BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

20.3.2009 - (KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Kathalijne Maria Buitenweg
Rådgivende ordfører(*):
Elizabeth Lynne, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
(*) Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 47

Procedure : 2008/0140(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0149/2009
Indgivne tekster :
A6-0149/2009
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

(KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0426),

 der henviser til EF-traktatens artikel 13, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0291/2008),

 der henviser til forretningsordenens artikel 51,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Kultur- og Uddannelsesudvalget, Retsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6‑0149/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Alle menneskers ret til lighed for loven og beskyttelse mod forskelsbehandling er en universel ret, der anerkendes i verdenserklæringen om menneskerettigheder, De Forenede Nationers konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination, De Forenede Nationers konventioner om borgerlige og politiske rettigheder og om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder, den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og den europæiske socialpagt, som [alle] medlemsstaterne har tiltrådt. I FN's konvention om handicappedes rettigheder indgår manglende tilpasninger i rimeligt omfang i definitionen på forskelsbehandling.

(2) Alle menneskers ret til lighed for loven og beskyttelse mod forskelsbehandling er en universel ret, der anerkendes i verdenserklæringen om menneskerettigheder, De Forenede Nationers konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination, De Forenede Nationers konventioner om borgerlige og politiske rettigheder og om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder, De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder, artikel 14 i og valgfri protokol nr. 12 til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og den europæiske socialpagt, som [alle] medlemsstaterne har tiltrådt. I FN's konvention om handicappedes rettigheder indgår manglende tilpasninger i rimeligt omfang i definitionen på forskelsbehandling.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Princippet om ligebehandling og forbuddet mod forskelsbehandling er generelle principper i international, europæisk og national lovgivning, som er bindende for EU og medlemsstaterne i alle forhold, der hører under deres kompetence. Dette direktiv bidrager til at opfylde dette mål og til at fjerne forskelsbehandling, der ikke er i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) Dette direktiv er et af midlerne, hvormed Fællesskabet overholder sine forpligtelser i henhold til FN-konventionen om handicappedes rettigheder, og skal fortolkes i lyset heraf.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2c) I overensstemmelse med artikel 5 i den politiske erklæring, som blev vedtaget ved afslutningen af FN's verdenskonference om aldring i Madrid 2002, blev det vedtaget at bekræfte forpligtelsen til at sætte alt ind på at eliminere alle former for diskrimination, herunder aldersdiskrimination, at anerkende, at mennesker, når de bliver ældre, skal kunne nyde et liv, som giver en følelse af tilfredshed, og som er sundt og sikkert, samt hvor de deltager aktivt i det økonomiske, sociale, kulturelle og politiske liv i deres samfund, at styrke anerkendelsen af ældre personers værdighed og at fjerne alle former for tilsidesættelse, misbrug og vold.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 2 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2d) Fysisk og mental sundhed og velbefindende er vigtigt for folks livskvalitet og for samfundet og er væsentlige faktorer for opnåelsen af målsætningerne i EU's Lissabonstrategi.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de grundlæggende principper, som anerkendes i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I charterets artikel 10 anerkendes retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed; artikel 21 forbyder forskelsbehandling, herunder på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering; i artikel 26 anerkendes handicappedes ret til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi.

(3) I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de grundlæggende principper, som anerkendes i bl.a. Europarådets konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder i artikel 9 om retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed og artikel 10 om ytringsfrihed, samt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I charterets artikel 10 anerkendes retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed; artikel 20 fastsætter, at alle er lige for loven; artikel 21 forbyder forskelsbehandling, herunder på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering; artikel 24 fastsætter specifikke rettigheder for børn; i artikel 26 anerkendes handicappedes ret til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Det europæiske handicapår i 2003, det europæiske år for lige muligheder for alle i 2007 og det europæiske år for interkulturel dialog i 2008 har tydeligt vist, at der fortsat finder forskelsbehandling sted, men også, at der er fordele ved mangfoldighed.

(4) Det europæiske handicapår i 2003, det europæiske år for lige muligheder for alle i 2007 og det europæiske år for interkulturel dialog i 2008 har tydeligt vist, at der fortsat finder direkte og indirekte, multipel og tilknytningsbegrundet forskelsbehandling sted, men også, at der er behov for at fremme fordelene ved mangfoldighed.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Det europæiske samfunds mangfoldighed udgør et centralt element i EU's kulturelle, politiske og sociale integration og skal respekteres.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering kan undergrave opfyldelsen af EF-traktatens mål, særlig opnåelse af et højt beskæftigelsesniveau og et højt socialt beskyttelsesniveau, højnelse af levestandarden og livskvaliteten samt økonomisk og social samhørighed og solidaritet. Forskelsbehandling kan også undergrave indsatsen for at opfylde målsætningen om udvikling af Den Europæiske Union som et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b) Direktivet omfatter også multipel diskrimination, dvs. hvor der er tale om forskelsbehandling af to eller flere af de grunde, der er opført i EF-traktatens artikel 12 og 13. Der skal forefindes nationale retlige procedurer til behandling af sådanne tilfælde, og nationale retlige procedurer bør sikre, at alle aspekter af en klage angående multipel diskrimination kan behandles under én enkelt procedure.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Fællesskabet har vedtaget tre direktiver med EF-traktatens artikel 13, stk. 1, som retsgrundlag med henblik på at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder og seksuel orientering. Disse direktiver har vist, at lovgivning kan bruges til at bekæmpe forskelsbehandling. Med direktiv 2000/78/EF fastlægges der særlig en generel ramme for ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Der er dog stadig forskel på, i hvor høj grad og i hvilken form der i medlemsstaterne ydes beskyttelse mod forskelsbehandling af disse grunde uden for arbejdsmarkedet.

(8) Fællesskabet har vedtaget en række direktiver med EF-traktatens artikel 13, stk. 1, som retsgrundlag med henblik på at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder og seksuel orientering. Disse direktiver har vist, at lovgivning kan bruges til at bekæmpe forskelsbehandling. Direktiv 2000/43/EF fastlægger rammebestemmelser om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse, der forekommer såvel uden for som på arbejdsmarkedet. Direktiv 2004/113/EF fastlægger rammebestemmelser om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenester. Direktiv 2000/78/EF fastlægger generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv for så vidt angår religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Direktivet finder ikke anvendelse uden for dette anvendelsesområde.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Lovgivningen bør derfor forbyde forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering også på en række områder uden for arbejdsmarkedet, herunder social beskyttelse, uddannelse og adgang til varer og tjenester, herunder bolig. Den bør sikre, at der gives lige adgang for handicappede på de områder, der er omfattet.

(9) Lovgivningen bør derfor forbyde direkte og indirekte, multipel og tilknytningsbegrundet forskelsbehandling samt forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering eller køn også på en række områder uden for arbejdsmarkedet, herunder social beskyttelse, uddannelse og adgang til varer og tjenester, f.eks. bolig, transport, foreninger og sundhedsydelser. Den bør sikre, at der gives lige adgang for personer med en særlig religion eller tro, et særligt handicap, en særlig alder eller en særlig seksuel orientering eller med en kombination af disse særlige karakteristika samt for personer, der har tilknytning til vedkommende, på de områder, der er omfattet.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) I dette direktiv bør varer forstås som den form for varer, der er omfattet af EF-traktatens bestemmelser om fri bevægelighed for varer. Tjenesteydelser bør forstås som de tjenesteydelser, der er omhandlet i EF-traktatens artikel 50.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b) Handicappede kommer ofte ud for forskelsbehandling i form af utilgængelig offentlig transport og utilgængelige bygninger samt utilgængelig kommunikation og information. Medlemsstater skal træffe foranstaltninger til at sikre tilgængelighed på disse områder for at gennemføre princippet om ligebehandling.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes kompetence inden for uddannelse, social sikring og sundhedsydelser. Det bør heller ikke berøre medlemsstaternes vigtige rolle og vide skønsbeføjelser med hensyn til at levere, udlægge og tilrettelægge tjenesteydelser af almen økonomisk interesse.

(11) Dette direktiv berører ikke udøvelsen af medlemsstaternes kompetence inden for uddannelse og social beskyttelse, herunder social sikring og sundhedsydelser. Det berører heller ikke medlemsstaternes vigtige rolle og vide skønsbeføjelser med hensyn til at levere, udlægge og tilrettelægge tjenesteydelser af almen økonomisk interesse.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Forskelsbehandling indbefatter direkte og indirekte forskelsbehandling, chikane, instruktioner om at forskelsbehandle samt manglende tilpasninger i rimeligt omfang.

(12) Forskelsbehandling indbefatter direkte og indirekte forskelsbehandling, herunder multipel diskrimination, chikane, instruktioner om at forskelsbehandle samt manglende tilpasninger i rimeligt omfang.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Handicappede omfatter personer med en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer, hvad enten de er miljømæssige eller holdningsmæssige, kan hæmme dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b) Eftersom byrden er for stor for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), bør disse beskyttes særligt, lige som det f.eks. sker i den amerikanske Civil Rights Act.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12c) Forskelsbehandling skal forstås som afvisning af lægehjælp udelukkende på grundlag af alder.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 12 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12d) Forskelsbehandling på grund af handicap omfatter forskelsbehandling på grund af, at en person ledsages af eller assisteres af en anerkendt førerhund, som er blevet trænet i henhold til standarderne i enten International Guide Dog Federation eller Assistance Dogs International.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Betragtning 12 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12e) Reel og lige adgang kan tilvejebringes på en række måder, herunder gennem anvendelse af princippet om "design for alle" og ved at lette handicappedes brug af hjælpemidler, herunder støtte til mobilitet og adgang som f.eks. til anerkendte førerhunde og andre ledsagehunde.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Betragtning 12 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12f) En ændring er grundlæggende i artikel 4's forstand, hvis den ændrer varerne eller tjenesterne eller karakteren af den pågældende branche, erhvervsgruppe eller virksomhed i et sådant omfang, at leverandøren af varerne eller tjenesterne reelt leverer en helt anden slags varer eller tjenester.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Når Fællesskabet gennemfører princippet om ligebehandling uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, bør det i henhold til EF-traktatens artikel 3, stk. 2, tilstræbe at fjerne uligheder og at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, da kvinder ofte er ofre for multipel diskrimination.

(13) Dette direktiv tager også højde for multipel diskrimination. Da forskelsbehandling kan opstå af to eller flere af de grunde, der er opført i EF-traktatens artikel 12 og 13, bør Fællesskabet, når det gennemfører princippet om ligebehandling, i henhold til EF-traktatens artikel 3, stk. 2, og artikel 13 tilstræbe at fjerne uligheder, der vedrører køn, race, etnisk oprindelse, handicap, seksuel orientering, religion, tro eller alder eller en kombination heraf, og at fremme ligestilling, uanset hvilken kombination af karakteristika i relation til ovennævnte faktorer en person måtte have. Der bør være effektive retlige procedurer til rådighed for at behandle tilfælde af multipel diskrimination. Nationale retlige procedurer bør især sikre, at alle aspekter af en klage angående multipel diskrimination kan behandles under én enkelt procedure.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Ulige behandling på grund af alder og handicap kan tillades, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Disse former for ulige behandling kan f.eks. omfatte særlige aldersbetingelser for adgang til visse varer eller tjenesteydelser såsom alkoholholdige drikkevarer, våben eller kørekort. Fremme af den økonomiske, kulturelle eller sociale integration af unge, ældre eller handicappede kan også anses for at være et legitimt formål. Derfor formodes foranstaltninger vedrørende alder og handicap, der fastsætter gunstigere betingelser end dem, der gælder for andre, som f.eks. gratis adgang til eller nedsatte priser for offentlig transport, museer eller sportsfaciliteter, at være forenelige med princippet om ikke-forskelsbehandling.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Inden for bank- og forsikringsvirksomhed og i forbindelse med andre finansielle tjenester anvendes der aktuarmæssige faktorer og risikofaktorer i tilknytning til handicap og alder. Dette bør ikke betragtes som forskelsbehandling, hvis de pågældende faktorer må anses for at være afgørende for risikovurderingen.

(15) Inden for bank- og forsikringsvirksomhed og i forbindelse med andre finansielle tjenester anvendes der aktuarmæssige faktorer og risikofaktorer i tilknytning til handicap og alder. Dette bør ikke betragtes som forskelsbehandling, hvis disse faktorer må anses for at være afgørende for risikovurderingen, og hvis tjenesteyderen ud fra aktuarmæssige principper, statistiske data eller medicinske data kan påvise, at risiciene er væsentligt højere. Disse data bør være nøjagtige, nye og relevante og stilles til rådighed efter anmodning. De aktuarmæssige faktorer og risikofaktorerne bør afspejle de positive ændringer i forventet levetid og aktiv aldring samt øget mobilitet og adgang for handicappede.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) Indgåelse af kontrakter i medlemsstaterne på vegne af staten, regionale eller lokale myndigheder og andre offentligretlige organer er underlagt traktatens principper og navnlig principperne om fri bevægelighed for varer, fri etableringsret og fri bevægelighed for tjenesteydelser og de principper, der er afledt heraf, såsom principperne om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed. Retlige krav til samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter1, således at indgåelse af kontrakter i medlemsstaterne på vegne af staten, regionale eller lokale myndigheder og andre offentligretlige organer er underlagt EF-traktatens principper og navnlig principperne om ligebehandling uanset køn, race, etnisk oprindelse, handicap, seksuel orientering, religion, tro eller alder og princippet om ikke-forskelsbehandling. For offentlige kontrakter over en vis værdi er der dog udarbejdet bestemmelser om fællesskabssamordning af nationale procedurer for indgåelse af sådanne kontrakter for at sikre en effektiv konkurrence ved tildeling af offentlige kontrakter. Medlemsstaterne bør fortolke disse samordningsbestemmelser i overensstemmelse med principperne om ligebehandling uanset køn, race, etnisk oprindelse, handicap, seksuel orientering, religion, tro eller alder og traktatens øvrige bestemmelser.

 

___________________

1 EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Enhver har frihed til at indgå aftaler, herunder frihed til at vælge en aftalepartner til en given transaktion. Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på økonomiske transaktioner foretaget af private, for hvem disse transaktioner ikke udgør en faglig eller erhvervsmæssig virksomhed.

(16) Enhver har fuld frihed til at indgå aftaler, herunder frihed til at vælge en aftalepartner til en given transaktion. Det er i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser vigtigt at sikre beskyttelse af privat- og familielivet og transaktioner i relation hertil. Transaktioner mellem private, der handler i den egenskab, er derfor ikke omfattet af dette direktiv, hvis de ikke udgør en faglig eller erhvervsmæssig virksomhed for aftaleparterne.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Når man forbyder forskelsbehandling, er det vigtigt at overholde andre grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder beskyttelse af privat- og familielivet og transaktioner i den forbindelse, religionsfriheden samt foreningsfriheden. Dette direktiv berører ikke national ret vedrørende civilstand eller familiemæssig status, herunder reproduktive rettigheder. Det berører heller ikke statens eller statslige organers eller uddannelsessektorens sekulære status.

(17) Når man forbyder forskelsbehandling, er det vigtigt at overholde andre grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder religionsfriheden, foreningsfriheden, ytringsfriheden samt pressefriheden. Dette direktiv berører ikke statens eller statslige organers eller uddannelsessektorens sekulære status. Dette direktiv ændrer ikke kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne, heller ikke for så vidt angår de områder, der henhører under ægteskabslovgivningen, familieretslovgivningen eller sundhedslovgivningen.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne er ansvarlige for uddannelsessystemernes organisation og indhold. I Kommissionens meddelelse "Forbedrede kompetencer i det 21. århundrede: En dagsorden for europæisk samarbejde om skoler" gøres der opmærksom på behovet for særlig at tage hensyn til socialt udsatte børn og børn med særlige undervisningsbehov. Den nationale lovgivning kan særlig give mulighed for ulige adgang til undervisningsinstitutioner baseret på religion eller tro. Medlemsstaterne kan også acceptere eller forbyde, at der bæres eller bruges religiøse symboler i skolen.

(18) Medlemsstaterne er ansvarlige for uddannelsessystemernes organisation og indhold. I Kommissionens meddelelse "Forbedrede kompetencer i det 21. århundrede: En dagsorden for europæisk samarbejde om skoler" gøres der opmærksom på behovet for særlig at tage hensyn til socialt udsatte børn og børn med særlige undervisningsbehov. Den nationale lovgivning kan særlig give mulighed for ulige adgang til undervisningsinstitutioner baseret på religion eller tro, såfremt dette er nødvendigt og forholdsmæssigt og ikke tilsidesætter retten til uddannelse. Medlemsstaterne kan acceptere eller forbyde, at der bæres eller bruges religiøse symboler i skolen.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Unionen har i sin erklæring nr. 11 om kirkers og konfessionsløse organisationers status, der er knyttet som bilag til slutakten til Amsterdamtraktaten, udtrykkeligt anført, at den respekterer og ikke anfægter den status i henhold til national lovgivning, som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund har i medlemsstaterne, samt at den ligeledes respekterer filosofiske og konfessionsløse organisationers status. Foranstaltninger, der skal give handicappede reel og lige adgang til de områder, der er omfattet af dette direktiv, spiller en vigtig rolle, når det gælder om at sikre fuld lighed i praksis. Det kan desuden i nogle tilfælde være nødvendigt med tilpasninger i rimeligt omfang for at sikre en sådan adgang. I ingen af disse tilfælde kræves der foranstaltninger, der udgør en uforholdsmæssigt stor byrde. I ingen af disse tilfælde kræves der foranstaltninger, der udgør en uforholdsmæssigt stor byrde. Ved vurderingen af, om byrden er uforholdsmæssigt stor, bør der tages hensyn til en rækker faktorer, herunder organisationens størrelse, ressourcer og art. Princippet om tilpasninger i rimeligt omfang og uforholdsmæssigt stor byrde er knæsat i direktiv 2000/78/EF og FN's konvention om handicappedes rettigheder.

(19) Unionen har i sin erklæring nr. 11 om kirkers og konfessionsløse organisationers status, der er knyttet som bilag til slutakten til Amsterdamtraktaten, udtrykkeligt anført, at den respekterer og ikke anfægter den status i henhold til national lovgivning, som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund har i medlemsstaterne, samt at den ligeledes respekterer filosofiske og konfessionsløse organisationers status.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Foranstaltninger, der skal give handicappede reel og lige adgang til de områder, der er omfattet af dette direktiv, spiller en vigtig rolle, når det gælder om at sikre fuld lighed i praksis. Det kan desuden i nogle tilfælde være nødvendigt med tilpasninger i rimeligt omfang for at sikre en sådan adgang. Det er under ingen omstændigheder nødvendigt med foranstaltninger, der udgør en uforholdsmæssigt stor byrde. Ved vurderingen af, om byrden er uforholdsmæssigt stor, bør der tages hensyn til, om den pågældende foranstaltning er uigennemførlig og usikker, og om den ikke kan gøres praktisk gennemførlig og sikker ved en rimelig ændring af regler, politikker eller procedurer eller fjernelse af arkitektoniske barrierer, kommunikations- eller transportbarrierer eller tilvejebringelse af hjælpemidler eller hjælpetjenester. Tilpasninger i rimeligt omfang ville ikke nødvendigvis kræve væsentlige strukturelle ændringer af bygninger, hvis struktur specifikt er beskyttet i henhold til national lovgivning som følge af deres historiske, kulturelle eller arkitektoniske værdi. Princippet om tilpasninger i rimeligt omfang og uforholdsmæssigt stor byrde er knæsat i direktiv 2000/78/EF og FN's konvention om handicappedes rettigheder.

