Procedură : 2008/0140(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0149/2009

Texte depuse :

A6-0149/2009

Dezbateri :

PV 01/04/2009 - 14
CRE 01/04/2009 - 14

Voturi :

PV 02/04/2009 - 9.16
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0211

RAPORT     *
PDF 507kWORD 1208k
20.3.2009
PE 418.014v03-00 A6-0149/2009

referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Kathalijne Maria Buitenweg

Raportor pentru aviz (*):

Elizabeth Lynne, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 47 din Regulamentul de procedură

EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL ComisiEI pentru ocuparea forȚei de muncă Și afaceri sociale
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică Și siguranȚă alimentară
 AVIZ AL ComisiEI pentru cultură Și educaȚie
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice
 AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii Și egalitatea de gen
 PROCEDURĂ

EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia a prezentat prezenta propunere de directivă privind egalitatea de tratament în iulie 2008. Propunerea a fost mult așteptată, întrucât Comisia a promis încă din 2004 că va elabora o „directivă largă”. Raportorul și-a exprimat mulțumirea față de propunerea Comisiei, care are drept obiectiv aplicarea, în afara pieței forței de muncă, a principiului tratamentului egal al persoanelor, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Articolul 13 din Tratatul CE, încorporat în Tratatul de la Amsterdam din 1997, interzice discriminarea pe motive de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Articolul 13 constituie, în prezent, temeiul juridic pentru două directive. Prima dintre acestea este directiva privind egalitatea rasială (Directiva 2000/43/CE) care interzice discriminarea bazată pe origine rasială sau etnică, atât în interiorul, cât și în afara pieței forței de muncă. Cea de-a doua, Directiva 2000/78, interzice discriminarea pe piața forței de muncă pe motive de apartenență religioasă sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Datorită diferenței în ceea ce privește domeniul de aplicare al celor două directive, s-a creat o ierarhie a motivelor care stau la baza discriminării. Prezenta propunere încearcă să plaseze protecția împotriva discriminării, indiferent de motive, pe picior de egalitate. Raportorul speră că Comisia va prezenta în 2010 propuneri care să aducă la același nivel protecția împotriva discriminării pe bază de sex, eliminând, astfel, această ierarhie.

Comisia a dorit să facă legătura între această propunere de directivă și directiva existentă privind egalitatea rasială. Mulți dintre termeni sunt identici, precum discriminarea directă și discriminarea indirectă, iar procedurile instituite sunt, de asemenea, echivalente. În consecință, raportorul consideră că acestea nu ne vor lua prea mult timp.

Există, cu toate acestea, și diferențe între propunerea Comisiei și directiva privind egalitatea rasială. Aceste diferențe pot fi justificate, întrucât motivele care stau la baza discriminării variază, iar nu orice tratament diferit este socotit a fi discriminare. Cu toate acestea, este necesar să se ofere o justificare clară pentru această diferență.

Propunerea constituie un cadru de standarde minime care oferă protecție împotriva discriminării. Statele membre pot oferi întotdeauna un nivel mai ridicat de protecție, însă nu pot folosi noua directivă drept justificare pentru a reduce actualul nivel de protecție. Directiva conferă victimelor dreptul la despăgubiri și clarifică faptul că statele membre au dorința și obligația de a combate discriminarea.

Raportorul dorește să sublinieze importanța combaterii tuturor formelor de discriminare. Discriminarea constituie încă, din păcate, o problemă în Europa, la fel ca în orice alt loc. Un sondaj special Eurobarometru realizat în 2008 a arătat că 15% dintre europeni au pretins că au fost supuși discriminării în anul precedent. Acest lucru trebuie schimbat. Trebuie să devină posibil ca doi bărbați să rezerve o cameră de hotel, ca persoanele cu handicap să meargă la cumpărături și ca oamenii în vârstă să beneficieze de asigurare.

Un mare număr de state membre au deja legislație care asigură, mai mult sau mai puțin, protecție împotriva discriminării, în afara pieței forței de muncă, pe bază de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.1 Este important să se adopte reglementări europene coerente în acest domeniu, pentru a exprima în mod clar faptul că Europa, în ansamblul său, nu permite discriminarea. Dreptul de a nu fi discriminat reprezintă un drept fundamental și ar trebui să fie aplicabil tuturor persoanelor din Uniune.

Motive de discriminare

Directiva 2000/78/CE nu conține nicio definiție a conceptelor de religie sau convingere, handicap, vârstă sau orientare sexuală, deși Curtea Europeană de Justiție s-a pronunțat o dată cu privire la înțelesul conceptului de „handicap”. Curtea a statuat următoarele: „conceptul de „handicap” trebuie înțeles ca fiind o limitare care se datorează, în special, incapacităților fizice, mintale sau psihologice și care împiedică participarea persoanei în cauză la viața profesională.”2 Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap definește conceptul de „handicap” în felul următor: „persoanele cu handicap includ acele persoane care suferă de incapacități fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale, care, ca urmare a interacțiunii cu diferite piedici, pot împiedica participarea deplină și eficientă a acestora în societate în condiții egale celorlalți”. Raportorul a dorit să asigure o legătură cu această definiție într-un nou considerent.

Supoziții și asocieri

În cauza Coleman (C-303/06), Curtea de Justiție a statuat că nu doar persoanele cu handicap, ci și membrii de familie ai acestora beneficiază de protecție prin dispoziția privind interzicerea discriminării prevăzută de Directiva 2000/78/CE. Raportorul consideră o idee bună ca, din motive de certitudine juridică, acest lucru să fie menționat în mod explicit în prezenta directivă.

Nu este întotdeauna posibil ca religia sau convingerea, handicapul, vârsta sau orientarea sexuală a unei persoane să fie stabilite la prima vedere și, cu toate acestea, se fac tot felul de supoziții pe baza aspectului exterior sau al numelui, lucru care poate duce la apariția discriminării. De exemplu, unii băieți sunt hărțuiți la școală, deoarece se crede că ar fi homosexuali, în condițiile în care s-ar putea ca acest lucru să nu fie adevărat. Raportorul consideră că acest lucru este la fel de grav și, în consecință, propune ca directiva să includă o dispoziție explicită, în sensul că discriminarea bazată pe supoziții trebuie să intre, de asemenea, sub incidența prezentei legislații.

Excepția legată de vârstă

Propunerea Comisiei prevede o excepție generală de la discriminarea pe bază de vârstă. Faptul că prezenta directivă nu exclude posibilitatea de a stabili o anumită vârstă pentru accesul la beneficii sociale, educație și anumite bunuri sau servicii nu aduce nicio atingere asupra faptului că un astfel de tratament diferențiat trebuie justificat de un obiectiv legitim, mijloacele de realizare a obiectivului respectiv fiind corespunzătoare și necesare. Raportorul dorește ca acest lucru să fie clar în directivă.

Servicii financiare

În temeiul propunerii, diferențele de tratament bazate pe vârstă sau handicap pot fi permise în ceea ce privește serviciile financiare în cazul cărora recurgerea la vârstă sau la handicap constituie un factor important în vederea evaluării riscului, pe baza unor date actuariale sau statistice relevante și corespunzătoare. Directiva 2004/113/CE conține o dispoziție similară, însă include cerința ca aceste date să fie publicate. Raportorul propune, prin urmare, ca și această cerință să fie aliniată cu dispozițiile prezentei directive.

Starea civilă

Adoptarea de legi privind căsătoria nu intră în sfera de competență a Uniunii Europene. Fiecare stat membru poate legifera în mod individual cu privire la condițiile pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a putea încheia o căsătorie. Cu toate acestea, propunerea Comisiei permite, de asemenea, discriminarea în ceea ce privește drepturile de reproducere, cum ar fi sterilizarea. Raportorul consideră acest lucru ca fiind de neacceptat și, în consecință, a modificat textul, limitând excepțiile.

