ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

20.3.2009 - (COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/140(CNS)) - *

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Kathalijne Maria Buitenweg
Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):
Elizabeth Lynne, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 47 του Κανονισμού

Διαδικασία : 2008/0140(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0149/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0149/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/140(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0426),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο13, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0291/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6‑0149/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Το δικαίωμα της ισονομίας και της προστασίας έναντι των διακρίσεων για όλους συνιστά καθολικό δικαίωμα που αναγνωρίζεται από την Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών, τη Διεθνή Σύμβαση «περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων», τα σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα και τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, στα οποία [όλα] τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη. Ειδικότερα, η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία περιλαμβάνει στον ορισμό των διακρίσεων την άρνηση εύλογων προσαρμογών .

(2) Το δικαίωμα της ισονομίας και της προστασίας έναντι των διακρίσεων για όλους συνιστά καθολικό δικαίωμα που αναγνωρίζεται από την Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών, τη Διεθνή Σύμβαση «περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων», τα σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα και τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, το άρθρο 14 του προαιρετικού πρωτοκόλλου 12 της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, στα οποία [όλα] τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη. Ειδικότερα, η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία περιλαμβάνει στον ορισμό των διακρίσεων την άρνηση εύλογων προσαρμογών .

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2a) Η αρχή της ισότητας και η απαγόρευση των διακρίσεων είναι γενικές αρχές του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, που δεσμεύει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της σε όλα τα ζητήματα της αρμοδιότητάς τους. Η παρούσα οδηγία συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου και στο ξεπέρασμα των διακρίσεων που δεν είναι συμβατές με αυτόν.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2β) Η παρούσα οδηγία είναι ένα από τα μέσα με τα οποία η Κοινότητα συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις της δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, και θα πρέπει να ερμηνευθεί υπ' αυτό το πρίσμα.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2γ) Σύμφωνα με το άρθρο 5 της πολιτικής διακήρυξης που εκδόθηκε με τη λήξη της Παγκόσμιας Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Γήρανση, το 2002 στη Μαδρίτη, συμφωνήθηκε να επιβεβαιωθεί εκ νέου η δέσμευση να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων με βάση την ηλικία· να αναγνωρισθεί ότι τα άτομα, καθώς γηράσκουν, θα πρέπει να ζουν μια ζωή πληρότητας, υγείας, ασφάλειας και ενεργού συμμετοχής στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό βίο της κοινωνίας τους· να ενταθεί η αναγνώριση της αξιοπρέπειας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας· και να εξαλειφθούν όλες οι μορφές παραμέλησης, κακομεταχείρισης και βίας.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2δ) Η σωματική και διανοητική υγεία και η ευζωία βρίσκονται στο επίκεντρο της ποιότητας ζωής των ατόμων και της κοινωνίας και αποτελούν ουσιώδεις παράγοντες για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 10 του Χάρτη αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας· το άρθρο 21 απαγορεύει τις διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· και το άρθρο 26 αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των εν λόγω ατόμων.

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 9 για την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας και του άρθρου 10 για την ελευθερία έκφρασης, καθώς και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 10 του Χάρτη αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας· το άρθρο 20 προβλέπει την ισότητα όλων έναντι του νόμου· το άρθρο 21 απαγορεύει τις διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· το άρθρο 24 αναγνωρίζει ειδικά δικαιώματα στα παιδιά· και το άρθρο 26 αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των εν λόγω ατόμων.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες (2003), το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους (2007) και το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου (2008) επισήμαναν τη συνεχιζόμενη ύπαρξη διακρίσεων αλλά και τα οφέλη της πολυμορφίας.

(4) Το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες (2003), το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους (2007) και το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου (2008) επισήμαναν τη συνεχιζόμενη ύπαρξη άμεσων, έμμεσων, πολλαπλών ή λόγω σχέσεων διακρίσεων αλλά και την ανάγκη να προάγονται τα οφέλη της πολυμορφίας.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4a) Η πολυμορφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας αποτελεί ένα κεντρικό στοιχείο της πολιτιστικής, πολιτικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης της Ένωσης και πρέπει να γίνεται σεβαστή.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7a) Οι διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού μπορούν να υπονομεύσουν την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕΚ, ειδικότερα δε την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής, την οικονομική και κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Μπορούν επίσης να υπονομεύσουν το στόχο ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Η παρούσα οδηγία καλύπτει επίσης τις πολλαπλές διακρίσεις, ήτοι διακρίσεις που ασκούνται για δύο ή περισσότερους λόγους από αυτούς που απαριθμούνται στα άρθρα 12 και 13 της συνθήκης ΕΚ. Πρέπει να διατίθενται αποτελεσματικές νομικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και οι εθνικές νομικές διαδικασίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο ενάγων μπορεί να εγείρει όλες τις πτυχές μιας καταγγελίας πολλαπλών διακρίσεων σε μία και μόνη διαδικασία.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η Κοινότητα εξέδωσε τρεις νομικές πράξεις με βάση το άρθρο 13 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού. Οι εν λόγω πράξεις απέδειξαν την αξία της νομοθεσίας στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Ειδικότερα, η οδηγία 2000/78/ΕΚ θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το βαθμό και τη μορφή της προστασίας από τις διακρίσεις για τους παραπάνω λόγους εκτός του τομέα της απασχόλησης.

(8) Η Κοινότητα εξέδωσε μια σειρά οδηγίες με βάση το άρθρο 13 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού. Οι εν λόγω οδηγίες απέδειξαν την αξία την νομοθεσίας στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Η οδηγία 2000/43/ΕΚ θεσπίζει πλαίσιο κατά των διακρίσεων για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής εντός και εκτός της αγοράς εργασίας. Η οδηγία 2004/113/ΕΚ θεσπίζει πλαίσιο για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών κατά την πρόσβαση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Η οδηγία 2000/78/ΕΚ θεσπίζει όσον αφορά τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, ηλικία και τον γενετήσιο προσανατολισμό ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Δεν καλύπτει τομείς εκτός του ανωτέρω πεδίου εφαρμογής.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Ως εκ τούτου, η νομοθεσία πρέπει να απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού σε διάφορους τομείς εκτός της αγοράς εργασίας, όπως στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, και της παροχής αυτών. Πρέπει να προβλέπει επίσης μέτρα για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στους καλυπτόμενους τομείς.

(9) Ως εκ τούτου, η νομοθεσία πρέπει να απαγορεύει τις άμεσες, έμμεσες, τις πολλαπλές διακρίσεις και τις διακρίσεις λόγω σχέσεων βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή φύλου σε διάφορους τομείς εκτός της αγοράς εργασίας, όπως στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, όπως είναι για παράδειγμα η στέγαση, τα μέσα μεταφοράς, οι ενώσεις και η υγεία, Πρέπει να προβλέπει επίσης μέτρα για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στους καλυπτόμενους τομείς των ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας η πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή συγκεκριμένου γενετήσιου προσανατολισμού ή ατόμων που συνδυάζουν κάποια από τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά, και των προσώπων που σχετίζονται με τα άτομα αυτά.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9a) Στην παρούσα οδηγία ως αγαθά εκλαμβάνονται εκείνα που εμπίπτουν στις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ , οι οποίες αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Ως υπηρεσίες εκλαμβάνονται εκείνες που εμπίπτουν στο άρθρο 50 της Συνθήκης ΕΚ.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β) Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν συχνά διακρίσεις με τη μορφή της έλλειψης πρόσβασης στα μεταφορικά μέσα και στα κτήρια καθώς και στις επικοινωνίες και τις πληροφορίες. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την πρόσβαση στους τομείς αυτούς προκειμένου να εφαρμόσουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του ουσιώδους ρόλου και της μεγάλης διακριτικής ευχέρειας των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή, την ανάθεση και την οργάνωση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος.

(11) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας, περιλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης. Εφαρμόζεται επίσης με την επιφύλαξη του ουσιώδους ρόλου και της μεγάλης διακριτικής ευχέρειας των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή, την ανάθεση και την οργάνωση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Οι διακρίσεις θεωρείται ότι περιλαμβάνουν τις άμεσες και τις έμμεσες διακρίσεις, την παρενόχληση, τις υποκινούμενες διακρίσεις και την άρνηση εύλογων προσαρμογών.

(12) Οι διακρίσεις θεωρείται ότι περιλαμβάνουν τις άμεσες και τις έμμεσες διακρίσεις, τις πολλαπλές διακρίσεις, την παρενόχληση, τις υποκινούμενες διακρίσεις και την άρνηση εύλογων προσαρμογών.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Στα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται όσα πάσχουν από μακροχρόνιες σωματικές, διανοητικές, ψυχικές ή αισθητηριακές παθήσεις οι οποίες, σε συνδυασμό με διάφορα εμπόδια που σχετίζονται είτε με το περιβάλλον είτε με τη συμπεριφορά, μπορεί να παρακωλύουν την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία επί ίσοις όροις με τους άλλους.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β) Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω των υπερβολικών επιβαρύνσεων που επωμίζονται, θα πρέπει να απολαύουν ειδικής προστασίας, κατά το πρότυπο της Civil Rights Act (νόμου περί πολιτικών δικαιωμάτων) των ΗΠΑ.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12γ) Οι διακρίσεις θεωρείται ότι περιλαμβάνουν την άρνηση παροχής ιατρικής περίθαλψης αποκλειστικά για λόγους ηλικίας.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12δ) Οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας περιλαμβάνουν τις διακρίσεις που εμφανίζονται επειδή ένα άτομο συνοδεύεται ή υποβοηθείται από αναγνωρισμένο σκύλο οδηγό ή σκύλο βοηθείας που έχει εκπαιδευθεί σύμφωνα με τα πρότυπα της διεθνούς ομοσπονδίας σκύλων οδηγών για τυφλούς ή της διεθνούς οργάνωσης για σκύλους βοηθείας.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12ε) Η αποτελεσματική άνευ διακρίσεων πρόσβαση μπορεί να παρέχεται με ποικίλους τρόπους, όπως με το ‘σχεδιασμό για όλους’ και με τη διευκόλυνση της χρήσης υποστηρικτικών συσκευών από τα πρόσωπα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των βοηθημάτων κινητικότητας και πρόσβασης, όπως οι αναγνωρισμένοι σκύλοι-οδηγοί και άλλοι σκύλοι βοηθείας.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12στ)Μια μεταβολή είναι θεμελιώδης, κατά την έννοια του άρθρου 4, εάν μεταβάλλει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ή τη φύση του εμπορίου, του επαγγέλματος ή της επιχείρησης σε βαθμό που ο πάροχος των αγαθών ή υπηρεσιών να παρέχει ουσιαστικά ένα εντελώς διαφορετικό είδος αγαθών ή υπηρεσιών.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Κατά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, σκοπός της Κοινότητας θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, η εξάλειψη των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, ιδίως αφού οι γυναίκες πέφτουν συχνά θύματα πολλαπλών διακρίσεων.

(13) Η παρούσα οδηγία λαμβάνει επίσης υπόψη τις πολλαπλές διακρίσεις. Δεδομένου ότι μπορεί να προκύψουν διακρίσεις για δύο ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται στα άρθρα 12 και 13 της Συνθήκης ΕΚ, κατά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης σκοπός της Κοινότητας θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, και το άρθρο 13 της συνθήκης ΕΚ, η εξάλειψη των διακρίσεων, που σχετίζονται με το φύλο, τη φυλή ή την εθνοτική προέλευση, την αναπηρία, το γενετήσιο προσανατολισμό, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, ή την ηλικία, ή συνδυασμό των ανωτέρω, και η προώθηση της ισότητας, ανεξαρτήτως του συνδυασμού των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών σε ένα άτομο. Θα πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικές νομικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση καταστάσεων πολλαπλών διακρίσεων. Ειδικότερα, οι εθνικές νομικές διαδικασίες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο ενάγων μπορεί να εγείρει όλες τις πτυχές μιας καταγγελίας πολλαπλών διακρίσεων σε μία και μόνη διαδικασία.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Διαφορές μεταχείρισης με βάση την ηλικία και την αναπηρία μπορεί να επιτρέπονται εάν δικαιολογούνται αντικειμενικά και εύλογα από θεμιτό σκοπό και τα μέσα επίτευξης αυτού του σκοπού είναι κατάλληλα και αναγκαία. Αυτές οι διαφορές μεταχείρισης μπορεί να περιλαμβάνουν, παραδείγματος χάριν, ειδικές προϋποθέσεις ηλικίας όσον αφορά την πρόσβαση σε ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες όπως αλκοολούχα ποτά, όπλα ή άδειες οδήγησης. Μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως θεμιτός στόχος η προαγωγή της οικονομικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής ένταξης των νέων ή των ηλικιωμένων ή των ατόμων με αναπηρία. Επομένως, τα σχετικά με την ηλικία και αναπηρία μέτρα που θεσπίζουν ευνοϊκότερες συνθήκες από αυτές που προσφέρονται σε άλλους, όπως η δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο χρήση δημοσίων μεταφορών, μουσείων ή αθλητικών εγκαταστάσεων, θεωρούνται συμβατές προς την αρχή της αποφυγής των διακρίσεων.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Στην παροχή ασφαλιστικών, τραπεζικών και άλλων οικονομικών υπηρεσιών χρησιμοποιούνται αναλογιστικοί παράγοντες και παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την αναπηρία και την ηλικία. Αυτοί οι παράγοντες δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν διακρίσεις όταν αποδεικνύονται καθοριστικοί για την εκτίμηση του κινδύνου.

(15) Στην παροχή ασφαλιστικών, τραπεζικών και άλλων οικονομικών υπηρεσιών χρησιμοποιούνται αναλογιστικοί παράγοντες και παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την αναπηρία και την ηλικία. Αυτοί οι παράγοντες δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν διακρίσεις όταν αποδεικνύονται καθοριστικοί για την εκτίμηση του κινδύνου, και όταν ο πάροχος της υπηρεσίας μπορεί να αποδείξει σημαντικά υψηλότερους κινδύνους, με αναλογιστικές αρχές, στατιστικά στοιχεία ή ιατρικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι ακριβή, πρόσφατα και ουσιαστικά και να διατίθενται άμα τη υποβολή αιτήματος. Οι αναλογιστικοί παράγοντες και οι παράγοντες κινδύνου πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις θετικές εξελίξεις του προσδόκιμου επιβίωσης και της ενεργούς γήρανσης καθώς και της αυξημένης κινητικότητας και προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη μέλη για λογαριασμό του κράτους, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιφερειακής διοίκησης και άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου, υπόκειται στη συμμόρφωση προς τις αρχές της Συνθήκης, ιδίως την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, την αρχή της ελευθερίας της εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και τις αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της διαφάνειας. Οι νομικές απαιτήσεις για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών έχουν καθορισθεί από την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών1, έτσι ώστε η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη μέλη για λογαριασμό του κράτους, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιφερειακής διοίκησης και άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου, υπόκειται στη συμμόρφωση προς τις αρχές της Συνθήκης ΕΚ και ιδίως την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκείας ή πεποιθήσεων ή ηλικίας και την αρχή της αποφυγής των διακρίσεων. Εντούτοις, για δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν κάποια αξία, έχουν εκπονηθεί διατάξεις κοινοτικού συντονισμού των εθνικών διαδικασιών για τη σύναψη αυτών των συμβάσεων κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν το άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Τα κράτη μέλη πρέπει να ερμηνεύουν αυτές τις διατάξεις συντονισμού σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκείας ή πεποιθήσεων ή ηλικίας καθώς και σύμφωνα με τους άλλους κανόνες της Συνθήκης.

 

________________

1 EE L 134 της 30.4.2004, σελ. 114.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Όλα τα άτομα απολαύουν την ελευθερία σύναψης συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας επιλογής αντισυμβαλλομένου για μια συναλλαγή. Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται από πρόσωπα για τα οποία οι εν λόγω συναλλαγές δεν συνιστούν την επαγγελματική ή εμπορική τους δραστηριότητα.

(16) Όλα τα άτομα απολαύουν την ελευθερία σύναψης συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας επιλογής αντισυμβαλλομένου για μια συναλλαγή. Είναι σημαντικός, στο πλαίσιο της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες και της παροχής αυτών, ο σεβασμός της προστασίας του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου και των συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο αυτό. Επομένως, δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών που ενεργούν προς ίδιον όφελος, όποτε δεν συνιστούν επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα των συμβαλλομένων.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Είναι σημαντικό η απαγόρευση των διακρίσεων να σεβαστεί άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του ιδιωτικού και του οικογενειακού βίου και των συναλλαγών που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτό, καθώς και της ελευθερίας θρησκείας και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου περί οικογενειακής καταστάσεως, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής. Εφαρμόζεται επίσης με την επιφύλαξη του λαϊκού χαρακτήρα του κράτους, των κρατικών οργανισμών ή φορέων ή της εκπαίδευσης.

(17) Είναι σημαντικό η απαγόρευση των διακρίσεων να σεβαστεί άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας θρησκείας, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του λαϊκού χαρακτήρα του κράτους, των κρατικών οργανισμών ή φορέων ή της εκπαίδευσης. Η παρούσα οδηγία δεν μεταβάλλει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του περί οικογενειακής καταστάσεως δικαίου και του περί υγείας δικαίου.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την οργάνωση και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό τομέα" επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα μειονεκτούντα παιδιά και στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, η εθνική νομοθεσία δύναται να προβλέπει διαφορές ως προς την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν στους μαθητές να φέρουν ή να επιδεικνύουν θρησκευτικά σύμβολα στο σχολείο.

(18) Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την οργάνωση και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό τομέα" επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα μειονεκτούντα παιδιά και στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, η εθνική νομοθεσία δύναται να προβλέπει διαφορές ως προς την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι διαφορές αυτές είναι απαραίτητες και αναλογικές και δεν παραβιάζουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν στους μαθητές να φέρουν ή να επιδεικνύουν θρησκευτικά σύμβολα στο σχολείο.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη δήλωσή της αριθ. 11 σχετικά με το καθεστώς των εκκλησιών και των μη ομολογιακών ενώσεων, η οποία επισυνάπτεται στην τελική πράξη της συνθήκης του Άμστερνταμ, αναγνωρίζει ρητώς ότι σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη μέλη και ότι σέβεται παρομοίως το καθεστώς των φιλοσοφικών και μη ομολογιακών οργανώσεων. Τα μέτρα που επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να έχουν αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση πλήρους ισότητας στην πράξη. Επιπροσθέτως, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η λήψη μεμονωμένων μέτρων για εύλογες προσαρμογές, ώστε να εξασφαλίζεται η εν λόγω πρόσβαση. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτούνται μέτρα που θα συνεπάγονταν δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση. Για να εκτιμηθεί κατά πόσον η επιβάρυνση είναι δυσανάλογη, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους, των πόρων και της φύσης του οργανισμού. Η αρχή των εύλογων προσαρμογών και της δυσανάλογης επιβάρυνσης θεσπίζεται στην οδηγία 2000/78/ΕΚ και στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

(19) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη δήλωσή της αριθ. 11 σχετικά με το καθεστώς των εκκλησιών και των μη ομολογιακών ενώσεων, η οποία επισυνάπτεται στην τελική πράξη της συνθήκης του Άμστερνταμ, αναγνωρίζει ρητώς ότι σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη μέλη και ότι σέβεται παρομοίως το καθεστώς των φιλοσοφικών και μη θρησκευτικών οργανώσεων.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Τα μέτρα που επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να έχουν αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση πλήρους ισότητας στην πράξη. Επιπροσθέτως, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η λήψη μεμονωμένων μέτρων για εύλογες προσαρμογές, ώστε να εξασφαλίζεται η εν λόγω πρόσβαση. Σε καμία περίπτωση δεν απαιτούνται μέτρα που θα συνεπάγονταν δυσανάλογη επιβάρυνση. Για να εκτιμηθεί κατά πόσον η επιβάρυνση είναι δυσανάλογη, πρέπει να συνεκτιμάται το εάν το σχετικό μέτρο είναι ανέφικτο και ανασφαλές και δεν είναι δυνατόν να καταστεί εφικτό και ασφαλές με μια εύλογη τροποποίηση κανόνων, πολιτικών ή πρακτικών ή με την απομάκρυνση αρχιτεκτονικών, επικοινωνιακών ή μεταφορικών εμποδίων ή με την παροχή επικουρικών βοηθημάτων ή υπηρεσιών. Οι εύλογες προσαρμογές δεν απαιτούν απαραιτήτως σημαντικές δομικές μετατροπές σε κτήρια των οποίων η δομή προστατεύεται ρητά βάσει της εθνικής νομοθεσίας λόγω της ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχιτεκτονικής τους αξίας. Η αρχή των εύλογων προσαρμογών και της δυσανάλογης επιβάρυνσης θεσπίζεται στην οδηγία 2000/78/ΕΚ και στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

(Βασίζεται στο τελευταίο μέρος της αιτιολογικής σκέψης 19 του COM (2008)0426)

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Η απαγόρευση των διακρίσεων δεν πρέπει να θίγει τη διατήρηση ή τη θέσπιση, από τα κράτη μέλη, μέτρων τα οποία προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα που υφίσταται ομάδα ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Αυτά τα μέτρα δύνανται να επιτρέπουν τη δημιουργία οργανώσεων ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού όταν ο βασικός στόχος τους είναι η προώθηση των ιδιαίτερων αναγκών των εν λόγω ατόμων.

