Pranešimas - A6-0149/2009Pranešimas
A6-0149/2009

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas

  20.3.2009 - (COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS)) - *

  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  Pranešėja: Kathalijne Maria Buitenweg
  Nuomonės referentė (*):
  Elizabeth Lynne, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
  (*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra – Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis

  Procedūra : 2008/0140(APP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0149/2009

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas

  (COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

  (Konsultavimosi procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0426),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 13 straipsnio 1 dalį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0291/2008),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, Teisės reikalų komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A6‑0149/2009),

  1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

  2.  ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

  3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

  4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

  5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (2) Lygybės prieš įstatymą teisė ir teisė į apsaugą nuo diskriminacijos visiems asmenims yra visuotinė teisė, pripažįstama pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų diskriminacijos formų panaikinimo moterims, Tarptautinę konvenciją dėl visų rasinės diskriminacijos formų panaikinimo, Jungtinių Tautų pilietinių ir politinių teisių bei ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktus, Jungtinių Tautų konvenciją dėl neįgalių žmonių teisių, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir Europos socialinę chartiją, kurias pasirašė [visos] valstybės narės. JT Neįgaliųjų teisių konvencijos diskriminacijos apibrėžtyje yra įtrauktas atsisakymas sudaryti tinkamas sąlygas.

  (2) Lygybės prieš įstatymą teisė ir teisė į apsaugą nuo diskriminacijos visiems asmenims yra visuotinė teisė, pripažįstama pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų diskriminacijos formų panaikinimo moterims, Tarptautinę konvenciją dėl visų rasinės diskriminacijos formų panaikinimo, Jungtinių Tautų pilietinių ir politinių teisių bei ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktus, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, Jungtinių Tautų konvenciją dėl neįgalių žmonių teisių, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsnį ir Fakultatyvinį protokolą Nr. 12 ir Europos socialinę chartiją, kurias pasirašė [visos] valstybės narės. JT Neįgaliųjų teisių konvencijos diskriminacijos apibrėžtyje yra įtrauktas atsisakymas sudaryti tinkamas sąlygas.

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2a) Lygybės principas ir diskriminacijos draudimas – tai bendri tarptautinės, Europos ir nacionalinės teisės principai, kurie yra privalomi ES ir jos valstybėms narėms visais jų kompetencijai priklausančiais klausimais. Šia direktyva padedama siekti šio tikslo ir kovoti su diskriminacija, kuri su šiuo tikslu nesuderinama.

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (2b) Šia direktyva Bendrija įgyvendina savo įsipareigojimus, susijusius su Jungtinių Tautų konvencija dėl žmonių su negalia teisių, ir ji turėtų būti interpretuojama atsižvelgiant į šį aspektą.

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2c) Pagal Jungtinių Tautų pasaulinės konferencijos senėjimo tema, vykusios 2002 m. Madride, pabaigoje priimtos politinės deklaracijos 5 straipsnį buvo nuspręsta patvirtinti pasiryžimą dėti visas pastangas, kad būtų panaikinta visų formų diskriminacija, ypač diskriminacija dėl amžiaus, siekiant pripažinti, kad ir pagyvenę žmonės turėtų džiaugtis visapusišku, sveiku ir saugiu gyvenimu ir aktyviai dalyvauti ekonominiame, socialiniame, kultūriniame ir politiniame visuomenės gyvenime, kad būtų labiau gerbiamas pagyvenusių žmonių orumas ir pašalintos visos nepriežiūros, netinkamo elgesio ir smurto formos.

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 d konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2d) Fizinė ir psichinė sveikata bei gerovė yra asmenų ir visuomenės gyvenimo kokybės pagrindas ir svarbiausi veiksniai siekiant Europos Sąjungos Lisabonos strategijos tikslų.

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (3) Šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų pagrindinių principų. Chartijos 10 straipsnyje numatyta teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę; 21 straipsnyje draudžiama diskriminacija, įskaitant dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos; ir 26 straipsnyje pripažįstama neįgaliųjų teise naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą.

  (3) Šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi, visų pirma, Europos Tarybos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, įskaitant 9 straipsnį dėl minties, sąžinės ir religijos laisvės ir 10 straipsnį dėl žodžio laisvės, taip pat Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų pagrindinių principų. Chartijos 10 straipsnyje numatyta teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę; 20 straipsnyje numatyta, kad visi yra lygūs prieš įstatymą; 21 straipsnyje draudžiama diskriminacija, įskaitant dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos; 24 straipsnyje suteikiamos tam tikros teisės vaikams; ir 26 straipsnyje pripažįstama neįgaliųjų teise naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą.

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (4) 2003-iaisiai – Europos neįgaliųjų metais, 2007-aisiais – Europos lygių galimybių visiems metais ir 2008-aisiais – kultūrų dialogo metais pabrėžta esama diskriminacija ir įvairovės teikiama nauda.

  (4) 2003-iaisiais – Europos neįgaliųjų metais, 2007-aisiais – Europos lygių galimybių visiems metais ir 2008-aisiais – kultūrų dialogo metais pabrėžta esama tiesioginė, netiesioginė, daugialypė diskriminacija ar diskriminacija dėl ryšių ir būtinybė propaguoti su įvairove susijusius privalumus.

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (4a) Europos visuomenės įvairovė yra pagrindinis Sąjungos kultūrinės, politinės ir socialinės integracijos aspektas, taigi būtina ją užtikrinti.

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (7a) Diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos gali trukdyti siekti EB sutarties tikslų, ypač siekti aukšto užimtumo ir socialinės apsaugos lygio, gerinti pragyvenimo lygį ir gyvenimo kokybę, siekti ekonominės ir socialinės sanglaudos bei solidarumo. Ji taip pat gali trukdyti siekti tikslo kurti laisvą, saugią ir teisingą Europos Sąjungą.

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (7b) Ši direktyva taip pat apima daugialypės diskriminacijos atvejus, t. y. kai diskriminuojama dėl dviejų ar kelių priežasčių, numatytų EB sutarties 12 ir 13 straipsniuose. Tokiais atvejais turi būti sukurtos veiksmingos teisinės procedūros ir taikant nacionalines teisines procedūras turėtų būti užtikrinama, kad pareiškėjas galėtų kreiptis dėl visų daugialypės diskriminacijos aspektų pagal vieną procedūrą.

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  8 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (8) Bendrija pagal EB sutarties 13 straipsnio 1 dalį priėmė tris teisės aktus, kuriais būtų užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, rasinės ir etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos ir kovojama su ja. Šie dokumentai parodė teisės aktų vertę kovojant su diskriminacija. Visų pirma, Direktyvoje 2007/78/EB nustatyti vienodo su religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ir seksualine orientacija susijusio požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendrieji pagrindai. Tačiau tebesiskiria valstybių narių apsaugos nuo diskriminacijos dėl šių priežasčių mastas ir forma kitose, ne užimtumo, srityse.

  (8) Bendrija pagal EB sutarties 13 straipsnio 1 dalį priėmė keletą direktyvų, kuriomis būtų užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, rasinės ir etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos ir kovojama su ja. Šios direktyvos parodė teisės aktų vertę kovojant su diskriminacija. Direktyvoje 2000/43/EB nustatytas kovos su diskriminacija dėl rasės ar etninės kilmės, kuri vykdoma darbo rinkos viduje ir už jos ribų, pagrindas. Direktyvoje 2004/113/EB apibrėžtas pagrindas, pagal kurį užtikrinamas vienodas požiūris į vyrų ir moterių galimybes gauti ir tiekti prekes bei naudotis paslaugomis ir jas teikti. Direktyvoje 2007/78/EB nustatyti bendrieji vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje pagrindai, neatsižvelgiant į religiją ar tikėjimą, negalią, amžių ir seksualinę orientaciją. Ji neaprėpia su šia taikymo sritimi nesusijusių klausimų.

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  9 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9) Todėl teisės aktai turėtų uždrausti diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos daugybėje kitų su darbo rinka nesusijusių sričių, įskaitant socialinę apsaugą, švietimą, galimybę gauti prekių ir paslaugų, prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir aprūpinimą būstu. Juose turėtų būti nustatomos priemonės, kuriomis būtų užtikrintos vienodos neįgaliųjų asmenų galimybės numatytose srityse.

  (9) Todėl teisės aktai turėtų uždrausti diskriminaciją (tiesioginę, netiesioginę daugialypę ar dėl ryšių) dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba socialinio lyčių aspekto daugybėje kitų su darbo rinka nesusijusių sričių, įskaitant socialinę apsaugą, švietimą, galimybę gauti prekių ir paslaugų, prekių tiekimą, paslaugų teikimą, pvz., aprūpinimą būstu, transportą, dalyvavimą asociacijų veikloje ir sveikatos aspaugą. Juose turėtų būti nustatomos priemonės, kuriomis būtų užtikrintos vienodos asmenų, išpažįstančių tam tikrą religiją arba turinčių tam tikrų įsitikinimų, neįgaliųjų asmenų, atitinkamo amžiaus ar tam tikros seksualinės orientacijos asmenų ar asmenų, kuriems būdingos kelios iš šių ypatybių, ir su tokiais asmenimis susijusių asmenų galimybės numatytose srityse.

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9a) Šioje direktyvoje prekėmis turėtų būti laikomos prekės, apibūdintos EB sutarties nuostatose dėl laisvo prekių judėjimo. Paslaugomis turėtų būti laikomos paslaugos, apibūdintos tos EB sutarties 50 straipsnyje.

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9b) Neįgalieji dažnai patiria diskriminaciją dėl to, kad neturi prieigos prie viešojo transporto ir užstatytos aplinkos, taip pat dėl neprieinamų ryšių ir informacijos priemonių. Valstybės narės turi imtis priemonių, kad užtikrintų prieigą šiose srityse ir būtų įgyvendintas vienodo požiūrio principas.

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  11 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (11) Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių kompetencijos švietimo, socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros srityse. Ji taip pat neturi pažeisti svarbaus valstybių narių vaidmens ir veiksmų laisvės teikiant, pavedant ir organizuojant bendruosius ekonominius interesus atitinkančias paslaugas.

  (11) Ši direktyva neturi įtakos valstybių narių naudojimuisi savo kompetencija švietimo ir socialinės apsaugos srityse, įskaitant socialinį draudimą ir sveikatos priežiūrą. Ji taip pat neturi įtakos svarbiam valstybių narių vaidmeniui ir veiksmų laisvei teikiant, pavedant teikti ir organizuojant bendruosius ekonominius interesus atitinkančias paslaugas.

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (12) Diskriminacija apima tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą, nurodymus diskriminuoti ir atsisakymą sudaryti tinkamas sąlygas.

  (12) Diskriminacija apima tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, daugialypę diskriminaciją, priekabiavimą, nurodymus diskriminuoti ir atsisakymą sudaryti tinkamas sąlygas.

  Pakeitimas  17

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (12a) Neįgalūs asmenys – tai asmenys, turintys ilgalaikių fizinių, psichikos, intelektinių ar jutimo sutrikimų, dėl kurių sąveikos su įvairiomis kliūtimis (aplinkos ar požiūrio) gali būti sutrikdytas visapusiškas ir veiksmingas šių asmenų dalyvavimas visuomenės gyvenime lygiomis teisėmis su kitais asmenimis.

  Pakeitimas  18

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (12b) Atsižvelgiant į pernelyg didelę naštą mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms (MVĮ) joms turėtų būti suteikta ypatinga apsauga, vadovaujantis JAV Pilietinių teisių akto pavyzdžiu.

  Pakeitimas  19

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (12c) Diskriminacija apima ir atsisakymą suteikti medicininę priežiūrą išskirtinai dėl priežasčių, susijusių su amžiumi.

  Pakeitimas  20

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 d konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (12d) Diskriminacijai dėl negalios priskiriama ir asmens diskriminacija, kai jis yra lydimas pripažinto šuns vedlio arba jam padeda šuo pagalbininkas, kuris yra apmokytas laikantis Tarptautinės šunų vedlių federacijos arba organizacijos „Assistance Dogs International“ standartų.

  Pakeitimas  21

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 e konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (12e) Veiksminga nediskriminuojamoji prieiga gali būti suteikta įvairiomis priemonėmis, įskaitant visiems vartotojams pritaikytą dizainą (angl. „design for all“) ir neįgalių asmenų skatinimą naudoti pagalbinius prietaisus, taip pat pagalbines judumo ir prieigos priemones, pvz., pripažintų šunų vedlių arba šunų pagalbininkų pagalbą.

  Pakeitimas  22

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 f konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (12f) Kalbant apie 4 straipsnį, pakeitimas laikomas esminiu, jeigu prekės, paslaugos arba amato, profesijos ar verslo pobūdis keičiami taip, kad prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas faktiškai tiekia visai kitokios rūšies prekes arba teikia visiškai kitokias paslaugas.

  Pakeitimas  23

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  13 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (13) Įgyvendindama vienodo požiūrio, nepaisant religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principą, pagal EB sutarties 3 straipsnio 2 dalį Bendrija turėtų siekti panaikinti nelygybę ir skatinti vyrų bei moterų lygybę, ypač atsižvelgdama į tai, kad moterys dažnai tampa daugialypės diskriminacijos aukomis.

  (13) Šioje direktyvoje taip pat atsižvelgiama į daugialypę diskriminaciją. Kadangi diskriminuojama gali būti dėl dviejų ar daugiau EB sutarties 12 ir 13 straipsniuose nurodytų priežasčių, Bendrija, įgyvendindama vienodo požiūrio principą pagal EB sutarties 3 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnį, turėtų siekti panaikinti nelygybę dėl lyties, rasės, etninės kilmės, negalios, seksualinės orientacijos, religijos arba tikėjimo, amžiaus arba šių priežasčių derinio ir skatinti lygybę, nepaisant to, koks požymių, susijusių su minėtaisiais veiksniais, derinys būdingas asmeniui. Turėtų būti numatytos veiksmingos teisinės procedūros daugialypės diskriminacijos atvejams nagrinėti. Visų pirma, taikant nacionalines teisines procedūras turėtų būti užtikrinta, kad pareiškėjas galėtų kreiptis dėl visų daugialypės diskriminacijos aspektų pagal vieną procedūrą.

  Pakeitimas  24

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (14a) Gali būti leidžiama taikyti skirtingas sąlygas dėl amžiaus ir negalios, jei jos objektyviai ir tinkamai pateisinamos teisėtu tikslu, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Tokios skirtingos sąlygos, pvz., gali apimti specialias sąlygas dėl amžiaus, susijusias su galimybe gauti tam tikrų prekių ar paslaugų, pvz., alkoholinių gėrimų, ginklų ar vairuotojo pažymėjimą. Teisėtu tikslu taip pat gali būti laikomas ekonominės, kultūrinės ar socialinės jaunimo ar vyresnio amžiaus asmenų arba neįgalių asmenų integracijos skatinimas. Taigi, priemonės, susijusios su amžiumi ir negalia, kuriomis vieniems asmenims nustatomos palankesnės sąlygos nei kitiems, pvz., nemokamas naudojimasis viešuoju transportu, patekimas į muziejus ar sporto įstaigas arba šių paslaugų teikimas už mažesnę kainą, laikomos suderinamomis su nediskriminavimo principu.

  Pakeitimas  25

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  15 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (15) Atsižvelgiama į su negalia ir amžiumi susijusius aktuarinius ir rizikos veiksnius teikiant draudimo, bankininkystės ir kitas finansines paslaugas. Jos neturėtų būti laikomos diskriminacinėmis, jei įrodoma, kad šie veiksniai yra svarbiausi veiksniai vertinant riziką.

  (15) Atsižvelgiama į su negalia ir amžiumi susijusius aktuarinius ir rizikos veiksnius teikiant draudimo, bankininkystės ir kitas finansines paslaugas. Jos neturėtų būti laikomos diskriminacinėmis, jei įrodoma, kad jos yra lemiantys veiksniai vertinant riziką, ir jei paslaugos teikėjas, naudodamasis aktuariniais principais, statistiniais ar medicininiais duomenimis, gali pagrįsti, jog esama žymiai didesnės rizikos. Šie duomenys turi būti tikslūs, nauji ir aktualūs, jie turi būti pateikiami, jei to paprašoma. Aktuariniai ir rizikos veiksniai turėtų atspindėti teigiamus pokyčius, susijusius su gyvenimo trukme ir aktyviu senėjimu, bei geresnį neįgaliųjų judumą ir prieigą.

  Pakeitimas  26

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (15a) Sutartys, kurios valstybėse narėse sudaromos valstybės, regioninių ar vietos institucijų bei kitų viešosios teisės subjektų valdomų organų vardu, turi atitikti Sutarties principus, ypač laisvo prekių judėjimo principą, įsisteigimo laisvės principą ir laisvo paslaugų teikimo principą, taip pat su jais susijusius principus, pvz., vienodo požiūrio, nediskriminavimo, abišalio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus. Teisiniai koordinavimo reikalavimai, taikomi viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo procedūroms, išdėstyti 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo1, siekiant, kad sutartys, kurios valstybėse narėse sudaromos valstybės, regioninių ar vietos institucijų bei kitų viešosios teisės subjektų valdomų organų vardu, atitiktų EB sutarties principus, ypač vienodo požiūrio nepaisant lyties, rasės ar etninės kilmės, negalios, seksualinės orientacijos, religijos ar tikėjimo arba amžiaus principą, taip pat nediskriminavimo principą. Tačiau tam tikrą vertę viršijančioms viešojo pirkimo sutartims taikomos Bendrijos lygmens nuostatos, pagal kurias siekiama koordinuoti nacionalines šių sutarčių sudarymo procedūras. Taip siekiama užtikrinti, kad viešųjų pirkimų sektoriuje būtų skatinama konkurencija. Valstybės narės turėtų traktuoti šias koordinavimo nuostatas remdamosi vienodo požiūrio nepaisant lyties, rasės ar etninės kilmės, negalios, seksualinės orientacijos, religijos ar tikėjimo arba amžiaus principais, taip pat kitomis pagal Sutartį numatytomis taisyklėmis.

   

  _____________

  1 OL L 134, 2004 4 30, p. 114.

  Pakeitimas  27

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (16) Visi asmenys gali naudotis laisve sudaryti sutartis, įskaitant laisvę pasirinkti partnerį, su kuriuo sudaroma tam tikro sandorio sutartis. Ši direktyva neturėtų būti taikoma atskirų asmenų vykdomiems ekonominiams sandoriams, kurie nėra jų profesinė ar komercinė veikla.

  (16) Visi asmenys gali naudotis laisve sudaryti sutartis, įskaitant laisvę pasirinkti partnerį, su kuriuo sudaroma tam tikro sandorio sutartis. Svarbu, kad suteikiant prieigą prie prekių ir paslaugų, taip pat tiekiant prekes ir teikiant paslaugas, būtų užtikrinta privataus ir šeimos gyvenimo, taip pat atitinkamų sandorių apsauga. Todėl į šios direktyvos taikymo sritį nepatenka sandoriai tarp privačių savo vardu veikiančių asmenų, jei jie nėra profesinė ar komercinė rangovų veikla.

  Pakeitimas  28

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  17 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (17) Draudžiant diskriminaciją svarbu gerbti kitas pagrindines teises ir laisves, įskaitant privataus ir šeimos gyvenimo bei su tuo susijusių susitarimų, religijos laisvės ir laisvės jungtis į asociacijas apsaugą. Ši direktyva nepažeidžia nacionalinių su šeimine ar šeimos padėtimi ir reprodukcijos teisėmis susijusių įstatymų. Ji taip pat nepažeidžia valstybės, valstybinių institucijų ar įstaigų arba švietimo pasaulietinio statuso.

  (17) Draudžiant diskriminaciją svarbu gerbti kitas pagrindines teises ir laisves, įskaitant religijos laisvės, laisvės jungtis į asociacijas, žodžio laisvės ir spaudos laisvės apsaugą. Ši direktyva nepažeidžia valstybės, valstybinių institucijų ar įstaigų arba švietimo pasaulietinio statuso. Šia direktyva nekeičiamas Europos Sąjungos ir jos valstybių narių kompetencijos paskirstymas, įskaitant santuokinės, šeimos ir sveikatos apsaugos teisės sritis.

  Pakeitimas  29

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  18 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (18) Valstybės narės atsakingos už švietimo ir mokymo sistemų organizavimą ir turinį. Komisijos komunikate „dėl XXI amžiaus kompetencijų – Europos mokyklų bendradarbiavimo darbotvarkė“ pabrėžiama, kad reikia atkreipti tam tikrą dėmesį į nepalankioje socialinėje padėtyje esančius vaikus ir tuos, kurie turi specialiųjų mokymosi poreikių. Visų pirma, nacionalinėje teisėje gali būti numatyta skirtinga galimybė patekti į mokymo įstaigas dėl religijos ar tikėjimo. Valstybės narės taip pat gali leisti arba drausti nešioti ar viešai rodyti religinius simbolius mokyklose.

  (18) Valstybės narės atsakingos už švietimo ir mokymo sistemų organizavimą ir turinį. Komisijos komunikate „dėl XXI amžiaus kompetencijų – Europos mokyklų bendradarbiavimo darbotvarkė“ pabrėžiama, kad reikia atkreipti tam tikrą dėmesį į nepalankioje socialinėje padėtyje esančius vaikus ir tuos, kurie turi specialiųjų mokymosi poreikių. Visų pirma, nacionalinėje teisėje gali būti numatyta skirtinga galimybė patekti į mokymo įstaigas dėl religijos ar tikėjimo, jeigu šie skirtumai būtini ir proporcingi ir dėl jų nepažeidžiama teisė į mokslą. Valstybės narės taip pat gali leisti arba drausti nešioti ar viešai rodyti religinius simbolius mokyklose.

  Pakeitimas  30

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  19 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (19) Prie Amsterdamo sutarties Baigiamojo akto pridėtoje Deklaracijoje Nr. 11 dėl bažnytinių ir nereliginių organizacijų statuso Europos Sąjunga atvirai pripažino gerbianti ir nepažeidžianti pagal nacionalinę teisę valstybių narių bažnytinėms ir religinėms asociacijoms ar bendruomenėms suteikto statuso ir vienodai gerbianti filosofinių bei nereliginių organizacijų statusą. Priemonėmis, kuriomis neįgaliems asmenims suteikiamos realios nediskriminacinės galimybės šioje direktyvoje minimose srityse, yra svarbios praktiškai užtikrinant visapusišką lygybę. Be to, kai kuriais atvejais siekiant užtikrinti tokias galimybes gali būti būtinos atskiros aprūpinimo tinkamomis patalpomis priemonės. Nė vienu atveju nereikalaujama priemonių, kurios galėtų sukelti neproporcingų sunkumų. Vertinant, ar sunkumai yra neproporcingi, reikėtų atsižvelgti į daugybę veiksnių, įskaitant organizacijos dydį, išteklius ir pobūdį. Tinkamų sąlygų sudarymo principas ir neadekvatūs sunkumai nustatyti Direktyvoje 2000/78/EB ir JT Neįgaliųjų teisių konvencijoje.

  (19) Prie Amsterdamo sutarties Baigiamojo akto pridėtoje Deklaracijoje Nr. 11 dėl bažnytinių ir nereliginių organizacijų statuso Europos Sąjunga atvirai pripažino gerbianti ir nepažeidžianti pagal nacionalinę teisę valstybių narių bažnytinėms ir religinėms asociacijoms ar bendruomenėms suteikto statuso ir vienodai gerbianti filosofinių bei nereliginių organizacijų statusą.

  Pakeitimas  31

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (19a) Priemonėmis, kuriomis neįgaliems asmenims suteikiama veiksminga nediskriminuojamoji prieiga šioje direktyvoje minimose srityse, yra svarbios praktiškai užtikrinant visapusišką lygybę. Be to, kai kuriais atvejais siekiant užtikrinti tokias galimybes gali būti būtinos individualios priemonės, kuriomis siekiama sudaryti tinkamas sąlygas. Nė vienu atveju nereikalaujama priemonių, kurios galėtų sukelti neproporcingų sunkumų. Vertinant, ar sunkumai yra neproporcingi, reikėtų atsižvelgti į tai, ar turimos minty priemonės yra neįgyvendinamos ir nesaugios ir negalėtų tapti įgyvendinamomis ir saugiomis tinkamai pakeitus taisykles, politiką ar nusistovėjusią tvarką arba pašalinus architektūrines, susisiekimo ar transporto kliūtis, arba teikiant papildomą pagalbą ar paslaugas. Norint sudaryti tinkamas sąlygas nebūtina smarkiai struktūriškai keisti pastatus, kurių konstrukcija yra ypač saugoma dėl jų istorinės, kultūrinės ar architektūrinės vertės laikantis nacionalinių teisės aktų. Tinkamų sąlygų sudarymo principas ir neproporcingi sunkumai nustatyti Direktyvoje 2000/78/EB ir JT Neįgaliųjų teisių konvencijoje.