Educația

Școlile care au la bază un anumit set de valori pot refuza înscrierea elevilor în cazul în care aceștia nu sunt dispuși să respecte ansamblul normelor școlii. Acest lucru nu trebuie să dea naștere la discriminare din orice alt motiv decât religie sau convingeri. Există deja un articol care produce un efect echivalent în directiva privind egalitatea de tratament pe piața forței de muncă (2000/78 CE).

Handicapul

În vederea garantării egalității de tratament a persoanelor cu handicap, nu este suficient ca discriminarea să fie interzisă. Este necesară, de asemenea, o acțiune pozitivă prin luarea de măsuri în mod anticipat și prin asigurarea adaptărilor corespunzătoare. De exemplu, clădirile instituțiilor publice ar trebui să fie accesibile persoanelor în scaune cu rotile.

Raportorul sugerează că ar trebui să existe doar două tipuri de excepții de la principiul privind accesul eficient și nediscriminatoriu. Prima excepție există atunci când acest lucru ar fi nerezonabil de complicat. Instanțele ar trebui să decidă când acest lucru apare într-un caz separat. În momentul luării unor asemenea decizii, este important să se examineze toate circumstanțele cazului, inclusiv dimensiunea organizației, costurile și posibilele avantaje oferite de asigurarea unui acces mai bun al persoanelor cu handicap. În țările în care acest lucru constituie deja o practică standard, se pare că aceste costuri reprezintă rareori un factor. Al doilea tip de excepții există atunci când luarea unei măsuri ar necesita o modificare fundamentală a serviciului oferit. Acest lucru este valabil în cazul în care serviciul în cauză ar deveni, în realitate, un serviciu complet diferit.

Dreptul la despăgubire

Articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2004/113/CE solicită statelor membre adoptarea măsurilor considerate necesare pentru a asigura ca prejudiciul suferit ca urmare a unei discriminări să fie realmente și efectiv reparat sau despăgubit. Raportorul sugerează că această dispoziție ar trebui inclusă, de asemenea, în prezenta directivă, astfel încât cetățenii care depun plângeri să beneficieze de o despăgubire efectivă.

Un organism independent

Comisia propune necesitatea ca statele membre să dispună de un organism sau de organisme la nivel național care să promoveze egalitatea de tratament al cetățenilor. Considerentul (28) face trimitere la principiile de la Paris ale Organizației Națiunilor Unite privind statutul și funcționarea instituțiilor naționale de promovare și de protecție a drepturilor omului. Raportorul propune ca principiile aferente ale independenței și resurselor corespunzătoare să fie menționate, în mod explicit, în directivă.


AVIZ AL ComisiEI pentru ocuparea forȚei de muncă Și afaceri sociale (22.1.2009)

destinat Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Raportoare (*): Liz Lynne

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 47 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În luna mai 2008, Parlamentul European a adoptat un raport cu privire la evoluțiile înregistrate în materie de șanse egale și nediscriminare în UE (transpunerea Directivei 2000743/CE și a Directivei 2000/78/CE). În cadrul acestui raport, Parlamentul reamintea Comisiei de angajamentul acesteia de a formula o directivă globală antidiscriminare care să interzică discriminarea în afara locului de muncă, pe motiv de handicap, vârstă, religie sau credință și orientare sexuală, pentru a se completa pachetul legislativ antidiscriminare în baza articolului 13 din Tratatul CE, după cum este prevăzut în programul de lucru pe 2008. Chestiunile relative la rasă și gen au fost deja acoperite de către directivele dedicate acestora, iar noi urmărim să armoniză prezenta directivă cu directivele respective.

O mare parte din problemele abordate de Comisia Europeană se situează în aria de competență a Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale iar unele sunt de competența comună a Comisiei pentru libertăți civile și a Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale.

Zonele specifice care țin de competența exclusivă a Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale sunt protecția socială, inclusiv securitatea socială, asistența medicală, precum și avantajele sociale.

Competența comună acoperă refuzul unei amenajări adecvate pentru persoanele cu handicap, accesul și furnizarea de bunuri și servicii care sunt disponibile tuturor, inclusiv locuințe, discriminarea în furnizarea de servicii financiare pe motiv de vârstă și handicap, diferențe de tratament pe motiv de vârstă, precum și tratamentul egal al persoanelor cu handicap și dialogul cu părțile interesate importante.

Propunerea de directivă se bazează pe Directivele 2000/43/CE, 2000/78/CE și 2004/113/CE, ceea ce înseamnă că prezenta directivă corespunde obiectivelor orizontale ale Uniunii Europene, mai ales cu Strategia de la Lisabona pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și cu obiectivele procesului de protecție socială și de integrare socială a UE. Propunerea folosește concepte familiare,utilizate în directivele existente.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Prezenta directivă reprezintă o modalitate prin care Comunitatea Europeană își respectă obligațiile în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și ar trebui interpretată în această lumină.

Justificare

Considerentul clarifică legătura dintre obligațiile asumate de Uniune în cadrul Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și această propunere de directivă.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Potrivit articolului 5 al declarației politice adoptate la încheierea Conferinței mondiale a Națiunilor Unite privind îmbătrânirea, ce a avut loc la Madrid în 2002, s-a convenit să fie reafirmat angajamentul de a fi depuse toate eforturile în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare, inclusiv discriminarea pe bază de vârstă; de a fi recunoscut faptul că persoanele care îmbătrânesc au dreptul la o viață împlinită, sănătoasă, sigură și la o participare activă la viața economică, socială, culturală și politică a societăților în care trăiesc; de a recunoaște în măsură tot mai mare demnitatea persoanelor în vârstă; și de a elimina toate formele de neglijență, abuz și violență.

Justificare

Considerentul reiterează declarația Națiunilor Unite privind combaterea tuturor formelor de discriminare, inclusiv discriminarea pe bază de vârstă.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Anul european al persoanelor cu handicap, 2003, Anul european al oportunităților egale pentru toți, 2007 și Anul european al dialogului intercultural, 2008, au scos în evidență persistența discriminării, dar și beneficiile diversității.

(4) Anul european al persoanelor cu handicap, 2003, Anul european al oportunităților egale pentru toți, 2007 și Anul european al dialogului intercultural, 2008, au scos în evidență persistența discriminării, inclusiv a discriminării multiple, dar și beneficiile diversității.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Prin urmare, legislația ar trebui să interzică discriminarea pe bază de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală într-o gamă de domenii din afara pieței forței de muncă, inclusiv protecția socială, educația și accesul la bunuri și servicii, precum și furnizarea acestora, inclusiv asigurarea unei locuințe. Ea ar trebui să stabilească măsuri de asigurare a accesului egal al persoanelor cu handicap la domeniile respective.

(9) Prin urmare, legislația ar trebui să interzică discriminarea pe bază de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, sau mai multe dintre aceste motive la un loc, într-o gamă de domenii din afara pieței forței de muncă, inclusiv protecția socială, educația și accesul la bunuri și servicii, precum și furnizarea acestora, inclusiv asigurarea unei locuințe. Ea ar trebui să stabilească măsuri de asigurare a accesului egal al persoanelor cu handicap la domeniile respective.