(Baseret på teksten i slutningen af betragtning 19 i KOM(2008)0426)

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Forbuddet mod forskelsbehandling bør ikke være til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller vedtager foranstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper for en gruppe af personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder eller seksuel orientering. Sådanne foranstaltninger kan gøre det muligt at oprette organisationer af personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder eller seksuel orientering, når deres hovedmål er at fremme disse personers særlige behov.

(21) Forbuddet mod forskelsbehandling bør ikke være til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller vedtager foranstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper for personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder eller seksuel orientering eller med en kombination af disse særlige karakteristika, og for personer, der har tilknytning til dem. Dette forbud kan ledsages af foranstaltninger, der tager sigte på at fremme ligebehandling og lige muligheder, og hvor der tages højde for kønsaspektet og positive særforanstaltninger med den målsætning at imødekomme specifikke behov hos personer eller grupper af personer, som på grund af deres karakteristika har brug for institutioner, tjenesteydelser og hjælp, som andre personer ikke har brug for. Sådanne foranstaltninger skal ledsages af oprettelsen af uafhængige organisationer af personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder eller seksuel orientering, når deres hovedmål er at fremme disse personers særlige behov.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Personer, som udsættes for forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, bør sikres den fornødne retsbeskyttelse. For at sikre en mere effektiv retsbeskyttelse bør foreninger, organisationer og andre juridiske personer have beføjelse til at indtræde som part i en sag, herunder på vegne af eller til støtte for ethvert offer for forskelsbehandling, uden at nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten derved tilsidesættes.

(23) Personer, som udsættes for direkte og indirekte, multipel eller tilknytningsbegrundet forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering eller køn, bør sikres den fornødne retsbeskyttelse. For at sikre en mere effektiv retsbeskyttelse bør foreninger, organisationer og andre juridiske personer have beføjelse til at indtræde som part i en sag, herunder på vegne af eller til støtte for ethvert offer for forskelsbehandling, uden at nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten derved tilsidesættes.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Effektiv gennemførelse af princippet om ligebehandling forudsætter passende retsbeskyttelse mod repressalier.

(25) Effektiv gennemførelse af princippet om ligebehandling forudsætter passende retsbeskyttelse mod repressalier. En effektiv retsbeskyttelse af de individuelle rettigheder skal ledsages af aktiv fremme af ikke-forskelsbehandling og lige muligheder.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) I sin resolution om opfølgningen af det europæiske år for lige muligheder for alle (2007) opfordrede Rådet til at inddrage civilsamfundet, herunder organisationer, der repræsenterer personer, der risikerer at blive udsat for forskelsbehandling, arbejdsmarkedets parter og andre berørte parter, fuldt ud i udformningen af politikker og programmer, der har til formål at forebygge forskelsbehandling og fremme lighed og lige muligheder, både på europæisk og nationalt plan.

(26) I sin resolution om opfølgningen af det europæiske år for lige muligheder for alle (2007) opfordrede Rådet til at inddrage civilsamfundet, herunder organisationer, der repræsenterer personer, der risikerer at blive udsat for forskelsbehandling, arbejdsmarkedets parter og andre berørte parter, fuldt ud i udformningen af politikker og programmer, der har til formål at forebygge forskelsbehandling og fremme lighed og lige muligheder, både på europæisk og nationalt plan. Med dette mål for øje bør Kommissionen og medlemsstaterne sørge for, at offentligheden og de berørte personer får kendskab til bestemmelserne i dette direktiv og de bestemmelser, der allerede er gældende på området - ved hjælp af presse- og informationskampagner, der også tager sigte på at komme stereotyper til livs - gennem hensigtsmæssige, passende og tilgængelige midler (såsom tegnsprog eller specifikke websteder for svagtseende.)

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31a) Ved fortolkningen af de forskellige former for forskelsbehandling bør domstole og retter inddrage internationale og europæiske regler om menneskerettigheder, herunder henstillinger og retspraksis fra rådgivende organer så som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I dette direktiv fastlægges, med henblik på i medlemsstaterne at gennemføre princippet om ligebehandling uden for området beskæftigelse og erhverv, en ramme for bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

1. I dette direktiv fastlægges, med henblik på i medlemsstaterne at gennemføre princippet om ligebehandling uden for området beskæftigelse og erhverv, en ramme for bekæmpelsen af forskelsbehandling, herunder multipel diskrimination, på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

 

2. Der er tale om multipel diskrimination, når der forskelsbehandles på grund af

 

a) enhver kombination af årsagerne religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, eller

 

b) en eller flere af de årsager, der er omhandlet i stk. 1, samt på grund af en eller flere af følgende årsager:

 

i) køn (for så vidt som genstanden for klagen henhører under det materielle anvendelsesområde for direktiv 2004/113/EF og dette direktiv)

 

ii) race eller etnisk oprindelse (for så vidt som genstanden for klagen henhører under det materielle anvendelsesområde for direktiv 2000/43/EF og dette direktiv), eller

 

iii) nationalitet (for så vidt som genstanden for klagen henhører under anvendelsesområdet for EF-traktatens artikel 12).

 

3. I dette direktiv forstås multipel diskrimination og multiple årsager som ovenfor beskrevet.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I henhold til stk. 1

2. I henhold til stk. 1

a) foreligger der direkte forskelsbehandling, hvis en person af en eller flere af de i artikel 1 anførte grunde behandles ringere, end en anden i en tilsvarende situation bliver, er blevet eller ville blive behandlet

a) foreligger der direkte forskelsbehandling, hvis en person eller personer, der er eller formodes at være tilknyttet en sådan person, af en eller flere af de i artikel 1 anførte grunde behandles ringere, end en anden i en tilsvarende situation bliver, er blevet eller ville blive behandlet

b) foreligger der indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med en bestemt religion eller tro, et bestemt handicap, personer, som tilhører en bestemt aldersgruppe, eller personer med en bestemt seksuel orientering, særlig ufordelagtigt i forhold til andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige

b) foreligger der indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med en bestemt religion eller tro, et bestemt handicap, personer, som tilhører en bestemt aldersgruppe, eller personer med en bestemt seksuel orientering, eller personer, der er eller formodes at være tilknyttet sådanne personer, særlig ufordelagtigt i forhold til andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Chikane betragtes som forskelsbehandling som defineret i stk. 1, hvis en uønsket optræden i relation til en af de i artikel 1 anførte grunde finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtlig, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

3. Uden at dette berører ytringsfriheden betragtes chikane som forskelsbehandling som defineret i stk. 1, hvis en uønsket optræden i relation til en af de i artikel 1 anførte grunde finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtlig, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima. I denne forbindelse kan begrebet chikane defineres i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale lovgivning og praksis.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Enhver instruktion om at forskelsbehandle en person af en af de i artikel 1 anførte grunde, betragtes som forskelsbehandling som defineret i stk. 1.

4. Enhver instruktion eller anmodning, der afgives inden for et hierarkisk forhold, om at forskelsbehandle en person af en af de i artikel 1 anførte grunde, betragtes som forskelsbehandling som defineret i stk. 1.

Begrundelse

Dermed skulle alle mulige former for hierarkiske relationer inden for en institution være omfattet.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Forskelsbehandling på grund af antagelser om en persons religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering eller på grund af den pågældendes forbindelse med personer med en særlig religion eller tro, med et særligt handicap, med en bestemt alder eller seksuel orientering anses for forskelsbehandling i stk. 1's forstand.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Manglende tilpasninger i rimeligt omfang i et bestemt tilfælde, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), i dette direktiv, med hensyn til handicappede anses for forskelsbehandling som defineret i stk. 1.

5. Manglende tilpasninger i rimeligt omfang i et bestemt tilfælde, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), i dette direktiv, med hensyn til handicappede eller personer med tilknytning til en person med et handicap, hvor tilpasningerne er nødvendige, for at sådanne personer kan yde personlig hjælp til en handicappet, anses for forskelsbehandling som defineret i stk. 1.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne bestemme, at ulige behandling på grund af alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af den nationale ret, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Dette direktiv er særlig ikke til hinder for, at der fastsættes en bestemt aldersgrænse for adgang til sociale goder, til uddannelse og til visse varer og tjenester.

6. Direktivet udelukker ikke ulige behandling på grund af alder, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige, forholdsmæssigt afpassede, nødvendige og effektive.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne i forbindelse med ydelse af finansielle tjenester beslutte at tillade forholdsmæssigt afpasset forskelsbehandling, hvis anvendelsen af alder eller handicap i forbindelse med det pågældende produkt er en afgørende faktor ved en risikovurdering baseret på relevante og nøjagtige aktuarmæssige eller statistiske data.

7. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne i forbindelse med forsikrings- og bankydelser samt ydelse af andre finansielle tjenester beslutte at tillade forskelsbehandling, hvis anvendelsen af alder eller handicap i forbindelse med det pågældende produkt er en afgørende faktor ved en risikovurdering baseret på aktuarmæssige principper, statistiske data eller medicinske data. Disse data bør være nøjagtige, nye og relevante og stilles til rådighed efter anmodning på tilgængelig vis. De aktuarmæssige faktorer og risikofaktorerne bør afspejle de positive ændringer i forventet levetid og aktiv aldring samt øget mobilitet og adgang for handicappede. Tjenesteyderen skal objektivt kunne påvise betydeligt større risici og sikre, at forskellen i behandling er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og at midlerne til at nå dette mål er forholdsmæssigt afpassede, nødvendige og effektive. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og tager deres beslutning op til revision fem år efter gennemførelsen af dette direktiv, idet de tager højde for den i artikel 16 omhandlede rapport fra Kommissionen og meddeler Kommissionen resultatet af denne revision.

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Dette direktiv berører ikke generelle foranstaltninger fastsat ved national lovgivning, som i et demokratisk samfund er nødvendige af hensyn til den offentlige sikkerhed, den offentlige orden, for at forebygge forbrydelser, for at beskytte sundheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.

8. Dette direktiv berører ikke generelle foranstaltninger fastsat ved national lovgivning, som i et demokratisk samfund er nødvendige og forholdsmæssigt afpassede af hensyn til den offentlige sikkerhed, den offentlige orden, for at forebygge forbrydelser, for at beskytte sundheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a. I dette direktiv anerkendes det, at retten til privatlivets fred er et middel til bekæmpelse af den forskelsbehandling, som er omhandlet i denne artikel.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, herunder bolig, som er tilgængelige for offentligheden.

d) adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, herunder bolig og transport, som er tilgængelige for offentligheden.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) medlemskab af foreninger og foreningsvirksomhed samt de tjenesteydelser, som sådanne organisationer leverer.

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Litra d) finder kun anvendelse på privatpersoner i det omfang, de udøver faglig eller erhvervsmæssig virksomhed.

Litra d) berører ikke transaktioner mellem private, for hvem disse transaktioner ikke udgør en erhvervsmæssig eller faglig virksomhed.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Dette direktiv berører ikke national ret vedrørende civilstand eller familiemæssig status, herunder reproduktive rettigheder.

2. Dette direktiv ændrer ikke kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne.

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes ansvar for tilrettelæggelsen af deres uddannelsessystemer og indholdet af og aktiviteter i undervisningen, herunder undervisning for personer med særlige behov. Medlemsstaterne kan give mulighed for ulige behandling ved adgang til uddannelsesinstitutioner baseret på religion eller tro.

3. Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes ansvar for tilrettelæggelsen af deres nationale uddannelsessystemer og indholdet af og aktiviteter i undervisningen, men sikrer handicappedes ret til uddannelse uden forskelsbehandling og på grundlag af lige muligheder. Medlemsstaterne sikrer, at der tages hensyn til handicappedes synspunkter ved fastlæggelsen af, hvilken uddannelse eller hvilket kursus der er passende. Medlemsstaterne kan - udelukkende ud fra objektive begrundelser - give mulighed for ulige adgang til undervisningsinstitutioner baseret på religion eller tro, hvis dette sker for at kræve, at personer - ud fra objektive begrundelser - handler i tiltro til og med loyalitet over for organisationens etik, forudsat at dette ikke begrunder andre former for forskelsbehandling, og at andre uddannelsesinstitutioner er geografisk tilgængelige og udgør et rimeligt alternativ, for at undgå indirekte forskelsbehandling. Medlemsstaterne sikrer, at dette ikke fører til nægtelse af retten til uddannelse.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Dette direktiv berører ikke national lovgivning, der sikrer den sekulære status af staten, statsinstitutioner eller statsorganer eller uddannelse, eller national lovgivning vedrørende den status, som kirker og andre organisationer baseret på religion eller tro har, og vedrørende disses aktiviteter. Det berører heller ikke national lovgivning til fremme af ligestilling mellem kønnene.

4. Dette direktiv berører ikke national ret, der sikrer den sekulære status af staten, statsinstitutioner eller statsorganer eller uddannelse, eller national lovgivning vedrørende den status, som kirker og andre organisationer baseret på religion eller tro har, og vedrørende disses aktiviteter og lovgivningsmæssige ramme, hvor dette falder uden for EU's kompetenceområde. I tilfælde hvor aktiviteterne inden for kirker og andre organisationer baseret på religion eller tro falder ind under EU's kompetenceområde, er de omfattet af EU's bestemmelser om ikke-forskelsbehandling. Det berører heller ikke national lovgivning, der skal sikre ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Dette direktiv omfatter ikke forskelsbehandling på grund af nationalitet og berører ikke bestemmelser og betingelser vedrørende tredjelandsstatsborgeres og statsløse personers indrejse og ophold i medlemsstaterne og heller ikke nogen form for behandling, der skyldes de pågældende tredjelandsstatsborgeres eller statsløse personers retsstilling.

5. Dette direktiv omfatter ikke forskelsbehandling på grund af nationalitet og berører ikke bestemmelser og betingelser vedrørende tredjelandsstatsborgeres og statsløse personers indrejse og ophold i medlemsstaterne og heller ikke nogen form for behandling, der skyldes de pågældende tredjelandsstatsborgeres eller statsløse personers retsstilling. Forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, som kommer til udtryk som en ulige behandling på grund af nationalitet anses for forskelsbehandling i artikel 1's forstand.

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Dette direktiv berører ikke en udgivers ret til at afvise annoncer fra personer, partier og organisationer, som ikke deler dennes demokratiske værdier, samt fra personer, partier eller organisationer, som ikke deler den pågældende avis' politiske holdninger.

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på at sikre, at princippet om ligebehandling af handicappede overholdes:

1. Med henblik på at sikre, at princippet om ligebehandling af handicappede overholdes, idet "handicap" skal forstås i lyset af FN's konvention om handicappedes rettigheder, herunder mennesker med kroniske sygdomme:

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Det forudsættes, at der indføres de nødvendige foranstaltninger, herunder ved rimelige ændringer og tilpasninger, så handicappede gives reel og lige adgang til social beskyttelse, sociale goder, sundhedsydelser og uddannelse samt adgang til og levering af varer og tjenester, herunder bolig og transport, som er tilgængelige for offentligheden. Sådanne foranstaltninger bør ikke medføre en uforholdsmæssig stor byrde eller kræve grundlæggende ændringer på de pågældende områder inden for social beskyttelse, sociale goder, sundhedsydelser, uddannelse eller varer eller tjenester eller kræve, at der stilles alternativer hertil til rådighed.

a) Det forudsættes, at der indføres de nødvendige foranstaltninger, herunder ved rimelige ændringer og tilpasninger, så handicappede gives reel og lige adgang til social beskyttelse, sociale goder, sundhedsydelser og uddannelse samt adgang til og levering af varer og tjenester, som er tilgængelige for offentligheden, herunder bolig, telekommunikation og elektronisk kommunikation, information, herunder information i et tilgængeligt format, finansielle tjenester, kultur og fritid, bygninger, som er åbne for offentligheden, transportformer og andre offentlige rum og faciliteter. Hvis gældende praksis, politikker eller procedurer medfører forskelsbehandling, træffes foranstaltninger, således at denne virkning ophører.

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Uanset forpligtelsen til at sikre reel og lige adgang, og hvis det er nødvendigt i et bestemt tilfælde, skal der foretages tilpasninger i rimeligt omfang, medmindre dette ville medføre en uforholdsmæssig stor byrde.

b) Med henblik på stk. 1 forstås ved reel og lige adgang identificering og fjernelse af hindringer og barrierer og forebyggelse af nye hindringer og barrierer, der hæmmer handicappedes adgang til varer, tjenester og faciliteter, der er til rådighed for offentligheden, uanset hindringens, barrierens eller handicappets art. I henhold til bestemmelserne i dette direktiv og uanset hvilke foranstaltninger, der vælges til at fjerne hindringerne eller barriererne, skal der være reel og lige adgang for handicappede under de samme vilkår og betingelser som for personer uden handicap, hvor det er muligt, og handicappedes brug af hjælpemidler skal lettes, herunder støtte til mobilitet og adgang til f. eks. anerkendte førerhunde og andre ledsagehunde, hvor det er nødvendigt. Hvor der på trods af alle tiltag ikke kan foretages tilpasninger i rimeligt omfang for at sikre reel og lige adgang, skal der på de samme vilkår og betingelser og i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv gives et meningsfuldt alternativ for at sikre adgang. I denne bestemmelse forstås ved "tilpasninger i rimeligt omfang" foranstaltninger, der er nødvendige i et bestemt tilfælde for at en handicappet på lige fod med andre kan få adgang til og nyde eller udøve rettigheder, der henhører under direktivets anvendelsesområde jf. artikel 3, stk. 1.

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af, om de nødvendige foranstaltninger til overholdelse af stk. 1 ville medføre en uforholdsmæssig stor byrde, tages der særlig hensyn til organisationens størrelse og ressourcer, dens art, de skønnede omkostninger, varernes og tjenesternes livscyklus og de mulige fordele ved forbedret adgang for handicappede. Hvis byrden i tilstrækkeligt omfang lettes gennem foranstaltninger, der er normale elementer i den pågældende medlemsstats ligebehandlingspolitik, anses den ikke for at være uforholdsmæssig stor.

2. Foranstaltninger til at opnå lige adgang bør ikke medføre en uforholdsmæssig stor byrde eller kræve en grundlæggende ændring. Ved vurderingen af, om overholdelse af stk. 1 ville medføre en uforholdsmæssig stor byrde, bør der tages hensyn til, om den pågældende foranstaltning er uigennemførlig og usikker, og om den ikke kan gøres praktisk gennemførlig og sikker ved en rimelig ændring af regler, politikker eller praksis eller fjernelse af arkitektoniske barrierer, kommunikations- eller transportbarrierer eller tilvejebringelse af hjælpemidler eller hjælpetjenester. En ændring er grundlæggende, hvis varerne og tjenesterne eller karakteren af branchen, erhvervsgruppen eller virksomheden ændres således, at leverandøren af varerne eller tjenesterne faktisk stiller en helt anden type varer eller tjenester til rådighed. Tilpasninger i rimeligt omfang kræver ikke nødvendigvis væsentlige strukturelle ændringer af bygninger, hvis struktur specifikt er beskyttet i henhold til national lovgivning som følge af deres historiske, kulturelle eller arkitektoniske værdi. Hvis byrden i tilstrækkeligt omfang lettes gennem foranstaltninger i den pågældende medlemsstat, anses den ikke for at være uforholdsmæssig stor. Princippet om tilpasninger i rimeligt omfang og uforholdsmæssigt stor byrde bør fortolkes i lyset af direktiv 2000/78/EF og FN's konvention om handicappedes rettigheder.

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. For at opfylde forpligtelsen til at sikre reel og lige adgang til eksisterende infrastrukturer, politikker og procedurer som omhandlet i stk. 1, litra a), kan medlemsstaterne om nødvendigt få fristen for gennemførelse af denne forpligtelse udskudt i 10 år. De medlemsstater, der ønsker at gøre brug af den yderligere frist, forelægger Kommissionen en plan for gradvis opfyldelse af kravene i stk. 1, litra a), herunder mål, midler og tidsplan. Enhver medlemsstat, der vælger at gøre brug af denne yderligere frist, aflægger hvert andet år rapport til Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at give reel og lige adgang, og hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til gennemførelse af stk. 1, litra a). Kommissionen aflægger hvert andet år rapport til Rådet.

