ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci

20. 3. 2009 - (KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS)) - *

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Kathalijne Maria Buitenweg
Navrhovatelka (*):
Elizabeth Lynne, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
(*) Přidružený výbor – článek 47 jednacího řádu

Postup : 2008/0140(APP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0149/2009

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci

(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0426),

–   s ohledem na čl. 13 odst. 1 Smlouvy o ES, podle něhož Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0291/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0149/2009),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Právo všech osob na rovnost před zákonem a ochrana před diskriminací představují všeobecné právo uznané Všeobecnou deklarací lidských práv, Úmluvou OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, Mezinárodní úmluvou o odstranění všech forem rasové diskriminace a pakty OSN o občanských a politických právech a o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvou OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob, Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a Evropskou sociální chartou, jejichž signatáři jsou [všechny] členské státy. Zejména Úmluva OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob obsahuje v definicích diskriminace odepření přiměřené úpravy.

(2) Právo všech osob na rovnost před zákonem a ochrana před diskriminací představují všeobecné právo uznané Všeobecnou deklarací lidských práv, Úmluvou OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, Mezinárodní úmluvou o odstranění všech forem rasové diskriminace a pakty OSN o občanských a politických právech a o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvou OSN o právech dítěte, Úmluvou OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob, článkem 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejím opčním protokolem č. 12 a Evropskou sociální chartou, jejichž signatáři jsou [všechny] členské státy. Zejména Úmluva OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob obsahuje v definicích diskriminace odepření přiměřené úpravy.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Zásada rovnosti a zákaz diskriminace jsou obecné zásady mezinárodních, evropských i vnitrostátních právních předpisů, které jsou závazné pro EU a její členské státy ve všech záležitostech, jež spadají do jejich působnosti. Tato směrnice přispívá k dosažení tohoto cíle a k odstranění diskriminace, která je v rozporu s tímto cílem.

Pozměňovací návrh  3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2b) Tato směrnice představuje prostředek, kterým Společenství plní své závazky podle Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, a je třeba ji podle toho interpretovat.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c) V souladu s článkem 5 politické deklarace přijaté v závěru světové konferenci OSN o problematice stárnutí v Madridu 2002 došlo k potvrzení závazku vytrvale usilovat o vymýcení všech forem diskriminace, včetně věkové, uznávat, že stárnoucí lidé by měli žít naplněný, zdravý a bezpečný život a že by se měli aktivně zapojovat do hospodářského, společenského, kulturního a politického života své společnosti, podporovat uznávání důstojnosti starších lidí a eliminovat všechny formy opomíjení, zneužívání a násilí.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2d) Fyzické a duševní zdraví a pohoda jsou podstatnými prvky kvality života jednotlivce i společnosti a klíčovými faktory pro realizaci cílů Lisabonské strategie.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje základní zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Ustanovení článku 10 Listiny uznává právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Ustanovení článku 21 zakazuje diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a ustanovení článku 26 uznává právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost.

(3) Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje základní zásady uznané zejména Úmluvou Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod, včetně článku 9 o svobodě myšlení, svědomí a náboženského vyznání a článku 10 o svobodě projevu, a rovněž Listinou základních práv Evropské unie. Ustanovení článku 10 Listiny uznává právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Ustanovení článku 20 stanoví rovné postavení všech před zákonem. Ustanovení článku 21 zakazuje diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Ustanovení článku 24 přiznává specifická práva dětem a ustanovení článku 26 uznává právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Evropský rok osob se zdravotním postižením 2003, Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007 a Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 upozornily na to, že diskriminace přetrvává, avšak také na výhody rozmanitosti.

(4) Evropský rok osob se zdravotním postižením 2003, Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007 a Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 upozornily na to, že přímá, nepřímá, vícenásobná a přidružená diskriminace přetrvává, avšak také na nutnost propagovat výhody rozmanitosti.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Rozmanitost evropské společnosti představuje ústřední prvek kulturní, politické a sociální integrace a musí být respektována.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Diskriminace na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace může ohrozit dosažení cílů Smlouvy o ES, zejména dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti a sociální ochrany, zvyšování životní úrovně a kvality života, hospodářské a sociální soudržnosti a solidarity. Může rovněž ohrozit cíl, kterým je rozvíjet Evropskou unii jako prostor svobody, bezpečnosti a práva.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b) Tato směrnice rovněž zahrnuje případy vícenásobné diskriminace, tedy případy, kdy dochází k diskriminaci ze dvou nebo více důvodů uvedených v článcích 12 a 13 Smlouvy o ES. Pro řešení těchto případů musejí být zavedeny účinné právní postupy, přičemž vnitrostátní právní postupy by měly zajišťovat, že občané, kteří si budou na diskriminaci stěžovat, budou moci na všechna hlediska vícenásobné diskriminace upozornit v rámci jediného postupu.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Společenství přijalo tři právní nástroje, které vycházejí z čl. 13 odst. 1 Smlouvy o ES, k prevenci a boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy a etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Tyto nástroje prokázaly význam právní úpravy v boji proti diskriminaci. Zejména směrnice 2000/78/ES stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Mezi členskými státy však zůstávají rozdíly ohledně rozsahu a formy ochrany před diskriminací z uvedených důvodů mimo oblast zaměstnání.

(8) Společenství přijalo soubor směrnic, které vycházejí z čl. 13 odst. 1 Smlouvy o ES, k prevenci a boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy a etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Tyto směrnice prokázaly význam právní úpravy v boji proti diskriminaci. Směrnice 2000/43/ES stanoví rámec pro boj proti diskriminaci na základě rasy nebo etnického původu na trhu práce i mimo něj. Směrnice 2004/113/ES stanoví rámec pro rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a k jejich poskytování. Směrnice 2000/78/ES stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk a sexuální orientaci. Nevztahuje se na záležitosti mimo tuto oblast působnosti.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Proto by právní předpisy měly zakázat diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v řadě oblastí mimo oblast trhu práce, včetně sociální ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení. Měly by stanovit opatření k zajištění rovného přístupu osob se zdravotním postižením k zahrnutým oblastem.

(9) Proto by právní předpisy měly zakázat přímou, nepřímou, vícenásobnou a přidruženou diskriminaci na základě pohlaví, rasového a etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace nebo genderu v řadě oblastí mimo oblast trhu práce, včetně sociální ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží a službám, jako například v oblasti bydlení, dopravy, sdružování a zdraví. Měly by stanovit opatření, která zajistí, aby k zahrnutým oblastem měly rovný přístup osoby určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo určité sexuální orientace, nebo s kombinací těchto charakteristik a osoby, jež jsou s nimi spojeny.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Zbožím by se v této směrnici mělo rozumět zboží ve smyslu ustanovení Smlouvy o ES, která se týkají volného pohybu zboží. Službami by se měly rozumět služby ve smyslu článku 50 Smlouvy o ES.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b) Osoby se zdravotním postižením se často setkávají s diskriminací v podobě nedosažitelnosti veřejné dopravy, v rámci zastavěného prostředí či kvůli nedostupnosti komunikačních prostředků a informací. Má-li být naplněna zásada rovného zacházení, musejí členské státy přijmout opatření, jejichž prostřednictvím zajistí v uvedených oblastech osobám se zdravotním postižením přístup.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Touto směrnicí by neměly být dotčeny kompetence členských států v oblastech vzdělávání, sociálního zabezpečení a zdravotní péče. Neměla by být zároveň dotčena klíčová úloha a široké rozhodovací pravomoci členských států při poskytování, zadávání a organizování služeb obecného hospodářského zájmu.

(11) Touto směrnicí není dotčen výkon kompetencí členských států v oblastech vzdělávání a sociální ochrany, včetně sociálního zabezpečení a zdravotní péče. Není dotčena ani klíčová úloha a široké rozhodovací pravomoci členských států při poskytování, zadávání a organizování služeb obecného hospodářského zájmu.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Výklad diskriminace zahrnuje přímou a nepřímou diskriminaci, obtěžování, navádění k diskriminaci a odepření přiměřené úpravy.

(12) Výklad diskriminace zahrnuje přímou a nepřímou diskriminaci, vícenásobnou diskriminaci, obtěžování, navádění k diskriminaci a odepření přiměřené úpravy.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Mezi osoby se zdravotním postižením patří osoby, jež mají dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami – ať už objektivními, nebo subjektivními – může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na úrovni rovnocenné s ostatními.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b) Z důvodu nadměrného zatížení by měla být malým a středním podnikům podle vzoru antidiskriminačního zákona (Civil Rights Act) platného v USA poskytnuta zvláštní ochrana.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12c) Diskriminací se rozumí také odmítnutí lékařské péče pouze na základě věku.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12d) Diskriminace na základě zdravotního postižení zahrnuje i diskriminaci v důsledku toho, že jedince doprovází nebo mu asistuje doprovodný nebo asistenční pes, který prošel výcvikem v souladu s pravidly mezinárodní federace pro výcvik doprovodných psů (International Guide Dog Federation) či mezinárodní federace pro výcvik asistenčních psů (Assistance Dogs International) a získal příslušné osvědčení.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12e) Účinného a nediskriminačního přístupu lze dosáhnout různými prostředky, mj. uplatněním zásady „design pro všechny“ a tím, že se umožní, aby osoby se zdravotním postižením používaly asistenčních zařízení, včetně pomůcek pro zajištění mobility a přístupu, jako jsou vodící a jiní asistenční psi s osvědčením.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12f) Změna je s ohledem na článek 4 považována za zásadní, jestliže mění zboží či služby nebo povahu živnosti, profese či podnikání tak, že poskytovatel zboží nebo služeb v důsledku této změny skutečně poskytuje zboží či služby zcela jiného druhu.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Při provádění zásady rovného zacházení bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk a sexuální orientaci by Společenství mělo v souladu s čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES usilovat o odstranění nerovností a o podporu rovnosti mezi muži a ženami, zejména z toho důvodu, že ženy jsou často oběťmi vícenásobné diskriminace.

(13) Tato směrnice se věnuje rovněž otázce vícenásobné diskriminace. Vzhledem k tomu, že k diskriminaci může dojít ze dvou nebo více důvodů uvedených v článcích 12 a 13 Smlouvy o ES, při provádění zásady rovného zacházení by Společenství mělo v souladu s čl. 3 odst. 2 a článkem 13 Smlouvy o ES usilovat o odstranění nerovností na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, zdravotního postižení, sexuální orientace, náboženského vyznání či víry nebo věku, popř. na základě vícera těchto důvodů, a o podporu rovnosti, ať už je u určité osoby kombinace charakteristik týkajících se výše uvedených faktorů jakákoli. Pro řešení případů vícenásobné diskriminace by měly být k dispozici účinné právní postupy. Zejména vnitrostátní právní postupy by měly zajišťovat, že občané, kteří si budou na diskriminaci stěžovat, budou moci na všechna hlediska vícenásobné diskriminace upozornit v rámci jediného postupu.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Rozdíly v zacházení související s věkem a zdravotním postižením mohou být povoleny, pokud jsou objektivně a přiměřeně odůvodněny legitimním cílem a jestliže prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné. Mezi takové rozdíly v zacházení mohou patřit např. zvláštní požadavky na věk jakožto podmínka pro přístup k některým druhům zboží nebo služeb, jako jsou např. alkoholické nápoje, zbraně nebo řidičská oprávnění. Podpora ekonomického, kulturního a společenského začlenění mladých anebo starších osob nebo osob se zdravotním postižením může být rovněž považována za legitimní cíl. Proto se opatření týkající se věku a zdravotního postižení, která stanoví výhodnější podmínky, než mají ostatní, jako např. bezplatné nebo zlevněné jízdné ve veřejné dopravě, vstupné v muzeích nebo ve sportovních zařízeních, považují za slučitelná se zásadou nediskriminace.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Používání pojistně-matematických a rizikových faktorů souvisejících se zdravotním postižením a věkem je běžným postupem v pojišťovnictví, v bankovních a dalších finančních službách. To by nemělo být považováno za základ diskriminace, pokud jsou takové faktory prokazatelně klíčové pro posuzování rizika.

(15) Používání pojistně-matematických a rizikových faktorů souvisejících se zdravotním postižením a věkem je běžným postupem v pojišťovnictví, v bankovních a dalších finančních službách. Používání těchto faktorů by nemělo být považováno za základ diskriminace, pokud jsou prokazatelně určující pro posuzování rizika a pokud může poskytovatel služby na základě pojistně-matematických zásad, statistických údajů nebo zdravotních údajů prokázat podstatně vyšší míru rizika. Tyto údaje by měly být přesné, aktuální a relevantní a měly by být na požádání dány k dispozici. Pojistně-matematické a rizikové faktory by měly odrážet pozitivní změny v průměrné délce života a aktivním stárnutí i zvyšující se mobilitu a dosažitelnost pro osoby se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Zadávání zakázek sjednaných v členských státech jménem státu, regionálních nebo místních orgánů a jiných veřejnoprávních subjektů musí dodržovat zásady Smlouvy, zejména zásadu volného pohybu zboží, zásadu svobody usazování a zásadu svobodného poskytování služeb a zásady z nich odvozené, jako je zásada rovného zacházení, zásada nediskriminace, zásada vzájemného uznávání, zásada proporcionality a zásada transparentnosti. Právní požadavky na koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby jsou stanoveny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby1 tak, aby zadávání zakázek sjednaných v členských státech jménem státu, regionálních nebo místních orgánů a jiných veřejnoprávních subjektů podléhalo zásadám Smlouvy o ES, a zejména zásadám rovného zacházení bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, zdravotní postižení, sexuální orientaci, náboženské vyznání či víru nebo věk a zásadě nediskriminace. Pro veřejné zakázky, které převyšují určitou hodnotu, však byla vypracována ustanovení zavádějící na úrovni Společenství koordinaci vnitrostátních zadávacích řízení těchto zakázek, která zajišťují otevření zadávání veřejných zakázek hospodářské soutěži. Členské státy by měly vykládat tato koordinační ustanovení v souladu se zásadami rovného zacházení bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, zdravotní postižení, sexuální orientaci, náboženské vyznání nebo víru či věk, jakož i s dalšími pravidly Smlouvy.

 

_____________

1 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Každý má svobodu vstupovat do smluvních vztahů, včetně svobodného výběru smluvního partnera. Tato směrnice by se neměla použít na ekonomické transakce uskutečněné jednotlivci, které nepředstavují profesní nebo obchodní činnost těchto jednotlivců.

(16) Každý má svobodu vstupovat do smluvních vztahů, včetně svobodného výběru smluvního partnera. V souvislosti s přístupem ke zboží a službám a s jejich poskytováním je důležité ctít ochranu soukromého a rodinného života a úkonů prováděných v této souvislosti. Na transakce mezi jednotlivci jednajícími jako soukromé osoby se tudíž tato směrnice nevztahuje, pokud nepředstavují profesní nebo obchodní činnost smluvních partnerů.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Při uplatňování zákazu diskriminace je současně důležité ctít ostatní základní práva a svobody včetně ochrany soukromého a rodinného života a úkonů prováděných v této souvislosti, svobodu náboženského vyznání a svobodu sdružování. Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy o manželském a rodinném stavu, včetně reprodukčních práv. Není jí dotčena ani sekulární povaha státu, státních institucí nebo orgánů a vzdělání.

(17) Při uplatňování zákazu diskriminace je současně důležité ctít ostatní základní práva a svobody včetně svobody náboženského vyznání, svobody sdružování, svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků. Touto směrnicí není dotčena sekulární povaha státu, státních institucí nebo orgánů a vzdělání. Touto směrnicí se nemění rozdělení pravomocí mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, a to ani v oblasti manželského a rodinného práva a právních předpisů v oblasti zdraví.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Za organizaci a obsah vzdělávání jsou odpovědné členské státy. Komise ve svém „Sdělení o kompetencích pro 21. století: Agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství“ upozorňuje na nutnost, aby byla věnována zvláštní péče znevýhodněným dětem a osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. Zejména vnitrostátními předpisy mohou být umožněny rozdíly v přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry. Členské státy mohou také povolit nebo zakázat nošení případně viditelné nošení náboženských symbolů ve školách.

(18) Za organizaci a obsah vzdělávání jsou odpovědné členské státy. Komise ve svém „Sdělení o kompetencích pro 21. století: Agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství“ upozorňuje na nutnost, aby byla věnována zvláštní péče znevýhodněným dětem a osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. Zejména vnitrostátními předpisy mohou být umožněny rozdíly v přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry, pokud jsou tyto rozdíly nezbytné a přiměřené a pokud nenarušují právo na vzdělání. Členské státy mohou také povolit nebo zakázat nošení případně viditelné nošení náboženských symbolů ve školách.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Evropská unie v Prohlášení č. 11 o postavení církví a nekonfesních organizací, připojeném k závěrečnému aktu Amsterodamské smlouvy, výslovně uznává, že uznává a neovlivňuje postavení církví a náboženských sdružení či společenství v členských státech podle vnitrostátního právního řádu a že stejným způsobem uznává postavení ideových a nekonfesních organizací. Opatření, která osobám se zdravotním postižením umožňují účinný nediskriminující přístup k oblastem zahrnutým v této směrnici, hrají v praxi důležitou úlohu při zajišťování úplné rovnosti. V některých případech mohou být k zaručení takového přístupu dále vyžadována konkrétní opatření přiměřené úpravy. V žádném případě nejsou vyžadována opatření, která by představovala neúměrné břemeno. Při posuzování, zda je břemeno neúměrné, by měla být vzata v úvahu řada faktorů, včetně velikosti, zdrojů a povahy organizace. Zásada přiměřené úpravy a neúměrné břemeno jsou zavedeny směrnicí 2000/78/ES a Úmluvou OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob.

(19) Evropská unie v Prohlášení č. 11 o postavení církví a nekonfesních organizací, připojeném k závěrečnému aktu Amsterodamské smlouvy, výslovně uznává, že uznává a neovlivňuje postavení církví a náboženských sdružení či společenství v členských státech podle vnitrostátního právního řádu a že stejným způsobem uznává postavení ideových a nekonfesních organizací.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) Opatření, která osobám se zdravotním postižením umožňují účinný nediskriminační přístup k oblastem zahrnutým v této směrnici, hrají v praxi důležitou úlohu při zajišťování úplné rovnosti. V některých případech mohou být k zaručení takového přístupu dále vyžadována konkrétní opatření přiměřené úpravy. V žádném případě nejsou vyžadována opatření, která by představovala neúměrné břemeno. Při posuzování toho, zda je břemeno neúměrné, by mělo být vzato v úvahu, zda se nejedná o neproveditelné nebo nebezpečné opatření a zda by jeho proveditelnost a bezpečnost nebylo možné zajistit přiměřenou změnou pravidel, strategií či postupů nebo odstraněním strukturálních, komunikačních či dopravních překážek nebo zajištěním doplňujících pomůcek či služeb. Přiměřené úpravy by nevyžadovaly nutně významné stavební úpravy budov, jejichž struktura je vzhledem k jejich historické, kulturní nebo architektonické hodnotě výslovně chráněna vnitrostátními právními předpisy. Zásada přiměřené úpravy a neúměrné břemeno jsou zavedeny směrnicí 2000/78/ES a Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením.

(Pozměňovací návrh vychází z textu na konci bodu odůvodnění 19 v KOM (2008)0426)

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Zákaz diskriminace by se neměl dotýkat zachování či přijetí takových opatření ze strany členských států, jejichž cílem je předcházet znevýhodňování osob konkrétního náboženského vyznání nebo víry, osob se zdravotním postižením, osob určitého věku nebo sexuální orientace, či toto znevýhodňování kompenzovat. Taková opatření mohou povolovat organizace osob určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, je-li jejich hlavním cílem podpora uspokojování speciálních potřeb těchto osob.