  (Remiamasi Komisijos pasiūlymo COM (2008)0426 19 konstatuojamosios dalies pabaigos tekstu.)

  Pakeitimas  32

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (21) Diskriminacijos draudimas turi nepažeisti nuostatos toliau taikyti ar imtis priemonių, kuriomis neleidžiama sudaryti nepalankių sąlygų tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos asmenų grupei arba kuriomis panaikinamas neigiamas šių sąlygų poveikis. Tokiomis priemonėmis galima leisti steigti tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos asmenų organizacijas, kai svarbiausias tikslas yra remti tų asmenų specialiuosius poreikius.

  (21) Diskriminacijos draudimas turi nepažeisti nuostatos toliau taikyti ar imtis priemonių, kuriomis neleidžiama sudaryti nepalankių sąlygų tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos asmenims arba asmenims, kuriems būdinga keletas savybių, susijusių su šiais specifiniais veiksniais, taip pat su jais susijusiems asmenims arba priemonių, kuriomis panaikinamas neigiamas šių sąlygų poveikis. Laikantis šio draudimo galėtų būti taip pat parengtos papildomos priemonės, skirtos vienodam požiūriui ir lygioms galimybėms skatinti, kurias taikant būtų atsižvelgta į lyties aspektą, taip pat galėtų būti imtasi teigiamų veiksmų, kuriais būtų siekiama atsižvelgti į specialias asmenų ar tam tikroms kategorijoms priskiriamų asmenų, kuriems dėl jų specifinių savybių reikalingos kitiems neaktualios struktūros, paslaugos ir pagalba, reikmes. Be šių priemonių steigiamos nepriklausomos tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos asmenų organizacijos, kai svarbiausias tikslas yra remti tų asmenų specialiuosius poreikius.

  Pakeitimas  33

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  23 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (23) Asmenims, kurie patyrė diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos, turėtų būti suteiktos tinkamos teisinės apsaugos priemonės. Siekiant garantuoti veiksmingesnę apsaugą, asociacijoms, organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims turėtų būti suteikiama teisė, įskaitant nukentėjusiojo vardu arba jį remiant, dalyvauti procesiniuose veiksmuose, nepažeidžiant nacionalinių darbo tvarkos taisyklių, reglamentuojančių atstovavimą ir gynybą teismuose.

  (23) Asmenims, kurie patyrė tiesioginę, netiesioginę, daugialypę diskriminaciją ar diskriminaciją dėl ryšių, dėl religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba socialinio lyties aspekto, turėtų būti suteiktos tinkamos teisinės apsaugos priemonės. Siekiant garantuoti veiksmingesnę apsaugą, asociacijoms, organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims turėtų būti suteikiama teisė, įskaitant nukentėjusiojo vardu arba jį remiant, dalyvauti procesiniuose veiksmuose, nepažeidžiant nacionalinių darbo tvarkos taisyklių, reglamentuojančių atstovavimą ir gynybą teismuose.

  Pakeitimas  34

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  25 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (25) Siekiant veiksmingai įgyvendinti vienodo požiūrio principą būtina tinkama teisinė apsauga nuo persekiojimo.

  (25) Siekiant veiksmingai įgyvendinti vienodo požiūrio principą būtina tinkama teisinė apsauga nuo persekiojimo. Veiksminga teisinė asmenų apsauga turi būti užtikrinama kartu aktyviai skatinant nediskriminavimą ir lygias galimybes.

  Pakeitimas  35

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  26 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (26) Rezoliucijoje dėl tolesnės veiklos po Europos lygių galimybių visiems metų (2007 m.) Taryba skatino visapusiškai įtraukti pilietinę visuomenę, įskaitant diskriminacijos riziką patiriantiems žmonėms atstovaujančias organizacijas, socialinius partnerius ir suinteresuotąsias šalis, kuriant politiką ir programas, kurių tikslas – užkirsti kelią diskriminacijai ir skatinti lygybę bei lygias galimybes tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu.

  (26) Rezoliucijoje dėl tolesnės veiklos po Europos lygių galimybių visiems metų (2007 m.) Taryba skatino visapusiškai įtraukti pilietinę visuomenę, įskaitant diskriminacijos riziką patiriantiems žmonėms atstovaujančias organizacijas, socialinius partnerius ir suinteresuotąsias šalis, kuriant politiką ir programas, kurių tikslas – užkirsti kelią diskriminacijai ir skatinti lygybę bei lygias galimybes tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu. To siekdamos Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad visomis tinkamomis, adekvačiomis ir prieinamomis priemonėmis (kaip antai ženklų kalba klausos sutrikimų turintiems žmonėms ir specialios interneto svetainės silpnaregiams), rengiant informavimo ir spaudos kampanijas, taip pat skirtas kovoti su stereotipais, visuomenė ir suinteresuotosios šalys būtų supažindintos su šios direktyvos nuostatomis ir šioje srityje jau galiojančiomis nuostatomis.

  Pakeitimas  36

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (31a) Teismai ir tribunolai, aiškindami diskriminacijos pagrindo reikšmę, turėtų atsižvelgti į tarptautines ir Europos žmogaus teisių skatinimo priemones, įskaitant jų veiklą prižiūrinčių organų, pvz., Europos žmogaus teisių teismo, rekomendacijas ir praktiką.

  Pakeitimas  37

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.Šioje direktyvoje nustatomi kovos su diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos pagrindai siekiant valstybėse narėse, išskyrus užimtumo ir profesinėje srityje, įgyvendinti vienodo požiūrio principą.

  1. Šioje direktyvoje nustatomi kovos su diskriminacija, taip pat su daugialype diskriminacija, dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos pagrindai siekiant valstybėse narėse, išskyrus užimtumo ir profesinėje srityje, įgyvendinti vienodo požiūrio principą.

   

  2. Daugialypė diskriminacija – tai tokia diskriminacija, kai:

   

  a) diskriminuojama dėl keleto pagrindų, t. y. religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos pagrindais, nesvarbu, koks būtų jų derinys, arba

   

  b) dėl bet kurio 1 straipsnio 1 dalyje nurodyto pagrindo ar keleto iš jų, taip pat dėl vieno ar keleto iš šių pagrindų:

   

  i) lyties (jeigu skundžiamas atvejis patenka į Direktyvos 2004/113/EB materialinę taikymo sritį, taip pat į šios direktyvos taikymo sritį),

   

  ii) rasės ar etninės kilmės (jeigu skundžiamas atvejis patenka į Direktyvos 2000/43/EB materialinę taikymo sritį, taip pat į šios direktyvos taikymo sritį) arba

   

  iii) tautybės (jeigu skundžiamas atvejis patenka į EB sutarties 12 straipsnio taikymo sritį).

   

  3. Šioje direktyvoje sąvokos „daugialypė diskriminacija“ ir „daugialypis pagrindas“ suprantamos taip pat, kaip nurodytuose teisės aktuose.

  Pakeitimas  38

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Taikant 1 dalį:

  2. Taikant 1 dalį:

  (a) tiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl bet kurios iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių su vienu asmeniu elgiamasi ne taip palankiai nei panašioje situacijoje yra, buvo ar galėtų būti elgiamasi su kitu asmeniu;

  (a) tiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl vienos ar keleto 1 straipsnyje nurodytų priežasčių su vienu asmeniu arba asmenimis, kurie susiję arba, kaip manoma, susiję su tokiu asmeniu, elgiamasi ne taip palankiai nei panašioje situacijoje yra, buvo ar galėtų būti elgiamasi su kitu asmeniu;

  (b) netiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų ar praktikos tam tikros religijos ar tikėjimo, tam tikros negalios, tam tikro amžiaus ar tam tikros seksualinės orientacijos asmenys gali patekti tam tikru atžvilgiu į prastesnę padėtį nei kiti asmenys, nebent tas sąlygas, kriterijus ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

  b) netiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų ar praktikos tam tikros religijos ar tikėjimo, tam tikros negalios, tam tikro amžiaus ar tam tikros seksualinės orientacijos asmenys arba asmenys, kurie susiję arba, kaip manoma, susiję su tokiais asmenimis, gali patekti tam tikru atžvilgiu į prastesnę padėtį nei kiti asmenys, nebent tas sąlygas, kriterijus ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

  Pakeitimas  39

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Priekabiavimas laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija, jei dėl bet kurios iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių nepageidaujamu elgesiu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, menkinanti, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.

  3. Nepažeidžiant žodžio laisvės, priekabiavimas laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija, jei dėl bet kurios iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių nepageidaujamu elgesiu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, menkinanti, žeminanti ar įžeidžianti aplinka. Tokiu atveju priekabiavimo sąvoką galima apibrėžti pagal valstybių narių nacionalinius įstatymus ir praktiką.

  Pakeitimas  40

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Nurodymas diskriminuoti asmenis dėl bet kurios iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.

  4. Hierarchiniu santykiu paremtas prašymas ar nurodymas diskriminuoti asmenis dėl bet kurios iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.

  Pagrindimas

  [Pirmoji pakeitimo dalis variantui lietuvių kalba įtakos neturi.]

  Pakeitimas  41

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a. Diskriminacija, grindžiama prielaidomis apie asmens religiją ar tikėjimą, negalią, amžių ar seksualinę orientaciją, arba ryšiais su tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, tam tikro amžiaus ar seksualinės orientacijos asmenimis, laikoma šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.

  Pakeitimas  42

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 5 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Atsisakymas pasirūpinti tinkamomis sąlygomis neįgaliems asmenims tam tikru atveju, kaip numatyta šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkte, laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.

  5. Atsisakymas pasirūpinti tinkamomis sąlygomis neįgaliems asmenims arba asmenims, susijusiems su neįgaliais asmenimis, kai sąlygos reikalingos tam, kad jie galėtų teikti asmeninę pagalbą neįgaliesiems asmenims, tam tikru atveju, kaip numatyta šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkte, laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.

  Pakeitimas  43

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 6 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6. Nepaisydamos šio straipsnio 2 dalies, valstybės narės gali numatyti, kad skirtingas požiūris dėl amžiaus nėra diskriminacija, jei pagal nacionalinę teisę jį pateisina teisėtas tikslas ir šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Ši direktyva neužkerta kelio nustatyti tam tikro amžiaus asmens galimybę naudotis socialinėmis lengvatomis, mokytis ir gauti tam tikrų prekių ar paslaugų.

  6. Pagal šią direktyvą leidžiamas skirtingas požiūris dėl amžiaus, jei jį objektyviai ir pakankamai pateisina teisėtas tikslas ir šio tikslo siekiama tinkamomis, proporcingomis, būtinomis ir veiksmingomis priemonėmis.

  Pakeitimas  44

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 7 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  7. Nepaisydamos šio straipsnio 2 dalies, finansinių paslaugų teikimo srityje valstybės narės gali leisti proporcingą skirtingą požiūrį, kai teikiant minėtas paslaugas lytis ar negalia yra svarbiausias veiksnys atliekant rizikos vertinimą, pagrįstą svarbiais ir tiksliais aktuariniais ar statistiniais duomenimis.

  7. Nepaisydamos šio straipsnio 2 dalies, draudimo, banko ir kitų finansinių paslaugų teikimo srityje valstybės narės gali leisti skirtingą požiūrį, kai teikiant minėtas paslaugas amžius ar negalia yra lemiamas veiksnys atliekant rizikos vertinimą, pagrįstą aktuariniais principais, statistiniais ar medicininiais duomenimis. Šie duomenys turi būti tikslūs, nauji ir aktualūs, jie turi būti pateikiami prieinamu būdu, jei to paprašoma. Aktuariniai ir rizikos veiksniai turėtų atspindėti teigiamus pokyčius, susijusius su gyvenimo trukme ir aktyviu senėjimu, bei geresnį neįgaliųjų judumą ir prieigą. Paslaugų teikėjas turi galėti objektyviai įrodyti, kad rizika daug didesnė, ir užtikrinti, kad požiūrio skirtumus objektyviai ir pagrįstai pateisintų teisėtas tikslas ir šio tikslo būtų siekiama proporcingomis, būtinomis ir veiksmingomis priemonėmis. Po penkerių metų nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę valstybės narės informuoja Komisiją ir persvarsto savo sprendimą atsižvelgdamos į 16 straipsnyje minimą Komisijos ataskaitą bei pateikia Komisijai šio persvarstymo rezultatus.

  Pakeitimas  45

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 8 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  8. Ši direktyva nepažeidžia bendrųjų priemonių, numatytų nacionaliniuose teisės aktuose, kurie demokratinėse visuomenėse yra būtini visuomenės saugumui, viešajai tvarkai palaikyti ir kriminalinių nusikaltimų prevencijai, kitų asmenų sveikatos, teisių ir laisvių apsaugai.

  8. Ši direktyva nepažeidžia bendrųjų priemonių, numatytų nacionaliniuose teisės aktuose, kurie demokratinėse visuomenėse yra būtini ir proporcingi visuomenės saugumui, viešajai tvarkai palaikyti ir kriminalinių nusikaltimų prevencijai, kitų asmenų sveikatos, teisių ir laisvių apsaugai.

  Pakeitimas  46

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 8 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  8a. Šioje direktyvoje pripažįstama, kad teisė į privatumą yra priemonė kovoti su šiame straipsnyje aptariama diskriminacija.

  Pakeitimas  47

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 1 dalies d punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d) galimybei gauti visuomenei prieinamų prekių bei kitų paslaugų ir tiekti prekes bei teikti paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu.

  d) galimybei gauti visuomenei prieinamų prekių bei kitų paslaugų ir tiekti prekes bei teikti paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu ir transportą.

  Pakeitimas  48

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  da) narystei ir veiklai asociacijose ir šių asociacijų teikiamoms paslaugoms.

  Pakeitimas  49

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d dalis taikomas atskiriems asmenims tik tuo atveju, jei jie vykdo profesinę ar komercinę veiklą.

  d dalis netaikoma asmenų, kuriems sandoriai nėra komercinė ar profesinė veikla, sandoriams.

  Pakeitimas  50

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Ši direktyva nepažeidžia nacionalinių su šeimine ar šeimos padėtimi susijusių įstatymų ir reprodukcijos teisių.

  2. Šia direktyva nekeičiamas Europos Sąjungos ir jos valstybių narių kompetencijos paskirstymas.

  Pakeitimas  51

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių atsakomybės už mokymo turinį, veiklą ir švietimo sistemų organizavimą, įskaitant specialiųjų poreikių švietimo paslaugų teikimą. Valstybės narės gali numatyti skirtingą požiūrį į galimybę patekti į mokymo įstaigas dėl religijos ar tikėjimo.

  3. Šia direktyva nepažeidžiama valstybių narių atsakomybė už mokymo turinį, veiklą ir nacionalinių švietimo sistemų organizavimą ir užtikrinama neįgaliųjų teisė siekti išsilavinimo be diskriminacijos remiantis lygiomis galimybėmis. Valstybės narės užtikrina, kad priimant sprendimą dėl tinkamos mokymo ar lavinimo rūšies, būtų atsižvelgiama į neįgalaus asmens nuomonę. Valstybės narės, remdamosi objektyviomis aplinkybėmis, gali leisti taikyti skirtingą požiūrį religijos ar tikėjimo pagrindu numatant galimybę patekti į mokymo įstaigas, jeigu, remiantis objektyviomis aplinkybėmis, asmenims keliamas reikalavimas elgtis garbingai ir būti lojaliems organizacijos moraliniams principams, tačiau, siekiant apsaugoti nuo netiesioginės diskriminacijos, tuo nepateisinama diskriminacija jokiu kitu pagrindu ir turi būti kitos geografiškai prieinamos švietimo įstaigos, kurias būtų galima pagrįstai pasirinkti. Valstybės narės užtikrina, kad dėl to nebūtų atsisakoma suteikti teisės į švietimą.

  Pakeitimas  52

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Ši direktyva nepažeidžia nacionalinių teisės aktų, užtikrinančių valstybės, valstybinių institucijų ar įstaigų arba švietimo pasaulietinį pobūdį arba susijusių su bažnyčios ir kitų religija ar tikėjimu paremtų organizacijų statusu ir veikla. Ji lygiai taip pat nepažeidžia nacionalinių teisės aktų, skatinančių vyrų ir moterų lygybę.

  4. Ši direktyva nepažeidžia nacionalinės teisės, užtikrinančios valstybės, valstybinių institucijų ar įstaigų arba švietimo pasaulietinį pobūdį, arba susijusios su bažnyčių ir kitų religija ar tikėjimu grindžiamų organizacijų statusu ir teisine sistema, jei šie klausimai nepriklauso ES kompetencijai. Jei bažnyčių ir kitų religija ar tikėjimu grindžiamų organizacijų veikla priklauso ES kompetencijai, taikomos Sąjungos teisės aktų nuostatos dėl nediskriminavimo. Ji lygiai taip pat nepažeidžia nacionalinių teisės aktų, pagal kuriuos užtikrinama vyriškos lyties ir moteriškos lyties asmenų lygybė.

  Pakeitimas  53

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 5 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Šioje direktyvoje neaptariamas skirtingas požiūris dėl pilietybės ir ji nepažeidžia trečiųjų šalių piliečių ir asmenų, neturinčių pilietybės, atvykimui į valstybių narių teritoriją ir apsigyvenimui jose taikomų nuostatų ir sąlygų nei kitų su tokių trečiųjų šalių piliečių ir asmenų, neturinčių pilietybės, teisiniu statusu susijusių sąlygų taikymo.

  5. Šioje direktyvoje neaptariamas skirtingas požiūris dėl pilietybės ir ji nepažeidžia trečiųjų šalių piliečių ir asmenų, neturinčių pilietybės, atvykimui į valstybių narių teritoriją ir apsigyvenimui jose taikomų nuostatų ir sąlygų nei kitų su tokių trečiųjų šalių piliečių ir asmenų, neturinčių pilietybės, teisiniu statusu susijusių sąlygų taikymo. Diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos, pateikiama kaip skirtingas požiūris atsižvelgiant į pilietybę, laikoma šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.

  Pakeitimas  54

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5a. Ši direktyva neturi įtakos leidėjų teisei atsisakyti skelbti asmenų, asmenų grupių ir organizacijų, nepritariančių jų demokratinėms vertybėms, reklamą, taip pat asmenų, asmenų grupių ir organizacijų, kurios nepriklauso tai pačiai politinei krypčiai, kuria grindžiamas leidinys, reklamą.

  Pakeitimas  55

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Siekiant užtikrinti, kad neįgalių asmenų atžvilgiu būtų laikomasi vienodo požiūrio principo:

  1. Siekiant užtikrinti, kad neįgalių asmenų (sąvoka „negalia“ apibrėžta Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje) ir asmenų, sergančių lėtinėmis ligomis, atžvilgiu būtų laikomasi vienodo požiūrio principo:

  Pakeitimas  56

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 1 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) iš anksto numatomos priemonės, kuriomis būtina užtikrinti, kad neįgalūs asmenys turėtų veiksmingą ir nediskriminacinę galimybę gauti socialinę apsaugą, socialines lengvatas, mokymą ir visuomenei prieinamų prekių bei paslaugų, tiekti prekes ir teikti paslaugas, aprūpinti būstu ir transporto priemonėmis, įskaitant tinkamus jų pakeitimus ar pritaikymus. Tokios priemonės neturėtų būti neproporcingai apsunkinančios, reikalauti iš esmės pakeisti socialinę apsaugą, socialines lengvatas, sveikatos priežiūrą, švietimą arba minėtas prekes ir paslaugas ar aprūpinti kitomis prekėmis ir paslaugomis;

  a) iš anksto numatomos priemonės, kuriomis būtina užtikrinti, kad neįgalūs asmenys turėtų veiksmingą ir nediskriminuojamąją galimybę gauti socialinę apsaugą, socialines lengvatas, sveikatos priežiūros paslaugas, mokymą ir visuomenei prieinamų prekių bei paslaugų, tiekti prekes ir teikti paslaugas, taip pat apsirūpinti būstu ir naudotis telekomunikacijomis bei elektroniniais ryšiais, gauti informaciją (įskaitant prieinamu formatu teikiamą informaciją), naudotis finansinėmis paslaugomis, dalyvauti kultūrinėje ir laisvalaikio veikloje, patekti į viešosios paskirties pastatus, transporto priemones bei kitas viešąsias erdves ir naudotis infrastruktūra, įskaitant tinkamus jų pakeitimus ar pritaikymus. Jeigu diskriminacijos priežastis – praktika, politika ar tvarka, imamasi priemonių užkirsti kelią šiam poveikiui.

  Pakeitimas  57

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 1 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) vis dėl to numatoma prievolė užtikrinti realias ir nediskriminacines galimybes ir tam tikru atveju, jei reikia, sudaryti tinkamas sąlygas, jei tai nesukelia neproporcingai didelių sunkumų.

  b) Taikant 1 dalies nuostatas, veiksminga nediskriminuojamoji prieiga aprėpia kliūčių ir sunkumų įvardijimą ir pašalinimą, taip pat naujų sunkumų ir kliūčių, dėl kurių apsunkinamos neįgalių asmenų galimybės naudotis visuomenei prieinamomis prekėmis, paslaugomis ir infrastruktūra, prevenciją, nesvarbu, kokio pobūdžio šie sunkumai, kliūtys ar negalia. Taikant šios direktyvos nuostatas ir nepaisant to, kokių priemonių imamasi siekiant pašalinti kliūtis, veiksminga nediskriminuojamoji prieiga neįgaliesiems, jei įmanoma,tikrinama tomis pačiomis sąlygomis kaip ir neturintiems negalios asmenims, be to, neįgaliesiems užtikrinamas supaprastintas pagalbos priemonių naudojimas, įskaitant pagalbą, susijusią su judumu ir prieiga, pvz., pripažintų šunų vedlių arba šunų pagalbininkų pagalbą. Jei, nepaisant visų pastangų, negalima sudaryti tinkamų sąlygų ir užtikrinti veiksmingos nediskriminuojamosios prieigos tomis pačiomis sąlygomis bei taikant šios direktyvos nuostatas, sudaromos tinkamos alternatyvios galimybės. Šioje nuostatoje „tinkamų sąlygų sudarymas“ reiškia alternatyvias priemones, kurios reikalingos tam tikru atveju sudaryti neįgaliam asmeniui galimybę vienodomis sąlygomis kaip ir kiti naudotis teisėmis ir (arba) jas įgyvendinti, kaip numatyta 3 straipsnio 1 dalyje.

  Pakeitimas  58

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Kad būtų įvertinta, ar priemonės, kurios būtinos šio straipsnio 1 dalies nuostatai įgyvendinti, sukeltų neproporcingai didelių sunkumų, visų pirma atsižvelgiama į organizacijos dydį, pobūdį ir išteklius, numatomas išlaidas, prekių ir paslaugų gyvavimo ciklą ir galimą naudą dėl pagerėjusių neįgalių asmenų galimybių. Sunkumai nėra neproporcingai dideli, jei jie numatytomis priemonėmis pakankamai pašalinami suinteresuotos valstybės narės vienodo požiūrio politikos srityje.

  2. Priemonėmis, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingą nediskriminuojamąją prieigą, neturėtų būti užkraunama neproporcinga našta ir dėl jų neturėtų būti atliekama esminių pakeitimų. Kad būtų įvertinta, ar priemonės, kurios būtinos šio straipsnio 1 dalies nuostatai įgyvendinti, sukeltų neproporcingai didelių sunkumų, reikėtų atsižvelgti į tai, ar turimos mintyje priemonės yra neįgyvendinamos ar nesaugios ir ar jos negalėtų tapti įgyvendinamomis ir saugiomis tinkamai pakeitus taisykles, politiką ar nusistovėjusią tvarką arba pašalinus architektūrines, susisiekimo ar transporto kliūtis, arba teikiant papildomą pagalbą ar paslaugas. Pakeitimas laikomas esminiu, jei prekės ar paslaugos arba prekybos, profesijos ar verslo pobūdis keičiami taip, kad prekių ar paslaugų teikėjas iš tiesų ima teikti visiškai kitokias prekes ar paslaugas. Norint sudaryti tinkamas sąlygas nebūtina smarkiai struktūriškai keisti pastatus, kurių konstrukcija yra ysaugoma dėl jų istorinės, kultūrinės ar architektūrinės vertės laikantis nacionalinių teisės aktų. Sunkumai nėra laikomi neproporcingai dideliais, jei jie pakankamai pašalinami atitinkamos valstybės narės priemonėmis. Tinkamų sąlygų sudarymo principas ir neproporcingi sunkumai turėtų būti aiškinami pagal Direktyvą 2000/78/EB ir JT Neįgaliųjų teisių konvenciją.