(21) Η απαγόρευση των διακρίσεων δεν πρέπει να θίγει τη διατήρηση ή τη θέσπιση, από τα κράτη μέλη, μέτρων τα οποία προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα που υφίστανται άτομα που έχουν μια ορισμένη θρησκεία ή πεποίθηση, αναπηρία, ηλικία ή γενετήσιο προσανατολισμό, ή που συνδυάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία, καθώς και τα πρόσωπα που συνδέονται με τα άτομα αυτά. Η απαγόρευση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από μέτρα με στόχο την προώθηση της ισότητας μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών, λαμβάνοντας υπόψη και τη διάσταση του φύλου, και από θετικές δράσεις με στόχο την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών των ατόμων ή της κατηγορίας ατόμων τα οποία, εξαιτίας των χαρακτηριστικών τους, χρειάζονται δομές, υπηρεσίες ή παροχή βοήθειας που δεν είναι απαραίτητες σε άλλους. Αυτά τα μέτρα συνοδεύονται από τη δημιουργία ανεξάρτητων οργανώσεων ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, όταν ο βασικός στόχος τους είναι η προώθηση των ιδιαίτερων αναγκών των εν λόγω ατόμων.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Τα άτομα που έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα μέσα έννομης προστασίας. Για να υπάρξει πιο αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα θα πρέπει επίσης να δύνανται να κινήσουν διαδικασίες – όπως εξ ονόματος κάποιου θύματος ή προς υπεράσπισή του – με την επιφύλαξη των εθνικών δικονομικών κανόνων όσον αφορά την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

(23) Τα άτομα που έχουν υποστεί διακρίσεις άμεσες, έμμεσες, πολλαπλές ή λόγω σχέσεων, λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή φύλου πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα μέσα έννομης προστασίας. Για να υπάρξει πιο αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα θα πρέπει επίσης να δύνανται να κινήσουν διαδικασίες – όπως εξ ονόματος κάποιου θύματος ή προς υπεράσπισή του – με την επιφύλαξη των εθνικών δικονομικών κανόνων όσον αφορά την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης απαιτεί κατάλληλη δικαστική προστασία έναντι αντιποίνων.

(25) Η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης απαιτεί κατάλληλη δικαστική προστασία έναντι αντιποίνων. Μια αποτελεσματική δικαστική προστασία των ατομικών δικαιωμάτων πρέπει να συνοδεύεται από την ενεργό προώθηση της άρσης των διακρίσεων και της ισότητας των ευκαιριών.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Το Συμβούλιο, στο ψήφισμά του σχετικά με τη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Έτους ίσων ευκαιριών για όλους (2007), ζητούσε να συνδεθεί πλήρως η κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν διακρίσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τους άμεσα ενδιαφερόμενους παράγοντες, με το σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων που αποσκοπούν στην αποτροπή των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας και των ίσων ευκαιριών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

(26) Το Συμβούλιο, στο ψήφισμά του σχετικά με τη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Έτους ίσων ευκαιριών για όλους (2007), ζητούσε να συνδεθεί πλήρως η κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν διακρίσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τους άμεσα ενδιαφερόμενους παράγοντες, με το σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων που αποσκοπούν στην αποτροπή των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας και των ίσων ευκαιριών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, καθώς και αυτές που ήδη ισχύουν στον τομέα αυτό, να γίνουν γνωστές από το ευρύ κοινό - με εκστρατείες πληροφόρησης και εκστρατείες Τύπου που θα αποσκοπούν επίσης στην καταπολέμηση των στερεοτύπων - και από τα ενδιαφερόμενα άτομα, με τα κατάλληλα, ενδεδειγμένα και ευπρόσιτα μέσα (όπως τη νοηματική γλώσσα για τα άτομα με προβλήματα ακοής ή ειδικές ιστοσελίδες για τα άτομα με μειωμένη όραση).

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31α) Κατά την ερμηνεία της εννοίας των λόγων διάκρισης, τα δικαστήρια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη διεθνή και ευρωπαϊκά νομοθετήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων και της νομολογίας των εποπτικών οργάνων τους, όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, με στόχο την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στα κράτη μέλη σε τομείς άλλους από τους τομείς της απασχόλησης και της εργασίας.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών διακρίσεων, λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, με στόχο την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στα κράτη μέλη σε τομείς άλλους από τους τομείς της απασχόλησης και της εργασίας.

 

2. Συντρέχει πολλαπλή διάκριση όταν η διάκριση βασίζεται:

 

α) σε οποιονδήποτε συνδυασμό θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή

 

β) σε ένα ή περισσότερους από τους λόγους που περιέχονται στην παράγραφο 1, καθώς και σε ένα ή περισσότερους λόγους από τους ακόλουθους:

 

(θ) φύλο (στο βαθμό που η καταγγελία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/113/ΕΚ, καθώς και της παρούσας οδηγία

 

(ii) φυλετική ή εθνοτική καταγωγή (στο βαθμό που η καταγγελία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2000/43/ΕΚ, καθώς και της παρούσας οδηγίας), ή

 

(iii) ιθαγένεια (στο βαθμό που η καταγγελία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12 της Συνθήκης ΕΚ).

 

3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι πολλαπλές διακρίσεις και οι πολλαπλοί λόγοι διάκρισης ορίζονται βάσει των ανωτέρω.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1:

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1:

α) συντρέχει άμεση διάκριση όταν, για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1, ένα πρόσωπο υφίσταται μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο σε ανάλογη περίπτωση ένα άλλο πρόσωπο·

α) συντρέχει άμεση διάκριση όταν, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1, ένα πρόσωπο ή άτομα που έχουν σχέση ή εικάζεται ότι έχουν σχέση με τέτοια άτομα, υφίσταται μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο σε ανάλογη περίπτωση ένα άλλο πρόσωπο·

β) συντρέχει έμμεση διάκριση όταν μια φαινομενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θα έθετε άτομα συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, συγκεκριμένης αναπηρίας, συγκεκριμένης ηλικίας ή συγκεκριμένου γενετήσιου προσανατολισμού σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων προσώπων, εκτός αν αυτή η διάταξη, κριτήριο ή πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά από θεμιτό σκοπό και τα μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία.

β) συντρέχει έμμεση διάκριση όταν μια φαινομενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θα έθετε άτομα συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, συγκεκριμένης αναπηρίας, συγκεκριμένης ηλικίας ή συγκεκριμένου γενετήσιου προσανατολισμού, ή άτομα που έχουν σχέση ή εικάζεται ότι έχουν σχέση με τέτοια άτομα, σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων προσώπων, εκτός αν αυτή η διάταξη, κριτήριο ή πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά από θεμιτό σκοπό και τα μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η παρενόχληση νοείται ως μια μορφή διακρίσεων κατά την έννοια της παραγράφου 1, εφόσον σημειώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά που συνδέεται με έναν από τους λόγους του άρθρου 1 με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή προσβλητικού περιβάλλοντος.

3. Με την επιφύλαξη της ελευθερίας της έκφρασης, η παρενόχληση νοείται ως μια μορφή διακρίσεων κατά την έννοια της παραγράφου 1, εφόσον σημειώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά που συνδέεται με έναν από τους λόγους του άρθρου 1 με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή προσβλητικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της παρενόχλησης μπορεί να ορισθεί σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία και πρακτική των κρατών μελών.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Εντολή για την εισαγωγή διακρίσεων κατά προσώπων για οποιονδήποτε από τους λόγους του άρθρου 1 νοείται ως διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1.

(4) Εντολή ή αίτημα, με βάση ιεραρχική σχέση, για την εισαγωγή διακρίσεων κατά προσώπων για οποιονδήποτε από τους λόγους του άρθρου 1 νοείται ως διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Αιτιολόγηση

[[Το πρώτο μέρος της τροπολογίας δεν αφορά το ελληνικό κείμενο] ]

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4a. Οι διακρίσεις που βασίζονται σε εικασίες όσον αφορά τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή το γενετήσιο προσανατολισμό ενός προσώπου ή εξαιτίας της σχέσης του με άτομο συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, θεωρείται ως διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η άρνηση εύλογων προσαρμογών σε μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, θεωρείται διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1.

5. Η άρνηση εύλογων προσαρμογών σε μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα που σχετίζονται με άτομο με αναπηρία, όταν η προσαρμογή απαιτείται προκειμένου να μπορούν τα εν λόγω άτομα να προσφέρουν προσωπική βοήθεια σε άτομο με αναπηρία, θεωρείται διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν ότι η διαφορά μεταχείρισης λόγω ηλικίας δεν συνιστά διάκριση, εάν, στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου, δικαιολογείται από θεμιτό σκοπό και εάν τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει τον καθορισμό συγκεκριμένης ηλικίας για την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, στην εκπαίδευση και σε ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες.

6. Η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει διαφορές μεταχείρισης λόγω ηλικίας, εάν δικαιολογούνται κατά τρόπο αντικειμενικό και εύλογο από θεμιτό σκοπό και εάν τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι πρόσφορα, αναλογικά, αναγκαία και αποτελεσματικά.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, κατά την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν αναλογικές διαφορές μεταχείρισης όταν, για το υπό εξέταση προϊόν, η χρήση της ηλικίας ή της αναπηρίας είναι καθοριστικός παράγοντας για την εκτίμηση του κινδύνου βάσει σημαντικών και αξιόπιστων αναλογιστικών ή στατιστικών στοιχείων.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, κατά την παροχή ασφαλιστικών, τραπεζικών και άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν διαφορές μεταχείρισης όταν, για το υπό εξέταση προϊόν, η χρήση της ηλικίας ή της αναπηρίας είναι καθοριστικός παράγοντας για την εκτίμηση του κινδύνου βάσει αναλογιστικών αρχών, στατιστικών στοιχείων, ή ιατρικών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι ακριβή, πρόσφατα και ουσιαστικά και να διατίθενται άμα τη υποβολή αιτήματος με ευπρόσιτο τρόπο. Οι αναλογιστικοί παράγοντες και οι παράγοντες κινδύνου πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις θετικές εξελίξεις του προσδόκιμου επιβίωσης και της ενεργού γήρανσης καθώς και της αυξημένης κινητικότητας και προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Ο πάροχος της υπηρεσίας πρέπει να μπορεί να αποδείξει με αντικειμενικό τρόπο σημαντικά υψηλότερους κινδύνους και να διασφαλίσει ότι η διαφορά μεταχείρισης είναι αντικειμενικά και εύλογα δικαιολογημένη από θεμιτό στόχο και ότι τα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι αναλογικά, αναγκαία και αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και επανεξετάζουν την απόφασή τους πέντε έτη μετά από την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 16 και γνωστοποιούν τα αποτελέσματα της επενεξέτασης αυτής στην Επιτροπή.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των γενικών μέτρων που ορίζονται στο εθνικό δίκαιο τα οποία, σε μια δημοκρατική κοινωνία, είναι αναγκαία για τη δημόσια ασφάλεια, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την πρόληψη ποινικών αδικημάτων, την προστασία της υγείας και την προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων.

8. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των γενικών μέτρων που ορίζονται στο εθνικό δίκαιο τα οποία, σε μια δημοκρατική κοινωνία, είναι αναλογικά και αναγκαία για τη δημόσια ασφάλεια, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την πρόληψη ποινικών αδικημάτων, την προστασία της υγείας και την προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8a. Η παρούσα οδηγία αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα αποτελεί όπλο στον αγώνα κατά των διακρίσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, και την παροχή αυτών.

(δ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και των μεταφορών, και την παροχή αυτών.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(δα) την ένταξη και τη συμμετοχή σε οργανώσεις καθώς και την πρόσβαση στις υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το στοιχείο δ) εφαρμόζεται σε πρόσωπα μόνο στο βαθμό που επιτελούν την επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητά τους.

Το στοιχείο δ) δεν αφορά τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών για τους οποίους οι συναλλαγές δεν συνιστούν επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας περί οικογενειακής καταστάσεως και δικαιωμάτων αναπαραγωγής.

2. Η παρούσα οδηγία δεν μεταβάλλει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά το περιεχόμενο της διδασκαλίας, των δραστηριοτήτων και την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδικής αγωγής. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν διαφορές μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων.

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά το περιεχόμενο της διδασκαλίας, των δραστηριοτήτων και την οργάνωση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις και με ίσες ευκαιρίες. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τον προσδιορισμό του κατάλληλου είδους εκπαίδευσης ή κατάρτισης, γίνονται σεβαστές οι απόψεις του ατόμου με αναπηρία. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν, μόνον βάσει αντικειμενικών αιτιολογήσεων, διαφορές όσον αφορά την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων, όταν αυτό γίνεται για να καλούνται άτομα, βάσει αντικειμενικών αιτιολογήσεων, να ενεργούν με καλή πίστη και με αφοσίωση στη δεοντολογία της οργάνωσης, εφόσον αυτό δεν δικαιολογεί διακρίσεις για οιοδήποτε άλλο λόγο και εφόσον άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι ευπρόσιτα από γεωγραφικής απόψεως και συνιστούν εύλογη εναλλακτική λύση, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι έμμεσες διακρίσεις. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αυτό δεν οδηγεί σε άρνηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας με την οποία εξασφαλίζεται ο λαϊκός χαρακτήρας του κράτους, των κρατικών οργανισμών ή φορέων ή της εκπαίδευσης, ή τα οποία αφορούν το καθεστώς και τις δραστηριότητες των εκκλησιών και άλλων οργανισμών που λειτουργούν βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων. Επίσης εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας που προωθεί την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

4. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου με το οποίο εξασφαλίζεται ο λαϊκός χαρακτήρας του κράτους, των κρατικών οργανισμών ή φορέων ή της εκπαίδευσης, ή τα οποία αφορούν το καθεστώς, τις δραστηριότητες και το νομικό πλαίσιο των εκκλησιών και άλλων οργανισμών που λειτουργούν βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων, όταν δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Όταν οι δραστηριότητες των εκκλησιών ή άλλων οργανισμών που λειτουργούν βάσει θρησκείας και πεποιθήσεων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ, υπόκεινται στις κοινοτικές διατάξεις για την απαγόρευση των διακρίσεων. Επίσης εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας που διασφαλίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει τις διαφορές μεταχείρισης λόγω υπηκοότητας και δεν θίγει τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις που αφορούν την εισδοχή και την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών και απατρίδων στην επικράτεια των κρατών μελών, ούτε τη μεταχείριση που απορρέει από τη νομική κατάσταση των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών ή απατρίδων.

5. Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει τις διαφορές μεταχείρισης λόγω ιθαγένειας και δεν θίγει τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις που αφορούν την εισδοχή και την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών και απατρίδων στην επικράτεια των κρατών μελών, ούτε τη μεταχείριση που απορρέει από τη νομική κατάσταση των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών ή απατρίδων. Οι διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού που παρουσιάζονται ως διαφορά μεταχείρισης λόγω ιθαγένειας θα αντιμετωπίζονται ως διάκριση κατά την έννοια του άρθρου 1.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του δικαιώματος των εκδοτών να αρνούνται διαφημίσεις από άτομα, κόμματα και οργανώσεις που δεν έχουν τις ίδιες δημοκρατικές αρχές, καθώς και από άτομα, κόμματα και οργανώσεις που δεν έχουν τον ίδιο πολιτικό προσανατολισμό με τον αντίστοιχο της εφημερίδας.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία:

1. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, όπου η ‘αναπηρία’ νοείται κατά την έννοια της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις:

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να έχουν αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, τα κοινωνικά πλεονεκτήματα, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, καθώς και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και των μεταφορών, πρέπει να προβλέπονται εκ των προτέρων, όπως με κατάλληλες τροποποιήσεις ή προσαρμογές. Αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση ούτε να απαιτούν θεμελιώδη μεταβολή της εν λόγω κοινωνικής προστασίας, κοινωνικών πλεονεκτημάτων, υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης ή αγαθών και υπηρεσιών ή να απαιτούν την πρόβλεψη εναλλακτικών λύσεων.

α) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να έχουν αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, τα κοινωνικά πλεονεκτήματα, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, καθώς και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της πληροφορίας συμπεριλαμβανομένης της παρεχόμενης με ευπρόσιτες μορφές, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, του πολιτισμού και της διασκέδασης, των κτηρίων που είναι ανοιχτά στο κοινό, των μεταφορικών μέσων και των λοιπών δημοσίων χώρων και εγκαταστάσεων, πρέπει να προβλέπονται εκ των προτέρων, όπως με κατάλληλες τροποποιήσεις ή προσαρμογές. Όποτε οι διακρίσεις ανακύπτουν λόγω πρακτικής, πολιτικής ή διαδικασίας, λαμβάνονται μέτρα ούτως ώστε αυτό να μη συμβαίνει πλέον.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) Προβλέπεται η υποχρέωση να εξασφαλίζεται αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση και να πραγματοποιούνται, εάν κριθούν σκόπιμες σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, εύλογες προσαρμογές, εκτός αν η υποχρέωση αυτή θα συνεπαγόταν δυσανάλογη επιβάρυνση.

β) Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση συνεπάγεται την εξακρίβωση και εξάλειψη των φραγμών και εμποδίων και την πρόληψη της δημιουργίας νέων φραγμών και εμποδίων που κωλύουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε αγαθά, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις διαθέσιμες στους πολίτες γενικώς, ανεξαρτήτως της φύσεως των εμποδίων, φραγμών ή αναπηριών. Τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και ανεξάρτητα από τα επιλεγέντα μέτρα για την άρση των εμποδίων και φραγμών, η αποτελεσματική χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία παρέχεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και για τα άτομα χωρίς αναπηρία, όποτε αυτό είναι δυνατόν, και διευκολύνεται η χρήση βοηθητικών συσκευών από τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών μέσων για την κινητικότητα και την πρόσβαση, όπως αναγνωρισμένοι σκύλοι οδηγοί και άλλοι σκύλοι συνοδείας, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Όποτε, παρόλες τις προσπάθειες, δεν είναι δυνατή η εύλογη προσαρμογή ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματική άνευ διακρίσεων πρόσβαση η οποία παρέχεται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, παρέχεται εξυπηρετική εναλλακτική λύση. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ‘εύλογη προσαρμογή’ σημαίνει τα εναλλακτικά μέτρα που απαιτούνται σε συγκεκριμένη περίπτωση ώστε να μπορεί ένα άτομο με αναπηρία να έχει πρόσβαση σε δικαιώματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ως ορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, και/ή να τα απολαύει ή να τα ασκεί επί ίσοις όροις με τους άλλους.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για να αξιολογηθεί κατά πόσον τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 θα συνιστούσαν δυσανάλογη επιβάρυνση, λαμβάνονται ιδίως υπόψη το μέγεθος και οι πόροι του οργανισμού, η φύση του, το εκτιμώμενο κόστος, ο κύκλος ζωής των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και τα πιθανά οφέλη της αυξημένης πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία. Η επιβάρυνση δεν είναι δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται επαρκώς με μέτρα που εφαρμόζονται ήδη στο πλαίσιο της πολιτικής ίσης μεταχείρισης που ασκεί το οικείο κράτος μέλος.