(21) Zákaz diskriminace by se neměl dotýkat zachování či přijetí takových opatření ze strany členských států, jejichž cílem je předcházet znevýhodňování osob konkrétního náboženského vyznání nebo víry, osob se zdravotním postižením, osob určitého věku nebo sexuální orientace nebo osob s kombinací charakteristik týkajících se těchto konkrétních faktorů, stejně jako znevýhodňování osob s nimi spojených, či toto znevýhodňování kompenzovat. Zákaz diskriminace může být provázen jinými opatřeními, která jsou změřena na prosazování rovného zacházení a rovnosti příležitostí a která zohledňují genderovou dimenzi, a pozitivními kroky, jejichž cílem je vyhovět specifickým potřebám osob či kategorií osob, které kvůli své specifické situaci vyžadují struktury, služby a pomoc, jež jiné osoby nepotřebují. Taková opatření doprovází zřízení nezávislé organizace osob určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, je-li jejich hlavním cílem podpora uspokojování speciálních potřeb těchto osob.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Osoby, které jsou předmětem diskriminace na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, mají mít k dispozici přiměřené prostředky právní ochrany. Pro zajištění účinnější úrovně ochrany by sdružení, organizace nebo jiné právnické osoby měly být také zmocněny účastnit se řízení, a to včetně jménem oběti nebo na její podporu, aniž jsou dotčeny vnitrostátní procesní předpisy týkající se zastupování a obhajoby před soudy.

(23) Osoby, které jsou předmětem přímé, nepřímé, vícenásobné nebo přidružené diskriminace na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo genderu, mají mít k dispozici přiměřené prostředky právní ochrany. Pro zajištění účinnější úrovně ochrany by sdružení, organizace nebo jiné právnické osoby měly být také zmocněny účastnit se řízení, a to včetně jménem oběti nebo na její podporu, aniž jsou dotčeny vnitrostátní procesní předpisy týkající se zastupování a obhajoby před soudy.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Účinné provádění zásady rovného zacházení vyžaduje přiměřenou soudní ochranu před šikanováním.

(25) Účinné provádění zásady rovného zacházení vyžaduje přiměřenou soudní ochranu před šikanováním. Účinnou právní ochranu práv jednotlivce musí doprovázet aktivní podpora nediskriminace a rovnosti příležitostí.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Rada ve svém návazném usnesení o Evropském roce rovných příležitostí pro všechny 2007 vyzvala k plnému zapojení občanské společnosti, včetně organizací zastupujících osoby, kterým diskriminace hrozí, sociálních partnerů a stran účastnících se na tvorbě politických opatření a programů, jejichž cílem je předcházet diskriminaci a posilovat rovnost a rovné příležitosti jak na evropské, tak vnitrostátní úrovni.

(26) Rada ve svém návazném usnesení o Evropském roce rovných příležitostí pro všechny 2007 vyzvala k plnému zapojení občanské společnosti, včetně organizací zastupujících osoby, kterým diskriminace hrozí, sociálních partnerů a stran účastnících se na tvorbě politických opatření a programů, jejichž cílem je předcházet diskriminaci a posilovat rovnost a rovné příležitosti jak na evropské, tak vnitrostátní úrovni. Komise a členské státy dbají v této souvislosti na to, aby ustanovení této směrnice, jakož i ustanovení v této oblasti již platná byla – prostřednictvím informačních a tiskových kampaní zaměřených mj. na odstranění stereotypů – oznámena veřejnosti a zainteresovaným subjektům přiměřenými a dostupnými prostředky (například ve znakové řeči pro osoby s poruchami sluchu nebo pomocí zvláštních internetových stránek určených osobám s poruchami zraku).

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(31a) Při interpretaci významu toho, na čem se diskriminace zakládá, by měly soudy a tribunály zohlednit mezinárodní a evropské nástroje v oblasti lidských práv, včetně doporučení a judikatury dozorčích orgánů, jako je Evropský soudní dvůr pro lidská práva.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví rámec pro boj s diskriminací na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace s cílem zavést v členských státech zásadu rovného zacházení v jiných oblastech, než je zaměstnání a povolání.

1. Tato směrnice stanoví rámec pro boj s diskriminací, včetně vícenásobné diskriminace, na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace s cílem zavést v členských státech zásadu rovného zacházení v jiných oblastech, než je zaměstnání a povolání.

 

2. K vícenásobné diskriminaci dochází, pokud je osoba diskriminována

 

a) z nejméně dvou důvodů v následujícím výčtu: náboženské vyznání nebo víra, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace, nebo

 

b) z kteréhokoli důvodu či důvodů stanovených v odstavci 1 a rovněž z důvodu či důvodů

 

(i) pohlaví (pokud záležitost, která je předmětem stížnosti, spadá do oblasti působnosti směrnice 2004/113/ES a této směrnice),

 

(ii) rasového nebo etnického původu (pokud záležitost, která je předmětem stížnosti, spadá do oblasti působnosti směrnice 2000/43/ES a této směrnice) nebo

 

(iii) národnosti (pokud záležitost, která je předmětem stížnosti, spadá do oblasti působnosti článku 12 Smlouvy o ES).

 

3. Koncept vícenásobné diskriminace a vícenásobných důvodů se v této směrnici utváří odpovídajícím způsobem.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 se:

2. Pro účely odstavce 1 se:

a) přímou diskriminací rozumí, pokud se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci na základě některého z důvodů uvedených v článku 1;

a) přímou diskriminací rozumí, pokud se s jednou osobou či s osobou, která je, popř. se má za to, že je s takovou osobou spojena, zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci na základě jednoho nebo více důvodů uvedených v článku 1.

b) nepřímou diskriminací rozumí případ, kdy by v důsledku navenek neutrálního předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla znevýhodněna osoba určitého náboženského vyznání nebo víry, osoba s určitým zdravotním postižením, určitého věku nebo určité sexuální orientace v porovnání s jinými osobami, ledaže uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a ledaže prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné.

b) nepřímou diskriminací rozumí případ, kdy by v důsledku navenek neutrálního předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla znevýhodněna osoba určitého náboženského vyznání nebo víry, osoba s určitým zdravotním postižením, určitého věku nebo určité sexuální orientace či osoba, která je, popř. se má za to, že je, s takovou osobou spojena, v porovnání s jinými osobami, ledaže uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a ledaže prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Obtěžování se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1, pokud dojde k nežádoucímu chování souvisejícímu s kterýmkoli z důvodů uvedených v článku 1, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.

3. Aniž je dotčena svoboda projevu, obtěžování se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1, pokud dojde k nežádoucímu chování souvisejícímu s kterýmkoli z důvodů uvedených v článku 1, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry. Pojem obtěžování může být v této souvislosti definován v souladu s vnitrostátní právní úpravou a zvyklostmi členských států.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Jakékoli chování směřující k navádění k diskriminaci osob z kteréhokoli z důvodů uvedených v článku 1 se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1.

4) Jakékoli chování nebo žádost založená na hierarchickém vztahu směřující k navádění k diskriminaci osob z kteréhokoli z důvodů uvedených v článku 1 se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1.

Odůvodnění

(První část pozměňovacího návrhu se netýká anglického znění).

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Diskriminace určité osoby na základě domněnek o jejím náboženském vyznání nebo víře, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci nebo protože je tato osoba spojována s osobami určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Odepření přiměřené úpravy ve zvláštním případě podle čl. 4 odst. 1 písm. b) této směrnice, pokud jde o osoby se zdravotním postižením, je považováno za formu diskriminace ve smyslu odstavce 1.

5. Odepření přiměřené úpravy ve zvláštním případě podle čl. 4 odst. 1 písm. b) této směrnice, pokud jde o osoby se zdravotním postižením či o osoby spojené s osobou se zdravotním postižením, kdy je takovou úpravu nutno provést, aby mohly tyto osoby poskytovat osobní asistenci osobě se zdravotním postižením, je považováno za formu diskriminace ve smyslu odstavce 1.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Aniž je dotčen odstavec 2, mohou členské státy stanovit, že rozdíly v zacházení na základě věku nepředstavují diskriminaci, jestliže jsou v souvislosti s vnitrostátními právními předpisy odůvodněny legitimním cílem a jestliže prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné. Tato směrnice zejména nevylučuje možnost stanovit věkovou hranici pro přístup k sociální podpoře, vzdělání a určitému zboží a službám.

6. Tato směrnice nevylučuje rozdíly v zacházení na základě věku, jestliže jsou objektivně a rozumně odůvodněny legitimním cílem a jestliže prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené, úměrné, nezbytné a efektivní.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 2 - odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Aniž je dotčen odstavec 2, při zajišťování finančních služeb mohou členské státy povolit přiměřené rozdíly v zacházení, jsou-li věk nebo zdravotní postižení u daného produktu klíčovým faktorem pro posouzení rizika založené na příslušných a přesných pojistně-matematických nebo statistických údajích.

7. Aniž je dotčen odstavec 2, při zajišťování pojišťovacích, bankovních a jiných finančních služeb mohou členské státy povolit rozdíly v zacházení, jsou-li věk nebo zdravotní postižení u daného produktu určujícím faktorem pro posouzení rizika založené na pojistně-matematických zásadách, statistických údajích nebo zdravotních údajích. Tyto údaje by měly být přesné, aktuální a relevantní a měly by být na požádání dány k dispozici, a to přístupným způsobem. Pojistně-matematické a rizikové faktory by měly odrážet pozitivní změny v průměrné délce života a aktivním stárnutí i zvyšující se mobilitu a dosažitelnost pro osoby se zdravotním postižením. Poskytovatel služeb musí být schopen objektivně doložit výrazně vyšší riziko a zajistit, aby rozdíly v zacházení byly objektivně a přiměřeně odůvodněny legitimním cílem, přičemž prostředky k dosažení tohoto cíle musí být přiměřené, nezbytné a efektivní. Členské státy o tom informují Komisi a pět let po provedení směrnice ve vnitrostátním právu své rozhodnutí přezkoumají, přičemž zohlední zprávu Komise podle článku 16, a výsledky tohoto přezkoumání předloží Komisi.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Tato směrnice se nedotýká obecných opatření stanovených vnitrostátními právními předpisy, která jsou v demokratické společnosti nutná pro veřejnou bezpečnost, udržování veřejného pořádku a předcházení trestním činům, pro ochranu zdraví a ochranu práv a svobod ostatních osob.

8. Tato směrnice se nedotýká obecných opatření stanovených vnitrostátními právními předpisy, která jsou v demokratické společnosti nutná a úměrná pro veřejnou bezpečnost, udržování veřejného pořádku a předcházení trestním činům, pro ochranu zdraví a ochranu práv a svobod ostatních osob.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a. Tato směrnice uznává, že právo na soukromí je prostředkem boje proti diskriminaci uvedené v tomto článku.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 - písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) přístup ke zboží a jiným službám, které jsou k dispozici veřejnosti, včetně bydlení, a jejich dodávky.

d) přístup ke zboží a jiným službám, které jsou k dispozici veřejnosti, včetně bydlení a dopravy, a jejich poskytování.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) členství a účast ve sdruženích i služby, které tyto organizace poskytují.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 - pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pododstavec d) platí pro fyzické osoby pouze tehdy, provádějí-li profesní nebo obchodní činnost.

Pododstavec d) se netýká transakcí mezi soukromými osobami, pro které tyto transakce nepředstavují obchodní nebo profesní činnost.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy o manželském a rodinném stavu, včetně reprodukčních práv.

2. Touto směrnicí se nemění rozdělení pravomocí mezi Evropskou unií a jejími členskými státy.

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Touto směrnicí není dotčena odpovědnost členských států za obsah výuky, činnosti a organizaci jejich vzdělávacích systémů, včetně poskytování vzdělávání osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. Členské státy smí umožnit rozdíly v zacházení ohledně přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry.

3. Touto směrnicí není dotčena odpovědnost členských států za obsah výuky, činnosti a organizaci jejich vnitrostátních vzdělávacích systémů při zajištění práv osob s postižením na vzdělání bez diskriminace na základě rovných příležitostí. Členské státy zajistí, aby byly při rozhodování o tom, jaký typ vzdělání nebo školení je vhodný, respektovány názory dané osoby se zdravotním postižením. Členské státy smí – ovšem pouze na základě objektivních důvodů – umožnit rozdíly v přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry, jestliže cílem tohoto jednání je přimět jedince – a to na základě objektivních důvodů – aby jednali v dobré víře a respektovali etické hodnoty organizace, pokud to neospravedlňuje diskriminaci z jakéhokoli jiného důvodu a pokud jsou geograficky dostupná jiná vzdělávací zařízení a jsou přiměřenou alternativou, aby nedocházelo k nepřímé diskriminaci. Členské státy zajistí, aby v důsledku takového postupu nebylo jedinci upřeno právo na vzdělání.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy, které stanoví sekulární povahu státu, státních institucí nebo orgánů a vzdělání nebo které souvisejí se statusem a činností církví a jiných organizací vycházejících z náboženského vyznání nebo víry. Zároveň jí nejsou dotčeny vnitrostátní státní předpisy na podporu rovnosti mužů a žen.

4. Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy, které stanoví sekulární povahu státu, státních institucí nebo orgánů a vzdělání nebo které souvisejí se statusem, činností a právním rámcem církví a jiných organizací vycházejících z náboženského vyznání nebo víry, pokud nespadají do pravomoci EU. Pokud činnost církví nebo jiných organizací vycházejících z náboženského vyznání nebo víry spadají do pravomoci EU, vztahují se na ně ustanovení Unie proti diskriminaci. Zároveň jí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy k zajištění rovnosti mužů a žen.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Tato směrnice se netýká rozdílů v zacházení na základě státní příslušnosti a nejsou jí dotčeny ustanovení a podmínky upravující vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti na území členských států a dále se netýká rozdílů v jakémkoli zacházení souvisejícím s právním postavením dotyčných státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti.

5. Tato směrnice se netýká rozdílů v zacházení na základě státní příslušnosti a nejsou jí dotčeny ustanovení a podmínky upravující vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti na území členských států a dále se netýká rozdílů v jakémkoli zacházení souvisejícím s právním postavením dotyčných státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti. Diskriminace z důvodů náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, která se projevuje jako rozdíl v zacházení na základě státní příslušnosti, se považuje za diskriminaci ve smyslu článku 1.

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Touto směrnicí není dotčeno právo vydavatelů odmítnout zveřejnit reklamu jednotlivců, stran a organizací, které nesdílejí jejich demokratické hodnoty, a jednotlivců, stran a organizací, které nesdílejí politickou orientaci, na níž jsou příslušné noviny založeny.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Čl. 4 - odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. K zaručení dodržování zásady rovného zacházení ve vztahu k osobám se zdravotním postižením:

1. K zaručení dodržování zásady rovného zacházení ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, přičemž „zdravotní postižení“ je třeba chápat ve smyslu daném Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením a osob s chronickým onemocněním:

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) se v předstihu poskytují opatření nutná k tomu, aby byl osobám se zdravotním postižením umožněn účinný přístup k sociální ochraně, zdravotní péči a přístup ke zboží a službám, včetně bydlení a přepravy, které jsou dostupné veřejnosti, včetně prostřednictvím přiměřených přizpůsobení či úprav. Taková opatření by neměla představovat neúměrné břemeno, ani vyžadovat zásadní změny sociální ochrany, sociálních výhod, zdravotní péče, vzdělání nebo dotčeného zboží či služeb nebo vyžadovat zavedení jejich alternativ.

a) se v předstihu poskytují opatření nutná k tomu, aby byl osobám se zdravotním postižením umožněn účinný přístup k sociální ochraně, sociálním výhodám, zdravotní péči, vzdělávání a přístup ke zboží a službám, které jsou dostupné veřejnosti, včetně bydlení, telekomunikačních a elektronických komunikací, informací, včetně informací poskytovaných v přístupných formátech, finančních služeb, kultury a zájmových činností, veřejných budov, dopravních prostředků a dalších veřejných prostor a zařízení, a to i prostřednictvím přiměřených přizpůsobení či úprav. Dojde-li k diskriminaci v důsledku praxe, politiky nebo postupu, budou přijata opatření, aby se tomuto působení zabránilo.

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Čl. 4 ‑ odst. 1 ‑ písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Aniž je dotčena povinnost zajistit účinný nediskriminační přístup a je-li to nutné ve zvláštním případě, musí být poskytnuta přiměřená úprava, ledaže by představovala neúměrné břemeno.

b) Pro účely odstavce 1 se účinným nediskriminačním přístupem rozumí zjištění a odstranění překážek a bariér a zabránění tomu, aby vznikaly nové překážky a bariéry, které by omezily přístup osob se zdravotním postižením ke zboží, službám a zařízením dostupným široké veřejnosti, a to bez ohledu na povahu překážky či bariéry nebo zdravotního postižení. S výhradou ustanovení této směrnice a bez ohledu na opatření zvolená k odstranění překážek nebo bariér je zajišťován účinný nediskriminační přístup osobám s postižením za stejných podmínek jako osobám bez postižení všude, kde to je možné, a osobám s postižením je usnadňováno použití asistenčních zařízení včetně pomůcek pro zajištění mobility a přístupu, jako jsou vodící psi s osvědčením a další asistenční psi, všude, kde je třeba. Pokud přes veškeré úsilí nelze provést přiměřenou úpravu, která zajistí účinný nediskriminační přístup, za stejných podmínek a v souladu s ustanoveními této směrnice je k zajištění přístupu zvolena smysluplná alternativa. Pro účely tohoto ustanovení se „přiměřenou úpravou“ rozumějí alternativní opatření, která jsou v konkrétním případě potřebná s cílem umožnit osobě se zdravotním postižením za stejných podmínek jako ostatním přístup k právům spadajícím do působnosti této směrnice ve smyslu čl. 3 odst. 1 a využívání či výkon těchto práv.

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro účely posuzování, zda by opatření nutná k plnění podmínek odstavce 1 představovala neúměrné břemeno, musí být vzat v úvahu zejména rozsah zdrojů organizace, její povaha, odhadované náklady, životní cyklus zboží a služeb a možné výhody plynoucí z lepšího přístupu pro osoby se zdravotním postižením. Toto břemeno není neúměrné, je-li dostatečně vyváženo opatřeními existujícími v rámci politiky dotyčného členského státu v oblasti rovného zacházení.

2. Opatření k dosažení účinného nediskriminačního přístupu by neměla představovat neúměrné břemeno nebo vyžadovat zásadní změnu. Pro účely posuzování, zda by plnění podmínek odstavce 1 představovalo neúměrné břemeno, by mělo být, pokud je příslušné opatření neproveditelné nebo není bezpečné, vzato v úvahu to, zda jeho proveditelnost a bezpečnost nelze zajistit přiměřenou úpravou pravidel, strategií či postupů nebo odstraněním stavebních, komunikačních či dopravních překážek nebo zajištěním doplňujících pomůcek či služeb. Změna je považována za zásadní, pokud mění zboží a služby nebo povahu živnosti, profese či podnikání do té míry, že poskytovatel zboží nebo služeb v důsledku změny poskytuje zboží či služby zcela jiného druhu. Přiměřené úpravy nezbytně nevyžadují významné stavební změny budov, jejichž struktura je vzhledem k jejich historické, kulturní nebo architektonické hodnotě výslovně chráněna vnitrostátními právními předpisy. Toto břemeno se nepovažuje za neúměrné, je-li dostatečně vyváženo opatřeními existujícími v dotyčném členském státě. Zásadu přiměřené úpravy a neúměrné břemeno je třeba chápat ve smyslu směrnice 2000/78/ES a Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Aby splnily povinnost, která spočívá v zajištění účinného a nediskriminačního přístupu ke stávajícím infrastrukturám, politikám nebo postupům ve smyslu bodu 1 písm. a), mohou členské státy v případě potřeby uplatnit dodatečnou lhůtu 10 let od konce lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu. Členské státy, které si přejí využít této dodatečné lhůty, předloží Komisi plán postupného plnění požadavků stanovených v bodě 1 písm. a), včetně cílů, prostředků a časového plánu. Členské státy, které si přejí využít této dodatečné lhůty, budou dvakrát ročně předkládat Komisi zprávu o podniknutých opatřeních při zajišťování účinného a nediskriminačního přístupu a o pokroku při zavádění bodu 1 písm. a). Komise předloží dvakrát ročně zprávu Radě.