Justificare

Considerentul vine în continuarea ultimului amendament propus privind discriminarea multiplă.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Persoanele cu handicap sunt acele persoane care au incapacități fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung, incapacități care, în interacțiune cu bariere atitudinale sau care țin de mediul în care aceste persoane se află, pot împiedica participarea lor deplină și efectivă la viața socială în condiții de egalitate cu ceilalți.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b) Accesul efectiv, nediscriminatoriu poate fi asigurat prin intermediul mai multor mijloace, inclusiv prin „proiectarea pentru toată lumea” și prin facilitarea utilizării dispozitivelor de asistare de către persoanele cu handicap, inclusiv ajutoarele pentru mobilitate și acces, de tipul câini ghid și câini pentru asistență.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 9c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9c) Persoanele cu handicap sunt frecvent supuse discriminării prin transportul public inaccesibil sau prin modul în care sunt construite clădirile,precum și prin comunicații și informații inaccesibile. Statele membre trebuie să adopte măsuri care să asigure accesibilitatea în aceste zone pentru a putea pune în aplicare principiul tratamentului egal.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 9d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9d) Accesul efectiv, nediscriminatoriu presupune identificarea și eliminarea obstacolelor și barierelor atitudinale sau de mediu, precum și prevenirea noilor obstacole și bariere care îngreunează accesul persoanelor cu handicap la bunuri, servicii și facilități disponibile pentru toată lumea, indiferent de natura obstacolului, a barierei sau a handicapului; Conform dispozițiilor acestei directive și indiferent de măsurile alese pentru îndepărtarea obstacolelor sau a barierelor, accesul persoanelor cu handicap trebuie oferit în aceiași termeni și condiții ca și în cazul persoanelor fără handicap. Dacă nu se poate asigura accesul în aceiași termeni și condiții și în conformitate cu dispozițiile acestei directive trebuie oferită o alternativă viabilă pentru a asigura accesul.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Se înțelege că discriminarea include discriminarea directă și indirectă, hărțuirea, instigarea la discriminare și refuzul amenajării corespunzătoare.

(12) Se înțelege că discriminarea include discriminarea directă și indirectă, discriminarea multiplă, hărțuirea, instigarea la discriminare și refuzul amenajării corespunzătoare.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Discriminarea poate apărea când o persoană are o anumită religie sau credință, o dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, sau o combinație a acestora sau pentru că se consideră că acea persoană are o, sau are legătură sau se presupune că are legătură cu o persoană care are o anumită religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) În aplicarea principiului tratamentului egal, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, Comunitatea, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Tratatul CE, are drept obiectiv să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei, în special din cauza faptului că femeile sunt adesea victimele discriminării multiple.

(13) Deoarece discriminarea poate avea la bază mai multe motive, în aplicarea principiului tratamentului egal Comunitatea, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și articolul 13 din Tratatul CE, are drept obiectiv să elimine inegalitățile privind sexul, rasa sau originea etnică, handicapul, orientarea sexuală, religia, convingerile sau vârsta, sau mai multe dintre acestea la un loc și să promoveze egalitatea, indiferent ce caracteristici care țin de sex, rasă sau origine etnică, handicap, orientare sexuală, religie, convingeri sau vârstă se pot regăsi într-o persoană. La punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei directive, statele membre ar trebui să ia în considerare problema discriminării multiple.

Justificare

Amendamentul extinde sfera actualului considerent 13, care se referă la discriminarea multiplă ale cărei victime îi sunt femeile, pentru ca aceasta să cuprindă toate motivele menționate la articolul 13.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) În dispozițiile referitoare la asigurări, la serviciile bancare și la alte servicii financiare se utilizează factori actuariali și de risc referitori la handicap și la vârstă. Aceștia nu trebuie priviți ca discriminare în cazul în care se demonstrează că este vorba despre factori cheie în evaluarea riscului.

(15) În dispozițiile referitoare la asigurări, la serviciile bancare și la alte servicii financiare se utilizează factori actuariali și de risc referitori la handicap și la vârstă. Aceștia ar trebui să reflecte schimbările în bine în ceea ce privește speranța de viață și îmbătrânirea activă, precum și mobilitatea tot mai mare și accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, și să nu aibă rolul unei discriminări generalizate având ca bază aceste motive. Evaluarea riscului de către cel care furnizează serviciul trebuie să justifice în mod concludent descoperirea unor riscuri semnificativ mai mari, prin utilizarea unor date statistice și actuariale recente, exacte, actualizate în mod periodic și publicate.

Justificare

Amendamentul este menit să restricționeze posibilitatea existenței unei discriminări în cazul accesului la servicii financiare, prin garantarea faptului că toate datele utilizate în acest proces decizional sunt transparente, actualizate și au autoritate și prin impunerea unor standarde de obiectivitate furnizorilor de servicii în ceea ce privește demonstrarea acestui lucru.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Uniunea Europeană a recunoscut explicit în Declarația nr. 11 privind statutul bisericilor și organizațiilor neconfesionale, anexată la Actul final al Tratatului de la Amsterdam, că respectă și nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului național, bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase în statele membre și că respectă, de asemenea, statutul organizațiilor filosofice și neconfesionale; Măsurile care permit persoanelor cu handicap să aibă acces eficient și nediscriminator la domeniile la care se referă prezenta directivă joacă un rol important în asigurarea în practică a deplinei egalități. Mai mult, în unele cazuri, pentru a asigura un astfel de acces pot fi necesare măsuri individuale de amenajare corespunzătoare. În nici un caz nu se vor adopta măsuri care ar impune o sarcină disproporționată. În evaluarea caracterului disproporționat al măsurilor, ar trebui să se țină cont de mai mulți factori, inclusiv dimensiunea, resursele și natura organizației. Principiul amenajării corespunzătoare și cel al sarcinii disproporționate sunt stabilite în Directiva 2000/78/CE și în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.

(19) Uniunea Europeană a recunoscut explicit în Declarația nr. 11 privind statutul bisericilor și organizațiilor neconfesionale, anexată la Actul final al Tratatului de la Amsterdam, că respectă și nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului național, bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase în statele membre și că respectă, de asemenea, statutul organizațiilor filosofice și neconfesionale; Măsurile care permit persoanelor cu handicap să aibă acces eficient și nediscriminator la domeniile la care se referă prezenta directivă joacă un rol important în asigurarea în practică a deplinei egalități. Mai mult, în unele cazuri, pentru a asigura un astfel de acces pot fi necesare măsuri individuale de amenajare corespunzătoare. În nici un caz nu se vor adopta măsuri care ar impune o sarcină disproporționată. În evaluarea caracterului disproporționat al măsurilor, ar trebui să se țină cont dacă măsura discutată nu este fezabilă sau sigură și nu poate fi făcută fezabilă și sigură printr-o modificare rezonabilă a normelor, politicilor și practicilor sau prin îndepărtarea obstacolelor care țin de arhitectură, comunicații sau transport sau prin oferirea de ajutoare sau servicii auxiliare . Amenajarea corespunzătoare nu ar conduce în mod obligatoriu la schimbări structurale importante în cazul clădirilor care sunt protejate prin legile naționale datorită valorii lor istorice, culturale sau arhitecturale. Principiul amenajării corespunzătoare și cel al sarcinii disproporționate sunt stabilite în Directiva 2000/78/CE și în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Refuzul amenajării corespunzătoare într-un caz particular prevăzut de articolul 4 alineatul (1) litera (b) din prezenta directivă cu privire la persoane cu handicap se consideră discriminare în sensul alineatului (1).

(5) Refuzul amenajării corespunzătoare într-un caz particular prevăzut de articolul 4 alineatul (1) litera (b) din prezenta directivă cu privire la persoane cu handicapuri sau persoane care sunt asociate cu o persoană cu handicap, dacă amenajarea este necesară pentru a permite acestor persoane să ofere sprijin personal unei persoane cu handicap, se consideră discriminare în sensul alineatului (1).

Justificare

Amendamentul extinde cerința privind amenajarea corespunzătoare pentru copii.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Constituie discriminare fixarea, pe bază de incapacitate sau maladie, a unei vârste specifice pentru accesul la servicii sociale sau financiare.