2. Τα μέτρα προς επίτευξη αποτελεσματικής άνευ διακρίσεων πρόσβασης δεν πρέπει να συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση ούτε να απαιτούν θεμελιώδη μεταβολή. Για να αξιολογηθεί κατά πόσον η συμμόρφωση με την παράγραφο 1 θα συνεπαγόταν δυσανάλογη επιβάρυνση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το εάν το σχετικό μέτρο είναι ανέφικτο ή ανασφαλές και δεν είναι δυνατόν να καταστεί εφικτό και ασφαλές με μια εύλογη τροποποίηση κανόνων, πολιτικών ή πρακτικών ή με την άρση αρχιτεκτονικών, επικοινωνιακών ή μεταφορικών εμποδίων ή με την παροχή επικουρικών βοηθημάτων ή υπηρεσιών. Μία τροποποίηση είναι ουσιώδης όταν μεταβάλλει τα αγαθά και τις υπηρεσίες ή τη φύση της απασχόλησης, του επαγγέλματος ή της επιχείρησης σε τέτοιο βαθμό ώστε ο πάροχος των αγαθών ή υπηρεσιών να παρέχει στην πράξη εντελώς διαφορετικό είδος αγαθών ή υπηρεσιών. Οι εύλογες προσαρμογές δεν απαιτούν απαραιτήτως σημαντικές δομικές μετατροπές σε κτήρια των οποίων η δομή προστατεύεται ρητά βάσει της εθνικής νομοθεσίας λόγω της ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχιτεκτονικής τους αξίας. Η επιβάρυνση δεν κρίνεται δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται επαρκώς με μέτρα που εφαρμόζονται στο οικείο κράτος μέλος. Η αρχή των εύλογων προσαρμογών και της δυσανάλογης επιβάρυνσης ερμηνεύεται βάσει της οδηγίας 2000/78/ΕΚ και της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Προς συμμόρφωση με την υποχρέωση παροχής αποτελεσματικής άνευ διακρίσεων πρόσβασης σε υπάρχουσες υποδομές, πολιτικές ή διαδικασίες κατά την έννοια της παραγράφου 1, στοιχείο α), δύναται να παρασχεθεί στα κράτη μέλη, εάν χρειαστεί, πρόσθετη προθεσμία 10 ετών από την λήξεως της προθεσμίας μεταφοράς προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα υποχρέωση. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να κάνουν χρήση της πρόσθετης περιόδου υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο προοδευτικής συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένων στόχων, μέσων και χρονοδιαγράμματος. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πρόσθετη περίοδο υποβάλλουν ανά εξάμηνο έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα λαμβανόμενα μέτρα προς επίτευξη της αποτελεσματικής άνευ διακρίσεων πρόσβασης και σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά την εφαρμογή της παραγράφου 4, εδάφιο 1, στοιχείο α). Η Επιτροπή υποβάλλει ανά εξάμηνο έκθεση στο Συμβούλιο.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή των εθνικών διατάξεων που διέπουν την προσβασιμότητα ιδιαίτερων αγαθών ή υπηρεσιών.

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή των εθνικών διατάξεων που διέπουν την προσβασιμότητα ιδιαίτερων αγαθών ή υπηρεσιών. Πάντως τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη λαμβάνουν, ει δυνατόν, μέτρα για να ενθαρρύνουν τους παρόχους αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως βιομηχανικών αγαθών, να σχεδιάζουν ευπρόσιτες λύσεις, λόγου χάρη μέσω πρακτικών δημοσίων συμβάσεων. Ευπρόσιτα προϊόντα και υπηρεσίες είναι αυτά που είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους τους χρήστες.

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί πλήρης ισότητα στην πράξη, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν εμποδίζει κανένα κράτος μέλος από το να διατηρεί ή να εκδίδει ειδικά μέτρα για να αποτρέπει ή να αντισταθμίζει τα μειονεκτήματα που συνδέονται με θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία ή γενετήσιο προσανατολισμό.

Για να εξασφαλιστεί πλήρης ισότητα στην πράξη, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν εμποδίζει κανένα κράτος μέλος από το να διατηρεί ή να εκδίδει ειδικά μέτρα ή το να επιτρέπει τη λήψη των μέτρων αυτών από το δημόσιο, τον ιδιωτικό ή τον εθελοντικό τομέα για να αποτρέπει ή να αντισταθμίζει τα μειονεκτήματα που συνδέονται με θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία ή γενετήσιο προσανατολισμό.

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει υποστεί βλάβη από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ακόμη και εάν η σχέση στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει πρόσβαση σε δικαστικές και/ή διοικητικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται ενδεδειγμένο, διαδικασιών συνδιαλλαγής, για την πραγμάτωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει υποστεί βλάβη από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ακόμη και εάν η σχέση στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει πραγματική πρόσβαση σε δικαστικές και/ή διοικητικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται ενδεδειγμένο, διαδικασιών συνδιαλλαγής, για την πραγμάτωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ενώσεις, οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα, που έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια της εθνικής τους νομοθεσίας, έννομο συμφέρον να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, μπορούν να κινήσουν, είτε εξ ονόματος του ενάγοντος είτε προς υπεράσπισή του, και με την έγκρισή του, κάθε δικαστική και/ή διοικητική διαδικασία που προβλέπονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

διαγράφεται

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν στο εθνικό νομικό τους σύστημα όσα μέτρα απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η πραγματική και αποτελεσματική αποζημίωση ή επανόρθωση, ως ορίζουν τα κράτη μέλη, των απωλειών και ζημιών που υφίσταται ένα πρόσωπο ως συνέπεια διακρίσεων κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, κατά τρόπο αποτρεπτικό και αναλογικό προς τη ζημία.

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν κανόνες περί αποδείξεως ευνοϊκότερους για τον ενάγοντα.

2. Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν κανόνες ευνοϊκότερους για τον ενάγοντα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφασίζουν σχετικά με πιο ευνοϊκές διατάξεις για τους ενάγοντες κατά τις διαδικασίες προσφυγής.

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9a. Τα κράτη μέλη προωθούν ενεργά την ισότητα μεταξύ των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετησίου προσανατολισμού στο πλαίσιο της εκπόνησης και της εφαρμογής νόμων, κανονισμών, διοικητικών διατάξεων, πολιτικών και δραστηριοτήτων στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, καθώς και οι ήδη ισχύουσες σχετικές διατάξεις, γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλη την επικράτειά τους.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, καθώς και οι ήδη ισχύουσες σχετικές διατάξεις, γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, σε όλη την επικράτειά τους.

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Για να προωθηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν το διάλογο με τους σχετικούς ενδιαφερομένους, και ιδίως με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, που έχουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους πρακτικές, έννομο συμφέρον να συμβάλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων που γίνονται για τους λόγους και στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Για να προωθηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν το διάλογο με τους σχετικούς ενδιαφερομένους, και ιδίως με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις εκκλησίες, τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη θρησκευτικές οργανώσεις, που έχουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους πρακτικές, έννομο συμφέρον να συμβάλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων που γίνονται για τους λόγους και στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και η διαβούλευση αυτή περιλαμβάνει επίσης και παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν φορέα ή φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Οι εν λόγω φορείς μπορεί να αποτελούν τμήμα υπηρεσιών επιφορτισμένων σε εθνικό επίπεδο με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των ατομικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που θεσπίζονται με άλλες κοινοτικές πράξεις, όπως με τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2004/113/ΕΚ.

 

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν ανεξάρτητο, εν λειτουργία, και επαρκώς χρηματοδοτούμενο φορέα ή φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να έχουν ο φορέας ή οι φορείς αρμοδιότητα στους τομείς που καλύπτει η παρούσα οδηγία καθώς και στους τομείς της εργασίας και της απασχόλησης βάσει της οδηγίας 2000/78/ΕΚ. Οι εν λόγω φορείς μπορεί να αποτελούν τμήμα υπηρεσιών επιφορτισμένων σε εθνικό επίπεδο με την προάσπιση των δικαιωμάτων που θεσπίζονται με άλλες κοινοτικές πράξεις, όπως με τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ, 2000/78/ΕΚ και 2004/113/ΕΚ.

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – περίπτωση -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- διευκόλυνση των διοικητικών ή νομικών διαδικασιών σχετικά με τις διακρίσεις, στην περίπτωση όπου το θύμα είναι κάτοικος κράτους μέλους διαφορετικού από του εναγόμενου, μέσω επαφής με την/τις αντίστοιχη/ες οργάνωση/εις στο κράτος μέλος του εναγόμενου·

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – περίπτωση -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- εξασφάλιση στον ενάγοντα δυνατότητας του ευεργετήματος πενίας, σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 2003/8/EΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές1, όπου κρίνεται ενδεδειγμένο·

---------

1.ΕΕ L 26, 31.1.2003,σελ. 41

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – 2η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών σχετικά με διακρίσεις,

- παρακολούθηση και διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών σχετικά με διακρίσεις, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων,

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και άλλους αντίστοιχους φορείς της ΕΕ.

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στους εν λόγω φορείς επαρκείς πόρους ώστε να μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με αποτελεσματικό και ευπρόσιτο τρόπο.

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) καταργείται κάθε νομοθετική, κανονιστική και διοικητική διάταξη που αντιβαίνει στην αρχή της ίσης μεταχείρισης·

α) καταργείται πάραυτα κάθε νομοθετική, κανονιστική και διοικητική διάταξη που αντιβαίνει στην αρχή της ίσης μεταχείρισης·

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα επιβολής τους. Οι κυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης, η οποία δεν δύναται να περιορίζεται από τον καθορισμό προηγούμενου ανώτατου ορίου, και πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα επιβολής τους. Οι κυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης, η οποία δεν δύναται να περιορίζεται από τον καθορισμό προηγούμενου ανώτατου ορίου, και πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και να έχουν ως αποτέλεσμα την παύση της διακριτικής μεταχείρισης και την άρση των συνεπειών της.

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες συνθήκες, τα κράτη μέλη μπορούν, αν κριθεί αναγκαίο, να ορίσουν ότι η υποχρέωση παροχής αποτελεσματικής πρόσβασης όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 πρέπει να εκπληρωθεί [το αργότερο] έως τις … [τέσσερα έτη μετά την έκδοση].

2. Για λόγους συμμόρφωσης με την υποχρέωση να παρέχεται αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις υπάρχουσες υποδομές, πολιτικές ή διαδικασίες κατά την έννοια του άρθρου 4, παρ. 1(α), είναι δυνατόν να παραχωρηθεί στα κράτη μέλη, εάν παραστεί ανάγκη, πρόσθετη περίοδος 10 ετών από την προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την παρούσα υποχρέωση.

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω επιπλέον περίοδο ενημερώνουν την Επιτροπή το αργότερο έως την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 1, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους.

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω επιπλέον περίοδο υποβάλουν στην Επιτροπή σχέδιο σταδιακής συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφο 1(α), το οποίο θα περιλαμβάνει στόχους, μέσα και χρονοδιάγραμμα. Κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την πρόσθετη αυτή περίοδο θα πρέπει να υποβάλλει σε ετήσια βάση στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για την παροχή αποτελεσματικής και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης, καθώς και όσον αφορά την επιτελεσθείσα πρόοδο σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 4, παράγραφος (1)(α). Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο σε ετήσια βάση.

Τροπολογία  78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και οι εθνικοί φορείς ισότητας ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο έως …. και εν συνεχεία ανά πενταετία, όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε η Επιτροπή να συντάξει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο έως …. και εν συνεχεία ανά πενταετία, όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε η Επιτροπή να συντάξει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Το αργότερο ** έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται γενικό κοινοτικό νομικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων, με τη μορφή ενιαίας οδηγίας η οποία ενοποιεί και αντικαθιστά όλες τις ισχύουσες οδηγίες που έχουν ως βάση το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ, συμπεριλαμβανόμενης της παρούσας οδηγίας. Η νέα αυτή οδηγία παρέχει ισότιμο επίπεδο προστασίας για κάθε ένα από τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι διακρίσεις.

Τροπολογία  80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει, κατά περίπτωση, υπόψη την άποψη των κοινωνικών εταίρων και των οικείων μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές, η εν λόγω έκθεση, μεταξύ άλλων, εκτιμά τον αντίκτυπο των μέτρων που λαμβάνονται για τις γυναίκες και τους άνδρες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, προτάσεις για την επανεξέταση και την επικαιροποίηση της παρούσας οδηγίας.

2. Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει, κατά περίπτωση, υπόψη την άποψη των κοινωνικών εταίρων και των οικείων μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η έκθεση περιλαμβάνει επισκόπηση των ισχυουσών πρακτικών των κρατών μελών σε σχέση με το άρθρο 2, παράγραφος 7, όσον αφορά τη χρήση της ηλικίας ή της αναπηρίας ως παράγοντα κατά τον υπολογισμό ασφαλίστρων και παροχών. Σύμφωνα με την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές, η εν λόγω έκθεση, μεταξύ άλλων, εκτιμά τον αντίκτυπο των μέτρων που λαμβάνονται για τις γυναίκες και τους άνδρες. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για πολλαπλές διακρίσεις, καλύπτοντας όχι μόνον διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, γενετήσιου προσανατολισμού, ηλικίας και αναπηρίας, αλλά και διακρίσεις λόγω φύλου και φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, προτάσεις για την επανεξέταση και την επικαιροποίηση της παρούσας οδηγίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή υπέβαλε την παρούσα πρόταση οδηγίας περί ίσης μεταχείρισης τον Ιούλιο 2008. Η πρόταση αναμενόταν από καιρό, δεδομένου ότι από το 2004 η Επιτροπή είχε υποσχεθεί να εκπονήσει μια "ευρεία οδηγία". Η εισηγήτριά σας είναι ικανοποιημένη με την πρόταση της Επιτροπής, η οποία επιδιώκει την εφαρμογή, και πέρα από την αγορά εργασίας, της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ, που ενσωματώθηκε στη Συνθήκη του Άμστερνταμ του 1997, απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Σήμερα, το άρθρο 13 αποτελεί τη νομική βάση δυο οδηγιών. Η πρώτη, είναι η Οδηγία περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (Οδηγία 2000/43/ΕΚ), που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής τόσο εντός όσο και εκτός αγοράς εργασίας. Η άλλη, η Οδηγία 2000/78, απαγορεύει τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας για λόγους θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Λόγω του διαφορετικού πεδίου καθεμιάς από τις δυο οδηγίες, είχε δημιουργηθεί μια ιεράρχηση μεταξύ των λόγων μιας άνισης μεταχείρισης. Η υπό εξέταση πρόταση αποτελεί μια προσπάθεια να υπάρξει ισότιμη προστασία από τις διακρίσεις, ανεξαρτήτως λόγου. Η εισηγήτριά σας προσδοκά ότι η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις εντός του 2010 προκειμένου να ανυψώσει στο ίδιο επίπεδο και την προστασία από τις διακρίσεις λόγω φύλου, ώστε να καταργηθεί αυτή η ιεράρχηση.

Η Επιτροπή επιδίωξε να συνδέσει την παρούσα πρόταση οδηγίας με την ήδη υπάρχουσα Οδηγία περί Φυλετικής Ισότητας. Πολλοί από τους όρους είναι ίδιοι (όπως "άμεση" και "έμμεση" διάκριση), οι δε διαδικασίες που θεσπίζει είναι κι αυτές ισοδύναμες. Επομένως, η εισηγήτριά σας θεωρεί ότι δεν πρέπει να μακρηγορήσουμε περισσότερο επ΄αυτού.

Υπάρχουν όμως και διαφορές ανάμεσα στην πρόταση της Επιτροπής και στην Οδηγία περί Φυλετικής Ισότητας. Οι διαφορές αυτές είναι ίσως δικαιολογημένες, διότι οι λόγοι των διακρίσεων ποικίλλουν και κάθε διαφορετική μεταχείριση δεν συνιστά διάκριση. Όμως, πρέπει να μπορούμε να επεξηγήσουμε με σαφήνεια τη διαφορά.

Η πρόταση είναι ένα πλαίσιο ελάχιστων προδιαγραφών που προσφέρουν προστασία έναντι των διακρίσεων. Τα κράτη μέλη δύνανται πάντα να προσφέρουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας, αλλά δεν μπορούν να προβάλουν τη νέα οδηγία ως πρόσχημα για να κατεβάσουν το σημερινό τους επίπεδο. Η οδηγία προσφέρει στα θύματα ένα δικαίωμα επανόρθωσης και καθιστά σαφές ότι τα κράτη μέλη έχουν την επιθυμία και το καθήκον να πολεμήσουν τις διακρίσεις.

Η εισηγήτριά σας επιθυμεί να τονίσει τη σημασία της καταπολέμησης όλων των μορφών διακρίσεων. Η άνιση μεταχείριση εξακολουθεί δυστυχώς ακόμη να αποτελεί πρόβλημα στην Ευρώπη όσο και αλλού. Σε ειδική δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου το 2008, το 15% των Ευρωπαίων υποστήριξαν ότι είχαν υποστεί διακρίσεις κατά το παρελθόν έτος. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να μπορούν δυο άνδρες να μένουν στο ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείου, τα άτομα με αναπηρίες να πηγαίνουν για ψώνια και οι ηλικιωμένοι να γίνονται δεκτοί για ασφάλιση.

Αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη νομοθεσία που προσφέρει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό προστασία έναντι των διακρίσεων, εκτός αγοράς εργασίας, για λόγους θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού[1]. Πρέπει να θεσπιστούν συνεκτικοί ευρωπαϊκοί κανονισμοί σε αυτό το πεδίο, ώστε να γίνει σαφές πως η Ευρώπη ως σύνολο δεν επιτρέπει τις διακρίσεις. Η ελευθερία απέναντι στις διακρίσεις αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και πρέπει να ισχύει για τον καθένα μέσα στην Ένωση.

Λόγοι εφαρμογής διακρίσεων

Η Οδηγία 2000/78/EΚ δεν περιέχει κανένα ορισμό περί θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, αν και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε μια φορά περί της έννοιας του όρου "αναπηρία/ειδική ανάγκη". Το Δικαστήριο δήλωσε ότι: "η έννοια της «ειδικής ανάγκης» υποδηλώνει μειονεκτικότητα, οφειλόμενη, ιδίως, σε πάθηση φυσική, διανοητική ή ψυχική, κωλύουσα τη συμμετοχή του συγκεκριμένου ατόμου στον επαγγελματικό βίο"[2]. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ορίζει την "ειδική ανάγκη" ως εξής: ‘Στα άτομα με ειδικές ανάγκες περιλαμβάνονται εκείνα που έχουν μακροχρόνια φυσική, ψυχική, διανοητική ή αισθητηριακή πάθηση που σε αλληλεπίδραση με διάφορους φραγμούς ενδέχεται να εμποδίζει την πλήρη και πραγματική συμμετοχή στην κοινωνία επί ίσοις όροις με τους άλλους’. Η εισηγήτριά σας προσπάθησε να κάνει μέσω μιας νέας αιτιολογικής αναφοράς μια σύνδεση με αυτό τον ορισμό.

Εικασίες και συνειρμοί

Στην υπόθεση Coleman (C-303/06), το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η κατά την Οδηγία 2000/78/ΕΚ απαγόρευση διακρίσεων καλύπτει όχι μόνο τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και τα μέλη της οικογένειάς τους. Η εισηγήτριά σας θεωρεί ότι είναι καλή ιδέα, για λόγους νομικής βεβαιότητας, να διατυπωθεί αυτό ρητώς στην υπό εξέταση οδηγία.

Δεν είναι πάντα δυνατόν να εξακριβωθεί με την πρώτη ματιά η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις ενός ατόμου, οι ειδικές ανάγκες του, η ηλικία του ή ο γενετήσιος προσανατολισμός του, και εντούτοις οι άνθρωποι κάνουν κάθε είδους εικασίες βάσει της εμφάνισης ή του ονόματος, εικασίες που επίσης μπορεί να οδηγήσουν σε διακρίσεις. Για παράδειγμα, κάποια αγόρια υφίστανται παρενοχλήσεις στο σχολείο επειδή πιστεύεται ότι είναι ομοφυλόφιλοι κι ενώ μπορεί να μην συμβαίνει αυτό. Η εισηγήτριά σας θεωρεί ότι αυτό είναι εξίσου κακό και προτείνει συνεπώς να συμπεριλάβει η παρούσα οδηγία μια ρητή διάταξη, ώστε η νομοθεσία αυτή να καλύπτει και τις διακρίσεις βάσει εικασιών.

Εξαίρεση λόγω ηλικίας

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει μια γενική εξαίρεση για τη διάκριση για λόγους ηλικίας. Το ότι η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τον καθορισμό μιας συγκεκριμένης ηλικίας για την πρόσβαση σε κοινωνικά πλεονεκτήματα, εκπαίδευση και ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες, δεν αλλάζει το γεγονός ότι αυτή η διαφορετική μεταχείριση πρέπει να δικαιολογείται από ένα θεμιτό σκοπό, τα μέσα για την επίτευξη του οποίου πρέπει να είναι τα κατάλληλα και αναγκαία. Η εισηγήτριά σας επιθυμεί να καταστεί τούτο σαφές στην οδηγία.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Βάσει της πρότασης, οι διαφορές μεταχείρισης για λόγους ηλικίας ή αναπηρίας είναι δυνατόν να επιτραπούν στην περίπτωση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών όπου η χρήση της ηλικίας ή της αναπηρίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εκτίμηση των κινδύνων βάσει των σχετικών και ακριβών αναλογιστικών ή στατιστικών στοιχείων. Η Οδηγία 2004/113/EΚ περιέχει ανάλογη διάταξη, αλλά μαζί με την απαίτηση να δημοσιοποιούνται αυτά τα στοιχεία. Η εισηγήτριά σας προτείνει συνεπώς να συμπεριληφθεί αυτή η απαίτηση και στην υπό εξέταση οδηγία.

Οικογενειακή κατάσταση

Η έκδοση νόμων σχετικά με τον γάμο είναι εκτός πεδίου αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Κάθε κράτος μέλος δύναται να νομοθετεί για τον εαυτό του ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει τα άτομα να πληρούν για να συνάψουν γάμο. Όμως, η πρόταση της Επιτροπής θα επέτρεπε επίσης τις διακρίσεις σε ό,τι αφορά τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, όπως π.χ. τη στείρωση. Η εισηγήτριά σας το θεωρεί αυτό ανεπιθύμητο και γι΄αυτό υπέβαλε τροπολογία στο κείμενο περιορίζοντας τις εξαιρέσεις.