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení práva Společenství nebo vnitrostátní předpisy týkající se přístupu k určitému zboží a službám.

3. Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení práva Společenství nebo vnitrostátní předpisy týkající se přístupu k určitému zboží a službám. Pokud je to ovšem možné, přijmou orgány EU a členské státy opatření, která by povzbudila poskytovatele zboží a služeb, zejména vyrobeného zboží, aby navrhli přístupná řešení, např. zadáváním veřejných zakázek. Přístupnými výrobky a službami se rozumí výrobky a služby navržené tak, aby je mohli používat všichni uživatelé.

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro zajištění plné rovnosti v praxi nebrání zásada rovného zacházení žádnému členskému státu zachovávat nebo přijímat zvláštní opatření pro předcházení znevýhodňování souvisejícímu s náboženstvím nebo vírou, zdravotním postižením, věkem nebo sexuální orientací a pro jeho kompenzaci.

Pro zajištění plné rovnosti v praxi nebrání zásada rovného zacházení žádnému členskému státu zachovávat nebo přijímat zvláštní opatření pro předcházení znevýhodňování souvisejícímu s náboženstvím nebo vírou, zdravotním postižením, věkem nebo sexuální orientací a pro jeho kompenzaci, ani mu nebrání v tom, aby umožnil, aby tato opatření přijímal veřejný, soukromý nebo dobrovolnický sektor.

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní řízení, včetně – považují-li to za vhodné – dohodovacích řízení, směřující k dodržování povinností podle této směrnice byla dostupná všem osobám, které se cítí poškozeny nedodržováním zásady rovného zacházení, i když vztahy, ve kterých mělo dojít k diskriminaci, již skončily.

1. Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní řízení, včetně – považují-li to za vhodné – dohodovacích řízení, směřující k dodržování povinností podle této směrnice byla v praxi dostupná všem osobám, které se cítí poškozeny nedodržováním zásady rovného zacházení, i když vztahy, ve kterých mělo dojít k diskriminaci, již skončily.

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby sdružení, organizace nebo jiné právnické osoby, které mají legitimní zájem na zajišťování toho, aby tato směrnice byla dodržována, mohly jménem nebo na podporu žalobce s jeho souhlasem zahájit jakékoli soudní nebo správní řízení vedené k vymáhání plnění povinností podle této směrnice.

vypouští se

Pozměňovací návrh   64

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy ve svých vnitrostátních právních řádech zavedou nezbytná opatření pro zajištění skutečné a účinné náhrady nebo vyrovnání ztráty a škody, za podmínek stanovených členskými státy, kterou utrpěla osoba poškozená v důsledku diskriminace ve smyslu této směrnice, a to způsobem, který je odrazující a přiměřený utrpěné škodě.

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 nebrání členským státům zavést pravidla o dokazování, která jsou pro žalobce příznivější.

2. Odstavec 1 nebrání členským státům zavést pravidla, která jsou pro žalobce příznivější.

Odůvodnění

Bylo by třeba, aby měly členské státy možnost přijmout v rámci řízení pravidla příznivější pro žalobce.

Pozměňovací návrh   66

Návrh směrnice

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a. Členské státy berou aktivně v úvahu cíl rovnosti všech bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci při vypracovávání a provádění právních a správních předpisů, politik a činností v oblastech, jimiž se zabývá tato směrnice.

Pozměňovací návrh   67

Návrh směrnice

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby s předpisy přijatými na základě této směrnice, jakož i s předpisy, které jsou již platné, byly seznámeny dotčené osoby všemi odpovídajícími prostředky a na celém území.

Členské státy zajistí, aby s předpisy přijatými na základě této směrnice, jakož i s předpisy, které jsou již platné, byly seznámeny dotčené osoby všemi odpovídajícími prostředky, včetně internetu, a na celém území.

Pozměňovací návrh   68

Návrh směrnice

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11

Článek 11

V zájmu prosazování zásady rovného zacházení musí členské státy podporovat dialog s příslušnými zúčastněnými stranami, zejména s nevládními organizacemi, které mají v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi legitimní zájem přispívat k boji proti diskriminaci na základě těch důvodů a v těch oblastech, které uvádí tato směrnice.

V zájmu prosazování zásady rovného zacházení musí členské státy podporovat dialog s příslušnými zúčastněnými stranami, zejména s nevládními organizacemi, příslušnými organizacemi občanské společnosti, církvemi, náboženskými, ideovými a nekonfesními organizacemi, které mají v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi legitimní zájem přispívat k boji proti diskriminaci na základě těch důvodů a v těch oblastech, které uvádí tato směrnice, a tato konzultace se také zabývá sledováním uplatňování této směrnice.

Pozměňovací návrh   69

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí jeden nebo několik orgánů pro podporu rovného zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Tyto orgány mohou být součástí agentur pověřených na vnitrostátní úrovni ochranou lidských práv nebo práv jednotlivců, včetně práv stanovených jinými předpisy Společenství, včetně směrnic 2000/43/ES a 2004/113/ES.

1. Členské státy určí jeden nebo několik orgánů, které vykonávají svou činnost nezávisle a mají k dispozici dostatečné množství finančních prostředků, pro podporu rovného zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Členské státy zajistí, aby tento orgán anebo orgány byly vybaveny pravomocemi v oblastech, na které se vztahuje působnost této směrnice, a v oblasti zaměstnání a povolání podle směrnice 2000/78/ES. Tyto orgány mohou být součástí agentur pověřených na vnitrostátní úrovni ochranou práv stanovených jinými předpisy Společenství, včetně směrnic 2000/43/ES, 2000/78/ES a 2004/113/ES.

Pozměňovací návrh   70

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – odrážka -1 (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

- usnadňování správních nebo právních řízení v oblasti diskriminace, jejíž oběť sídlí v jiném členském státě než obžalovaný, tím, že naváže spojení s příslušnou organizací nebo organizacemi v členském státě obžalovaného,

Pozměňovací návrh   71

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – odrážka -1a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

- zajištění přístupu žalobce k právní pomoci v souladu se směrnicí Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech1, bude-li to vhodné,

 

_____________

1 Úř. věst. L 26, 31. 1. 2003, s. 41.

Pozměňovací návrh   72

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

- provádění nezávislých studií týkajících se diskriminace;

- sledování a provádění nezávislých studií týkajících se diskriminace, včetně uplatňování antidiskriminační právní úpravy;

Pozměňovací návrh   73

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

- spolupráce a výměna informací s Agenturou pro základní práva a s dalšími příslušnými orgány EU.

Pozměňovací návrh   74

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy poskytnou těmto orgánům dostatečné zdroje, které umožní účinný a snadno přístupný výkon jejich povinností.

Pozměňovací návrh   75

Návrh směrnice

Čl. 13 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) byly zrušeny právní a správní předpisy odporující zásadě rovného zacházení;

a) byly okamžitě zrušeny právní a správní předpisy odporující zásadě rovného zacházení;

Pozměňovací návrh   76

Návrh směrnice

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví systém sankcí ukládaných za porušování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice a přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Tyto sankce, které mohou zahrnovat náhradu škody poškozenému, jež nemusí být omezena předchozím stanovením horní hranice, musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy stanoví systém sankcí ukládaných za porušování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice a přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Tyto sankce, které mohou zahrnovat náhradu škody poškozenému, jež nemusí být omezena předchozím stanovením horní hranice, musí být účinné, přiměřené a odrazující a musí vést k ukončení diskriminačního chování a odstranění jeho dopadů.

Pozměňovací návrh   77

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ke zohlednění konkrétních podmínek mohou členské státy v případě nutnosti stanovit, že povinnost zajišťovat účinný přístup, jak uvádí článek 4, musí být plněna až […] čtyři [roky po přijetí směrnice].

2. Aby splnily povinnost, která spočívá v zajištění účinného a nediskriminačního přístupu ke stávajícím infrastrukturám, politikám nebo postupům ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a), mohou členské státy v případě potřeby uplatnit dodatečnou lhůtu 10 let [od konce lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu].

Členské státy, které si přejí použít tuto dodatečnou lhůtu, o tom s odůvodněním informují Komisi do data stanoveného v odstavci 1.

Členské státy, které si přejí použít tuto dodatečnou lhůtu, předloží Komisi plán postupného plnění požadavků stanovených v čl. 4 odst. 1 písm. a), včetně cílů, prostředků a časového plánu. Členské státy, které si přejí použít tuto dodatečnou lhůtu, budou každoročně předkládat Komisi zprávu o podniknutých opatřeních při zajišťování účinného a nediskriminačního přístupu a o pokroku při zavádění čl. 4 odst. 1 písm. a). Komise předkládá každoročně zprávu Radě.

Pozměňovací návrh   78

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy a vnitrostátní orgány pro rovné zacházení sdělí Komisi do […] a poté každých pět let veškeré informace nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala zprávu pro Evropský parlament a Radu o uplatňování této směrnice.

1. Členské státy sdělí Komisi do […] a poté každých pět let veškeré informace nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala zprávu pro Evropský parlament a Radu o uplatňování této směrnice.

Pozměňovací návrh   79

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Nejpozději ** let po vstupu této směrnice v platnost musí být zaveden obecný právní rámec Společenství v oblasti nediskriminace v podobě jediné směrnice, která bude slučovat a tím i nahrazovat všechny stávající směrnice založené na článku 13 Smlouvy o ES, včetně této směrnice. Tato nová směrnice bude zajišťovat stejnou úroveň ochrany pro všechny důvody diskriminace.

Pozměňovací návrh   80

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Zpráva Komise vezme podle potřeby v úvahu stanoviska sociálních partnerů a příslušných nevládních organizací a také Agentury EU pro základní práva. V souladu se zásadou systematického přihlížení k otázce rovných příležitostí pro ženy a muže musí zpráva mimo jiné obsahovat zhodnocení dopadu přijatých opatření na ženy i muže. S ohledem na získané informace zahrne zpráva, je-li to nezbytné, návrhy na přezkoumání a aktualizaci této směrnice.

2. Zpráva Komise vezme podle potřeby v úvahu stanoviska sociálních partnerů a příslušných nevládních organizací a také Agentury EU pro základní práva. Zpráva bude obsahovat přezkum stávajících postupů členských států ve vztahu k čl. 2 odst. 7 s přihlédnutím k používání věku nebo zdravotního postižení jako faktoru pro výpočet výše pojistného a pojistného plnění. V souladu se zásadou systematického přihlížení k otázce rovných příležitostí pro ženy a muže musí zpráva mimo jiné obsahovat zhodnocení dopadu přijatých opatření na ženy i muže. Zpráva bude rovněž obsahovat informace o vícenásobné diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, sexuální orientace, věku nebo zdravotního postižení, ale rovněž o diskriminaci na základě pohlaví, rasy a etnického původu. S ohledem na získané informace zahrne zpráva, je-li to nezbytné, návrhy na přezkoumání a aktualizaci této směrnice.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V červenci 2008 představila Komise návrh směrnice o rovném zacházení. Tento návrh byl dlouho očekáván, protože Komise již v roce 2004 slíbila, že vytvoří tzv. „širokou směrnici“. Zpravodajka vítá návrh Komise, jehož cílem je provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci jinde než na trhu práce.

V roce 1997 se součástí Amsterodamské smlouvy stal článek 13. Tento článek zakazuje diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Článek 13 tvoří v současnosti právní základ dvou směrnic. První je tzv. směrnice o rasové rovnosti (směrnice 2000/43/ES), která zakazuje diskriminaci na základě rasy a etnického původu, a to jak na trhu práce, tak i jinde. Druhá směrnice, směrnice 2000/78, zakazuje diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace na trhu práce.

Díky tomu, že tyto dvě směrnice mají odlišnou oblast působnosti, vznikla jistá hierarchie důvodů diskriminace. Cílem předloženého návrhu je to, aby ochrana proti diskriminaci na jakémkoli základě dosahovala stejné úrovně. Zpravodajka očekává, že Komise v roce 2010 navrhne, aby byla ochrana proti diskriminaci na základě pohlaví postavena na stejnou úroveň s ostatními formami diskriminace, čímž zcela odstraní uvedenou hierarchii.

Komise se snažila navázat tímto návrhem směrnice na stávající „směrnici o rasové rovnosti“. Mnoho termínů je totožných, např. přímá a nepřímá diskriminace, a také možné postupy jsou srovnatelné. Zpravodajka proto nepovažuje za nutné věnovat této záležitosti větší pozornost.

Návrh Komise a „směrnice o rasové rovnosti“ se však v určitých bodech také liší. Tyto rozdíly mohou být oprávněné, protože důvody diskriminace jsou rovněž různé, a ne každý rozdíl lze považovat za diskriminaci. Musí však být možné tento rozdíl jednoznačně odůvodnit.

Návrh představuje jistý rámec minimálních norem, který poskytuje ochranu proti diskriminaci. Členské státy mohou vždy nabídnout vyšší úroveň ochrany, ale nesmějí na základě této nové směrnice snížit úroveň ochrany, kterou v současnosti poskytují. Směrnice přiznává obětem právo na nápravu a objasňuje, že členské státy mají vůli a povinnost bojovat proti diskriminaci.

Zpravodajka by chtěla zdůraznit význam boje proti všem formám diskriminace. Diskriminace je bohužel i v Evropě stále ještě na denním pořádku. 15 % Evropanů ve zvláštním výzkumu Eurobarometru v roce 2008 uvedlo, že byli v uplynulém roce diskriminováni. To je třeba změnit. Musí být možné, aby dva muži sdíleli hotelový pokoj, aby si zdravotně postižení mohli obstarat nákupy a starší osoby mohly uzavřít pojištění.

Poměrně mnoho členských států má již takové právní předpisy, které občany více či méně chrání před diskriminací na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace jinde než na trhu práce[1]. Je důležité vytvořit pro tuto oblast ucelenou evropskou legislativu, aby bylo jasné, že celá Evropa diskriminaci netoleruje. Nebýt diskriminován je základním právem, které musí platit pro každou osobu v Unii.

Důvody diskriminace

Směrnice 2000/78/ES neobsahuje definice náboženského přesvědčení či víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Evropský soudní dvůr se však již jednou vyjádřil k termínu „zdravotní postižení“. Dvůr konstatoval, že:„[...] pojem ‘zdravotní postižení’ [...] musí být chápán jako znamenající omezení vyplývající z fyzických, duševních nebo psychických postižení, bránící účasti dotčené osoby na profesním životě.“[2] Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením definuje zdravotní postižení následovně: „Osoby se zdravotním postižením zahrnují osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními.“ Zpravodajka se v novém bodě odůvodnění snažila vycházet z této definice.

Domněnky a asociace

Ve věci Coleman (C-303/06) Soudní dvůr uvedl, že zákaz diskriminace podle směrnice 2000/78/ES se vztahuje nejen na zdravotně postižené osoby, ale i na jejich příbuzné. Zpravodajka považuje za přínosné z hlediska právní jistoty stanovit toto pravidlo ve směrnici výslovně.

Někdy nelze na první pohled poznat, že je někdo určitého náboženského vyznání nebo víry, jaký je jeho věk, zdravotní postižení nebo sexuální orientace. Přesto však lidé na základě zevnějšku nebo jména konstruují všelijaké domněnky, které zrovna tak mohou vést k diskriminaci. Některým chlapcům se tak spolužáci ve škole vysmívají, protože se domnívají, že jsou homosexuálové, ačkoliv to možná není pravda. Podle zpravodajky to však nijak nesnižuje závažnost činu, a proto navrhuje, aby ve směrnici bylo výslovně uvedeno, že i diskriminace na základě domněnek spadá do působnosti těchto právních předpisů.

Výjimka v souvislosti s věkem

Návrh Komise upravuje všeobecnou výjimku pro diskriminaci na základě věku. Skutečnost, že tato směrnice nebrání určení věkové hranice pro přístup k sociálním dávkám, vzdělání a určitému zboží a službám, nevylučuje nutnost odůvodnit tento rozdíl legitimním cílem a nutnost, aby prostředky k dosažení uvedeného cíle byly přiměřené a nezbytné. Zpravodajka si přeje, aby tato skutečnost byla ve směrnici jasně vyjádřena.

Finanční služby

Členským státům může být povoleno, aby přistupovaly k občanům rozdílně na základě jejich věku a zdravotního postižení v případech, kdy se jedná o finanční služby, u nichž jsou věk nebo zdravotní postižení důležitým faktorem pro posouzení rizika na základě příslušných a přesných pojistně-matematických nebo statistických údajů. Směrnice 2004/113/ES obsahuje podobné ustanovení, které ukládá povinnost tyto údaje zveřejňovat. Zpravodajka rovněž navrhuje, aby byla tato povinnost do návrhu začleněna.

Rodinný stav

Vydávání zákonů upravujících manželství nespadá do působnosti EU. Každý členský stát může sám stanovit, jaké podmínky musí splnit osoby vstupující do manželství. Návrh by ovšem povolil také diskriminaci v oblasti reprodukčních práv, jako např. sterilizace. Zpravodajka to nepovažuje za žádoucí, a text proto upravila a omezila počet výjimek.

Vzdělávání

Školy založené na souboru zvláštních hodnot mohou odmítnout přijetí žáků, kteří se nechtějí řídit etickými hodnotami dané školy. To však nesmí vést k diskriminaci na jiném základě než na základě náboženského přesvědčení nebo víry. Článek podobného zaměření je obsažen ve směrnici o rovném zacházení na trhu práce (2000/78/ES).

Zdravotní postižení

Zákaz diskriminace nepostačuje k tomu, aby bylo zajištěno rovné zacházení s osobami se zdravotním postižením. Je také třeba přistoupit k pozitivní akci pomocí opatření přijatých v předstihu a v podobě vhodných úprav. Veřejné budovy tak musí být zpřístupněny osobám na vozíčku.

Zpravodajka navrhuje, aby byly přípustné pouze dvě formy výjimek ze zásady účinného a nediskriminačního přístupu. První výjimka by měla být přípustná v případě, že se jedná o neúměrné břemeno. Bude úlohou soudu stanovit, kdy se v jednotlivých případech jedná o neúměrné břemeno. Přitom je důležité zvážit všechny okolnosti případu, mj. velikost organizace, náklady a možné výhody lepšího přístupu osob se zdravotním postižením. V zemích, kde je to již běžná praxe, se ukázalo, že náklady hrají v této souvislosti jen zřídka významnou úlohu. O druhou skupinu výjimek se jedná tehdy, jestliže si určité opatření vyžaduje zásadní změnu služby. Zásadní změnou se rozumí taková změna, díky níž by se daná služba de facto stala zcela jinou službou.

Náhrada škody

Čl. 8 odst. 2 směrnice 2004/113/ES ukládá členským státům povinnost poskytovat možnost reálné a účinné náhrady nebo vyrovnání škody, k níž došlo v důsledku diskriminace. Zpravodajka navrhuje, aby bylo toto ustanovení začleněno i do této směrnice, aby se občanům, kteří podají žalobu, dostalo účinné nápravy.

Jeden nezávislý orgán

Komise navrhuje, aby členské státy měly na národní úrovni jeden či více orgánů, jež by podporovaly rovné zacházení s občany. Bod odůvodnění 28 odkazuje na Pařížské zásady Organizace spojených národů v souvislosti se statusem a prací vnitrostátních orgánů zabývajících se ochranou a podporou lidských práv. Zpravodajka navrhuje, aby s tím související zásada nezávislosti a zásada dostatečných finančních prostředků byly ve směrnici výslovně uvedeny.