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke bestemmelser i fællesskabslovgivningen eller national lovgivning om adgang til bestemte varer eller tjenester.

3. Dette direktiv berører ikke bestemmelser i fællesskabslovgivningen eller national lovgivning om adgang til bestemte varer eller tjenester. EU-institutionerne og medlemsstaterne træffer imidlertid om muligt foranstaltninger for at opmuntre leverandører af tjenester og varer, navnlig færdigvarer, til at designe tilgængelige løsninger, f.eks. gennem offentlig udbudspraksis. Tilgængelige produkter og tjenester er designet, så de kan benyttes af alle brugere.

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at sikre fuld ligestilling i praksis er princippet om ligebehandling ikke til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder eller vedtager særforanstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper knyttet til religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

For at sikre fuld ligestilling i praksis er princippet om ligebehandling ikke til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder eller vedtager særforanstaltninger eller giver den offentlige, private eller frivillige sektor tilladelse til at træffe sådanne foranstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper knyttet til religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der mener sig krænket, fordi princippet om ligebehandling tilsidesættes i forhold til den pågældende, kan indgive klage til retslige og/eller administrative instanser, herunder, hvor de finder det hensigtsmæssigt, til forligsinstanser, med henblik på håndhævelse af forpligtelserne i henhold til dette direktiv, selv efter at det forhold, hvori forskelsbehandlingen angiveligt har fundet sted, er ophørt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der mener sig krænket, fordi princippet om ligebehandling tilsidesættes i forhold til den pågældende, reelt kan indgive klage til retslige og/eller administrative instanser, herunder, hvor de finder det hensigtsmæssigt, til forligsinstanser, med henblik på håndhævelse af forpligtelserne i henhold til dette direktiv, selv efter at det forhold, hvori forskelsbehandlingen angiveligt har fundet sted, er ophørt.

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, organisationer og andre juridiske personer, der har en legitim interesse i at sikre, at dette direktivs bestemmelser overholdes, er berettigede til - enten på vegne af eller til støtte for sagsøgeren eller klageren med dennes godkendelse - at indtræde som part i klagen til retslige og/eller administrative instanser med henblik på håndhævelsen af forpligtelserne i henhold til dette direktiv.

udgår

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Medlemsstaterne indfører i deres nationale retsorden de nødvendige bestemmelser for at sikre en reel og effektiv erstatning eller godtgørelse, efter medlemsstatens afgørelse, for tab og skader, der er påført en person som følge af forskelsbehandling som defineret i dette direktiv, således at det har en præventiv virkning og står i rimeligt forhold til det tab, den pågældende har lidt.

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at medlemsstaterne indfører bestemmelser for bevisførelse, der er gunstigere for sagsøgeren eller klageren.

2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at medlemsstaterne indfører bestemmelser, der er gunstigere for sagsøgeren eller klageren.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at sørge for, at medlemsstaterne kan træffe bestemmelser, der er gunstigere for sagsøgerne i forbindelse med klagesagen.

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

Medlemsstaterne fremmer aktivt ligestilling mellem alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering ved udformningen og gennemførelsen af love og administrative bestemmelser, politikker og aktiviteter på de områder, der henhører under dette direktiv.

Ændringsforslag  67

Forslag til direktiv

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og de relevante bestemmelser, der allerede finder anvendelse, på hele deres område bringes til de berørte personers kendskab ved hjælp af egnede midler.

Medlemsstaterne sikrer, at de bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og de relevante bestemmelser, der allerede finder anvendelse, på hele deres område bringes til de berørte personers kendskab ved hjælp af egnede midler, herunder internettet.

Ændringsforslag  68

Forslag til direktiv

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på at fremme princippet om ligebehandling tilskynder medlemsstaterne til en dialog med relevante berørte parter, særlig ngo'er, som i overensstemmelse med den nationale lovgivning og praksis har en legitim interesse i at bidrage til bekæmpelsen af forskelsbehandling af de grunde og på de områder, der er omfattet af dette direktiv.

Med henblik på at fremme princippet om ligebehandling tilskynder medlemsstaterne til en dialog med relevante berørte parter, særlig ngo'er, de pågældende civilsamfundsorganisationer, kirkerne, de religiøse, filosofiske og konfessionsløse organisationer, som i overensstemmelse med den nationale lovgivning og praksis har en legitim interesse i at bidrage til bekæmpelsen af forskelsbehandling af de grunde og på de områder, der er omfattet af dette direktiv, idet en sådan høring også skal omfatte overvågningen af direktivets gennemførelse.

Ændringsforslag  69

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere organer til fremme af ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Sådanne organer kan være en del af institutioner, der har til opgave på nationalt plan at forsvare menneskerettighederne eller beskytte enkeltpersoners rettigheder, herunder rettigheder i henhold til fællesskabslovgivningen, bl.a. direktiv 2000/43/EF og 2004/113/EF.

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere uafhængige og tilstrækkeligt finansierede organer til fremme af ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Medlemsstaterne sikrer, at organet eller organerne har beføjelser på de områder, der er omfattet af dette direktiv, og på områderne beskæftigelse og erhverv i henhold til direktiv 2000/78/EF. Sådanne organer kan være en del af institutioner, der har til opgave på nationalt plan at påse overholdelsen af de rettigheder, der følger af andre fællesskabsretsakter, herunder direktiv 2000/43/EF, 2000/78/EF og 2004/113/EF.

Ændringsforslag  70

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 – led -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- lette de administrative eller retslige procedurer i forbindelse med forskelsbehandling af ofre, der bor i en anden medlemsstat end modparten, ved at rette henvendelse til den eller de tilsvarende organisationer i den medlemsstat, hvor modparten er hjemmehørende

Ændringsforslag  71

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 – led -1a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- om nødvendigt at sikre, at klageren får adgang til retshjælp i henhold til Rådets direktiv 2002/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art1

 

___________________

1 EFT L 26 af 31 1 2003, s. 41.

Ændringsforslag  72

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling

- overvåge og indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling, herunder af anvendelsen af lovgivning om ikke-forskelsbehandling

Ændringsforslag  73

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- samarbejde og udveksle oplysninger med Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og med tilsvarende EU-organer.

Ændringsforslag  74

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstaterne stiller tilstrækkelige ressourcer til rådighed for disse organer, således at de kan løse deres opgaver effektivt og problemfrit.

Ændringsforslag  75

Forslag til direktiv

Artikel 13 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) alle love og administrative bestemmelser, der strider mod princippet om ligebehandling, ophæves

a) alle love og administrative bestemmelser, der strider mod princippet om ligebehandling, ophæves omgående

Ændringsforslag  76

Forslag til direktiv

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at sanktionerne bliver anvendt. Sanktionerne kan indebære, at der ydes ofret skadeserstatning, som der ikke må fastsættes en øvre grænse for, og de skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at sanktionerne bliver anvendt. Sanktionerne kan indebære, at der ydes ofret skadeserstatning, som der ikke må fastsættes en øvre grænse for, og de skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning samt føre til den diskriminerende adfærds ophør og til konsekvensernes fjernelse.

Ændringsforslag  77

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at tage hensyn til særlige forhold kan medlemsstaterne om nødvendigt fastsætte, at forpligtelsen til at give reel adgang, jf. artikel 4, skal opfyldes [senest] den [fire år efter vedtagelsen].

2. For at opfylde forpligtelsen til at sikre reel og lige adgang til eksisterende infrastrukturer, politikker og procedurer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), kan medlemsstaterne om nødvendigt fristen for gennemførelse af denne forpligtelse udskudt i 10 år [fra gennemførelsesfristen].

Medlemsstater, der ønsker at gøre brug af denne yderligere frist, skal underrette Kommissionen herom inden for den i stk. 1 anførte frist og fremsætte en begrundelse.

De medlemsstater, der ønsker at gøre brug af den yderligere frist, forelægger Kommissionen en plan for gradvis opfyldelse af kravene i stk. 4, stk. 1, litra a), herunder mål, midler og tidsplan. Enhver medlemsstat, der vælger at gøre brug af denne yderligere frist, aflægger hvert år rapport til Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at give reel og lige adgang, og hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til gennemførelse af artikel 4, stk. 1, litra a). Kommissionen aflægger hvert år rapport til Rådet.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og de nationale ligebehandlingsorganer meddeler senest den […] og hvert femte år herefter Kommissionen alle oplysninger, denne har brug for til at udarbejde en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette direktiv.

1. Medlemsstaterne meddeler senest den […] og hvert femte år herefter Kommissionen alle oplysninger, denne har brug for til at udarbejde en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag  79

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Senest ** år efter dette direktivs ikrafttræden skal et enkelt direktiv, hvori der fastsættes omfattende EF- rammebestemmelser om ikke-forskelsbehandling, være trådt i kraft, idet direktivet skal konsolidere og således erstatte alle tidligere direktiver, der er vedtaget med hjemmel i EF-traktatens artikel 13, herunder nærværende direktiv. Det nye direktiv skal foreskrive en ensartet beskyttelse for de enkelte diskriminationsgrunde.

Ændringsforslag  80

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I Kommissionens rapport skal der i relevant omfang tages hensyn til arbejdsmarkedets parters og relevante ikke-statslige organisationers synspunkter samt synspunkter fremsat af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder. I overensstemmelse med princippet om lige muligheder for mænd og kvinder skal rapporten bl.a. indeholde en evaluering af virkningen for kvinder og mænd af de foranstaltninger, der er truffet. På baggrund af de modtagne oplysninger skal rapporten om nødvendigt indeholde forslag med henblik på revision og ajourføring af direktivet.

2. I Kommissionens rapport skal der i relevant omfang tages hensyn til arbejdsmarkedets parters og relevante ikke-statslige organisationers synspunkter samt synspunkter fremsat af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder. Rapporten skal indeholde en redegørelse for medlemsstaternes gældende praksis med hensyn til, hvorvidt alder eller handicap jf. artikel 2, stk. 7, indgår som en faktor ved beregningen af præmier eller ydelser. I overensstemmelse med princippet om lige muligheder for mænd og kvinder skal rapporten bl.a. indeholde en evaluering af virkningen for kvinder og mænd af de foranstaltninger, der er truffet. Rapporten skal også indeholde oplysninger om multipel forskelsbehandling, der ikke kun omfatter forskelsbehandling på grund af religion eller tro, seksuel orientering, alder eller handicap, men også forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse. På baggrund af de modtagne oplysninger skal rapporten om nødvendigt indeholde forslag med henblik på revision og ajourføring af direktivet.

BEGRUNDELSE

Kommissionen forelagde dette forslag til et direktiv om ligebehandling i juli 2008. Det var et længe ventet forslag, da Kommissionen så tidligt som i 2004 havde lovet at lave et udkast til et "bredt direktiv". Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag, der har til formål at gennemføre princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering også uden for arbejdsmarkedet.

EF-traktatens artikel 13, der blev inkorporeret ved Amsterdamtraktaten i 1997, forbyder forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. To direktiver er blevet vedtaget med hjemmel i artikel 13. Det første var direktivet om ligebehandling uanset race (direktiv 2000/43/EF), som forbyder forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse, uanset om forskelsbehandlingen finder sted uden for eller på arbejdsmarkedet. Det andet direktiv, direktiv 2000/78/EF, forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

Som følge af forskellene i de to direktivers anvendelsesområde er der opstået et hierarki blandt grundene til forskelsbehandling. Det foreliggende forslag er et forsøg på at sikre, at der gives samme beskyttelse mod forskelsbehandling uanset grund. Ordføreren forventer, at Kommissionen vil fremsætte forslag i 2010 med henblik på at bringe beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund af køn op på samme niveau for dermed at undgå dette hierarki.

Kommissionen har søgt at knytte dette forslag til direktiv sammen med det eksisterende direktiv om ligebehandling uanset race. Mange af begreberne, herunder direkte og indirekte forskelsbehandling, er de samme, og de procedurer, der fastsættes svarer også til hinanden. Ordføreren mener derfor ikke, at vi behøver at beskæftige os nærmere med disse punkter.

Der er imidlertid også forskelle mellem Kommissionens forslag og direktivet om ligebehandling uanset race. Disse forskelle kan være velbegrundede, da forskelsbehandlingen sker af forskellige grunde, og da ikke en hver form for ulige behandling kan anses for forskelsbehandling. Forskellen skal dog være klart begrundede.

Forslaget indeholder rammebestemmelser, der fastsætter minimumsstandarder for beskyttelse mod forskelsbehandling. Medlemsstaterne kan altid tilbyde et højere beskyttelsesniveau, men kan ikke anvende direktivet som begrundelse for at sænke det nuværende niveau. Direktivet giver ofrene klageadgang og fastslår klart, at medlemsstaterne har en interesse i og en pligt til at bekæmpe forskelsbehandling.

Ordføreren ønsker at understege vigtigheden af, at alle former for forskelsbehandling bekæmpes. Forskelsbehandling udgør desværre stadig et problem i Europa såvel som andre steder. Ifølge en særlig Eurobarometer-undersøgelse fra 2008 hævder 15 % af alle europæere at have været udsat for forskelsbehandling i det forudgående år. Dette skal der gøres noget ved. To mænd skal kunne bestille et hotelværelse, handicappede skal kunne gå på indkøb og ældre mennesker skal kunne blive forsikret.

En hel del medlemsstater har allerede lovgivning, der i større eller mindre omfang - uden for arbejdsmarkedet - yder beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering[1]. Det er vigtigt at fastsætte ensartede EU-bestemmelser på dette område, således at det gøres klart, at EU som helhed ikke tillader forskelsbehandling. Retten til ikke at blive udsat for forskelsbehandling er en grundlæggende rettighed, som bør gælde for alle i Unionen.

Former for forskelsbehandling

Direktiv 2000/78/EF indeholder ingen definition af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, selv om EU-Domstolen en enkelt gang har taget stilling til fortolkningen af "handicap". Domstolen fastslog, at: "begrebet »handicap« forstås således, at det omfatter en begrænsning, bl.a. som følge af fysiske, mentale eller psykiske skader, der hindrer, at vedkommende kan deltage i erhvervslivet"[2]. I FN-konventionen om handicappedes rettigheder defineres "handicap" således: "Handicappede omfatter personer med en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hæmme dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre". Ordføreren har søgt at skabe en forbindelse til denne definition i en ny betragtning.

Antagelser og tilknytning

I Coleman-sagen (C-303/06) fastslog Domstolen, at ikke blot handicappede, men også deres familiemedlemmer, er beskyttede af forbuddet mod forskelsbehandling i direktiv 2000/78/EF. Ordføreren finder, at det af hensyn til retssikkerheden er en god idé, at dette kommer til at fremgå udtrykkeligt af dette direktiv.

Det er ikke altid muligt umiddelbart at konstatere en persons religion eller tro, handicap, alder eller seksuelle orientering, og alligevel gør folk sig alle mulige antagelser ud fra en persons fremtoning eller navn, hvilket også kan føre til forskelsbehandling. For eksempel drilles nogle drenge i skolen, fordi de menes at være homoseksuelle, selv om dette måske ikke er tilfældet. Ordføreren mener, at dette er ligeså uheldigt, og foreslår derfor, at direktivet bør indeholde en klar bestemmelse om, at også forskelsbehandling som følge af antagelser er omfattet af denne lovgivning.

Undtagelse for alder

Kommissionens forslag indeholder en generel undtagelse med hensyn til forskelsbehandling på grund af alder. Den omstændighed, at direktivet ikke er til hinder for, at der fastsættes en bestemt alder som betingelse for modtagelse af sociale ydelser, adgang til uddannelser samt visse varer og tjenester ændrer ikke ved det forhold, at en sådan ulige behandling skal være begrundet i legitimt hensyn og skal være et hensigtsmæssigt og nødvendigt middel til varetagelse af disse hensyn. Dette ønsker ordføreren fastslået i direktivet.

Finansielle tjenester

En ulige behandling på grund af alder eller handicap kan ifølge forslaget være tilladt i relation til finansielle tjenester, hvor anvendelsen af alder eller handicap er en vigtig faktor ved en risikovurdering baseret på relevante og nøjagtige aktuarmæssige eller statistiske data. Direktiv 2004/113/EF indeholder en lignende bestemmelse, men opstiller et krav om offentliggørelse af sådanne oplysninger. Ordføreren foreslår derfor, at dette krav også tilpasses dette direktiv.

Civilstand

Det ligger udenfor EU's kompetenceområde at fastsætte ægteskabslove. De enkelte medlemsstater fastsætter selv, hvilke betingelser folk skal opfylde for at kunne blive gift. Det vil imidlertid ifølge Kommissionens forslag også være tilladt at forskelsbehandle i forbindelse med reproduktive rettigheder, såsom sterilisation. Ordføreren mener ikke, at dette er ønskværdigt, og har derfor ændret teksten og begrænset undtagelserne.

Uddannelse

Skoler, der er baseret på særlige værdinormer, kan afslå at give elever adgang til skolen, hvis de ikke ønsker at tilslutte sig skolens etik. Dette må ikke føre til andre former for forskelsbehandling end forskelsbehandling på grund af religion og tro. Der findes allerede en lignende artikel i direktivet om ligebehandling med hensyn til arbejdsmarkedet (2000/78 EF).

Handicap

For at sikre ligebehandling af handicappede er det ikke tilstrækkeligt at forbyde forskelsbehandling. Der er også behov for særbehandling i form af forebyggende foranstaltninger og ved at tilbyde passende tilpasninger. Offentlige bygninger bør f.eks. være tilgængelige for personer i kørestole.

Ordføreren foreslår, at der kun skal være to former for undtagelser til princippet om reel lige adgang. For det første hvis dette ville være urimeligt byrdefuldt. Domstolene bør afgøre, hvornår dette er tilfældet i den enkelte sag. Ved afgørelsen heraf er det vigtigt at foretage en afvejning af alle sagens omstændigheder, herunder organisationens størrelse, udgifterne og de mulige fordele ved bedre adgang for handicappede. I lande, hvor dette allerede er den almindelige praksis, synes det som om udgifter sjældent er et problem. For det andet, hvis en foranstaltning ville kræve grundlæggende ændringer af den tilbudte tjeneste. Dette ville være tilfældet, hvis den omhandlede tjeneste rent faktisk ville blive en helt anden tjeneste.

Erstatning

Medlemsstaterne er i medfør af artikel 8, stk. 2, i direktiv 2004/113/EF forpligtede til at indføre de nødvendige bestemmelser for at sikre en reel og effektiv erstatning eller godtgørelse efter medlemsstatens afgørelse for tab og skader, der er påført en person som følge af forskelsbehandling. Ordføreren foreslår, at denne bestemmelse også bør fremgå af dette direktiv, således at borgere, der ønsker at klage, har en effektiv klageadgang.

Et uafhængigt organ

Kommissionen foreslår, at medlemsstaterne på nationalt plan skal have et eller flere organer til fremme af ligebehandling af borgerne. Betragtning 28 henviser til FN's principper vedrørende status for nationale institutioner til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne (Parisprincipperne). Ordføreren foreslår, at der i direktivet udtrykkeligt henvises til de ledsagende principper om uafhængighed og tilstrækkelige ressourcer.

  • [1]  McColgan, Niessen and Palmer: Comparative analyses on national measures to combat discrimination outside employment and occupation, Mapping study on existing national legislative measures - and their impact in - tackling discrimination outside the field of employment and occupation on the grounds of sex, religion or believe, disability, age and sexual orientation, december 2006.
  • [2]  Sag C-13/05, Chacon Navas, præmis 43.