Εκπαίδευση

Τα σχολεία που στηρίζονται σε ειδικά σύνολα αξιών μπορούν να αρνούνται την εγγραφή σε μαθητές εάν αυτοί δεν είναι πρόθυμοι να ασπασθούν τις ηθικές αξίες και τη δεοντολογία του σχολείου. Τούτο δεν πρέπει να οδηγεί σε διακρίσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις. Υπάρχει ήδη ένα άρθρο ισοδύναμου αποτελέσματος στην οδηγία περί ίσης μεταχείρισης στην αγορά εργασίας (Οδηγία 2000/78/EΚ).

Αναπηρία (Ειδική ανάγκη)

Για να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση ατόμων με αναπηρίες, δεν αρκεί να απαγορεύουμε τις διακρίσεις. Απαιτούνται και θετικές δράσεις, υπό μορφή μέτρων λαμβανομένων εκ των προτέρων και με την προσφορά των κατάλληλων προσαρμογών. Για παράδειγμα, τα δημόσια κτίρια πρέπει να προσφέρουν πρόσβαση στα αναπηρικά καροτσάκια.

Η εισηγήτριά σας προτείνει να υπάρχουν μόνο δυο τύποι εξαίρεσης από την αρχή της αποτελεσματικής, άνευ διακρίσεων δυνατότητας πρόσβασης. Πρώτον, όταν κάτι τέτοιο θα ήταν παράλογα δαπανηρό. Τα δικαστήρια θα πρέπει κατά περίπτωση να αποφασίζουν εάν αυτό ισχύει ή όχι. Κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, πρέπει να ζυγίζονται όλες οι περιστάσεις της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους του φορέα, των δαπανών και των πιθανών πλεονεκτημάτων μιας καλύτερης πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες. Στις χώρες όπου αυτό αποτελεί ήδη τρέχουσα πρακτική, έχει αποδειχθεί ότι σπάνια το κόστος είναι ένας παράγοντας. Η δεύτερη εξαίρεση, πρέπει να είναι όταν ένα μέτρο θα απαιτούσε ριζικές αλλαγές στην παρεχόμενη υπηρεσία. Τούτο ισχύει στην περίπτωση που μια παρεχόμενη υπηρεσία γίνεται όντως μια τελείως διαφορετική υπηρεσία.

Αποζημίωση

Το άρθρο 8(2) της Οδηγίας 2004/113/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η πραγματική και αποτελεσματική αποζημίωση ή επανόρθωση για απώλειες και ζημίες προκληθείσες ως αποτέλεσμα διακρίσεων. Η εισηγήτριά σας προτείνει να συμπεριληφθεί επίσης αυτή η διάταξη στην υπό εξέταση οδηγία, ώστε οι πολίτες που υποβάλλουν καταγγελίες να επιτυγχάνουν πραγματική επανόρθωση.

Ένας ανεξάρτητος φορέας

Η Επιτροπή προτείνει να έχουν τα κράτη μέλη ένα ή περισσότερους φορείς σε εθνικό επίπεδο για την προαγωγή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών. Η αιτιολογική σκέψη 28 παραπέμπει στις Βασικές Αρχές των Παρισίων του ΟΗΕ σχετικά με το καθεστώς και τη λειτουργία των εθνικών φορέων για την προάσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εισηγήτριά σας προτείνει να μνημονευθούν ρητώς μέσα στην οδηγία οι παρεπόμενες αρχές της ανεξαρτησίας και της παροχής των αναγκαίων πόρων.

  • [1]  McColgan, Niessen και Palmer: Comparative analyses on national measures to combat discrimination outside employment and occupation, Mapping study on existing national legislative measures - and their impact in - tackling discrimination outside the field of employment and occupation on the grounds of sex, religion or believe, disability, age and sexual orientation, Δεκέμβριος 2006.
  • [2]  Υπόθεση C13-05, πρόταση 43. (Chacόn Navas).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (22.1.2009)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Elizabeth Lynne

(*) Συνδεμένη επιτροπή - Άρθρο 47 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τον Μάιο 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεσή μου σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο στον τομέα των ίσων ευκαιριών και της άρσης των διακρίσεων στην ΕΕ (μεταφορά των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ). Στην έκθεση αυτή, το Κοινοβούλιο υπενθύμιζε στην Επιτροπή τη δέσμευσή της να υποβάλει ολοκληρωμένη οδηγία κατά των διακρίσεων για να απαγορεύσει εκτός του τομέα της απασχόλησης τις διακρίσεις με βάση την αναπηρία, την ηλικία, την θρησκεία ή τις πεποιθήσεις και το γενετήσιο προσανατολισμό, ώστε να συμπληρωθεί η δέσμη νομοθετικών μέτρων κατά των διακρίσεων βάσει του άρθρου 13 της Συνθήκης ΕΚ, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2008. Η φυλή και το φύλο καλύπτονται ήδη από την οδηγία για τη φυλή και το φύλο και τώρα επιδιώκεται η ευθυγράμμιση της παρούσας οδηγίας με τις προαναφερόμενες.

Πολλά από τα θέματα που θίγει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και ορισμένα εμπίπτουν από κοινού στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι ειδικοί τομείς που καλύπτονται αποκλειστικά από την Επιτροπή απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι η κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής ασφάλισης, η υγειονομική μέριμνα καθώς και τα κοινωνικά πλεονεκτήματα.

Συντρέχουσα αρμοδιότητα υπάρχει όσον αφορά την άρνηση εύλογων προσαρμογών για άτομα με αναπηρία, την πρόσβαση και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων της στέγης, τις διακρίσεις στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λόγω ηλικίας και αναπηρίας, τη διαφορετική μεταχείριση με βάση την ηλικία καθώς και την ίση μεταχείριση ατόμων με αναπηρία και τον διάλογο με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες.

Η πρόταση οδηγίας βασίζεται στις οδηγίες 2000/43/EΚ, 2000/78/EΚ και 2004/113/EΚ πράγμα που σημαίνει ότι η οδηγία συνάδει με τους οριζόντιους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά με τη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και με τους στόχους της διαδικασίας της ΕΕ για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη. Η πρόταση παραπέμπει σε έννοιες οι οποίες χρησιμοποιούνται στις ισχύουσες οδηγίες και με τις οποίες οι πολίτες είναι εξοικειωμένοι.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2a) Η παρούσα οδηγία είναι ένα από τα μέσα με τα οποία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις της δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, και θα πρέπει να ερμηνευθεί υπ' αυτό το πρίσμα.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική αυτή σκέψη διασαφηνίζει τη σχέση μεταξύ των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Ένωση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και της παρούσας προτεινόμενης οδηγίας.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) Σύμφωνα με το άρθρο 5 της πολιτικής διακήρυξης που εκδόθηκε με τη λήξη της Παγκόσμιας Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Γήρανση, το 2002 στη Μαδρίτη, συμφωνήθηκε να επιβεβαιωθεί εκ νέου η δέσμευση να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων με βάση την ηλικία· να αναγνωρισθεί ότι τα άτομα, καθώς γηράσκουν, θα πρέπει να ζουν μια ζωή πληρότητας, υγείας, ασφάλειας και ενεργού συμμετοχής στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό βίο της κοινωνίας τους· να ενταθεί η αναγνώριση της αξιοπρέπειας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας· και να εξαλειφθούν όλες οι μορφές παραμέλησης, κακομεταχείρισης και βίας.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική αυτή σκέψη επαναλαμβάνει τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών υπέρ της εξάλειψης όλων των μορφών διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω ηλικίας.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες (2003), το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους (2007) και το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου (2008) επισήμαναν τη συνεχιζόμενη ύπαρξη διακρίσεων αλλά και τα οφέλη της πολυμορφίας.

(4) Το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες (2003), το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους (2007) και το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου (2008) επισήμαναν τη συνεχιζόμενη ύπαρξη διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών, αλλά και τα οφέλη της πολυμορφίας.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Ως εκ τούτου, η νομοθεσία πρέπει να απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού σε διάφορους τομείς εκτός της αγοράς εργασίας, όπως στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, και της παροχής αυτών. Πρέπει να προβλέπει επίσης μέτρα για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στους καλυπτόμενους τομείς.

(9) Ως εκ τούτου, η νομοθεσία πρέπει να απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού ή με βάση συνδυασμό λόγων, σε διάφορους τομείς εκτός της αγοράς εργασίας, όπως στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, και της παροχής αυτών. Πρέπει να προβλέπει επίσης μέτρα για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στους καλυπτόμενους τομείς.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική αυτή σκέψη είναι συνεπής με την προτεινόμενη αργότερα τροπολογία σχετικά με τις πολλαπλές διακρίσεις.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Τα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνουν εκείνα που πάσχουν από μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητήριες διαταραχές οι οποίες, σε συνδυασμό με αντίξοες συμπεριφορές και περιβαλλοντικά εμπόδια, μπορεί να παρακωλύουν την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία, επί ίσοις όροις με τους άλλους.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Η αποτελεσματική, χωρίς διακρίσεις πρόσβαση μπορεί να παρέχεται με ποικίλους τρόπους, μεταξύ των οποίων με την εφαρμογή της αρχής του "Σχεδιασμού για όλους" και μέσω παροχής βοηθητικών συσκευών για άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων βοηθητικών μέσων για την κινητικότητα και την πρόσβαση, όπως αναγνωρισμένους σκύλους οδηγούς ή σκύλους βοηθείας.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β) Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν συχνά διακρίσεις με τη μορφή της έλλειψης πρόσβασης στα μεταφορικά μέσα και στα κτήρια καθώς και στις επικοινωνίες και τις πληροφορίες. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την πρόσβαση στους τομείς αυτούς προκειμένου να εφαρμόσουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9γ) Η αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση προϋποθέτει την επισήμανση και εξάλειψη των εμποδίων και φραγμών, είτε από πλευράς συμπεριφοράς είτε από πλευράς περιβάλλοντος χώρου, και την πρόληψη νέων εμποδίων και φραγμών που παρακωλύουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στα αγαθά, τις υπηρεσίες και τις διευκολύνσεις που παρέχονται στο ευρύ κοινό, ανεξάρτητα από τη φύση του εμποδίου, του φραγμού ή της αναπηρίας. Τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και ανεξάρτητα από τα επιλεγέντα μέτρα για την άρση των εμποδίων και φραγμών, η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία πρέπει να παρέχεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και για τα άτομα χωρίς αναπηρία, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή πρόσβασης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, πρέπει να παρέχεται ουσιαστική εναλλακτική λύση που να διασφαλίζει την πρόσβαση.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Οι διακρίσεις θεωρείται ότι περιλαμβάνουν τις άμεσες και τις έμμεσες διακρίσεις, την παρενόχληση, τις υποκινούμενες διακρίσεις και την άρνηση εύλογων προσαρμογών.

(12) Οι διακρίσεις θεωρείται ότι περιλαμβάνουν τις άμεσες και τις έμμεσες διακρίσεις, τις πολλαπλές διακρίσεις, την παρενόχληση, τις υποκινούμενες διακρίσεις και την άρνηση εύλογων προσαρμογών.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Διακρίσεις μπορεί να συντρέχουν επειδή ένα άτομο έχει μια συγκεκριμένη θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία ή γενετήσιο προσανατολισμό ή ένα συνδυασμό όλων αυτών, και επειδή ένα άτομο θεωρείται ότι έχει, ή συνδέεται ή θεωρείται ότι συνδέεται άτομο που έχει μια συγκεκριμένη θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία ή γενετήσιο προσανατολισμό.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Κατά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, σκοπός της Κοινότητας θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, η εξάλειψη των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, ιδίως αφού οι γυναίκες πέφτουν συχνά θύματα πολλαπλών διακρίσεων.

(13) Δεδομένου ότι διακρίσεις μπορούν να εκδηλωθούν για πολλούς λόγους, κατά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης, σκοπός της Κοινότητας θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 της συνθήκης ΕΚ, η εξάλειψη των διακρίσεων

λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκείας ή πεποιθήσεων ή ηλικίας ή λόγω συνδυασμού αυτών, και η προώθηση της ισότητας, ανεξαρτήτως του συνδυασμού χαρακτηριστικών σχετικά με το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, την αναπηρία, το γενετήσιο προσανατολισμό, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις ή την ηλικία που μπορεί να έχει το άτομο. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το πρόβλημα των πολλαπλών διακρίσεων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επεκτείνει την υπάρχουσα αιτιολογική σκέψη 13 που αναφέρεται στις πολλαπλές διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες και έτσι καλύπτονται όλοι οι λόγοι που περιλαμβάνονται στο άρθρο 13.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Στην παροχή ασφαλιστικών, τραπεζικών και άλλων οικονομικών υπηρεσιών χρησιμοποιούνται αναλογιστικοί παράγοντες και παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την αναπηρία και την ηλικία. Αυτοί οι παράγοντες δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν διακρίσεις όταν αποδεικνύονται καθοριστικοί για την εκτίμηση του κινδύνου.

(15) Στην παροχή ασφαλιστικών, τραπεζικών και άλλων οικονομικών υπηρεσιών χρησιμοποιούνται αναλογιστικοί παράγοντες και παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την αναπηρία και την ηλικία. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να απεικονίζουν τις θετικές αλλαγές όσον αφορά το προσδόκιμο επιβίωσης και την ενεργό γήρανση καθώς και την αύξηση της κινητικότητας και των δυνατοτήτων πρόσβασης για άτομα με αναπηρία, και να μην λειτουργούν ως γενικευτική διάκριση για τους λόγους αυτούς. Η εκτίμηση του κινδύνου από τον φορέα παροχής υπηρεσιών πρέπει να δικαιολογεί με αναμφισβήτητο τρόπο τη διαπίστωση σημαντικά υψηλότερων κινδύνων, με τη χρήση πρόσφατων, αξιόπιστων, τακτικά ενημερωμένων και δημοσιευμένων στατιστικών και αναλογιστικών δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό του κινδύνου διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας ότι όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων είναι διαφανή, έγκυρα και ενημερωμένα, ενώ απαιτείται οι φορείς παροχής υπηρεσιών να επιδεικνύουν αντικειμενικότητα.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη δήλωσή της αριθ. 11 σχετικά με το καθεστώς των εκκλησιών και των μη ομολογιακών ενώσεων, η οποία επισυνάπτεται στην τελική πράξη της συνθήκης του Άμστερνταμ, αναγνωρίζει ρητώς ότι σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη μέλη και ότι σέβεται παρομοίως το καθεστώς των φιλοσοφικών και μη ομολογιακών οργανώσεων. Τα μέτρα που επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να έχουν αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση πλήρους ισότητας στην πράξη. Επιπροσθέτως, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η λήψη μεμονωμένων μέτρων για εύλογες προσαρμογές, ώστε να εξασφαλίζεται η εν λόγω πρόσβαση. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτούνται μέτρα που θα συνεπάγονταν δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση. Για να εκτιμηθεί κατά πόσον η επιβάρυνση είναι δυσανάλογη, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους, των πόρων και της φύσης του οργανισμού. Η αρχή των εύλογων προσαρμογών και της δυσανάλογης επιβάρυνσης θεσπίζεται στην οδηγία 2000/78/ΕΚ και στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

(19) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη δήλωσή της αριθ. 11 σχετικά με το καθεστώς των εκκλησιών και των μη ομολογιακών ενώσεων, η οποία επισυνάπτεται στην τελική πράξη της συνθήκης του Άμστερνταμ, αναγνωρίζει ρητώς ότι σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη μέλη και ότι σέβεται παρομοίως το καθεστώς των φιλοσοφικών και μη ομολογιακών οργανώσεων. Τα μέτρα που επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να έχουν αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση πλήρους ισότητας στην πράξη. Επιπροσθέτως, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η λήψη μεμονωμένων μέτρων για εύλογες προσαρμογές, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτούνται μέτρα που θα συνεπάγονταν δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση. Για να εκτιμηθεί κατά πόσον η επιβάρυνση είναι δυσανάλογη, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο το εν λόγω μέτρο είναι ανέφικτο ή ανασφαλές και δεν θα μπορούσε να γίνει εφικτό και ασφαλές με λογική τροποποίηση των κανόνων, των πολιτικών ή πρακτικών ή με την άρση αρχιτεκτονικών, επικοινωνιακών ή μεταφορικών εμποδίων ή την παροχή βοηθητικών μέσων ή υπηρεσιών. Οι εύλογες προσαρμογές δεν απαιτούν απαραιτήτως σημαντικές δομικές μετατροπές σε κτήρια των οποίων η δομή προστατεύεται ρητά βάσει της εθνικής νομοθεσίας λόγω της ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχιτεκτονικής τους αξίας. Η αρχή των εύλογων προσαρμογών και της δυσανάλογης επιβάρυνσης θεσπίζεται στην οδηγία 2000/78/ΕΚ και στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η άρνηση εύλογων προσαρμογών σε μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, θεωρείται διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1.

5. Η άρνηση εύλογων προσαρμογών σε μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία και τα μικρά παιδιά, ή τα άτομα που συνδέονται με άτομο με αναπηρία, σε περίπτωση που οι προσαρμογές χρειάζονται ώστε να επιτραπεί στα άτομα αυτά να παράσχουν προσωπική βοήθεια σε άτομο με αναπηρία, θεωρείται διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επεκτείνει και στα παιδιά την απαίτηση για εύλογες προσαρμογές.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

. Συνιστά διάκριση ο καθορισμός συγκεκριμένης ηλικίας για την πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές, εις είδος ή εις χρήμα, που προβλέπονται λόγω αναπηρίας ή ασθένειας.

Αιτιολόγηση

Είναι σαφής διάκριση να χορηγούνται κοινωνικές παροχές για νοσοκομειακή περίθαλψη ή για συντάξεις αναπηρίας σε άτομα μιας συγκεκριμένης ηλικίας και να μην χορηγούνται σε άτομα διαφορετικής ηλικίας.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν ότι η διαφορά μεταχείρισης λόγω ηλικίας δεν συνιστά διάκριση, εάν, στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου, δικαιολογείται από θεμιτό σκοπό και εάν τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει τον καθορισμό συγκεκριμένης ηλικίας για την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, στην εκπαίδευση και σε ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες.

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν ότι η διαφορά μεταχείρισης λόγω ηλικίας δεν συνιστά διάκριση, εάν, στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου, δικαιολογείται αντικειμενικά και εύλογα από θεμιτό σκοπό και εάν τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι αναλογικά και αναγκαία. Αυτές οι διαφορές μεταχείρισης δεν αποκλείουν μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών ή για τον καθορισμό συγκεκριμένης ηλικίας για την πρόσβαση σε δικαιώματα, σε κοινωνικές παροχές, σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, , και στην εκπαίδευση, εξαιρουμένων των παροχών, εις είδος και εις χρήμα, για ασθένεια και ανικανότητα προς εργασία.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, κατά την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν αναλογικές διαφορές μεταχείρισης όταν, για το υπό εξέταση προϊόν, η χρήση της ηλικίας ή της αναπηρίας είναι καθοριστικός παράγοντας για την εκτίμηση του κινδύνου βάσει σημαντικών και αξιόπιστων αναλογιστικών ή στατιστικών στοιχείων.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, κατά την παροχή ασφαλιστικών, τραπεζικών και άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στην ενεργό γήρανση, καθώς και στην αύξηση της κινητικότητας και των δυνατοτήτων πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία και τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν διαφορές μεταχείρισης όταν, για το υπό εξέταση προϊόν, η χρήση της ηλικίας ή της αναπηρίας είναι καθοριστικός παράγοντας για την εκτίμηση του κινδύνου βάσει σημαντικών και αξιόπιστων αναλογιστικών ή στατιστικών στοιχείων. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να μπορεί αντικειμενικά να αποδείξει σημαντικά υψηλότερους κινδύνους και να διασφαλίσει ότι η διαφορά μεταχείρισης είναι αντικειμενικά και εύλογα δικαιολογημένη από θεμιτό σκοπό και ότι τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα στα οποία βασίζεται η εκτίμηση του κινδύνου συγκεντρώνονται, δημοσιεύονται και ενημερώνονται τακτικά. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και διασφαλίζουν ότι αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τη χρήση της ηλικίας και της αναπηρίας ως καθοριστικών αναλογιστικών παραγόντων συγκεντρώνονται, δημοσιεύονται και ενημερώνονται τακτικά. Τα εν λόγω κράτη μέλη επανεξετάζουν την απόφασή τους πέντε έτη μετά τη μεταφορά της οδηγίας.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - σημείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, και την παροχή αυτών.

δ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και της μεταφοράς καθώς και την παροχή αυτών.

Το στοιχείο δ) εφαρμόζεται σε πρόσωπα μόνο στο βαθμό που επιτελούν την επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητά τους.