  • [1]  McColgan, Niessen a Palmer: Srovnávací analýzy vnitrostátních opatření pro boj proti diskriminaci jinde než v zaměstnání a povolání, Studie mapující stávající vnitrostátní legislativní opatření potírající diskriminaci mimo oblast zaměstnání a povolání na základě pohlaví, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace a jejich dopad, prosinec 2006.
  • [2]  ESD C-13/05, odst. 43. (Chacón Navas)

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (22. 1. 2009)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci
(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Navrhovatelka(*): Liz Lynne

(*) Přidružený výbor – článek 47 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V květnu roku 2008 schválil Evropský parlament moji zprávu o pokroku v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace v EU (provedení směrnic 2000/43/ES a 2000/78/ES). V této zprávě Parlament připomněl Komisi, že se zavázala předložit komplexní anitidiskriminační směrnici, která by stanovila protiprávnost diskriminace mimo zaměstnání na základě zdravotního postižení, věku, náboženského vyznání nebo víry a sexuální orientace a jež by v souladu s pracovním programem Komise na rok 2008 doplnila soubor antidiskriminačních předpisů podle článku 13 Smlouvy o ES. Hledisko rasového původu a rovnosti žen a mužů je předmětem již existující směrnice o zákazu rasové diskriminace, resp. směrnice o rovnosti mužů a žen a naším cílem je uvést navrhovanou směrnici do souladu s oběma zmíněnými.

Mnohé z otázek, kterým se Evropská komise věnuje ve svém návrhu, spadají do působnosti Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a některé do sdílené působnosti Výboru pro občanské svobody a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci.

Konkrétními oblastmi, k jejichž řešení je příslušný výlučně Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, jsou sociální ochrana, včetně sociálního zabezpečení, zdravotní péče a sociální výhody.

Sdílená odpovědnost se týká odepření přiměřené úpravy pro osoby se zdravotním postižením, přístupu ke zboží a službám, které jsou dostupné veřejnosti, a jejich poskytování, včetně bydlení, diskriminace při poskytování finančních služeb na základě věku a zdravotního postižení, rozdílného zacházení na základě věku a rovného zacházení s osobami se zdravotním postižením a dialogu s příslušnými zainteresovanými stranami.

Tento návrh směrnice vychází ze směrnic 2000/43/ES, 2000/78/ES a 2004/113/ES, což znamená, že navrhovaná směrnice je v souladu s horizontálními cíli Evropské unie, zejména s Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost a s cíli evropského procesu sociální ochrany a sociálního začlenění. Návrh odkazuje na pojmy použité ve stávajících směrnicích, s nimiž jsou občané již dobře obeznámeni.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh  1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2a) Tato směrnice představuje prostředek, jímž Evropské společenství plní své závazky vyplývající z Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a je třeba ji podle toho interpretovat.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění objasňuje souvislost mezi povinnostmi, jež Unie přijala v rámci Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, a touto navrhovanou směrnicí.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b) V souladu s článkem 5 politické deklarace přijaté v závěru světového shromáždění OSN o problematice stárnutí konané v Madridu v roce 2002 bylo dohodnuto potvrzení závazku usilovně se snažit o vymýcení všech forem diskriminace, včetně diskriminace na základě věku; uznávat, že lidé by se vzrůstajícím věkem měli prožívat naplněný, zdravý, bezpečný život, aktivně zapojený do hospodářského, společenského, kulturního a politického života své společnosti; podporovat uznávání důstojnosti starších lidí; a eliminovat všechny formy opomíjení, zneužívání a násilí.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění přejímá znění deklarace OSN s cílem bojovat proti všem formám diskriminace včetně diskriminace na základě věku.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Evropský rok osob se zdravotním postižením 2003, Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007 a Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 upozornily na to, že diskriminace přetrvává, avšak také na výhody rozmanitosti.

(4) Evropský rok osob se zdravotním postižením 2003, Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007 a Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 upozornily na to, že diskriminace, včetně vícenásobné diskriminace, přetrvává, avšak také na výhody rozmanitosti.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Proto by právní předpisy měly zakázat diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v řadě oblastí mimo oblast trhu práce, včetně sociální ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení. Měly by stanovit opatření k zajištění rovného přístupu osob se zdravotním postižením k zahrnutým oblastem.

(9) Proto by právní předpisy měly zakázat diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace nebo kombinace důvodů v řadě oblastí mimo oblast trhu práce, včetně sociální ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení. Měly by stanovit opatření k zajištění rovného přístupu osob se zdravotním postižením k zahrnutým oblastem.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění je v souladu s později navrženými pozměňovacími návrhy týkajícími se vícenásobné diskriminace.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Osoby se zdravotním postižením zahrnují osoby mající dlouhodobé fyzické, mentální, duševní nebo smyslové postižení, které v interakci se subjektivními či vnějšími překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b) Účinného a nediskriminačního přístupu lze dosáhnout různými prostředky, mj. uplatněním zásady „design pro všechny“ a usnadněním používání podpůrných pomůcek osobami se zdravotním postižením, včetně pomůcek pro zajištění mobility a přístupu, jako jsou vodící a jiní asistenční psi s osvědčením.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9c) Osoby se zdravotním postižením se často setkávají s diskriminací v podobě nedosažitelnosti veřejné dopravy a zastavěného prostředí či nedostupnosti prostředků komunikace a informací. Členské státy musí přijmout opatření, jejichž prostřednictvím zajistí v uvedených oblastech osobám se zdravotním postižením přístup, aby byla naplněna zásada rovného zacházení.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9d) Má-li být zajištěn účinný nediskriminační přístup, je nutné zjistit, jaké překážky existují, ať již subjektivní či vnější, a odstranit je; dále je nutné zabránit tomu, aby vznikaly nové překážky, které by omezily přístup osob se zdravotním postižením ke zboží, službám a zařízením dostupným široké veřejnosti, a to bez ohledu na povahu překážky či zdravotního postižení. V souladu s ustanoveními této směrnice a bez ohledu na to, jakým způsobem byly překážky odstraněny, musí být přístup osob se zdravotním postižením zajištěn pokud možno za stejných podmínek, jako je tomu u osob bez zdravotního postižení. Pokud nelze přístup zajistit za stejných podmínek, musí být v souladu s ustanoveními této směrnice zvolena k zajištění přístupu smysluplná alternativa.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Výklad diskriminace zahrnuje přímou a nepřímou diskriminaci, obtěžování, navádění k diskriminaci a odepření přiměřené úpravy.

(12) Výklad diskriminace zahrnuje přímou a nepřímou diskriminaci, vícenásobnou diskriminaci, obtěžování, navádění k diskriminaci a odepření přiměřené úpravy.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Diskriminace může nastat v důsledku toho, že dotčená osoba vyznává určité náboženství či víru, má zdravotní postižení, spadá do určité věkové skupiny, má určitou sexuální orientaci či je nositelem několika z výše uvedených charakteristik, i v důsledku toho, že se má za to, že je nositelem jedné nebo několika z výše uvedených charakteristik, či existuje nebo se předpokládá spojení mezi touto osobou a osobou, která vyznává určité náboženství nebo víru, která má zdravotní postižení, spadá do určité věkové skupiny nebo má určitou sexuální orientaci.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Při provádění zásady rovného zacházení bez ohledu na náboženství či víru, zdravotní postižení, věk a sexuální orientaci by Společenství mělo v souladu s čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES usilovat o odstranění nerovností a o podporu rovnosti mezi muži a ženami, zejména z toho důvodu, že ženy jsou často oběťmi vícenásobné diskriminace.

(13) Jelikož k diskriminaci může docházet z několika důvodů najednou, při provádění zásady rovného zacházení by Společenství mělo v souladu s čl. 3 odst. 2 a 13 Smlouvy o ES usilovat o odstranění nerovností ve vztahu k pohlaví, rasovému či etnickému původu, postižení, sexuální orientaci, náboženství, víře, věku nebo jejich kombinaci a o podporu rovnosti bez ohledu na kombinaci vlastností v souvislosti s pohlavím, rasovým nebo etnickým původem, postižením, sexuální orientací, vyznáním nebo vírou nebo věkem, která se u určité osoby může vyskytovat. Při provádění ustanovení této směrnice by měly členské státy brát ohled na problém vícenásobné diskriminace.

Odůvodnění

Tímto se rozšiřuje stávající bod odůvodnění 13, který se vztahuje k vícenásobné diskriminaci žen, na všechny důvody obsažené v článku 13.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Používání pojistně-matematických a rizikových faktorů souvisejících se zdravotním postižením a věkem je běžným postupem v pojišťovnictví, v bankovních a dalších finančních službách. To by nemělo být považováno za základ diskriminace, pokud jsou takové faktory prokazatelně klíčové pro posuzování rizika.

(15) Používání pojistně-matematických a rizikových faktorů souvisejících se zdravotním postižením a věkem je běžným postupem v pojišťovnictví, v bankovních a dalších finančních službách. To by mělo odrážet pozitivní změny v průměrné délce života a aktivním stárnutí i zvyšující se mobilitu a dosažitelnost pro osoby s postižením a neprojevovat se jako hromadná diskriminace z těchto důvodů. Posuzování rizika ze strany poskytovatele služeb musí prokazatelně zdůvodnit nalezení významně vyšších rizik s využitím posledních, přesných, pravidelně aktualizovaných a zveřejňovaných statistických a pojistně-matematických údajů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl omezit možnost diskriminace v přístupu k finančním službám tím, že zajistí, aby byly veškeré údaje používané v takovém rozhodování transparentní, směrodatné a aktuální, a bude vyžadovat od poskytovatelů služeb objektivní provádění.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Evropská unie v Prohlášení č. 11 o postavení církví a nekonfesních organizací, připojeném k závěrečnému aktu Amsterodamské smlouvy, výslovně uznává, že uznává a neovlivňuje postavení církví a náboženských sdružení či společenství v členských státech podle vnitrostátního právního řádu a že stejným způsobem uznává postavení ideových a nekonfesních organizací. Opatření, která osobám se zdravotním postižením umožňují účinný nediskriminující přístup k oblastem zahrnutým v této směrnici, hrají v praxi důležitou úlohu při zajišťování úplné rovnosti. V některých případech mohou být k zaručení takového přístupu dále vyžadována konkrétní opatření přiměřené úpravy. V žádném případě nejsou vyžadována opatření, která by představovala neúměrné břemeno. Při posuzování, zda je břemeno neúměrné, by měla být vzata v úvahu řada faktorů, včetně velikosti, zdrojů a povahy organizace. Zásada přiměřené úpravy a neúměrné břemeno jsou zavedeny směrnicí 2000/78/ES a Úmluvou OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob.

(19) Evropská unie v Prohlášení č. 11 o postavení církví a nekonfesních organizací, připojeném k závěrečnému aktu Amsterodamské smlouvy, výslovně uznává, že uznává a neovlivňuje postavení církví a náboženských sdružení či společenství v členských státech podle vnitrostátního právního řádu a že stejným způsobem uznává postavení ideových a nekonfesních organizací. Opatření, která osobám se zdravotním postižením umožňují účinný nediskriminující přístup k oblastem zahrnutým v této směrnici, hrají v praxi důležitou úlohu při zajišťování úplné rovnosti. V některých případech mohou být k zaručení přístupu dále vyžadována konkrétní opatření přiměřené úpravy. V žádném případě nejsou vyžadována opatření, která by představovala neúměrné břemeno. Při posuzování, zda je břemeno neúměrné, by mělo být, pokud je příslušné opatření neproveditelné nebo nebezpečné, vzato v úvahu to, zda jeho proveditelnost a bezpečnost nelze zajistit přiměřenou úpravou pravidel, strategií či postupů nebo odstraněním stavebních, komunikačních či dopravních překážek nebo zajištěním doplňujících pomůcek či služeb. Přiměřené úpravy by nezbytně nevyžadovaly významné stavební změny budov, jejichž struktura je vzhledem k jejich historické, kulturní nebo architektonické hodnotě výslovně chráněna vnitrostátními právními předpisy. Zásada přiměřené úpravy a neúměrné břemeno jsou zavedeny směrnicí 2000/78/ES a Úmluvou OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 2 - odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Odepření přiměřené úpravy ve zvláštním případě podle čl. 4 odst. 1 písm. b) této směrnice, pokud jde o osoby se zdravotním postižením, je považováno za formu diskriminace ve smyslu odstavce 1.

5. Odepření přiměřené úpravy ve zvláštním případě podle čl. 4 odst. 1 písm. b) této směrnice, pokud jde o osoby se zdravotním postižením, malé děti či osoby spojené s osobou se zdravotním postižením, kdy je takovou úpravu nutno provést, aby mohly tyto osoby poskytovat osobní asistenci osobě se zdravotním postižením, je považováno za formu diskriminace ve smyslu odstavce 1.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh rozšiřuje požadavek na přiměřenou úpravu i na děti.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 2 ‑ odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Stanovení konkrétní věkové hranice pro přístup k sociální podpoře formou věcných nebo peněžitých dávek poskytovaných z důvodu zdravotního postižení nebo nemoci představuje diskriminaci.

Odůvodnění

Poskytování sociální podpory, jako tvoří například hospitalizace v nemocnici či peněžitá podpora z důvodu invalidity v případech, kdy takové nešťastné události postihnou občana v určitém věku, a odepření této sociální ochrany v jiném věku je diskriminací.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 2 - odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Aniž je dotčen odstavec 2, mohou členské státy stanovit, že rozdíly v zacházení na základě věku nepředstavují diskriminaci, jestliže jsou v souvislosti s vnitrostátními právními předpisy odůvodněny legitimním cílem a jestliže prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné. Tato směrnice zejména nevylučuje možnost stanovit věkovou hranici pro přístup k sociální podpoře, vzdělání a určitému zboží a službám.

6. Aniž je dotčen odstavec 2, mohou členské státy stanovit, že rozdíly v zacházení na základě věku nepředstavují diskriminaci, jestliže jsou v souvislosti s vnitrostátními právními předpisy objektivně a přiměřeně odůvodněny legitimním cílem a jestliže prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné. Takové rozdíly v zacházení nevylučují opatření k ochraně práv dětí nebo možnost stanovit věkovou hranici pro přístup k sociální podpoře a vzdělání, nebo pro přístup k dávkám, sociální podpoře, finančním službám a vzdělání, s výjimkou věcných nebo peněžitých dávek z důvodu nemoci nebo pracovní neschopnosti,

 

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 2 - odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Aniž je dotčen odstavec 2, při zajišťování finančních služeb mohou členské státy povolit přiměřené rozdíly v zacházení, jsou-li věk nebo zdravotní postižení u daného produktu klíčovým faktorem pro posouzení rizika založené na příslušných a přesných pojistně-matematických nebo statistických údajích.

7. Aniž je dotčen odstavec 2, při zajišťování pojišťovacích, bankovních a jiných finančních služeb je třeba brát patřičný ohled na zvyšující se průměrnou délku života a aktivní stárnutí i zvýšenou mobilitu a přístupnost pro postižené osoby, členské státy mohou povolit rozdíly v zacházení, jsou-li věk nebo zdravotní postižení u daného produktu určujícím faktorem pro posouzení rizika založené na příslušných a přesných pojistně-matematických nebo statistických údajích. Poskytovatel služeb musí být schopen objektivně doložit výrazně vyšší riziko a zajistit, aby rozdíly v zacházení byly objektivně a přiměřeně odůvodněny legitimním cílem, přičemž prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné. Dotyčné členské státy zajistí, aby údaje, z nichž se při posuzování rizika vychází, byly aktuální a relevantní a byly zveřejňovány a pravidelně aktualizovány. Dotyčné členské státy vyrozumí Komisi a zajistí, aby přesné údaje týkající se použití věku a postižení jako určujícího pojistně-matematického faktoru byly shromažďovány, zveřejňovány a pravidelně aktualizovány. Tyto členské státy přezkoumají své rozhodnutí pět let po provedení této směrnice.

 

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 3 - písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) přístup ke zboží a jiným službám, které jsou k dispozici veřejnosti, včetně bydlení. Pododstavec d) platí pro fyzické osoby pouze tehdy, provádějí-li profesní nebo obchodní činnost.

d) přístup ke zboží a jiným službám, které jsou k dispozici veřejnosti, včetně bydlení, a jejich dodávky.

Odůvodnění

Toto upřesňuje oblast působnosti směrnice, aby bylo zjevné, že zahrnuje i dopravu.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 4 - odst. 1 - návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. K zaručení dodržování zásady rovného zacházení ve vztahu k osobám se zdravotním postižením:

1. K zaručení dodržování zásady rovného zacházení ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, jak je definováno Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením a osob s chronickým onemocněním:

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 4 ‑ odst. 1 ‑ písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) se v předstihu poskytují opatření nutná k tomu, aby byl osobám se zdravotním postižením umožněn účinný přístup k sociální ochraně, sociálním výhodám, zdravotní péči a přístup ke zboží a službám, včetně bydlení a přepravy, které jsou dostupné veřejnosti, včetně prostřednictvím přiměřených přizpůsobení či úprav. Taková opatření by neměla představovat neúměrné břemeno ani vyžadovat zásadní změny sociální ochrany, sociálních výhod, zdravotní péče, vzdělání nebo dotčeného zboží či služeb nebo vyžadovat zavedení jejich alternativ.

a) se v předstihu poskytují opatření nutná k tomu, aby byl osobám se zdravotním postižením umožněn účinný přístup k sociální ochraně, sociálním výhodám, zdravotní péči a přístup ke zboží a službám, které jsou dostupné veřejnosti, včetně bydlení, telekomunikací a elektronických komunikací, informací, včetně informací poskytovaných v přístupných formátech, finančních služeb, kultury a zájmových činností, veřejných budov, dopravních prostředků a dalších veřejných prostor a zařízení, a to i prostřednictvím přiměřených přizpůsobení či úprav. Dojde-li k diskriminaci v důsledku praxe, politiky nebo postupu, musí být přijata opatření, aby se tomuto působení zabránilo. Taková opatření by neměla představovat neúměrné břemeno, ani vyžadovat zásadní změny povahy daného zboží, služeb, živnosti, profese či podnikání. Změna je považována za zásadní, pokud mění zboží či služby nebo povahu živnosti, profese či podnikání tak, že poskytovatel zboží nebo služeb v důsledku změny poskytuje zboží či služby zcela jiného druhu.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 4 ‑ odst. 1 ‑ písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Aniž je dotčena povinnost zajistit účinný nediskriminační přístup a je-li to nutné ve zvláštním případě, musí být poskytnuta přiměřená úprava, ledaže by představovala neúměrné břemeno.

vypouští se

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 4 ‑ odst. 1 ‑ písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) Pro účely odstavce 1 se účinným nediskriminačním přístupem rozumí zjištění a odstranění překážek, ať již subjektivní či vnější, a zabránění tomu, aby vznikaly nové překážky, které by omezily přístup osob se zdravotním postižením ke zboží, službám a zařízením dostupným široké veřejnosti, a to bez ohledu na povahu překážky či zdravotního postižení. S výhradou ustanovení této směrnice a bez ohledu na opatření zvolená k odstranění překážek nebo bariér je nutné zajišťovat účinný nediskriminační přístup osobám s postižením za stejných podmínek jako osobám bez postižením všude, kde to je možné, a umožnit jim použití asistenčních zařízení, včetně pomůcek pro mobilitu a přístup jako jsou uznaní vodící psi a další asistenční psi všude, kde je třeba. Pokud nelze zajistit účinný a nediskriminační přístup za stejných podmínek a aniž jsou dotčena ustanovení této směrnice, musí být k zajištění přístupu zvolena účelná alternativa.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 4 -odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro účely posuzování, zda by opatření nutná k plnění podmínek odstavce 1 představovala neúměrné břemeno, musí být vzat v úvahu zejména rozsah zdrojů organizace, její povaha, odhadované náklady, životní cyklus zboží a služeb a možné výhody plynoucí z lepšího přístupu pro osoby se zdravotním postižením. Toto břemeno není neúměrné, je-li dostatečně vyváženo opatřeními existujícími v rámci politiky dotyčného členského státu v oblasti rovného zacházení.