  Pakeitimas  59

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Kad įvykdytų įsipareigojimą užtikrinti realias nediskriminuojamąsias galimybes naudotis esama infrastruktūra, politika ar procedūromis, kaip numatyta 1 dalies a punkte, esant reikalui, valstybėms narėms gali būti suteiktas papildomas 10 metų laikotarpis nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę termino šiam įsipareigojimui įvykdyti. Valstybės narės, norinčios pasinaudoti šiuo papildomu laikotarpiu, pateikia Komisijai laipsniško reikalavimų, nustatytų 1 dalies a punkte, įgyvendinimo planą, kuriame būtų numatyti tikslai, priemonės ir tvarkaraštis. Kiekviena valstybė narė, nusprendusi pasinaudoti šiuo papildomu laikotarpiu, kas dvejus metus pateikia Komisijai veiksmų, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti veiksmingą nediskriminuojamąją prieigą, ir pažangos, siekiant įgyvendinti 1 dalies a punkto nuostatas, ataskaitą. Komisija Tarybai kas dvejus metus pateikia ataskaitą.

  Pakeitimas  60

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Ši direktyva nepažeidžia Bendrijos teisės nuostatų ar nacionalinių taisyklių, apimančių galimybes gauti tam tikrų prekių ir paslaugų.

  3. Ši direktyva nepažeidžia Bendrijos teisės nuostatų ar nacionalinių taisyklių, apimančių galimybes gauti tam tikrų prekių ir paslaugų. Tačiau, jeigu įmanoma, ES institucijos ir valstybės narės imasi priemonių, kuriomis prekių, ypač pramonės gaminių, tiekėjai ir paslaugų teikėjai būtų skatinami parengti optimalius sprendimus, pvz., pasitelkiant viešųjų pirkimų procedūras. Prieinamais produktais ir paslaugomis laikomi tokie produktai ir paslaugos, kuriais gali naudotis visi vartotojai.

  Pakeitimas  61

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Siekiant praktiškai užtikrinti visapusišką lygybę, pagal vienodo požiūrio principą nė vienai valstybei narei nedraudžiama toliau taikyti konkrečias priemones, skirtas su religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ar seksualine orientacija susijusiems nuostoliams užkirsti kelią arba jiems kompensuoti, arba imtis šių priemonių.

  Siekiant praktiškai užtikrinti visapusišką lygybę, pagal vienodo požiūrio principą nė vienai valstybei narei nedraudžiama toliau taikyti konkrečias priemones ar jų imtis arba sudaryti galimybes taikyti šias priemones viešajame, privačiajame arba visuomeniniame sektoriuose, siekiant, kad būtų užkirstas kelias su religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ar seksualine orientacija susijusiems nuostoliams arba jie būtų kompensuoti.

  Pakeitimas  62

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  7 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant šioje direktyvoje nustatytas prievoles visiems asmenims, manantiems, kad jie nukentėjo, nes jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio principas, būtų prieinamos teisminės ir (arba) administracinės procedūros, įskaitant, kai jos mano, kad tai būtina, taikinimo sistemą, net pasibaigus tariamiems diskriminaciniams santykiams.

  1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant šioje direktyvoje nustatytas prievoles visiems asmenims, manantiems, kad jie nukentėjo, nes jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio principas, būtų praktiškai prieinamos teisminės ir (arba) administracinės procedūros, įskaitant, kai jos mano, kad tai būtina, taikinimo sistemą, net pasibaigus tariamiems diskriminaciniams santykiams.

  Pakeitimas  63

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  7 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Valstybės narės užtikrina, kad asociacijos, organizacijos arba kiti juridiniai asmenys, kurie yra teisėtai suinteresuoti, kad būtų užtikrintas šios direktyvos nuostatų laikymasis, gali nukentėjusiojo vardu arba jį remdami gavę jo arba jos sutikimą, dalyvauti šioje direktyvoje nustatytų prievolių vykdymui užtikrinti numatytose teisminėse ir (arba) administracinėse procedūrose.

  Išbraukta.

  Pakeitimas  64

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a. Valstybės narės į savo nacionalines teisės sistemas įtraukia priemones, kurios, valstybėms narėms priėmus atitinkamą sprendimą, būtinos išties veiksmingai kompensuoti ar atlyginti asmens, nukentėjusio dėl diskriminacijos pagal šios direktyvos nuostatas, patirtus nuostolius ir žalą. Minėtosios priemonės turi būti atgrasomojo pobūdžio ir jas taikant turi būti užtikrinta, kad kompensacija proporcingai atitiktų patirtą žalą.

  Pakeitimas  65

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  8 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Šio straipsnio 1 dalis netrukdo valstybėms narėms nustatyti ieškovams palankesnes įrodymų taisykles.

  2. Šio straipsnio 1 dalis netrukdo valstybėms narėms nustatyti ieškovams palankesnes taisykles.

  Pagrindimas

  Reikia nustatyti, kad kalbant apie teisių gynimo procesą valstybės narės galėtų nustatyti ieškovams palankesnes taisykles.

  Pakeitimas  66

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  9 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  9a. Valstybės narės aktyviai skatina asmenų lygybę nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, lyties ar seksualinės orientacijos, rengdamos ir įgyvendindamos įstatymus ir kitus teisės aktus, politiką ir veiksmus, patenkančius į šios direktyvos taikymo sritį.

  Pakeitimas  67

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų teritorijoje suinteresuotiems asmenims atitinkamomis priemonėmis būtų pranešta apie pagal šią direktyvą priimtas nuostatas ir jau galiojančias susijusias nuostatas.

  Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų teritorijoje suinteresuotiems asmenims atitinkamomis priemonėmis, įskaitant internetą, būtų pranešta apie pagal šią direktyvą priimtas nuostatas ir jau galiojančias susijusias nuostatas.

  Pakeitimas  68

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  11 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  11 straipsnis

  Pakeitimas

  11 straipsnis

  Siekdamos skatinti laikytis vienodo požiūrio principo, valstybės narės inicijuoja dialogą su suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios pagal nacionalinę teisę ir praktiką yra teisėtai suinteresuotos, kad būtų prisidėta prie kovos su diskriminacija, susijusia su šioje direktyvoje numatytomis priežastimis ir sritimis.

  Siekdamos skatinti laikytis vienodo požiūrio principo, valstybės narės inicijuoja dialogą su suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma nevyriausybinėmis organizacijomis, atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis, bažnyčiomis, religinėmis, filosofinėms ir nereliginėmis bendruomenėmis, kurios pagal nacionalinę teisę ir praktiką yra teisėtai suinteresuotos, kad būtų prisidėta prie kovos su diskriminacija, susijusia su šioje direktyvoje numatytomis priežastimis ir sritimis. Šios konsultacijos apima ir šios direktyvos įgyvendinimo priežiūrą.

  Pakeitimas  69

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Valstybės narės paskiria instituciją arba institucijas, skatinančias vienodo požiūrio į visus asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principo taikymą. Šios institucijos gali priklausyti agentūroms, kurios nacionaliniu lygmeniu įpareigotos ginti asmens teises arba jas apsaugoti, įskaitant teises pagal kitus Bendrijos teisės aktus ir direktyvas 2000/43/EB bei 2004/113/EB.

  1. Valstybės narės paskiria nepriklausomai veikiančią ir tinkamai finansuojamą instituciją arba institucijas, skatinančias vienodo požiūrio į visus asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principo taikymą. Valstybės narės užtikrina, kad ši institucija arba institucijos būtų kompetentingos srityse, kurias apima ši direktyva, ir užimtumo bei įdarbinimo pagal Direktyvą 2007/78/EB srityse. Šios institucijos gali priklausyti agentūroms, kurios nacionaliniu lygmeniu įpareigotos ginti teises pagal kitus Bendrijos teisės aktus ir direktyvas 2000/43/EB, 2000/78/EB bei 2004/113/EB.

  Pakeitimas  70

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 straipsnio 2 dalies -1 įtrauka (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  – palengvinti administracinius arba teisminius procesus, susijusius su diskriminacija, kuriuose nukentėjusysis yra kitos valstybės narės, nei atsakovo gyvenamoji valstybė narė, gyventojas, susisiekiant su atitinkama organizacija ar organizacijomis atsakovo valstybėje narėje;

  Pakeitimas  71

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 straipsnio 2 dalies -1a įtrauka (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  – prireikus užtikrinti ieškovo galimybę naudotis teisine pagalba pagal 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/8/EB, numatančią teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles1;

  _____________

  1 OL L 26, 2003 1 31, p. 41.

  Pakeitimas  72

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  – atlikti nepriklausomus tyrimus dėl diskriminacijos,

  stebėti ir atlikti nepriklausomus tyrimus dėl diskriminacijos, įskaitant kovai su diskriminacija skirtų teisės aktų taikymo tyrimus,

  Pakeitimas  73

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 straipsnio 2 dalies 3 a įtrauka (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  – bendradarbiauti ir keistis informacija su Pagrindinių teisių agentūra ir kitomis atitinkamomis ES institucijomis.

  Pakeitimas  74

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Valstybės narės suteikia šioms institucijoms pakankamai išteklių jų funkcijoms veiksmingai ir pasiekiamu būdu vykdyti.

  Pakeitimas  75

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  13 straipsnio a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) būtų panaikinti visi įstatymai ir kiti teisės aktai, prieštaraujantys vienodo požiūrio principui;

  a) būtų nedelsiant panaikinti visi įstatymai ir kiti teisės aktai, kurie prieštarauja vienodo požiūrio principui;

  Pakeitimas  76

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  14 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės nustato sankcijų, taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų jų taikymui užtikrinti. Sankcijomis gali būti kompensacijos, kurios negalima apriboti iš anksto nustačius didžiausią ribą, sumokėjimas ir jos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

  Valstybės narės nustato sankcijų, taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų jų taikymui užtikrinti. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios ir jas taikant diskriminacija turi būti sustabdoma, o jos padariniai – panaikinami; tai gali būti kompensacijos, kurios negalima apriboti iš anksto nustačius didžiausią ribą, sumokėjimas.

  Pakeitimas  77

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  15 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Kad būtų atsižvelgta į tam tikras sąlygas, jei reikia, valstybės narės gali nustatyti, kad prievolės suteikti realią galimybę, kaip numatyta 4 straipsnyje, turėtų būti laikomasi [vėliausiai] iki … ketverius [metus nuo priėmimo].

  2. Kad įvykdytų įsipareigojimą užtikrinti veiksmingą nediskriminuojamąją galimybę naudotis esamomis infrastruktūromis, politika ar procedūromis, kaip numatyta 4 straipsnio 1 dalies a punkte, esant reikalui, valstybėms narėms gali būti suteiktas papildomas 10 metų laikotarpis [nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę termino] šiam įsipareigojimui įvykdyti.

  Valstybės narės, norėdamos pasinaudoti papildomu laikotarpiu, informuoja Komisiją nurodydamos priežastis ne vėliau kaip iki šio straipsnio dalyje nustatytos datos.

  Valstybės narės, norinčios pasinaudoti šiuo papildomu laikotarpiu, pateikia Komisijai laipsniško reikalavimų, nustatytų 4 straipsnio 1 dalies a punkte, įgyvendinimo planą, kuriame būtų numatyti tikslai, priemonės ir tvarkaraštis. Kiekviena valstybė narė, nusprendusi pasinaudoti šiuo papildomu laikotarpiu, kasmet pateikia Komisijai veiksmų, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti veiksmingą nediskriminuojamąją prieigą, ir pažangos siekiant įgyvendinti 4 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas, ataskaitą. Komisija Tarybai kasmet pateikia ataskaitą.

  Pakeitimas  78

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Ne vėliau kaip iki … ir po to kas penkeri metai valstybės narės ir nacionalinės lygybės institucijos pateikia Komisijai visą informaciją, būtiną, kad Komisija parengtų Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos taikymo.

  1. Ne vėliau kaip iki … ir po to kas penkeri metai valstybės narės pateikia Komisijai visą informaciją, būtiną, kad Komisija parengtų Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos taikymo.

  Pakeitimas  79

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a. Ne vėliau kaip praėjus ** metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos, turi įsigalioti išsamus Bendrijos teisinis pagrindas, susijęs su nediskriminavimu, ir šis pagrindas privalo būti viena direktyva, apjungianti ir pakeičianti visas esamas direktyvas, pagrįstas EB sutarties 13 straipsniu, įskaitant šią direktyvą. Pagal naująją direktyvą užtikrinamas vienodas apsaugos nuo diskriminacijos dėl visų priežasčių lygis.

  Pakeitimas  80

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Komisijos ataskaitoje prireikus atsižvelgiama į socialinių partnerių, susijusių nevyriausybinių organizacijų ir ES pagrindinių teisių agentūros nuomones. Remiantis lyčių vyravimo principu į šią ataskaitą, inter alia, įtraukiamas priemonių, kurių imamasi moterų ir vyrų atžvilgiu, poveikio vertinimas. Atsižvelgiant į gautą informaciją, prireikus į minėtą ataskaitą įtraukiami pasiūlymai peržiūrėti ir atnaujinti šią direktyvą.

  2. Komisijos ataskaitoje prireikus atsižvelgiama į socialinių partnerių, susijusių nevyriausybinių organizacijų ir ES pagrindinių teisių agentūros nuomones. Į ataskaitą įtraukiama dabartinės valstybių narių praktikos, susijusios su 2 straipsnio 7 dalies nuostatomis dėl amžiaus ar negalios veiksnio naudojimo apskaičiuojant įmokas ir pašalpas, apžvalga. Remiantis lyčių vyravimo principu į šią ataskaitą, inter alia, įtraukiamas priemonių, kurių imamasi moterų ir vyrų atžvilgiu, poveikio vertinimas. Į šią ataskaitą taip pat įtraukiama informacija apie daugialypę diskriminaciją, apimančia ne tik diskriminaciją dėl religijos arba tikėjimo, seksualinės orientacijos, amžiaus arba negalios, bet taip pat diskriminaciją dėl lyties, rasės ir etninės kilmės. Atsižvelgiant į gautą informaciją, prireikus į minėtą ataskaitą įtraukiami pasiūlymai peržiūrėti ir atnaujinti šią direktyvą.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  2008 m. liepos mėn. Komisija pateikė šį pasiūlymą dėl direktyvos dėl vienodo požiūrio į asmenis užtikrinimo. Šio pasiūlymo laukta seniai, kadangi dar 2004 m. Komisija buvo žadėjusi parengti vadinamąją išsamią direktyvą. Pranešėja teigiamai vertina Europos Komisijos pasiūlymą, pagal kurį siekiama už darbo rinkos ribų vadovautis vienodo požiūrio į asmenis nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos principu.

  Remiantis EB sutarties 13 straipsniu, kuris 1997 m. įtrauktas į Amsterdamo sutartį, draudžiama diskriminacija lyties, rasiniu ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos pagrindais. Šiuo metu 13 straipsnis yra dviejų direktyvų teisinis pagrindas. Pirmoji – Rasinės lygybės direktyva (Direktyva 2000/43/EB), pagal kurią darbo rinkoje ir už jos ribų draudžiama diskriminacija rasiniu ar etninės kilmės pagrindu. Pagal kitą direktyvą, t. y. pagal Direktyvą 2000/78/EB, darbo rinkoje draudžiama diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos.

  Kadangi skiriasi šių dviejų direktyvų taikymo sritis, susiformavimo diskriminacijos priežasčių hierarchija. Remiantis šiuo pasiūlymu, siekiama vienodai traktuoti apsaugą nuo diskriminacijos, nesvarbu, kokiu pagrindu diskriminuojama. Pranešėja tikisi, kad 2010 m. Europos Komisija pateiks pasiūlymų, pagal kuriuos į tą patį lygmenį bus pakylėta apsauga nuo diskriminacijos lyties pagrindu, ir minėtoji hierarchija išnyks.

  Komisija siekė susieti šį pasiūlymą dėl direktyvos su galiojančia Rasinės lygybės direktyva. Daugybė sąvokų, pvz., tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos apibrėžtis, kartojasi; tos pačios ir vykdomos procedūros. Taigi, pranešėjos nuomone, nebūtina į tai išsamiai gilintis.

  Tačiau tarp Komisijos pasiūlymo ir Rasinės lygybės direktyvos esama ir skirtumų. Šiuos skirtumus galima pagrįsti, kadangi diskriminacijos priežastys įvairios, be to, ne kiekvienas atvejis laikytinas diskriminuojamo pobūdžio elgsena. Tačiau turi būti įmanoma aiškiai įžvelgti šį skirtumą.

  Šis pasiūlymas – tai minimalių standartų, pagal kuriuos užtikrinama apsauga nuo diskriminacijos, pagrindas. Valstybės narės visada gali užtikrinti aukštesnio lygio apsaugą, tačiau negali imtis veiksmų, dėl kurių ši nauja direktyva būtų pagrindas riboti dabartinę apsaugą. Remiantis direktyva, aukoms užtikrinama teisė į žalos atlyginimą ir aiškiai pabrėžiama, kad valstybės narės pageidauja ir įsipareigoja kovoti su diskriminacija.

  Pranešėja norėtų pabrėžti kovos su visų rūšių diskriminacija svarbą. Deja, diskriminacija tebėra problema ir Europoje. Remiantis 2008 m. atliktos specialios „Eurobarometro“ apklausos rezultatais, 15 proc. europiečių nurodė, kad pernai patyrė diskriminaciją. Būtina keisti šią padėtį. Neturi būti trukdoma dviems vyrams apsistoti viešbučio kambaryje, neįgaliesiems vykti apsipirkti, o vyresnio amžiaus žmonėms – apsidrausti.

  Daugelyje valstybių narių jau galioja teisės aktai, pagal kuriuos už darbo rinkos ribų užtikrinama didesnė ar mažesnė apsauga nuo diskriminacijos religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos pagrindais[1]. Svarbu rengti nuoseklius Europos reglamentus šioje srityje, kad būtų aišku, jog diskriminacija draudžiama visoje Europoje. Būti nediskriminuojamu yra pagrindinė teisė, kuri Europos Sąjungoje turi būti užtikrinta visiems.

  Diskriminacijos pagrindai

  Į direktyvą 2000/78/EB neįtrauktos religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos apibrėžtys, nors Europos Teisingumo Teismas yra paskelbęs nutartį dėl sąvokos „negalia“ reikšmės. Teismas nurodė, kad taikant sąvoką „negalia“ pabrėžiamas tam tikras apribojimas, lemiantis konkrečius fizinius, dvasinius arba psichologinius sutrikimus, dėl kurių apsunkinamas atitinkamo asmens dalyvavimas profesiniame gyvenime[2]. JT konvencijoje dėl neįgalių asmenų teisių sąvoka „negalia“ apibūdinama taip: neįgalūs asmenys – tai asmenys, turintys ilgalaikių fizinių, dvasinių, intelektinių ar jutimo sutrikimų, dėl kurių sąveikos su įvairiomis kliūtimis gali būti sutrikdytas visapusiškas ir veiksmingas šių asmenų dalyvavimas visuomenės gyvenime tuo pačiu pagrindu, kuriuo vadovaujasi ir kiti. Pranešėja siekė pateikti sąsają su šia apibrėžtimi naujoje konstatuojamoje dalyje.

  Prielaidos ir asociacijos

  Teisingumo Teismas Colemano byloje (C-303/06) nurodė, kad Direktyvoje 2000/78/EB nustatytos diskriminacijos draudimo nuostatos taikomos ne tik neįgaliems asmenims, bet ir jų šeimos nariams. Pranešėjos nuomone, siekiant užtikrinti teisinį konkretumą, tai turėtų būti išsamiai apibrėžta šioje direktyvoje.

  Ne visuomet įmanoma iš pirmo žvilgsnio nuspėti asmens religiją arba tikėjimą, jo amžių ar seksualinę orientaciją, tačiau, nežiūrint į tai, žmonės, spręsdami iš išvaizdos ar vardo, daro įvairiausias prielaidas, kurios taip pat gali būti diskriminuojamo pobūdžio. Pavyzdžiui, kai kurie berniukai persekiojami mokykloje, nes, kitų įsitikinimu, jie homoseksualūs, nors galbūt taip ir nėra. Pranešėjos įsitikinimu, toks elgesys abiem atvejais nepriimtinas ir todėl siūlo įtraukti į direktyvą išsamią nuostatą, pagal kurią šiame teisės akte būtų reglamentuojama ir diskriminacija remiantis prielaidomis.

  Su amžiumi susijusi išimtis

  Komisijos pasiūlyme numatyta bendroji išimtis diskriminacijos dėl amžiaus atveju. Pagal šią direktyvą netrukdoma nustatyti specifinio amžiaus, nuo kurio sudaroma galimybė naudotis socialinėmis privilegijomis, gauti išsilavinimą ir tam tikrų prekių ar paslaugų, tačiau tai nekeičia fakto, kad šis požiūris turi būti grindžiamas teisėto tikslo siekiu, o jo siekiama tinkamomis ir adekvačiomis priemonėmis. Pranešėja norėtų, kad tai būtų aiškiai pažymėta direktyvoje.

  Finansinės paslaugos

  Remiantis pasiūlymu, teikiant finansines paslaugas gali būti leidžiama taikyti nevienodą požiūrį dėl amžiaus ar negalios, jeigu amžiaus ar negalios naudojimas yra svarbus veiksnys vertinant riziką, grindžiamą susijusiais ir tiksliais aktuariniais ar statistiniais duomenimis. Į Direktyvą 2004/113/EB įtraukta panaši nuostata, tačiau dar taikomas reikalavimas skelbti šiuos duomenis. Todėl pranešėja siūlo šį reikalavimą įtraukti ir į šią direktyvą.

  Šeiminė padėtis

  ES atsakomybės sritis neaprėpia santuokos įstatymų rengimo. Kiekviena valstybė narė gali pati teisiškai nustatyti, kokių sąlygų privalu laikytis norint susituokti. Tačiau, remiantis Komisijos pasiūlymu, leidžiama diskriminacija, susijusi su reprodukcinėmis teisėmis, pvz., su sterilizacija. Pranešėjos nuomone, tai nepriimtina, todėl ji pakeitė tekstą ir apribojo išimtis.

  Švietimas

  Mokyklos, kurios vadovaujasi ypatingomis vertybėmis, gali atsisakyti mokinių, nenorinčių paklusti mokyklos etosui. Tai negali būti diskriminacijos jokiu kitu pagrindu, išskyrus religiją ar tikėjimą, priežastimi. Į direktyvą dėl vienodo požiūrio darbo rinkoje jau įtrauktas tokį pat poveikį turintis straipsnis (2000/78/EB).

  Negalia

  Siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į neįgalius asmenis, neužtenka vien uždrausti diskriminaciją. Būtina imtis pozityvių veiksmų, t. y. reikalingų priemonių, ir siūlyti tinkamus pritaikymus. Pvz., vežimėlyje sėdintys asmenys turėtų pajėgti patekti į visuomeninius pastatus.

  Pranešėja siūlo taikyti išimtis dviem atvejais, susijusiais su veiksmingos nediskriminuojamo pobūdžio prieigos užtikrinimu. Pirmuoju atveju išimtis taikoma tada, kai užtikrinant prieigą patiriama didelių išlaidų. Teismai turėtų dėl to spręsti kiekvienu atskiru atveju. Priimant šiuos sprendimus, svarbu atsižvelgti į visas konkretaus atvejo aplinkybes, įskaitant organizacijos dydį, išlaidas ir galimus geresnės neįgalių asmenų prieigos pranašumus. Paaiškėjo, kad šalyse, kuriose ši procedūra yra standartinė, išlaidos retai buvo svarbus veiksnys. Antruoju atveju išimtis turėtų būti taikoma tada, kai dėl priemonės tektų iš esmės keisti siūlomą paslaugą. Tai tas atvejis, kai aktuali paslauga iš esmės visiškai pakinta.