 

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία:

1. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, όπου η αναπηρία πρέπει να νοείται σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες ασθένειες:

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - σημείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να έχουν αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, τα κοινωνικά πλεονεκτήματα, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, καθώς και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και των μεταφορών, πρέπει να προβλέπονται εκ των προτέρων, όπως με κατάλληλες τροποποιήσεις ή προσαρμογές. Αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση ούτε να απαιτούν θεμελιώδη μεταβολή της εν λόγω κοινωνικής προστασίας, κοινωνικών πλεονεκτημάτων, υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης ή αγαθών και υπηρεσιών ή να απαιτούν την πρόβλεψη εναλλακτικών λύσεων.

α) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να έχουν αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, τα κοινωνικά πλεονεκτήματα, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, καθώς και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της πληροφόρησης σε ευπρόσιτη μορφή, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των πολιτιστικών και ψυχαγωγικών υπηρεσιών, των ανοικτών για το κοινό κτηρίων, των μεταφορικών μέσων και άλλων δημοσίων κοινών χώρων και εγκαταστάσεων, πρέπει να προβλέπονται εκ των προτέρων, όπως με κατάλληλες τροποποιήσεις ή προσαρμογές. Όταν συντρέχουν διακρίσεις λόγω πρακτικής, πολιτικής ή διαδικασίας, απαιτούνται μέτρα για την άρση των διακρίσεων αυτών. Αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση ούτε να απαιτούν θεμελιώδεις μετατροπές στη φύση των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών ή στη φύση του εν λόγω επιτηδεύματος, επαγγέλματος ή επιχείρησης. Μια μετατροπή είναι θεμελιώδης εάν μετατρέπει τόσο πολύ τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ή τη φύση του επιτηδεύματος, του επαγγέλματος ή της επιχείρησης ώστε ο φορές παροχής των αγαθών ή των υπηρεσιών να παρέχει στην ουσία εντελώς διαφορετικό είδος αγαθών ή υπηρεσιών.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) Προβλέπεται η υποχρέωση να εξασφαλίζεται αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση και να πραγματοποιούνται, εάν κριθούν σκόπιμες σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, εύλογες προσαρμογές, εκτός αν η υποχρέωση αυτή θα συνεπαγόταν δυσανάλογη επιβάρυνση.

διαγράφεται

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - εδάφιο βα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση προϋποθέτει την επισήμανση και εξάλειψη των εμποδίων και φραγμών, είτε από πλευράς συμπεριφοράς είτε από πλευράς περιβάλλοντος χώρου, και την πρόληψη νέων εμποδίων και φραγμών που παρακωλύουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στα αγαθά, τις υπηρεσίες και τις διευκολύνσεις που παρέχονται στο ευρύ κοινό, ανεξάρτητα από τη φύση του εμποδίου, του φραγμού ή της αναπηρίας. Τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και ανεξάρτητα από τα επιλεγέντα μέτρα για την άρση των εμποδίων και φραγμών, η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία πρέπει να παρέχεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και για τα άτομα χωρίς αναπηρία, όποτε αυτό είναι δυνατόν, και να διευκολύνεται η χρήση βοηθητικών συσκευών από τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών μέσων για την κινητικότητα και την πρόσβαση, όπως αναγνωρισμένοι σκύλοι οδηγοί και άλλοι σκύλοι βοήθειας, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή πρόσβασης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, πρέπει να παρέχεται ουσιαστική εναλλακτική λύση που να εξασφαλίζει την πρόσβαση.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για να αξιολογηθεί κατά πόσον τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 θα συνιστούσαν δυσανάλογη επιβάρυνση, λαμβάνονται ιδίως υπόψη το μέγεθος και οι πόροι του οργανισμού, η φύση του, το εκτιμώμενο κόστος, ο κύκλος ζωής των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και τα πιθανά οφέλη της αυξημένης πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία. Η επιβάρυνση δεν είναι δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται επαρκώς με μέτρα που εφαρμόζονται ήδη στο πλαίσιο της πολιτικής ίσης μεταχείρισης που ασκεί το οικείο κράτος μέλος.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η επιβάρυνση δεν θεωρείται δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται επαρκώς με μέτρα που εφαρμόζονται ήδη στο πλαίσιο της πολιτικής ίσης μεταχείρισης που ασκεί το οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή των εθνικών διατάξεων που διέπουν την προσβασιμότητα ιδιαίτερων αγαθών ή υπηρεσιών.

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή των εθνικών διατάξεων που διέπουν την προσβασιμότητα ιδιαίτερων αγαθών ή υπηρεσιών. Εντούτοις, όπου αυτό είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να ενθαρρύνουν τους φορείς παροχής υπηρεσιών και αγαθών, ιδίως βιομηχανικών προϊόντων, να σχεδιάζουν ευπρόσιτες λύσεις, π.χ. με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. Ευπρόσιτα προϊόντα και υπηρεσίες είναι αυτά που είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους τους χρήστες.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Πολλαπλές διακρίσεις

 

1. Συντρέχει πολλαπλή διάκριση όταν ένα άτομο υφίσταται διακρίσεις με βάση συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων λόγων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέσα επιβολής των υποχρεώσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας είναι διαθέσιμα σε όλα τα άτομα που θεωρούν ότι υπήρξαν θύματα πολλαπλών διακρίσεων.

 

3. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, όταν αναγνωρισθεί η ύπαρξη πολλαπλών λόγων, ο προβαλλόμενος ισχυρισμός μπορεί να ανατραπεί μόνον με αιτιολόγηση ή άλλη αντίκρουση που ισχύει για όλους τους λόγους βάσει των οποίων προβλήθηκε ο ισχυρισμός. Εντούτοις, εάν αναγνωρισθεί μόνον ένας λόγος, τότε ο ισχυρισμός μπορεί να ανατραπεί με οιαδήποτε αιτιολόγηση η αντίκρουση σχετική με τον λόγο αυτό.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εισάγει άρθρο για τις πολλαπλές διακρίσεις που στο κείμενο της Επιτροπής αναφέρονται μόνον στην αιτιολογική σκέψη 13.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να προωθηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν το διάλογο με τους σχετικούς ενδιαφερομένους, και ιδίως με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, που έχουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους πρακτικές, έννομο συμφέρον να συμβάλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων που γίνονται για τους λόγους και στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Για να προωθηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν το διάλογο με τους σχετικούς ενδιαφερομένους, και ιδίως με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις εκκλησίες, τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη θρησκευτικές οργανώσεις, που έχουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους πρακτικές, έννομο συμφέρον να συμβάλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων που γίνονται για τους λόγους και στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και η διαβούλευση αυτή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις συμμετέχουν σαφώς στην προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, είναι εξίσου απαραίτητο να τονισθεί και η εμπλοκή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εκκλησιών καθώς και των θρησκευτικών, φιλοσοφικών και μη θρησκευτικών οργανώσεων, ώστε να ευθυγραμμισθεί η οδηγία με το άρθρο 11 της ΣΕΕ και το άρθρο 17 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

2.9.2008

 

 

 

Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές) - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

23.10.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Elizabeth Lynne

6.10.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.1.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

11

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer, Биляна Илиева Раева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Françoise Castex, Richard Howitt, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Viktória Mohácsi, Csaba Sógor, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Anja Weisgerber, Румяна Желева

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Adrian Manole

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (27.1.2009)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Amalia Sartori

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ΕΕ βασίζεται στις κοινές αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Η βασική αναγνώριση της μοναδικότητας του κάθε ανθρωπίνου όντος και του δικαιώματος που έχει σε μια ισότιμη πρόσβαση στις δυνατότητες που προσφέρει η ζωή αποτελεί κοινό στοιχείο για το σύνολο των ευρωπαϊκών κοινωνιών που κατέστησαν το σύνθημα "Ενωμένοι στην Ποικιλομορφία" προπύργιο της ένωσής τους.

Η ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας αποτελεί το επίκεντρο της πολιτιστικής, πολιτικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης της Ένωσης και πρέπει να γίνει σεβαστή κατά τον ίδιο τρόπο που οι διακρίσεις πρέπει να καταπολεμούνται στο βαθμό που συνιστούν απειλή των θεμελιωδών αξιών της.

Η ευρωπαϊκή δράση με στόχο τη διασφάλιση της ισότητας των προσώπων έχει μακρά παράδοση. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ έδωσε νέες εξουσίες για την υλοποίηση κάθε μορφής δράσης κατά της οιασδήποτε διάκρισης που βασίζεται στο φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή το γενετήσιο προσανατολισμό. Για τις διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης υφίσταται ήδη μια νομοθεσία και προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόλις εγκριθεί η οδηγία αυτή, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 13 της Συνθήκης ΕΚ επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης των διακρίσεων με βάση τη φυλή, την εθνοτική προέλευση και το φύλο δίνοντας τέλος σε κάθε αντίληψη μιας ιεράρχησης της προστασίας.

Όσον αφορά το ειδικό πεδίο ενδιαφέροντος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, η επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου στους τομείς για τους οποίους είναι αρμόδια απαιτεί μια ευρέως φάσματος απάντηση, αφού οι αντίστοιχες εθνικές παραδόσεις και στρατηγικές σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη και η κοινωνική προστασία τείνουν να είναι περισσότερο διαφοροποιημένες από ό,τι στους τομείς που συνδέονται με την απασχόληση.

Παρά τη σημειωθείσα πρόοδο, το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που παρέχει τη δυνατότητα καταπολέμησης των διακρίσεων παραμένει ατελές. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει μέτρα τα οποία απαγορεύουν, προχωρώντας πέραν των υφιστάμενων διατάξεων στον τομέα της απασχόλησης, κάθε διάκριση που βασίζεται στην ηλικία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την αναπηρία, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενιαίο ελάχιστο πρότυπο σχετικά με το τι συνιστά διάκριση ή για την παροχή διασφαλίσεων κατά διακρίσεων. Παρ' όλες τις ελλείψεις, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί εντούτοις να καυχάται για ένα από τα πλέον ανεπτυγμένα νομικά πλαίσια στον κόσμο όσον αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Οι πρώτοι που ζητούν μια ισχυρή παρέμβαση κατά των διακρίσεων είναι οι πολίτες που αναμένουν μια όλο και πιο κοινή δράση σχετικά, πέραν αυτών που ήδη προβλέπονται συγκεκριμένα και σε διάφορους τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, όπου εξακολουθούν να παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και συχνές διακρίσεις σε βάρος ευάλωτων κατηγοριών ατόμων ακόμη και εντός του ιδίου κράτους.

Σε μια Ένωση τόσο προωθημένη σε πολλούς τομείς εξακολουθεί να προκαλεί αρνητική κατάπληξη η έλλειψη της δέουσας αναγνώρισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων που σε μια σύγχρονη κοινωνία δεν είναι δυνατόν να μην τυγχάνουν της αντίστοιχης νομοθετικής προστασίας.

Καταπολέμηση των διακρίσεων σημαίνει επένδυση στη συνείδηση μιας κοινωνίας που αναπτύσσεται περνώντας από την ολοκλήρωση, για την υλοποίηση της οποίας χρειάζεται επένδυση στην κατάρτιση, την ενημέρωση, τη διάδοση των βελτίστων πρακτικών, αναζητώντας, για το καλό και το συμφέρον του συνόλου των πολιτών της, το σωστό συμβιβασμό και το κοινό σημείο ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων πολλαπλών συνιστωσών της.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεμελιώνεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και στο κράτος δικαίου, σε αρχές δηλαδή που είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως εξασφαλίζονται με την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και όπως προκύπτουν από τις συνταγματικές παραδόσεις που είναι κοινές στα κράτη μέλη, ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεμελιώνεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και στο κράτος δικαίου, σε αρχές δηλαδή που είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως εξασφαλίζονται με την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και όπως προκύπτουν από τις συνταγματικές παραδόσεις που είναι κοινές στα κράτη μέλη, ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που παρέχει στο Συμβούλιο την εξουσία να λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 152 της ιδίας Συνθήκης, είναι αναγκαία η ενθάρρυνση της συστηματικής ενσωμάτωσης των πτυχών της καταπολέμησης των διακρίσεων και της ισότητας ευκαιριών σε όλες τις πολιτικές, ιδίως στο πλαίσιο των υφισταμένων μηχανισμών συντονισμού, για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την παιδεία, την κατάρτιση και τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Πρέπει να δίδεται ίση σπουδαιότητα στη διανοητική υγεία και στη σωματική υγεία καθώς η πρώτη συνδέεται με καρδιοαγγειακές νόσους, καρκίνο και διαβήτη, ως συνέπεια της κατάχρησης φαρμάκων και του εθισμού στα φάρμακα.

 

Άτομα με σοβαρά προβλήματα διανοητικής υγείας είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στον κοινωνικό στιγματισμό, στη φτώχεια, στις περιορισμένες επιλογές στέγασης και στις δυσκολίες πρόσβασης στην περίθαλψη της σωματικής τους υγείας ενώ διανοητικές ασθένειες όπως η κατάθλιψη ή το άγχος συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους από τη μειωμένη παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) Η σωματική και διανοητική υγεία και η ευζωία βρίσκονται στο επίκεντρο της ποιότητας ζωής των ατόμων και της κοινωνίας και αποτελούν ουσιώδεις παράγοντες για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)Οι πολίτες προσδοκούν μια περισσότερο κοινή δράση στον τομέα της υγείας, υφίστανται όμως τεράστιες ανισότητες σε επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των κρατών μελών αλλά και εντός των μεμονωμένων κρατών όπως επίσης υφίστανται τομείς στους οποίους τα μεμονωμένα κράτη μέλη δεν είναι δυνατόν να ενεργήσουν αποτελεσματικά. Υπό αυτό το πρίσμα είναι αναγκαία μια μεγαλύτερη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων και με προοπτική μια κοινή πολιτική για την υγεία που θα ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των πολιτών.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)Η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που θεσπίζεται στο άρθρο 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1] και συνιστά πρωταρχικό καθήκον των δημοσίων αρχών των κρατών μελών η παροχή ισότιμης πρόσβασης για όλους σε ένα ποιοτικό σύστημα υγείας.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)Η πολυμορφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας αποτελεί ένα κεντρικό στοιχείο της πολιτιστικής, πολιτικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης της Ένωσης και πρέπει να γίνεται σεβαστή.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ) Η καλή υγεία είναι απαραίτητη για τη σωματική και την ψυχική ευεξία. Πέραν των βιολογικών διαφορών, στη δημόσια υγεία επιδρούν ιδιαίτερα οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, το περιβάλλον καθώς και η πρόσβαση στην παιδεία, τη γνώση και την πληροφορία. Τα δικαιώματα των πολιτών και η ευθύνη του πολίτη έναντι της υγείας του είναι θεμελιώδους σημασίας, εξ ου και η σημασία που έχει η προώθηση προγραμμάτων υγειονομικού εξαλφαβητισμού και η ενθάρρυνση όλων των τομέων της κοινωνίας να ακολουθούν υγιεινό τρόπο ζωής. Οι πρωτοβουλίες με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των συστημάτων υγείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοχοθετημένη προώθηση της υγείας και την εκπαίδευση του κοινού.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4δ) Η βία σε βάρος των γυναικών, η σεξουαλική δουλεία και η πορνεία είναι μερικά από τα βασικά υγειονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Μολονότι η βία σε βάρος των γυναικών αποτελεί ένα εξαιρετικά εκτεταμένο πρόβλημα υγείας, το φαινόμενο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της ιατρικής εκπαίδευσης και της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, το ένα πέμπτο τουλάχιστον των γυναικών σε όλον τον κόσμο έχει υποστεί τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια του βίου σωματική ή ψυχολογική βία. Η καταπολέμηση των σεξουαλικών παρενοχλήσεων και της βίας σε βάρος των γυναικών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της κοινοτικής δράσης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Ως εκ τούτου, η νομοθεσία πρέπει να απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού σε διάφορους τομείς εκτός της αγοράς εργασίας, όπως στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, και της παροχής αυτών. Πρέπει να προβλέπει επίσης μέτρα για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στους καλυπτόμενους τομείς.

(9) Ως εκ τούτου, η νομοθεσία πρέπει να απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού σε διάφορους τομείς εκτός της αγοράς εργασίας, όπως στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και της υγείας, και της παροχής αυτών. Πρέπει να προβλέπει επίσης μέτρα για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στους καλυπτόμενους τομείς.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12α) Οι διακρίσεις θεωρείται ότι περιλαμβάνουν την άρνηση παροχής ιατρικής περίθαλψης αποκλειστικά για λόγους ηλικίας.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Κατά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, σκοπός της Κοινότητας θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, η εξάλειψη των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, ιδίως αφού οι γυναίκες πέφτουν συχνά θύματα πολλαπλών διακρίσεων.

(13) Κατά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, σκοπός της Κοινότητας θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, η εξάλειψη των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, ιδίως αφού οι γυναίκες πέφτουν συχνά θύματα πολλαπλών διακρίσεων. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η επέκταση του πεδίου της προστασίας μεταξύ άλλων και στο φαινόμενο των πολλαπλών διακρίσεων.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19α) Τα κράτη μέλη πρέπει να στηρίζουν τις κοινές πρωτοβουλίες ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες ή/ και προβλήματα διανοητικής υγείας που τα ευαισθητοποιούν για τα δικαιώματά τους, παρουσιάζουν προτάσεις για βελτιωμένες υπηρεσίες και διευκολύνουν την πρόσβαση στην ενημέρωση για νέα φάρμακα και καινοτόμες θεραπείες.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Η απαγόρευση των διακρίσεων δεν πρέπει να θίγει τη διατήρηση ή τη θέσπιση, από τα κράτη μέλη, μέτρων τα οποία προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα που υφίσταται ομάδα ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Αυτά τα μέτρα δύνανται να επιτρέπουν τη δημιουργία οργανώσεων ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού όταν ο βασικός στόχος τους είναι η προώθηση των ιδιαίτερων αναγκών των εν λόγω ατόμων.

(21) Η απαγόρευση των διακρίσεων δεν πρέπει να θίγει τη διατήρηση ή τη θέσπιση, από τα κράτη μέλη, μέτρων τα οποία προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα που υφίσταται ομάδα ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Η κοινοτική νομοθεσία περί καταπολέμησης των διακρίσεων δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή να λάβουν ειδικά μέτρα για την πρόληψη ή την αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων που συνδέονται με τους λόγους των διακρίσεων για τις οποίες υπάρχουν διατάξεις προστασίας. Αυτά τα μέτρα δύνανται να επιτρέπουν τη δημιουργία οργανώσεων ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού όταν ο βασικός στόχος τους είναι η προώθηση των ιδιαίτερων αναγκών των εν λόγω ατόμων.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης απαιτεί κατάλληλη δικαστική προστασία έναντι αντιποίνων.

(25) Η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης απαιτεί κατάλληλη δικαστική προστασία έναντι αντιποίνων. Μια αποτελεσματική νομική προστασία των ατομικών δικαιωμάτων πρέπει να συνοδεύεται από την ενεργή προώθηση της καταπολέμησης των διακρίσεων και της ισότητας των ευκαιριών.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(30α) Εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών η εξασφάλιση της υγείας όλων των πολιτών, για την επίτευξη όμως του στόχου αυτού είναι αναγκαία η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των τοπικών αρχών, των διεθνών οργανισμών και των πολιτών.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(30β) Η υγειονομική περίθαλψη χρειάζεται την υποστήριξη αποτελεσματικών πολιτικών σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα, στα κράτη μέλη και στην ΕΕ καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο. Λαμβάνοντας εξάλλου υπόψη την ύπαρξη νέων απειλών για την υγεία, συχνά διασυνοριακής εμβέλειας όπως οι πανδημίες, οι νέες μεταδοτικές ασθένειες και ο βιολογικός πόλεμος, καθώς και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της παγκοσμιοποίησης, ιδίως σε σχέση με τα τρόφιμα και τη μετανάστευση, το πρόβλημα της υγείας θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως βασικό πολιτικό θέμα στο πνεύμα της Συνθήκης και Στρατηγικής της Λισσαβόνας και να ενσωματωθεί σε όλες τις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31α) Μια κατάλληλη ενημέρωση σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία κρίνεται αναγκαία προκειμένου να μπορούν πράγματι να προσφεύγουν σε αυτήν τα πιθανά θύματα διακρίσεων, οι δε εργοδότες, πάροχοι υπηρεσιών και οι αρχές να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις υποχρεώσεις τους. Η γνώση ωστόσο της νομοθεσίας σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. Η Επιτροπή πρέπει να προωθήσει και να υποστηρίξει δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία απευθυνόμενη ιδιαίτερα στους κύριους ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων οι διάφορες υπηρεσίες αρμόδιες επί θεμάτων ισότητας, οι δικαστές, οι νομικοί, οι ΜΚΟ και οι κοινωνικοί εταίροι.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2α - παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2α

 

Ορισμοί

 

1. Στα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές, οι οποίες, σε συνδυασμό με διάφορα εμπόδια, μπορεί να δυσχεραίνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των ατόμων με αναπηρία πρέπει να είναι ο ίδιος σε όλα τα κράτη μέλη, για να διασφαλιστεί η ισότητα στη μεταχείριση. Επομένως ο ορισμός που χρησιμοποιείται στην οδηγία πρέπει να είναι αυτός που εμπεριέχεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2α - παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο όρος «σχεδιασμός για όλους» σημαίνει το σχεδιασμό προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται από όλους τους ανθρώπους, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτείται προσαρμογή ή ειδικός σχεδιασμός. Ο «σχεδιασμός για όλους» δεν αποκλείει τη χρήση βοηθητικού εξοπλισμού για ειδικές ομάδες ατόμων με αναπηρία, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί στα άτομα με αναπηρία μια αποτελεσματική πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στις παροχές κοινής ωφελείας, πρέπει να προωθούνται οι παροχές που μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους. Επομένως στην οδηγία πρέπει να προστεθεί ένας ορισμός του σχεδιασμού για όλους, ο οποίος να αντιστοιχεί σε αυτόν που εμπεριέχεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να έχουν αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, τα κοινωνικά πλεονεκτήματα, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, καθώς και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και των μεταφορών, πρέπει να προβλέπονται εκ των προτέρων, όπως με κατάλληλες τροποποιήσεις ή προσαρμογές. Αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση ούτε να απαιτούν θεμελιώδη μεταβολή της εν λόγω κοινωνικής προστασίας, κοινωνικών πλεονεκτημάτων, υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης ή αγαθών και υπηρεσιών ή να απαιτούν την πρόβλεψη εναλλακτικών λύσεων.

α) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να εκφράζουν τη γνώμη τους για τις ανάγκες τους σε μέριμνα και να έχουν αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, τα κοινωνικά πλεονεκτήματα, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, καθώς και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και των μεταφορών, πρέπει να προβλέπονται εκ των προτέρων, όπως με κατάλληλες τροποποιήσεις ή προσαρμογές. Αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση ούτε να απαιτούν θεμελιώδη μεταβολή της εν λόγω κοινωνικής προστασίας, κοινωνικών πλεονεκτημάτων, υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης ή αγαθών και υπηρεσιών ή να απαιτούν την πρόβλεψη εναλλακτικών λύσεων.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη δυνατότητα να έχουν τα άτομα με αναπηρία πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες υπηρεσίες παρέχονται όλο και συχνότερα πλέον με ηλεκτρονική μορφή, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες συγκεκριμένων ομάδων να έχουν πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Πρέπει να εμποδιστεί με κάθε τρόπο ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από την κοινωνία της πληροφορίας.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Ίση μεταχείριση στο πλαίσιο των συστημάτων υγείας

 

1.Υπό την επιφύλαξη της αρχής της επικουρικότητας και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε σχέση με την εξασφάλιση του σεβασμού της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των προσώπων:

 

α) είναι αναγκαία η έμφαση στις στρατηγικές πρόληψης των ασθενειών· τα προληπτικά μέτρα που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, θα πρέπει μεταξύ άλλων να λαμβάνουν υπόψη τις πτυχές που επικεντρώνονται στο φύλο καθώς και περαιτέρω παράγοντες που αποτελούν αιτία ανισότητας·

 

β) τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν σε ιατρικό και υγειονομικό πλαίσιο στατιστικά στοιχεία και δεδομένα για το κάθε φύλο χωριστά·

 

γ) στο πλαίσιο της ιατρικής έρευνας και της τελειοποίησης νέων φαρμάκων, θα πρέπει να αυξηθεί η γνώση των διαφορετικών σωματικών χαρακτηριστικών των γυναικών και των ανδρών καθώς και η γνώση των διαφορετικών αποτελεσμάτων από τη χρήση των φαρμάκων·

 

δ) στο πλαίσιο των πολιτικών στρατηγικών για την υγεία είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη περιβαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν ιδιαίτερα στην υγεία ευάλωτων ομάδων όπως οι έγκυες γυναίκες και οι λεχώνες, τα παιδιά, οι έφηβοι και οι ανάπηροι, η υγεία των οποίων θίγεται ιδιαίτερα από επικίνδυνους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των πολιτών και η ευθύνη τους έναντι της υγείας τους θα προωθούνται και θα προστατεύονται μεταξύ άλλων με την προώθηση προγραμμάτων υγειονομικού εξαλφαβητισμού και με την ενθάρρυνση όλων των τομέων της κοινωνίας να ακολουθούν υγιεινό τρόπο ζωής.

 

3. Η Επιτροπή πρέπει να προωθήσει στοχοθετημένα προγράμματα κατάρτισης για το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 - παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή προωθεί δράσεις κατάρτισης διαρκούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία οι οποίες απευθύνονται ιδιαίτερα στους βασικούς ενδιαφερόμενους.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να προωθηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν το διάλογο με τους σχετικούς ενδιαφερομένους, και ιδίως με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, που έχουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους πρακτικές, έννομο συμφέρον να συμβάλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων που γίνονται για τους λόγους και στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Για να προωθηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν το διάλογο με τους σχετικούς ενδιαφερομένους, και ιδίως με τις επαγγελματικές ενώσεις εκπροσώπησης του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού καθώς και με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, που έχουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους πρακτικές, έννομο συμφέρον να συμβάλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων που γίνονται για τους λόγους και στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

 

Η Επιτροπή συλλέγει, αναλύει και διανέμει αντικειμενικές, συγκρίσιμες, αξιόπιστες και εύστοχες πληροφορίες, περιλαμβανομένων οιωνδήποτε διαθέσιμων αποτελεσμάτων ερευνών και βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και οι εθνικοί φορείς ισότητας ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο έως …. και εν συνεχεία ανά πενταετία, όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε η Επιτροπή να συντάξει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη και οι εθνικοί φορείς ισότητας, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων, ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο έως …. και εν συνεχεία ανά πενταετία, όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε η Επιτροπή να συντάξει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

2. Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει, κατά περίπτωση, υπόψη την άποψη των κοινωνικών εταίρων και των οικείων μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές, η εν λόγω έκθεση, μεταξύ άλλων, εκτιμά τον αντίκτυπο των μέτρων που λαμβάνονται για τις γυναίκες και τους άνδρες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, προτάσεις για την επανεξέταση και την επικαιροποίηση της παρούσας οδηγίας.

2. Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει, κατά περίπτωση, υπόψη την άποψη των κοινωνικών εταίρων και των οικείων μη κυβερνητικών οργανώσεων, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων καθώς και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές, η εν λόγω έκθεση, μεταξύ άλλων, εκτιμά τον αντίκτυπο των μέτρων που λαμβάνονται για τις γυναίκες και τους άνδρες ιδίως όσον αφορά τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 3. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, προτάσεις για την επανεξέταση και την επικαιροποίηση της παρούσας οδηγίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

2.9.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Amalia Sartori

7.10.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.12.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

3

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Αδάμος Αδάμου, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews

  • [1]  ΕΕ C 364 της 18.12.200, σελ. 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (20.1.2009)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
(COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lissy Gröner

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής «σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» έχει ως στόχο την περαιτέρω συμπλήρωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αφορά τον τομέα της ισότητας.

Η αναθεώρηση των συνθηκών που πραγματοποιήθηκε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997, και ιδίως η δημιουργία του άρθρου 13 της Συνθήκης ΕΚ προσέφεραν στην ΕΕ νέες δυνατότητες για την αναδιαμόρφωση της πολιτικής της για την ισότητα. Ως αποτέλεσμα, έχουν τεθεί μέσα στα τελευταία χρόνια σε ισχύ τέσσερεις οδηγίες, οι οποίες αφορούν:

-    την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία[1]

-    την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε σχέση με την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τους όρους εργασίας[2]

-    την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως της φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής[3]

-    την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών[4]

Στις παραπάνω οδηγίες παρέχονται ορισμοί για μεγάλο αριθμό σημαντικών όρων και αρχών που αφορούν την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης: την «άμεση και έμμεση διάκριση», την «παρενόχληση», τις «ανεπιθύμητες συμπεριφορές» ή τις «υποκινούμενες διακρίσεις» και τις αρχές της αντιστροφής του βάρους της απόδειξης από τον ενάγοντα στον εναγόμενο σε περίπτωση διαφοράς, των αποτρεπτικών και αναλογικών κυρώσεων και της προστασίας έναντι αντιποίνων (δυσμενής μεταχείριση θυμάτων διακρίσεων που προέβησαν σε καταγγελία ή κίνησαν νομικές διαδικασίες).

Αυτές οι βασικές διατάξεις διατηρούνται και στην παρούσα πρόταση οδηγίας.

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η επέκταση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης στους παρακάτω τομείς της κοινωνικής ζωής:

-    την κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανόμενης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης,

-    τις κοινωνικές παροχές,

-    και την πρόσβαση σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης.

Για αυτό το σκοπό η συντάκτρια της γνωμοδότησης προτείνει τις εξής τροποποιήσεις:

Διακρίσεις λόγω φύλου

Από το σχέδιο απουσιάζει έως και σήμερα ένα ουσιαστικό στοιχείο τόσο για την πολιτική ισότητας των φύλων στον τομέα της απασχόλησης όσο και για την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες: η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης προτείνει λοιπόν τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας.

Πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης

Η πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης παραμένει προβληματική ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι οι πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τη θέση των ατόμων με προβλήματα ακοής. Οι ψηφιακές οπτικοακουστικές υπηρεσίες επιτρέπουν από τεχνική άποψη την παροχή επιλογών όπως ο υποτιτλισμός των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Τούτο περιλαμβάνεται και στη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον υποτιτλισμό όλων των προγραμμάτων της δημόσιας τηλεόρασης στην ΕΕ[5] και θα πρέπει να ενσωματωθεί ρητά στην οδηγία.

Πρόσβαση στην εκπαίδευση

Στην πρόταση οδηγίας δίνεται έμφαση στην αρχή της επικουρικότητας, κατά συνέπεια δε και την σημαντική αυτονομία των κρατών μελών στον τομέα της εκπαίδευσης. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής τους να λαμβάνουν υπόψη την υπερισχύουσα αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, ακόμη και εάν επιτρέπεται η άνιση μεταχείριση για λόγους θρησκείας ή πεποιθήσεων, ιδίως σε εκκλησιαστικά σχολεία.

Πολλαπλή διάκριση

Ο όρος «πολλαπλή διάκριση» περιγράφει την άνιση μεταχείριση για μια σειρά λόγων, ανεξάρτητων μεταξύ τους, και θα πρέπει να προστεθεί στην οδηγία.

Στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ φαίνεται ότι η νομική πρακτική, κατά την εξέταση καταγγελιών που αφορούν πολλαπλές διακρίσεις δεν λαμβάνει υπόψη στο βαθμό που αρμόζει την πραγματικότητα της διάκρισης που βιώνουν τα θύματα.

Σύμφωνα με έρευνες, οι γυναίκες που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες είναι πιο ευάλωτες στις πολλαπλές διακρίσεις. Η κοινωνική πραγματικότητα επιβάλλει λοιπόν τη λήψη μέτρων που να καθιστούν δυνατή τη δικαστική προσφυγή για υποθέσεις διακρίσεων τόσο λόγω φύλου όσο και λόγω αναπηρίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

Πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή φύλου

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 10 του Χάρτη αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας· το άρθρο 21 απαγορεύει τις διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγων θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· και το άρθρο 26 αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των εν λόγω ατόμων.

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 10 του Χάρτη αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας· το άρθρο 21 απαγορεύει τις διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή φύλου· και το άρθρο 26 αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των εν λόγω ατόμων.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Ως εκ τούτου, η νομοθεσία πρέπει να απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού σε διάφορους τομείς εκτός της αγοράς εργασίας, όπως στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, και της παροχής αυτών. Πρέπει να προβλέπει επίσης μέτρα για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στους καλυπτόμενους τομείς.

(9) Ως εκ τούτου, η νομοθεσία πρέπει να απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή φύλου σε διάφορους τομείς εκτός της αγοράς εργασίας, όπως στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, και της παροχής αυτών, αλλά και στον τομέα της πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να προβλέπει επίσης μέτρα για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στους καλυπτόμενους τομείς.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική παράγραφος 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Η απαγόρευση των διακρίσεων δεν πρέπει να θίγει τη διατήρηση ή τη θέσπιση, από τα κράτη μέλη, μέτρων τα οποία προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα που υφίσταται ομάδα ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Αυτά τα μέτρα δύνανται να επιτρέπουν τη δημιουργία οργανώσεων ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού όταν ο βασικός στόχος τους είναι η προώθηση των ιδιαίτερων αναγκών των εν λόγω ατόμων.

(21) Η απαγόρευση των διακρίσεων δεν πρέπει να θίγει τη διατήρηση ή τη θέσπιση, από τα κράτη μέλη, μέτρων τα οποία προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα που υφίσταται ομάδα ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή φύλου. Αυτά τα μέτρα δύνανται να επιτρέπουν τη δημιουργία οργανώσεων ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή φύλου όταν ο βασικός στόχος τους είναι η προώθηση των ιδιαίτερων αναγκών των εν λόγω ατόμων.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική παράγραφος 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Τα άτομα που έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα μέσα έννομης προστασίας. Για να υπάρξει πιο αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα θα πρέπει επίσης να δύνανται να κινήσουν διαδικασίες –όπως εξ ονόματος κάποιου θύματος ή προς υπεράσπισή του– με την επιφύλαξη των εθνικών δικονομικών κανόνων όσον αφορά την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

(23) Τα άτομα που έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή φύλου πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα μέσα έννομης προστασίας. Για να υπάρξει πιο αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα θα πρέπει επίσης να δύνανται να κινήσουν διαδικασίες –όπως εξ ονόματος κάποιου θύματος ή προς υπεράσπισή του– με την επιφύλαξη των εθνικών δικονομικών κανόνων όσον αφορά την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική παράγραφος 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Όταν υπάρχει εκ πρώτης όψεως περίπτωση διακρίσεων, οι κανόνες σχετικά με το βάρος της απόδειξης πρέπει να προσαρμόζονται και, για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η αρχή της ίσης μεταχείρισης, το βάρος της απόδειξης πρέπει να μεταφέρεται εκ νέου στον εναγόμενο, όταν προσάγονται στοιχεία που αποδεικνύουν τις εν λόγω διακρίσεις. Ωστόσο, δεν εναπόκειται στον εναγόμενο να αποδείξει ότι ο ενάγων πιστεύει σε συγκεκριμένη θρησκεία ή έχει συγκεκριμένες πεποιθήσεις, παρουσιάζει συγκεκριμένη αναπηρία, έχει συγκεκριμένη ηλικία ή συγκεκριμένο γενετήσιο προσανατολισμό.

(24) Όταν υπάρχει εκ πρώτης όψεως περίπτωση διακρίσεων, οι κανόνες σχετικά με το βάρος της απόδειξης πρέπει να προσαρμόζονται και, για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η αρχή της ίσης μεταχείρισης, το βάρος της απόδειξης πρέπει να μεταφέρεται εκ νέου στον εναγόμενο, όταν προσάγονται στοιχεία που αποδεικνύουν τις εν λόγω διακρίσεις. Ωστόσο, δεν εναπόκειται στον εναγόμενο να αποδείξει ότι ο ενάγων πιστεύει σε συγκεκριμένη θρησκεία ή έχει συγκεκριμένες πεποιθήσεις, παρουσιάζει συγκεκριμένη αναπηρία, έχει συγκεκριμένη ηλικία, συγκεκριμένο γενετήσιο προσανατολισμό ή φύλο.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, με στόχο την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στα κράτη μέλη σε τομείς άλλους από τους τομείς της απασχόλησης και της εργασίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού και φύλου, με στόχο την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στα κράτη μέλη σε τομείς άλλους από τους τομείς της απασχόλησης και της εργασίας.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) συντρέχει έμμεση διάκριση όταν μια φαινομενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θα έθετε άτομα συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, συγκεκριμένης αναπηρίας, συγκεκριμένης ηλικίας ή συγκεκριμένου γενετήσιου προσανατολισμού σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων προσώπων, εκτός αν αυτή η διάταξη, κριτήριο ή πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά από θεμιτό σκοπό και τα μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία.

β) συντρέχει έμμεση διάκριση όταν μια φαινομενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θα έθετε άτομα συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, συγκεκριμένης αναπηρίας, συγκεκριμένης ηλικίας, συγκεκριμένου γενετήσιου προσανατολισμού ή φύλου σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων προσώπων, εκτός αν αυτή η διάταξη, κριτήριο ή πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά από θεμιτό σκοπό και τα μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

βa) συντρέχει πολλαπλή διάκριση όταν ένα άτομο υφίσταται ταυτόχρονα διάκριση για συνδυασμό δύο ή περισσότερων από τους λόγους του άρθρου 1.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ββ) Η διαφορετική μεταχείριση για συνδυασμό λόγων του άρθρου 1 θεωρείται δικαιολογημένη μόνο εάν η σχετική αιτιολόγηση αφορά το σύνολο των λόγων που οδηγούν στη διαφορετική μεταχείριση.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

βγ) Η κοινότητα υποχρεούται κατά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης που ορίζει το άρθρο 13 της Συνθήκης να καταπολεμά την πολλαπλή διάκριση για συνδυασμό λόγων του άρθρου 13 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Ο όρος "πολλαπλή διάκριση" δημιουργήθηκε το 2001 στη Νότιο Αφρική, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ ενάντια στον ρατσισμό και αφορά την άνιση μεταχείριση λόγω περισσότερων από ενός χαρακτηριστικών που γίνονται αντικείμενο διάκρισης (π.χ. διακρίσεις εις βάρος εβραίων γυναικών λόγω του φύλου τους, της θρησκείας τους ή και για τους δύο λόγους· ή διακρίσεις εις βάρος ενός ομοφυλόφιλου Κούρδου λόγω της εθνοτικής καταγωγής του, του γενετήσιου προσανατολισμού του, ή λόγω και των δύο).

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα) την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει ίση πρόσβαση σε πληροφορίες, μέσα ενημέρωσης , την εκπαίδευση και πολιτισμικά αγαθά σε όλους τους πολίτες. (Βλ. επίσης: γραπτή δήλωση 0099/2007 σχετικά με τον υποτιτλισμό όλων των προγραμμάτων της δημόσιας τηλεόρασης).

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά το περιεχόμενο της διδασκαλίας, των δραστηριοτήτων και την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδικής αγωγής. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν διαφορές μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων.

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά το περιεχόμενο της διδασκαλίας, των δραστηριοτήτων και την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδικής αγωγής· διακρίσεις δεν επιτρέπονται ούτε όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν διαφορές μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει ίση πρόσβαση σε πληροφορίες, μέσα ενημέρωσης την εκπαίδευση και πολιτισμικά αγαθά σε όλους τους πολίτες. (Βλ. επίσης: γραπτή δήλωση 0099/2007 σχετικά με τον υποτιτλισμό όλων των προγραμμάτων της δημόσιας τηλεόρασης).

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί πλήρης ισότητα στην πράξη, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν εμποδίζει κανένα κράτος μέλος από το να διατηρεί ή να εκδίδει ειδικά μέτρα για να αποτρέπει ή να αντισταθμίζει τα μειονεκτήματα που συνδέονται με θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία ή γενετήσιο προσανατολισμό.

Για να εξασφαλιστεί πλήρης ισότητα στην πράξη, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν εμποδίζει κανένα κράτος μέλος από το να διατηρεί ή να εκδίδει ειδικά μέτρα για να αποτρέπει ή να αντισταθμίζει τα μειονεκτήματα που συνδέονται με θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία, γενετήσιο προσανατολισμό ή το φύλο.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο που θεωρεί εαυτό ζημιωθέν από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ακόμη και εάν η σχέση στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει πρόσβαση σε δικαστικές ή/και διοικητικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν διαδικασιών συνδιαλλαγής, για την πραγμάτωση των εκ της παρούσας οδηγίας υποχρεώσεων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο που θεωρεί εαυτό ζημιωθέν από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ακόμη και εάν η σχέση στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει πρόσβαση σε δικαστικές ή/και διοικητικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν διαδικασιών συνδιαλλαγής, για την πραγμάτωση των εκ της παρούσας οδηγίας υποχρεώσεων. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι λόγοι των διακρίσεων δεν εξετάζονται χωριστά.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν φορέα ή φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Οι εν λόγω φορείς μπορεί να αποτελούν τμήμα υπηρεσιών επιφορτισμένων σε εθνικό επίπεδο με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των ατομικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που θεσπίζονται με άλλες κοινοτικές πράξεις, όπως με τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2004/113/ΕΚ.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν φορέα ή φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή φύλου. Οι εν λόγω φορείς μπορεί να αποτελούν τμήμα υπηρεσιών επιφορτισμένων σε εθνικό επίπεδο με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των ατομικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που θεσπίζονται με άλλες κοινοτικές πράξεις, όπως με τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2004/113/ΕΚ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

2.9.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Lissy Gröner

15.9.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.12.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.1.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal, Μανώλης Μαυρομμάτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gyula Hegyi, Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Berger

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (11.2.2009)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Donata Gottardi

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή φύλου

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 10 του Χάρτη αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας· το άρθρο 21 απαγορεύει τις διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγων θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· και το άρθρο 26 αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των εν λόγω ατόμων.