2. Pro účely odstavce 1 toto břemeno není považováno za neúměrné, je-li dostatečně vyváženo opatřeními existujícími v rámci politiky dotyčného členského státu v oblasti rovného zacházení.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 4 ‑ odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení práva Společenství nebo vnitrostátní předpisy týkající se přístupu k určitému zboží a službám.

3. Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení práva Společenství nebo vnitrostátní předpisy týkající se přístupu k určitému zboží a službám. Pokud to však bude možné, přijmou členské státy opatření podporující poskytovatele služeb a zboží, zejména průmyslově vyráběného zboží, v navrhování přístupných řešení, například prostřednictvím postupů veřejných zakázek. Přístupnými výrobky a službami se rozumí výrobky a služby navržené tak, aby je mohli používat všichni uživatelé.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

Vícenásobná diskriminace

 

1. K vícenásobné diskriminaci dochází, pokud je osoba diskriminována na základě kombinace dvou či více důvodů uvedených v této směrnici.

 

2. Členské státy zajistí dostupnost prostředků pro vymáhání plnění povinností podle této směrnice všem osobám, které se považují za oběti vícenásobné diskriminace.

 

3. Členské státy zajistí, aby v případě prokázání vícenásobných důvodů mohl být nárok zamítnut pouze na základě ospravedlnění, které lze uplatnit na všechny důvody příslušného nároku. Pokud je však prokázán pouze jeden důvod, lze nárok zamítnout v důsledku jakéhokoli odůvodnění nebo ospravedlnění relevantního pro daný důvod.

Odůvodnění

Zde se zavádí článek o vícenásobné diskriminaci, který je zmíněn pouze v bodu odůvodnění 13 textu Komise.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11

Článek 11

V zájmu prosazování zásady rovného zacházení musí členské státy podporovat dialog s příslušnými zúčastněnými stranami, zejména s nevládními organizacemi, které mají v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi legitimní zájem přispívat k boji proti diskriminaci na základě těch důvodů a v těch oblastech, které uvádí tato směrnice.

V zájmu prosazování zásady rovného zacházení musí členské státy podporovat dialog s příslušnými zúčastněnými stranami, zejména s nevládními organizacemi, příslušnými organizacemi občanské společnosti, církvemi, náboženskými, ideovými a nekonfesními organizacemi, které mají v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi legitimní zájem přispívat k boji proti diskriminaci na základě těch důvodů a v těch oblastech, které uvádí tato směrnice, a tato konzultace by se měla také zabývat sledováním uplatňování této směrnice.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nevládní organizace jsou výslovně zahrnuty do prosazování zásady rovného zacházení, je neméně nutné odkázat také na úlohu organizací občanské společnosti a církví, jakož i náboženských, ideových a nekonfesních organizací tak, aby byla tato směrnice v souladu s článkem 11 Smlouvy o Evropské unii a článkem 17 Smlouvy o fungování Evropské unie, ve znění Lisabonské smlouvy.

POSTUP

Název

Rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci

Referenční údaje

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Příslušný výbor

LIBE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

2.9.2008

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y) - datum oznámení na zasedání

23.10.2008

 

 

 

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Elizabeth Lynne

6.10.2008

 

 

Projednání ve výboru

5.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

 

Datum přijetí

21.1.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

28

11

7

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Françoise Castex, Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Viktória Mohácsi, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi, Anja Weisgerber

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Adrian Manole

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (27. 1. 2009)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci
(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Navrhovatelka: Amalia Sartori

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská unie je založena na společných zásadách svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod. Fundamentální uznání jedinečné povahy každého člověka a jeho práva na rovný přístup k možnostem, které život poskytuje, je společným prvkem všech evropských společností, které učinily z jednoty v rozmanitosti heslo své unie.

Rozmanitost evropské společnosti přestavuje ústřední prvek kulturní, politické a sociální integrace Unie a musí být respektována, stejně jako musí být potírána diskriminace představující hrozbu pro její základní hodnoty.

Evropská akce zaměřená na zaručení rovnosti lidí má dlouhou tradici. Amsterodamská smlouva poskytla nové pravomoci pro akce proti jakékoli diskriminaci založené na pohlaví, rase a etnickém původu, náboženství nebo přesvědčení, postižení, věku nebo sexuální orientaci. Pro potírání diskriminace v zaměstnání již existují právní prostředky a kontrola na evropské úrovni. Po svém přijetí doplní tato směrnice proces uplatňování článku 13 Smlouvy o ES tím, že rozšíří oblast působnosti zákazu všechny formy diskriminace založené na rasovém či etnickém původu a pohlaví a ukončí jakoukoli hierarchizaci v pojetí ochrany.

Pokud se týče specifické oblasti zájmů našeho výboru, vyžaduje uskutečnění tohoto ambiciózního cíle v oblastech naší působnosti odpověď, která bude mít široký dosah, neboť tradice v jednotlivých zemích a národní strategie v této věci, například v oblasti zdravotní péče nebo sociální ochrany, mají tendenci k větší diverzifikaci, než je tomu v oblasti zaměstnání.

Přes dosažené úspěchy je evropský právní rámec, který umožňuje bojovat proti diskriminaci, dosud neúplný. Některé členské státy přijaly opatření, která zakazují kromě toho, co se již stanoví v oblasti zaměstnanosti, jakoukoli diskriminaci založenou na věku, sexuální orientaci, postižení, náboženském vyznání nebo přesvědčení, ale neexistuje dosud minimální úroveň prevence těchto případů a ochrany. I přes tyto nedostatky má Evropská unie v oblasti boje proti diskriminaci jeden z nejrozvinutějších právních rámců na světě.

Důraznější zásah proti diskriminaci požadují především občané, kteří očekávají v této oblasti kroky obecnější povahy, jdoucí nad rámec stávajících jednotlivých ustanovení, a to v různých odvětvích, jako je zdravotní péče, kde dosud existují velké rozdíly mezi členskými státy a diskriminace často postihující zranitelné kategorie i uvnitř jednoho členského státu.

V Unii, která je tolik vyspělá v řadě odvětvích, je o to více překvapující, že chybí jednotný pevně daný přístup k jevům postižení, násilí a sexuálního obtěžování, že chybí odpovídající uznání základních práv, které v současné společnosti nemůže zůstat bez odpovídajícího právního zaštítění.

Bojovat s diskriminací znamená investovat do povědomí společnosti, které se s probíhající integrací zvyšuje, ale ke svému plnému uskutečnění vyžaduje investice do vzdělání, informovanosti, šíření osvědčených postupů, a přitom usiluje pro blaho a v zájmu všech svých občanů o spravedlivý kompromis, společný bod nacházející rovnováhu v tak četné rozmanitosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

(1) V souladu s článkem 6 Smlouvy o Evropské unii je Evropská unie založena na zásadách svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu, zásadách, které jsou společné všem členským státům, a ctí základní práva zaručená Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a ta, jež vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, jako obecné zásady práva Společenství.

(1) V souladu s článkem 6 Smlouvy o Evropské unii je Evropská unie založena na zásadách svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu, zásadách, které jsou společné všem členským státům, a ctí základní práva zaručená Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a ta, jež vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, jako obecné zásady práva Společenství. V souladu s článkem 13 Smlouvy o založení Evropského společenství, který dává Radě pravomoc přijímat vhodná opatření pro boj s diskriminací, a s ustanoveními článku 152 Smlouvy, je nezbytné podporovat systematické začleňování aspektů nediskriminace a rovnosti příležitostí do všech politik, zejména v rámci mechanismů koordinace existujících v oblasti zaměstnanosti, sociální integrace, vzdělávání, odborné přípravy a veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Stejný význam by měl být přikládán duševnímu i fyzickému zdraví, neboť duševní zdraví má souvislost s kardiovaskulárními chorobami, rakovinou a cukrovkou jako důsledkem užívání drog a závislosti.

 

Lidé s vážnými problémy v oblasti duševního zdraví jsou více vystaveni sociální stigmatizaci, chudobě, omezeným možnostem bydlení a problémům s přístupem k péči o tělesné zdraví, zatímco duševní choroby, jako je deprese nebo úzkostné stavy, přispívají k vyšším nákladům způsobeným ztrátou produktivity práce.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b) Fyzické a duševní zdraví a pohoda jsou podstatnými prvky kvality života jednotlivce i společnosti a klíčovými faktory pro realizaci cílů Lisabonské strategie.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Občané očekávají více společně podnikané kroky ve zdravotní oblasti, v níž nicméně existují velké rozdíly v úrovni zdravotní péče mezi členskými státy i uvnitř jednotlivých členských států, stejně jako existují odvětví, v nichž samotné členské státy nemohou účinně jednat. Z tohoto pohledu je nezbytné, aby Unie vyvinula větší úsilí, i s výhledem na společnou zdravotní politiku odpovídající zájmům občanů.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) Přístup ke zdravotní péči je základním právem, jež stanoví článek 35 Listiny základních práv Evropské unie1, a je prvořadým úkolem veřejných orgánů členských států poskytnout všem rovný přístup ke kvalitnímu systému zdravotní péče.

 

__________

Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Rozmanitost evropské společnosti představuje ústřední prvek kulturní, politické a sociální integrace a musí být respektována.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 c (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c) Pro fyzickou i psychickou pohodu je nezbytné dobré zdraví. Kromě biologických rozdílů mají na veřejné zdraví dopad zejména sociálně-ekonomické nerovnosti, prostředí i přístup ke vzdělání, znalostem a informacím. Základní úlohu hrají práva občanů a jejich odpovědnost za vlastní zdraví, a proto je důležité prosazovat programy zdravotní výchovy a vybízet všechny kategorie společnosti, aby přijaly zdravý životní styl. Iniciativy zaměřené na snižování nerovností mezi zdravotními systémy by měly zahrnovat cílenou podporu a vzdělávání veřejnosti;

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 d (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4d) Násilí páchané na ženách, sexuální otroctví a prostituce představují některé z hlavních zdravotních problémů, které postihují ženy. Přestože násilí vůči ženám představuje velmi rozšířený problém pro veřejné zdraví, není tento jev zohledňován v přípravě na lékařské povolání ani v lékařské praxi.

 

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace přinejmenším pětina žen z celého světa byla během svého života vystavena alespoň jednou fyzickému nebo psychickému zneužívání. Boj proti sexuálnímu obtěžování a násilí vůči ženám se musí stát prioritou opatření Společenství i konkrétních akcí v oblasti veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Proto by právní předpisy měly zakázat diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v řadě oblastí mimo oblast trhu práce, včetně sociální ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení. Měly by stanovit opatření k zajištění rovného přístupu osob se zdravotním postižením k zahrnutým oblastem.

(9) Proto by právní předpisy měly zakázat diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v řadě oblastí mimo oblast trhu práce, včetně sociální ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení a zdraví. Měly by stanovit opatření k zajištění rovného přístupu osob se zdravotním postižením k zahrnutým oblastem.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Diskriminací se rozumí také odmítnutí lékařské péče pouze na základě věku.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Při provádění zásady rovného zacházení bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk a sexuální orientaci by Společenství mělo v souladu s čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES usilovat o odstranění nerovností a o podporu rovnosti mezi muži a ženami, zejména z toho důvodu, že ženy jsou často oběťmi vícenásobné diskriminace.

(13) Při provádění zásady rovného zacházení bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk a sexuální orientaci by Společenství mělo v souladu s čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES usilovat o odstranění nerovností a o podporu rovnosti mezi muži a ženami, zejména z toho důvodu, že ženy jsou často oběťmi vícenásobné diskriminace. Za tímto účelem je nezbytné rozšířit oblast ochrany také na jev vícenásobné diskriminace.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) Členské státy by měly podporovat partnerství lidí s poruchami učení a/nebo problémy duševního zdraví a šířit tak informovanost o jejich právech, předkládat návrhy na lepší služby a usnadňovat přístup k informacím o nových lécích a inovativní léčbě.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Zákaz diskriminace by se neměl dotýkat zachování či přijetí takových opatření ze strany členských států, jejichž cílem je předcházet znevýhodňování osob konkrétního náboženského vyznání nebo víry, osob se zdravotním postižením, osob určitého věku nebo sexuální orientace, či toto znevýhodňování kompenzovat. Taková opatření mohou povolovat organizace osob určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, je-li jejich hlavním cílem podpora uspokojování speciálních potřeb těchto osob.

(21) Zákaz diskriminace by se neměl dotýkat zachování či přijetí takových opatření ze strany členských států, jejichž cílem je předcházet znevýhodňování osob konkrétního náboženského vyznání nebo víry, osob se zdravotním postižením, osob určitého věku nebo sexuální orientace, či toto znevýhodňování kompenzovat. Právní předpisy Společenství ve věci nediskriminace nebrání členským státům ponechat nebo přijmout zvláštní opatření určená na předcházení předsudkům spojenými s potíraným druhem diskriminace nebo na boj s těmito předsudky. Taková opatření mohou povolovat organizace osob určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, je-li jejich hlavním cílem podpora uspokojování speciálních potřeb těchto osob.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Účinné provádění zásady rovného zacházení vyžaduje přiměřenou soudní ochranu před šikanováním.

(25) Účinné provádění zásady rovného zacházení vyžaduje přiměřenou soudní ochranu před šikanováním. Účinnou právní ochranu práv jednotlivce musí doprovázet aktivní podpora nediskriminace a rovnosti příležitostí.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a) Za zajištění řádného zdraví všech svých občanů nesou odpovědnost členské státy a pro dosažení tohoto cíle je nezbytná spolupráce členských států, orgánů Unie, místních orgánů, mezinárodních organizací a občanů.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30 b (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30b) Je nutné, aby zdravotní péči podporovaly účinné politiky ve všech oblastech a na všech úrovních, ve členských státech, v Evropské unii i na globální úrovni. Mimo jiné je třeba vzít v úvahu existenci nových zdravotních hrozeb, které mají často přeshraniční rozměr, jako jsou pandemie, nové nakažlivé choroby a biologický terorismus, i dopady změny klimatu a globalizace, zejména na potraviny a migrace, a k otázce zdraví je nutno přistupovat jako ke klíčové politické otázce v duchu Lisabonské smlouvy a Lisabonské strategie a začlenit ji do všech příslušných politik Unie.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 31 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(31a) Je nezbytné dosáhnout přiměřené informovanosti o stávajících právních předpisech, aby se mohly možné oběti diskriminace skutečně domáhat svých práv a aby zaměstnavatelé, poskytovatelé služeb a příslušné orgány byly informováni o svých povinnostech. Znalost právních předpisů v oblasti nediskriminace je však dosud omezená. Komise musí prosazovat a podporovat vzdělávací a informační akce zaměřené na platné právní předpisy a oslovit zejména hlavní zúčastněné strany, a mezi nimi i subjekty věnující se otázkám rovnosti, soudce, právníky, nevládní organizace a sociální partnery.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 2 a – odst. 1 (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

Definice

 

1. Osobami se zdravotním postižením se rozumí osoby trpící dlouhodobým fyzickým, psychickým, intelektuálním či smyslovým omezením, které jim spolu s různými překážkami brání v plnohodnotném a efektivním zařazení do společnosti na základě rovnosti s ostatními.

Odůvodnění

Definice zdravotního postižení by měla být ve všech členských zemích jednotná, aby tak všem bylo zaručeno rovné zacházení. Rovněž definice „osob se zdravotním postižením“ používaná ve směrnici by měla odpovídat definici používané v Úmluvě OSN o ochraně práv osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 2 a – odst. 2 (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

2. „univerzálním designem“ znamená navrhování výrobků, vybavení, programů a služeb tak, aby je mohly v co největší míře využívat všechny osoby bez nutnosti úprav nebo specializovaného designu. „Univerzální design“ nevylučuje pomůcky pro zvláštní skupiny osob se zdravotním postižením, pokud jsou zapotřebí.

Odůvodnění

Aby bylo možné zaručit zdravotně postiženým osobám skutečnou a nediskriminující příležitost přístupu k všeobecně potřebnému zboží, je třeba nabízet takové výrobky, které jsou vhodné pro všechny. Proto by nařízení mělo být doplněno definicí designu vhodného pro všechny tak, jak je definován v Úmluvě OSN o ochraně práv osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

a) se v předstihu poskytují opatření nutná k tomu, aby byl osobám se zdravotním postižením umožněn účinný přístup k sociální ochraně, zdravotní péči a přístup ke zboží a službám, včetně bydlení a přepravy, které jsou dostupné veřejnosti, včetně prostřednictvím přiměřených přizpůsobení či úprav. Taková opatření by neměla představovat neúměrné břemeno, ani vyžadovat zásadní změny sociální ochrany, sociálních výhod, zdravotní péče, vzdělání nebo dotčeného zboží či služeb nebo vyžadovat zavedení jejich alternativ.

a) se v předstihu poskytují opatření nutná k tomu, aby byla osobám se zdravotním postižením umožněna konzultace o potřebách péče, účinný přístup k sociální ochraně, zdravotní péči a přístup ke zboží a službám, včetně bydlení a přepravy, které jsou dostupné veřejnosti, včetně prostřednictvím přiměřených přizpůsobení či úprav. Taková opatření by neměla představovat neúměrné břemeno, ani vyžadovat zásadní změny sociální ochrany, sociálních výhod, zdravotní péče, vzdělání nebo dotčeného zboží či služeb nebo vyžadovat zavedení jejich alternativ.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost zajištění dostupnosti elektronických služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Odůvodnění

Služby se ve společnosti přesouvají stále více do oblasti internetové sítě, aniž bychom měli skutečné povědomí o tom, jaké možnosti přístupu k těmto službám mají specifické skupiny obyvatel. Musíme se ze všech sil snažit zabránit vyloučení osob se zdravotním postižením z informační společnosti.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Článek 4 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Rovné zacházení ve zdravotnických systémech

 

1. Aniž je dotčena zásada subsidiarity a s řádným ohledem na pravomoci členských států v oblasti dodržování zásady rovného zacházení mezi lidmi:

 

a) je nutné klást důraz na strategie předcházení nemocem. Preventivní opatření založená na vědeckých údajích by měla zohledňovat mimo jiné otázky založené na genderu a ostatních faktorech, jež jsou příčinou nerovností;

 

b) by členské státy v oblasti lékařství a zdravotnictví měly pracovat se statistickými údaji rozdělenými podle pohlaví;

 

c) by v oblasti lékařského výzkumu a vývoje nových léků mělo vzrůstat povědomí o různých fyzických charakteristikách mužů a žen a poznání o odlišných dopadech vyplývajících z užívání léků;

 

d) je v politických strategiích v oblasti zdraví nezbytné brát v úvahu existenci environmentálních faktorů, které mají zvláště významné zdravotní dopady na ohrožené kategorie, jako jsou těhotné a kojící ženy, děti, dospívající a postižení, jejichž zdraví ohrožují zejména nebezpečné faktory spojené s životním prostředím;

 

2. členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že budou podporována a chráněna práva občanů na ochranu vlastního zdraví i jejich odpovědnost za vlastní zdraví, a to i prostřednictvím programů zdravotní výchovy a podpory zdravého životního stylu ve všech oblastech života společnosti.

 

3. Komise musí podporovat specifické vzdělávací programy pro lékařský a zdravotnický personál.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 10 - pododstavec 2 (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise podporuje vzdělávací opatření, celoživotní učení a poskytování informací týkajících se stávajících právních předpisů, zejména zaměřené na hlavní zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Článek 11

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

V zájmu prosazování zásady rovného zacházení musí členské státy podporovat dialog s příslušnými zúčastněnými stranami, zejména s nevládními organizacemi, které mají v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi legitimní zájem přispívat k boji proti diskriminaci na základě těch důvodů a v těch oblastech, které uvádí tato směrnice.

V zájmu prosazování zásady rovného zacházení musí členské státy podporovat dialog s příslušnými zúčastněnými stranami, zejména s nevládními organizacemi, které mají v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi legitimní zájem přispívat k boji proti diskriminaci na základě těch důvodů a v těch oblastech, které uvádí tato směrnice. V zájmu prosazování zásady rovného zacházení musí členské státy podporovat dialog s příslušnými zúčastněnými stranami, zejména s profesními sdruženími zastupujícími lékařský a zdravotnický personál a s nevládními organizacemi, které mají v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi legitimní zájem přispívat k boji proti diskriminaci na základě těch důvodů a v těch oblastech, které uvádí tato směrnice.