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (22.1.2009)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering
(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Rådgivende ordfører(*): Liz Lynne(*) Associeret udvalg - forretningsordenens artikel 47

KORT BEGRUNDELSE

I maj 2008 vedtog Europa-Parlamentet min betænkning om, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til lige muligheder og ikke-forskelsbehandling i EU (gennemførelsen af direktiv 2000/43/EF og direktiv 2000/78/EF). Heri mindede Parlamentet Kommissionen om dens forpligtelse til at fremsætte et omfattende direktiv om forbud mod forskelsbehandling for at forbyde forskelsbehandling uden for beskæftigelse på grundlag af handicap, alder, religion eller tro og seksuel orientering for at færdiggøre lovgivningspakken om ikke-forskelsbehandling i henhold til EF-traktatens artikel 13, således som det fremgår af dens arbejdsprogram for 2008. Race og køn er allerede dækket af direktivet om racediskrimination og direktivet om ligebehandling af kvinder og mænd, og vi søger at bringe dette direktiv i overensstemmelse med disse.

Mange af de spørgsmål, som Kommissionens forslag rejser, falder ind under Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders kompetence, og nogle af spørgsmålene falder ind under områder med delt kompetence imellem Udvalget om Borgernes Rettighed og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender.

De specifikke områder, der udelukkende dækkes af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, er social beskyttelse, herunder social sikring, sundhedsydelser og sociale goder.

Der er delt kompetence med hensyn til manglende tilpasning for handicappede, adgang til varer og tjenesteydelser, der er til rådighed for offentligheden, herunder bolig, forskelsbehandling i forbindelse med finansielle tjenesteydelser på grund af alder og handicap, forskelsbehandling på grund af alder samt ligebehandling af handicappede og dialog med relevante interessenter.

Direktivforslaget bygger på direktiv 2000/43/EF, 2000/78/EF og 2004/113/EF1, hvilket betyder, at direktivet er foreneligt med ¨Den Europæiske Unions horisontale mål, navnlig med Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse og målene i EU's sociale beskyttelse og den sociale integrationsproces. Forslaget henviser til begreber, der anvendes i eksisterende direktiver, som folk kender.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Dette direktiv er et af midlerne, hvormed Det Europæiske Fællesskab overholder sine forpligtelser i henhold til FN-konventionen om handicappedes rettigheder, og skal fortolkes i lyset heraf.

Begrundelse

Denne betragtning præciserer forbindelsen mellem de forpligtelser, som Unionen har i henhold til FN-konventionen om handicappedes rettigheder, og det foreslåede direktiv.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) I overensstemmelse med artikel 5 i den politiske erklæring, som blev vedtaget ved afslutningen af FN's verdenskonference om aldring i Madrid 2002, blev det vedtaget at bekræfte forpligtelsen til at sætte alt ind på at eliminere alle former for diskrimination, herunder aldersdiskrimination, at anerkende, at mennesker, når de bliver ældre, skal kunne nyde et liv, som giver en følelse af tilfredshed, og som er sundt og sikkert, samt hvor de deltager aktivt i det økonomiske, sociale, kulturelle og politiske liv i deres samfund, at styrke anerkendelsen af ældre personers værdighed og at fjerne alle former for tilsidesættelse, misbrug og vold.

Begrundelse

Denne betragtning gentager FN's erklæring om at tackle alle former for diskrimination, herunder aldersdiskrimination.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Det europæiske handicapår i 2003, det europæiske år for lige muligheder for alle i 2007 og det europæiske år for interkulturel dialog i 2008 har tydeligt vist, at der fortsat finder forskelsbehandling sted, men også, at der er fordele ved mangfoldighed.

(4) Det europæiske handicapår i 2003, det europæiske år for lige muligheder for alle i 2007 og det europæiske år for interkulturel dialog i 2008 har tydeligt vist, at der fortsat finder forskelsbehandling sted, herunder forskellige former for forskelsbehandling, men også, at der er fordele ved mangfoldighed.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Lovgivningen bør derfor forbyde forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering også på en række områder uden for arbejdsmarkedet, herunder social beskyttelse, uddannelse og adgang til varer og tjenester, herunder bolig. Den bør sikre, at der gives lige adgang for handicappede på de områder, der er omfattet.

(9) Lovgivningen bør derfor forbyde forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering eller på grund af en kombination af grunde også på en række områder uden for arbejdsmarkedet, herunder social beskyttelse, uddannelse og adgang til varer og tjenester, herunder bolig. Den bør sikre, at der gives lige adgang for handicappede på de områder, der er omfattet.

Begrundelse

Denne betragtning er i overensstemmelse med den senere foreslåede ændring vedrørende multipel diskrimination.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Ved handicappede personer forstås også personer med permanent nedsatte fysiske, mentale, intellektuelle eller sensoriske evner, som i samspil med holdningsmæssige eller miljømæssige barrierer kan hindre dem i fuldt ud og effektivt at deltage i samfundet på lige fod med andre.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b) Effektiv ikkediskriminerende adgang kan tilvejebringes på en række måder, herunder gennem anvendelse af princippet om "design for alle" og ved at fremme handicappedes brug af hjælpemidler, herunder støtte til mobilitet og adgang som f.eks. anerkendte førerhunde og andre ledsagehunde.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 9 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9c) Handicappede kommer ofte ud for forskelsbehandling i form af utilgængelig offentlig transport og utilgængelige bygninger samt utilgængelig kommunikation og information. Medlemsstater skal træffe foranstaltninger til at sikre tilgængelighed på disse områder for at gennemføre princippet om ligebehandling.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 9 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9d) Effektiv ikkediskriminerende adgang involverer identificering og fjernelse af hindringer og barrierer, hvad enten de er holdningsmæssige eller miljømæssige, og forebyggelse af nye hindringer og barrierer, der hæmmer handicappedes adgang til varer, tjenesteydelser og faciliteter, der er til rådighed for offentligheden, uanset hindringens, barrierens eller handicappets art. Med forbehold af bestemmelserne i dette direktiv og uanset hvilke foranstaltninger, der vælges til at fjerne hindringer eller barrierer, skal der, hvor det er muligt, være adgang for handicappede på samme vilkår og betingelser, som gælder for ikkehandicappede. Hvor der ikke kan gives adgang på de samme vilkår og betingelser, og med forbehold af bestemmelserne i dette direktiv, skal der gives et meningsfuldt alternativ for at sikre adgang.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Forskelsbehandling indbefatter direkte og indirekte forskelsbehandling, chikane, instruktioner om at forskelsbehandle samt manglende tilpasninger i rimeligt omfang.

(12) Forskelsbehandling indbefatter direkte og indirekte forskelsbehandling, herunder forskellige former for forskelsbehandling, chikane, instruktioner om at forskelsbehandle samt manglende tilpasninger i rimeligt omfang.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Forskelsbehandling kan opstå på grund af, at en person har en særlig religion eller tro, et handicap, en alder eller seksuel orientering eller en kombination heraf og på grund af, at en person formodes at have en, eller omgås eller formodes at omgås en person, der har en særlig religion eller tro, et handicap, en alder eller seksuel orientering.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Når Fællesskabet gennemfører princippet om ligebehandling uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, bør det i henhold til EF-traktatens artikel 3, stk. 2, tilstræbe at fjerne uligheder og at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, da kvinder ofte er ofre for multipel diskrimination.

(13) Da forskelsbehandling kan opstå af mange forskellige grunde, bør Fællesskabet, når det gennemfører princippet om ligebehandling i henhold til EF-traktatens artikel 3, stk. 2 og 13, tilstræbe at fjerne uligheder, der vedrører køn, race, etnisk oprindelse, handicap, seksuel orientering, religion, tro eller alder eller en kombination heraf, og at fremme ligestilling, uanset hvilken kombination af karakteristika med hensyn til køn, race, etnisk oprindelse, handicap, seksuel orientering, religion, tro eller alder en person måtte have. Ved gennemførelsen af bestemmelserne i dette direktiv, bør medlemsstaterne tage hensyn til problemet med multipel diskrimination.

Begrundelse

Dette udvider den nuværende betragtning 13, som henviser til multipel diskrimination, som kvinder er ofre for, for at dække alle de grunde, der er indeholdt i artikel 13.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Inden for bank- og forsikringsvirksomhed og i forbindelse med andre finansielle tjenester anvendes der aktuarmæssige faktorer og risikofaktorer i tilknytning til handicap og alder. Dette bør ikke betragtes som forskelsbehandling, hvis de pågældende faktorer må anses for at være afgørende for risikovurderingen.

(15) Inden for bank- og forsikringsvirksomhed og i forbindelse med andre finansielle tjenester anvendes der aktuarmæssige faktorer og risikofaktorer i tilknytning til handicap og alder. Dette bør afspejle de positive ændringer i forventet levetid og aktiv aldring samt øget mobilitet og adgang for handicappede og ikke betragtes som generel forskelsbehandling af disse årsager. Den risikovurdering, der foretages af tjenesteyderen skal med sikkerhed godtgøre, at der foreligger en væsentlig højere risiko under anvendelse af nye, nøjagtige, regelmæssigt opdaterede og offentliggjorte statistikker og aktuarmæssige data.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at begrænse eventuel forskelsbehandling i adgangen til finansielle tjenester ved at sikre, at alle data, der benyttes i forbindelse med beslutningstagningen, er gennemsigtige, officielle og ajourførte, og at kræve, at tjenesteydernes godtgørelse heraf er objektiv.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Unionen har i sin erklæring nr. 11 om kirkers og konfessionsløse organisationers status, der er knyttet som bilag til slutakten til Amsterdamtraktaten, udtrykkeligt anført, at den respekterer og ikke anfægter den status i henhold til national lovgivning, som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund har i medlemsstaterne, samt at den ligeledes respekterer filosofiske og konfessionsløse organisationers status. Foranstaltninger, der skal give handicappede reel og lige adgang til de områder, der er omfattet af dette direktiv, spiller en vigtig rolle, når det gælder om at sikre fuld lighed i praksis. Det kan desuden i nogle tilfælde være nødvendigt med tilpasninger i rimeligt omfang for at sikre en sådan adgang. I ingen af disse tilfælde kræves der foranstaltninger, der udgør en uforholdsmæssigt stor byrde. Ved vurderingen af, om byrden er uforholds1mæssigt stor, bør der tages hensyn til en rækker faktorer, herunder organisationens størrelse, ressourcer og art. Princippet om tilpasninger i rimeligt omfang og uforholdsmæssigt stor byrde er knæsat i direktiv 2000/78/EF og FN's konvention om handicappedes rettigheder.

(19) Unionen har i sin erklæring nr. 11 om kirkers og konfessionsløse organisationers status, der er knyttet som bilag til slutakten til Amsterdamtraktaten, udtrykkeligt anført, at den respekterer og ikke anfægter den status i henhold til national lovgivning, som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund har i medlemsstaterne, samt at den ligeledes respekterer filosofiske og konfessionsløse organisationers status. Foranstaltninger, der skal give handicappede reel og lige adgang til de områder, der er omfattet af dette direktiv, spiller en vigtig rolle, når det gælder om at sikre fuld lighed i praksis. Det kan desuden i nogle tilfælde være nødvendigt med tilpasninger i rimeligt omfang for at sikre en sådan adgang. I ingen af disse tilfælde kræves der foranstaltninger, der udgør en uforholdsmæssigt stor byrde. Ved vurderingen af, om byrden er uforholdsmæssigt stor, bør der tages hensyn til, om den pågældende foranstaltning er urealistisk eller usikker og ikke kunne gøres realistisk og sikker ved en rimelig ændring af regler, politikker eller procedurer eller fjernelse af arkitektoniske barrierer, kommunikations- eller transportbarrierer eller tilvejebringelse af hjælpemidler eller hjælpetjenester. Tilpasninger i rimeligt omfang ville ikke nødvendigvis kræve væsentlige strukturelle ændringer af bygninger, hvis struktur specifikt er beskyttet i henhold til national lovgivning som følge af deres historiske, kulturelle eller arkitektoniske værdi. Princippet om tilpasninger i rimeligt omfang og uforholdsmæssigt stor byrde er knæsat i direktiv 2000/78/EF og FN's konvention om handicappedes rettigheder.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Manglende tilpasninger i rimeligt omfang i et bestemt tilfælde, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), i dette direktiv, med hensyn til handicappede anses for forskelsbehandling som defineret i stk. 1.

5. Manglende tilpasninger i rimeligt omfang i et bestemt tilfælde, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), i dette direktiv, med hensyn til handicappede og yngre børn eller personer, som omgås en person med et handicap, hvor tilpasningerne er nødvendige for at sådanne personer kan yde personlig hjælp til en handicappet, anses for forskelsbehandling som defineret i stk. 1.

Begrundelse

Denne ændring udvider formuleringen til at omfatte et krav om rimelig tilpasning til børn.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Det udgør forskelsbehandling at fastsætte en bestemt alder for adgang til sociale goder, i form af tjenester eller penge, på grund af uarbejdsdygtighed eller sygdom.

Begrundelse

Det er et klart udtryk for forskelsbehandling at give sociale goder såsom hospitalsindlæggelse og invalidepension, når disse uheldige begivenheder rammer borgeren i en vis alder, og at nægte at give dem, hvis borgeren har en anden alder.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne bestemme, at ulige behandling på grund af alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af den nationale ret, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Dette direktiv er særlig ikke til hinder for, at der fastsættes en bestemt aldersgrænse for adgang til sociale goder, til uddannelse og til visse varer og tjenester.

6. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne bestemme, at ulige behandling på grund af alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af den nationale ret, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er forholdsmæssige og nødvendige. Sådanne forskelle i behandling er ikke til hinder for, at der fastsættes foranstaltninger til beskyttelse af børns rettigheder eller en bestemt aldersgrænse for adgang til ydelser, sociale goder, finansielle tjenester og uddannelse, dog ikke kontantydelser eller naturalydelser og i forbindelse med sygdom og uarbejdsdygtighed,

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne i forbindelse med ydelse af finansielle tjenester beslutte at tillade forholdsmæssigt afpasset forskelsbehandling, hvis anvendelsen af alder eller handicap i forbindelse med det pågældende produkt er en afgørende faktor ved en risikovurdering baseret på relevante og nøjagtige aktuarmæssige eller statistiske data.

7. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne i forbindelse med ydelse af finansielle tjenester beslutte at tillade forholdsmæssigt afpasset forskelsbehandling, hvis anvendelsen af alder eller handicap i forbindelse med det pågældende produkt er en afgørende faktor ved en risikovurdering baseret på relevante og nøjagtige aktuarmæssige eller statistiske data. Tjenesteyderen skal kunne påvise objektivt betydeligt større risici og sikre, at forskellen i behandling er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt mål, og at midlerne til at nå dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige.

De pågældende medlemsstater skal underrette Kommissionen og sikre, at nøjagtige data, der er relevante for brugen af alder og handicap som en bestemmende aktuarmæssig faktor, indsamles, offentliggøres og opdateres regelmæssigt. Disse medlemsstater skal gennemgå deres beslutning fem år efter gennemførelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, herunder bolig, som er tilgængelige for offentligheden.

d) adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, herunder bolig og transport, som er tilgængelige for offentligheden.

Begrundelse

Dette præciserer direktivets anvendelsesområde for at gøre det klart, at transport er inkluderet.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på at sikre, at princippet om ligebehandling af handicappede overholdes:

1. Med henblik på at sikre, at princippet om ligebehandling af handicappede overholdes, idet handicap skal forstås i lyset af FN's konvention om handicappedes rettigheder, og mennesker med kroniske sygdomme også er omfattet:

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Det forudsættes, at der indføres de nødvendige foranstaltninger, herunder ved rimelige ændringer og tilpasninger, så handicappede gives reel og lige adgang til social beskyttelse, sociale goder, sundhedsydelser og uddannelse samt adgang til og levering af varer og tjenester, herunder bolig og transport, som er tilgængelige for offentligheden. Sådanne foranstaltninger bør ikke medføre en uforholdsmæssig stor byrde eller kræve grundlæggende ændringer på de pågældende områder inden for social beskyttelse, sociale goder, sundhedsydelser, uddannelse eller varer eller tjenester eller kræve, at der stilles alternativer hertil til rådighed.

a) Det forudsættes, at der indføres de nødvendige foranstaltninger, herunder ved rimelige ændringer og tilpasninger, så handicappede gives reel og lige adgang til social beskyttelse, sociale goder, sundhedsydelser og uddannelse samt adgang til og levering af varer og tjenester, herunder bolig, telekommunikation og elektronisk kommunikation, information, herunder information i tilgængelige formater, finansielle tjenester, kultur og fritid, bygninger, som er åbne for offentligheden, transportformer og andre offentlige pladser og faciliteter. Hvis gældende praksis, politikker eller procedurer medfører forskelsbehandling, skal der træffes foranstaltninger, således at denne virkning ophører. Sådanne foranstaltninger bør ikke medføre en uforholdsmæssig stor byrde eller kræve grundlæggende ændringer på arten af de pågældende varer, tjenester, handel, erhverv eller virksomhed. En ændring er grundlæggende, hvis den ændrer varerne eller tjenesteydelserne eller arten af handel, erhverv eller virksomhed i det omfang, at leverandøren af varerne eller tjenesterne reelt leverer en helt anden slags varer eller tjenester.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Uanset forpligtelsen til at sikre reel og lige adgang, og hvis det er nødvendigt i et bestemt tilfælde, skal der foretages tilpasninger i rimeligt omfang, medmindre dette ville medføre en uforholdsmæssig stor byrde.

udgår

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) Med henblik på stk. 1, omfatter effektiv ikkediskriminerende adgang, identificering og fjernelse af hindringer og barrierer, hvad enten de er holdningsmæssige eller miljømæssige, og forebyggelse af nye hindringer og barrierer, der hæmmer handicappedes adgang til varer, tjenester og faciliteter, der er til rådighed for offentligheden, uanset hindringens, barrierens eller handicappets art. Under forbehold af bestemmelserne i dette direktiv, og uanset hvilke foranstaltninger der vælges til at fjerne hindringerne eller barriererne, skal der ydes effektiv ikkediskriminerende adgang for handicappede under de samme vilkår og betingelser som for personer uden handicap, hvor det er muligt, og handicappedes brug af hjælpemidler skal fremmes, herunder støtte til mobilitet og adgang, f. eks. anerkendte førerhunde eller andre ledsagehunde, hvor det er nødvendigt. Hvor der ikke kan gives effektiv ikkediskriminerende adgang på de samme vilkår og betingelser og med forbehold af bestemmelserne i dette direktiv, skal der gives et meningsfuldt alternativ for at sikre adgang.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af, om de nødvendige foranstaltninger til overholdelse af stk. 1 ville medføre en uforholdsmæssig stor byrde, tages der særlig hensyn til organisationens størrelse og ressourcer, dens art, de skønnede omkostninger, varernes og tjenesternes livscyklus og de mulige fordele ved forbedret adgang for handicappede. Hvis byrden i tilstrækkeligt omfang lettes gennem foranstaltninger, der er normale elementer i den pågældende medlemsstats ligebehandlingspolitik, anses den ikke for at være uforholdsmæssig stor.

2. Hvis byrden i tilstrækkeligt omfang lettes gennem foranstaltninger, der er normale elementer i den pågældende medlemsstats ligebehandlingspolitik, anses den ikke for at være uforholdsmæssig stor med henblik på stk. 1.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke bestemmelser i fællesskabslovgivningen eller national lovgivning om adgang til bestemte varer eller tjenester.