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από την Ευρωπαϊκή σύμβαση για τη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών του Συμβουλίου της Ευρώπης, και συγκεκριμένα τα άρθρα 9 και 10 και από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα το άρθρο 10, το άρθρο 12, παράγραφος 2 και τα άρθρα 21 και 26.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες (2003), το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους (2007) και το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου (2008) επισήμαναν τη συνεχιζόμενη ύπαρξη διακρίσεων αλλά και τα οφέλη της πολυμορφίας.

(4) Το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες (2003), το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους (2007) και το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου (2008) επισήμαναν τη συνεχιζόμενη ύπαρξη άμεσων, έμμεσων, πολλαπλών ή λόγω σχέσεων διακρίσεων αλλά και τα οφέλη της πολυμορφίας.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η Κοινότητα εξέδωσε τρεις νομικές πράξεις με βάση το άρθρο 13 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού. Οι εν λόγω πράξεις απέδειξαν την αξία την νομοθεσίας στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Ειδικότερα, η οδηγία 2000/78/ΕΚ θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το βαθμό και τη μορφή της προστασίας από τις διακρίσεις για τους παραπάνω λόγους εκτός του τομέα της απασχόλησης.

(8) Η Κοινότητα εξέδωσε μια σειρά οδηγίες με βάση το άρθρο 13 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού. Οι εν λόγω οδηγίες απέδειξαν την αξία την νομοθεσίας στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Ειδικότερα, η οδηγία 2000/78/ΕΚ θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το βαθμό και τη μορφή της προστασίας από τις διακρίσεις για τους παραπάνω λόγους εκτός του τομέα της απασχόλησης.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η Κοινότητα εξέδωσε τρεις νομικές πράξεις με βάση το άρθρο 13 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού. Οι εν λόγω πράξεις απέδειξαν την αξία την νομοθεσίας στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Ειδικότερα, η οδηγία 2000/78/ΕΚ θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το βαθμό και τη μορφή της προστασίας από τις διακρίσεις για τους παραπάνω λόγους εκτός του τομέα της απασχόλησης.

(8) Η Κοινότητα εξέδωσε τρεις νομικές πράξεις με βάση το άρθρο 13 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου και γενετήσιου προσανατολισμού. Οι εν λόγω πράξεις απέδειξαν την αξία την νομοθεσίας στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Ειδικότερα, η οδηγία 2000/78/ΕΚ θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου και γενετήσιου προσανατολισμού. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το βαθμό και τη μορφή της προστασίας από τις διακρίσεις για τους παραπάνω λόγους εκτός του τομέα της απασχόλησης.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Ως εκ τούτου, η νομοθεσία πρέπει να απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού σε διάφορους τομείς εκτός της αγοράς εργασίας, όπως στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, και της παροχής αυτών. Πρέπει να προβλέπει επίσης μέτρα για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στους καλυπτόμενους τομείς.

(9) Ως εκ τούτου, η νομοθεσία πρέπει να απαγορεύει τις άμεσες, έμμεσες, πολλαπλές ή λόγω σχέσεων διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή φύλου σε διάφορους τομείς εκτός της αγοράς εργασίας, όπως στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, όπως είναι για παράδειγμα η στέγαση, τα μέσα μεταφοράς και η συμμετοχή σε σωματεία. Πρέπει να προβλέπει επίσης μέτρα για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στους καλυπτόμενους τομείς των ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας η πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή συγκεκριμένου γενετήσιου προσανατολισμού ή ατόμων που συνδυάζουν κάποια από τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά, και των προσώπων που σχετίζονται με τα άτομα αυτά.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του ουσιώδους ρόλου και της μεγάλης διακριτικής ευχέρειας των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή, την ανάθεση και την οργάνωση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος.

(11) Αντικείμενο της παρούσας οδηγίας είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων και η διασφάλιση των διαδικασιών ένταξης και ενσωμάτωσης, και αυτό με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης καθώς και με την επιφύλαξη του ουσιώδους ρόλου και της μεγάλης διακριτικής ευχέρειας των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή, την ανάθεση και την οργάνωση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Οι διακρίσεις θεωρείται ότι περιλαμβάνουν τις άμεσες και τις έμμεσες διακρίσεις, την παρενόχληση, τις υποκινούμενες διακρίσεις και την άρνηση εύλογων προσαρμογών.

(12) Οι διακρίσεις θεωρείται ότι περιλαμβάνουν τις άμεσες και τις έμμεσες διακρίσεις, τις πολλαπλές διακρίσεις, τις διακρίσεις λόγω σχέσεων, την παρενόχληση, και τη σεξουαλική παρενόχληση, τις υποκινούμενες διακρίσεις και την άρνηση εύλογων προσαρμογών.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12α. Οι διακρίσεις μπορεί να βασίζονται στη θρησκεία η τις πεποιθήσεις, την ηλικία ή το γενετήσιο προσανατολισμό συγκεκριμένου ατόμου, ή σε συνδυασμό των χαρακτηριστικών αυτών, καθώς και στην υποτιθέμενη θρησκεία, πεποίθηση, αναπηρία, ηλικία ή γενετήσιο προσανατολισμό συγκεκριμένου ατόμου ή ατόμου με το οποίο το συγκεκριμένο άτομο σχετίζεται ή πιθανολογείται ότι σχετίζεται.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Κατά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, σκοπός της Κοινότητας θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, η εξάλειψη των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, ιδίως αφού οι γυναίκες πέφτουν συχνά θύματα πολλαπλών διακρίσεων.

(13) Κατά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου ή γενετήσιου προσανατολισμού, σκοπός της Κοινότητας θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, η εξάλειψη των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, ιδίως αφού οι γυναίκες πέφτουν συχνά θύματα πολλαπλών διακρίσεων, ή διακρίσεων λόγω σχέσεων.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών βάσει των οποίων μπορεί να προβληθεί ο ισχυρισμός ότι υπήρξαν άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις πρέπει να εξακολουθεί να εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών δικαστικών ή άλλων αρμόδιων φορέων σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής νομοθεσίας ή πρακτικής. Αυτοί οι κανόνες μπορεί να προβλέπουν, ειδικότερα, ότι οι έμμεσες διακρίσεις πρέπει να τεκμηριώνονται με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών στοιχείων.

(14) Η αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών βάσει των οποίων μπορεί να προβληθεί ο ισχυρισμός ότι υπήρξαν άμεσες ή έμμεσες, πολλαπλές ή λόγω σχέσεων διακρίσεις πρέπει να εξακολουθεί να εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών δικαστικών φορέων ή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλων αρμόδιων φορέων σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής νομοθεσίας ή πρακτικής Αυτοί οι κανόνες μπορεί να προβλέπουν, ειδικότερα, ότι οι έμμεσες διακρίσεις πρέπει να τεκμηριώνονται με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών στοιχείων.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Στην παροχή ασφαλιστικών, τραπεζικών και άλλων οικονομικών υπηρεσιών χρησιμοποιούνται αναλογιστικοί παράγοντες και παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την αναπηρία και την ηλικία. Αυτοί οι παράγοντες δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν διακρίσεις όταν αποδεικνύονται καθοριστικοί για την εκτίμηση του κινδύνου.

(15) Στην παροχή ασφαλιστικών, τραπεζικών και άλλων οικονομικών υπηρεσιών χρησιμοποιούνται αναλογιστικοί παράγοντες και παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την αναπηρία και την ηλικία. Αυτοί οι παράγοντες δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν διακρίσεις μόνον σε περίπτωση που αποδεικνύονται καθοριστικοί για την εκτίμηση του κινδύνου και δεν προκαλούν δυσανάλογες ή αδικαιολόγητες διαφορές μεταχείρισης.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Όλα τα άτομα απολαύουν την ελευθερία σύναψης συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας επιλογής αντισυμβαλλομένου για μια συναλλαγή. Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται από πρόσωπα για τα οποία οι εν λόγω συναλλαγές δεν συνιστούν την επαγγελματική ή εμπορική τους δραστηριότητα.

διαγράφεται

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Είναι σημαντικό η απαγόρευση των διακρίσεων να σεβαστεί άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του ιδιωτικού και του οικογενειακού βίου και των συναλλαγών που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτό, καθώς και της ελευθερίας θρησκείας και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου περί οικογενειακής καταστάσεως, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής. Εφαρμόζεται επίσης με την επιφύλαξη του λαϊκού χαρακτήρα του κράτους, των κρατικών οργανισμών ή φορέων ή της εκπαίδευσης.

(17) Είναι σημαντικό η απαγόρευση των διακρίσεων να σεβαστεί άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του ιδιωτικού και του οικογενειακού βίου, καθώς και της ελευθερίας θρησκείας και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του λαϊκού χαρακτήρα του κράτους, των κρατικών οργανισμών ή φορέων ή της εκπαίδευσης. Εφαρμόζεται επίσης στις de facto συμβιώσεις και στα σύμφωνα πολιτικής συμβίωσης που αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο, καθώς και στις κοινωνικές παροχές που απορρέουν από αυτά.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την οργάνωση και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό τομέα" επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα μειονεκτούντα παιδιά και στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, η εθνική νομοθεσία δύναται να προβλέπει διαφορές ως προς την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν στους μαθητές να φέρουν ή να επιδεικνύουν θρησκευτικά σύμβολα στο σχολείο.

(18) Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την οργάνωση και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό τομέα" επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα μειονεκτούντα παιδιά και στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, η εθνική νομοθεσία δύναται να προβλέπει διαφορές ως προς την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι διαφορές αυτές είναι απαραίτητες και αναλογικές και δεν παραβιάζουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν στους μαθητές να φέρουν ή να επιδεικνύουν θρησκευτικά σύμβολα στο σχολείο.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη δήλωσή της αριθ. 11 σχετικά με το καθεστώς των εκκλησιών και των μη ομολογιακών ενώσεων, η οποία επισυνάπτεται στην τελική πράξη της συνθήκης του Άμστερνταμ, αναγνωρίζει ρητώς ότι σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη μέλη και ότι σέβεται παρομοίως το καθεστώς των φιλοσοφικών και μη ομολογιακών οργανώσεων. Τα μέτρα που επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να έχουν αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση πλήρους ισότητας στην πράξη. Επιπροσθέτως, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η λήψη μεμονωμένων μέτρων για εύλογες προσαρμογές, ώστε να εξασφαλίζεται η εν λόγω πρόσβαση. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτούνται μέτρα που θα συνεπάγονταν δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση. Για να εκτιμηθεί κατά πόσον η επιβάρυνση είναι δυσανάλογη, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους, των πόρων και της φύσης του οργανισμού. Η αρχή των εύλογων προσαρμογών και της δυσανάλογης επιβάρυνσης θεσπίζεται στην οδηγία 2000/78/ΕΚ και στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

(19) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη δήλωσή της αριθ. 11 σχετικά με το καθεστώς των εκκλησιών και των μη ομολογιακών ενώσεων, η οποία επισυνάπτεται στην τελική πράξη της συνθήκης του Άμστερνταμ, αναγνωρίζει ρητώς ότι σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη μέλη και ότι σέβεται παρομοίως το καθεστώς των φιλοσοφικών και μη ομολογιακών οργανώσεων. Τα μέτρα που επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία, καθώς και στα άτομα που τα φροντίζουν ή που σχετίζονται με αυτά, να έχουν αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση πλήρους ισότητας στην πράξη. Επιπροσθέτως, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η λήψη μεμονωμένων μέτρων για εύλογες προσαρμογές, ώστε να εξασφαλίζεται η εν λόγω πρόσβαση. Επίσης, όσον αφορά την ηλικία, πρέπει να εξασφαλισθεί η ουσιαστική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση με συγκεκριμένες δράσεις, όπως είναι η κατάργηση των φυσικών εμποδίων, ειδικότερα στα δημόσια κτήρια και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τους ανηλίκους και τους ηλικιωμένους καθώς και για τα άτομα που τους φροντίζουν.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Η απαγόρευση των διακρίσεων δεν πρέπει να θίγει τη διατήρηση ή τη θέσπιση, από τα κράτη μέλη, μέτρων τα οποία προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα που υφίσταται ομάδα ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Αυτά τα μέτρα δύνανται να επιτρέπουν τη δημιουργία οργανώσεων ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού όταν ο βασικός στόχος τους είναι η προώθηση των ιδιαίτερων αναγκών των εν λόγω ατόμων.

(21) Η απαγόρευση των διακρίσεων δεν πρέπει να θίγει τη διατήρηση ή τη θέσπιση, από τα κράτη μέλη, μέτρων τα οποία προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα που υφίστανται τα άτομα συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού ή που συνδυάζουν ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, καθώς και όσους σχετίζονται με τα άτομα αυτά. Αυτά τα μέτρα μπορούν να συνδυαστούν με συμπληρωματικά μέτρα με στόχο την προώθηση της ισότητας μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών, λαμβάνοντας υπόψη και τη διάσταση του φύλου, και με θετικές δράσεις με στόχο την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών των ατόμων ή της κατηγορίας ατόμων τα οποία, εξαιτίας των χαρακτηριστικών τους, χρειάζονται δομές, υπηρεσίες ή παροχή βοήθειας που δεν είναι απαραίτητες σε άλλους. Τα μέτρα συνοδεύονται με τη δημιουργία ανεξάρτητων οργανώσεων που θα εκπροσωπούν τα άτομα συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή φύλου όταν ο βασικός στόχος τους είναι η προώθηση των ιδιαίτερων αναγκών των εν λόγω ατόμων.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Τα άτομα που έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα μέσα έννομης προστασίας. Για να υπάρξει πιο αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα θα πρέπει επίσης να δύνανται να κινήσουν διαδικασίες –όπως εξ ονόματος κάποιου θύματος ή προς υπεράσπισή του– με την επιφύλαξη των εθνικών δικονομικών κανόνων όσον αφορά την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

(23) Τα άτομα που έχουν υποστεί διακρίσεις άμεσες, έμμεσες, πολλαπλές ή λόγω σχέσεων, λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή φύλου πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα μέσα έννομης προστασίας. Για να υπάρξει πιο αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα θα πρέπει επίσης να δύνανται να κινήσουν διαδικασίες –όπως εξ ονόματος κάποιου θύματος ή προς υπεράσπισή του– με την επιφύλαξη των εθνικών δικονομικών κανόνων όσον αφορά την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Όταν υπάρχει εκ πρώτης όψεως περίπτωση διακρίσεων, οι κανόνες σχετικά με το βάρος της απόδειξης πρέπει να προσαρμόζονται και, για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η αρχή της ίσης μεταχείρισης, το βάρος της απόδειξης πρέπει να μεταφέρεται εκ νέου στον εναγόμενο, όταν προσάγονται στοιχεία που αποδεικνύουν τις εν λόγω διακρίσεις. Ωστόσο, δεν εναπόκειται στον εναγόμενο να αποδείξει ότι ο ενάγων πιστεύει σε συγκεκριμένη θρησκεία ή έχει συγκεκριμένες πεποιθήσεις, παρουσιάζει συγκεκριμένη αναπηρία, έχει συγκεκριμένη ηλικία ή συγκεκριμένο γενετήσιο προσανατολισμό.

(24) Όταν υπάρχει εκ πρώτης όψεως περίπτωση διακρίσεων, οι κανόνες σχετικά με το βάρος της απόδειξης πρέπει να προσαρμόζονται και, για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η αρχή της ίσης μεταχείρισης, το βάρος της προσκόμισης επαρκών αποδείξεων πρέπει να μεταφέρεται εκ νέου στον εναγόμενο. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν διατάξεις ευνοϊκότερες για τους ενάγοντες.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Το Συμβούλιο, στο ψήφισμά του σχετικά με τη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Έτους ίσων ευκαιριών για όλους (2007), ζητούσε να συνδεθεί πλήρως η κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν διακρίσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τους άμεσα ενδιαφερόμενους παράγοντες, με το σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων που αποσκοπούν στην αποτροπή των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας και των ίσων ευκαιριών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

(26) Το Συμβούλιο, στο ψήφισμά του σχετικά με τη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Έτους ίσων ευκαιριών για όλους (2007), ζητούσε να συνδεθεί πλήρως η κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν διακρίσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τους άμεσα ενδιαφερόμενους παράγοντες, με το σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων που αποσκοπούν στην αποτροπή των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας και των ίσων ευκαιριών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, καθώς και αυτές που ήδη ισχύουν στον τομέα αυτό, να γίνουν γνωστές από το ευρύ κοινό - με εκστρατείες πληροφόρησης και εκστρατείες Τύπου που θα αποσκοπούν επίσης στην καταπολέμηση των στερεοτύπων - και από τα ενδιαφερόμενα άτομα, με τα κατάλληλα, ενδεδειγμένα και ευπρόσιτα μέσα (όπως τη νοηματική γλώσσα για τα άτομα με προβλήματα ακοής ή ειδικές ιστοσελίδες για τα άτομα με μειωμένη όραση).

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Η πείρα που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2004/113/ΕΚ αποδεικνύει ότι η προστασία από τις διακρίσεις που γίνονται για τους λόγους που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία θα ενισχυθεί από την ύπαρξη ενός ή περισσότερων φορέων σε κάθε κράτος μέλος που θα είναι αρμόδιοι για την ανάλυση των σχετικών προβλημάτων, την εξέταση πιθανών λύσεων και την παροχή συγκεκριμένης βοήθειας στα θύματα διακρίσεων.

(27) Η πείρα που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2004/113/ΕΚ αποδεικνύει ότι η προστασία από τις διακρίσεις που γίνονται για τους λόγους που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία θα ενισχυθεί από την ύπαρξη ενός ή περισσότερων ανεξάρτητων και ξεχωριστών φορέων σε κάθε κράτος μέλος ανάλογα με τους διάφορους παράγοντες διακρίσεων, που θα είναι αρμόδιοι για την ανάλυση των σχετικών προβλημάτων, θα παρέχουν κατάρτιση και πληροφόρηση και συγκεκριμένη βοήθεια στα θύματα διακρίσεων. Στις περιπτώσεις πολλαπλών διακρίσεων θα παρέχεται η δυνατότητα στα άτομα που εκτιμούν ότι είναι θύματα πολλαπλών διακρίσεων να επιλέξουν σε ποιον φορέα θα απευθυνθούν για να του αναθέσουν να δράσει για λογαριασμό τους στις δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν ουσιαστικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

(29) Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν ουσιαστικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις που θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη διακοπή της διακριτικής μεταχείρισης και την κατάργηση των αποτελεσμάτων της, και θα εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, με στόχο την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στα κράτη μέλη σε τομείς άλλους από τους τομείς της απασχόλησης και της εργασίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού, ή φύλου, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών διακρίσεων και των διακρίσεων λόγω σχέσεων, με στόχο την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στα κράτη μέλη σε τομείς άλλους από τους τομείς της απασχόλησης και της εργασίας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθεί η περίπτωση των πολλαπλών διακρίσεων διότι η ανδροκρατική αντίληψη αποτελεί γενικό χαρακτηριστικό όλων των μορφών διακρίσεων και οι διακρίσεις λόγω σχέσεων θίγουν ιδιαίτερα τις γυναίκες.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η "αρχή της ίσης μεταχείρισης" σημαίνει την απουσία άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1.

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η "αρχή της ίσης μεταχείρισης" σημαίνει την απουσία άμεσων, έμμεσων, πολλαπλών ή λόγω σχέσεων διακρίσεων για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθούν οι έννοιες των πολλαπλών διακρίσεων και των διακρίσεων λόγω σχέσεων ούτως ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν δύο ή περισσότερα είδη διακρίσεων και στις οποίες το θύμα βρίσκεται σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση και δυσχεραίνεται η προσφυγή του στη δικαιοσύνη.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) συντρέχει άμεση διάκριση όταν, για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1, ένα πρόσωπο υφίσταται μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο σε ανάλογη περίπτωση ένα άλλο πρόσωπο·

α) συντρέχει άμεση διάκριση όταν, για έναν ή για περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1, ένα πρόσωπο υφίσταται μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο σε ανάλογη περίπτωση ένα άλλο πρόσωπο·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί η έννοια των πολλαπλών διακρίσεων όπως ορίζεται παρακάτω.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) συντρέχει έμμεση διάκριση όταν μια φαινομενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θα έθετε άτομα συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, συγκεκριμένης αναπηρίας, συγκεκριμένης ηλικίας ή συγκεκριμένου γενετήσιου προσανατολισμού σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων προσώπων, εκτός αν αυτή η διάταξη, κριτήριο ή πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά από θεμιτό σκοπό και τα μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία.