 

Komise shromažďuje, analyzuje a šíří objektivní, srovnatelné, dosažitelné a vhodné informace včetně výsledků výzkumů a dostupných osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Článek 16

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy a vnitrostátní orgány pro rovné zacházení sdělí Komisi nejpozději do […] a poté každých pět let veškeré informace nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala zprávu pro Evropský parlament a Radu o uplatňování této směrnice.

1. Členské státy a vnitrostátní orgány pro rovné zacházení, spolu s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů, sdělí Komisi nejpozději do […] a poté každých pět let veškeré informace nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala zprávu pro Evropský parlament a Radu o uplatňování této směrnice.

2. Zpráva Komise vezme podle potřeby v úvahu stanoviska sociálních partnerů a příslušných nevládních organizací a také Agentury EU pro základní práva. V souladu se zásadou systematického přihlížení k otázce rovných příležitostí pro ženy a muže musí zpráva mimo jiné obsahovat zhodnocení dopadu přijatých opatření na ženy i muže. S ohledem na získané informace zahrne zpráva, je-li to nezbytné, návrhy na přezkoumání a aktualizaci této směrnice.

2. S ohledem na získané informace zahrne zpráva, je-li to nezbytné, návrhy na přezkoumání a aktualizaci této směrnice. 2. Zpráva Komise vezme podle potřeby v úvahu stanoviska sociálních partnerů a příslušných nevládních organizací, a také Evropského institutu pro rovnost žen a mužů a Agentury EU pro základní práva. V souladu se zásadou systematického přihlížení k otázce rovných příležitostí pro ženy a muže musí zpráva mimo jiné obsahovat zhodnocení dopadu přijatých opatření na ženy i muže, především pokud jde o oblasti uvedené v článku 3. S ohledem na získané informace zahrne zpráva, je-li to nezbytné, návrhy na přezkoumání a aktualizaci této směrnice.

POSTUP

Název

Rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci

Referenční údaje

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Příslušný výbor

LIBE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

2.9.2008

 

 

 

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Amalia Sartori

7.10.2008

 

 

Projednání ve výboru

1.12.2008

 

 

 

Datum přijetí

22.1.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

35

3

5

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews

STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (20. 1. 2009)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci
(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Navrhovatelka: Lissy Gröner

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrhem směrnice o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci by Komise chtěla dále rozšířit evropské právní předpisy v oblasti rovnosti.

Změnami Smluv, které přinesla Amsterodamská smlouva v roce 1997, zejména vytvořením článku 13 Smlouvy o ES, získala EU nové možnosti formování politiky rovných příležitostí. V důsledku toho vstoupily v posledních letech v platnost již 4 směrnice, které se týkají:

-    rovného zacházení v zaměstnání a povolání;[1]

-    rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky;[2]

-    provádění zásady rovného zacházení bez ohledu na rasu nebo etnický původ;[3]

-    provádění zásady rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.[4]

V těchto směrnicích je již definován velký počet důležitých pojmů a zásad k prosazení zásady rovného zacházení. To platí např. pro pojmy „přímá a nepřímá diskriminace“, „obtěžování“, „nežádoucí chování“ nebo „navádění k diskriminaci“ a pro zásadu přenesení důkazního břemene ze žalobce na žalovaného v soudním řízení, více odrazujících, ale přiměřenějších sankcí nebo ochrany před šikanováním (nepříznivé zacházení s obětí diskriminace, které podaly žalobu nebo učinily právní kroky).

Tato základní pravidla jsou obsažena i v návrhu směrnice.

V předloženém návrhu jde o to, aby se zásada rovného zacházení rozšířila i na tyto další oblasti společenského života:

-    sociální ochranu včetně sociálního zabezpečení a zdravotní péče,

-    sociální výhody,

-    přístup k veřejně dostupnému zboží a službám včetně bydlení.

K návrhu směrnice předkládá navrhovatelka tyto pozměňovací návrhy:

Diskriminace na základě pohlaví

Návrh doposud neobsahuje jeden podstatný prvek, který má pro politiku rovného zacházení v zaměstnání a pro přístup ke zboží a službám klíčový význam: zákaz diskriminace na základě pohlaví. Navrhovatelka předkládá návrh na odpovídající rozšíření oblasti působnosti směrnice.

Přístup k médiím

Především pro postižené je přístup k médiím stále problematický. Podle navrhovatelky by poskytovatelé audiovizuálních služeb měli brát více v úvahu zejména situaci sluchově postižených. Z technického hlediska umožňují digitální audiovizuální služby různé varianty, jako např. používání titulků v televizních programech. Tuto vizi vyjádřil i Parlament ve svém písemném prohlášení o používání titulků ve všech programech veřejnoprávních televizních stanic v EU[5] a měla by být zahrnuta do směrnice jako její výslovná součást.

Přístup ke vzdělání

Návrh směrnice zdůrazňuje zásadu subsidiarity a tím i rozsáhlou autonomii členských států v oblasti vzdělávání. Je však třeba přesto zdůraznit, že členské státy musejí při tvorbě své příslušné politiky v oblasti vzdělávání přihlédnout k nadřazené zásadě rovného zacházení při přístupu ke vzdělání, i když rozdíly v zacházení na základě náboženství nebo víry jsou přípustné, zvláště v případě škol určitého vyznání.

Vícenásobná diskriminace

„Vícenásobná diskriminace“ popisuje situaci, v níž dochází k diskriminaci z vícero samostatných důvodů. Tento pojem by měl být do směrnice začleněn.

Především právní praxe ukazuje, že při projednávání žalob v souvislosti s vícenásobnou diskriminací není ve většině evropských členských států realita diskriminace, s níž se její oběti setkávají, brána přiměřeným způsobem na vědomí.

Ze závěrů šetření vyplývá, že vícenásobné diskriminaci jsou nejvíc vystaveny ženy z menšinových skupin. Společenská realita si žádá přijetí opatření, která umožní bránit se diskriminaci na základě pohlaví a postižení soudní cestou.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci

Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci nebo pohlaví

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje základní zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Ustanovení článku 10 Listiny uznává právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Ustanovení článku 21 zakazuje diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a ustanovení článku 26 uznává právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost.

(3) Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje základní zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Ustanovení článku 10 Listiny uznává právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Ustanovení článku 21 zakazuje diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo pohlaví a ustanovení článku 26 uznává právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Proto by právní předpisy měly zakázat diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v řadě oblastí mimo oblast trhu práce, včetně sociální ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení. Měly by stanovit opatření k zajištění rovného přístupu osob se zdravotním postižením k zahrnutým oblastem.

(9) Proto by právní předpisy měly zakázat diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo pohlaví v řadě oblastí mimo oblast trhu práce, včetně sociální ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, jakož i přístupu k médiím. Měly by stanovit opatření k zajištění rovného přístupu osob se zdravotním postižením k zahrnutým oblastem.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Zákaz diskriminace by se neměl dotýkat zachování či přijetí takových opatření ze strany členských států, jejichž cílem je předcházet znevýhodňování osob konkrétního náboženského vyznání nebo víry, osob se zdravotním postižením, osob určitého věku nebo sexuální orientace, či toto znevýhodňování kompenzovat. Taková opatření mohou povolovat organizace osob určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, je-li jejich hlavním cílem podpora uspokojování speciálních potřeb těchto osob.

(21) Zákaz diskriminace by se neměl dotýkat zachování či přijetí takových opatření ze strany členských států, jejichž cílem je předcházet znevýhodňování osob konkrétního náboženského vyznání nebo víry, osob se zdravotním postižením, osob určitého věku, sexuální orientace nebo pohlaví, či toto znevýhodňování kompenzovat. Taková opatření mohou povolovat organizace osob určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo pohlaví, je-li jejich hlavním cílem podpora uspokojování speciálních potřeb těchto osob.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Osoby, které jsou předmětem diskriminace na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, mají mít k dispozici přiměřené prostředky právní ochrany. Pro zajištění účinnější úrovně ochrany by sdružení, organizace nebo jiné právnické osoby měly být také zmocněny účastnit se řízení, a to včetně jménem oběti nebo na její podporu, aniž jsou dotčeny vnitrostátní procesní předpisy týkající se zastupování a obhajoby před soudy.

(23) Osoby, které jsou předmětem diskriminace na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo pohlaví, mají mít k dispozici přiměřené prostředky právní ochrany. Pro zajištění účinnější úrovně ochrany by sdružení, organizace nebo jiné právnické osoby měly být také zmocněny účastnit se řízení, a to včetně jménem oběti nebo na její podporu, aniž jsou dotčeny vnitrostátní procesní předpisy týkající se zastupování a obhajoby před soudy.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Předpisy týkající se důkazního břemene musí být v případě diskriminace prima facie upraveny, a aby zásada rovného zacházení mohla být uplatňována účinně, musí v případě, že se tato situace prokáže, důkazní břemeno přejít zpět na žalovaného. Žalovanému však nepřísluší, aby prokazoval žalobcovo náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk či určitou sexuální orientaci.

(24) Předpisy týkající se důkazního břemene musí být v případě diskriminace prima facie upraveny, a aby zásada rovného zacházení mohla být uplatňována účinně, musí v případě, že se tato situace prokáže, důkazní břemeno přejít zpět na žalovaného. Žalovanému však nepřísluší, aby prokazoval žalobcovo náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk, určitou sexuální orientaci či pohlaví.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví rámec pro boj s diskriminací na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace s cílem zavést v členských státech zásadu rovného zacházení v jiných oblastech, než je zaměstnání a povolání.

Tato směrnice stanoví rámec pro boj s diskriminací na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo pohlaví s cílem zavést v členských státech zásadu rovného zacházení v jiných oblastech, než je zaměstnání a povolání.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) nepřímou diskriminací rozumí případ, kdy by v důsledku navenek neutrálního předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla znevýhodněna osoba určitého náboženského vyznání nebo víry, osoba s určitým zdravotním postižením, určitého věku nebo určité sexuální orientace v porovnání s jinými osobami, ledaže uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a ledaže prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné.

b) nepřímou diskriminací rozumí případ, kdy by v důsledku navenek neutrálního předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla znevýhodněna osoba určitého náboženského vyznání nebo víry, osoba s určitým zdravotním postižením, určitého věku, určité sexuální orientace nebo pohlaví v porovnání s jinými osobami, ledaže uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a ledaže prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) vícenásobnou diskriminací rozumí, pokud je jedna osoba současně diskriminována na základě dvou nebo více důvodů uvedených v článku 1 a tyto důvody se kumulují.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb) dochází-li k rozdílům v zacházení na základě vícero důvodů uvedených v článku 1, lze tyto rozdíly v zacházení ospravedlnit pouze v případě, že ospravedlnění platí pro všechny tyto důvody, kvůli kterým dochází k rozdílům v zacházení.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc) Společenství je při provádění zásady rovného zacházení podle článku 13 Smlouvy povinno bojovat proti vícenásobné diskriminaci, k níž dochází z vícero důvodů uvedených v článku 13 Smlouvy.

Odůvodnění

Pojem „vícenásobná diskriminace“ byl formulován na Světové konferenci OSN proti rasismu, která se konala v roce 2001 v Jihoafrické republice, a týká se rozdílů v zacházení na základě vícero diskriminačních faktorů (např. diskriminace židovských žen na základě jejich pohlaví – ženského – nebo na základě jejich náboženství – židovského – nebo obou těchto faktorů; či diskriminace kurdského homosexuálního muže na základě jeho etnického původu – kurdského – nebo jeho sexuální orientace – homosexuální – nebo obou těchto faktorů).

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) přístup k médiím.

Odůvodnění

Evropská unie musí zajistit, aby všichni občané měli rovný přístup k informacím, médiím, vzdělání a kultuře. (Viz také písemné prohlášení 0099/2007 o používání titulků ve všech programech veřejnoprávních televizních stanic).

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Touto směrnicí není dotčena odpovědnost členských států za obsah výuky, činnosti a organizaci jejich vzdělávacích systémů, včetně poskytování vzdělávání osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. Členské státy smí umožnit rozdíly v zacházení ohledně přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry.

3. Touto směrnicí není dotčena odpovědnost členských států za obsah výuky, činnosti a organizaci jejich vzdělávacích systémů, včetně poskytování vzdělávání osobám se speciálními vzdělávacími potřebami; v přístupu ke vzdělání však nesmí být nikdo diskriminován. Členské státy smí umožnit rozdíly v zacházení ohledně přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry.

Odůvodnění

Evropská unie musí zajistit, aby všichni občané měli rovný přístup k informacím, médiím, vzdělání a kultuře. (Viz také písemné prohlášení 0099/2007 o používání titulků ve všech programech veřejnoprávních televizních stanic).

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro zajištění plné rovnosti v praxi nebrání zásada rovného zacházení žádnému členskému státu zachovávat nebo přijímat zvláštní opatření pro předcházení znevýhodňování souvisejícímu s náboženstvím nebo vírou, zdravotním postižením, věkem nebo sexuální orientací a pro jeho kompenzaci.

Pro zajištění plné rovnosti v praxi nebrání zásada rovného zacházení žádnému členskému státu zachovávat nebo přijímat zvláštní opatření pro předcházení znevýhodňování souvisejícímu s náboženstvím nebo vírou, zdravotním postižením, věkem, sexuální orientací nebo pohlavím a pro jeho kompenzaci.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajišťují, aby soudní nebo správní řízení, včetně, považují-li to za vhodné, dohodovacích řízení, směřující k dodržování povinností podle této směrnice byla dostupná všem osobám, které se cítí poškozeny nedodržováním zásady rovného zacházení, i když vztahy, ve kterých mělo dojít k diskriminaci, již skončily.

1. Členské státy zajišťují, aby soudní nebo správní řízení, včetně, považují-li to za vhodné, dohodovacích řízení, směřující k dodržování povinností podle této směrnice byla dostupná všem osobám, které se cítí poškozeny nedodržováním zásady rovného zacházení, i když vztahy, ve kterých mělo dojít k diskriminaci, již skončily. Členské státy zajišťují, aby nedocházelo k oddělenému projednávání jednotlivých důvodů diskriminace.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí jeden nebo několik orgánů pro podporu rovného zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Tyto orgány mohou být součástí agentur pověřených na vnitrostátní úrovni ochranou lidských práv nebo práv jednotlivců, včetně práv stanovených jinými předpisy Společenství, včetně směrnic 2000/43/ES a 2004/113/ES.

1. Členské státy určí jeden nebo několik orgánů pro podporu rovného zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci nebo pohlaví. Tyto orgány mohou být součástí agentur pověřených na vnitrostátní úrovni ochranou lidských práv nebo práv jednotlivců, včetně práv stanovených jinými předpisy Společenství, včetně směrnic 2000/43/ES a 2004/113/ES.

POSTUP

Název

Rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci

Referenční údaje

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Příslušný výbor

LIBE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CULT

2.9.2008

 

 

 

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Lissy Gröner

15.9.2008

 

 

Projednání ve výboru

1.12.2008

 

 

 

Datum přijetí

20.1.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

25

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Gyula Hegyi, Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Maria Berger

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (13. 2. 2009)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci
(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Navrhovatelka: Monica Frassoni

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh směrnice stanoví obecný rámec pro boj s diskriminací na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace s cílem zavést v členských státech zásadu rovného zacházení v jiných oblastech, než je zaměstnání a povolání. Vychází ze směrnic 2004/43/ES, 2000/78/ES a 2004/113/ES a zavádí jednotnou úroveň minimální ochrany poskytované v Evropské unii těm, kteří jsou terčem takové diskriminace.

Toto stanovisko pouze doplňuje návrh o některá upřesnění a nezasahuje do podstaty návrhu směrnice. Vaše navrhovatelka nicméně považuje čl. 3 odst. 2 návrhu směrnice za problematický vzhledem k tomu, že stanoví, že „touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy o manželském a rodinném stavu, včetně reprodukčních práv” a jasně nevymezuje rozsah právního předpisu Společenství a vnitrostátního právního předpisu. Rovněž termín „reprodukční práva” není vhodný. Příslušný výbor požádal právní službu Parlamentu o poskytnutí právního stanoviska ve věci obou výše zmíněných bodů. Právní stanovisko se stále ještě připravuje. Vaše navrhovatelka bude pozorně sledovat diskuse, jež proběhnou ve výboru příslušném pro tyto otázky.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 - písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) se v předstihu poskytují opatření nutná k tomu, aby byl osobám se zdravotním postižením umožněn účinný přístup k sociální ochraně, zdravotní péči, vzdělávání a přístup ke zboží a službám, včetně bydlení a přepravy, které jsou dostupné veřejnosti, včetně prostřednictvím přiměřených přizpůsobení či úprav. Taková opatření by neměla představovat neúměrné břemeno, ani vyžadovat zásadní změny sociální ochrany, sociálních výhod, zdravotní péče, vzdělání nebo dotčeného zboží či služeb nebo vyžadovat zavedení jejich alternativ.

a) se v předstihu poskytují opatření nutná k tomu, aby byl osobám se zdravotním postižením umožněn účinný přístup k sociální ochraně, sociálním výhodám, zdravotní péči a vzdělávání, a to i prostřednictvím přiměřených přizpůsobení či úprav. Taková opatření by neměla představovat neúměrné břemeno, ani vyžadovat zásadní změny sociální ochrany, sociálních výhod, zdravotní péče, vzdělání nebo dotčeného zboží či služeb nebo vyžadovat zavedení jejich alternativ.

Odůvodnění

Není možné předvídat všechny potřebné stavební úpravy. Především nelze odhadnout, která opatření představují neúměrné břemeno. V tomto ohledu čl. 4 odst. 1 neposkytuje žádnou právní jistotu.

Pozměňovací návrh2

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní řízení, včetně – považují-li to za vhodné – dohodovacích řízení, směřující k dodržování povinností podle této směrnice byla dostupná všem osobám, které se cítí poškozeny nedodržováním zásady rovného zacházení, i když vztahy, ve kterých mělo dojít k diskriminaci, již skončily.

1. Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní řízení, včetně – považují-li to za vhodné – dohodovacích řízení, směřující k dodržování povinností podle této směrnice byla skutečně dostupná všem osobám, které se cítí poškozeny nedodržováním zásady rovného zacházení, i když vztahy, ve kterých mělo dojít k diskriminaci, již skončily.

Pozměňovací návrh3

Návrh směrnice

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby s předpisy přijatými na základě této směrnice, jakož i s předpisy, které jsou již platné, byly seznámeny dotčené osoby všemi odpovídajícími prostředky a na celém území.

Členské státy zajistí, aby s předpisy přijatými na základě této směrnice, jakož i s předpisy, které jsou již platné, byly seznámeny dotčené osoby všemi odpovídajícími prostředky, včetně internetu, a na celém území.

Pozměňovací návrh4

Návrh směrnice

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 12

vypouští se

Orgány pro podporu rovného zacházení

 

1. Členské státy určí jeden nebo několik orgánů pro podporu rovného zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Tyto orgány mohou být součástí agentur pověřených na vnitrostátní úrovni ochranou lidských práv nebo práv jednotlivců, včetně práv stanovených jinými předpisy Společenství, včetně směrnic 2000/43/ES a 2004/113/ES.

 

2. Členské státy zajistí, aby do pravomoci těchto orgánů spadalo:

 

– aniž je dotčeno právo obětí a sdružení, organizací a dalších právnických osob uvedených v čl. 7 odst. 2, poskytování nezávislé pomoci obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodu diskriminace;

 

– provádění nezávislých studií týkajících se diskriminace;

 

– zveřejňování nezávislých zpráv a podávání doporučení k jakékoli otázce související s touto diskriminací.