Justificare

Constituie pură discriminare acordarea unor servicii sociale de tipul recuperărilor spitalizate și al pensiilor pe baza invalidității, atunci când aceste evenimente nefericite ating un cetățean aflat la o anumită vârstă, și în același timp refuzul acordării aceluiași tip de servicii altor cetățeni aflați la o vârstă diferită.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2), statele membre pot prevedea că un tratament diferențiat pe motive de vârstă nu constituie o discriminare atunci când este justificat în cadrul dreptului național, de un obiectiv legitim, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv sunt corespunzătoare și necesare. În mod particular, prezenta directivă nu trebuie să împiedice stabilirea unei anumite vârste pentru accesul la beneficii sociale, educație și anumite bunuri și servicii.

(6) Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2), statele membre pot prevedea că un tratament diferențiat pe motive de vârstă nu constituie o discriminare atunci când este justificat în mod obiectiv și corect în cadrul dreptului național, de un obiectiv legitim, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv sunt proporționale și necesare. Asemenea diferențe de tratament nu trebuie să împiedice măsurile adoptate în scopul protejării drepturilor copiilor sau stabilirea unei anumite vârste pentru accesul la drepturi, beneficii sociale și educație, cu excepția beneficiilor în bani sau în natură în caz de boală sau incapacitate de muncă,

 

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2), în asigurarea de servicii financiare, statele membre pot permite diferențe proporționale de tratament în cazul în care, pentru produsul în cauză, folosirea vârstei sau handicapului este un factor cheie în evaluarea riscului pe baza datelor statistice sau actuariale relevante și exacte.

(7) Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2), în asigurarea de servicii de asigurare, bancare și alte tipuri de servicii financiare, trebuie să se acorde atenția cuvenită speranței de viață mai mari și îmbătrânirii active, precum și unei mobilități și accesibilități crescute pentru persoanele cu handicap, iar statele membre pot permite diferențe proporționale de tratament în cazul în care, pentru produsul în cauză, folosirea vârstei sau handicapului este un factor determinant în evaluarea riscului pe baza datelor statistice sau actuariale relevante și exacte. Cel care furnizează serviciul trebuie să fie capabil să demonstreze obiectiv riscuri semnificativ mai mari și să se asigure că diferența de tratament este justificată obiectiv și rezonabil printr-un scop legitim iar mijloacele de realizare a acestuia sunt corespunzătoare și necesare. Statele membre respective se asigură că datele care au stat la baza evaluării riscului au fost colectate recent, sunt relevante, actualizate în mod regulat și publicate. Statele membre în cauză informează Comisia cu privire la acestea și veghează ca datele precise privind utilizarea vârstei sau a handicapului ca factor actuarial determinant să fie colectate, publicate și actualizate periodic. Aceste state membre își revizuiesc decizia la cinci ani de la transpunerea prezentei directive.

 

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) accesul la bunuri și servicii disponibile publicului și furnizarea acestora, inclusiv în ceea ce privește locuința. Litera (d) se aplică persoanelor numai în măsura în care acestea desfășoară o activitate profesională sau comercială.

(d) accesul la bunuri și servicii disponibile publicului și furnizarea acestora, inclusiv în ceea ce privește locuința și transportul.

Justificare

Amendamentul clarifică domeniul de aplicare al directivei, subliniind că și transportul este inclus în acesta.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În scopul garantării respectării principiului tratamentului egal pentru persoanele cu handicap:

(1) În scopul garantării respectării principiului tratamentului egal pentru persoanele cu handicap, termenul de „handicap” având sensul definit în Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și incluzând persoanele cu boli cronice:

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Măsurile necesare pentru a permite accesul efectiv, nediscriminat, al persoanelor cu handicap la protecție socială, beneficii sociale, asistență medicală, educație și accesul la bunuri și servicii disponibile publicului larg, precum și furnizarea acestora, inclusiv locuințe și transport, se asigură prin anticipare, inclusiv prin intermediul modificărilor și ajustărilor adecvate. Astfel de măsuri nu ar trebui să impună sarcini disproporționate sau să necesite modificări de fond în privința protecției sociale, a beneficiilor sociale, a asistenței medicale, a educației sau a bunurilor și serviciilor în cauză sau să necesite oferirea unor alternative la acestea.

(a) Măsurile necesare pentru a permite accesul efectiv, nediscriminat, al persoanelor cu handicap la protecție socială, beneficii sociale, asistență medicală, educație și accesul la bunuri și servicii disponibile publicului larg, precum și furnizarea acestora, inclusiv locuințe, telecomunicații și comunicații electronice, informații, inclusiv informațiile disponibile în format accesibil, servicii financiare, cultură și recreere, clădiri deschise accesului public, modalități de transport și alte spații publice și facilități, se asigură prin anticipare, inclusiv prin intermediul modificărilor și ajustărilor adecvate. Atunci când discriminarea are la bază practici, politici sau proceduri, trebuie luate măsuri în vederea eliminării acestui efect. Astfel de măsuri nu ar trebui să impună sarcini disproporționate sau să necesite modificări de fond în privința naturii bunurilor, serviciilor, comerțului, profesiei sau întreprinderii în cauză. Modificarea este de fond dacă se produce o modificare a bunurilor sau serviciilor sau a naturii comerțului, profesiei sau întreprinderii, astfel încât furnizorul de bunuri și servicii oferă efectiv un cu totul alt tip de bunuri sau servicii.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) Fără a aduce atingere obligației de asigurare a accesului efectiv, nediscriminat și atunci când este necesar pentru un anumit caz, se asigură amenajări corespunzătoare, sub rezerva cazului în care acestea ar implica sarcini disproporționate.

eliminat

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba(nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) În sensul alineatului (1), accesul efectiv, nediscriminatoriu presupune identificarea și eliminarea obstacolelor și barierelor atitudinale sau de mediu, precum și prevenirea noilor obstacole și bariere care îngreunează accesul persoanelor cu handicap la bunuri, servicii și facilități disponibile pentru toată lumea, indiferent de natura obstacolului, a barierei sau a handicapului. Conform dispozițiilor acestei directive și indiferent de măsurile alese pentru îndepărtarea obstacolelor sau a barierelor, accesul efectiv, nediscriminatoriu pentru persoanele cu handicap trebuie oferit, ori de câte ori acest lucru este posibil, în aceiași termeni și aceleași condiții ca și în cazul persoanelor fără handicap, iar utilizarea dispozitivelor de asistare de către persoanele cu handicap trebuie facilitată, incluzând aici ajutoarele pentru mobilitate și acces, de tipul câini ghid și câini pentru asistență, ori de câte ori acest lucru este necesar. Dacă nu se poate asigura accesul efectiv, nediscriminatoriu în aceiași termeni și aceleași condiții și în conformitate cu dispozițiile prezentei directive, trebuie oferită o alternativă viabilă pentru a asigura accesul.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Cu scopul de a evalua dacă măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor de la alineatul (1) as implica o sarcină disproporționată, se ține seama, în mod special, de proporțiile și resursele organizării, de tipul acesteia, de costurile estimate, ciclul de viață al bunurilor și serviciilor și de beneficiile posibile ale asigurării unui grad sporit de acces pentru persoanele cu handicap. Această sarcină nu este disproporționată atunci când este compensată în mod suficient prin măsuri existente în cadrul politicii de tratament egal a statului membru în cauză.

(2) În sensul alineatului (1) sarcina nu este considerată disproporționată atunci când este compensată în mod suficient prin măsuri existente în cadrul politicii de tratament egal a statului membru în cauză.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor dreptului comunitar sau normelor naționale care reglementează accesibilitatea anumitor bunuri sau servicii.