3. Dette direktiv berører ikke bestemmelser i fællesskabslovgivningen eller national lovgivning om adgang til bestemte varer eller tjenester. Men hvis det er muligt, træffer medlemsstaterne alle foranstaltninger til at opmuntre leverandører af tjenester og varer, navnlig færdigvarer, til at designe tilgængelige løsninger, f.eks. gennem offentlig udbudspraksis. Tilgængelige produkter og tjenester er designet, så de kan benyttes af alle brugere

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

Multipel diskrimination

 

1. Der er tale om multipel diskrimination, når en person diskrimineres på grundlag af to eller flere af de grunde, der fremgår af dette direktiv.

 

2. Medlemsstaterne sikrer, at midlerne til håndhævelse af forpligtelserne i henhold til dette direktiv er tilgængelige for alle personer, som mener, at de er ofre for multipel diskrimination.

 

3. Medlemsstaterne skal, i de tilfælde hvor det fastslås, at der foreligger flere grunde til diskriminationen, sikre, at en klage kun kan afvises med en begrundelse eller et andet forsvar, som finder anvendelse på alle de grunde, som klagen bygger på. Hvis der kun foreligger en enkelt grund, kan klagen afvises af en begrundelse eller et forsvar, som er relevant for denne grund.

Begrundelse

Denne ændring indfører en artikel om multipel diskrimination, som kun er omhandlet i betragtning 13 i Kommissionens meddelelse.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på at fremme princippet om ligebehandling tilskynder medlemsstaterne til en dialog med relevante berørte parter, særlig ngo'er, som i overensstemmelse med den nationale lovgivning og praksis har en legitim interesse i at bidrage til bekæmpelsen af forskelsbehandling af de grunde og på de områder, der er omfattet af dette direktiv.

Med henblik på at fremme princippet om ligebehandling tilskynder medlemsstaterne til en dialog med relevante berørte parter, særlig ngo'er, de pågældende civilsamfundsorganisationer, kirkerne, de religiøse, filosofiske og konfessionsløse organisationer, som i overensstemmelse med den nationale lovgivning og praksis har en legitim interesse i at bidrage til bekæmpelsen af forskelsbehandling af de grunde og på de områder, der er omfattet af dette direktiv.

Begrundelse

Eftersom ngo'erne udtrykkeligt inddrages i at fremme princippet om ligebehandling, bliver det ikke mindre nødvendigt også at nævne inddragelsen af civilsamfundsorganisationerne og kirkerne samt de religiøse, filosofiske og konfessionsløse organisationer, så det afspejler henholdsvis artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som ændret ved Lissabontraktaten.

PROCEDURE

Titel

Ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

Referencer

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Korresponderende udvalg

LIBE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

2.9.2008

 

 

 

Associeret/Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

23.10.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Elizabeth Lynne

6.10.2008

 

 

Behandling i udvalg

5.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

 

Dato for vedtagelse

21.1.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

11

7

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Françoise Castex, Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Viktória Mohácsi, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi, Anja Weisgerber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Adrian Manole

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (27.1.2009)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering
(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Rådgivende ordfører: Amalia Sartori

KORT BEGRUNDELSE

EU bygger på de fælles principper om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Den vigtige anerkendelse af hvert enkelt menneskes unikke karakter og dets ret til lige adgang til de muligheder, som livet giver, er et fælles element for alle de europæiske samfund, der har gjort mottoet "forenet i mangfoldighed" til et kernepunkt i deres fællesskab.

Det europæiske samfunds mangfoldighed udgør et centralt element i EU's kulturelle, politiske og sociale integration og skal respekteres, ligesom det er nødvendigt at bekæmpe forskelsbehandling, der udgør en trussel mod det europæiske samfunds grundlæggende værdier.

EU har en lang tradition for at gøre en indsats for at sikre ligebehandling af alle. Med Amsterdamtraktaten fik EU nye beføjelser til at gribe ind over for en hvilken som helst forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Hvad angår forskelsbehandling på arbejdspladsen eksisterer der allerede en lovgivning og en beskyttelse på europæisk plan. Når dette direktiv er blevet vedtaget, vil det supplere gennemførelsesprocessen for EF-traktatens artikel 13 ved at udvide anvendelsesområdet for forbuddet mod forskelsbehandling til at gælde for enhver form for forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse og køn og bringe en eventuel opfattelse af, at der eksisterer et beskyttelseshierarki, til ophør.

Med hensyn til det specifikke interessefelt hos Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed kræver opnåelsen af denne ambitiøse målsætning inden for dets kompetenceområder en omfattende indsats, eftersom de nationale traditioner og strategier på området for f.eks. sundhedsydelser eller social sikring, lader til at være mere forskellige end på de områder, der vedrører beskæftigelse.

Selv om der er sket fremskridt, er det europæiske retsgrundlag, der gør det muligt at bekæmpe forskelsbehandling, stadig ufuldstændigt. Nogle medlemsstater har truffet foranstaltninger, der - foruden de bestemmelser, der allerede eksisterer på beskæftigelsesområdet - forbyder en hvilken som helst forskelsbehandling på grund af alder, seksuel orientering, handicap, religion eller tro, men som det er nu, eksisterer der ikke et ensartet minimumsniveau, når det gælder hensyntagen til dette aspekt og beskyttelse. På trods af disse mangler råder EU dog over et af de mest udviklede retsgrundlag i verden hvad angår bekæmpelse af forskelsbehandling.

Det er først og fremmest borgerne, der beder om en kraftigere indsats mod forskelsbehandling. De forventer, at man i stadig større grad gør en fælles indsats på området - ud over det, der allerede specifikt er taget højde for - og inden for forskellige sektorer såsom sundhedsydelser, hvor der stadig er store forskelle mellem medlemsstaterne, og hvor forskelsbehandlingen ofte går ud over sårbare grupper, også inden for samme medlemsstat.

I et EU, der er nået så langt på mange områder, bliver man stadigvæk negativt overrasket over manglen på fælles bestemmelser for handicap, vold og seksuelt misbrug og manglen på en passende anerkendelse af grundlæggende rettigheder, som man i et moderne samfund ikke må undlade at beskytte ved lov.

At bekæmpe forskelsbehandling er ensbetydende med at investere i bevidstheden om et samfund, der udvikler sig ved hjælp af integration, men som for at skabe denne integration er nødt til at investere i uddannelse, information og udbredelse af bedste praksis, hvor man i borgernes og alles interesse leder efter et retfærdigt kompromis og en fælles balance mellem de omfattende og mangeartede forskelligheder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) I henhold til artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union bygger Unionen på principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet, der alle er principper, som medlemsstaterne har til fælles, og den respekterer de grundlæggende rettigheder, således som de garanteres ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, som generelle principper for fællesskabsretten.

(1) I henhold til artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union bygger Unionen på principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet, der alle er principper, som medlemsstaterne har til fælles, og den respekterer de grundlæggende rettigheder, således som de garanteres ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, som generelle principper for fællesskabsretten. I henhold til artikel 13 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som giver Rådet beføjelse til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling, sammenholdt med artikel 152 i samme traktat, er det nødvendigt at fremme en systematisk integration af aspekterne ikke-forskelsbehandling og lige muligheder i alle politikker, navnlig inden for rammerne af de eksisterende koordineringsmekanismer for beskæftigelse, social integration, undervisning, uddannelse og folkesundhed.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Der bør lægges lige stor vægt på mental og fysisk sundhed, eftersom førstnævnte er forbundet med hjerte-karsygdomme, kræft og diabetes som følge af narkotikamisbrug og afhængighed.

 

Personer med alvorlige mentale sundhedsproblemer er mest udsat for social stigmatisering, fattigdom, begrænsede boligmuligheder og vanskeligheder vedrørende adgang til sundhedsydelser, og mentale sygdomme som f.eks. depression eller angst bidrager til at øge omkostninger grundet tabt arbejdsevne.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) Fysisk og mental sundhed og velbefindende er vigtigt for folks livskvalitet og for samfundet og er væsentlige faktorer for opnåelsen af målsætningerne i EU's Lissabonstrategi.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Borgerne forventer en større fælles indsats på sundhedsområdet, og der er stadig store forskelle i sundhedsplejen, både mellem medlemsstaterne og inden for de enkelte medlemsstater, ligesom der eksisterer områder, hvor medlemsstaterne ikke selv kan gøre en effektiv indsats. Ud fra dette synspunkt er det nødvendigt med en større indsats fra EU's side, der indebærer muligheden for en fælles sundhedspolitik, der svarer til borgernes interesser.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) Adgang til sundhedsydelser er en grundlæggende rettighed, som er stadfæstet i artikel 35 i EU's charter om grundlæggende rettigheder1, og det er den vigtigste opgave for de offentlige myndigheder i medlemsstaterne at give alle lige adgang til et sundhedssystem af høj kvalitet.

 

__________

1 EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b) Det europæiske samfunds mangfoldighed udgør et centralt element i EU's kulturelle, politiske og sociale integration og skal respekteres.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4c) Et godt helbred er af afgørende betydning for det fysiske og psykiske velbefindende. Foruden de biologiske forskelle har navnlig socioøkonomiske uligheder, miljø og adgang til uddannelse, viden og information en stærk indflydelse på folkesundheden. Borgernes rettigheder og borgerens ansvar for deres egen sundhed er af grundlæggende betydning, og det gør det vigtigt at fremme sundhedskompetenceprogrammer og opmuntre alle dele af samfundet til at føre en sund livsstil. De initiativer, der tager sigte på at mindske forskellene mellem sundhedssystemerne, bør omfatte målrettede sundhedsfremmende foranstaltninger og information til offentligheden.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4d) Vold mod kvinder, sexslaveri og prostitution er nogle af de vigtigste sundhedsproblemer, der rammer kvinder. Selv om vold mod kvinder er et særlig udbredt problem, tages der ikke højde for dette sundhedsspørgsmål i lægernes uddannelse og praksis.

 

Verdenssundhedsorganisationen anslår, at mindst en femtedel af alle verdens kvinder har været udsat for fysisk eller psykisk misbrug i løbet af deres liv. Bekæmpelse af seksuelt misbrug og vold mod kvinder skal være et prioriteret område i Fællesskabets indsats, ikke mindst i form af specifikke foranstaltninger inden for folkesundhed.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Lovgivningen bør derfor forbyde forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering også på en række områder uden for arbejdsmarkedet, herunder social beskyttelse, uddannelse og adgang til varer og tjenester, herunder bolig. Den bør sikre, at der gives lige adgang for handicappede på de områder, der er omfattet.

(9) Lovgivningen bør derfor forbyde forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering også på en række områder uden for arbejdsmarkedet, herunder social beskyttelse, uddannelse og adgang til varer og tjenester, herunder bolig og sundhedsydelser. Den bør sikre, at der gives lige adgang for handicappede på de områder, der er omfattet.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Forskelsbehandling skal forstås som afvisning af lægehjælp udelukkende på grundlag af alder.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Når Fællesskabet gennemfører princippet om ligebehandling uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, bør det i henhold til EF-traktatens artikel 3, stk. 2, tilstræbe at fjerne uligheder og at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, da kvinder ofte er ofre for multipel diskrimination.

(13) Når Fællesskabet gennemfører princippet om ligebehandling uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, bør det i henhold til EF-traktatens artikel 3, stk. 2, tilstræbe at fjerne uligheder og at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, da kvinder ofte er ofre for multipel diskrimination. I den forbindelse er det nødvendigt at udvide beskyttelsen, så den også omfatter fænomenet forskelsbehandling på flere forskellige grundlag.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) Medlemsstaterne bør støtte partnerskaber for personer med indlæringsvanskeligheder og/eller mentale sundhedsproblemer for at udbrede kendskabet til deres rettigheder, fremlægge forslag til forbedrede tjenester og lette adgangen til information om ny medicin og innovative behandlingsformer.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Forbuddet mod forskelsbehandling bør ikke være til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller vedtager foranstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper for en gruppe af personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder eller seksuel orientering. Sådanne foranstaltninger kan gøre det muligt at oprette organisationer af personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder eller seksuel orientering, når deres hovedmål er at fremme disse personers særlige behov.

(21) Forbuddet mod forskelsbehandling bør ikke være til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller vedtager foranstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper for en gruppe af personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder eller seksuel orientering. Fællesskabslovgivningen om ikke-forskelsbehandling forhindrer ikke medlemsstaterne i at fastholde eller vedtage specifikke foranstaltninger, som tager sigte på at forebygge eller opveje ulemper forbundet med forskelsbehandling af årsager, der er omfattet af beskyttelse. Sådanne foranstaltninger kan gøre det muligt at oprette organisationer af personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder eller seksuel orientering, når deres hovedmål er at fremme disse personers særlige behov.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Effektiv gennemførelse af princippet om ligebehandling forudsætter passende retsbeskyttelse mod repressalier.

(25) Effektiv gennemførelse af princippet om ligebehandling forudsætter passende retsbeskyttelse mod repressalier. En effektiv retsbeskyttelse af de individuelle rettigheder skal være ledsaget af et aktivt fremme af ikke-forskelsbehandling og lige muligheder.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30a) Det er hver enkelt medlemsstats ansvar at sikre alle borgerne gode sundhedsbetingelser. For at nå dette mål er det dog nødvendigt med et samarbejde mellem medlemsstaterne, EU-institutionerne, de lokale myndigheder, de internationale organisationer og borgerne.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 30 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30b) Levering af sundhedsydelser kræver effektiv politisk støtte på alle områder og på alle niveauer, både i medlemsstaterne, i EU og på globalt niveau. I betragtning af at der er nye sundhedstrusler, som ofte har grænseoverskridende karakter, såsom pandemier, nye smitsomme sygdomme og biologisk krigsførelse samt konsekvenserne af klimaændringerne og globaliseringen, navnlig for fødevarer og migration, bør sundhedsspørgsmålet endvidere tages op som et væsentligt politisk spørgsmål i Lissabontraktatens og Lissabonstrategiens ånd, og det bør integreres i alle EU's relevante politikområder.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31a) Det er nødvendigt med en passende information om den eksisterende lovgivning for at gøre det muligt for de potentielle ofre for forskelsbehandling reelt at anvende denne lovgivning, og for at arbejdsgiverne, tjenesteyderne og myndighederne bliver informeret om deres forpligtelser. Kendskabet til lovgivningen om ikke-forskelsbehandling er dog stadig begrænset. Kommissionen skal fremme og støtte uddannelses- og informationsforanstaltninger vedrørende den eksisterende lovgivning, som navnlig bør henvende sig til de vigtigste berørte parter, bl.a. de organer, der behandler ligestillingsspørgsmål, dommere, jurister, ngo'er og arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 2 a - stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Definitioner

 

1. Ved handicappede forstås personer med permanent nedsatte fysiske, mentale, intellektuelle eller sensoriske evner, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt ud og effektivt at deltage i samfundet på lige fod med andre.

Begrundelse

Definitionen af handicappede skal være den samme i alle medlemsstater for at sikre ligebehandling. Derfor bør definitionen af handicappede i direktivet svare til den, som man anvender i FN-konventionen om handicappedes rettigheder.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 2 a - stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2. Ved "universelt design" forstås udformning af produkter, miljøer, programmer og tjenester, som i videst muligt omfang kan anvendes af alle, uden at der er behov for tilpasning eller specielle design. "Universelt design" udelukker ikke hjælpemidler til særlige grupper af handicappede, hvor der er behov herfor.

Begrundelse

For at sikre at handicappede har en reel og ikke-diskriminerende adgang til almindeligt forekommende varer, bør man fremme varer, der egner sig til alle. Derfor bør man tilføje direktivet en definition af 'universelt design", der svarer definitionen i FN-konventionen om handicappedes rettigheder.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 4 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Det forudsættes, at der indføres de nødvendige foranstaltninger, herunder ved rimelige ændringer og tilpasninger, så handicappede gives reel og lige adgang til social beskyttelse, sociale goder, sundhedsydelser og uddannelse samt adgang til og levering af varer og tjenester, herunder bolig og transport, som er tilgængelige for offentligheden. Sådanne foranstaltninger bør ikke medføre en uforholdsmæssig stor byrde eller kræve grundlæggende ændringer på de pågældende områder inden for social beskyttelse, sociale goder, sundhedsydelser, uddannelse eller varer eller tjenester eller kræve, at der stilles alternativer hertil til rådighed.

a) Det forudsættes, at der indføres de nødvendige foranstaltninger, herunder ved rimelige ændringer og tilpasninger, så handicappede høres vedrørende deres plejebehov og gives reel og lige adgang til social beskyttelse, sociale goder, sundhedsydelser og uddannelse samt adgang til og levering af varer og tjenester, herunder bolig og transport, som er tilgængelige for offentligheden. Sådanne foranstaltninger bør ikke medføre en uforholdsmæssig stor byrde eller kræve grundlæggende ændringer på de pågældende områder inden for social beskyttelse, sociale goder, sundhedsydelser, uddannelse eller varer eller tjenester eller kræve, at der stilles alternativer hertil til rådighed.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 4 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstaterne bør være særlig opmærksomme på handicappedes muligheder for at benytte sig af elektroniske tjenester.

Begrundelse

Offentlige tjenester flytter i stigende grad over på det elektroniske net, uden at vi har en reel viden om specialgruppernes muligheder for at benytte sig af disse ydelser. Vi må af al magt forhindre, at handicappede udelukkes af vidensamfundet.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Ligebehandling i sundhedssystemerne

 

1. Med forbehold for subsidiaritetsprincippet og medlemsstaternes beføjelser på området for at sikre respekten for princippet om ligebehandling af alle:

 

a) er det nødvendigt at lægge vægt på sygdomsforebyggelsesstrategier. I de forebyggende foranstaltninger, der bygger på videnskabelige data, bør der bl.a. tages højde for kønsaspekterne samt for de yderligere faktorer, der skaber ulighed

 

b) bør medlemsstaterne inden for alle sundheds- og lægetjenester anvende kønsopdelte statistikker og data

 

c) bør man inden for medicinsk forskning og udviklingen af nye lægemidler øge bevidstheden om kvinders og mænds forskellige fysiske karakteristika og skabe større viden om forskellene i lægemidlernes virkning

 

d) er det nødvendigt, at de politiske strategier på sundhedsområdet tager højde for eksistensen af miljøfaktorer, der har særlig indflydelse på sundheden hos sårbare grupper såsom gravide eller ammende kvinder, børn, unge piger og handicappede, hvis sundhed navnlig kompromitteres af farlige miljøfaktorer.

 

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at borgernes rettigheder og borgernes ansvar for deres egen sundhed fremmes og beskyttes, bl.a. ved at fremme sundhedskompetenceprogrammer og opfordre alle dele af samfundet til at føre en sund livsstil.

 

3. Kommissionen skal fremme særlige uddannelsesprogrammer for medicinsk og paramedicinsk personale.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 10 - stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen fremmer uddannelses-, videreuddannelses- og informationsforanstaltninger med hensyn til den eksisterende lovgivning, navnlig rettet mod de vigtigste berørte parter.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på at fremme princippet om ligebehandling tilskynder medlemsstaterne til en dialog med relevante berørte parter, særlig ngo'er, som i overensstemmelse med den nationale lovgivning og praksis har en legitim interesse i at bidrage til bekæmpelsen af forskelsbehandling af de grunde og på de områder, der er omfattet af dette direktiv.

Med henblik på at fremme princippet om ligebehandling tilskynder medlemsstaterne til en dialog med relevante berørte parter, særlig med de brancheorganisationer, der repræsenterer medicinsk og paramedicinsk personale, samt ngo'er, som i overensstemmelse med den nationale lovgivning og praksis har en legitim interesse i at bidrage til bekæmpelsen af forskelsbehandling af de grunde og på de områder, der er omfattet af dette direktiv.