 

Odůvodnění

Návrh Komise odporuje zásadě subsidiarity. Přijímání opatření, která podporují dodržování zásady rovného zacházení, přísluší členským státům. Z tohoto důvodu také musejí rozhodnout o tom, zda bude určen orgán pro podporu rovného zacházení a jaké budou jeho pravomoci.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy a vnitrostátní orgány pro rovné zacházení sdělí Komisi do … a poté každých pět let veškeré informace nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala zprávu pro Evropský parlament a Radu o uplatňování této směrnice.

1. Členské státy sdělí Komisi do … a poté každých pět let veškeré informace nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala zprávu pro Evropský parlament a Radu o uplatňování této směrnice.

Odůvodnění

Návrh Komise odporuje zásadě subsidiarity. Přijímání opatření, která podporují dodržování zásady rovného zacházení, přísluší členským státům. Z tohoto důvodu mohou pouze ony Komisi zasílat příslušné zprávy.

STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (11. 2. 2009)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci
(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Navrhovatelka: Donata Gottardi

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci

Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci nebo genderu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje základní zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Ustanovení článku 10 Listiny uznává právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Ustanovení článku 21 zakazuje diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a ustanovení článku 26 uznává právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost.

(3) Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje základní zásady uznané zejména Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy, a zejména články 9 a 10 této úmluvy, a Listinou základních práv Evropské unie, a zejména článkem 10, čl. 12 odst. 2, články 21 a 26 této listiny.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Evropský rok osob se zdravotním postižením 2003, Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007 a Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 upozornily na to, že diskriminace přetrvává, avšak také na výhody rozmanitosti.

(4) Evropský rok osob se zdravotním postižením 2003, Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007 a Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 upozornily na to, že přímá, nepřímá, vícenásobná a přidružená diskriminace přetrvává, avšak také na výhody rozmanitosti.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Společenství přijalo tři právní nástroje, které vycházejí z čl. 13 odst. 1 Smlouvy o ES, k prevenci a boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy a etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Tyto nástroje prokázaly význam právní úpravy v boji proti diskriminaci. Zejména směrnice 2000/78/ES stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Mezi členskými státy však zůstávají rozdíly ohledně rozsahu a formy ochrany před diskriminací z uvedených důvodů mimo oblast zaměstnání.

(8) Společenství přijalo soubor směrnic, které vycházejí z čl. 13 odst. 1 Smlouvy o ES, k prevenci a boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy a etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace.

Tyto směrnice prokázaly význam právní úpravy v boji proti diskriminaci. Zejména směrnice 2000/78/ES stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Mezi členskými státy však zůstávají rozdíly ohledně rozsahu a formy ochrany před diskriminací z uvedených důvodů mimo oblast zaměstnání.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Společenství přijalo tři právní nástroje, které vycházejí z čl. 13 odst. 1 Smlouvy o ES, k prevenci a boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy a etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Tyto nástroje prokázaly význam právní úpravy v boji proti diskriminaci. Zejména směrnice 2000/78/ES stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Mezi členskými státy však zůstávají rozdíly ohledně rozsahu a formy ochrany před diskriminací z uvedených důvodů mimo oblast zaměstnání.

(8) Společenství přijalo tři právní nástroje, které vycházejí z čl. 13 odst. 1 Smlouvy o ES, k prevenci a boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy a etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku, genderu a sexuální orientace. Tyto nástroje prokázaly význam právní úpravy v boji proti diskriminaci. Zejména směrnice 2000/78/ES stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku, genderu a sexuální orientace. Mezi členskými státy však zůstávají rozdíly ohledně rozsahu a formy ochrany před diskriminací z uvedených důvodů mimo oblast zaměstnání.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Proto by právní předpisy měly zakázat diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v řadě oblastí mimo oblast trhu práce, včetně sociální ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení. Měly by stanovit opatření k zajištění rovného přístupu osob se zdravotním postižením k zahrnutým oblastem.

(9) Proto by právní předpisy měly zakázat přímou, nepřímou, vícenásobnou a přidruženou diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace nebo genderu v řadě oblastí mimo oblast trhu práce, včetně sociální ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží a službám, jako je například bydlení, doprava a sdružování. Měly by stanovit opatření k zajištění rovného přístupu k zahrnutým oblastem osob určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo určité sexuální orientace, nebo s kombinací těchto charakteristik a osob, jež jsou s nimi spojeny.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Touto směrnicí by neměly být dotčeny kompetence členských států v oblastech vzdělávání, sociálního zabezpečení a zdravotní péče. Neměla by být zároveň dotčena klíčová úloha a široké rozhodovací pravomoci členských států při poskytování, zadávání a organizování služeb obecného hospodářského zájmu.

(11) Cílem této směrnice je bojovat proti různým formám diskriminace a zajistit proces začleňování a integrace. Tím by neměly být dotčeny kompetence členských států v oblastech vzdělávání, sociálního zabezpečení a zdravotní péče. Neměla by být zároveň dotčena klíčová úloha a široké rozhodovací pravomoci členských států při poskytování, zadávání a organizování služeb obecného hospodářského zájmu.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Výklad diskriminace zahrnuje přímou a nepřímou diskriminaci, obtěžování, navádění k diskriminaci a odepření přiměřené úpravy.

(12) Výklad diskriminace zahrnuje přímou a nepřímou diskriminaci, vícenásobnou diskriminaci, přidruženou diskriminaci, obtěžování, včetně sexuálního, navádění k diskriminaci a odepření přiměřené úpravy.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Může docházet k diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace určité osoby anebo na základě kombinace těchto charakteristik, nebo rovněž z důvodu, že o dané osobě panuje domněnka, že je určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo určité sexuální orientace, nebo že je spojena či spojována s takovou osobou.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Při provádění zásady rovného zacházení bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk a sexuální orientaci by Společenství mělo v souladu s čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES usilovat o odstranění nerovností a o podporu rovnosti mezi muži a ženami, zejména z toho důvodu, že ženy jsou často oběťmi vícenásobné diskriminace.

(13) Při provádění zásady rovného zacházení bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk, gender nebo sexuální orientaci by Společenství mělo v souladu s čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES usilovat o odstranění nerovností a o podporu rovnosti mezi muži a ženami, zejména z toho důvodu, že ženy jsou často oběťmi vícenásobné a přidružené diskriminace.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Posouzení skutečností, které vedou k domněnce, že došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci, by mělo nadále příslušet vnitrostátním soudním nebo jiným příslušným orgánům v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi. Ty mohou zejména stanovit, že nepřímá diskriminace může být zjištěna jakýmikoli prostředky včetně statistických údajů.

(14) Posouzení skutečností, které vedou k domněnce, že došlo k přímé, nepřímé, vícenásobné nebo přidružené diskriminaci, by mělo nadále příslušet vnitrostátním soudním orgánům, Evropskému soudnímu dvoru nebo jiným příslušným orgánům v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi. Ty mohou zejména stanovit, že nepřímá diskriminace může být zjištěna jakýmikoli prostředky včetně statistických údajů.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Používání pojistně-matematických a rizikových faktorů souvisejících se zdravotním postižením a věkem je běžným postupem v pojišťovnictví, v bankovních a dalších finančních službách. To by nemělo být považováno za základ diskriminace, pokud jsou takové faktory prokazatelně klíčové pro posuzování rizika.

(15) Používání pojistně-matematických a rizikových faktorů souvisejících se zdravotním postižením a věkem je běžným postupem v pojišťovnictví, v bankovních a dalších finančních službách. To by nemělo být považováno za základ diskriminace, pouze v případech, kdy jsou takové faktory prokazatelně klíčové pro posuzování rizika a nevedou k nepřiměřeným a neodůvodněným rozdílům v zacházení.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Každý má svobodu vstupovat do smluvních vztahů, včetně svobodného výběru smluvního partnera. Tato směrnice by se neměla použít na ekonomické transakce uskutečněné jednotlivci, které nepředstavují profesní nebo obchodní činnost těchto jednotlivců.

vypouští se

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Při uplatňování zákazu diskriminace je současně důležité ctít ostatní základní práva a svobody včetně ochrany soukromého a rodinného života a úkonů prováděných v této souvislosti, svobodu náboženského vyznání a svobodu sdružování. Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy o manželském a rodinném stavu, včetně reprodukčních práv. Není jí dotčena ani sekulární povaha státu, státních institucí nebo orgánů a vzdělání.

(17) Při uplatňování zákazu diskriminace je současně důležité ctít ostatní základní práva a svobody včetně ochrany soukromého a rodinného života, svobodu náboženského vyznání a svobodu sdružování. Touto směrnicí není dotčena sekulární povaha státu, státních institucí nebo orgánů a vzdělání. Vztahuje se rovněž na faktická partnerství a občanské svazky, pokud je uznává vnitrostátní právo a na sociální dávky, které z nich vyplývají.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Za organizaci a obsah vzdělávání jsou odpovědné členské státy. Komise ve svém „Sdělení o kompetencích pro 21. století: Agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství“ upozorňuje na nutnost, aby byla věnována zvláštní péče znevýhodněným dětem a osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. Zejména vnitrostátními předpisy mohou být umožněny rozdíly v přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry. Členské státy mohou také povolit nebo zakázat nošení případně viditelné nošení náboženských symbolů ve školách.

(18) Za organizaci a obsah vzdělávání jsou odpovědné členské státy. Komise ve svém „Sdělení o kompetencích pro 21. století: Agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství“ upozorňuje na nutnost, aby byla věnována zvláštní péče znevýhodněným dětem a osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. Zejména vnitrostátními předpisy mohou být umožněny rozdíly v přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry, pokud jsou tyto rozdíly nezbytné a přiměřené a nenarušují právo na vzdělání. Členské státy mohou také povolit nebo zakázat nošení případně viditelné nošení náboženských symbolů ve školách.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Evropská unie v Prohlášení č. 11 o postavení církví a nekonfesních organizací, připojeném k závěrečnému aktu Amsterodamské smlouvy, výslovně uznává, že uznává a neovlivňuje postavení církví a náboženských sdružení či společenství v členských státech podle vnitrostátního právního řádu a že stejným způsobem uznává postavení ideových a nekonfesních organizací. Opatření, která osobám se zdravotním postižením umožňují účinný nediskriminující přístup k oblastem zahrnutým v této směrnici, hrají v praxi důležitou úlohu při zajišťování úplné rovnosti. V některých případech mohou být k zaručení takového přístupu dále vyžadována konkrétní opatření přiměřené úpravy. V žádném případě nejsou vyžadována opatření, která by představovala neúměrné břemeno. Při posuzování, zda je břemeno neúměrné, by měla být vzata v úvahu řada faktorů, včetně velikosti, zdrojů a povahy organizace. Zásada přiměřené úpravy a neúměrné břemeno jsou zavedeny směrnicí 2000/78/ES a Úmluvou OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob.

(19) Evropská unie v Prohlášení č. 11 o postavení církví a nekonfesních organizací, připojeném k závěrečnému aktu Amsterodamské smlouvy, výslovně uznává, že uznává a neovlivňuje postavení církví a náboženských sdružení či společenství v členských státech podle vnitrostátního právního řádu a že stejným způsobem uznává postavení ideových a nekonfesních organizací. Opatření, která osobám se zdravotním postižením i osobám, které o ně pečují a jsou s nimi spojeny, umožňují účinný nediskriminující přístup k oblastem zahrnutým v této směrnici, hrají v praxi důležitou úlohu při zajišťování úplné rovnosti. V některých případech mohou být k zaručení takového přístupu dále vyžadována konkrétní opatření přiměřené úpravy. Rovněž, pokud se týče věku, je nezbytné zajistit účinný a nediskriminační přístup vhodnými opatřeními, zejména odstraněním fyzických překážek především ve veřejných budovách a v hromadných dopravních prostředcích i pro nezletilé nebo seniory a pro osoby, jež o ně pečují.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Zákaz diskriminace by se neměl dotýkat zachování či přijetí takových opatření ze strany členských států, jejichž cílem je předcházet znevýhodňování osob konkrétního náboženského vyznání nebo víry, osob se zdravotním postižením, osob určitého věku nebo sexuální orientace, či toto znevýhodňování kompenzovat. Taková opatření mohou povolovat organizace osob určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, je-li jejich hlavním cílem podpora uspokojování speciálních potřeb těchto osob.

(21) Zákaz diskriminace by se neměl dotýkat zachování či přijetí takových opatření ze strany členských států, jejichž cílem je předcházet znevýhodňování osob konkrétního náboženského vyznání nebo víry, osob se zdravotním postižením, osob určitého věku nebo určité sexuální orientace nebo kombinace těchto charakteristik a osob, které jsou s nimi ve vztahu, či toto znevýhodňování kompenzovat. Tato opatření mohou být provázena jinými opatřeními s cílem prosazovat rovné zacházení a rovnost příležitostí, které zohledňují genderovou dimenzi při pozitivních akcích, jejichž cílem je odpovědět na specifické potřeby osob či kategorií osob, které kvůli svým charakteristikám vyžadují struktury, služby a pomoc, jež jiné osoby nepotřebují. Taková opatření jsou doprovázena vytvářením nezávislých organizací osob určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo genderu, je-li jejich hlavním cílem podpora uspokojování speciálních potřeb těchto osob.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Osoby, které jsou předmětem diskriminace na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, mají mít k dispozici přiměřené prostředky právní ochrany. Pro zajištění účinnější úrovně ochrany by sdružení, organizace nebo jiné právnické osoby měly být také zmocněny účastnit se řízení, a to včetně jménem oběti nebo na její podporu, aniž jsou dotčeny vnitrostátní procesní předpisy týkající se zastupování a obhajoby před soudy.

(23) Osoby, které jsou předmětem přímé, nepřímé, vícenásobné nebo přidružené diskriminace na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo genderu, mají mít k dispozici přiměřené prostředky právní ochrany. Pro zajištění účinnější úrovně ochrany by sdružení, organizace nebo jiné právnické osoby měly být také zmocněny účastnit se řízení, a to včetně jménem oběti nebo na její podporu, aniž jsou dotčeny vnitrostátní procesní předpisy týkající se zastupování a obhajoby před soudy.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Předpisy týkající se důkazního břemene musí být v případě diskriminace prima facie upraveny, a aby zásada rovného zacházení mohla být uplatňována účinně, musí v případě, že se tato situace prokáže, důkazní břemeno přejít zpět na žalovaného. Žalovanému však nepřísluší, aby prokazoval žalobcovo náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk či určitou sexuální orientaci.

(24) Předpisy týkající se důkazního břemene musí být v případě diskriminace prima facie upraveny, a aby zásada rovného zacházení mohla být uplatňována účinně, musí povinnost předložit dostatečné důkazy přejít zpět na žalovaného. Členské státy mohou přijmout ustanovení příznivější pro žalobce.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Rada ve svém návazném usnesení o Evropském roce rovných příležitostí pro všechny 2007 vyzvala k plnému zapojení občanské společnosti, včetně organizací zastupujících osoby, kterým diskriminace hrozí, sociálních partnerů a stran účastnících se na tvorbě politických opatření a programů, jejichž cílem je předcházet diskriminaci a posilovat rovnost a rovné příležitosti jak na evropské, tak vnitrostátní úrovni.

(26) Rada ve svém návazném usnesení o Evropském roce rovných příležitostí pro všechny 2007 vyzvala k plnému zapojení občanské společnosti, včetně organizací zastupujících osoby, kterým diskriminace hrozí, sociálních partnerů a stran účastnících se na tvorbě politických opatření a programů, jejichž cílem je předcházet diskriminaci a posilovat rovnost a rovné příležitosti jak na evropské, tak vnitrostátní úrovni. Komise a členské státy dbají v této souvislosti na to, aby byla ustanovení této směrnice i ustanovení dosud platná v této oblasti dána na vědomí veřejnosti, a to prostřednictvím informačních a tiskových kampaní zaměřených rovněž na boj se stereotypy, a dotčeným osobám všemi vhodnými, přiměřenými a dostupnými prostředky (například ve znakové řeči pro osoby s poruchami sluchu nebo pomocí zvláštních internetových stránek určených osobám s poruchami zraku).

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Zkušenosti s používáním směrnic 2000/43/ES a 2004/113/ES ukazují, že ochrana proti těm druhům diskriminace, které uvádí tato směrnice, by byla posílena, kdyby v každém členském státě existoval orgán nebo orgány, v jejichž kompetenci by byla analýza souvisejících problémů, zkoumání možných řešení a poskytování konkrétní pomoci obětem.

(27) Zkušenosti s používáním směrnic 2000/43/ES a 2004/113/ES ukazují, že ochrana proti těm druhům diskriminace, které uvádí tato směrnice, by byla posílena, kdyby v každém členském státě existoval orgán nebo orgány, jež by byly nezávislé a různé pro jednotlivé faktory diskriminace, v jejichž kompetenci by byla analýza souvisejících problémů, zkoumání možných řešení, informování a školení a poskytování konkrétní pomoci obětem i v případech vícenásobné diskriminace takovým způsobem, aby si osoba, která se domnívá, že se stala obětí vícenásobné diskriminace, mohla zvolit, na jaký orgán se obrátí, a to i s cílem udělit tomuto orgánu zmocnění k zastupování v soudních nebo správních řízeních.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Členské státy by měly stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce pro případy porušování povinností vyplývajících z této směrnice.

(29) Členské státy by měly stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce vedoucí k ukončení diskriminačního chování a odstranění jeho dopadů pro případy porušování povinností vyplývajících z této směrnice.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví rámec pro boj s diskriminací na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace s cílem zavést v členských státech zásadu rovného zacházení v jiných oblastech, než je zaměstnání a povolání.

Tato směrnice stanoví rámec pro boj s diskriminací na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo genderu, včetně vícenásobné a přidružené diskriminace, s cílem zavést v členských státech zásadu rovného zacházení v jiných oblastech, než je zaměstnání a povolání.

Odůvodnění

Je nezbytné uvést případ vícenásobné diskriminace, protože se vztahuje na všechny důvody diskriminace, a jev přidružené diskriminace, jež postihuje především ženy.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pro účely této směrnice se „zásadou rovného zacházení“ rozumí vyloučení jakékoli přímé nebo nepřímé diskriminace na jakémkoli základě uvedeném v článku 1.

1. Pro účely této směrnice se „zásadou rovného zacházení“ rozumí vyloučení jakékoli přímé, nepřímé, vícenásobné nebo přidružené diskriminace na jakémkoli základě uvedeném v článku 1.

Odůvodnění

Je nezbytné zavést pojem vícenásobní a přidružené diskriminace, aby bylo možno účinně řešit případy, kdy spolupůsobí dvě či více forem diskriminace a staví takto oběť do situace, kdy je ještě více zranitelná a při využití soudních prostředků čelí ještě větším obtížím.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 - písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) přímou diskriminací rozumí, pokud se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci na základě některého z důvodů uvedených v článku 1;

(a) přímou diskriminací rozumí, pokud se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci na základě některého z důvodů uvedených v článku 1 či z více těchto důvodů současně;

Odůvodnění

Již při definování přímé diskriminace je vhodné zavést pojem vícenásobné diskriminace definované níže.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 - písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) nepřímou diskriminací rozumí případ, kdy by v důsledku navenek neutrálního předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla znevýhodněna osoba určitého náboženského vyznání nebo víry, osoba s určitým zdravotním postižením, určitého věku nebo určité sexuální orientace v porovnání s jinými osobami, ledaže uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a ledaže prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné.

b) nepřímou diskriminací rozumí případ, kdy by v důsledku navenek neutrálního předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla znevýhodněna osoba určitého náboženského vyznání nebo víry, osoba s určitým zdravotním postižením, určitého věku nebo určité sexuální orientace nebo genderu, nebo s kombinací těchto charakteristik, nebo osoba, jež je s takovou osobou spojena, v porovnání s jinými osobami, ledaže uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a ledaže prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné, jako je tomu u přidružené diskriminace, postihující osoby v důsledku toho, že jsou v přímém vztahu s osobami určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo určité sexuální orientace. K přidružené diskriminaci například může docházet, pokud jsou dané osoby ve vztahu nebo předpokládaném vztahu s osobami určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo určité sexuální orientace, aniž by s nimi nutně žily ve společné domácnosti a nezávisle na tom, zda jde o právně uznaný manželský nebo rodičovský svazek.