β) συντρέχει έμμεση διάκριση όταν μια φαινομενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θα έθετε άτομα συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, συγκεκριμένης αναπηρίας, συγκεκριμένης ηλικίας ή συγκεκριμένου γενετήσιου προσανατολισμού ή συγκεκριμένου φύλου, ή άτομα που εμφανίζουν συνδυασμό των συγκεκριμένων αυτών χαρακτηριστικών - ή τα πρόσωπα που σχετίζονται με τα άτομα αυτά - σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων προσώπων, εκτός αν αυτή η διάταξη, κριτήριο ή πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά από θεμιτό σκοπό και τα μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία· συντρέχει διάκριση λόγω σχέσεων όταν ένα άτομο υφίσταται αρνητικές συνέπειες εκ του γεγονότος ότι βρίσκεται σε άμεση επαφή με άτομα κάποιας συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή συγκεκριμένου γενετήσιου προσανατολισμού. Διακρίσεις λόγω σχέσεων μπορούν λόγου χάρη να προκύψουν όταν κάποια πρόσωπα σχετίζονται ή θεωρείται ότι σχετίζονται -χωρίς να συγκατοικούν κατ' ανάγκην και ανεξάρτητα από τη νομική επισημοποίηση γάμου ή συγγενικής σχέσης- με άτομα συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή συγκεκριμένου γενετήσιου προσανατολισμού.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί η έννοια της έμμεσης διάκρισης δεδομένου ότι η έννοια των πολλαπλών διακρίσεων καθώς και των διακρίσεων λόγω σχέσεων θίγει τα άτομα που συνδέονται με τα θύματα διακρίσεων.

Τροπολογία              27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(β α) συντρέχει πολλαπλή διάκριση όταν η διάκριση βασίζεται σε ένα συνδυασμό δύο ή περισσότερων στοιχείων από αυτά που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 της Συνθήκης ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο στους ορισμούς της οδηγίας να υπάρχει η έννοια της πολλαπλής διάκρισης.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(β β) συντρέχει διάκριση λόγω σχέσεων όταν ένα άτομο υφίσταται αρνητικές συνέπειες εκ του γεγονότος ότι βρίσκεται σε άμεση επαφή με άτομα κάποιας συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή συγκεκριμένου γενετήσιου προσανατολισμού. Οι διακρίσεις λόγω σχέσεων αφορούν πρόσωπα που σχετίζονται ή θεωρείται ότι σχετίζονται, με συναισθηματικούς δεσμούς, -χωρίς να συγκατοικούν κατ' ανάγκην και ανεξάρτητα από τη νομική επισημοποίηση γάμου ή συγγενικής σχέσης- με άτομα συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή συγκεκριμένου γενετήσιου προσανατολισμού.

Αιτιολόγηση

Ορισμός των διακρίσεων λόγω σχέσεων.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η παρενόχληση νοείται ως μια μορφή διακρίσεων κατά την έννοια της παραγράφου 1, εφόσον σημειώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά που συνδέεται με έναν από τους λόγους του άρθρου 1 με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή προσβλητικού περιβάλλοντος.

3. Η παρενόχληση νοείται ως μια μορφή διακρίσεων κατά την έννοια της παραγράφου 1, εφόσον σημειώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά που συνδέεται με έναν ή περισσότερους από τους λόγους του άρθρου 1 με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή προσβλητικού περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Πρέπει για λόγους συνοχής να αναφέρονται οι πολλαπλοί λόγοι παρενόχλησης.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Η σεξουαλική παρενόχληση νοείται ως μορφή διακρίσεων κατά την έννοια της παραγράφου 1, εφόσον σημειώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικού τύπου, υπό μορφή σωματικής, λεκτικής ή μη λεκτικής κίνησης, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή προσβλητικού περιβάλλοντος..

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθεί επίσης στην οδηγία η σεξουαλική παρενόχληση ειδικότερα εφόσον αναφερόμαστε σε διακρίσεις σχετικά με τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Εντολή για την εισαγωγή διακρίσεων κατά προσώπων για οποιονδήποτε από τους λόγους του άρθρου 1 νοείται ως διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1.

4. Εντολή για την εισαγωγή διακρίσεων κατά προσώπων για ένα ή περισσότερους τους λόγους του άρθρου 1 νοείται ως διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Αιτιολόγηση

Πρέπει για λόγους συνοχής να αναφερθούν οι πολλαπλοί λόγοι που προκαλούν την εφαρμογή διακρίσεων.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η άρνηση εύλογων προσαρμογών σε μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, θεωρείται διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1.

5. Η άρνηση εύλογων προσαρμογών θεωρείται διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1, όπως στην ιδιαίτερη περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία ή πρόσωπα συνδεόμενα με τα άτομα αυτά.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί η συνοχή και να υπάρχει αναφορά, και σε αυτή την περίπτωση, στις διακρίσεις λόγω σχέσεων.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν ότι η διαφορά μεταχείρισης λόγω ηλικίας δεν συνιστά διάκριση, εάν, στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου, δικαιολογείται από θεμιτό σκοπό και εάν τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει τον καθορισμό συγκεκριμένης ηλικίας για την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, στην εκπαίδευση και σε ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες.

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν ότι η διαφορά μεταχείρισης λόγω ηλικίας δεν συνιστά διάκριση, εάν, στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου δικαιολογείται αντικειμενικά και λογικά, από θεμιτό σκοπό και εάν τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει τον καθορισμό συγκεκριμένης ηλικίας για την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, στην εκπαίδευση και σε ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, κατά την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν αναλογικές διαφορές μεταχείρισης όταν, για το υπό εξέταση προϊόν, η χρήση της ηλικίας ή της αναπηρίας είναι καθοριστικός παράγοντας για την εκτίμηση του κινδύνου βάσει σημαντικών και αξιόπιστων αναλογιστικών ή στατιστικών στοιχείων.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, κατά την παροχή χρηματοοικονομικών , τραπεζικών ή ασφαλιστικών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν αναλογικές διαφορές μεταχείρισης όταν καταδεικνύεται, μόνο για τα υπό εξέταση προϊόντα, ότι η χρήση της ηλικίας ή της αναπηρίας είναι καθοριστικός παράγοντας για την εκτίμηση του κινδύνου βάσει σημαντικών και αξιόπιστων αναλογιστικών ή στατιστικών στοιχείων.

 

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και διασφαλίζουν ότι συγκεντρώνονται, δημοσιεύονται και ενημερώνονται τακτικά ακριβή στοιχεία σχετικά με τη χρήση της ηλικίας ή της αναπηρίας ως καθοριστικού αναλογιστικού παράγοντα.

 

Οφείλουν εντός πενταετίας από τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας να προβούν σε αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής και να υποβάλουν τα αποτελέσματα στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί, όσον αφορά την πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές, στις τραπεζικές και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, παράγοντες όπως η ηλικία ή η αναπηρία να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή μίας μη δικαιολογημένης (δυσμενούς) και διακριτικής μεταχείρισης.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των γενικών μέτρων που ορίζονται στο εθνικό δίκαιο τα οποία, σε μια δημοκρατική κοινωνία, είναι αναγκαία για τη δημόσια ασφάλεια, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την πρόληψη ποινικών αδικημάτων, την προστασία της υγείας και την προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων.

8. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των γενικών μέτρων που ορίζονται στο εθνικό δίκαιο τα οποία, σε μια δημοκρατική κοινωνία, είναι αναλογικά και αναγκαία για τη δημόσια ασφάλεια, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την πρόληψη ποινικών αδικημάτων, την προστασία της υγείας και την προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων. Εφαρμόζεται επίσης με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας η οποία προωθεί την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α. Η παρούσα οδηγία αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα αποτελεί ένα όπλο στον αγώνα κατά των διακρίσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο να υπογραμμισθεί πόσο σημαντικό είναι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα τόσο αυτό καθεαυτό όσο και ως μέσο καταπολέμησης των διακρίσεων, έως ότου η κοινωνία εγκαταλείψει τα στερεότυπα και υπερπηδήσει τον φόβο της διαφορετικότητας.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, και την παροχή αυτών.

δ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, όπως είναι για παράδειγμα η στέγαση και τα μέσα μεταφοράς, εφόσον το θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθεί ως παράδειγμα - και άρα ενδεικτικά- η στέγαση και ο τομέας των μεταφορών.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το στοιχείο δ) εφαρμόζεται σε πρόσωπα μόνο στο βαθμό που επιτελούν την επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητά τους.

Κατά την εφαρμογή του στοιχείου δ) διασφαλίζεται ο σεβασμός της ιδιωτικότητας των ατόμων.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α) την ένταξη και τη συμμετοχή σε οργανώσεις καθώς και στις υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής οι οργανώσεις .

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας περί οικογενειακής καταστάσεως και δικαιωμάτων αναπαραγωγής.

2. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε θέματα που σχετίζονται με την οικογενειακή κατάσταση και με τα δικαιώματα αναπαραγωγής, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις de facto συμβιώσεις και στα σύμφωνα πολιτικής συμβίωσης που έχουν αναγνωρισθεί από τη νομοθεσία των κρατών μελών, καθώς και στις κοινωνικές παροχές που απορρέουν από αυτές.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί η αναφορά αυτή σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά το περιεχόμενο της διδασκαλίας, των δραστηριοτήτων και την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδικής αγωγής. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν διαφορές μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων.

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών επί θεμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και των ευθυνών τους όσον αφορά το περιεχόμενο της διδασκαλίας, των δραστηριοτήτων και την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην εξασφάλιση διαδικασιών ένταξης και ενσωμάτωσης και την παροχή ειδικής αγωγής για τα άτομα με αναπηρίες. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν διαφορές μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων υπό τον όρο οι διαφορές αυτές να μην συνιστούν διάκριση βάσει ενός άλλου ή άλλων λόγων, να είναι απαραίτητες και αναλογικές και να μην αποτελούν αφ' εαυτές παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας να λαμβάνει υπόψη με τον κατάλληλο τρόπο την εκπαίδευση και την επαγγελματική επιμόρφωση με σκοπό την αποφυγή των διακρίσεων.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει τις διαφορές μεταχείρισης λόγω υπηκοότητας και δεν θίγει τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις που αφορούν την εισδοχή και την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών και απατρίδων στην επικράτεια των κρατών μελών, ούτε τη μεταχείριση που απορρέει από τη νομική κατάσταση των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών ή απατρίδων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ήδη ένα σύνολο κανονισμών επί του θέματος.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία

Ίση μεταχείριση και αναπηρία

1. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία:

1. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, και τα πρόσωπα που σχετίζονται με αυτά ή τα πρόσωπα που τα φροντίζουν:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισότητα μεταχείρισης έναντι των αναπήρων, καθώς επίσης και των ατόμων που ασχολούνται με αυτά.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία:

1. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, όπου η αναπηρία νοείται όπως ορίζεται στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και περιλαμβάνει άτομα με χρόνιες ασθένειες:

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα και τις ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία, τόσο σε σχέση με τα διάφορα είδη αναπηρίας, όσο και σε σχέση με το φύλο τους, την ηλικία τους, την φυλετική ή εθνοτική τους καταγωγή, την θρησκεία ή τις προσωπικές πεποιθήσεις τους, τον γενετήσιο προσανατολισμό τους και άλλους παράγοντες διακρίσεων.

Αιτιολόγηση

Εξετάζοντας την ισότητα μεταχείρισης για τα άτομα με αναπηρία, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες - είτε είναι οριζόντιοι είτε όχι - που είναι πιθανόν να συνδέονται με την αναπηρία.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Ηλικία και πρόσβαση στα κτήρια και στις υπηρεσίες

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την ουσιαστική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης φυσικών εμποδίων ιδίως στη περίπτωση κτηρίων και μέσων συγκοινωνίας, για τους ανηλίκους και τους ηλικιωμένους καθώς και για τα άτομα που τους φροντίζουν.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αναφέρεται στην υποχρέωση λήψης των κατάλληλων μέτρων για την καταπολέμηση των διακρίσεων που συνδέονται με την ηλικία και θίγουν τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί πλήρης ισότητα στην πράξη, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν εμποδίζει κανένα κράτος μέλος από το να διατηρεί ή να εκδίδει ειδικά μέτρα για να αποτρέπει ή να αντισταθμίζει τα μειονεκτήματα που συνδέονται με θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία ή γενετήσιο προσανατολισμό.

Για να εξασφαλιστεί πλήρης ισότητα στην πράξη, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν εμποδίζει κανένα κράτος μέλος από το να διατηρεί ή να εκδίδει ειδικά μέτρα για να αποτρέπει ή να αντισταθμίζει τα μειονεκτήματα που συνδέονται με θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία, γενετήσιο προσανατολισμό ή φύλο.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση της ισότητας μεταχείρισης και της ισότητας ευκαιριών, λαμβάνοντας υπόψη και τη διάσταση του φύλου, των ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Αιτιολόγηση

Πρέπει οι θετικές δράσεις να γίνουν αποτελεσματικές μέσω της ενεργούς προώθησης της ισότητας μεταχείρισης.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να προβλέπουν προτιμησιακές μεταχειρίσεις ή θετικές δράσεις με στόχο την ικανοποίηση των συγκεκριμένων αναγκών ατόμων ή κατηγορίας ατόμων τα οποία, εξαιτίας των χαρακτηριστικών τους, έχουν ανάγκη δομών, υπηρεσιών ή βοήθειας οι οποίες δεν είναι απαραίτητες σε άλλους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει οι θετικές δράσεις να γίνουν αποτελεσματικές μέσω της ενεργούς προώθησης της ισότητας μεταχείρισης και μέτρων κατάλληλων και ανάλογων των συγκεκριμένων αναγκών των ατόμων.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, σε περίπτωση που αναγνωρίζονται πολλαπλές αιτίες διακρίσεων, η καταγγελία μπορεί να απορριφθεί μόνο βάσει αιτιολόγησης ή άλλου επιχειρήματος που ισχύει για όλους τους λόγους τους οποίους επικαλείται η καταγγελία. Εν τούτοις, εάν πρόκειται για μια μοναδική αιτία, η καταγγελία μπορεί να απορριφθεί βάσει αιτιολόγησης ή επιχειρήματος που αναφέρεται μόνον στη συγκεκριμένη αυτή αιτία.

Αιτιολόγηση

Πρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την κατάλληλη δυνατότητα προσφυγής στα θύματα πολλαπλών διακρίσεων.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δικαστικό τους σύστημα, για να εξασφαλίζουν ότι, όταν ένα πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει υποστεί βλάβη από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης εκθέτει, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, πραγματικά περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, εναπόκειται στον εναγόμενο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της απαγόρευσης των διακρίσεων.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δικαστικό τους σύστημα, για να εξασφαλίζουν ότι, όταν ένα πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει υποστεί βλάβη από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης εκθέτει, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, πραγματικά περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη άμεσων ή έμμεσων, πολλαπλών ή λόγω σχέσεων διακρίσεων, εναπόκειται στον εναγόμενο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της απαγόρευσης των διακρίσεων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να συμπεριληφθούν επίσης στην απαγόρευση διακρίσεων οι πολλαπλές διακρίσεις ή οι διακρίσεις λόγω σχέσεων.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν κανόνες περί αποδείξεως ευνοϊκότερους για τον ενάγοντα.

2. Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν κανόνες ευνοϊκότερους για τον ενάγοντα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφασίζουν σχετικά με πιο ευνοϊκές διατάξεις για τους ενάγοντες κατά τις διαδικασίες προσφυγής.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, καθώς και οι ήδη ισχύουσες σχετικές διατάξεις, γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλη την επικράτειά τους.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, καθώς και οι ήδη ισχύουσες σχετικές διατάξεις, γνωστοποιούνται στο ευρύ κοινό και στους ενδιαφερομένους - με εκστρατείες ενημέρωσης και εκστρατείες Τύπου που θα στοχεύουν επίσης και στην καταπολέμηση των στερεοτύπων - με κάθε πρόσφορο, κατάλληλο και ευπρόσιτο μέσο στο σύνολο της ευρωπαϊκής επικράτειας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει, για να γίνει γνωστή, σεβαστή και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η αρχή της ισότητας μεταχείρισης, να υπάρξουν διάφορες εκστρατείες ενημέρωσης που θα χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα όπως είναι η νοηματική γλώσσα ή οι ειδικές για τα άτομα με μειωμένη όραση ιστοσελίδες.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να προωθηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν το διάλογο με τους σχετικούς ενδιαφερομένους, και ιδίως με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, που έχουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους πρακτικές, έννομο συμφέρον να συμβάλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων που γίνονται για τους λόγους και στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Για να προωθηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν το διάλογο με τους σχετικούς ενδιαφερομένους, και ιδίως με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, που έχουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους πρακτικές, έννομο συμφέρον να συμβάλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων που γίνονται για τους λόγους και στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, ούτως ώστε να προωθήσουν την αρχή της ισότητας μεταχείρισης.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να υποστηρίξουν το διάλογο μεταξύ των μερών και να τον διευρύνουν ώστε να εξετάζονται όλα τα θέματα που αφορούν την προώθηση της ισότητας μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν φορέα ή φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Οι εν λόγω φορείς μπορεί να αποτελούν τμήμα υπηρεσιών επιφορτισμένων σε εθνικό επίπεδο με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των ατομικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που θεσπίζονται με άλλες κοινοτικές πράξεις, όπως με τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2004/113/ΕΚ.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν ανεξάρτητο φορέα ή φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή φύλου. Οι εν λόγω φορείς μπορεί να αποτελούν τμήμα υπηρεσιών επιφορτισμένων σε εθνικό επίπεδο με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των ατομικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που θεσπίζονται με άλλες κοινοτικές πράξεις, όπως με τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2004/113/ΕΚ.

 

Εφόσον δημιουργηθούν, για το σκοπό αυτό διάφοροι ανεξάρτητοι και αυτόνομοι φορείς ανάλογα με τους διάφορους παράγοντες διακρίσεων, τα άτομα που θεωρούν ότι είναι θύματα πολλαπλών διακρίσεων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποιο φορέα θα προσφύγουν, αναθέτοντάς του να δράσει για λογαριασμό τους στις νομικές ή διοικητικές διαδικασίες, και ο φορέας αυτός είναι υπεύθυνος να εξετάσει την καταγγελία διακρίσεων στο σύνολό της

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσαρμοστεί το σύστημα και η οργάνωση των φορέων υπεράσπισης της ισότητας ούτως ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις περιπτώσεις των πολλαπλών διακρίσεων.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – 2η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

διενέργεια εκστρατειών ενημέρωσης και δράσεων κατάρτισης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες των οργανώσεων υπεράσπισης της ισότητας συμπεριλαμβάνοντας και το έργο της κατάρτισης και της ενημέρωσης.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) κηρύσσονται ή είναι δυνατό να κηρυχθούν άκυρες ή τροποποιούνται οποιεσδήποτε συμβατικές διατάξεις, εσωτερικοί κανονισμοί επιχειρήσεων ή καταστατικά κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών ενώσεων αντιβαίνουν στην αρχή της ίσης μεταχείρισης.

β) κηρύσσονται ή είναι δυνατό να κηρυχθούν άκυρες ή τροποποιούνται οποιεσδήποτε συμβατικές διατάξεις, εσωτερικοί κανονισμοί διοικητικών φορέων και επιχειρήσεων ή καταστατικά κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών ενώσεων αντιβαίνουν στην αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων ώστε να εξασφαλισθεί η τήρηση της αρχής της ισότητας μεταχείρισης και στις δημόσιες υπηρεσίες.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα επιβολής τους. Οι κυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης, η οποία δεν δύναται να περιορίζεται από τον καθορισμό προηγούμενου ανώτατου ορίου, και πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα επιβολής τους. Οι κυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης, η οποία δεν δύναται να περιορίζεται από τον καθορισμό προηγούμενου ανώτατου ορίου, και πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και να έχουν ως αποτέλεσμα την παύση της διακριτικής μεταχείρισης και την άρση των αποτελεσμάτων της.

Αιτιολόγηση

Πρέπει, για να επιτευχθεί ο σεβασμός της ισότητας μεταχείρισης, να προσαρμοσθούν οι διατάξεις που αφορούν τον ορισμό και την εφαρμογή κυρώσεων.

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

16 α. Η Επιτροπή, μέχρι ……… προετοιμάζει και κινεί την διαδικασία έγκρισης πρότασης με σκοπό τον συντονισμό της παρούσας οδηγίας με τις ισχύουσες οδηγίες σε θέματα ίσης μεταχείρισης και πρόληψης των διακρίσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM

2.9.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Donata Gottardi

9.10.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

11

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Doris Pack, Zita Pleštinská, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Άννυ Ποδηματά

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriela Creţu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

23.7.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

2.9.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

2.9.2008

ENVI

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

JURI

23.9.2008

FEMM

2.9.2008

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

10.9.2008

 

 

 

Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

23.10.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Kathalijne Maria Buitenweg

15.9.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

13.11.2008

21.1.2009

17.2.2009

16.3.2009

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

7

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Esther De Lange, Παναγιώτης Δημητρίου, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Σταύρος Λαμπρινίδης, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Manfred Weber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Iles Braghetto, Jan Cremers, Raül Romeva i Rueda

Ημερομηνία κατάθεσης

20.3.2009