  Kompensavimas

  Remiantis Direktyvos 2004/113/EB 8 straipsnio 2 dalies nuostatomis, valstybės narės turi taikyti priemones, kurios būtinos išties veiksmingai kompensavimo ar žalos ir nuostolių, patirtų dėl diskriminacijos, atlyginimo procedūrai užtikrinti. Pranešėja siūlo įtraukti šią nuostatą ir į šią direktyvą, kad skundus teikiantiems piliečiams būtų veiksmingai atlyginti nuostoliai

  Viena nepriklausoma institucija

  Komisija siūlo valstybėms narėms įsteigti nacionaliniu lygmeniu veikiančią instituciją ar institucijas, kurios skatintų vienodą požiūrį į piliečius. 28 konstatuojamoje dalyje pateikiama nuoroda į JT Paryžiaus principus, susijusius su nacionalinių žmogaus teisių apsaugos ir skatinimo institucijų padėtimi ir funkcijomis. Pranešėja atitinkamai siūlo šioje direktyvoje išsamiai apibrėžti papildomus savarankiškumo ir pakankamų išteklių principus.

  • [1]  McColgan, Niessen ir Palmer: Lyginamoji nacionalinių kovos su diskriminacija, kuri nesusijusi su darbu ir profesine veikla, priemonių analizė. Lyginamasis galiojančių teisėkūros priemonių ir jų poveikio kovojant su diskriminacija lyties, religijos ar tikėjimo, amžiaus ir seksualinės orientacijos pagrindais ne darbe ir profesinėje srityje tyrimas, 2006 m. gruodžio mėn.
  • [2]  Byla C13-05, pagrindimas 43 (Chacon Navas)

  Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ  (22.1.2009)

  pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas
  (COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

  Nuomonės referentė(*): Liz Lynne

  (*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis.

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  2008 m. gegužės mėn. Europos Parlamentas priėmė mano pranešimą dėl pažangos, kurią ES padarė lygių galimybių ir nediskriminavimo srityse (direktyvų 2000/43/EB ir 2000/78/EB perkėlimas į nacionalinę teisę). Jame Parlamentas priminė Komisijai jos įsipareigojimą pateikti pasiūlymą dėl išsamios kovos su diskriminacija direktyvos, kuria ne užimtumo srityje būtų uždrausta diskriminacija dėl negalios, amžiaus, religijos ar tikėjimo ir seksualinės orientacijos, siekiant baigti rengti kovos su diskriminacija teisės aktus pagal EB sutarties 13 straipsnį, kaip numatyta Komisijos 2008 m. darbo programoje. Rasių ir lyčių klausimais jau priimtos Rasių direktyva ir Lyčių direktyva, ir mes siekiame su jomis suderinti šią direktyvą.

  Daugelis Europos Komisijos pasiūlyme iškeltų klausimų priskiriami Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto kompetencijai, o kai kurios sritys priskiriamos bendrai Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto bei Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto kompetencijai.

  Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas yra išimtinai atsakingas už socialinę apsaugą, įskaitant socialinį draudimą, sveikatos priežiūrą bei socialines lengvatas.

  Bendrai kompetencijai priskiriami atsisakymas sudaryti tinkamas sąlygas neįgaliems asmenims, galimybės gauti visuomenei prieinamų prekių bei kitų paslaugų ir tiekti prekes bei teikti paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu, diskriminacija dėl amžiaus ir negalios teikiant finansines paslaugas, skirtingas požiūris dėl amžiaus bei vienodas požiūris į neįgalius asmenis ir dialogas su suinteresuotosiomis šalimis.

  Pasiūlymas dėl direktyvos grindžiamas direktyvomis 2000/43/EB, 2000/78/EB ir 2004/113/EB1, o tai reiškia, kad direktyva atitinka Europos Sąjungos horizontaliuosius tikslus, ypač Lisabonos strategiją ekonomikos augimui ir užimtumui skatinti bei ES socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties proceso tikslus. Pasiūlyme nurodomos galiojančiose direktyvose, kurios žmonėms yra žinomos, vartojamos sąvokos.

  PAKEITIMAI

  Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (2a) Šia direktyva Europos bendrija įgyvendina savo įsipareigojimus, susijusius su Jungtinių Tautų konvencija dėl žmonių su negalia teisių, ir ji turėtų būti interpretuojama atsižvelgiant į šį aspektą.

  Pagrindimas

  Šioje konstatuojamoje dalyje susiejami Sąjungos įsipareigojimai, kuriuos ji prisiėmė prisijungdama prie Jungtinių Tautų konvencijos dėl žmonių su negalia teisių, ir šis pasiūlymas dėl direktyvos.

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2b) Pagal Jungtinių Tautų pasaulinės konferencijos senėjimo tema, vykusios 2002 m. Madride, pabaigoje priimtos politinės deklaracijos 5 straipsnį buvo nuspręsta patvirtinti pasiryžimą dėti visas pastangas, kad būtų panaikinta visų formų diskriminacija, ypač diskriminacija dėl amžiaus, siekiant pripažinti, kad ir pagyvenę žmonės turėtų džiaugtis visapusišku, sveiku ir saugiu gyvenimu ir aktyviai dalyvauti ekonominiame, socialiniame, kultūriniame ir politiniame visuomenės gyvenime, labiau gerbti pagyvenusių žmonių orumą ir pašalinti visas nepriežiūros, netinkamo elgesio ir smurto formas.

  Pagrindimas

  Šioje konstatuojamojoje dalyje patvirtinama JT deklaracija dėl visų formų diskriminacijos, įskaitant ir diskriminaciją dėl amžiaus, panaikinimo.

  Pakeitimas   3

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (4) 2003-iaisiais – Europos neįgaliųjų metais, 2007-aisiais – Europos lygių galimybių visiems metais ir 2008-aisiais – kultūrų dialogo metais pabrėžta esama diskriminacija ir įvairovės teikiama nauda.

  (4) 2003-iaisiais – Europos neįgaliųjų metais, 2007-aisiais – Europos lygių galimybių visiems metais ir 2008-aisiais – kultūrų dialogo metais pabrėžta esama diskriminacija, įskaitant daugialypę diskriminaciją, ir įvairovės teikiama nauda.

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  9 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9) Todėl teisės aktai turėtų uždrausti diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos daugybėje kitų su darbo rinka nesusijusių sričių, įskaitant socialinę apsaugą, švietimą, galimybę gauti prekių ir paslaugų, prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir aprūpinimą būstu. Juose turėtų būti nustatomos priemonės, kuriomis būtų užtikrintos vienodos neįgaliųjų asmenų galimybės numatytose srityse.

  (9) Todėl teisės aktai turėtų uždrausti diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos arba dėl keleto priežasčių daugybėje kitų su darbo rinka nesusijusių sričių, įskaitant socialinę apsaugą, švietimą, galimybę gauti prekių ir paslaugų, prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir aprūpinimą būstu. Juose turėtų būti nustatomos priemonės, kuriomis būtų užtikrintos vienodos neįgaliųjų asmenų galimybės numatytose srityse.

  Pagrindimas

  Konstatuojamoji dalis analogiška žemiau pasiūlytam pakeitimui, susijusiam su daugialype diskriminacija.

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9a) Neįgaliųjų žmonių kategorijai priklauso žmonės, turintys ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, kurie drauge su požiūrio į juos ir aplinkos sudaromomis kliūtimis gali trukdyti šiems žmonėms vienodai su kitais visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime.

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9b) Veiksminga nediskriminuojanti prieiga gali būti užtikrinta įvairiais būdais, įskaitant ir principo „tinka visiems“ taikymą, ir supaprastintą neįgaliųjų pagalbos priemonių naudojimą, įskaitant pagalbą, susijusią su judumu ir prieiga, pvz., pripažintų šunų vedlių arba šunų pagalbininkų pagalbą.

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9c) Neįgalieji dažnai patiria diskriminaciją dėl to, kad neturi prieigos prie viešojo transporto ir užstatytos aplinkos, taip pat dėl neprieinamų ryšių ir informacijos priemonių. Valstybės narės turi imtis priemonių, kad užtikrintų prieigą šiose srityse ir būtų įgyvendintas vienodo požiūrio principas.

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  9 d konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9d) Realios nediskriminacinės galimybės, nepaisant kliūties ar negalios pobūdžio, užtikrinamos nustatant ir pašalinant požiūrio ar aplinkos sudaromas kliūtis bei užkertant kelią naujoms kliūtims, kurios trukdo neįgaliesiems naudotis visuomenei prieinamomis prekėmis, paslaugomis ir infrastruktūra. Taikant šios direktyvos nuostatas ir nepaisant to, kokių priemonių imamasi siekiant pašalinti kliūtis, prieiga neįgaliesiems turi būti užtikrinama kur tik įmanoma tomis pačiomis sąlygomis kaip ir neturintiems negalios asmenims. Ten, kur prieigos negalima užtikrinti tokiomis pačiomis sąlygomis, taikant šios direktyvos nuostatas turi būti naudojamos prasmingos alternatyvios prieigą užtikrinančios priemonės.

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (12) Diskriminacija apima tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą, nurodymus diskriminuoti ir atsisakymą sudaryti tinkamas sąlygas.

  (12) Diskriminacija apima tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, daugialypę diskriminaciją, priekabiavimą, nurodymus diskriminuoti ir atsisakymą sudaryti tinkamas sąlygas.

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (12a) Diskriminuojama gali būti dėl asmens išpažįstamos tam tikros religijos ar jo tikėjimo, jo negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos arba jų derinio, taip pat dėl to, kad manoma, jog asmuo išpažįsta tam tikrą religiją ar yra tam tikro tikėjimo, turi negalią, yra tam tikro amžiaus ar tam tikros seksualinės orientacijos, dėl to, kad asmuo susijęs su tokiais asmenimis, arba manoma, jog jis susijęs su tokiais asmenimis.

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  13 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (13) Įgyvendindama vienodo požiūrio, nepaisant religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principą, pagal EB sutarties 3 straipsnio 2 dalį Bendrija turėtų siekti panaikinti nelygybę ir skatinti vyrų bei moterų lygybę, ypač atsižvelgdama į tai, kad moterys dažnai tampa daugialypės diskriminacijos aukomis.

  (13) Kadangi diskriminuojama gali būti dėl įvairių priežasčių, Bendrija, įgyvendindama vienodo požiūrio principą pagal EB sutarties 3 straipsnio 2 dalį, turėtų siekti panaikinti nelygybę dėl lyties, rasės, etninės kilmės, negalios, seksualinės orientacijos, religijos arba tikėjimo, amžiaus arba šių priežasčių derinio ir skatinti lygybę, nepaisant to, koks požymių, susijusių su lytimi, rase, etnine kilme, negalia, seksualine orientacija, religija, tikėjimu arba amžiumi, derinys būdingas asmeniui. Įgyvendindamos šios direktyvos nuostatas valstybės narės turėtų atsižvelgti į daugialypės diskriminacijos problemą.

  Pagrindimas

  Dabartinės 13 konstatuojamosios dalies, kurioje kalbama apie daugialypę diskriminaciją moterų atžvilgiu, išplėtimas paminint visas 13 straipsnyje nurodytas priežastis.

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  15 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (15) Atsižvelgiama į su negalia ir amžiumi susijusius aktuarinius ir rizikos veiksnius teikiant draudimo, bankininkystės ir kitas finansines paslaugas. Jos neturėtų būti laikomos diskriminacinėmis, jei įrodoma, kad šie veiksniai yra svarbiausi veiksniai vertinant riziką.

  (15) Atsižvelgiama į su negalia ir amžiumi susijusius aktuarinius ir rizikos veiksnius teikiant draudimo, bankininkystės ir kitas finansines paslaugas. Jie turėtų atspindėti teigiamus pokyčius, susijusius su gyvenimo trukme ir aktyviu senėjimu, bei geresnį neįgaliųjų judumą ir prieigą, o ne veikti kaip diskriminaciniai dėl šių priežasčių. Paslaugų teikėjo atliekamame rizikos vertinime, remiantis aktualiais, tiksliais, nuolatos atnaujinamais ir skelbiamais statistiniais ir aktuariniais duomenimis, turi būti įtikinamai pagrįsta išvada apie labai padidintą riziką.

   

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu siekiama apriboti diskriminacijos galimybę prieigos prie finansinių paslaugų srityje, užtikrinant, kad visi duomenys, kurie panaudojami priimant tokį sprendimą, būtų skaidrūs, tinkami ir atnaujinti, ir reikalaujant, kad paslaugų teikėjai pateikdami įrodymus būtų objektyvūs.

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  19 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (19) Prie Amsterdamo sutarties Baigiamojo akto pridėtoje Deklaracijoje Nr. 11 dėl bažnytinių ir nereliginių organizacijų statuso Europos Sąjunga atvirai pripažino gerbianti ir nepažeidžianti pagal nacionalinę teisę valstybių narių bažnytinėms ir religinėms asociacijoms ar bendruomenėms suteikto statuso ir vienodai gerbianti filosofinių bei nereliginių organizacijų statusą. Priemonėmis, kuriomis neįgaliems asmenims suteikiamos realios nediskriminacinės galimybės šioje direktyvoje minimose srityse, yra svarbios praktiškai užtikrinant visapusišką lygybę. Be to, kai kuriais atvejais siekiant užtikrinti tokias galimybes gali būti būtinos atskiros aprūpinimo tinkamomis patalpomis priemonės. Nė vienu atveju nereikalaujama priemonių, kurios galėtų sukelti neproporcingų sunkumų. Vertinant, ar sunkumai yra neproporcingi, reikėtų atsižvelgti į daugybę veiksnių, įskaitant organizacijos dydį, išteklius ir pobūdį. Tinkamų sąlygų sudarymo principas ir neadekvatūs sunkumai nustatyti Direktyvoje 2000/78/EB ir JT Neįgaliųjų teisių konvencijoje.

  (19) Prie Amsterdamo sutarties Baigiamojo akto pridėtoje Deklaracijoje Nr. 11 dėl bažnytinių ir nereliginių organizacijų statuso Europos Sąjunga atvirai pripažino gerbianti ir nepažeidžianti pagal nacionalinę teisę valstybių narių bažnytinėms ir religinėms asociacijoms ar bendruomenėms suteikto statuso ir vienodai gerbianti filosofinių bei nereliginių organizacijų statusą. Priemonėmis, kuriomis neįgaliems asmenims suteikiamos realios nediskriminacinės galimybės šioje direktyvoje minimose srityse, yra svarbios praktiškai užtikrinant visapusišką lygybę. Be to, kai kuriais atvejais siekiant užtikrinti galimybes gali būti būtinos atskiros aprūpinimo tinkamomis patalpomis priemonės. Nė vienu atveju nereikalaujama priemonių, kurios galėtų sukelti neproporcingų sunkumų. Vertinant, ar sunkumai yra neproporcingi, reikėtų atsižvelgti į tai, ar turimos minty priemonės yra neįgyvendinamos ar nesaugios ir negalėtų tapti įgyvendinamomis ir saugiomis tinkamai pakeitus taisykles, politiką ar nusistovėjusią tvarką arba pašalinus architektūrines, susisiekimo ar transporto kliūtis, arba teikiant papildomą pagalbą ar paslaugas. Tinkamoms sąlygoms užtikrinti nebūtinai reikėtų smarkiai struktūriškai keisti pastatus, kurių konstrukcija yra aiškiai saugoma dėl jų istorinės, kultūrinės ar architektūrinės vertės laikantis nacionalinių teisės aktų. Tinkamų sąlygų sudarymo principas ir neadekvatūs sunkumai nustatyti Direktyvoje 2000/78/EB ir JT Neįgaliųjų teisių konvencijoje.

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 5 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Atsisakymas pasirūpinti tinkamomis sąlygomis neįgaliems asmenims tam tikru atveju, kaip numatyta šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkte, laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.

  5. Atsisakymas pasirūpinti tinkamomis sąlygomis neįgaliems asmenims ir asmenims su mažais vaikais, arba asmenims, susijusiems su neįgaliais asmenimis, kai sąlygos reikalingos tam, kad jie galėtų teikti pagalbą neįgaliems asmenims tam tikru atveju, kaip numatyta šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkte, laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.

  Pagrindimas

  Pakeitime įpareigojimas pasirūpinti tinkamomis sąlygomis išplečiamas ir taikomas taip pat ir vaikams.

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 5 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5a. Jei suteikiant galimybę gauti socialines išmokas natūra arba pinigais nedarbingumo arba ligos atveju taikomas tam tikro amžiaus kriterijus, tai yra diskriminacija.

  Pagrindimas

  Jei socialinės lengvatos, pvz., gydymas ligoninėje ir pensijos neįgalumo atveju, suteikiamos tam tikro amžiaus piliečiui ir nesuteikiamos kito amžiaus piliečiui, tai yra tikra diskriminacija.

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 6 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6. Nepaisydamos šio straipsnio 2 dalies, valstybės narės gali numatyti, kad skirtingas požiūris dėl amžiaus nėra diskriminacija, jei pagal nacionalinę teisę jį pateisina teisėtas tikslas ir šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Ši direktyva neužkerta kelio nustatyti tam tikro amžiaus asmens galimybę naudotis socialinėmis lengvatomis, mokytis ir gauti tam tikrų prekių ar paslaugų.

  6. Nepaisydamos šio straipsnio 2 dalies, valstybės narės gali numatyti, kad skirtingas požiūris dėl amžiaus nėra diskriminacija, jei pagal nacionalinę teisę jį objektyviai ir pagrįstai pateisina teisėtas tikslas ir šio tikslo siekiama proporcingomis ir būtinomis priemonėmis. Tokie požiūrio skirtumai neužkerta kelio imtis priemonių, skirtų vaikų teisių apsaugai, arba nustatyti tam tikro amžiaus asmens galimybę naudotis teisėmis, socialinėmis lengvatomis, išskyrus išmokas natūra arba pinigais ligos ir nedarbingumo atveju, finansinėmis paslaugomis ir mokytis.

  Pagrindimas

  Jokiu būdu negali būti diskriminuojama dėl amžiaus socialinių lengvatų, kurios teikiamos ligos ir nedarbingumo atveju, srityje.

  Pakeitimas  17

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 7 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  7. Nepaisydamos šio straipsnio 2 dalies, finansinių paslaugų teikimo srityje valstybės narės gali leisti proporcingą skirtingą požiūrį, kai teikiant minėtas paslaugas lytis ar negalia yra svarbiausias veiksnys atliekant rizikos vertinimą, pagrįstą svarbiais ir tiksliais aktuariniais ar statistiniais duomenimis.

  7. Nepaisant šio straipsnio 2 dalies, draudimo, bankininkystės ir kitose finansinių paslaugų teikimo srityse reikia tinkamai atsižvelgti į pailgėjusią gyvenimo trukmę ir aktyvų senėjimą bei geresnį neįgaliųjų judumą ir prieigą, ir valstybės narės gali leisti skirtingą požiūrį tik dėl amžiaus arba negalios, kai teikiant minėtas paslaugas šis skirtingas požiūris objektyviai ir įtikinamai pateisinamas ir atliekant rizikos vertinimą pagrindžiamas svarbiais ir tiksliais aktuariniais ir statistiniais duomenimis. Paslaugų teikėjas turi galėti objektyviai įrodyti, kad rizika daug didesnė, ir užtikrinti, kad požiūrio skirtumus objektyviai ir pagrįstai pateisintų teisėtas tikslas ir šio tikslo būtų siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad visi duomenys, kuriais remiamasi vertinant riziką, būtų neseniai surinkti, aktualūs, reguliariai atnaujinami ir paskelbti. Valstybės narės informuoja Komisiją ir užtikrina, kad būtų parengti, paskelbti ir reguliariai atnaujinami tikslūs duomenys, susiję su amžiumi arba negalia kaip lemiamu aktuariniu veiksniu. Praėjus penkeriems metams nuo perkėlimo datos, šios valstybės narės persvarsto savo sprendimą.

  Pakeitimas  18

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio d punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d) galimybei gauti visuomenei prieinamų prekių bei kitų paslaugų ir tiekti prekes bei teikti paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu.

  d) galimybei gauti visuomenei prieinamų prekių bei kitų paslaugų ir tiekti prekes bei teikti paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu ir transportą.

  Pagrindimas

  Paaiškinama, kad transportas taip pat priklauso šios direktyvos taikymo sričiai.

  Pakeitimas  19

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Siekiant užtikrinti, kad neįgalių asmenų atžvilgiu būtų laikomasi vienodo požiūrio principo:

  1. Siekiant užtikrinti, kad neįgalių asmenų („negalios“ sąvoka apibrėžta Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje) ir asmenų, sergančių lėtinėmis ligomis, atžvilgiu būtų laikomasi vienodo požiūrio principo:

  Pakeitimas  20

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 1 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) iš anksto numatomos priemonės, kuriomis būtina užtikrinti, kad neįgalūs asmenys turėtų veiksmingą ir nediskriminacinę galimybę gauti socialinę apsaugą, socialines lengvatas, sveikatos priežiūros paslaugas, mokymą ir visuomenei prieinamų prekių bei paslaugų, tiekti prekes ir teikti paslaugas, aprūpinti būstu ir transporto priemonėmis, įskaitant tinkamus jų pakeitimus ar pritaikymus. Tokios priemonės neturėtų būti neproporcingai apsunkinančios, reikalauti iš esmės pakeisti socialinę apsaugą, socialines lengvatas, sveikatos priežiūrą, švietimą arba minėtas prekes ir paslaugas ar aprūpinti kitomis prekėmis ir paslaugomis;

  a) iš anksto numatomos priemonės, kuriomis būtina užtikrinti, kad neįgalūs asmenys turėtų veiksmingą ir nediskriminuojamąją galimybę gauti socialinę apsaugą, socialines lengvatas, sveikatos priežiūros paslaugas, mokymą ir visuomenei prieinamų prekių bei paslaugų, tiekti prekes ir teikti paslaugas, taip pat apsirūpinti būstu ir naudotis telekomunikacijomis bei elektroniniais ryšiais, gauti informaciją (taip pat prieinamo formato), naudotis finansinėmis paslaugomis, dalyvauti veikloje, susijusioje su kultūra ir laisvalaikiu, patekti į viešosios paskirties pastatus, transporto priemones bei kitas viešąsias erdves ir naudotis infrastruktūra, įskaitant tinkamus jų pakeitimus ar pritaikymus. Jei dėl taikomos praktikos, politikos ar tvarkos diskriminuojama, reikia imtis priemonių, kad šis poveikis būtų sustabdytas. Tokios priemonės neturėtų būti neproporcingai apsunkinančios, reikalauti iš esmės pakeisti atitinkamų prekių ar paslaugų pobūdį arba atitinkamos prekybos, profesijos ar verslo pobūdį. Pakeitimas laikomas esminiu, jei prekės ar paslaugos arba prekybos, profesijos ar verslo pobūdis keičiami taip, kad prekių ar paslaugų teikėjas iš tiesų ima teikti visiškai kitokias prekes ar paslaugas;

  Pakeitimas  21

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 1 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) vis dėl to numatoma prievolė užtikrinti realias ir nediskriminacines galimybes ir tam tikru atveju, jei reikia, sudaryti tinkamas sąlygas, jei tai nesukelia neproporcingai didelių sunkumų.

  Išbraukta.

  Pakeitimas  22

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ba) Taikant 1 dalį realios nediskriminacinės galimybės, nepaisant kliūties ar negalios pobūdžio, užtikrinamos nustatant ir pašalinant požiūrio ar aplinkos sudaromas kliūtis bei užkertant kelią naujoms kliūtims, kurios trukdo neįgaliesiems naudotis visuomenei prieinamomis prekėmis, paslaugomis ir infrastruktūra. Taikant šios direktyvos nuostatas ir nepaisant to, kokių priemonių imamasi siekiant pašalinti kliūtis, veiksminga nediskriminacinė prieiga neįgaliesiems turi būti užtikrinama kur tik įmanoma tomis pačiomis sąlygomis kaip ir neturintiems negalios asmenims ir taip pat neįgaliesiems užtikrinamas supaprastintas pagalbos priemonių naudojimas, įskaitant pagalbą, susijusią su judumu ir prieiga, pvz., pripažintų šunų vedlių arba šunų pagalbininkų pagalbą. Ten, kur veiksmingos nediskriminacinės prieigos negalima užtikrinti tokiomis pačiomis sąlygomis, taikant šios direktyvos nuostatas turi būti naudojamos prasmingos alternatyvios prieigą užtikrinančios priemonės.

  Pakeitimas  23

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Kad būtų įvertinta, ar priemonės, kurios būtinos šio straipsnio 1 dalies nuostatai įgyvendinti, sukeltų neproporcingai didelių sunkumų, visų pirma atsižvelgiama į organizacijos dydį, pobūdį ir išteklius, numatomas išlaidas, prekių ir paslaugų gyvavimo ciklą ir galimą naudą dėl pagerėjusių neįgalių asmenų galimybių. Sunkumai nėra neproporcingai dideli, jei jie numatytomis priemonėmis pakankamai pašalinami suinteresuotos valstybės narės vienodo požiūrio politikos srityje.