Odůvodnění

Je důležité zavést do definice nepřímé diskriminace jak pojem vícenásobné diskriminace, tak pojem přidružené diskriminace, která postihuje osoby, jež jsou ve vztahu s oběťmi diskriminace.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 - písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ba) vícenásobnou diskriminací rozumí případ, kdy je diskriminace založena na kombinaci dvou či více motivů uvedených v článku 12 a 13 Smlouvy o ES.

Odůvodnění

Je nezbytné zařadit mezi definice této směrnice definici vícenásobné diskriminace.

Pozměňovací návrh  28

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 - písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb) přidruženou diskriminací rozumí situace, kdy nějaké osobě přináší negativní důsledky skutečnost, že je přímo spojována s osobami určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo určité sexuální orientace. Přidružená diskriminace postihuje osoby spojené citovými pouty, nebo o nichž se předpokládá, že jsou spojeny citovými pouty, s osobami určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo určité sexuální orientace, aniž by s nimi nutně žily ve společné domácnosti a aniž by tato pouta musela mít nutně podobu právně uznaného manželského nebo rodičovského svazku.

Odůvodnění

Je vhodné definovat přidruženou diskriminaci.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Obtěžování se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1, pokud dojde k nežádoucímu chování souvisejícímu s kterýmkoli z důvodů uvedených v článku 1, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.

3. Obtěžování se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1, pokud dojde k nežádoucímu chování souvisejícímu s kterýmkoli z důvodů uvedených v článku 1 anebo s více těmito důvody současně, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.

Odůvodnění

Z důvodů koherentnosti je vhodné i u pojmu obtěžování doplnit „více důvodů současně“.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Sexuální obtěžování se považuje za formu diskriminace ve smyslu odstavce 1, pokud dojde k nežádoucímu verbálnímu nebo nonverbálnímu chování se sexuálním podtextem, jež se projevuje ve fyzické rovině a má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.

Odůvodnění

Je důležité rovněž uvést v této směrnici sexuální obtěžování, zejména pokud se jedná o diskriminaci založenou na sexuální orientaci.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Jakékoli chování směřující k navádění k diskriminaci osob z kteréhokoli z důvodů uvedených v článku 1 se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1.

4. Jakékoli chování směřující k navádění k diskriminaci osob z kteréhokoli z důvodů uvedených v článku 1 či z více těchto důvodů současně se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1.

Odůvodnění

Z důvodů koherentnosti je u navádění k diskriminaci užitečné zmínit také vícenásobné důvody.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Odepření přiměřené úpravy ve zvláštním případě podle čl. 4 odst. 1 písm. b) této směrnice, pokud jde o osoby se zdravotním postižením, je považováno za formu diskriminace ve smyslu odstavce 1.

5. Odepření přiměřené úpravy je považováno za formu diskriminace ve smyslu odstavce 1, stejně jako ve zvláštním případě podle čl. 4 odst. 1 písm. b) této směrnice, pokud jde o osoby se zdravotním postižením nebo osoby, které jsou s nimi spojené.

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit koherentnost a v této souvislosti uvést rovněž přidruženou diskriminaci.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Aniž je dotčen odstavec 2, mohou členské státy stanovit, že rozdíly v zacházení na základě věku nepředstavují diskriminaci, jestliže jsou v souvislosti s vnitrostátními právními předpisy odůvodněny legitimním cílem a jestliže prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné. Tato směrnice zejména nevylučuje možnost stanovit věkovou hranici pro přístup k sociální podpoře, vzdělání a určitému zboží a službám.

6. Aniž je dotčen odstavec 2, mohou členské státy stanovit, že rozdíly v zacházení na základě věku nepředstavují diskriminaci, jestliže jsou v souvislosti s vnitrostátními právními předpisy objektivně a přiměřeně odůvodněny legitimním cílem a jestliže prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné. Tato směrnice zejména nevylučuje možnost stanovit věkovou hranici pro přístup k sociální podpoře, vzdělání a určitému zboží a službám.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Aniž je dotčen odstavec 2, při zajišťování finančních služeb mohou členské státy povolit přiměřené rozdíly v zacházení, jsou-li věk nebo zdravotní postižení u daného produktu klíčovým faktorem pro posouzení rizika založené na příslušných a přesných pojistně-matematických nebo statistických údajích.

7. Aniž je dotčen odstavec 2, při zajišťování finančních, bankovních nebo pojišťovnických služeb mohou členské státy povolit přiměřené rozdíly v zacházení pouze v případech, kdy je prokázáno, že věk nebo zdravotní postižení jsou u daného produktu klíčovým faktorem pro posouzení rizika založené na příslušných a přesných pojistně-matematických nebo statistických údajích.

 

Dotyčné členské státy o tom informují Komisi a dbají na to, aby byly shromažďovány, zveřejňovány a periodicky aktualizovány přesné a vhodné údaje ohledně používání věku nebo zdravotního postižení jako rozhodujícího faktoru pro hodnocení rizika.

 

Do pěti let po provedení této směrnice ve vnitrostátním právu přistoupí k vyhodnocení, které vezme v úvahu zprávu Komise, a předloží výsledky tohoto vyhodnocení Komisi.

Odůvodnění

Je vhodné zamezit tomu, pokud jde o přístup a přihlášení se k finančním, bankovním a pojišťovnickým službám, aby byly věk nebo zdravotní postižení využívány k neodůvodněnému (znevýhodňujícímu) a diskriminačnímu zacházení.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Tato směrnice se nedotýká obecných opatření stanovených vnitrostátními právními předpisy, která jsou v demokratické společnosti nutná pro veřejnou bezpečnost, udržování veřejného pořádku a předcházení trestním činům, pro ochranu zdraví a ochranu práv a svobod ostatních osob.

8. Tato směrnice se nedotýká obecných opatření stanovených vnitrostátními právními předpisy, která jsou v demokratické společnosti nutná a přiměřená pro veřejnou bezpečnost, udržování veřejného pořádku a předcházení trestním činům, pro ochranu zdraví a ochranu práv a svobod ostatních osob. Nedotýká se rovněž vnitrostátních předpisů na podporu rovnosti mužů a žen.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a. Tato směrnice uznává, že právo na zachování důvěrnosti je zbraní v boji proti různým druhům diskriminace uvedeným v tomto článku.

Odůvodnění

Je užitečné zdůraznit, do jaké míry je právo na zachování důvěrnosti nástrojem v boji proti různým druhům diskriminace, dokud se společnost nevzdá stereotypů a nepřekoná svůj strach z odlišnosti.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(d) přístup ke zboží a jiným službám, které jsou k dispozici veřejnosti, včetně bydlení, a jejich dodávky.

d) přístup ke zboží a jiným službám, které jsou k dispozici veřejnosti, jako je například bydlení a doprava, pokud se dotčená otázka nachází v působnosti Společenství, a jejich dodávky.

Odůvodnění

Je vhodné uvést bydlení a dopravu jako nikoli vyčerpávající příklad.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pododstavec d) platí pro fyzické osoby pouze tehdy, provádějí-li profesní nebo obchodní činnost.

Uplatňováním pododstavce d) je zajištěn respekt k soukromému životu fyzických osob.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) členství a účast ve sdruženích i případné dávky, která tato sdružení poskytují.

Odůvodnění

Je vhodné zařadit do oblasti působnosti sdružení.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy o manželském a rodinném stavu, včetně reprodukčních práv.

2. Aniž by tím byly dotčeny pravomoci členských států ohledně manželského a rodinného stavu včetně reprodukčních práv, vztahuje se tato směrnice na faktická partnerství a civilní svazky, pokud je uznává vnitrostátní právo členských států, a na sociální dávky, které z nich vyplývají.

Odůvodnění

Je důležité zařadit tento odkaz, aby byly využívány judikáty Soudního dvora.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Touto směrnicí není dotčena odpovědnost členských států za obsah výuky, činnosti a organizaci jejich vzdělávacích systémů, včetně poskytování vzdělávání osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. Členské státy smí umožnit rozdíly v zacházení ohledně přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry.

3. Cílem této směrnice je zajistit proces začleňování a integrace a poskytování vzdělávání odpovídající specifickým potřebám osob se zdravotním postižením, aniž tím jsou dotčeny pravomoci členských států v oblasti vzdělávání, výuky a odborné přípravy a jejich odpovědnost za obsah, činnosti a organizaci jejich vzdělávacích systémů. Členské státy mohou umožnit rozdíly v zacházení ohledně přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry, pokud tyto rozdíly nepředstavují diskriminaci vycházející z jiného důvodu nebo jiných důvodů, jsou nezbytné a přiměřené a nenarušují právo na vzdělání.

Odůvodnění

Je důležité, aby v oblasti působnosti směrnice bylo odpovídajícím způsobem zohledněno vzdělávání a odborná příprava s cílem zabránit diskriminaci.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Tato směrnice se netýká rozdílů v zacházení na základě státní příslušnosti a nejsou jí dotčeny ustanovení a podmínky upravující vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti na území členských států a dále se netýká rozdílů v jakémkoli zacházení souvisejícím s právním postavením dotyčných státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti.

vypouští se

Odůvodnění

V této věci již existuje soubor právních předpisů.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rovné zacházení s osobami se zdravotním postižením

Rovné zacházení a zdravotní postižení

1. K zaručení dodržování zásady rovného zacházení ve vztahu k osobám se zdravotním postižením:

1. K zaručení dodržování zásady rovného zacházení ve vztahu k osobám se zdravotním postižením a osobám, které jsou s nimi spojeny nebo které o ně pečují:

Odůvodnění

Je vhodné zohledňovat rovné zacházení ve vztahu ke zdravotně postiženým i k osobám, které o ně pečují.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. K zaručení dodržování zásady rovného zacházení ve vztahu k osobám se zdravotním postižením:

1. K zaručení dodržování zásady rovného zacházení ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, přičemž v této souvislosti se zdravotním postižením rozumí definice, kterou používá Úmluva OSN o ochraně práv osob se zdravotním postižením, a tento pojem zahrnuje rovněž osoby s chronickými chorobami:

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy zohlední zájmy a potřeby různých kategorií osob se zdravotním postižením, jak z hlediska různých druhů postižení, tak z hlediska jejich genderu, věku, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, sexuální orientace a dalších faktorů diskriminace.

Odůvodnění

Při přezkoumávání rovnosti zacházení s osobami se zdravotním postižením je třeba zohlednit všechny faktory, které se mohou k postižení přidružit, ať již procházejí napříč těmito oblastmi či nikoli.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Věk a přístup do budov a ke službám

 

Členské státy za pomoci vhodných kroků, a především odstraněním fyzických překážek zejména do veřejných budov a prostředků hromadné dopravy zajistí účinný a nediskriminační přístup nezletilým nebo seniorům, a také osobám, které o ně pečují.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí povinnost vhodného jednání s cílem bojovat proti věkové diskriminaci dětí a seniorů.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro zajištění plné rovnosti v praxi nebrání zásada rovného zacházení žádnému členskému státu zachovávat nebo přijímat zvláštní opatření pro předcházení znevýhodňování souvisejícímu s náboženstvím nebo vírou, zdravotním postižením, věkem nebo sexuální orientací a pro jeho kompenzaci.

Pro zajištění plné rovnosti v praxi nebrání zásada rovného zacházení žádnému členskému státu zachovávat nebo přijímat zvláštní opatření pro předcházení znevýhodňování souvisejícímu s náboženstvím nebo vírou, zdravotním postižením, věkem, sexuální orientací nebo genderu a pro jeho kompenzaci.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy přijmou opatření s cílem podporovat rovné zacházení a rovnost příležitostí spolu se zavedením genderové dimenze ve vztahu k osobám určitého náboženského vyznání nebo víry, osobám se zdravotním postižením, určitého věku nebo určité sexuální orientace.

Odůvodnění

Je vhodné zajistit účinnost pozitivních akcí prostřednictvím aktivní podpory rovného zacházení.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Touto směrnicí není dotčena možnost, aby členské státy přijaly přednostní zacházení nebo pozitivní akce s cílem uspokojit specifické potřeby osob nebo kategorií osob, které s ohledem na své charakteristiky potřebují struktury, služby nebo pomoc, bez níž se jiné osoby obejdou.

Odůvodnění

Je vhodné zvýšit účinnost pozitivních akcí prostřednictvím aktivní podpory rovného zacházení a opatření přizpůsobených konkrétním potřebám lidí.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Členské státy stanoví, že v případě zjištění vícenásobných příčin, může být stížnost zamítnuta pouze na základě odůvodnění nebo jiného posouzení vztahujícího se ke všem příčinám, o nichž se stížnost zmiňuje. Pokud je však stanovena jediná příčina, může být stížnost zamítnuta na základě odůvodnění nebo posouzení vztahujícího se pouze k této jediné příčině.

Odůvodnění

Bylo by vhodné, aby členské státy zajistily obětem vícenásobné diskriminace vhodnou možnost prostředků zjednání nápravy.

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou v souladu se svými vnitrostátními soudními systémy nezbytná opatření pro zajištění toho, aby v případě, kdy se osoba cítí poškozena nedodržením zásady rovného zacházení a předloží soudu nebo jinému příslušnému orgánu skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci, příslušelo žalovanému prokázat, že nedošlo k porušení zákazu diskriminace.

1. Členské státy přijmou v souladu se svými vnitrostátními soudními systémy nezbytná opatření pro zajištění toho, aby v případě, kdy se osoba cítí poškozena nedodržením zásady rovného zacházení a předloží soudu nebo jinému příslušnému orgánu skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci, příslušelo žalovanému prokázat, že nedošlo k porušení zákazu přímé, nepřímé, vícenásobné a přidružené diskriminace.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zařadit do zákazu diskriminace vícenásobnou nebo přidruženou diskriminaci.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 nebrání členským státům zavést pravidla o dokazování, která jsou pro žalobce příznivější.

2. Odstavec 1 nebrání členským státům přijmout pravidla, která jsou pro žalobce příznivější.

Odůvodnění

Bylo by třeba, aby měly členské státy možnost přijmout v rámci řízení pravidla příznivější pro žalobce.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby s předpisy přijatými na základě této směrnice, jakož i s předpisy, které jsou již platné, byly seznámeny dotčené osoby všemi odpovídajícími prostředky a na celém území.

Komise a členské státy zajistí, aby s ustanoveními přijatými na základě této směrnice, jakož i s ustanoveními, která jsou již platná v této oblasti, byla seznámena veřejnost a dotčené osoby, a to prostřednictvím informačních a tiskových kampaní zaměřených rovněž na boj se stereotypy, všemi odpovídajícími, přiměřenými a dostupnými prostředky na celém evropském území.

Odůvodnění

Aby byla zásada rovného zacházení známa, respektována a účinně uplatňována, je nezbytné využívat přesně cílené informační kampaně používající vhodné prostředky, jako je znaková řeč nebo specifické internetové stránky pro osoby s poruchami zraku.

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V zájmu prosazování zásady rovného zacházení musí členské státy podporovat dialog s příslušnými zúčastněnými stranami, zejména s nevládními organizacemi, které mají v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi legitimní zájem přispívat k boji proti diskriminaci na základě těch důvodů a v těch oblastech, které uvádí tato směrnice.

Členské státy podporují v zájmu prosazování zásady rovného zacházení a rovnosti příležitostí dialog s příslušnými zúčastněnými stranami, zejména s nevládními organizacemi, které mají v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi legitimní zájem přispívat k boji proti diskriminaci na základě těch důvodů a v těch oblastech, které uvádí tato směrnice, s cílem prosazovat zásadu rovného zacházení.

Odůvodnění

Členské státy musí podporovat dialog mezi stranami a rozšířit jej na všechny subjekty podílející se na podpoře rovného zacházení a rovnosti příležitostí.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí jeden nebo několik orgánů pro podporu rovného zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Tyto orgány mohou být součástí agentur pověřených na vnitrostátní úrovni ochranou lidských práv nebo práv jednotlivců, včetně práv stanovených jinými předpisy Společenství, včetně směrnic 2000/43/ES a 2004/113/ES.

1. Členské státy určí nezávislý orgán nebo orgány pro podporu rovného zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci nebo genderu. Tyto orgány mohou být součástí agentur pověřených na vnitrostátní úrovni ochranou lidských práv nebo práv jednotlivců, včetně práv stanovených jinými předpisy Společenství, včetně směrnic 2000/43/ES a 2004/113/ES.

 

Pokud je za tímto účelem vytvořeno několik nezávislých a samostatných orgánů v závislosti na různých faktorech diskriminace, má osoba, která se považuje za oběť vícenásobné diskriminace, možnost zvolit si, na jaký orgán se hodlá obrátit, zejména, aby mu dala zmocnění k jednání jejím jménem v soudních nebo správních řízeních; je tedy úkolem tohoto orgánu přezkoumat jako celek situaci diskriminace, která mu byla oznámena.

Odůvodnění

Je vhodné přizpůsobit systém a organizaci orgánů na obranu rovnosti tak, aby bylo možné účinně postihovat případy vícenásobné diskriminace.

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– vést informační kampaně a vzdělávací akce;

Odůvodnění

Je třeba rozšířit pravomoci orgánů na ochranu rovnosti a zařadit do nich i úkol vzdělávat a informovat.

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Čl. 13 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) byla nebo mohla být prohlášena za od počátku neplatná nebo byla pozměněna ustanovení smluv, vnitřní řády podniků a pravidla, jimiž se řídí ziskové nebo neziskové organizace, odporující zásadě rovného zacházení.

b) byla nebo mohla být prohlášena za od počátku neplatná nebo byla pozměněna ustanovení smluv, vnitřní řády veřejných subjektů a podniků a pravidla, jimiž se řídí ziskové nebo neziskové organizace, odporující zásadě rovného zacházení.

Odůvodnění

Je třeba rozšířit ustanovení směřující k zajištění zásady rovnosti zacházení také na veřejné služby.

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví systém sankcí ukládaných za porušování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice a přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Tyto sankce, které mohou zahrnovat náhradu škody poškozenému, jež nemusí být omezena předchozím stanovením horní hranice, musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy stanoví systém sankcí ukládaných za porušování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice a přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Tyto sankce, které mohou zahrnovat náhradu škody poškozenému, jež nemusí být omezena předchozím stanovením horní hranice, musí být účinné, přiměřené a odrazující a vést k ukončení diskriminačního chování a odstranění jeho dopadů;

Odůvodnění

Aby byla respektována zásada rovného zacházení, je nutné vhodně stanovit uplatňování sankcí.

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

16a. Komise stanoví a iniciuje do ………. schvalovací řízení návrhu na koordinaci této směrnice se stávajícími směrnicemi v oblasti rovných příležitostí a zákazu diskriminace.

POSTUP

Název

Rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci

Referenční údaje

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Příslušný výbor

LIBE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

FEMM

2.9.2008

 

 

 

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Donata Gottardi

9.10.2008

 

 

Datum přijetí

10.2.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

15

11

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Gabriela Creţu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre

POSTUP

Název

Rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci

Referenční údaje

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Datum konzultace s EP

23.7.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

2.9.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

2.9.2008

ENVI

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

JURI

23.9.2008

FEMM

2.9.2008

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

IMCO

10.9.2008

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y)

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

23.10.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Kathalijne Maria Buitenweg

15.9.2008

 

 

Projednání ve výboru

13.11.2008

21.1.2009

17.2.2009

16.3.2009

Datum přijetí

16.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

34

7

4

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Iles Braghetto, Jan Cremers, Raül Romeva i Rueda

Datum předložení

20.3.2009