(3) Prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor dreptului comunitar sau normelor naționale care reglementează accesibilitatea anumitor bunuri sau servicii. Cu toate acestea, ori de câte ori acest lucru este posibil, statele membre iau măsuri pentru a încuraja furnizorii de servicii și produse, mai ales produse prelucrate, să proiecteze soluții accesibile, spre exemplu prin intermediul practicilor din domeniul achizițiilor publice. Sunt accesibile acele produse și servicii care au fost proiectate în așa fel încât să poată fi utilizate de către toți utilizatorii.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

Discriminarea multiplă

 

1. Discriminarea multiplă are loc atunci când o persoană este discriminată pe baza a două sau mai multe dintre motivele menționate în prezenta directivă.

 

2. Statele membre garantează faptul că mijloacele de asigurare a respectării obligațiilor prevăzute de prezenta directivă sunt disponibile tuturor persoanelor care consideră că au fost supuse unei discriminări multiple.

 

3. Statele membre garantează, în cazurile în care sunt constatate motive multiple, că o plângere poate fi respinsă numai pe baza unei justificări sau a unei alte considerații aplicabile tuturor motivelor pe baza cărora plângerea a fost făcută. Cu toate acestea, dacă este constatat un singur motiv, plângerea poate fi respinsă pe baza oricărei justificări sau considerații pertinente acelui motiv.

Justificare

Amendamentul introduce un articol referitor la discriminarea multiplă care, în textul Comisiei, este menționată doar la considerentul 13.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 11

Articolul 11

În vederea promovării principiului tratamentului egal, statele membre încurajează dialogul cu părțile interesate relevante, în special cu organizațiile neguvernamentale, care, în conformitate cu legislația și practicile lor naționale, au un interes legitim să contribuie la lupta împotriva discriminării pe bazele și în domeniile care fac obiectul prezentei directive.

În vederea promovării principiului tratamentului egal, statele membre încurajează dialogul cu părțile interesate relevante, în special cu organizațiile neguvernamentale, organizațiile care reprezintă societatea civilă, bisericile, organizațiile religioase, filosofice și neconfesionale, care, în conformitate cu legislația și practicile lor naționale, au un interes legitim să contribuie la lupta împotriva discriminării pe bazele și în domeniile care fac obiectul prezentei directive iar o asemenea consultare trebuie să includă și monitorizarea implementării directivei..

Justificare

Având în vedere faptul că organizațiile neguvernamentale participă în mod explicit la promovarea principiului egalității de tratament, trebuie să se facă referire și la implicarea organizațiilor societății civile, a bisericilor, precum și a organizațiilor religioase, filosofice și neconfesionale, pentru a reflecta articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 17 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, astfel cum au fost modificate de Tratatul de la Lisabona.

PROCEDURĂ

Titlu

Tratamentul egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

Referințe

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Comisia competentă în fond

LIBE

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

EMPL

2.9.2008

 

 

 

Cooperare consolidată - data anunțului în plen

23.10.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz :       

        Data numirii

Elizabeth Lynne

6.10.2008

 

 

Examinare în comisie

5.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

 

Data adoptării

21.1.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

11

7

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Membri supleanți prezenți la votul final

Françoise Castex, Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Viktória Mohácsi, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi, Anja Weisgerber

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Adrian Manole


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică Și siguranȚă alimentară (27.1.2009)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Raportoare: Amalia Sartori

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Uniunea Europeană este fondată pe principiile comune ale libertății, democrației, respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Recunoașterea esențială a caracterului unic al fiecărui individ și a dreptului acestuia de acces egal la posibilitățile oferite de viață este un element comun pentru ansamblul societății europene, care se ghidează de deviza „Unită în diversitate”.

Diversitatea societății europene reprezintă un element central al integrării culturale, politice și sociale a Uniunii și trebuie respectată, impunându-se combaterea oricărei discriminări care reprezintă o amenințare la adresa valorilor pe care este fondată Uniunea Europeană.

Acțiunile întreprinse în cadrul Uniunii Europene în vederea garantării egalității dintre persoane se sprijină pe o lungă tradiție. Tratatul de la Amsterdam a conferit UE noi competențe pentru combaterea tuturor formelor de discriminare pe bază de gen, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. La nivel european există deja acte legislative și măsuri de protecție împotriva actelor de discriminare comise în sectorul ocupării forței de muncă. Odată adoptată, prezenta directivă va contribui la punerea în aplicare a articolului 13 din Tratatul CE prin extinderea domeniului de aplicare al interzicerii oricăror forme de discriminare pe bază de gen, rasă sau origine etnică și va determina eliminarea percepției caracterului ierarhic al protecției.

În ceea ce privește domeniul care interesează în mod specific Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, realizarea acestui obiectiv ambițios în sectoarele din competența noastră impune un răspuns cuprinzător, în măsura în care tradițiile și strategiile naționale în astfel de domenii precum îngrijirea sănătății sau protecția socială au de obicei un caracter mai divers decât cele din domeniul ocupării forței de muncă.

În pofida progreselor realizate, cadrul juridic european care permite combaterea discriminării este încă incomplet. Unele state membre au luat măsuri care interzic, dincolo de dispozițiile existente deja în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, orice formă de discriminare bazată pe vârstă, orientare sexuală, handicap, religie sau convingeri, însă în prezent nu există un standard minim uniform al noțiunii de discriminare și al măsurilor de protecție împotriva acesteia. În pofida lacunelor constatate, Uniunea Europeană dispune totuși de unul dintre cele mai evoluate cadre juridice din lume în ceea ce privește combaterea discriminării.

Primii care cer o intervenție mai fermă împotriva discriminării sunt cetățenii care se așteaptă la acțiuni comune mai elaborate decât acțiunile prevăzute deja în cazuri specifice, deoarece în diverse domenii, precum îngrijirea sănătății, există încă mari decalaje între statele membre, iar uneori chiar și în cadrul unui singur stat, precum și cazuri de discriminare grave care afectează deseori categoriile vulnerabile.

Într-o Uniune care a realizat atâtea progrese în atâtea domenii, este surprinzător și regretabil să se constate lipsa continuă a unor norme comune în ceea ce privește handicapul sau violența și hărțuirea sexuală, precum și recunoașterea în măsură neadecvată a drepturilor fundamentale care ar trebui să se bucure de o protecție juridică corespunzătoare în orice societate modernă.

A combate discriminarea înseamnă a face investiții în conștiința unei societăți care se dezvoltă prin intermediul integrării, dar care trebuie să investească, pentru ca această integrare să devină realitate, în formare, informare și în răspândirea celor mai bune practici, urmărind, pentru bunăstarea tuturor cetățenilor săi și în interesul acestora, realizarea unui compromis just și a unui echilibru comun între formele sale de diversitate atât de numeroase.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) în conformitate cu articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea Europeană se bazează pe principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și pe principiul statului de drept, principii care sunt comune tuturor statelor membre, și respectă drepturile fundamentale, garantate de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, așa cum rezultă acestea din tradițiile constituționale comune ale statelor membre, ca principii generale ale dreptului comunitar;

(1) în conformitate cu articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea Europeană se bazează pe principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și pe principiul statului de drept, principii care sunt comune tuturor statelor membre, și respectă drepturile fundamentale, garantate de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, așa cum rezultă acestea din tradițiile constituționale comune ale statelor membre, ca principii generale ale dreptului comunitar; În conformitate cu articolul 13 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, care conferă Consiliului competența de a lua măsurile necesare pentru combaterea discriminării, în concordanță cu articolul 152 din tratat, este necesar să fie încurajată integrarea sistematică a aspectelor privind nediscriminarea și egalitatea de șanse în toate politicile, în special în cadrul mecanismelor de coordonare existente în materie de ocupare a forței de muncă, de integrare socială, de educație, de formare și de sănătate publică.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Sănătății mentale și sănătății fizice ar trebui să li se acorde importanță egală, deoarece prima se corelează cu bolile cardiovasculare, cancerul și diabetul ca urmare a abuzului de substanțe și a dependenței de acestea.

