С оглед гарантиране на пълно равенство на практика, принципът за равно третиране не е пречка за която и да било държава-членка да продължи да прилага или да приеме специфични мерки за предотвратяване или компенсиране на неравностойното положение, свързано с религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация или пол.

Изменение  48

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Държавите-членки приемат мерки, насочени към насърчаване на равното третиране и равните възможности – като се отчита измерението, свързано с пола – за лицата, изповядващи определена религия или убеждения, имащи определени увреждания, които са на определена възраст или са с определена сексуална ориентация.

Обосновка

Целесъобразно е да се придаде ефикасност на положителните действия чрез активно насърчаване на равното третиране.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Настоящата директива не накърнява възможността на държавите-членки да предвиждат преференциално третиране или да възприемат положителни действия в отговор на конкретни потребности на лица или групи лица, които поради своите характеристики се нуждаят от структури, услуги и помощ, от които други лица не се нуждаят.

Обосновка

Целесъобразно е да се придаде ефикасност на положителните действия чрез активно насърчаване на равното третиране и чрез мерки, съобразени с конкретните потребности на лицата.

Изменение  50

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Държавите-членки гарантират, че когато са установени множество признаци, искът може да бъде отхвърлен единствено чрез обосновка или друго съображение, приложими спрямо всички признаци,

на които се основава искът. Въпреки това, ако е установено наличие само на един признак, искът може да бъде отхвърлен чрез всякакъв вид обосновка или съоръжение, свързани с този признак.

Обосновка

Необходимо е държавите-членки да гарантират подходящи възможности за защита на пострадалите от множествена дискриминация.

Изменение  51

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки в съответствие със своите национални правни системи, за да гарантират, че, когато лица, които считат себе си за ощетени поради неприлагането спрямо тях на принципа за равно третиране, установят пред съда или друг компетентен орган факти, от които може да бъде заключено, че е налице пряка или непряка дискриминация, задължение на ответника е да докаже, че няма нарушение на забраната за дискриминация.

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки в съответствие със своите национални правни системи, за да гарантират, че, когато лица, които считат себе си за ощетени поради неприлагането спрямо тях на принципа за равно третиране, установят пред съда или друг компетентен орган факти, от които може да бъде заключено, че е налице пряка или косвена дискриминация, задължение на ответника е да докаже, че няма нарушение на забраната за пряка и косвена, множествена и асоциативна дискриминация.

Обосновка

Настоящото изменение се отнася, от една страна, до текста на член 8, параграф 1 на италиански език, и, от друга страна, има за цел включване в забраната за дискриминация и на множествената и асоциативната дискриминация.

Изменение  52

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Параграф 1 не е пречка за държавите-членки да въведат доказателствени правила, които са по-благоприятни за ищеца.

2. Параграф 1 не е пречка за държавите-членки да въведат правила, които са по-благоприятни за ищеца.

Обосновка

Целесъобразно е да се предвиди, че държавите-членки могат да приемат разпоредби, които са по-благоприятни за ищците, в хода на исковите производства.

Изменение  53

Предложение за директива

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки следят за това приетите разпоредби в приложение на настоящата директива, както и тези, които вече са в сила в тази област, да бъдат доведени до знанието на заинтересованите лица чрез подходящи средства в рамките на тяхната територия.

Комисията и държавите-членки следят за това приетите разпоредби в приложение на настоящата директива, както и тези, които вече са в сила в тази област, да бъдат доведени до знанието на обществеността и заинтересованите лица – посредством информационни кампании и кампании в печата, насочени към премахване на стереотипите – чрез подходящи, достатъчни и достъпни средства на цялата европейска територия.

Обосновка

За да се познава, зачита и прилага ефикасно принципът на равно третиране, е необходимо да се използват разнообразни информационни кампании и подходящи средства като езика на глухонемите или специални уебстраници за незрящи лица.

Изменение  54

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С оглед насърчаване прилагането на принципа на равното третиране, държавите-членки поощряват диалога със съответните страни, в частност с неправителствените организации, които имат, в съответствие с тяхното национално законодателство и практика, законен интерес да съдействат в борбата с дискриминацията, основана на признаците, обхванати от настоящата директива и проявявана в областите, уредени от същата.

С оглед насърчаване прилагането на принципа на равното третиране и равните възможности, държавите-членки поощряват диалога със съответните страни, в частност с неправителствените организации, които имат, в съответствие с тяхното национално законодателство и практика, интерес да съдействат в борбата с дискриминацията, основана на признаците, обхванати от настоящата директива и проявявана в областите, уредени от същата.