  2. Kad būtų įgyvendintos šio straipsnio 1 dalies nuostatos, sunkumai nėra laikomi neproporcingai dideliais, jei jie numatytomis priemonėmis pakankamai pašalinami suinteresuotos valstybės narės vienodo požiūrio politikos srityje.

  Pakeitimas  24

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Ši direktyva nepažeidžia Bendrijos teisės nuostatų ar nacionalinių taisyklių, apimančių galimybes gauti tam tikrų prekių ir paslaugų.

  3. Ši direktyva nepažeidžia Bendrijos teisės nuostatų ar nacionalinių taisyklių, apimančių galimybes gauti tam tikrų prekių ir paslaugų. Jei įmanoma, valstybės narės imasi priemonių siekdamos paskatinti paslaugų teikėjus ir prekių tiekėjus, ypač pramoninių prekių tiekėjus, parengti prieinamus sprendimus, pavyzdžiui, pasitelkiant viešųjų pirkimų procedūras. Prieinami gaminiai ir paslaugos yra tie, kurie yra tokio pobūdžio, jog jais galėtų naudotis visi naudotojai.

  Pakeitimas  25

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  10a straipsnis

   

  Daugialypė diskriminacija

   

  1. Daugialypė diskriminacija – kai asmuo diskriminuojamas dviejų ar daugiau šioje direktyvoje nurodytų pagrindų derinio pagrindu.

   

  2. Valstybės narės užtikrina, kad visi asmenys, manantys, kad jie yra daugialypės diskriminacijos auka, galėtų pateikti skundus dėl šioje direktyvoje nustatytų prievolių.

   

  3. Valstybės narės pasirūpina tuo, kad tuo atveju, kai nustatomi daugialypiai pagrindai, skundas gali būti atmestas tik tada, kai pateikiamos pateisinamosios aplinkybės arba kitos gynybos priemonės, taikytinos visiems šiems pagrindams, su kuriais susijęs skundas. Jei nustatomas tik vienas pagrindas, skundas pateikus su šiuo pagrindu susijusias pateisinamąsias aplinkybes arba kitas gynybos priemones gali būti atmestas.

  Pagrindimas

  Įrašomas straipsnis dėl daugialypio diskriminavimo, apie kurį Komisijos tekste užsimenama tik 13 konstatuojamojoje dalyje.

  Pakeitimas  26

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  11 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  11 straipsnis

  Pakeitimas

  11 straipsnis

  Siekdamos skatinti laikytis vienodo požiūrio principo, valstybės narės inicijuoja dialogą su suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios pagal nacionalinę teisę ir praktiką yra teisėtai suinteresuotos, kad būtų prisidėta prie kovos su diskriminacija, susijusia su šioje direktyvoje numatytomis priežastimis ir sritimis.

  Siekdamos skatinti laikytis vienodo požiūrio principo, valstybės narės inicijuoja dialogą su suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma nevyriausybinėmis organizacijomis, atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis, bažnyčiomis, religinėmis ir nereliginėmis bendruomenėmis, kurios pagal nacionalinę teisę ir praktiką yra teisėtai suinteresuotos, kad būtų prisidėta prie kovos su diskriminacija, susijusia su šioje direktyvoje numatytomis priežastimis ir sritimis. Šios konsultacijos turėtų apimti ir šios direktyvos įgyvendinimo priežiūrą.

  Pagrindimas

  Kadangi nevyriausybinių organizacijų vaidmuo skatinant laikytis lygių galimybių principo yra neabejotinas, siekiant, kad ši direktyva būtų suderinama su, atitinkamai, Europos Sąjungos sutarties 11 straipsniu ir su Lisabonos sutartimi pakeistos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 17 straipsniu, reikėtų paminėti ir pilietinės visuomenės organizacijas, ir bažnyčias bei religines, filosofines ir nereligines bendruomenes.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Vienodas požiūris į asmenis, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos

  Nuorodos

  COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

  Atsakingas komitetas

  LIBE

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  EMPL

  2.9.2008

   

   

   

  Susijęs (-ę) komitetas (-ai) - paskelbimo plenariniame posėdyje data

  23.10.2008

   

   

   

  Nuomonės referentas

         Paskyrimo data

  Elizabeth Lynne

  6.10.2008

   

   

  Svarstymas komitete

  5.11.2008

  2.12.2008

  20.1.2009

   

  Priėmimo data

  21.1.2009

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  28

  11

  7

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Françoise Castex, Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Viktória Mohácsi, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi, Anja Weisgerber

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

  Adrian Manole

  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (27.1.2009)

  pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas
  (COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

  Nuomonės referentė: Amalia Sartori

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Europos Sąjunga kuriama remiantis bendrais valstybių narių laisvės, demokratijos, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pripažinimo principais. Kiekvieno asmens savitumo pripažinimas ir jo teisė turėti vienodas sąlygas naudotis gyvenimo teikiamomis galimybėmis yra bendras visos ES visuomenės bruožas, todėl ES šūkis yra „Vienybė įvairovėje“.

  Europos visuomenės įvairovė yra pagrindinis Sąjungos kultūrinės, politinės ir socialinės integracijos aspektas, ši įvairovė turi būti gerbiama, todėl reikia kovoti su bet kokia diskriminacija, keliančia pavojų šioms pagrindinėms vertybėms.

  Europos veikla, kuria siekiama užtikrinti visų asmenų lygybę, remiasi sena tradicija. Amsterdamo sutartimi Europos Sąjungai suteikti nauji įgaliojimai vykdyti veiklą, kuria siekiama kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Jau yra teisės aktų, skirtų kovai su diskriminacija darbo sektoriuje, ir taikoma apsauga Europos lygmeniu. Priėmus šią direktyvą bus išplėsta EB sutarties 13 straipsnio taikymo sritis – bus uždrausta bet kokia diskriminacija dėl lyties, rasės arba etninės kilmės ir bus panaikinta skirtingų apsaugos lygių hierarchija.

  Norint įgyvendinti šį toli siekiantį tikslą mūsų komitetą dominančioje specifinėje srityje, į mūsų kompetenciją įeinančiose sektoriuose, reikia imtis plačiai taikomų priemonių, nes nacionalinės tradicijos ir strategijos, pvz., sveikatos priežiūros ar socialinės apsaugos srityje, dažnai būna įvairesnės, negu srityse, susijusiose su užimtumu.

  Nepaisant pažangos ES teisinis pagrindas, sudarantis galimybes kovoti su diskriminacija, dar nėra išsamus. Kai kurios valstybės narės ėmėsi priemonių, viršijančių užimtumo srityje priimtas priemones, draudžiančių diskriminaciją dėl amžiaus, seksualinės orientacijos, negalios, religijos ar tikėjimo, tačiau kol kas nėra jokio minimalaus bendro standarto diskriminacijai apibrėžti ir apsaugai nuo jos. Nepaisant nustatytų trūkumų, Europos Sąjunga turi pažangiausią pasaulyje teisinį pagrindą kovos su diskriminacija srityje.

  Ryžtingiau veikti kovojant su diskriminacija pirmiausia reikalauja piliečiai, kurie tikisi, kad bus vykdoma bendra veikla, kuri būtų išplėtota labiau, negu numatyti tiksliniai veiksmai, ir kad ši bendra veikla būtų vykdoma įvairiose srityse, tokiose kaip sveikatos priežiūra, kuriose dar yra didelių skirtumų skirtingose valstybėse narėse ir net vienoje valstybėje narėje, bei aiški diskriminacija, dažnai nukreipta prieš pažeidžiamas visuomenės grupes.

  Apmaudu, kad Sąjungoje, kuri taip toli pažengusi daugelyje sričių, nėra bendrų taisyklių, susijusių su negalia, smurtu ir seksualiniu priekabiavimu, negerbiamos pagrindinės teisės – nėra reikiamos teisinės apsaugos, kuri turėtų būti teikiama šiuolaikinėje visuomenėje.

  Kovoti su diskriminacija reiškia investuoti į visuomenės sąmoningumo ugdymą, visuomenės, kuri vystosi vykstant integracijai, kuri siekdama savo tikslų turi investuoti į mokymą, informavimą ir pažangiausios patirties skleidimą, kuri savo piliečių gerovės labui bei gindama jo interesus turi stengtis pasiekti teisingą kompromisą, bendrą pusiausvyrą tokioje didelėje įvairovėje.

  PAKEITIMAI

  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas 1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (1) Pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį Europos Sąjunga kuriama remiantis bendrais valstybių narių laisvės, demokratijos, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pripažinimo principais bei teisine valstybe ir kaip Bendrijos teisės bendruosius principus ji pripažįsta pagrindines teises, kurias užtikrina Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir kurios yra grindžiamos bendromis valstybių narių konstitucinėmis tradicijomis.

  (1) Pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį Europos Sąjunga kuriama remiantis bendrais valstybių narių laisvės, demokratijos, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pripažinimo principais bei teisine valstybe ir kaip Bendrijos teisės bendruosius principus ji pripažįsta pagrindines teises, kurias užtikrina Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir kurios yra grindžiamos bendromis valstybių narių konstitucinėmis tradicijomis. Remiantis Europos bendrijos steigimo sutarties 13 straipsniu, kuriuo Tarybai suteikiama teisė imtis reikiamų priemonių kovoje su bet kokios formos diskriminacija, ir atsižvelgiant į tos pačios sutarties 152 straipsnį, būtina skatinti į visas politikos sritis, ypač taikant esamą koordinavimo sistemą užimtumo, socialinės integracijos, švietimo, mokymo ir visuomenės sveikatos srityje, nuolat integruoti nediskriminavimo ir lygių galimybių aspektus.

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2a) Dvasinei ir fizinei sveikatai turėtų būti teikiama tokia pat svarba, kadangi dėl piktnaudžiavimo narkotikais ir priklausomybės nuo jų dvasinė sveikata yra glaudžiai susijusi su koronarinėmis širdies ligomis, vėžiu ir diabetu.

   

  Asmenys, turintys rimtų psichikos sveikatos problemų, dažniausiai patiria socialinę atskirtį ir skurdą, jų ribotos būsto pasirinkimo galimybės, jie susiduria su sunkumais norėdami gauti fizinės sveikatos priežiūrą, o dėl psichinių sutrikimų, kaip, pvz., depresija ar nerimas, atsiranda didesnių išlaidų dėl sumažėjusio darbo produktyvumo.

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2b) Fizinė ir psichinė sveikata bei gerovė yra asmenų ir visuomenės gyvenimo kokybės pagrindas, jos yra svarbiausi Sąjungos Lisabonos strategijos tikslų įgyvendinimo veiksniai.

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3 a) Piliečiai tikisi, kad bus vykdoma bendresnė veikla sveikatos priežiūros srityje, tačiau skirtingose valstybėse narėse ar atskirų valstybių narių viduje dar yra didelių skirtumų sveikatos priežiūros srityje, taip pat yra sektorių, kuriuose valstybės narės vienos negali efektyviai veikti. Todėl Sąjunga turi veikti aktyviau, net numatyti galimybę sukurti bendrą sveikatos politiką, atitinkančią piliečių interesus.

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3b) Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis yra pagrindinė teisė, numatyta Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos1 35 straipsnyje, o užtikrinti, kad visi turėtų vienodas galimybes naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis yra viena svarbiausių valstybių narių viešosios valdžios institucijų užduočių.

   

  __________

  1 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (4b) Europos visuomenės įvairovė yra pagrindinis Sąjungos kultūrinės, politinės ir socialinės integracijos aspektas, kurį reikia gerbti.

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (4c) Gera sveikata yra būtina fizinės ir psichinė gerovės sąlyga. Be biologinių skirtumų, veiksniai, darantys įtaką visuomenės sveikatai, visų pirma yra socialiniai ir ekonominiai skirtumai, aplinka bei prieiga prie mokymo, žinių ir informacijos. Piliečių teisės ir jų atsakomybė už savo sveikatą yra pagrindiniai veiksniai, todėl svarbu skatinti švietimo sveikatos temomis programas ir visas visuomenės grupės raginti pasirinkti sveiką gyvenseną. Į iniciatyvas, kuriomis siekiama sumažinti sveikatos apsaugos sistemų skirtumus, reikėtų įtraukti tikslinę paramą ir visuomenės švietimą;

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (4c) Nusikalstamas smurtas prieš moteris, seksualinė vergovė ir prostitucija – vienos iš pagrindinių moterų sveikatos problemų. Nors smurtas prieš moteris yra tokia didelė problema, į šį reiškinį niekaip neatsižvelgiama nei rengiant medikus, nei jiems dirbant.

   

  Pagal Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenis pasaulyje viena iš penkių moterų per savo gyvenimą patyrė fizinį ar moralinį smurtą. Vykdant Bendrijos veiklą, taip pat specialiuosius veiksmus visuomenės sveikatos srityje, kovai su seksualiniu priekabiavimu ir smurtu prieš moteris reikia teikti pirmenybę.

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  9 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9) Todėl teisės aktai turėtų uždrausti diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos daugybėje kitų su darbo rinka nesusijusių sričių, įskaitant socialinę apsaugą, švietimą, galimybę gauti prekių ir paslaugų, prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir aprūpinimą būstu. Juose turėtų būti nustatomos priemonės, kuriomis būtų užtikrintos vienodos neįgaliųjų asmenų galimybės numatytose srityse.

  (9) Todėl teisės aktai turėtų uždrausti diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos daugybėje kitų su darbo rinka nesusijusių sričių, įskaitant socialinę apsaugą, švietimą, galimybę gauti prekių ir paslaugų, prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir aprūpinimą būstu bei sveikatą. Juose turėtų būti nustatomos priemonės, kuriomis būtų užtikrintos vienodos neįgaliųjų asmenų galimybės numatytose srityse.

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (12a) Diskriminacija apima ir atsisakymą suteikti medicininę priežiūrą išskirtinai dėl priežasčių, susijusių su amžiumi.

  Pakeitimas   11

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  13 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (13) Įgyvendindama vienodo požiūrio, nepaisant religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principą, pagal EB sutarties 3 straipsnio 2 dalį Bendrija turėtų siekti panaikinti nelygybę ir skatinti vyrų bei moterų lygybę, ypač atsižvelgdama į tai, kad moterys dažnai tampa daugialypės diskriminacijos aukomis.

  (13) Įgyvendindama vienodo požiūrio, nepaisant religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principą, pagal EB sutarties 3 straipsnio 2 dalį Bendrija turėtų siekti panaikinti nelygybę ir skatinti vyrų bei moterų lygybę, ypač atsižvelgdama į tai, kad moterys dažnai tampa daugialypės diskriminacijos aukomis. Siekiant šio tikslo būtina išplėsti apsaugos sritį taip, kad ši apimtų daugialypę diskriminaciją.

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (19a) Valstybės narės turėtų remti mokymosi sutrikimų ir (arba) psichikos sveikatos problemų turinčių asmenų bendrijas siekdamos plačiau informuoti apie jų teises, teikti geresnių paslaugų pasiūlymus ir palengvinti galimybes gauti informaciją apie naujus vaistus ir naujoviškus gydymo metodus.

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (21) Diskriminacijos draudimas turi nepažeisti nuostatos toliau taikyti ar imtis priemonių, kuriomis neleidžiama sudaryti nepalankių sąlygų tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos asmenų grupei arba kuriomis panaikinamas neigiamas šių sąlygų poveikis. Tokiomis priemonėmis galima leisti steigti tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos asmenų organizacijas, kai svarbiausias tikslas yra remti tų asmenų specialiuosius poreikius.

  (21) Diskriminacijos draudimas turi nepažeisti nuostatos toliau taikyti ar imtis priemonių, kuriomis neleidžiama sudaryti nepalankių sąlygų tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos asmenų grupei arba kuriomis panaikinamas neigiamas šių sąlygų poveikis. Su nediskriminavimu susiję Bendrijos teisės aktai netrukdo valstybėms narėms toliau taikyti ar rengti specialių priemonių, skirtų išvengti su diskriminavimo, nuo kurio siekiama apsaugoti, pagrindais susijusios žalos arba panaikinti neigiamą jos poveikį. Tokiomis priemonėmis galima leisti steigti tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos asmenų organizacijas, kai svarbiausias tikslas yra remti tų asmenų specialiuosius poreikius.

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  25 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (25) Siekiant veiksmingai įgyvendinti vienodo požiūrio principą būtina tinkama teisinė apsauga nuo persekiojimo.

  (25) Siekiant veiksmingai įgyvendinti vienodo požiūrio principą būtina tinkama teisinė apsauga nuo persekiojimo. Veiksminga teisinė asmenų apsauga turi būti užtikrinama kartu aktyviai skatinant nediskriminavimą ir lygias galimybes.

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (30a) valstybių narių pareiga – užtikrinti gerą visų piliečių sveikatą; vis dėlto, siekiant šio tikslo, reikalingas valstybių narių, ES institucijų, vietos valdžios institucijų, tarptautinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimas.

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  30 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (30a) Sveikatos sektorių reikia palaikyti vykdant veiksmingą visų sričių ir visų lygmenų politiką tiek valstybių narių, tiek ES, tiek pasaulio lygmeniu. Be to, atsižvelgiant į naujus tarptautinio pobūdžio su sveikata susijusius pavojus, pvz., pandemijas, naujų rūšių užkrečiamas ligas ir biologinį terorizmą, taip pat į klimato kaitos ir globalizacijos padarinius, ypač susijusius su maistu ir migracija, sveikata turėtų būti suvokiama kaip pagrindinis politinis Lisabonos sutarties ir Lisabonos strategijos esmės klausimas, kurį reikia įtraukti į visą ES politiką.

  Pakeitimas  17

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (31a) Tinkama informacija apie esamus teisės aktus būtina siekiant, kad galimos diskriminacijos aukos galėtų iš tikrųjų šiais teisės aktais naudotis ir kad darbdaviai, paslaugų teikėjai ir administratoriai žinotų, kokios jų pareigos. Vis dėlto teisės aktų nediskriminavimo tema išmanymas vis dar ribotas. Komisija turi skatinti ir remti mokymo ir informavimo veiklą, susijusią su esamais teisės aktais, ir ypač kreiptis į pagrindinius suinteresuotuosius asmenis, ypač į lygybės klausimus sprendžiančias institucijas, teisėjus, teisininkus, nevyriausybines organizacijas (NVO) ir socialinius partnerius.

  Pakeitimas  18

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 a straipsnio 1 dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a straipsnis

   

  Apibrėžtys

   

  1. Neįgalių asmenų kategorijai priklauso žmonės, turintys ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, jei dėl šių sutrikimų ir įvairių kliūčių jiems gali būti trukdoma visapusiškai, veiksmingai ir vienodai su kitais dalyvauti visuomenės gyvenime.

  Pagrindimas

  Neįgalių asmenų apibrėžtis visose valstybėse narėse turėtų būti vienoda, siekiant, kad jiems būtų užtikrinamos vienodos galimybės. Todėl direktyvoje reikia pateikti neįgalių asmenų apibrėžtį, atitinkančią JT konvencijoje dėl neįgalių asmenų teisių nurodytą apibrėžtį.

  Pakeitimas  19

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 a straipsnio 2 dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2. „Universalusis dizainas“ – toks prekių, aplinkos, programų ir paslaugų dizainas, kai išvardytais dalykais kuo plačiau gali naudotis visi žmonės ir kai nėra pritaikymo ar specialios konstrukcijos būtinybės. Universalusis dizainas prireikus apima ir pagalbines priemones, skirtas tam tikroms neįgaliųjų grupėms.

  Pagrindimas

  Siekiant neįgaliems asmenims užtikrinti veiksmingą ir nediskriminuojamąją prieigą prie prekių, kuriomis gali naudotis visuomenė, reikėtų skatinti gaminti prekes, kuriomis galėtų naudotis visi. Todėl direktyvoje reikia pateikti universaliojo dizaino apibrėžtį, atitinkančią JT konvencijoje dėl neįgalių asmenų teisių nurodytą apibrėžtį.

  Pakeitimas  20

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 1 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) iš anksto numatomos priemonės, kuriomis būtina užtikrinti, kad neįgalūs asmenys turėtų veiksmingą ir nediskriminacinę galimybę gauti socialinę apsaugą, socialines lengvatas, mokymą ir visuomenei prieinamų prekių bei paslaugų, tiekti prekes ir teikti paslaugas, aprūpinti būstu ir transporto priemonėmis, įskaitant tinkamus jų pakeitimus ar pritaikymus. Tokios priemonės neturėtų būti neproporcingai apsunkinančios, reikalauti iš esmės pakeisti socialinę apsaugą, socialines lengvatas, sveikatos priežiūrą, švietimą arba minėtas prekes ir paslaugas ar aprūpinti kitomis prekėmis ir paslaugomis;

  a) iš anksto numatomos priemonės, kuriomis būtina užtikrinti, kad neįgalūs asmenys būtų konsultuojami dėl jų gydymo poreikių ir turėtų veiksmingą ir nediskriminuojamąją galimybę gauti socialinę apsaugą, socialines lengvatas, mokymą ir visuomenei prieinamų prekių bei paslaugų, tiekti prekes ir teikti paslaugas, aprūpinti būstu ir transporto priemonėmis, įskaitant tinkamus jų pakeitimus ar pritaikymus. Tokios priemonės neturėtų būti neproporcingai apsunkinančios, reikalauti iš esmės pakeisti socialinę apsaugą, socialines lengvatas, sveikatos priežiūrą, švietimą arba minėtas prekes ir paslaugas ar aprūpinti kitomis prekėmis ir paslaugomis;

  Pakeitimas  21

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Valstybės narės turi atkreipti ypatingą dėmesį į neįgalių žmonių galimybes naudotis elektroninėmis paslaugomis.

  Pagrindimas

  Esama tendencijos, kad vis daugiau paslaugų visuomenei teikiama naudojantis elektroniniu tinklu, tačiau iki šiol gerai nėra žinoma apie tam tikrų grupių naudojimosi šiomis paslaugomis galimybes. Turime dėti visas pastangas siekdami užkirsti kelią tam, kad neįgalūs asmenys nebūtų atskiriami nuo informacinės visuomenės.

  Pakeitimas  22

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a straipsnis

   

  Vienodas požiūris sveikatos sistemose

   

  1. Nepažeidžiant subsidiarumo principo ir valstybių narių kompetencijos užtikrinant, kad būtų laikomasi vienodo požiūrio į asmenis principo:

   

  a) reikia akcentuoti ligų prevencijos strategijas. Rengiant moksliniais duomenimis grindžiamas prevencijos priemones, be kita ko, turi būti atsižvelgiama į lyčių aspektus ir kitus nelygybę skatinančius veiksnius.

   

  b) valstybės narės medicinos ir sanitarijos srityje turėtų naudoti lyties požiūriu surūšiuotą statistiką ir duomenis;

   

  c) medicinos mokslinių tyrimų ir naujų vaistų kūrimo srityje reikėtų gerinti informaciją apie įvairius fizinius moterų ir vyrų ypatumus ir gerinti žinias apie įvairų vaistų vartojimo poveikį;

   

  d) rengiant politines sveikatos srities strategijas būtina atsižvelgti į esamus aplinkos veiksnius, kurie daro ypatingą poveikį pažeidžiamų kategorijų asmenų sveikatai, pvz., nėščioms, krūtimi maitinančioms moterims, vaikams, paaugliams ir neįgaliesiems, kurių sveikatai gali kenkti pavojingi aplinkos veiksniai;

   

  2. Valstybės narės imasi veiksmų, reikalingų užtikrinti, kad piliečių teisės ir jų atsakomybė už savo pačių sveikatą būtų skatinamos ir saugomos, taip pat sudaro palankias sąlygas vykdyti švietimo programas sveikatos tema ir skatina visą visuomenę sveikai gyventi.

   

  3. Komisija turi skatinti specialias, medicinos ir paramedicinos specialistams skiriamas mokymo programas.

  Pakeitimas  23

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 straipsnio 2 pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Komisija skatina mokymo, tęstinio mokymo ir informavimo apie esamus teisės aktus veiksmus, kurie konkrečiai skiriami pagrindinėms suinteresuotosioms šalims.

  Pakeitimas  24

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  11 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Siekdamos skatinti laikytis vienodo požiūrio principo, valstybės narės inicijuoja dialogą su suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios pagal nacionalinę teisę ir praktiką yra teisėtai suinteresuotos, kad būtų prisidėta prie kovos su diskriminacija, susijusia su šioje direktyvoje numatytomis priežastimis ir sritimis.

  Siekdamos skatinti laikytis vienodo požiūrio principo, valstybės narės inicijuoja dialogą su suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma su profesinėmis sąjungomis, kurios atstovauja medicinos ir paramedicinos darbuotojams, taip pat su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios pagal nacionalinę teisę ir praktiką yra teisėtai suinteresuotos, kad būtų prisidėta prie kovos su diskriminacija, susijusia su šioje direktyvoje numatytomis priežastimis ir sritimis.