 

De cele mai multe ori, persoanele cu probleme mentale grave sunt expuse la stigmatizare socială, sărăcie, acces dificil la locuințe și la asistența medicală pentru afecțiunile fizice, iar bolile mentale precum depresia sau anxietatea contribuie la creșterea costurilor din cauza scăderii productivității muncii.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Sănătatea și bunăstarea fizică și mentală sunt esențiale pentru calitatea vieții persoanelor și a societății, fiind factori determinanți pentru realizarea obiectivelor Uniunii Europene stabilite în Strategia de la Lisabona.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Cetățenii așteaptă o intensificare a acțiunilor comune în domeniul sănătății, deoarece între statele membre și în cadrul unor state membre există în continuare decalaje semnificative în acest domeniu, iar în unele sectoare statele membre nu pot acționa eficient singure. În acest context, se impune un angajament mai puternic din partea Uniunii Europene, chiar și în perspectiva unei politici comune în domeniul sănătății, care să corespundă intereselor cetățenilor.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Accesul la îngrijirea sănătății reprezintă un drept fundamental consacrat la articolul 35 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene1, iar autoritățile publice ale statelor membre au responsabilitatea de a garanta, înainte de toate, un acces egal pentru toți la un sistem de îngrijire a sănătății de înaltă calitate.

 

__________

1 JO C 364, 18.12.2000, p. 1.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Diversitatea societății europene reprezintă un element central al integrării culturale, politice și sociale a Uniunii și trebuie respectată.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 4c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) Buna stare a sănătății este esențială pentru bunăstarea fizică și psihologică. În afara diferențelor biologice, factorii care influențează puternic sănătatea publică sunt disparitățile socio-economice, mediul, precum și accesul la educație, la cunoștințe și la informații. Drepturile cetățenilor și responsabilitatea acestora privind propria sănătate sunt de o importanță fundamentală și, prin urmare, este importantă promovarea programelor educaționale în materie de sănătate și încurajarea tuturor categoriilor sociale să ducă un mod de viață sănătos. Inițiativele care urmăresc reducerea decalajelor dintre sistemele de sănătate ar trebui să conțină elemente focalizate de promovare și de educare a publicului.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 4d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4d) Violența împotriva femeilor, sclavia sexuală și prostituția se numără printre problemele de sănătate principale care afectează femeile. Deși violența împotriva femeilor este destul de răspândită, acest fenomen nu este luat în considerare în cadrul formării medicilor și în exercitarea profesiei de medic.

 

Conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, la scară mondială cel puțin o femeie din cinci a fost victimă, în timpul vieții sale, a violenței fizice sau psihologice. Combaterea hărțuirii sexuale și a violenței împotriva femeilor trebuie să reprezinte una dintre prioritățile acțiunilor comunitare, inclusiv ale acțiunilor specifice în materie de sănătate publică.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Prin urmare, legislația ar trebui să interzică discriminarea pe bază de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală într-o gamă de domenii din afara pieței forței de muncă, inclusiv protecția socială, educația și accesul la bunuri și servicii, precum și furnizarea acestora, inclusiv asigurarea unei locuințe. Ea ar trebui să stabilească măsuri de asigurare a accesului egal al persoanelor cu handicap la domeniile respective.

(9) Prin urmare, legislația ar trebui să interzică discriminarea pe bază de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală într-o gamă de domenii din afara pieței forței de muncă, inclusiv protecția socială, educația și accesul la bunuri și servicii, precum și furnizarea acestora, inclusiv asigurarea unei locuințe și serviciile medicale. Ea ar trebui să stabilească măsuri de asigurare a accesului egal al persoanelor cu handicap la domeniile respective.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Se înțelege că discriminarea include refuzul tratamentului medical exclusiv pe motive de vârstă.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) În aplicarea principiului tratamentului egal, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, Comunitatea, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Tratatul CE, are drept obiectiv să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei, în special din cauza faptului că femeile sunt adesea victimele discriminării multiple.

(13) În aplicarea principiului tratamentului egal, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, Comunitatea, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Tratatul CE, are drept obiectiv să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei, în special din cauza faptului că femeile sunt adesea victimele discriminării multiple. În acest scop, este necesar să fie extins domeniul de protecție astfel încât să cuprindă și fenomenul discriminării multiple.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) Statele membre ar trebui să sprijine parteneriatele de persoane cu handicap de învățare și/sau cu probleme de sănătate mentală în vederea sensibilizării populației cu privire la drepturile acestora, în vederea prezentării de propuneri privind îmbunătățirea serviciilor și în vederea facilitării accesului la informații referitoare la noi medicamente și la metode inovatoare de tratament.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Interzicerea discriminării ar trebui să nu aducă atingere menținerii sau adoptării de către statele membre de măsuri destinate să prevină sau să compenseze dezavantajele suferite de un grup de persoane de o anumită religie sau anumite convingeri, sau având un anumit handicap, o anumită vârstă sau orientare sexuală. Astfel de măsuri pot să permită existența organizațiilor de persoane de o anumită religie sau cu anumite convingeri, cu un anumit handicap, de o anumită vârstă sau orientare sexuală, atunci când obiectul lor principal de activitate este susținerea nevoilor speciale ale persoanelor respective.

(21) Interzicerea discriminării ar trebui să nu aducă atingere menținerii sau adoptării de către statele membre de măsuri destinate să prevină sau să compenseze dezavantajele suferite de un grup de persoane de o anumită religie sau anumite convingeri, sau având un anumit handicap, o anumită vârstă sau orientare sexuală. Legislația comunitară în materie de combatere a discriminării nu împiedică statele membre să mențină sau să adopte măsuri specifice care să vizeze prevenirea sau compensarea prejudiciilor legate de formele de discriminare care fac obiectul unei măsuri de protecție. Astfel de măsuri pot să permită existența organizațiilor de persoane de o anumită religie sau cu anumite convingeri, cu un anumit handicap, de o anumită vârstă sau orientare sexuală, atunci când obiectul lor principal de activitate este susținerea nevoilor speciale ale persoanelor respective.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Punerea efectivă în aplicare a principiului egalității de tratament necesită o protecție judiciară corespunzătoare împotriva eventualelor represalii.

(25) Punerea efectivă în aplicare a principiului egalității de tratament necesită o protecție judiciară corespunzătoare împotriva eventualelor represalii. O protecție juridică eficace a drepturilor individuale trebuie să fie însoțită de promovarea activă a nediscriminării și a egalității de șanse.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30a) Fiecare stat membru are responsabilitatea de a asigura buna stare a sănătății a tuturor cetățenilor săi, însă cooperarea dintre statele membre, instituțiile UE, autoritățile locale, organizațiile internaționale și publicul general este totuși necesară pentru realizarea acestui obiectiv.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Considerentul 30b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30b) Furnizarea serviciilor de asistență medicală necesită sprijin politic efectiv în toate sectoarele și la toate nivelurile atât în cadrul statelor membre ale UE și la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel global. În afară de aceasta, având în vedere existența unor noi pericole care amenință domeniul sănătății și care capătă o dimensiune transfrontalieră, cum ar fi pandemiile, noile tipuri de boli contagioase și terorismul biologic, precum și consecințele schimbărilor climatice și ale globalizării, în special pentru alimente și pentru fenomenul migrației, aspectul sănătății ar trebui considerat ca o chestiune politică esențială în spiritul Tratatului de la Lisabona și al Strategiei de la Lisabona și ar trebui integrat în toate domeniile pertinente ale politicilor UE.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31a) Sunt necesare informații satisfăcătoare cu privire la legislația în vigoare, astfel încât potențialele victime ale discriminării să poată invoca dispozițiile respective, iar patronatul, furnizorii de servicii și autoritățile să fie informate cu privire la obligațiile lor. Cu toate acestea, cunoașterea legislației în materie de combatere a discriminării rămâne la un nivel scăzut. Comisia trebuie să promoveze și să sprijine acțiunile de formare și de informare cu privire la legislația în vigoare, adresându-se în special principalilor factori interesați, mai ales instanțelor responsabile de aspectele egalității, judecătorilor, juriștilor, ONG-urilor și partenerilor sociali.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 2a – alineatul 1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2a

 

Definiții

 

(1) Persoanele cu handicap sunt acele persoane care au incapacități fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung, incapacități care, corelate cu diverse bariere, pot împiedica participarea lor deplină și efectivă la viața socială în condiții de egalitate cu ceilalți.