Обосновка

Държавите-членки трябва да поддържат диалога със заинтересованите лица и да включат в него всички субекти, които са заинтересовани и ангажирани с насърчаването на равното третиране и равните възможности.

Изменение  53

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки посочват орган или органи за насърчаване на равното третиране на всички лица без оглед на тяхната религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Тези органи могат да бъдат част от агенции, натоварени на национално ниво със защитата на правата на човека или със закрилата на индивидуални права, включително правата, произтичащи от други актове на Общността, в т.ч. директиви 2000/43/ЕО и 2004/113/ЕО.

1. Държавите-членки посочват един орган или повече независими органи за насърчаване на равното третиране на всички лица без оглед на тяхната религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, или пол. Тези органи могат да бъдат част от агенции, натоварени на национално ниво със защитата на правата на човека или със закрилата на индивидуални права, включително правата, произтичащи от други актове на Общността, в т.ч. директиви 2000/43/ЕО и 2004/113/ЕО.

Когато са създадени повече независими органи за насърчаване на равното третиране, специализирани според различните фактори на дискриминация, лицето, което се счита за пострадало от множествена дискриминация, може да избира органа, към който да се обърне, включително за да му предостави пълномощие да го защитава в съдебни или административни производства, като този орган има задължението да разгледа в цялост дискриминационното положение, за което е постъпило оплакване.

Обосновка

Необходимо е приспособяване на системата и организацията на органите за насърчаване на равното третиране, за да може ефикасно да се разглеждат случаите на множествена дискриминация.

Изменение  56

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – второ тире

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– провеждане на информационни кампании и дейности по обучение,

Обосновка

Целесъобразно е да се разшири компетентността на органите за насърчаване на равното третиране, като се включат и задачи по предоставяне на обучение и информация.

Изменение  57

Предложение за директива

Член 13 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) са или могат да бъдат обявени за нищожни или да бъдат изменени договорните разпоредби, вътрешните правилници на предприятия, както и разпоредбите, уреждащи дейността на сдруженията със стопанска или нестопанска цел, които противоречат на принципа на равното третиране.

б) са или могат да бъдат обявени за нищожни или да бъдат изменени договорните разпоредби, вътрешните правилници на публични организации и предприятия, както и разпоредбите, уреждащи дейността на сдруженията със стопанска или нестопанска цел, които противоречат на принципа на равното третиране.

Обосновка

Целесъобразно е разпоредбите за гарантиране на зачитането на принципа на равно третиране да важат и за публичните организации.

Изменение  58

Предложение за директива

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки определят правилата за приложимите санкции при нарушения на разпоредби от националното законодателство, приети в съответствие с настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на приложението им. Санкциите могат да включват изплащане на обезщетение, което не може да бъде ограничено с фиксирането a priori на горен праг, и трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите-членки определят правилата за приложимите санкции при нарушения на разпоредби от националното законодателство, приети в съответствие с настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на прилагането им. Санкциите трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи и да водят до преустановяване на дискриминационното поведение и премахване на последиците от него, могат да включват изплащане на обезщетение и не могат да бъдат ограничавани с предварително определен горен праг.

Обосновка

За да се зачита ефективно принципът на равно третиране, е необходимо съответно определение относно прилагането на санкции.

Изменение  59

Предложение за директива

Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

16 а. В срок до ………… Комисията подготвя и предприема процедура по одобряване на предложение, насочено към съгласуване на настоящата директива с действащите директиви в областта на равните възможности и недискриминацията.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация

Позовавания

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Водеща комисия

LIBE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

FEMM

2.9.2008

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Donata Gottardi

9.10.2008

 

 

Дата на приемане

10.2.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

11

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gabriela Creţu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация

Позовавания

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Дата на консултация с ЕП

23.7.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

2.9.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

2.9.2008

ENVI

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

JURI

23.9.2008

FEMM

2.9.2008

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

10.9.2008

 

 

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

23.10.2008

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Kathalijne Maria Buitenweg

15.9.2008

 

 

Разглеждане в комисия

13.11.2008

21.1.2009

17.2.2009

16.3.2009

Дата на приемане

16.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

7

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Iles Braghetto, Jan Cremers, Raül Romeva i Rueda

Дата на внасяне

20.3.2009