   

  Komisija renka, analizuoja ir skleidžia objektyvią, patikimą informaciją, kurią galima palyginti, apie vyrų ir moterų lygybę, taip pat mokslinių tyrimų duomenis ir prieinamą geriausią praktiką.

  Pakeitimas   25

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Ne vėliau kaip iki … ir po to kas penkeri metai valstybės narės ir nacionalinės lygybės institucijos pateikia Komisijai visą informaciją, būtiną, kad Komisija parengtų Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos taikymo.

  1. Ne vėliau kaip iki … ir po to kas penkeri metai valstybės narės ir nacionalinės lygybės institucijos kartu su Europos lyčių lygybės institutu pateikia Komisijai visą informaciją, būtiną, kad Komisija parengtų Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos taikymo.

  2. Komisijos ataskaitoje prireikus atsižvelgiama į socialinių partnerių, susijusių nevyriausybinių organizacijų ir ES pagrindinių teisių agentūros nuomones. Remiantis lyčių vyravimo principu į šią ataskaitą, inter alia, įtraukiamas priemonių, kurių imamasi moterų ir vyrų atžvilgiu, poveikio vertinimas. Atsižvelgiant į gautą informaciją, prireikus į minėtą ataskaitą įtraukiami pasiūlymai peržiūrėti ir atnaujinti šią direktyvą.

  2. Komisijos ataskaitoje prireikus atsižvelgiama į socialinių partnerių, susijusių nevyriausybinių organizacijų, Europos lyčių lygybės instituto ir ES pagrindinių teisių agentūros nuomones. Remiantis lyčių vyravimo principu į šią ataskaitą, inter alia, įtraukiamas priemonių, kurių imamasi moterų ir vyrų atžvilgiu, ypač 3 straipsnyje nurodytose srityse, poveikio vertinimas. Atsižvelgiant į gautą informaciją, prireikus į minėtą ataskaitą įtraukiami pasiūlymai peržiūrėti ir atnaujinti šią direktyvą.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Vienodas požiūris į asmenis, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos

  Nuorodos

  COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

  Atsakingas komitetas

  LIBE

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  2.9.2008

   

   

   

  Nuomonės referentas

         Paskyrimo data

  Amalia Sartori

  7.10.2008

   

   

  Svarstymas komitete

  1.12.2008

   

   

   

  Priėmimo data

  22.1.2009

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  35

  3

  5

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews

  Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ (20.1.2009)

  pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas
  (COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

  Nuomonės referentė: Lissy Gröner

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Šiuo Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas, projektu Komisija siekia papildyti Europos teisinę sistemą lygių teisių srityje.

  Po reformos, atliktos 1997 m. priėmus Amsterdamo sutartį, ypač atkreipiant dėmesį į įtrauktą EB sutarties 13 straipsnį, ES buvo suteikta naujų galimybių formuoti lygių galimybių politiką. Atsižvelgiant į tai, pastaraisiais metais įsigaliojo jau 4 direktyvos, reglamentuojančios šias sritis:

  -    vienodą požiūrį užimtumo ir profesinėje srityje[1],

  -    vienodą požiūrį į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu[2],

  -    vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės[3],

  -    vienodą požiūrį į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo[4].

  Daugelis svarbių sąvokų ir principų siekiant užtikrinti vienodą požiūrį jau apibrėžti šiose direktyvose. Tai taikoma tokioms sąvokoms kaip „tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija“, „priekabiavimas“, „nepageidaujamas elgesys“ arba „nurodymas diskriminuoti“, principui, kad teisminio proceso metu įrodinėjimo pareiga tenka ne ieškovui, o atsakovui, kad turi būti taikomos atgrasančios, tačiau proporcingos sankcijos ir užtikrinama apsauga nuo persekiojimo (t. y. priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, pasireiškiančių sureagavus į asmens pateiktą skundą arba pradėtus teisinius procesus).

  Minėtosios bendrosios nuostatos įtvirtinamos ir šiame direktyvos projekte.

  Pateikto projekto tikslas - išplėsti vienodo požiūrio principo taikymą ir užtikrinti, kad jis būtų taikomas taip pat ir šiose visuomeninio gyvenimo srityse:

  -    socialinės apsaugos, įskaitant socialinį draudimą ir sveikatos priežiūrą,

  -    socialinių lengvatų,

  -    galimybės gauti visuomenei prieinamų prekių bei paslaugų, įskaitant apsirūpinimą būstu.

  Atsižvelgdama į tai, nuomonės referentė siūlo šiuos pakeitimus:

  Diskriminacija dėl lyties

  Projekte nebuvo numatyta esminio elemento, kurio svarba siekiant užtikrinti vienodo požiūrio taikymą užimtumo ir prieigos prie prekių ir paslaugų srityse itin didelė, t. y. draudimo diskriminuoti dėl lyties. Nuomonės referentė siūlo atitinkamai išplėsti direktyvos taikymo sritį.

  Galimybė naudotis žiniasklaidos priemonėmis

  Vis dar suvaržytos neįgaliųjų asmenų galimybės naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Nuomonės referentė laikosi nuomonės, kad garso ir vaizdo paslaugų teikėjai turėtų labiau atsižvelgti visų pirma į žmonių, turinčių klausos negalią, padėtį. Skaitmeninės garso ir vaizdo paslaugos techniniu požiūriu suteikia tokių galimybių, pvz., subtitruoti televizijos programas. Šios pozicijos laikosi ir Parlamentas, kaip nurodyta Europos Parlamento pareiškime dėl visų ES visuomeninės televizijos programų subtitravimo[5], ir šią poziciją atitinkančios nuostatos turi būti įtrauktos į šią direktyvą.

  Galimybė mokytis

  Direktyvos projekte pabrėžiama, kad vadovaujamasi subsidiarumo principu, taigi akcentuojama didelė valstybių narių autonomija sprendžiant švietimo srities klausimus. Vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad valstybės narės, formuodamos savo švietimo politiką, turi atsižvelgti į esminį vienodo požiūrio principą užtikrinant galimybę mokytis, net jeigu leidžiama taikyti nevienodas sąlygas atsižvelgiant į religiją arba pažiūras, ypač kalbant apie religines mokyklas.

  Daugialypė diskriminacija

  Daugialypė diskriminacija - tai padėtis, kai diskriminuojama dėl keleto skirtingų priežasčių. Ši sąvoka turėtų būti įtraukta į direktyvą.

  Teisinė praktika rodo, kad nagrinėjant skundus dėl daugialypės diskriminacijos daugelyje Europos valstybių narių nepakankamai atsižvelgiama į nukentėjusiųjų nuo diskriminacijos padėtį.

  Atlikti tyrimai rodo, kad mažumų grupėms priklausančios moterys dažniausiai patiria daugialypę diskriminaciją. Atsižvelgiant į socialinę tikrovę būtina imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad teismui būtų galima pateikti ieškinį dėl diskriminacijos lyties ir negalios pagrindu.

  PAKEITIMAI

  Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  Pavadinimas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas

  Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba lyties, principas

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (3) Šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų pagrindinių principų. Chartijos 10 straipsnyje numatyta teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę, 21 straipsnis draudžia diskriminaciją, įskaitant dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, o 26 straipsnyje pripažįstama neįgalių asmenų teisė naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą.

  (3) Šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų pagrindinių principų. Chartijos 10 straipsnyje numatyta teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę, 21 straipsnis draudžia diskriminaciją, įskaitant dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba lyties, o 26 straipsnyje pripažįstama neįgalių asmenų teisė naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą.

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  9 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9) Todėl teisės aktai turėtų uždrausti diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos daugybėje kitų su darbo rinka nesusijusių sričių, įskaitant socialinę apsaugą, švietimą, galimybę gauti prekių ir paslaugų, prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir aprūpinimą būstu. Juose turėtų būti nustatomos priemonės, kuriomis būtų užtikrintos vienodos neįgaliųjų asmenų galimybės numatytose srityse.

  (9) Todėl teisės aktai turėtų uždrausti diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba lyties daugybėje kitų su darbo rinka nesusijusių sričių, įskaitant socialinę apsaugą, švietimą, galimybę gauti prekių ir paslaugų, prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir aprūpinimą būstu bei galimybę naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Juose turėtų būti nustatomos priemonės, kuriomis būtų užtikrintos vienodos neįgaliųjų asmenų galimybės numatytose srityse.

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (21) Diskriminacijos draudimas turi nepažeisti nuostatos toliau taikyti ar imtis priemonių, kuriomis neleidžiama sudaryti nepalankių sąlygų tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos asmenų grupei arba kuriomis panaikinamas neigiamas šių sąlygų poveikis. Tokiomis priemonėmis galima leisti steigti tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos asmenų organizacijas, kai svarbiausias tikslas yra remti tų asmenų specialiuosius poreikius.

  (21) Diskriminacijos draudimas turi nepažeisti nuostatos toliau taikyti ar imtis priemonių, kuriomis neleidžiama sudaryti nepalankių sąlygų tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba lyties asmenų grupei arba kuriomis panaikinamas neigiamas šių sąlygų poveikis. Tokiomis priemonėmis galima leisti steigti tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba lyties asmenų organizacijas, kai svarbiausias tikslas yra remti tų asmenų specialiuosius poreikius.

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  23 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (23) Asmenims, kurie patyrė diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos, turėtų būti suteiktos tinkamos teisinės apsaugos priemonės. Siekiant garantuoti veiksmingesnę apsaugą, asociacijoms, organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims turėtų būti suteikiama teisė, įskaitant nukentėjusiojo vardu arba jį remiant, dalyvauti procesiniuose veiksmuose, nepažeidžiant nacionalinių darbo tvarkos taisyklių, reglamentuojančių atstovavimą ir gynybą teismuose.

  (23) Asmenims, kurie patyrė diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba lyties, turėtų būti suteiktos tinkamos teisinės apsaugos priemonės. Siekiant garantuoti veiksmingesnę apsaugą, asociacijoms, organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims turėtų būti suteikiama teisė, įskaitant nukentėjusiojo vardu arba jį remiant, dalyvauti procesiniuose veiksmuose, nepažeidžiant nacionalinių darbo tvarkos taisyklių, reglamentuojančių atstovavimą ir gynybą teismuose.

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  24 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (24) Taisyklės dėl įrodinėjimo pareigos turi būti koreguojamos, kai susiduriama su prima facie diskriminacijos byla, o siekiant veiksmingai įgyvendinti vienodo požiūrio principą, įrodinėjimo pareiga turi būti grąžinta atsakovui, kai pateikiami tokios diskriminacijos įrodymai. Vis dėlto atsakovas neturi įrodyti, kad ieškovas išpažįsta tam tikrą religiją ar yra tam tikro tikėjimo, turi tam tikrą negalią, yra tam tikro amžiaus arba yra tam tikros seksualinės orientacijos.

  (24) Taisyklės dėl įrodinėjimo pareigos turi būti koreguojamos, kai susiduriama su prima facie diskriminacijos byla, o siekiant veiksmingai įgyvendinti vienodo požiūrio principą, įrodinėjimo pareiga turi būti grąžinta atsakovui, kai pateikiami tokios diskriminacijos įrodymai. Vis dėlto atsakovas neturi įrodyti, kad ieškovas išpažįsta tam tikrą religiją ar yra tam tikro tikėjimo, turi tam tikrą negalią, yra tam tikro amžiaus, tam tikros seksualinės orientacijos arba lyties.

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Šioje direktyvoje nustatomi kovos su diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos pagrindai siekiant valstybėse narėse, išskyrus užimtumo ir profesinėje srityje, įgyvendinti vienodo požiūrio principą.

  Šioje direktyvoje nustatomi kovos su diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba lyties pagrindai siekiant valstybėse narėse, išskyrus užimtumo ir profesinėje srityje, įgyvendinti vienodo požiūrio principą.

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 2 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) netiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų ar praktikos tam tikros religijos ar tikėjimo, tam tikros negalios, tam tikro amžiaus ar tam tikros seksualinės orientacijos asmenys gali patekti tam tikru atžvilgiu į prastesnę padėtį nei kiti asmenys, nebent tas sąlygas, kriterijus ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

  b) netiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų ar praktikos tam tikros religijos ar tikėjimo, tam tikros negalios, tam tikro amžiaus, tam tikros seksualinės orientacijos arba lyties asmenys gali patekti tam tikru atžvilgiu į prastesnę padėtį nei kiti asmenys, nebent tas sąlygas, kriterijus ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ba) daugialypė diskriminacija yra tada, kai asmuo tuo pat metu diskriminuojamas dėl dviejų arba daugiau 1 straipsnyje nurodytų priežasčių derinio.

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  bb) skirtingas požiūris dėl keleto 1 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti pateisinamas tik tuo atveju, jei pateisinimas apima visas skirtingo požiūrio priežastis.

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 2 dalies b c punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  bc) įgyvendindama vienodo požiūrio principą pagal Sutarties 13 straipsnį, Bendrija įpareigota kovoti su daugialype diskriminacija dėl keleto Sutarties 13 straipsnyje nurodytų priežasčių.

  Pagrindimas

  Daugialypės arba įvairių formų diskriminacijos sąvoka buvo apibrėžta per 2001 m. Pietų Afrikoje vykusios pasaulinės JT konferencijos prieš rasizmą metu ir apima skirtingą požiūrį dėl keleto diskriminacijos priežasčių (pvz., žydžių moterų diskriminacija dėl lyties (moterys) arba dėl jų religijos (judaizmo) ar dėl abiejų šių priežasčių; arba homoseksualo kurdo diskriminacija dėl jo etninės kilmės (kurdas) arba jo seksualinės orientacijos (homoseksualas) ar dėl abiejų šių priežasčių).

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  da) galimybei naudotis žiniasklaidos priemonėmis.

  Pagrindimas

  Europos Sąjunga visiems piliečiams turėtų užtikrinti lygias prieigos prie informacijos, žiniasklaidos priemonių, švietimo ir kultūros galimybes (žr. Europos Parlamento rašytinį pareiškimą Nr. 0099/2007 dėl visų ES visuomeninės televizijos programų subtitravimo).

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių atsakomybės už mokymo turinį, veiklą ir švietimo sistemų organizavimą, įskaitant specialiųjų poreikių švietimo paslaugų teikimą. Valstybės narės gali numatyti skirtingą požiūrį į galimybę patekti į mokymo įstaigas dėl religijos ar tikėjimo.

  3. Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių atsakomybės už mokymo turinį, veiklą ir švietimo sistemų organizavimą, įskaitant specialiųjų poreikių švietimo paslaugų teikimą; vis dėlto užtikrinant galimybę mokytis negali būti diskriminuojama. Valstybės narės gali numatyti skirtingą požiūrį į galimybę patekti į mokymo įstaigas dėl religijos ar tikėjimo.

  Pagrindimas

  Europos Sąjunga visiems piliečiams turėtų užtikrinti lygias prieigos prie informacijos, žiniasklaidos priemonių, švietimo ir kultūros galimybes (žr. Europos Parlamento rašytinį pareiškimą Nr. 0099/2007 dėl visų ES visuomeninės televizijos programų subtitravimo).

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Siekiant praktiškai užtikrinti visapusišką lygybę, pagal vienodo požiūrio principą nė vienai valstybei narei nedraudžiama toliau taikyti konkrečias priemones, skirtas su religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ar seksualine orientacija susijusiems nuostoliams užkirsti kelią arba jiems kompensuoti, arba imtis šių priemonių.

  Siekiant praktiškai užtikrinti visapusišką lygybę, pagal vienodo požiūrio principą nė vienai valstybei narei nedraudžiama toliau taikyti konkrečias priemones, skirtas su religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi, seksualine orientacija arba lytimi susijusiems nuostoliams užkirsti kelią arba jiems kompensuoti, arba imtis šių priemonių.

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  7 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant šioje direktyvoje nustatytas prievoles visiems asmenims, manantiems, kad jie nukentėjo, nes jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio principas, būtų prieinamos teisminės ir (arba) administracinės procedūros, įskaitant, kai jos mano, kad tai būtina, taikinimo sistemą, net pasibaigus tariamiems diskriminaciniams santykiams.

  1. Valstybės narės užtikrina, kad laikantis šioje direktyvoje nustatytų įsipareigojimų visiems asmenims, manantiems, kad jie nukentėjo, kadangi jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio principas, būtų prieinamos teismo ir (arba) administracinės procedūros, įskaitant, kai jos mano, kad tai būtina, taikinimo sistemą net pasibaigus tariamiems diskriminuojantiems santykiams. Valstybės narės užtikrina, kad į skirtingas diskriminavimo priežastis nebūtų atsižvelgiama atskirai.

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Valstybės narės paskiria instituciją arba institucijas, skatinančias vienodo požiūrio į visus asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principo taikymą. Šios institucijos gali priklausyti agentūroms, kurios nacionaliniu lygmeniu įpareigotos ginti asmens teises arba jas apsaugoti, įskaitant teises pagal kitus Bendrijos teisės aktus ir direktyvas 2000/43/EB bei 2004/113/EB.

  1. Valstybės narės paskiria instituciją arba institucijas, skatinančias vienodo požiūrio į visus asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba lyties, principo taikymą. Šios institucijos gali priklausyti agentūroms, kurios nacionaliniu lygmeniu įpareigotos ginti asmens teises arba jas apsaugoti, įskaitant teises pagal kitus Bendrijos teisės aktus ir direktyvas 2000/43/EB bei 2004/113/EB.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Vienodas požiūris į asmenis, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos

  Nuorodos

  COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

  Atsakingas komitetas

  LIBE

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  CULT

  2.9.2008

   

   

   

  Nuomonės referentas

         Paskyrimo data

  Lissy Gröner

  15.9.2008

   

   

  Svarstymas komitete

  1.12.2008

   

   

   

  Priėmimo data

  20.1.2009

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  25

  1

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Gyula Hegyi, Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

  Maria Berger

  • [1]  2000/78/EB, peržiūrėta 2006 m.
  • [2]  2002/73/EB.
  • [3]  2000/43/EB.
  • [4]  2004/113/EB.
  • [5]  P6_TA (2008)0127.

  Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (13.2.2009)

  pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas
  (COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008(CNS))

  Nuomonės referentė: Monica Frassoni

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Šiame pasiūlyme dėl direktyvos nustatomi kovos su diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos bendrieji pagrindai, siekiant valstybėse narėse įgyvendinti vienodo požiūrio principą už darbo rinkos ribų. Šis pasiūlymas grindžiamas direktyvomis 2000/43/EB, 2000/78/EB ir 2004/113/EB, ir juo remiantis nustatomas būtinasis standartinis diskriminacijos aukų apsaugos lygis ES.

  Teikiant šią nuomonę tik paaiškinami kai kurie punktai, esminių pasiūlymo dėl direktyvos pakeitimų nesiūloma. Vis dėlto pranešėjas mano, kad šio pasiūlymo 3 straipsnio 2 dalis, kurioje teigiama, kad „ši direktyva nepažeidžia nacionalinių su šeimine ar šeimos padėtimi susijusių teisės aktų ir reprodukcijos teisių“, yra probleminė todėl, kad joje nepaaiškinama, kaip nustatyti ribas tarp Bendrijos ir nacionalinių teisės aktų. Be to, terminas „reprodukcijos teisės“ yra netinkamas. Atsakingas komitetas kreipėsi į Parlamento Teisės tarnybą, prašydamas pateikti teisinę nuomonę abiem klausimais. Ši nuomonė dar rengiama. Pranešėjas atidžiai stebės atsakingo komiteto diskusijas šiais klausimais.

  PAKEITIMAI

  Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 1 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) iš anksto numatomos priemonės, kuriomis būtina užtikrinti, kad neįgalūs asmenys turėtų veiksmingą ir nediskriminacinę galimybę gauti socialinę apsaugą, socialines lengvatas, mokymą ir visuomenei prieinamų prekių bei paslaugų, tiekti prekes ir teikti paslaugas, aprūpinti būstu ir transporto priemonėmis, įskaitant tinkamus jų pakeitimus ar pritaikymus. Tokios priemonės neturėtų būti neproporcingai apsunkinančios, reikalauti iš esmės pakeisti socialinę apsaugą, socialines lengvatas, sveikatos priežiūrą, švietimą arba minėtas prekes ir paslaugas ar aprūpinti kitomis prekėmis ir paslaugomis;

  a) iš anksto numatomos priemonės, kuriomis būtina užtikrinti, kad neįgalūs asmenys turėtų veiksmingą ir nediskriminacinę galimybę gauti socialinę apsaugą, socialines lengvatas, sveikatos priežiūros paslaugas ir mokymą, įskaitant tinkamus jų pakeitimus ar pritaikymus. Tokios priemonės neturėtų būti neproporcingai apsunkinančios, reikalaujančios iš esmės pakeisti socialinę apsaugą, socialines lengvatas, sveikatos priežiūrą, švietimą arba minėtas prekes ir paslaugas ar aprūpinti kitomis prekėmis ir paslaugomis;

  Pagrindimas

  Neįmanoma iš anksto numatyti visų reikalingų lengvatų ir priemonių. Ypač sunku numatyti, kokios priemonės reiškia neproporcingą krūvį. Taigi 4 straipsnio 1 dalies nuostatomis neužtikrinamas teisinis aiškumas.

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  7 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant šioje direktyvoje nustatytas prievoles visiems asmenims, manantiems, kad jie nukentėjo, nes jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio principas, būtų prieinamos teisminės ir (arba) administracinės procedūros, įskaitant, kai jos mano, kad tai būtina, taikinimo sistemą, net pasibaigus tariamiems diskriminaciniams santykiams.

  1. Valstybės narės užtikrina, kad praktiškai vykdant šioje direktyvoje nustatytas prievoles visiems asmenims, manantiems, kad jie nukentėjo, nes jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio principas, būtų prieinamos teisminės ir (arba) administracinės procedūros, įskaitant, kai jos mano, kad tai būtina, taikinimo sistemą, net pasibaigus tariamiems diskriminaciniams santykiams.

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų teritorijoje suinteresuotiems asmenims atitinkamomis priemonėmis būtų pranešta apie pagal šią direktyvą priimtas nuostatas ir jau galiojančias susijusias nuostatas.

  Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų teritorijoje suinteresuotiems asmenims atitinkamomis priemonėmis, įskaitant internetą, būtų pranešta apie pagal šią direktyvą priimtas nuostatas ir jau galiojančias susijusias nuostatas.

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  12 straipsnis

  Vienodą požiūrį remiančios organizacijos

  Išbraukta.

  1. Valstybės narės paskiria instituciją arba institucijas, skatinančias vienodo požiūrio į visus asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principo taikymą. Šios institucijos gali priklausyti agentūroms, kurios nacionaliniu lygmeniu įpareigotos ginti asmens teises arba jas apsaugoti, įskaitant teises pagal kitus Bendrijos teisės aktus ir direktyvas 2000/43/EB bei 2004/113/EB.

   

   

  2. Valstybės narės užtikrina, kad šios institucijos būtų įgaliotos:

   

  – nepažeidžiant nukentėjusiųjų ir 7 straipsnio 2 dalyje numatytų asociacijų, organizacijų ar kitų juridinių asmenų teisių, teikti nepriklausomą pagalbą nukentėjusiesiems nuo diskriminacijos teikiant skundus dėl diskriminacijos,

   

  – atlikti nepriklausomus tyrimus dėl diskriminacijos;

   

  – skelbti nepriklausomas ataskaitas ir teikti rekomendacijas visais su tokia diskriminacija susijusiais klausimais.

   

  Pagrindimas

  Komisijos pasiūlymas prieštarauja subsidiarumo principui. Valstybėms narėms palikta teisė imtis priemonių, skirtų vienodo požiūrio principui įgyvendinti. Todėl valstybės narės turėtų spręsti dėl vienodą požiūrį remiančios organizacijos ar organizacijų paskyrimo ir susijusių sąlygų.

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Ne vėliau kaip iki … ir po to kas penkeri metai valstybės narės ir nacionalinės lygybės institucijos pateikia Komisijai visą informaciją, būtiną, kad Komisija parengtų Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos taikymo.

  1. Ne vėliau kaip iki … ir po to kas penkeri metai valstybės narės pateikia Komisijai visą informaciją, būtiną, kad Komisija parengtų Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos taikymo.