Justificare

Pentru a garanta un tratament egal, definiția noțiunii de „persoane cu handicap” ar trebui să fie identică în toate statele membre. De aceea, definiția din directivă a noțiunii de „persoane cu handicap” trebuie să fie formulată în conformitate cu definiția din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 2a – alineatul 2 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2) „Proiectare universală” înseamnă proiectarea produselor, spațiilor, programelor și serviciilor, astfel încât acestea să fie accesibile tuturor, în cea mai mare măsură posibilă, fără necesitatea adaptărilor sau a proiectării speciale. „Proiectarea universală” nu exclude dispozitivele de asistare pentru grupuri specifice de persoane cu handicap, dacă acestea sunt necesare.

Justificare

Pentru a asigura persoanelor cu handicap un acces efectiv și nediscriminatoriu la produsele puse la dispoziția publicului, trebuie încurajate acele produse care pot fi folosite de toți. De aceea, definiția din directivă privind noțiunea de „proiectare universală” trebuie să fie formulată în conformitate cu definiția din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a) Măsurile necesare pentru a permite accesul efectiv, nediscriminat, al persoanelor cu handicap la protecție socială, beneficii sociale, asistență medicală, educație și accesul la bunuri și servicii disponibile publicului larg, precum și furnizarea acestora, inclusiv locuințe și transport, se asigură prin anticipare, inclusiv prin intermediul modificărilor și ajustărilor adecvate. Astfel de măsuri nu ar trebui să impună sarcini disproporționate sau să necesite modificări de fond în privința protecției sociale, a beneficiilor sociale, a asistenței medicale, a educației sau a bunurilor și serviciilor în cauză sau să necesite oferirea unor alternative la acestea.

a) Măsurile necesare pentru a permite persoanelor cu handicap să fie consultate în legătură cu nevoile lor de îngrijire și accesul efectiv, nediscriminat al acestora la protecție socială, beneficii sociale, asistență medicală, educație și accesul la bunuri și servicii disponibile publicului larg, precum și furnizarea acestora, inclusiv locuințe și transport, se asigură prin anticipare, inclusiv prin intermediul modificărilor și ajustărilor adecvate. Astfel de măsuri nu ar trebui să impună sarcini disproporționate sau să necesite modificări de fond în privința protecției sociale, a beneficiilor sociale, a asistenței medicale, a educației sau a bunurilor și serviciilor în cauză sau să necesite oferirea unor alternative la acestea.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită posibilităților de acces ale persoanelor cu handicap la serviciile electronice.

Justificare

Serviciile publice se furnizează într-o proporție tot mai mare prin intermediul rețelelor electronice, dar nu avem informații efective despre posibilitățile de accesare a acestor servicii de către anumite grupuri. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a împiedica excluderea persoanelor cu handicap de la societatea informațională.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Tratamentul egal în sistemul sănătății

 

(1) Fără a aduce atingere principiului subsidiarității și competențelor statelor membre în ceea ce privește garantarea respectării principiului privind tratamentul egal al persoanelor:

 

(a) trebuie să se accentueze strategiile de prevenire a bolilor. Măsurile preventive, fondate pe date științifice, ar trebui să țină seama, printre altele, de aspectele legate de gen și de alți factori care stau la baza disparităților;

 

(b) statele membre ar trebui să utilizeze în domeniul medico-sanitar date statistice și de altă natură organizate pe genuri;

 

(c) în domeniul cercetării medicale și al dezvoltării de noi medicamente, ar fi necesară sporirea gradului de conștientizare a caracteristicilor fizice diferite ale femeilor și bărbaților, precum și a efectelor diferite ale medicamentelor;

 

(d) în cadrul strategiilor politice în materie de sănătate, este necesar să se țină seama de existența factorilor de mediu care au efecte specifice asupra stării sănătății categoriilor vulnerabile, precum femeile însărcinate sau femeile care alăptează, copiii, adolescentele și persoanele cu handicap, a căror sănătate este expusă unui risc mai puternic din partea factorilor de mediu periculoși.

 

(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că drepturile cetățenilor și responsabilitatea acestora privind propria sănătate sunt promovate și protejate, inclusiv prin favorizarea instituirii de programe educaționale în materie de sănătate și prin încurajarea tuturor categoriilor sociale să ducă un mod de viață sănătos.

 

(3) Comisia trebuie să promoveze programe de formare specifice, adresate personalului medical și paramedical.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia promovează acțiuni de formare, de formare continuă și de informare cu privire la legislația în vigoare, care sunt adresate în mod specific principalelor părți interesate.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea promovării principiului tratamentului egal, statele membre încurajează dialogul cu părțile interesate relevante, în special cu organizațiile neguvernamentale, care, în conformitate cu legislația și practicile lor naționale, au un interes legitim să contribuie la lupta împotriva discriminării pe bazele și în domeniile care fac obiectul prezentei directive.

În vederea promovării principiului tratamentului egal, statele membre încurajează dialogul cu părțile interesate relevante, în special cu asociațiile profesionale reprezentative ale personalului medical și paramedical, precum și cu organizațiile neguvernamentale, care, în conformitate cu legislația și practicile lor naționale, au un interes legitim să contribuie la lupta împotriva discriminării pe bazele și în domeniile care fac obiectul prezentei directive.

 

Comisia colectează, analizează și difuzează informații obiective, comparative și fiabile, inclusiv rezultatele disponibile ale cercetărilor și cele mai bune practici.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre și organismele naționale privind egalitatea de tratament comunică Comisiei până la … cel târziu și, ulterior, din 5 în 5 ani, toate informațiile necesare pentru întocmirea de către Comisie a unui raport privind aplicarea prezentei directive, pe care îl prezintă Parlamentului European și Consiliului.

(1) Statele membre și organismele naționale responsabile de aspectele privind egalitatea de tratament, în cooperare cu Institutul european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, comunică Comisiei până la … cel târziu și, ulterior, din 5 în 5 ani, toate informațiile necesare pentru întocmirea de către Comisie a unui raport privind aplicarea prezentei directive, pe care îl prezintă Parlamentului European și Consiliului.

(2) Raportul Comisiei ia în considerare, după caz, punctul de vedere al partenerilor sociali și al organizațiilor neguvernamentale relevante, precum și pe cel al Agenției UE pentru drepturile fundamentale. Conform principiului abordării integratoare a egalității de șanse pentru femei și bărbați, acest raport, oferă, între altele, o evaluare a impactului pe care îl au măsurile adoptate asupra bărbaților și femeilor. În funcție de informațiile primite, raportul include, după caz, propuneri de revizuire și de actualizare a prezentei directive.