 

Kommissionen indsamler, analyserer og udbreder objektive, sammenlignelige, pålidelige og relevante oplysninger, herunder forskningsresultater og de bedste praksisser, der er tilgængelige.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og de nationale ligebehandlingsorganer meddeler senest den […] og hvert femte år herefter Kommissionen alle oplysninger, denne har brug for til at udarbejde en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette direktiv.

1. Medlemsstaterne og de nationale ligebehandlingsorganer meddeler senest den […] og hvert femte år, i samråd med Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, herefter Kommissionen alle oplysninger, denne har brug for til at udarbejde en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette direktiv.

2. I Kommissionens rapport skal der i relevant omfang tages hensyn til arbejdsmarkedets parters og relevante ikke-statslige organisationers synspunkter samt synspunkter fremsat af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder. I overensstemmelse med princippet om lige muligheder for mænd og kvinder skal rapporten bl.a. indeholde en evaluering af virkningen for kvinder og mænd af de foranstaltninger, der er truffet. På baggrund af de modtagne oplysninger skal rapporten om nødvendigt indeholde forslag med henblik på revision og ajourføring af direktivet.

2. I Kommissionens rapport skal der i relevant omfang tages hensyn til arbejdsmarkedets parters og relevante ikke-statslige organisationers synspunkter samt synspunkter fremsat af Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder. I overensstemmelse med princippet om lige muligheder for mænd og kvinder skal rapporten bl.a. indeholde en evaluering af virkningen for kvinder og mænd af de foranstaltninger, der er truffet, navnlig hvad angår de i artikel 3 omtalte områder. På baggrund af de modtagne oplysninger skal rapporten om nødvendigt indeholde forslag med henblik på revision og ajourføring af direktivet.

PROCEDURE

Titel

Ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

Referencer

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Korresponderende udvalg

LIBE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

2.9.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Amalia Sartori

7.10.2008

 

 

Behandling i udvalg

1.12.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

3

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews

UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (20.1.2009)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering
(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Rådgivende ordfører: Lissy Gröner

KORT BEGRUNDELSE

Med forslaget til direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering vil Kommissionen supplere EU-lovgivningen for ligestilling yderligere.

Med Amsterdamtraktaten fra 1997, navnlig indførelsen af EF-traktatens artikel 13, fik EU nye muligheder for at udforme en politik for lige muligheder. Som følge heraf er der i de seneste år trådt fire direktiver i kraft, som beskæftiger sig med

-    ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv[1]

-    ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår[2]

-    gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse[3]

-    gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser[4].

Heri er der allerede defineret en lang række vigtige begreber og grundregler til gennemførelse af princippet om ligebehandling. Dette gælder f.eks. for begreberne "direkte og indirekte forskelsbehandling", "chikane", "uønsket optræden" og "instruktion om forskelsbehandling" og princippet om omvendt bevisbyrde fra sagsøger til sagsøgte i retssager, afskrækkende, men rimelige sanktioner eller beskyttelse mod viktimisering (ugunstig behandling af ofre for forskelsbehandling, der har anlagt sag eller taget retlige skridt). Disse grundlæggende bestemmelser genoptages også i dette forslag til direktiv.

I dette forslag drejer det sig om at udvide princippet om ligebehandling til følgende områder i samfundslivet:

-    social beskyttelse, herunder social sikring og sundhedsydelser

-    sociale goder

-    adgang til varer og tjenester, herunder bolig, som er tilgængelige for offentligheden.

Ordføreren for udtalelsen opfordrer til vedtagelse af følgende ændringer:

Forskelsbehandling på grund af køn

Forslaget har indtil nu ikke omfattet et vigtigt element, som er af afgørende betydning i ligestillingspolitikken på beskæftigelsesområdet og ved adgang til varer og tjenesteydelser: forbud mod forskelsbehandling på grund af køn. Ordføreren foreslår en tilsvarende udvidelse af direktivets gyldighedsområde.

Adgang til medier

Navnlig for handicappede er adgangen til medier stadig vanskelig. Ordføreren er af den opfattelse, at audiovisuelle tjenesteydere skal tage større hensyn til navnlig situationen for hørehæmmede. Digitale audiovisuelle tjenester giver teknisk set mulighed for f.eks. tekstning af tv-programmer. Denne opfattelse kom også til udtryk i Europa-Parlamentets erklæring om tekstning af alle public service-tv-udsendelser i EU[5] og bør medtages som eksplicit bestanddel i direktivet.

Adgang til uddannelse

Forslaget til direktiv understreger subsidiaritetsprincippet og dermed medlemsstaternes omfattende selvstændighed på uddannelsesområdet. Det bør dog understreges, at medlemsstaterne ved udformning af uddannelsespolitikken skal overholde det overordnede princip om ligebehandling ved adgang til uddannelse, også hvor forskelsbehandling er tilladt på grund af religion eller tro, navnlig på religiøse skoler.

Multipel forskelsbehandling

Multipel forskelsbehandling beskriver en situation, hvor der foregår diskrimination af flere adskilte grunde. Dette begreb skal medtages i direktivet.

Navnlig i retspraksis viser det sig, at der ikke tages tilstrækkelig højde for den virkelighed, som de berørte oplever ved klager i forbindelse med multipel forskelsbehandling i de fleste europæiske medlemsstater.

Undersøgelser viser, at kvinder fra minoritetsgrupper hyppigst er udsat for multipel forskelsbehandling. De samfundsmæssige realiteter kræver, at der træffes foranstaltninger, der gør det muligt at indbringe en sag for retten på grund af diskrimination på baggrund af både køn og handicap.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering eller køn

 

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de grundlæggende principper, som anerkendes i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I charterets artikel 10 anerkendes retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed; artikel 21 forbyder forskelsbehandling, herunder på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering; i artikel 26 anerkendes handicappedes ret til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi.

(3) I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de grundlæggende principper, som anerkendes i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I charterets artikel 10 anerkendes retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed; artikel 21 forbyder forskelsbehandling, herunder på grund af religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering eller køn; i artikel 26 anerkendes handicappedes ret til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi.

 

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Lovgivningen bør derfor forbyde forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering også på en række områder uden for arbejdsmarkedet, herunder social beskyttelse, uddannelse og adgang til varer og tjenester, herunder bolig. Den bør sikre, at der gives lige adgang for handicappede på de områder, der er omfattet.

(9) Lovgivningen bør derfor forbyde forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering eller køn også på en række områder uden for arbejdsmarkedet, herunder social beskyttelse, uddannelse og adgang til varer og tjenester, herunder bolig, samt adgang til medier. Den bør sikre, at der gives lige adgang for handicappede på de områder, der er omfattet.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Forbuddet mod forskelsbehandling bør ikke være til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller vedtager foranstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper for en gruppe af personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder eller seksuel orientering. Sådanne foranstaltninger kan gøre det muligt at oprette organisationer af personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder eller seksuel orientering, når deres hovedmål er at fremme disse personers særlige behov.

(21) Forbuddet mod forskelsbehandling bør ikke være til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller vedtager foranstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper for en gruppe af personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder, seksuel orientering eller køn. Sådanne foranstaltninger kan gøre det muligt at oprette organisationer af personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder, seksuel orientering eller køn, når deres hovedmål er at fremme disse personers særlige behov.

 

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Personer, som udsættes for forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, bør sikres den fornødne retsbeskyttelse. For at sikre en mere effektiv retsbeskyttelse bør foreninger, organisationer og andre juridiske personer have beføjelse til at indtræde som part i en sag, herunder på vegne af eller til støtte for ethvert offer for forskelsbehandling, uden at nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten derved tilsidesættes.

(23) Personer, som udsættes for forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering eller køn, bør sikres den fornødne retsbeskyttelse. For at sikre en mere effektiv retsbeskyttelse bør foreninger, organisationer og andre juridiske personer have beføjelse til at indtræde som part i en sag, herunder på vegne af eller til støtte for ethvert offer for forskelsbehandling, uden at nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten derved tilsidesættes.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) Reglerne om bevisbyrde bør tilpasses, når der umiddelbart synes at foreligge en sag om forskelsbehandling, og bevisbyrden bør, for at princippet om ligebehandling kan anvendes effektivt, gå over til sagsøgte eller den indklagede, når der fremlægges beviser for en sådan forskelsbehandling. Sagsøgte eller den indklagede skal imidlertid ikke fremlægge bevis for, at sagsøgeren eller klageren tilhører en bestemt religion, har en bestemt tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

(24) Reglerne om bevisbyrde bør tilpasses, når der umiddelbart synes at foreligge en sag om forskelsbehandling, og bevisbyrden bør, for at princippet om ligebehandling kan anvendes effektivt, gå over til sagsøgte eller den indklagede, når der fremlægges beviser for en sådan forskelsbehandling. Sagsøgte eller den indklagede skal imidlertid ikke fremlægge bevis for, at sagsøgeren eller klageren tilhører en bestemt religion, har en bestemt tro, handicap, alder, seksuel orientering eller køn.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I dette direktiv fastlægges, med henblik på i medlemsstaterne at gennemføre princippet om ligebehandling uden for området beskæftigelse og erhverv, en ramme for bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

I dette direktiv fastlægges, med henblik på i medlemsstaterne at gennemføre princippet om ligebehandling uden for området beskæftigelse og erhverv, en ramme for bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering eller køn.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) foreligger der indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med en bestemt religion eller tro, et bestemt handicap, personer, som tilhører en bestemt aldersgruppe, eller personer med en bestemt seksuel orientering, særlig ufordelagtigt i forhold til andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.

b) foreligger der indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med en bestemt religion eller tro, et bestemt handicap, personer, som tilhører en bestemt aldersgruppe, personer med en bestemt seksuel orientering eller et bestemt køn, særlig ufordelagtigt i forhold til andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) foreligger der multipel forskelsbehandling, når en person samtidig diskrimineres af to eller flere af de i artikel 1 anførte grunde og disse grunde kumulerer.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb) Såfremt der forskelsbehandles af flere af de i artikel 1 anførte grunde, kan en sådan forskelsbehandling kun retfærdiggøres under henvisning til alle de grunde, af hvilke der forskelsbehandles.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc) Fællesskabet er ved anvendelse af princippet om ligebehandling ifølge traktatens artikel 13 forpligtet til at bekæmpe multipel forskelsbehandling, der sker af flere af de i traktatens artikel 13 anførte grunde.

Begrundelse

FN's verdenskonference mod racisme i 2001 i Sydafrika satte sit stempel på begrebet multipel forskelsbehandling, der vedrører forskelsbehandling af flere grunde (f.eks. diskrimination af jødiske kvinder på grund af deres køn - kvindeligt - eller på grund af deres religion - jødisk - eller begge dele, eller diskrimination af en homoseksuel kurdisk mand på grund af hans etniske oprindelse - kurdisk - eller hans seksualitet - homoseksuel - eller begge dele.)

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) adgang til medier.

Begrundelse

Den Europæiske Union skal sikre, at alle borgere har samme adgang til informationer, medier, uddannelse og kulturgoder. (Se også skriftlig erklæring 0099/2007 om tekstning af alle public service-tv-udsendelser i EU.)

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes ansvar for tilrettelæggelsen af deres uddannelsessystemer og indholdet af og aktiviteter i undervisningen, herunder undervisning for personer med særlige behov. Medlemsstaterne kan give mulighed for ulige behandling ved adgang til uddannelsesinstitutioner baseret på religion eller tro.

3. Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes ansvar for tilrettelæggelsen af deres uddannelsessystemer og indholdet af og aktiviteter i undervisningen, herunder undervisning for personer med særlige behov. Dog må der ikke forskelsbehandles med hensyn til adgang til uddannelse. Medlemsstaterne kan give mulighed for ulige behandling ved adgang til uddannelsesinstitutioner baseret på religion eller tro.

Begrundelse

Den Europæiske Union skal sikre, at alle borgere har samme adgang til informationer, medier, uddannelse og kulturgoder. (Se også skriftlig erklæring 0099/2007 om tekstning af alle public service-tv-udsendelser i EU.)

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at sikre fuld ligestilling i praksis er princippet om ligebehandling ikke til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder eller vedtager særforanstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper knyttet til religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

For at sikre fuld ligestilling i praksis er princippet om ligebehandling ikke til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder eller vedtager særforanstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper knyttet til religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering eller køn.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der mener sig krænket, fordi princippet om ligebehandling tilsidesættes i forhold til den pågældende, kan indgive klage til retslige og/eller administrative instanser, herunder, hvor de finder det hensigtsmæssigt, til forligsinstanser, med henblik på håndhævelse af forpligtelserne i henhold til dette direktiv, selv efter at det forhold, hvori forskelsbehandlingen angiveligt har fundet sted, er ophørt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der mener sig krænket, fordi princippet om ligebehandling tilsidesættes i forhold til den pågældende, kan indgive klage til retslige og/eller administrative instanser, herunder, hvor de finder det hensigtsmæssigt, til forligsinstanser, med henblik på håndhævelse af forpligtelserne i henhold til dette direktiv, selv efter at det forhold, hvori forskelsbehandlingen angiveligt har fundet sted, er ophørt. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke forekommer nogen særskilt behandling af de enkelte grunde til forskelsbehandling.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere organer til fremme af ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Sådanne organer kan være en del af institutioner, der har til opgave på nationalt plan at forsvare menneskerettighederne eller beskytte enkeltpersoners rettigheder, herunder rettigheder i henhold til fællesskabslovgivningen, bl.a. direktiv 2000/43/EF og 2004/113/EF.

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere organer til fremme af ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering eller køn. Sådanne organer kan være en del af institutioner, der har til opgave på nationalt plan at forsvare menneskerettighederne eller beskytte enkeltpersoners rettigheder, herunder rettigheder i henhold til fællesskabslovgivningen, bl.a. direktiv 2000/43/EF og 2004/113/EF.

PROCEDURE

Titel

Ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

Referencer

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Korresponderende udvalg

LIBE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

2.9.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Lissy Gröner

15.9.2008

 

 

Behandling i udvalg

1.12.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.1.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise og Tomáš Zatloukal

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Gyula Hegyi, Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska og Cornelis Visser

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Maria Berger

UDTALELSE fra Retsudvalget (13.2.2009)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering
(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Rådgivende ordfører: Monica Frassoni

KORT BEGRUNDELSE

Nærværende forslag til direktiv fastlægger de generelle rammer for bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af religion eller personlig tro, handicap, alder eller seksuel orientering med det formål at indføre princippet om ligebehandling i medlemsstaterne også uden for arbejdsmarkedet. Forslaget bygger på direktiv 2000/43/EF, 2000/78/EF og 2004/113/EF og fastlægger et ensartet minimumsniveau for beskyttelse i EU af de mennesker, der er ofre for forskelsbehandling.

Med denne udtalelse foretages der blot nogle præciseringer og ændres intet væsentligt i direktivforslagets indhold. Ordføreren mener dog, at direktivforslagets artikel 3, stk. 2, er problematisk, eftersom der her står, at "dette direktiv ikke berører national ret vedrørende civilstand eller familiemæssig status, herunder reproduktive rettigheder", hvorved en klar sondring mellem fællesskabslovgivning og national lovgivning udelades. Desuden er udtrykket "reproduktive rettigheder" uheldigt. Det korresponderende udvalg har anmodet Parlamentets Juridiske Tjeneste om en juridisk udtalelse om begge de nævnte spørgsmål. Denne udtalelse er stadig under udarbejdelse. Ordføreren vil følge opmærksomt med i det korresponderende udvalgs drøftelser om disse spørgsmål.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Det forudsættes, at der indføres de nødvendige foranstaltninger, herunder ved rimelige ændringer og tilpasninger, så handicappede gives reel og lige adgang til social beskyttelse, sociale goder, sundhedsydelser og uddannelse samt adgang til og levering af varer og tjenester, herunder bolig og transport, som er tilgængelige for offentligheden. Sådanne foranstaltninger bør ikke medføre en uforholdsmæssig stor byrde eller kræve grundlæggende ændringer på de pågældende områder inden for social beskyttelse, sociale goder, sundhedsydelser, uddannelse eller varer eller tjenester eller kræve, at der stilles alternativer hertil til rådighed.

a) Det forudsættes, at der indføres de nødvendige foranstaltninger, herunder ved rimelige ændringer og tilpasninger, så handicappede gives reel og lige adgang til social beskyttelse, sociale goder, sundhedsydelser og uddannelse. Sådanne foranstaltninger bør ikke medføre en uforholdsmæssig stor byrde eller kræve grundlæggende ændringer på de pågældende områder inden for social beskyttelse, sociale goder, sundhedsydelser, uddannelse eller varer eller tjenester eller kræve, at der stilles alternativer hertil til rådighed.

Begrundelse

Det er ikke rimeligt på forhånd at regne med, at der træffes alle nødvendige byggeforanstaltninger. Navnlig kan det ikke vurderes, hvilke foranstaltninger der udgør en uforholdsmæssig stor byrde. Med artikel 4, stk. 1, skabes der ikke nogen retssikkerhed i så henseende.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der mener sig krænket, fordi princippet om ligebehandling tilsidesættes i forhold til den pågældende, kan indgive klage til retslige og/eller administrative instanser, herunder, hvor de finder det hensigtsmæssigt, til forligsinstanser, med henblik på håndhævelse af forpligtelserne i henhold til dette direktiv, selv efter at det forhold, hvori forskelsbehandlingen angiveligt har fundet sted, er ophørt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der mener sig krænket, fordi princippet om ligebehandling tilsidesættes i forhold til den pågældende, reelt kan indgive klage til retslige og/eller administrative instanser, herunder, hvor de finder det hensigtsmæssigt, til forligsinstanser, med henblik på håndhævelse af forpligtelserne i henhold til dette direktiv, selv efter at det forhold, hvori forskelsbehandlingen angiveligt har fundet sted, er ophørt.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og de relevante bestemmelser, der allerede finder anvendelse, på hele deres område bringes til de berørte personers kendskab ved hjælp af egnede midler.

Medlemsstaterne sikrer, at de bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og de relevante bestemmelser, der allerede finder anvendelse, på hele deres område bringes til de berørte personers kendskab ved hjælp af egnede midler, herunder internettet.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Artikel 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 12

udgår

Organer til fremme af ligebehandling

 

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere organer til fremme af ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Sådanne organer kan være en del af institutioner, der har til opgave på nationalt plan at forsvare menneskerettighederne eller beskytte enkeltpersoners rettigheder, herunder rettigheder i henhold til fællesskabslovgivningen, bl.a. direktiv 2000/43/EF og 2004/113/EF.

 

2. Medlemsstaterne sikrer, at disse organer også har kompetence til at:

 

– bistå ofre for forskelsbehandling med at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, jf. artikel 7, stk. 2

 

– indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling

 

– offentliggøre uvildige rapporter og fremsætte henstillinger om ethvert spørgsmål vedrørende forskelsbehandling.

 

Begrundelse

Kommissionens forslag er i strid med subsidiaritetsprincippet. Det påhviler medlemsstaterne at træffe de foranstaltninger, som fremmer gennemførelsen af princippet om ligebehandling. Derfor skal medlemsstaterne selv afgøre, om og i hvor vid udstrækning de vil udpege et eller flere organer til fremme af ligebehandling.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og de nationale ligebehandlingsorganer meddeler senest den […] og hvert femte år herefter Kommissionen alle oplysninger, denne har brug for til at udarbejde en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette direktiv.

1. Medlemsstaterne meddeler senest den […] og hvert femte år herefter Kommissionen alle oplysninger, denne har brug for til at udarbejde en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette direktiv.

Begrundelse

Kommissionens forslag er i strid med subsidiaritetsprincippet. Det påhviler medlemsstaterne at træffe de foranstaltninger, som fremmer gennemførelsen af princippet om ligebehandling. Det er derfor medlemsstaterne, der skal sende Kommissionen oplysninger med henblik på nævnte rapport..