  Pagrindimas

  Komisijos pasiūlymas prieštarauja subsidiarumo principui. Valstybėms narėms palikta teisė imtis priemonių, skirtų vienodo požiūrio principui įgyvendinti. Todėl tik valstybės narės turi teikti Komisijai ataskaitas.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Vienodas požiūris į asmenis, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos

  Nuorodos

  COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

  Atsakingas komitetas

  LIBE

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  JURI

  23.9.2008

   

   

   

  Nuomonės referentas

         Paskyrimo data

  Monica Frassoni

  22.9.2008

   

   

  Svarstymas komitete

  20.1.2009

   

   

   

  Priėmimo data

  12.2.2009

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Alin Lucian Antochi, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos

  Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ  (11.2.2009)

  pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas
  (COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

  Nuomonės referentė: Donata Gottardi

  PAKEITIMAI

  Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  Pavadinimas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas

  Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba lyties, principas

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (3) Šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų pagrindinių principų. Chartijos 10 straipsnyje numatyta teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę, 21 straipsnis draudžia diskriminaciją, įskaitant dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, o 26 straipsnyje pripažįstama neįgalių asmenų teisė naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą.

  (3) Šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi, visų pirma, Europos Tarybos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, ypač 9 ir 10 straipsniuose, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač 10 straipsnyje, 12 straipsnio 2 dalyje, 21 ir 26 straipsniuose pripažintų pagrindinių principų.

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (4) 2003-iaisiai – Europos neįgaliųjų metais, 2007-aisiais – Europos lygių galimybių visiems metais ir 2008-aisiais – kultūrų dialogo metais pabrėžta esama diskriminacija ir įvairovės teikiama nauda.

  (4) 2003-iaisiais – Europos neįgaliųjų metais, 2007-aisiais – Europos lygių galimybių visiems metais ir 2008-aisiais – kultūrų dialogo metais pabrėžta esama tiesioginė, netiesioginė, daugialypė diskriminacija ar diskriminacija dėl ryšių ir įvairovės teikiama nauda.

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  8 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (8) Bendrija pagal EB sutarties 13 straipsnio 1 dalį priėmė tris teisės aktus, kuriais būtų užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, rasinės ir etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos ir kovojama su ja. Šie dokumentai parodė teisės aktų vertę kovojant su diskriminacija. Visų pirma, Direktyvoje 2007/78/EB nustatyti vienodo su religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ir seksualine orientacija susijusio požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendrieji pagrindai. Tačiau tebesiskiria valstybių narių apsaugos nuo diskriminacijos dėl šių priežasčių mastas ir forma kitose, ne užimtumo, srityse.

  (8) Bendrija pagal EB sutarties 13 straipsnio 1 dalį priėmė keletą direktyvų, kuriomis būtų užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, rasinės ir etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos ir kovojama su ja. Šios direktyvos parodė teisės aktų vertę kovojant su diskriminacija. Visų pirma, Direktyvoje 2007/78/EB nustatyti vienodo su religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ir seksualine orientacija susijusio požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendrieji pagrindai. Tačiau tebesiskiria valstybių narių apsaugos nuo diskriminacijos dėl šių priežasčių mastas ir forma kitose, ne užimtumo, srityse.

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  8 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (8) Bendrija pagal EB sutarties 13 straipsnio 1 dalį priėmė tris teisės aktus, kuriais būtų užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, rasinės ir etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos ir kovojama su ja. Šie dokumentai parodė teisės aktų vertę kovojant su diskriminacija. Visų pirma, Direktyvoje 2007/78/EB nustatyti vienodo su religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ir seksualine orientacija susijusio požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendrieji pagrindai. Tačiau tebesiskiria valstybių narių apsaugos nuo diskriminacijos dėl šių priežasčių mastas ir forma kitose, ne užimtumo, srityse.

  (8) Bendrija pagal EB sutarties 13 straipsnio 1 dalį priėmė tris teisės aktus, kuriais būtų užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, rasinės ir etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos ir kovojama su ja. Šie dokumentai parodė teisės aktų vertę kovojant su diskriminacija. Visų pirma, Direktyvoje 2007/78/EB nustatyti vienodo su religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ir seksualine orientacija susijusio požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendrieji pagrindai. Tačiau tebesiskiria valstybių narių apsaugos nuo diskriminacijos dėl šių priežasčių mastas ir forma kitose, ne užimtumo, srityse.

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  9 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9) Todėl teisės aktai turėtų uždrausti diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos daugybėje kitų su darbo rinka nesusijusių sričių, įskaitant socialinę apsaugą, švietimą, galimybę gauti prekių ir paslaugų, prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir aprūpinimą būstu. Juose turėtų būti nustatomos priemonės, kuriomis būtų užtikrintos vienodos neįgaliųjų asmenų galimybės numatytose srityse.

  (9) Todėl teisės aktai turėtų uždrausti diskriminaciją (tiesioginę, netiesioginę daugialypę ar dėl ryšių) dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos daugybėje kitų su darbo rinka nesusijusių sričių, įskaitant socialinę apsaugą, švietimą, galimybę gauti prekių ir paslaugų, prekių tiekimą, paslaugų teikimą, pvz., aprūpinimą būstu ar transportą, ir asociacijas. Juose turėtų būti nustatomos priemonės, kuriomis būtų užtikrintos vienodos asmenų, išpažįstančių tam tikrą religiją arba turinčių tam tikrų įsitikinimų, neįgaliųjų asmenų, atitinkamo amžiaus ar tam tikros seksualinės orientacijos asmenų ar asmenų, kuriems būdingos kelios iš šių ypatybių, ir su tokiais asmenimis susijusių asmenų galimybės numatytose srityse.

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  11 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (11) Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių kompetencijos švietimo, socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros srityse. Ji taip pat neturi pažeisti svarbaus valstybių narių vaidmens ir veiksmų laisvės teikiant, pavedant ir organizuojant bendruosius ekonominius interesus atitinkančias paslaugas.

  (11) Šia direktyva siekiama kovoti su diskriminacija ir užtikrinti įtrauktį bei integraciją. Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių kompetencijos švietimo, socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros srityse. Ji taip pat neturi pažeisti svarbaus valstybių narių vaidmens ir veiksmų laisvės teikiant, pavedant ir organizuojant bendruosius ekonominius interesus atitinkančias paslaugas.

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (12) Diskriminacija apima tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą, nurodymus diskriminuoti ir atsisakymą sudaryti tinkamas sąlygas.

  (12) Diskriminacija apima tiesioginę ir netiesioginę, daugialypę diskriminaciją, diskriminaciją dėl ryšių, priekabiavimą, ypač seksualinį, nurodymus diskriminuoti ir atsisakymą sudaryti tinkamas sąlygas.

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (12a) Tai gali būti diskriminacija dėl religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos ar dėl kelių iš šių priežasčių arba dėl to, kad manoma, jog atitinkamas asmuo išpažįsta tam tikrą religiją ar turi tam tikrų įsitikinimų, yra neįgalus, atitinkamo amžiaus ar tam tikros seksualinės orientacijos arba susijęs, arba manoma, kad susijęs su tokiais asmenimis.

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  13 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (13) Įgyvendindama vienodo požiūrio, nepaisant religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principą, pagal EB sutarties 3 straipsnio 2 dalį Bendrija turėtų siekti panaikinti nelygybę ir skatinti vyrų bei moterų lygybę, ypač atsižvelgdama į tai, kad moterys dažnai tampa daugialypės diskriminacijos aukomis.

  (13) Įgyvendindama vienodo požiūrio, nepaisant religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principą, pagal EB sutarties 3 straipsnio 2 dalį Bendrija turėtų siekti panaikinti nelygybę ir skatinti vyrų bei moterų lygybę, ypač atsižvelgdama į tai, kad moterys dažnai tampa daugialypės diskriminacijos ar diskriminacijos dėl ryšių aukomis.

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  14 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (14) Faktų, į kuriuos atsižvelgiant galima manyti, kad buvo tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija, įvertinimas turėtų toliau likti nacionalinių teismų ar kitų kompetentingų institucijų reikalas pagal nacionalinės teisės taisykles ar praktiką. Tokiose taisyklėse visų pirma gali būti numatyta bet kokiomis priemonėmis, įskaitant tas, kurios paremtos statistiniais įrodymais, nustatyti netiesioginę diskriminaciją.

  (14) Faktų, į kuriuos atsižvelgiant galima manyti, kad buvo tiesioginė, netiesioginė, daugialypė diskriminacija ar diskriminacija dėl ryšių, įvertinimas turėtų toliau likti nacionalinių teismų ar kitų kompetentingų institucijų reikalas pagal nacionalinės teisės taisykles ar praktiką ir priklausyti Europos Bendrijų Teisingumo Teismo kompetencijai. Tokiose taisyklėse visų pirma gali būti numatyta bet kokiomis priemonėmis, įskaitant tas, kurios paremtos statistiniais įrodymais, nustatyti netiesioginę diskriminaciją.

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  15 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (15) Atsižvelgiama į su negalia ir amžiumi susijusius aktuarinius ir rizikos veiksnius teikiant draudimo, bankininkystės ir kitas finansines paslaugas. Jos neturėtų būti laikomos diskriminacinėmis, jei įrodoma, kad šie veiksniai yra svarbiausi veiksniai vertinant riziką.

  (15) Atsižvelgiama į su negalia ir amžiumi susijusius aktuarinius ir rizikos veiksnius teikiant draudimo, bankininkystės ir kitas finansines paslaugas. Šie veiksniai neturėtų būti laikomi diskriminaciniais, jei įrodoma, kad jie yra svarbiausi veiksniai vertinant riziką, tačiau tik minėtaisiais atvejais ir tik tada, jeigu dėl jų netaikomas labai skirtingas ar nepagrįstas požiūris į juos.

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (16) Visi asmenys gali naudotis laisve sudaryti sutartis, įskaitant laisvę pasirinkti partnerį, su kuriuo sudaroma tam tikro sandorio sutartis. Ši direktyva neturėtų būti taikoma atskirų asmenų vykdomiems ekonominiams sandoriams, kurie nėra jų profesinė ar komercinė veikla.

  Išbraukta.

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  17 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (17) Draudžiant diskriminaciją svarbu gerbti kitas pagrindines teises ir laisves, įskaitant privataus ir šeimos gyvenimo bei su tuo susijusių susitarimų, religijos laisvės ir laisvės jungtis į asociacijas apsaugą. Ši direktyva nepažeidžia nacionalinių su šeimine ar šeimos padėtimi ir reprodukcijos teisėmis susijusių įstatymų. Ji taip pat nepažeidžia valstybės, valstybinių institucijų ar įstaigų arba švietimo pasaulietinio statuso.

  (17) Draudžiant diskriminaciją svarbu gerbti kitas pagrindines teises ir laisves, įskaitant privataus ir šeimos gyvenimo, religijos laisvės ir laisvės jungtis į asociacijas apsaugą. Ši direktyva nepažeidžia valstybės, valstybinių institucijų ar įstaigų arba švietimo pasaulietinio statuso. Ji taip pat taikoma faktinei partnerystei ir civilinei santuokai, kurios pripažįstamos nacionalinėje teisėje, ir socialinėms lengvatoms.

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  18 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (18) Valstybės narės atsakingos už švietimo ir mokymo sistemų organizavimą ir turinį. Komisijos komunikate „dėl XXI amžiaus kompetencijų – Europos mokyklų bendradarbiavimo darbotvarkė“ pabrėžiama, kad reikia atkreipti tam tikrą dėmesį į nepalankioje socialinėje padėtyje esančius vaikus ir tuos, kurie turi specialiųjų mokymosi poreikių. Visų pirma, nacionalinėje teisėje gali būti numatyta skirtinga galimybė patekti į mokymo įstaigas dėl religijos ar tikėjimo. Valstybės narės taip pat gali leisti arba drausti nešioti ar viešai rodyti religinius simbolius mokyklose.

  (18) Valstybės narės atsakingos už švietimo ir mokymo sistemų organizavimą ir turinį. Komisijos komunikate „dėl XXI amžiaus kompetencijų – Europos mokyklų bendradarbiavimo darbotvarkė“ pabrėžiama, kad reikia atkreipti tam tikrą dėmesį į nepalankioje socialinėje padėtyje esančius vaikus ir tuos, kurie turi specialiųjų mokymosi poreikių. Visų pirma, nacionalinėje teisėje gali būti numatyta skirtinga galimybė patekti į mokymo įstaigas dėl religijos ar tikėjimo, jeigu šie skirtumai būtini ir proporcingi ir dėl jų nepažeidžiama teisė į mokslą. Valstybės narės taip pat gali leisti arba drausti nešioti ar viešai rodyti religinius simbolius mokyklose.

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  19 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (19) Prie Amsterdamo sutarties Baigiamojo akto pridėtoje Deklaracijoje Nr. 11 dėl bažnytinių ir nereliginių organizacijų statuso Europos Sąjunga atvirai pripažino gerbianti ir nepažeidžianti pagal nacionalinę teisę valstybių narių bažnytinėms ir religinėms asociacijoms ar bendruomenėms suteikto statuso ir vienodai gerbianti filosofinių bei nereliginių organizacijų statusą. Priemonėmis, kuriomis neįgaliems asmenims suteikiamos realios nediskriminacinės galimybės šioje direktyvoje minimose srityse, yra svarbios praktiškai užtikrinant visapusišką lygybę. Be to, kai kuriais atvejais siekiant užtikrinti tokias galimybes gali būti būtinos atskiros aprūpinimo tinkamomis patalpomis priemonės. Nė vienu atveju nereikalaujama priemonių, kurios galėtų sukelti neproporcingų sunkumų. Vertinant, ar sunkumai yra neproporcingi, reikėtų atsižvelgti į daugybę veiksnių, įskaitant organizacijos dydį, išteklius ir pobūdį. Tinkamų sąlygų sudarymo principas ir neadekvatūs sunkumai nustatyti Direktyvoje 2000/78/EB ir JT Neįgaliųjų teisių konvencijoje.

  (19) Prie Amsterdamo sutarties Baigiamojo akto pridėtoje Deklaracijoje Nr. 11 dėl bažnytinių ir nereliginių organizacijų statuso Europos Sąjunga atvirai pripažino gerbianti ir nepažeidžianti pagal nacionalinę teisę valstybių narių bažnytinėms ir religinėms asociacijoms ar bendruomenėms suteikto statuso ir vienodai gerbianti filosofinių bei nereliginių organizacijų statusą. Priemonėmis, kuriomis neįgaliems asmenims ir asmenims, kurie jais rūpinasi ar yra su jais susiję, suteikiamos realios nediskriminacinės galimybės šioje direktyvoje minimose srityse, yra svarbios praktiškai užtikrinant visapusišką lygybę. Be to, kai kuriais atvejais siekiant užtikrinti tokias galimybes gali būti būtinos atskiros aprūpinimo tinkamomis patalpomis priemonės. Taip pat kalbant apie amžių reikėtų užtikrinti realias nediskriminacines galimybes imantis atitinkamų priemonių, t. y. pašalinant fizines kliūtis, ypač viešuose pastatuose ir viešojo transporto priemonėse, nepilnamečiams arba labai pagyvenusiems asmenims ir asmenims, kurie jais rūpinasi.

  Pakeitimas  17

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (21) Diskriminacijos draudimas turi nepažeisti nuostatos toliau taikyti ar imtis priemonių, kuriomis neleidžiama sudaryti nepalankių sąlygų tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos asmenų grupei arba kuriomis panaikinamas neigiamas šių sąlygų poveikis. Tokiomis priemonėmis galima leisti steigti tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos asmenų organizacijas, kai svarbiausias tikslas yra remti tų asmenų specialiuosius poreikius.

  (21) Diskriminacijos draudimas turi nepažeisti nuostatos toliau taikyti ar imtis priemonių, kuriomis neleidžiama sudaryti nepalankių sąlygų tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos asmenims ar asmenims, kuriems būdingos kelios iš šių ypatybių, ir asmenims, susijusiems su minėtaisiais asmenimis, arba kuriomis panaikinamas neigiamas šių sąlygų poveikis. Kartu su šiomis priemonėmis gali būti įgyvendinamos kitos priemonės, skirtos skatinti vienodam požiūriui ir vienodoms lyčių galimybėms, ir vykdoma pozityvi veikla, kuria siekiama patenkinti specialiuosius poreikius tų asmenų, kuriems dėl jų ypatumų reikia įstaigų, paslaugų ar pagalbos, kurių nereikia kitiems asmenims. Kartu su tokiomis priemonėmis steigiamos nepriklausomos tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba lyties asmenų organizacijos, kai svarbiausias tikslas yra remti tų asmenų specialiuosius poreikius.

  Pakeitimas  18

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  23 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (23) Asmenims, kurie patyrė diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos, turėtų būti suteiktos tinkamos teisinės apsaugos priemonės. Siekiant garantuoti veiksmingesnę apsaugą, asociacijoms, organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims turėtų būti suteikiama teisė, įskaitant nukentėjusiojo vardu arba jį remiant, dalyvauti procesiniuose veiksmuose, nepažeidžiant nacionalinių darbo tvarkos taisyklių, reglamentuojančių atstovavimą ir gynybą teismuose.

  (23) Asmenims, kurie patyrė tiesioginę, netiesioginę, daugialypę diskriminaciją ar diskriminaciją dėl ryšių, dėl religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba lyties, turėtų būti suteiktos tinkamos teisinės apsaugos priemonės. Siekiant garantuoti veiksmingesnę apsaugą, asociacijoms, organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims turėtų būti suteikiama teisė, įskaitant nukentėjusiojo vardu arba jį remiant, dalyvauti procesiniuose veiksmuose, nepažeidžiant nacionalinių darbo tvarkos taisyklių, reglamentuojančių atstovavimą ir gynybą teismuose.

  Pakeitimas  19

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  24 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (24) Taisyklės dėl įrodinėjimo pareigos turi būti koreguojamos, kai susiduriama su prima facie diskriminacijos byla, o siekiant veiksmingai įgyvendinti vienodo požiūrio principą, įrodinėjimo pareiga turi būti grąžinta atsakovui, kai pateikiami tokios diskriminacijos įrodymai. Vis dėlto atsakovas neturi įrodyti, kad ieškovas išpažįsta tam tikrą religiją ar yra tam tikro tikėjimo, turi tam tikrą negalią, yra tam tikro amžiaus arba yra tam tikros seksualinės orientacijos.

  (24) Taisyklės dėl įrodinėjimo pareigos turi būti koreguojamos, kai susiduriama su prima facie diskriminacijos byla, o siekiant veiksmingai įgyvendinti vienodo požiūrio principą, pareiga pateikti pakankamus įrodymus turi būti grąžinta atsakovui. Valstybės narės gali priimti ieškovams palankesnes nuostatas.

  Pakeitimas  20

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  26 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (26) Rezoliucijoje dėl tolesnės veiklos po Europos lygių galimybių visiems metų (2007 m.) Taryba skatino visapusiškai įtraukti pilietinę visuomenę, įskaitant diskriminacijos riziką patiriantiems žmonėms atstovaujančias organizacijas, socialinius partnerius ir suinteresuotąsias šalis, kuriant politiką ir programas, kurių tikslas – užkirsti kelią diskriminacijai ir skatinti lygybę bei lygias galimybes tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu.

  (26) Rezoliucijoje dėl tolesnės veiklos po Europos lygių galimybių visiems metų (2007 m.) Taryba skatino visapusiškai įtraukti pilietinę visuomenę, įskaitant diskriminacijos riziką patiriantiems žmonėms atstovaujančias organizacijas, socialinius partnerius ir suinteresuotąsias šalis, kuriant politiką ir programas, kurių tikslas – užkirsti kelią diskriminacijai ir skatinti lygybę bei lygias galimybes tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu. To siekdamos Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad visomis tinkamomis, adekvačiomis ir prieinamomis priemonėmis (kaip antai ženklų kalba klausos sutrikimų turintiems žmonėms ir specialios interneto svetainės silpnaregiams), rengiant informavimo ir spaudos kampanijas, taip pat skirtas kovoti su stereotipais, plačioji visuomenė ir suinteresuotosios šalys būtų supažindintos su šios direktyvos nuostatomis ir šioje srityje jau galiojančiomis nuostatomis.

  Pakeitimas  21

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  27 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (27) Direktyvų 2000/43/EB ir 2004/113/EB taikymo patirtis rodo, kad apsaugą nuo diskriminacijos dėl šioje direktyvoje numatytų priežasčių turėtų stiprinti kiekvienoje valstybėje narėje esanti įstaiga arba įstaigos, kompetentingos analizuoti susijusias problemas, ieškoti galimų sprendimų ir teikti konkrečią pagalbą nukentėjusiems asmenims.

  (27) Direktyvų 2000/43/EB ir 2004/113/EB taikymo patirtis rodo, kad apsaugą nuo diskriminacijos dėl šioje direktyvoje numatytų priežasčių turėtų stiprinti kiekvienoje valstybėje narėje esanti nepriklausoma įstaiga arba įstaigos, suskirstytos remiantis diskriminavimo priežastimis, kompetentingos analizuoti susijusias problemas, rengti mokymus, teikti informaciją ir konkrečią pagalbą nukentėjusiems asmenims, o daugialypės diskriminacijos atveju – asmeniui, laikančiam save daugialypės diskriminacijos auka, leisti pasirinkti, į kurią įstaigą kreiptis ir kuriai įstaigai suteikti įgaliojimus ginti jį teismo ir administracinėse bylose.

  Pakeitimas  22

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  29 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (29) Valstybės narės turėtų numatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, taikomas už prievolių pagal šią direktyvą pažeidimus.

  (29) Valstybės narės turėtų numatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, kurias taikant diskriminacija būtų sustabdoma, o jos padariniai – panaikinami, ir kurios būtų taikomos už prievolių pagal šią direktyvą pažeidimus.

  Pakeitimas  23

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Šioje direktyvoje nustatomi kovos su diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos pagrindai siekiant valstybėse narėse, išskyrus užimtumo ir profesinėje srityje, įgyvendinti vienodo požiūrio principą.

  Šioje direktyvoje nustatomi kovos su diskriminacija dėl religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba lyties, įskaitant daugialypę diskriminaciją ir diskriminaciją dėl ryšių, pagrindai siekiant valstybėse narėse, išskyrus užimtumo ir profesinėje srityje, įgyvendinti vienodo požiūrio principą.

  Pagrindimas

  Reikia paminėti daugialypę diskriminaciją, nes ji apima visas diskriminacijos priežastis, ir diskriminaciją dėl ryšių, su kuria ypač susiduria moterys.

  Pakeitimas  24

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Šioje direktyvoje „vienodo požiūrio principas“ reiškia, kad dėl kurios nors iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių nėra jokios tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos.

  1. Šioje direktyvoje „vienodo požiūrio principas“ reiškia, kad dėl kurios nors iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių nėra jokios tiesioginės, netiesioginės, daugialypės diskriminacijos ar diskriminacijos dėl ryšių.

  Pagrindimas

  Reikia įtraukti daugialypės diskriminacijos ir diskriminacijos dėl ryšių sąvokas, kad būtų galima veiksmingai nagrinėti atvejus, kai diskriminacija vyksta dėl dviejų ar daugiau priežasčių ir dėl to nuo diskriminacijos kenčiantis asmuo tampa dar pažeidžiamesnis, o jo padėtis, nagrinėjant jo atvejį teisme, – dar sudėtingesnė.

  Pakeitimas  25

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 2 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) tiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl bet kurios iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių su vienu asmeniu elgiamasi ne taip palankiai nei panašioje situacijoje yra, buvo ar galėtų būti elgiamasi su kitu asmeniu;

  a) tiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl vienos ar daugiau iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių su vienu asmeniu elgiamasi ne taip palankiai nei panašioje situacijoje yra, buvo ar galėtų būti elgiamasi su kitu asmeniu;

  Pagrindimas

  Daugialypės diskriminacijos sąvoką, kurios apibrėžtis pateikiama toliau, reikia pradėti vartoti jau aptariant tiesioginę diskriminaciją.

  Pakeitimas  26

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipnio 2 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) netiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų ar praktikos tam tikros religijos ar tikėjimo, tam tikros negalios, tam tikro amžiaus ar tam tikros seksualinės orientacijos asmenys gali patekti tam tikru atžvilgiu į prastesnę padėtį nei kiti asmenys, nebent tas sąlygas, kriterijus ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

  b) netiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų ar praktikos tam tikros religijos ar įsitikinimų, tam tikros negalios, tam tikro amžiaus, tam tikros seksualinės orientacijos arba lyties ar arba kelių iš čia išvardytų priežasčių asmenys, arba su tokiais asmenimis susiję asmenys, gali patekti tam tikru atžvilgiu į prastesnę padėtį nei kiti asmenys, nebent tas sąlygas, kriterijus ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis; diskriminacija dėl ryšių– tai diskriminacija, kai asmuo patiria neigiamų padarinių dėl to, kad turi tiesioginių ryšių su asmenimis, išpažįstančiais tam tikrą religiją ar turinčiais tam tikrų įsitikinimų, turinčiais negalią, esančiais tam tikro amžiaus arba tam tikros seksualinės orientacijos.