PROCEDURE

Titel

Ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

Referencer

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Korresponderende udvalg

LIBE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

23.9.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Monica Frassoni

22.9.2008

 

 

Behandling i udvalg

20.1.2009

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

0

0

 

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alin Lucian Antochi, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland og Jaroslav Zvěřina

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner og Georgios Papastamkos

UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (11.2.2009)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering
(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Rådgivende ordfører: Donata Gottardi

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering eller køn

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de grundlæggende principper, som anerkendes i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I charterets artikel 10 anerkendes retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed; artikel 21 forbyder forskelsbehandling, herunder på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering; i artikel 26 anerkendes handicappedes ret til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi.

(3) I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de grundlæggende principper, som anerkendes i bl.a. artikel 9 og 10 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og i bl.a. artikel 10, artikel 12, stk. 2, og artikel 21 og 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Det europæiske handicapår i 2003, det europæiske år for lige muligheder for alle i 2007 og det europæiske år for interkulturel dialog i 2008 har tydeligt vist, at der fortsat finder forskelsbehandling sted, men også, at der er fordele ved mangfoldighed.

(4) Det europæiske handicapår i 2003, det europæiske år for lige muligheder for alle i 2007 og det europæiske år for interkulturel dialog i 2008 har tydeligt vist, at der fortsat finder direkte og indirekte, multipel og tilknytningsbegrundet forskelsbehandling sted, men også, at der er fordele ved mangfoldighed.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Fællesskabet har vedtaget tre direktiver med EF-traktatens artikel 13, stk. 1, som retsgrundlag med henblik på at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder og seksuel orientering. Disse direktiver har vist, at lovgivning kan bruges til at bekæmpe forskelsbehandling. Med direktiv 2000/78/EF fastlægges der særlig en generel ramme for ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Der er dog stadig forskel på, i hvor høj grad og i hvilken form der i medlemsstaterne ydes beskyttelse mod forskelsbehandling af disse grunde uden for arbejdsmarkedet.

(8) Fællesskabet har vedtaget en række direktiver med EF-traktatens artikel 13, stk. 1, som retsgrundlag med henblik på at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder og seksuel orientering. Disse direktiver har vist, at lovgivning kan bruges til at bekæmpe forskelsbehandling. Med direktiv 2000/78/EF fastlægges der særlig en generel ramme for ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Der er dog stadig forskel på, i hvor høj grad og i hvilken form der i medlemsstaterne ydes beskyttelse mod forskelsbehandling af disse grunde uden for arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Fællesskabet har vedtaget tre direktiver med EF-traktatens artikel 13, stk. 1, som retsgrundlag med henblik på at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder og seksuel orientering. Disse direktiver har vist, at lovgivning kan bruges til at bekæmpe forskelsbehandling. Med direktiv 2000/78/EF fastlægges der særlig en generel ramme for ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Der er dog stadig forskel på, i hvor høj grad og i hvilken form der i medlemsstaterne ydes beskyttelse mod forskelsbehandling af disse grunde uden for arbejdsmarkedet.

(8) Fællesskabet har vedtaget tre direktiver med EF-traktatens artikel 13, stk. 1, som retsgrundlag med henblik på at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder, køn og seksuel orientering. Disse direktiver har vist, at lovgivning kan bruges til at bekæmpe forskelsbehandling. Med direktiv 2000/78/EF fastlægges der særlig en generel ramme for ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv uanset religion eller tro, handicap, alder, køn eller seksuel orientering. Der er dog stadig forskel på, i hvor høj grad og i hvilken form der i medlemsstaterne ydes beskyttelse mod forskelsbehandling af disse grunde uden for arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Lovgivningen bør derfor forbyde forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering også på en række områder uden for arbejdsmarkedet, herunder social beskyttelse, uddannelse og adgang til varer og tjenester, herunder bolig. Den bør sikre, at der gives lige adgang for handicappede på de områder, der er omfattet.

(9) Lovgivningen bør derfor forbyde direkte og indirekte, multipel og tilknytningsbegrundet forskelsbehandling samt forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering også på en række områder uden for arbejdsmarkedet, herunder social beskyttelse, uddannelse og adgang til varer og tjenester, f.eks. bolig og transport samt foreninger. Den bør sikre, at der gives lige adgang for personer med en særlig religion eller tro, et særligt handicap, en særlig alder eller en særlig seksuel orientering eller med en kombination af disse særlige karakteristika samt for personer, der har tilknytning til vedkommende, på de områder, der er omfattet.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes kompetence inden for uddannelse, social sikring og sundhedsydelser. Det bør heller ikke berøre medlemsstaternes vigtige rolle og vide skønsbeføjelser med hensyn til at levere, udlægge og tilrettelægge tjenesteydelser af almen økonomisk interesse.

(11) Målsætningen med dette direktiv er at bekæmpe forskelsbehandling og sikre inddragelses- og integrationsprocesserne. Dette bør ikke berøre medlemsstaternes kompetence inden for uddannelse, social sikring og sundhedsydelser. Det bør heller ikke berøre medlemsstaternes vigtige rolle og vide skønsbeføjelser med hensyn til at levere, udlægge og tilrettelægge tjenesteydelser af almen økonomisk interesse.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Forskelsbehandling indbefatter direkte og indirekte forskelsbehandling, chikane, instruktioner om at forskelsbehandle samt manglende tilpasninger i rimeligt omfang.

(12) Forskelsbehandling indbefatter direkte og indirekte, multipel eller tilknytningsbegrundet forskelsbehandling, chikane, seksuel chikane, instruktioner om at forskelsbehandle samt manglende tilpasninger i rimeligt omfang.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Forskelsbehandling kan ske på grund af en bestemt persons religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering eller en kombination af disse faktorer samt på grund af en bestemt persons eller en til denne person knyttet eller formodet knyttet persons formodede religion, tro, handicap, alder eller formodede seksuelle orientering.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Når Fællesskabet gennemfører princippet om ligebehandling uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, bør det i henhold til EF-traktatens artikel 3, stk. 2, tilstræbe at fjerne uligheder og at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, da kvinder ofte er ofre for multipel diskrimination.

(13) Når Fællesskabet gennemfører princippet om ligebehandling uanset religion eller tro, handicap, alder, køn eller seksuel orientering, bør det i henhold til EF-traktatens artikel 3, stk. 2, tilstræbe at fjerne uligheder og at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, da kvinder ofte er ofre for multipel og tilknytnings­begrundet diskrimination.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Det bør fortsat være de nationale retslige myndigheder eller andre kompetente organer, der i overensstemmelse med bestemmelserne i national ret eller praksis vurderer de faktiske forhold, som giver anledning til at formode, at der forekommer direkte eller indirekte forskelsbehandling. Disse bestemmelser kan bl.a. give mulighed for på grundlag af statistisk materiale eller på enhver anden måde at konstatere, om der foreligger indirekte forskelsbehandling.

(14) Det bør fortsat være de nationale retslige myndigheder, De Europæiske Fællesskabers Domstol eller andre kompetente organer, der i overensstemmelse med bestemmelserne i national ret eller praksis vurderer de faktiske forhold, som giver anledning til at formode, at der forekommer direkte eller indirekte, multipel og tilknytningsbegrundet forskelsbehandling. Disse bestemmelser kan bl.a. give mulighed for på grundlag af statistisk materiale eller på enhver anden måde at konstatere, om der foreligger indirekte forskelsbehandling.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Inden for bank- og forsikringsvirksomhed og i forbindelse med andre finansielle tjenester anvendes der aktuarmæssige faktorer og risikofaktorer i tilknytning til handicap og alder. Dette bør ikke betragtes som forskelsbehandling, hvis de pågældende faktorer må anses for at være afgørende for risikovurderingen.

(15) Inden for bank- og forsikringsvirksomhed og i forbindelse med andre finansielle tjenester anvendes der aktuarmæssige faktorer og risikofaktorer i tilknytning til handicap og alder. Dette bør ikke betragtes som forskelsbehandling udelukkende i de tilfælde, hvor de pågældende faktorer må anses for at være afgørende for risikovurderingen og ikke fører til uforholdsmæssig og uberettiget forskelsbehandling.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Enhver har frihed til at indgå aftaler, herunder frihed til at vælge en aftalepartner til en given transaktion. Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på økonomiske transaktioner foretaget af private, for hvem disse transaktioner ikke udgør en faglig eller erhvervsmæssig virksomhed.

udgår

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Når man forbyder forskelsbehandling, er det vigtigt at overholde andre grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder beskyttelse af privat- og familielivet og transaktioner i den forbindelse, religionsfriheden samt foreningsfriheden. Dette direktiv berører ikke national ret vedrørende civilstand eller familiemæssig status, herunder reproduktive rettigheder. Det berører heller ikke statens eller statslige organers eller uddannelsessektorens sekulære status.

(17) Når man forbyder forskelsbehandling, er det vigtigt at overholde andre grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder beskyttelse af privat- og familielivet, religionsfriheden samt foreningsfriheden. Dette direktiv berører ikke statens eller statslige organers eller uddannelsessektorens sekulære status. Dette direktiv gælder desuden for papirløse partnerskaber og registrerede partnerskaber, såfremt de er anerkendt i medlemsstaternes lovgivning, og for de sociale ydelser, der følger heraf.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Når man forbyder forskelsbehandling, er det vigtigt at overholde andre grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder beskyttelse af privat- og familielivet og transaktioner i den forbindelse, religionsfriheden samt foreningsfriheden. Dette direktiv berører ikke national ret vedrørende civilstand eller familiemæssig status, herunder reproduktive rettigheder. Det berører heller ikke statens eller statslige organers eller uddannelsessektorens sekulære status.

(17) Når man forbyder forskelsbehandling, er det vigtigt at overholde andre grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder beskyttelse af privat- og familielivet og transaktioner i den forbindelse, religionsfriheden, ytringsfriheden samt foreningsfriheden. Dette direktivs anvendelsesområde omfatter ikke national ret vedrørende civilstand eller familiemæssig status, herunder reproduktions- og adoptionsområderne og de rettigheder, der følger heraf. Det omfatter heller ikke uddannelsessektorens opbygning og indhold, som henhører under medlemsstatens kompetenceområde. Medlemsstaten er ikke forpligtet til i medfør af dette direktiv at ændre sine tilsvarende lovbestemmelser eller procedurer på området.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne er ansvarlige for uddannelsessystemernes organisation og indhold. I Kommissionens meddelelse "Forbedrede kompetencer i det 21. århundrede: En dagsorden for europæisk samarbejde om skoler" gøres der opmærksom på behovet for særlig at tage hensyn til socialt udsatte børn og børn med særlige undervisningsbehov. Den nationale lovgivning kan særlig give mulighed for ulige adgang til undervisningsinstitutioner baseret på religion eller tro. Medlemsstaterne kan også acceptere eller forbyde, at der bæres eller bruges religiøse symboler i skolen.

(18) Medlemsstaterne er ansvarlige for uddannelsessystemernes organisation og indhold. I Kommissionens meddelelse "Forbedrede kompetencer i det 21. århundrede: En dagsorden for europæisk samarbejde om skoler" gøres der opmærksom på behovet for særlig at tage hensyn til socialt udsatte børn og børn med særlige undervisningsbehov. Den nationale lovgivning kan særlig give mulighed for ulige adgang til undervisningsinstitutioner baseret på religion eller tro, under forudsætning af at dette er nødvendigt og forholdsmæssigt og ikke udgør en overtrædelse af retten til uddannelse. Medlemsstaterne kan acceptere eller forbyde, at der bæres eller bruges religiøse symboler i skolen.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Unionen har i sin erklæring nr. 11 om kirkers og konfessionsløse organisationers status, der er knyttet som bilag til slutakten til Amsterdamtraktaten, udtrykkeligt anført, at den respekterer og ikke anfægter den status i henhold til national lovgivning, som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund har i medlemsstaterne, samt at den ligeledes respekterer filosofiske og konfessionsløse organisationers status. Foranstaltninger, der skal give handicappede reel og lige adgang til de områder, der er omfattet af dette direktiv, spiller en vigtig rolle, når det gælder om at sikre fuld lighed i praksis. Det kan desuden i nogle tilfælde være nødvendigt med tilpasninger i rimeligt omfang for at sikre en sådan adgang. I ingen af disse tilfælde kræves der foranstaltninger, der udgør en uforholdsmæssigt stor byrde. Ved vurderingen af, om byrden er uforholdsmæssigt stor, bør der tages hensyn til en rækker faktorer, herunder organisationens størrelse, ressourcer og art. Princippet om tilpasninger i rimeligt omfang og uforholdsmæssigt stor byrde er knæsat i direktiv 2000/78/EF og FN's konvention om handicappedes rettigheder.

(19) Unionen har i sin erklæring nr. 11 om kirkers og konfessionsløse organisationers status, der er knyttet som bilag til slutakten til Amsterdamtraktaten, udtrykkeligt anført, at den respekterer og ikke anfægter den status i henhold til national lovgivning, som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund har i medlemsstaterne, samt at den ligeledes respekterer filosofiske og konfessionsløse organisationers status. Foranstaltninger, der skal give handicappede og de personer, der tager sig af dem og har tilknytning til dem, reel og lige adgang til de områder, der er omfattet af dette direktiv, spiller en vigtig rolle, når det gælder om at sikre fuld lighed i praksis. Det kan desuden i nogle tilfælde være nødvendigt med tilpasninger i rimeligt omfang for at sikre en sådan adgang. På samme måde er det med hensyn til alder nødvendigt at sikre en reel og ikkediskriminerende adgang ved hjælp af passende foranstaltninger, herunder fjernelsen af fysiske barrierer, navnlig i offentlige bygninger og offentlige transportmidler, også for børn og ældre samt de personer, der tager sig af dem.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Forbuddet mod forskelsbehandling bør ikke være til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller vedtager foranstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper for en gruppe af personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder eller seksuel orientering. Sådanne foranstaltninger kan gøre det muligt at oprette organisationer af personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder eller seksuel orientering, når deres hovedmål er at fremme disse personers særlige behov.

(21) Forbuddet mod forskelsbehandling bør ikke være til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller vedtager foranstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper for personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder eller seksuel orientering eller med en kombination af disse særlige karakteristika, og for personer, der har tilknytning til dem. Dette kan ledsages af foranstaltninger, der tager sigte på at fremme ligebehandling og lige muligheder, og hvor der tages højde for kønsaspektet og positive særforanstaltninger med den målsætning at imødekomme specifikke behov hos personer eller grupper af personer, som på grund af deres karakteristika har brug for institutioner, tjenesteydelser og hjælp, som andre personer ikke har brug for. Sådanne foranstaltninger ledsager oprettelsen af uafhængige organisationer af personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder eller seksuel orientering, når deres hovedmål er at fremme disse personers særlige behov.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Personer, som udsættes for forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, bør sikres den fornødne retsbeskyttelse. For at sikre en mere effektiv retsbeskyttelse bør foreninger, organisationer og andre juridiske personer have beføjelse til at indtræde som part i en sag, herunder på vegne af eller til støtte for ethvert offer for forskelsbehandling, uden at nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten derved tilsidesættes.

(23) Personer, som udsættes for direkte og indirekte, multipel eller tilknytningsbegrundet forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering eller køn, bør sikres den fornødne retsbeskyttelse. For at sikre en mere effektiv retsbeskyttelse bør foreninger, organisationer og andre juridiske personer have beføjelse til at indtræde som part i en sag, herunder på vegne af eller til støtte for ethvert offer for forskelsbehandling, uden at nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten derved tilsidesættes.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) Reglerne om bevisbyrde bør tilpasses, når der umiddelbart synes at foreligge en sag om forskelsbehandling, og bevisbyrden bør, for at princippet om ligebehandling kan anvendes effektivt, gå over til sagsøgte eller den indklagede, når der fremlægges beviser for en sådan forskelsbehandling. Sagsøgte eller den indklagede skal imidlertid ikke fremlægge bevis for, at sagsøgeren eller klageren tilhører en bestemt religion, har en bestemt tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

(24) Reglerne om bevisbyrde bør tilpasses, når der umiddelbart synes at foreligge en sag om forskelsbehandling, og bevisbyrden bør, for at princippet om ligebehandling kan anvendes effektivt, gå over til sagsøgte eller den indklagede. Medlemsstaterne kan vedtage bestemmelser, der er gunstigere for sagsøgeren eller klageren.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) I sin resolution om opfølgningen af det europæiske år for lige muligheder for alle (2007) opfordrede Rådet til at inddrage civilsamfundet, herunder organisationer, der repræsenterer personer, der risikerer at blive udsat for forskelsbehandling, arbejdsmarkedets parter og andre berørte parter, fuldt ud i udformningen af politikker og programmer, der har til formål at forebygge forskelsbehandling og fremme lighed og lige muligheder, både på europæisk og nationalt plan.

(26) I sin resolution om opfølgningen af det europæiske år for lige muligheder for alle (2007) opfordrede Rådet til at inddrage civilsamfundet, herunder organisationer, der repræsenterer personer, der risikerer at blive udsat for forskelsbehandling, arbejdsmarkedets parter og andre berørte parter, fuldt ud i udformningen af politikker og programmer, der har til formål at forebygge forskelsbehandling og fremme lighed og lige muligheder, både på europæisk og nationalt plan. Med dette mål for øje bør Kommissionen og medlemsstaterne sørge for, at offentligheden og de berørte personer får kendskab til bestemmelserne i dette direktiv og de bestemmelser, der allerede er gældende på området - ved hjælp af presse- og informationskampagner, der også tager sigte på at komme stereotyper til livs - gennem hensigtsmæssige, passende og tilgængelige midler (såsom tegnsprog eller specifikke websteder for svagtseende.)

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) Erfaringerne med anvendelsen af direktiv 2000/43/EF og 2004/113/EF viser, at tilstedeværelsen af et eller flere organer i hver medlemsstat, som har kompetence til at analysere problemer i forbindelse med forskelsbehandling, undersøge mulige løsninger og yde konkret hjælp til ofrene, i sig selv giver øget beskyttelse mod forskelsbehandling af de grunde, der er omfattet af dette direktiv.

(27) Erfaringerne med anvendelsen af direktiv 2000/43/EF og 2004/113/EF viser, at tilstedeværelsen af et eller flere uafhængige organer i hver medlemsstat, som er opdelt efter de forskellige forskelsbehandlingsfaktorer, og som har kompetence til at analysere problemer i forbindelse med forskelsbehandling, undersøge mulige løsninger, give information og uddannelse og yde konkret hjælp til ofrene, herunder også i tilfælde af multipel forskelsbehandling, så den person, der betragter sig selv som offer for multipel forskelsbehandling, kan vælge, hvilket organ vedkommende vil henvende sig til - og eventuelt udpege til at forsvare sig i en retslig eller administrativ sag - i sig selv giver øget beskyttelse mod forskelsbehandling af de grunde, der er omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29) Medlemsstaterne bør fastsætte effektive sanktioner, der står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, og som iværksættes i tilfælde af handlinger, der strider mod forpligtelserne i dette direktiv.

(29) Medlemsstaterne bør fastsætte effektive sanktioner, der står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, og som fører til den diskriminerende adfærds ophør og til konsekvensernes fjernelse og iværksættes i tilfælde af handlinger, der strider mod forpligtelserne i dette direktiv.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I dette direktiv fastlægges, med henblik på i medlemsstaterne at gennemføre princippet om ligebehandling uden for området beskæftigelse og erhverv, en ramme for bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

I dette direktiv fastlægges, med henblik på i medlemsstaterne at gennemføre princippet om ligebehandling uden for området beskæftigelse og erhverv, en ramme for bekæmpelsen af forskelsbehandling, herunder multipel og tilknytningsbegrundet forskelsbehandling, på grund af religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering eller køn.

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage begrebet multipel forskelsbehandling, eftersom det berører alle årsager til forskelsbehandling, og til tilknytningsbegrundet forskelsbehandling, som især går ud over kvinder.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I dette direktiv betyder princippet om ligebehandling, at ingen må udsættes for direkte eller indirekte forskelsbehandling af nogen af de i artikel 1 anførte grunde.

1. I dette direktiv betyder princippet om ligebehandling, at ingen må udsættes for direkte eller indirekte, multipel eller tilknytningsbegrundet forskelsbehandling af nogen af de i artikel 1 anførte grunde.

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage begreberne multipel og tilknytningsbegrundet forskelsbehandling for effektivt at kunne tackle sager, der drejer sig om en eller flere former for forskelsbehandling, som gør offerets stilling særligt sårbar og vanskelig i forbindelse med en retssag.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) foreligger der direkte forskelsbehandling, hvis en person af en eller flere af de i artikel 1 anførte grunde behandles ringere, end en anden i en tilsvarende situation bliver, er blevet eller ville blive behandlet

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) foreligger der indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med en bestemt religion eller tro, et bestemt handicap, personer, som tilhører en bestemt aldersgruppe, eller personer med en bestemt seksuel orientering, særlig ufordelagtigt i forhold til andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige

b) foreligger der indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med en bestemt religion eller tro, et bestemt handicap, personer, som tilhører en bestemt aldersgruppe, eller personer med en bestemt seksuel orientering eller et bestemt køn eller med en kombination af disse særlige karakteristika - eller personer, der har tilknytning til vedkommende - særlig ufordelagtigt i forhold til andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige

Begrundelse

Det er vigtigt, at man under begrebet indirekte forskelsbehandling medtager både begrebet multipel forskelsbehandling og begrebet tilknytningsbegrundet forskelsbehandling, der berører de personer, som har tilknytning til ofrene for forskelsbehandling.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) foreligger der multipel forskels­behand­ling, hvis forskelsbehandlingen sker på grund af en kombination af to eller flere af de årsager, der er omhandlet i EF-traktatens artikel 12 og 13

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage definitionen af multipel forskelsbehandling i forbindelse med definitionerne i dette forslag til direktiv.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb) foreligger der tilknytningsbegrundet forskelsbehandling, når en person er udsat for negative konsekvenser, fordi vedkommende er direkte knyttet til personer med en bestemt religion eller tro, et bestemt handicap, en bestemt alder eller en bestemt seksuel orientering. Tilknytningsbegrundet forskelsbehandling vedrører personer, der - via følelsesmæssige bånd - er eller antages at være knyttet til - og som ikke nødvendigvis er samlevere og uafhængigt af en juridisk formalisering i form af ægteskab eller slægtskab - personer med en bestemt religion eller tro, et bestemt handicap, en bestemt alder eller en bestemt seksuel orientering.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at definere tilknytningsbegrundet forskelsbehandling.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Chikane betragtes som forskelsbehandling som defineret i stk. 1, hvis en uønsket optræden i relation til en af de i artikel 1 anførte grunde finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtlig, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

3. Chikane betragtes som forskelsbehandling som defineret i stk. 1, hvis en uønsket optræden i relation til en eller flere af de i artikel 1 anførte grunde finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtlig, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Begrundelse

For at skabe konsekvens er det hensigtsmæssigt også at tage højde for "multiple årsager" i forbindelse med chikane.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Seksuel chikane betragtes som forskelsbehandling som defineret i stk. 1, hvis en uønsket optræden med seksuelle undertoner, der kommer til udtryk på fysisk, verbalt eller nonverbalt plan, finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Begrundelse

Det er vigtigt, at man også i dette direktiv medtager seksuel chikane, navnlig når det gælder forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Enhver instruktion om at forskelsbehandle en person af en af de i artikel 1 anførte grunde, betragtes som forskelsbehandling som defineret i stk. 1.

4. Enhver instruktion om at forskelsbehandle en person af en eller flere af de i artikel 1 anførte grunde, betragtes som forskelsbehandling som defineret i stk. 1.

Begrundelse

For at skabe konsekvens er det hensigtsmæssigt også at tage højde for "multiple årsager", når det gælder instruktion om at forskelsbehandle.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Manglende tilpasninger i rimeligt omfang i et bestemt tilfælde, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), i dette direktiv, med hensyn til handicappede anses for forskelsbehandling som defineret i stk. 1.

5. Manglende tilpasninger i rimeligt omfang i det bestemte tilfælde, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra b), i dette direktiv, med hensyn til handicappede eller hertil knyttede personer anses for forskelsbehandling som defineret i stk. 1.

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre konsekvensen og også i denne sammenhæng tage højde for tilknytningsbegrundet forskelsbehandling.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne bestemme, at ulige behandling på grund af alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af den nationale ret, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Dette direktiv er særlig ikke til hinder for, at der fastsættes en bestemt aldersgrænse for adgang til sociale goder, til uddannelse og til visse varer og tjenester.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne i forbindelse med ydelse af finansielle tjenester beslutte at tillade forholdsmæssigt afpasset forskelsbehandling, hvis anvendelsen af alder eller handicap i forbindelse med det pågældende produkt er en afgørende faktor ved en risikovurdering baseret på relevante og nøjagtige aktuarmæssige eller statistiske data.

7. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne i forbindelse med ydelse af finansielle tjenester, banktjenester og forsikringstjenester beslutte at tillade forholdsmæssigt afpasset forskelsbehandling udelukkende i de tilfælde, hvor anvendelsen af alder eller handicap i forbindelse med de pågældende produkter bevisligt er en afgørende faktor ved en risikovurdering baseret på relevante og nøjagtige aktuarmæssige eller statistiske data.

 

De berørte medlemsstater skal informere Kommissionen og sikre, at nøjagtige og væsentlige data for brugen af alder og handicap som afgørende faktorer ved risikovurderingen indsamles, offentliggøres og ajourføres regelmæssigt.

 

Medlemsstaterne har pligt til at foretage en vurdering 5 år efter direktivets gennemførelsesdato, idet de tager højde for Kommissionens rapport, og til at fremsende vurderingsresultaterne til Kommissionen.

Begrundelse

Når det gælder adgang til og modtagelse af finansielle tjenester, banktjenester og forsikringstjenester, er det nødvendigt at undgå, at faktorer som alder og handicap bliver brugt til at indføre en uretfærdig (mindre fordelagtig) behandling og forskelsbehandling.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Dette direktiv berører ikke generelle foranstaltninger fastsat ved national lovgivning, som i et demokratisk samfund er nødvendige af hensyn til den offentlige sikkerhed, den offentlige orden, for at forebygge forbrydelser, for at beskytte sundheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.

8. Dette direktiv berører ikke generelle foranstaltninger fastsat ved national lovgivning, som i et demokratisk samfund er nødvendige for og afpassede efter den offentlige sikkerhed, den offentlige orden, for at forebygge forbrydelser, for at beskytte sundheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder. Direktivet berører heller ikke national lovgivning til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a. I dette direktiv anerkendes det, at retten til fortrolighed er et instrument til at bekæmpe den forskelsbehandling, som er omhandlet i denne artikel.

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege betydningen af retten til fortrolighed i sig selv og som instrument til at bekæmpe forskelsbehandling, mens man venter på, at samfundet får bugt med stereotyperne og overvinder frygten for forskelle.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, herunder bolig, som er tilgængelige for offentligheden.

d) adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, f.eks. bolig og transport, som er tilgængelige for offentligheden, for så vidt som det pågældende spørgsmål henhører under Fællesskabets kompetence.

Begrundelse

Der bør henvises til specifikke sektorer såsom bolig og transport som eksempler og ikke som en udtømmende liste.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Litra d) finder kun anvendelse på privatpersoner i det omfang, de udøver faglig eller erhvervsmæssig virksomhed.

Ved anvendelsen af litra d) sikres respekten for privatlivets fred for privatpersoner.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) franchising og foreningsvirksomhed samt de tjenesteydelser, som disse organisationer leverer.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at medtage foreninger i anvendelsesområdet.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Dette direktiv berører ikke national ret vedrørende civilstand eller familiemæssig status, herunder reproduktive rettigheder.

2. Med forbehold for medlemsstaternes beføjelser vedrørende civilstand eller familiemæssig status og reproduktive rettigheder er dette direktiv gældende for papirløse partnerskaber og registrerede partnerskaber, såfremt de er anerkendt i medlemsstaternes lovgivning, og for de sociale ydelser, der følger heraf.

Begrundelse

Det er vigtigt at medtage denne henvisning for at følge Domstolens retspraksis.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes ansvar for tilrettelæggelsen af deres uddannelsessystemer og indholdet af og aktiviteter i undervisningen, herunder undervisning for personer med særlige behov. Medlemsstaterne kan give mulighed for ulige behandling ved adgang til uddannelsesinstitutioner baseret på religion eller tro.

3. Med forbehold for medlemsstaternes beføjelser inden for undervisning, uddannelse og erhvervsuddannelse og deres ansvar for tilrettelæggelsen af deres uddannelsessystemer og indholdet af og aktiviteter i undervisningen tager dette direktiv sigte på at sikre inddragelses- og integrationsprocesserne og undervisning for handicappede med særlige behov. Medlemsstaterne kan give mulighed for ulige behandling ved adgang til uddannelsesinstitutioner baseret på religion eller tro, under forudsætning af at den ulige behandling ikke udgør en forskelsbehandling af en anden eller andre årsager, at den er nødvendig og proportionel, og at den ikke udgør en overtrædelse af retten til uddannelse.

Begrundelse

Det er vigtigt, at der i direktivets anvendelsesområde på en passende måde tages højde for undervisning, uddannelse og erhvervsuddannelse, så man undgår forskelsbehandling.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Dette direktiv omfatter ikke forskelsbehandling på grund af nationalitet og berører ikke bestemmelser og betingelser vedrørende tredjelandsstatsborgeres og statsløse personers indrejse og ophold i medlemsstaterne og heller ikke nogen form for behandling, der skyldes de pågældende tredjelandsstatsborgeres eller statsløse personers retsstilling.

udgår

Begrundelse

Der eksisterer allerede en specifik lovgivning på området.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ligebehandling af handicappede

Ligebehandling og handicappede

1. Med henblik på at sikre, at princippet om ligebehandling af handicappede overholdes:

1. Med henblik på at sikre, at princippet om ligebehandling af handicappede og personer, der har tilknytning til dem eller tager sig af dem, overholdes:

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage højde for ligebehandling både af handicappede og af de personer, der tager sig af dem.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på at sikre, at princippet om ligebehandling af handicappede overholdes:

1. Med henblik på at sikre, at princippet om ligebehandling af handicappede overholdes: alt afhængig af, hvilket ”handicap” der er tale om, er personer med kroniske sygdomme også omfattet som defineret i De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder:

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstaterne tager højde for interesser og behov hos de forskellige grupper af handicappede, både ud fra deres forskellige handicap og ud fra deres køn, alder, race eller etniske oprindelse, religion eller personlige tro, seksuelle orientering og andre forskelsbehandlingsfaktorer.

Begrundelse

Når det gælder ligebehandling af handicappede, er det nødvendigt at tage højde for alle faktorer - både horisontale og andre - der kan være forbundet med handicappet.

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Alder og adgang til bygninger og tjenesteydelser

 

Medlemsstaterne sørger for en reel og ikkediskriminerende adgang ved hjælp af passende foranstaltninger, herunder fjernelsen af fysiske barrierer, navnlig i offentlige bygninger og offentlige transportmidler, for børn og ældre samt de personer, der tager sig af dem.

Begrundelse

Med ændringsforslaget gøres der opmærksom på pligten til at træffe passende foranstaltninger for at bekæmpe forskelsbehandling på grund af alder, som går ud over børn og ældre.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at sikre fuld ligestilling i praksis er princippet om ligebehandling ikke til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder eller vedtager særforanstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper knyttet til religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

For at sikre fuld ligestilling i praksis er princippet om ligebehandling ikke til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder eller vedtager særforanstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper knyttet til religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering eller køn.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med sigte på at fremme ligebehandling og lige muligheder - idet der tages højde for kønsaspektet - for personer med en bestemt religion eller tro, et bestemt handicap, en bestemt alder eller en særlig seksuel orientering.

Begrundelse

Positive særforanstaltninger bør sikres i form af aktiv fremme af ligebehandling.

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for at tage højde for fortrinsbehandling eller træffe positive særforanstaltninger med den målsætning at imødekomme specifikke behov hos personer eller grupper af personer, som på grund af deres karakteristika har brug for institutioner, tjenesteydelser og hjælp, som andre personer ikke har brug for.

Begrundelse

Positive særforanstaltninger bør sikres i form af aktiv fremme af ligebehandling.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Medlemsstaterne sørger for, at en klage, såfremt der konstateres flere årsager til forskelsbehandling, udelukkende kan afvises med en begrundelse eller en anden betragtning, der gælder for alle de forhold, som klagen henviser til. Hvis det konstateres, at der kun er én enkelt årsag, kan klagen dog afvises med en begrundelse eller betragtning, der kun har relation til denne årsag.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at medlemsstaterne sikrer ofre for multipel forskelsbehandling tilstrækkelige klagemuligheder.

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med deres nationale retsorden alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det, når en person, der mener sig krænket, fordi princippet om ligebehandling tilsidesættes i forhold til den pågældende, for en domstol eller en anden kompetent myndighed fremfører faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler sagsøgte eller den indklagede at bevise, at forbuddet mod forskelsbehandling ikke er blevet overtrådt.

1. Medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med deres nationale retsorden alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det, når en person, der mener sig krænket, fordi princippet om ligebehandling tilsidesættes i forhold til den pågældende, for en domstol eller en anden kompetent myndighed fremfører faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler sagsøgte eller den indklagede at bevise, at forbuddet mod direkte og indirekte, multipel og tilknytningsbegrundet forskelsbehandling ikke er blevet overtrådt.

Begrundelse

Denne ændring vedrører på den ene side teksten i artikel 8, stk. 1, og tager på den anden side sigte på også at medtage multipel og tilknytningsbegrundet forskelsbehandling under forbuddet mod forskelsbehandling.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at medlemsstaterne indfører bestemmelser for bevisførelse, der er gunstigere for sagsøgeren eller klageren.

2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at medlemsstaterne indfører bestemmelser, der er gunstigere for sagsøgeren eller klageren.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at sørge for, at medlemsstaterne kan træffe bestemmelser, der er gunstigere for sagsøgerne i forbindelse med klagesagen.

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og de relevante bestemmelser, der allerede finder anvendelse, på hele deres område bringes til de berørte personers kendskab ved hjælp af egnede midler.

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at de bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og de relevante bestemmelser, der allerede finder anvendelse, på hele det europæiske område bringes til offentlighedens og de berørte personers kendskab - via presse- og informationskampagner, der også tager sigte på at komme stereotyper til livs - ved hjælp af egnede, passende og tilgængelige midler.

Begrundelse

Hvis princippet om ligebehandling skal gøres kendt og respekteret og sikres effektiv overholdelse, er det nødvendigt med omfattende informationskampagner, hvor man anvender passende midler såsom tegnsprog eller specifikke websteder for svagtseende.

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på at fremme princippet om ligebehandling tilskynder medlemsstaterne til en dialog med relevante berørte parter, særlig ngo'er, som i overensstemmelse med den nationale lovgivning og praksis har en legitim interesse i at bidrage til bekæmpelsen af forskelsbehandling af de grunde og på de områder, der er omfattet af dette direktiv.

Medlemsstaterne tilskynder til en dialog med relevante berørte parter, særlig ngo'er, som i overensstemmelse med den nationale lovgivning og praksis har en interesse i at bidrage til bekæmpelsen af forskelsbehandling af de grunde og på de områder, der er omfattet af dette direktiv, med henblik på at fremme princippet om ligebehandling og lige muligheder.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør støtte dialogen med de interesserede parter, hvilket bør omfatte alle interesserede personer, som er engageret i at fremme ligebehandling og lige muligheder.

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere organer til fremme af ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Sådanne organer kan være en del af institutioner, der har til opgave på nationalt plan at forsvare menneskerettighederne eller beskytte enkeltpersoners rettigheder, herunder rettigheder i henhold til fællesskabslovgivningen, bl.a. direktiv 2000/43/EF og 2004/113/EF.

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere uafhængige organer til fremme af ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering eller køn. Sådanne organer kan være en del af institutioner, der har til opgave på nationalt plan at forsvare menneskerettighederne eller beskytte enkeltpersoners rettigheder, herunder rettigheder i henhold til fællesskabslovgivningen, bl.a. direktiv 2000/43/EF og 2004/113/EF.

 

Er der oprettet flere uafhængige ligestillingsorganer til at tage sig af de forskellige forskelsbehandlingsfaktorer, kan en person, der betragter sig selv som offer for multipel forskelsbehandling, vælge, hvilket organ vedkommende vil henvende sig til - og udpege til at forsvare sig i en retslig eller administrativ sag - og dette organ skal have ansvar for at behandle den anmeldte forskelsbehandlingssituation i sin helhed.

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilpasse systemet og tilrettelæggelsen af ligestillingsorganerne for at kunne tackle tilfælde af multipel forskelsbehandling på en ordentlig måde.

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– gennemførelse af informationskampagner og uddannelsesaktiviteter.

Begrundelse

Ligestillingsorganernes beføjelser bør udvides til også at omfatte uddannelses- og informationsopgaver.

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 13 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) alle aftaleretlige bestemmelser, virksomheders interne reglementer og vedtægter for foreninger med eller uden lukrativt formål, der strider imod princippet om ligebehandling, erklæres eller kan erklæres ugyldige eller ændres.

b) alle aftaleretlige bestemmelser, virksomheders og offentlige organers interne reglementer og vedtægter for foreninger med eller uden lukrativt formål, der strider imod princippet om ligebehandling, erklæres eller kan erklæres ugyldige eller ændres.

Begrundelse

Foranstaltningerne til sikring af overholdelsen af princippet om ligebehandling bør også omfatte offentlige organer.

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at sanktionerne bliver anvendt. Sanktionerne kan indebære, at der ydes ofret skadeserstatning, som der ikke må fastsættes en øvre grænse for, og de skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at sanktionerne bliver anvendt. Sanktionerne kan indebære, at der ydes ofret skadeserstatning, som der ikke må fastsættes en øvre grænse for, og de skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning samt føre til den diskriminerende adfærds ophør og til konsekvensernes fjernelse.

Begrundelse

Hvis princippet om ligebehandling skal sikres en effektiv overholdelse, er det nødvendigt med en præcis definition af anvendelsen af sanktioner.

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen udarbejder og iværksætter senest den ........... proceduren for vedtagelse af et forslag, der tager sigte på at koordinere dette direktiv med de eksisterende direktiver om lige muligheder og forbud mod forskelsbehandling.

PROCEDURE

Titel

Ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

Referencer

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Korresponderende udvalg

LIBE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

FEMM

2.9.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Donata Gottardi

9.10.2008

 

 

Dato for vedtagelse

10.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

11

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Gabriela Creţu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre

PROCEDURE

Titel

Ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

Referencer

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Dato for høring af EP

23.7.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

2.9.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

2.9.2008

ENVI

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

JURI

23.9.2008

FEMM

2.9.2008

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

10.9.2008

 

 

 

Associeret/Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

23.10.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Kathalijne Maria Buitenweg

15.9.2008

 

 

Behandling i udvalg

13.11.2008

21.1.2009

17.2.2009

16.3.2009

Dato for vedtagelse

16.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

7

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Iles Braghetto, Jan Cremers, Raül Romeva i Rueda

Dato for indgivelse

20.3.2009