  Laikoma, kad nuo diskriminacijos dėl ryšių, pvz., kenčia asmenys, kurie turi, arba manoma, kad turi, emocinių ryšių su asmenimis, išpažįstančiais tam tikrą religiją ar turinčiais tam tikrų įsitikinimų, turinčiais negalią, esančiais tam tikro amžiaus arba tam tikros seksualinės orientacijos, nors nebūtinai su jais gyvena, nepaisant oficialaus teisinio jų ryšių statuso, pvz., santuokos ar tėvystės.

  Pagrindimas

  Į netiesioginės diskriminacijos apibrėžtį reikia įtraukti daugialypės diskriminacijos ir diskriminacijos dėl ryšių, t. y. tokio pobūdžio diskriminacijos, su kuria susiduria su nuo diskriminacijos kenčiančiais asmenimis susiję asmenys, sąvokas.

  Pakeitimas  27

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ba) daugialypė diskriminacija – tai diskriminacija, kai diskriminuojama dėl dviejų ar daugiau EB sutarties 12 ir 13 straipsniuose nurodytų priežasčių.

  Pagrindimas

  Į šios direktyvos apibrėžtis reikia įtraukti daugialypės diskriminacijos apibrėžtį.

  Pakeitimas 28

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  bb) diskriminacija dėl ryšių– tai diskriminacija, kai asmuo patiria neigiamų padarinių todėl, kad turi tiesioginių ryšių su asmenimis, išpažįstančiais tam tikrą religiją ar turinčiais tam tikrų įsitikinimų, turinčiais negalią, esančiais tam tikro amžiaus arba tam tikros seksualinės orientacijos. Nuo diskriminacijos dėl ryšių kenčia asmenys, kurie turi, arba manoma, kad turi, emocinių ryšių su asmenimis, išpažįstančiais tam tikrą religiją ar turinčiais tam tikrų įsitikinimų, turinčiais negalią, esančiais tam tikro amžiaus arba tam tikros seksualinės orientacijos, nors nebūtinai su jais gyvena, nepaisant oficialaus teisinio jų ryšių statuso, pvz., santuokos ar tėvystės.

  Pagrindimas

  Reikia apibrėžti diskriminaciją dėl ryšių.

  Pakeitimas  29

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Priekabiavimas laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija, jei dėl bet kurios iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių nepageidaujamu elgesiu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, menkinanti, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.

  3. Priekabiavimas laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija, jei dėl vienos ar daugiau iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių nepageidaujamu elgesiu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, menkinanti, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.

  Pagrindimas

  Siekiant nuoseklumo, „daugialypes“ priežastis reikia įtraukti ir aptariant priekabiavimą.

  Pakeitimas  30

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a. Priekabiavimas laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija, jei nepageidaujamu seksualiniu elgesiu (žodžiu ar ne žodžiu) siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti bauginamą, priešišką, menkinamą, žeminamą ar įžeidžiamą aplinką arba sukuriama tokia aplinka.

  Pagrindimas

  Reikia ir šioje direktyvoje paminėti seksualinį priekabiavimą, ypač diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos.

  Pakeitimas  31

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Nurodymas diskriminuoti asmenis dėl bet kurios iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.

  4. Nurodymas diskriminuoti asmenis dėl vienos ar daugiau iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.

  Pagrindimas

  Siekiant nuoseklumo, „daugialypes“ priežastis reikia įtraukti ir aptariant nurodymus diskriminuoti.

  Pakeitimas  32

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 5 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Atsisakymas pasirūpinti tinkamomis sąlygomis neįgaliems asmenims tam tikru atveju, kaip numatyta šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkte, laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.

  5. Atsisakymas pasirūpinti tinkamomis sąlygomis laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija, kaip ir šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu tam tikru atveju, prieš neįgalius asmenis arba su jais susijusius asmenis.

  Pagrindimas

  Siekiant nuoseklumo ir šiuo atveju reikia įtraukti diskriminaciją dėl ryšių.

  Pakeitimas  33

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 6 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6. Nepaisydamos šio straipsnio 2 dalies, valstybės narės gali numatyti, kad skirtingas požiūris dėl amžiaus nėra diskriminacija, jei pagal nacionalinę teisę jį pateisina teisėtas tikslas ir šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Ši direktyva neužkerta kelio nustatyti tam tikro amžiaus asmens galimybę naudotis socialinėmis lengvatomis, mokytis ir gauti tam tikrų prekių ar paslaugų.

  6. Nepaisydamos šio straipsnio 2 dalies, valstybės narės gali numatyti, kad skirtingas požiūris dėl amžiaus nėra diskriminacija, jei pagal nacionalinę teisę jį nešališkai ir pagrįstai pateisina teisėtas tikslas ir šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Ši direktyva neužkerta kelio nustatyti tam tikro amžiaus asmens galimybę naudotis socialinėmis lengvatomis, mokytis ir gauti tam tikrų prekių ar paslaugų.

  Pakeitimas  34

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 7 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  7. Nepaisydamos šio straipsnio 2 dalies, finansinių paslaugų teikimo srityje valstybės narės gali leisti proporcingą skirtingą požiūrį, kai teikiant minėtas paslaugas lytis ar negalia yra svarbiausias veiksnys atliekant rizikos vertinimą, pagrįstą svarbiais ir tiksliais aktuariniais ar statistiniais duomenimis.

  7. Nepaisydamos šio straipsnio 2 dalies, finansinių, bankų ar draudimo paslaugų teikimo srityje valstybės narės gali leisti proporcingą skirtingą požiūrį, tik jei yra įrodyta, kad teikiant minėtas paslaugas amžius ar negalia yra svarbiausias veiksnys atliekant rizikos vertinimą, pagrįstą svarbiais ir tiksliais aktuariniais ar statistiniais duomenimis.

   

  Atitinkamos valstybės narės praneša apie tai Komisijai ir užtikrina, kad būtų renkami, skelbiami ir reguliariai atnaujinami tikslūs ir svarbūs duomenys dėl amžiaus ir negalios naudojimo kaip svarbiausių veiksnių atliekant rizikos vertinimą.

   

  Iš valstybių narių reikalaujama, praėjus penkeriems metams nuo šios direktyvos perkėlimo, atlikti vertinimą, kurį rengiant būtų atsižvelgta į Komisijos ataskaitą, ir pateikti jo rezultatus Komisijai.

  Pagrindimas

  Prieigos prie finansinių, bankų bei draudimo paslaugų ir naudojimosi jomis srityje reikia vengti, kad tokiais veiksniais kaip amžius ar negalia nebūtų naudojamasi kaip nepateisinamo (nepalankaus) ir diskriminuojamo elgesio priežastimis.

  Pakeitimas  35

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 8 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  8. Ši direktyva nepažeidžia bendrųjų priemonių, numatytų nacionaliniuose teisės aktuose, kurie demokratinėse visuomenėse yra būtini visuomenės saugumui, viešajai tvarkai palaikyti ir kriminalinių nusikaltimų prevencijai, kitų asmenų sveikatos, teisių ir laisvių apsaugai.

  8. Ši direktyva nepažeidžia bendrųjų priemonių, numatytų nacionaliniuose teisės aktuose, kurie demokratinėse visuomenėse yra proporcingi ir būtini visuomenės saugumui, viešajai tvarkai palaikyti ir kriminalinių nusikaltimų prevencijai, kitų asmenų sveikatos, teisių ir laisvių apsaugai. Ji lygiai taip pat nepažeidžia nacionalinių teisės aktų, skatinančių vyrų ir moterų lygybę.

  Pakeitimas  36

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 8 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  8a. Šioje direktyvoje pripažįstama, kad teisė į privatumą yra priemonė kovoti su šiame straipsnyje aptariama diskriminacija.

  Pagrindimas

  Reikia pabrėžti, kad, kol visuomenė neatsisakys stereotipų ir neįveiks kitoniškumo baimės, teisė į privatumą labai svarbi pati savaime ir kaip priemonė kovoti su diskriminacija.

  Pakeitimas  37

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 1 dalies d punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d) galimybei gauti visuomenei prieinamų prekių bei kitų paslaugų ir tiekti prekes bei teikti paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu.

  d) galimybei gauti visuomenei prieinamų prekių bei kitų paslaugų ir tiekti prekes bei teikti paslaugas, kaip antai aprūpinimas būstu ar transportas, kai už atitinkamą sritį atsakinga Bendrija.

  Pagrindimas

  Siekiant pateikti pavyzdžių, o ne baigtinį sąrašą, reikia paminėti aprūpinimą būstu ir transportą.

  Pakeitimas     38

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d dalis taikomas atskiriems asmenims tik tuo atveju, jei jie vykdo profesinę ar komercinę veiklą.

  Taikant d punktą užtikrinama atskirų asmenų asmeninio gyvenimo pagarba.

  Pakeitimas  39

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  da) narystei ir veiklai asociacijose ir šių asociacijų teikiamoms paslaugoms.

  Pagrindimas

  Į taikymo sritį reikia įtraukti asociacijas.

  Pakeitimas  40

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Ši direktyva nepažeidžia nacionalinių su šeimine ar šeimos padėtimi susijusių įstatymų ir reprodukcijos teisių.

  2. Nepažeidžiant valstybių narių kompetencijos su šeimine ar šeimos padėtimi susijusių klausimų, ypač reprodukcijos teisių, srityse, ši direktyva taikoma faktinei ir civilinei partnerytei, jei jos pripažįstamos nacionalinėje teisėje, ir su tuo susijusioms socialinėms lengvatoms.

  Pagrindimas

  Šią nuorodą į direktyvą reikia įtraukti siekiant atsižvelgti į Teisingumo Teismo praktiką.

  Pakeitimas  41

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių atsakomybės už mokymo turinį, veiklą ir švietimo sistemų organizavimą, įskaitant specialiųjų poreikių švietimo paslaugų teikimą. Valstybės narės gali numatyti skirtingą požiūrį į galimybę patekti į mokymo įstaigas dėl religijos ar tikėjimo.

  3. Nepažeidžiant valstybių narių kompetencijos švietimo, lavinimo bei rengimo klausimų srityse ir jų atsakomybės už mokymo turinį, veiklą ir švietimo sistemų organizavimą, šia direktyva siekiama užtikrinti įtraukties ir integravimo procesus ir specialiųjų poreikių švietimo paslaugų teikimą neįgaliems asmenims. Valstybės narės gali numatyti skirtingą požiūrį į galimybę patekti į mokymo įstaigas dėl religijos ar tikėjimo, jeigu šis skirtingas požiūris nėra diskriminacija dėl kitos ar kitų priežasčių, jei jis būtinas ir proporcingas ir dėl jo nepažeidžiama teisė mokytis.

  Pagrindimas

  Svarbu, kad direktyvos taikymo srityje siekiant išvengti diskriminacijos būtų deramai atsižvelgiama į švietimą, lavinimą ir rengimą.

  Pakeitimas     42

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 5 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Šioje direktyvoje neaptariamas skirtingas požiūris dėl pilietybės ir ji nepažeidžia trečiųjų šalių piliečių ir asmenų, neturinčių pilietybės, atvykimui į valstybių narių teritoriją ir apsigyvenimui jose taikomų nuostatų ir sąlygų nei kitų su tokių trečiųjų šalių piliečių ir asmenų, neturinčių pilietybės, teisiniu statusu susijusių sąlygų taikymo.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Jau esama teisės aktų šiuo klausimu.

  Pakeitimas  43

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Vienodas požiūris į neįgalius asmenis

  Vienodas požiūris ir negalia

  1. Siekiant užtikrinti, kad neįgalių asmenų atžvilgiu būtų laikomasi vienodo požiūrio principo:

  1. Siekiant užtikrinti, kad neįgalių asmenų ir su jais susijusių arba juos prižiūrinčių asmenų atžvilgiu būtų laikomasi vienodo požiūrio principo:

  Pagrindimas

  Reikia atsižvelgti į vienodą požiūrį ir į neįgalius, ir į juos prižiūrinčius asmenis.

  Pakeitimas  44

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Siekiant užtikrinti, kad neįgalių asmenų atžvilgiu būtų laikomasi vienodo požiūrio principo:

  1. Siekiant užtikrinti, kad neįgalių asmenų (jų negalia apibrėžta Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje), įskaitant asmenis, sergančius lėtinėmis ligomis, atžvilgiu būtų laikomasi vienodo požiūrio principo:

  Pakeitimas  45

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Valstybės narės atsižvelgia į skirtingų neįgalių asmenų grupių interesus ir poreikius, t. y. į negalios pobūdį, lytį, amžių, rasę ar etninę kilmę, religiją ar asmeninius įsitikinimus, seksualinę orientaciją ir kitus diskriminaciją lemiančius veiksnius.

  Pagrindimas

  Aptariant vienodą požiūrį į neįgalius asmenis, reikia atsižvelgti į visus veiksnius – ir horizontaliuosius, ir kitus – kurie gali lemti diskriminaciją.

  Pakeitimas  46

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a straipsnis

   

  Amžius ir galimybė patekti į pastatus bei naudotis paslaugomis

   

  Valstybės narės reikiamomis priemonėmis, t. y. panaikindamos fizines kliūtis, užtikrina veiksmingą ir nediskriminacinę nepilnamečių ir pagyvenusių asmenų bei asmenų, kurie jais rūpinasi, galimybę naudotis viešaisiais pastatais ir viešojo transporto priemonėmis.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu atkreipiamas dėmesys į reikalavimą imtis reikiamų priemonių siekiant įveikti su amžiumi susijusią diskriminaciją, nuo kurios kenčia vaikai ir seneliai.

  Pakeitimas  47

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Siekiant praktiškai užtikrinti visapusišką lygybę, pagal vienodo požiūrio principą nė vienai valstybei narei nedraudžiama toliau taikyti konkrečias priemones, skirtas su religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ar seksualine orientacija susijusiems nuostoliams užkirsti kelią arba jiems kompensuoti, arba imtis šių priemonių.

  Siekiant praktiškai užtikrinti visapusišką lygybę, pagal vienodo požiūrio principą nė vienai valstybei narei nedraudžiama toliau taikyti konkrečias priemones, skirtas su religija ar įsitikinimais, negalia, amžiumi, seksualine orientacija arba lytimi susijusiems nuostoliams užkirsti kelią arba jiems kompensuoti, arba imtis šių priemonių.

  Pakeitimas  48

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a. Valstybės narės priima priemones, kuriomis, atsižvelgiant į lyčių aspektą, siekiama skatinti vienodą požiūrį į asmenis, išpažįstančius tam tikrą religiją ar turinčius tam tikrų įsitikinimų, turinčius negalią, esančius tam tikro amžiaus arba tam tikros seksualinės orientacijos, ir lygias jų galimybes.

  Pagrindimas

  Reikia sustiprinti vadinamąją teigiamą diskriminaciją aktyviai propaguojant vienodą požiūrį.

  Pakeitimas  49

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1b. Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių galimybės taikyti lengvatines priemones ar vadinamąją teigiamą diskriminaciją, siekiant patenkinti specialiuosius poreikius asmenų ar asmenų grupių, kuriems dėl jiems būdingų savybių reikia struktūrų, paslaugų ar pagalbos, kurių kitiems asmenims nereikia.

  Pagrindimas

  Reikia sustiprinti vadinamąją teigiamą diskriminaciją aktyviai propaguojant vienodą požiūrį ir prie specialiųjų žmonių poreikių pritaikytas priemones.

  Pakeitimas     50

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1b. Valstybės narės užtikrina, kad, jei įrodoma, jog esama daugialypės diskriminacijos priežasčių, skundas galėtų būti atmetamas tik remiantis tokiu pagrindimu ar kitokiu argumentu, kuris būtų taikomas visoms skunde nurodytoms priežastims. Tačiau jei įrodoma, kad yra tik viena priežastis, skundas gali būti atmestas remiantis tik su ta priežastimi susijusiu pagrindimu ar kitokiu argumentu.

  Pagrindimas

  Reikia, kad valstybėse narėse būtų užtikrinta daugialypės diskriminacijos aukoms pritaikyta teisių gynimo galimybė.

  Pakeitimas  51

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  8 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Valstybės narės taiko tokias nacionalinių teismų sistemų priemones, kurios yra būtinos užtikrinti, kad tais atvejais, kai asmenys, kurie mano, kad nukentėjo, nes jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio principas, teismui ar kitai kompetentingai institucijai nurodo faktines aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, pats atsakovas turi įrodyti, kad diskriminacijos draudimas nebuvo pažeistas.

  1. Valstybės narės taiko tokias nacionalinių teismų sistemų priemones, kurios yra būtinos užtikrinti, kad tais atvejais, kai asmenys, kurie mano, kad nukentėjo, nes jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio principas, teismui ar kitai kompetentingai institucijai nurodo faktines aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, pats atsakovas turi įrodyti, kad nebuvo pažeistas tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos, daugialypės diskriminacijos ar diskriminacijos dėl ryšių draudimas nebuvo pažeistas.

  Pagrindimas

  Pakeitimu siekiama į diskriminacijos draudimą įtraukti ir daugialypę diskriminaciją bei diskriminaciją dėl ryšių.

  Pakeitimas  52

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  8 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Šio straipsnio 1 dalis netrukdo valstybėms narėms nustatyti ieškovams palankesnes įrodymų taisykles.

  2. Šio straipsnio 1 dalis netrukdo valstybėms narėms nustatyti ieškovams palankesnes taisykles.

  Pagrindimas

  Reikia nustatyti, kad valstybės narės galėtų nustatyti vykstant teisių gynimo procesui ieškovams palankesnes taisykles.

  Pakeitimas  53

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  8 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų teritorijoje suinteresuotiems asmenims atitinkamomis priemonėmis būtų pranešta apie pagal šią direktyvą priimtas nuostatas ir jau galiojančias susijusias nuostatas.

  Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad visomis atitinkamomis, adekvačiomis ir prieinamomis priemonėmis, rengiant informavimo ir spaudos kampanijas, kuriomis taip pat būtų siekiama kovoti su stereotipais, plačioji visuomenė ir suinteresuotosios šalys visoje Europos teritorijoje būtų supažindintos su šios direktyvos nuostatomis ir šioje srityje jau galiojančiomis nuostatomis.

  Pagrindimas

  Norint, kad vienodo požiūrio principas būtų žinomas, kad jo būtų laikomasi ir kad jis būtų veiksmingai taikomas, reikia rengti įvairias informavimo kampanijas, pasitelkus atitinkamas priemones, kaip antai ženklų kalba ar specialios interneto svetainės silpnaregiams.

  Pakeitimas  54

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  11 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Siekdamos skatinti laikytis vienodo požiūrio principo, valstybės narės inicijuoja dialogą su suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios pagal nacionalinę teisę ir praktiką yra teisėtai suinteresuotos, kad būtų prisidėta prie kovos su diskriminacija, susijusia su šioje direktyvoje numatytomis priežastimis ir sritimis.

  Siekdamos skatinti laikytis vienodo požiūrio principo, valstybės narės inicijuoja dialogą su suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios pagal nacionalinę teisę ir praktiką yra suinteresuotos, kad būtų prisidėta prie kovos su diskriminacija, susijusia su šioje direktyvoje numatytomis priežastimis ir sritimis.

  Pagrindimas

  Valstybės narės turi remti dialogą, kuris turi apimti visas suinteresuotąsias šalis, dalyvaujančias propaguojant vienodą požiūrį ir lygias galimybes.

  Pakeitimas  55

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Valstybės narės paskiria instituciją arba institucijas, skatinančias vienodo požiūrio į visus asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principo taikymą. Šios institucijos gali priklausyti agentūroms, kurios nacionaliniu lygmeniu įpareigotos ginti asmens teises arba jas apsaugoti, įskaitant teises pagal kitus Bendrijos teisės aktus ir direktyvas 2000/43/EB bei 2004/113/EB.

  1. Valstybės narės paskiria nepriklausomą instituciją arba institucijas, skatinančias vienodo požiūrio į visus asmenis, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba lyties, principo taikymą. Šios institucijos gali priklausyti agentūroms, kurios nacionaliniu lygmeniu įpareigotos ginti asmens teises arba jas apsaugoti, įskaitant teises pagal kitus Bendrijos teisės aktus ir direktyvas 2000/43/EB bei 2004/113/EB.

   

  Jei šiuo tikslu bus įsteigta keletas nepriklausomų įstaigų, suskirstytų remiantis diskriminavimo priežastimis, asmuo, laikantis save daugialypės diskriminacijos auka, turėtų galimybę pasirinkti, į kurią įstaigą kreiptis ir kuriai įstaigai suteikti įgaliojimus ginti jį teismo ir administracinėse bylose; šios įstaigos pareiga – išnagrinėti visą jai nurodytą diskriminavimo situaciją.

  Pagrindimas

  Siekiant veiksmingai nagrinėti daugialypės diskriminacijos atvejus, reikia pritaikyti lygybės gynimo įstaigų sistemą ir sąrangą.

  Pakeitimas  56

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  – vykdyti informavimo kampanijas ir mokymo veiklą;

  Pagrindimas

  Reikia išplėsti lygybės gynimo įstaigų kompetencijos sritį įtraukiant į ją ir mokymo bei informavimo užduotis.

  Pakeitimas  57

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  13 straipsnio b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) būtų arba galėtų būti paskelbtos negaliojančiomis arba būtų iš dalies pakeistos visos sutartinės nuostatos, įmonių vidaus taisyklės ir pelno siekiančių arba pelno nesiekiančių asociacijų veiklą reglamentuojančios taisyklės, kurios prieštarauja vienodo požiūrio principui.

  b) būtų arba galėtų būti paskelbtos negaliojančiomis arba būtų iš dalies pakeistos visos sutartinės nuostatos, viešųjų įstaigų ir įmonių vidaus taisyklės ir pelno siekiančių arba pelno nesiekiančių asociacijų veiklą reglamentuojančios taisyklės, kurios prieštarauja vienodo požiūrio principui.

  Pagrindimas

  Priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti vienodo požiūrio principo laikymąsi, turi būti taikomos ir viešosioms įstaigoms.

  Pakeitimas  58

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  14 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės nustato sankcijų, taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų jų taikymui užtikrinti. Sankcijomis gali būti kompensacijos, kurios negalima apriboti iš anksto nustačius didžiausią ribą, sumokėjimas ir jos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

  Valstybės narės nustato sankcijų, taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų jų taikymui užtikrinti. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios ir jas taikant diskriminacija turi būti sustabdoma, o jos padariniai – panaikinami; tai gali būti kompensacijos, kurios negalima apriboti iš anksto nustačius didžiausią ribą, sumokėjimas.

  Pagrindimas

  Siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingai laikomasi vienodo požiūrio principo, būtina pateikti tinkamą taikomų sankcijų apibrėžtį.

  Pakeitimas  59

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  16a. Iki … Komisija parengia pasiūlymą, kuriuo siekiama koordinuoti šią direktyvą su lygių galimybių ir nediskriminavimo srityse galiojančiomis direktyvomis, ir inicijuoja jo priėmimo procedūrą.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Vienodas požiūris į asmenis, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos

  Nuorodos

  COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

  Atsakingas komitetas

  LIBE

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  FEMM

  2.9.2008

   

   

   

  Nuomonės referentas

         Paskyrimo data

  Donata Gottardi

  9.10.2008

   

   

  Priėmimo data

  10.2.2009

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  15

  11

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Gabriela Creţu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Vienodas požiūris į asmenis, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos

  Nuorodos

  COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

  Konsultacijos su EP data

  23.7.2008

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  LIBE

  2.9.2008

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  EMPL

  2.9.2008

  ENVI

  2.9.2008

  IMCO

  2.9.2008

  CULT

  2.9.2008

   

  JURI

  23.9.2008

  FEMM

  2.9.2008

   

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  IMCO

  10.9.2008

   

   

   

  Susijęs (-ę) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  EMPL

  23.10.2008

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Kathalijne Maria Buitenweg

  15.9.2008

   

   

  Svarstymas komitete

  13.11.2008

  21.1.2009

  17.2.2009

  16.3.2009

  Priėmimo data

  16.3.2009

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  34

  7

  4

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

  Iles Braghetto, Jan Cremers, Raül Romeva i Rueda

  Pateikimo data

  20.3.2009