(2) Raportul Comisiei ia în considerare, după caz, punctul de vedere al partenerilor sociali și al organizațiilor neguvernamentale relevante, precum și pe cel al Institutului european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați și al Agenției UE pentru drepturile fundamentale. Conform principiului abordării integratoare a egalității de șanse pentru femei și bărbați, acest raport, oferă, între altele, o evaluare a impactului pe care îl au măsurile adoptate asupra bărbaților și femeilor, în special în domeniile menționate la articolul 3. În funcție de informațiile primite, raportul include, după caz, propuneri de revizuire și de actualizare a prezentei directive.

PROCEDURĂ

Titlu

Tratamentul egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

Referințe

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Comisia competentă în fond

LIBE

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

2.9.2008

 

 

 

Raportoare pentru aviz :

Data numirii

Amalia Sartori

7.10.2008

 

 

Examinare în comisie

1.12.2008

 

 

 

Data adoptării

22.1.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

3

5

Membri titulari prezenți la votul final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Membri supleanți prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews


AVIZ AL ComisiEI pentru cultură Și educaȚie (20.1.2009)

destinat Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Raportoare: Lissy Gröner

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prin proiectul de directivă „cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau de convingeri, handicap, vârstă, sau orientare sexuală” Comisia dorește să completeze legislația europeană în materie de egalitate.

Ca urmare a Tratatului de reformă de la Amsterdam din 1997 și în special ca urmare a introducerii articolului 13 din Tratatul CE, UE beneficiază de noi posibilități pentru elaborarea unei politici a egalității șanselor. În consecință, în ultimii ani au intrat deja în vigoare patru directive cu privire la:

-    egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă(1)

-    egalitatea de tratament a bărbaților și a femeilor în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea profesională, precum și condițiile de muncă(2)

-    punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică(3)

-    punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii(4)

Un număr mare de concepte și principii importante pentru aplicarea principiului egalității de tratament au fost definite deja în directivele menționate. Acesta este de exemplu cazul conceptelor „discriminare directă și indirectă”, „hărțuire”, „comportament indezirabil” sau „instigarea la discriminare” și principiul schimbării sarcinii probei de la partea reclamantă la partea pârâtă într-o acțiune în justiție, sancțiuni descurajante dar proporționale sau protecția contra represaliilor (tratamentul ostil al victimelor discriminării, care au înaintat o plângere sau au inițiat acțiuni în justiție).

Aceste reglementări de bază sunt incluse și în prezentul proiect de directivă.

Prezentul proiect de directivă are ca scop extinderea aplicării principiului egalității de tratament și la alte domenii ale vieții sociale:

-    protecția socială, inclusiv securitatea socială și asistența medicală,

-    beneficiile sociale,

-    și accesul la bunuri și servicii disponibile publicului, inclusiv locuințe.

În acest sens, raportoarea pentru aviz propune următoarele amendamente:

Discriminarea pe bază de sex

În formă sa actuală, proiectul de directivă nu conține un element esențial, de importanță crucială pentru politica în materie de egalitate a șanselor în domeniul ocupării forței de muncă și în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii: interzicerea discriminării pe bază de sex. Raportoarea pentru aviz propunere o extindere corespunzătoare a domeniului de aplicare al prezentei directive.

Accesul la mijloace media

Accesul la mijloace media rămâne în continuare problematic mai ales pentru persoanele cu handicap. Raportoarea consideră că furnizorii de servicii audiovizuale ar trebui să acorde o mai mare atenție în special situației persoanelor cu deficiențe de auz. Serviciile audiovizuale digitale facilitează din punct de vedere tehnic opțiuni cum ar fi subtitrarea programelor de televiziune. Acest punct de vedere a fost exprimat și de Parlament în declarația sa cu privire la subtitrarea tuturor programelor televiziunilor publice din UE(5) și ar trebui să fie integrat în mod explicit în directivă.

Accesul la educație

Proiectul de directivă subliniază principiul subsidiarității și prin urmare autonomia extinsă de care se bucură statele membre în domeniul educației. Trebuie însă evidențiat faptul că, la elaborarea politicii lor în domeniul educației, statele membre trebuie să ia în considerare principiul superior al egalității de tratament în ceea ce privește accesul la educație, chiar dacă tratamentul diferențiat pe bază de religie sau convingeri este admisibil mai ales în cazul școlilor confesionale.

Discriminarea multiplă

Discriminarea multiplă descrie o situație în care discriminarea are loc din cauza mai multor motive

distincte. Acest concept ar trebui să fie integrat în directivă.

Practica juridică arată că în majoritatea statelor membre europene, în cazul plângerilor de discriminare multiplă nu se acordă suficientă atenție realității pe care discriminarea o reprezintă pentru persoanele afectate.

Studiile indică faptul că femeile din grupurile minoritare par a fi cele mai expuse la discriminarea multiplă. Realitatea socială necesită adoptarea unor măsuri care să facă posibilă acțiunea în justiție împotriva discriminării pe bază de sex și handicap.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

Propunere de directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă, orientare sexuală sau sex

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și ține cont de principiile fundamentale recunoscute, în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 10 al Cartei recunoaște dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie, articolul 21 interzice discriminarea, inclusiv pe bază de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și articolul 26 recunoaște dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri destinate să le asigure independența.

(3) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și ține cont de principiile fundamentale recunoscute, în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 10 al Cartei recunoaște dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie, articolul 21 interzice discriminarea, inclusiv pe bază de religie sau convingeri, handicap, vârstă orientare sexuală sau sex și articolul 26 recunoaște dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri destinate să le asigure independența.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Prin urmare, legislația ar trebui să interzică discriminarea pe bază de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală într-o gamă de domenii din afara pieței forței de muncă, inclusiv protecția socială, educația și accesul la bunuri și servicii, precum și furnizarea acestora, inclusiv asigurarea unei locuințe. Ea ar trebui să stabilească măsuri de asigurare a accesului egal al persoanelor cu handicap la domeniile respective.

(9) Prin urmare, legislația ar trebui să interzică discriminarea pe bază de religie sau convingeri, handicap, vârstă,orientare sexuală sau sex într-o gamă de domenii din afara pieței forței de muncă, inclusiv protecția socială, educația și accesul la bunuri și servicii, furnizarea acestora, inclusiv asigurarea unei locuințe, precum și accesul la mijloacele media. Ea ar trebui să stabilească măsuri de asigurare a accesului egal al persoanelor cu handicap la domeniile respective.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Interzicerea discriminării ar trebui să nu aducă atingere menținerii sau adoptării de către statele membre de măsuri destinate să prevină sau să compenseze dezavantajele suferite de un grup de persoane de o anumită religie sau anumite convingeri, sau având un anumit handicap, o anumită vârstă sau orientare sexuală. Astfel de măsuri pot să permită existența organizațiilor de persoane de o anumită religie sau cu anumite convingeri, cu un anumit handicap, de o anumită vârstă sau orientare sexuală, atunci când obiectul lor principal de activitate este susținerea nevoilor speciale ale persoanelor respective.

(21) Interzicerea discriminării ar trebui să nu aducă atingere menținerii sau adoptării de către statele membre de măsuri destinate să prevină sau să compenseze dezavantajele suferite de un grup de persoane de o anumită religie sau anumite convingeri, sau având un anumit handicap, o anumită vârstă,orientare sexuală sau sex. Astfel de măsuri pot să permită existența organizațiilor de persoane de o anumită religie sau cu anumite convingeri, cu un anumit handicap, de o anumită vârstă, orientare sexuală sau sex, atunci când obiectul lor principal de activitate este susținerea nevoilor speciale ale persoanelor respective.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Persoanele care au făcut obiectul unei discriminări pe motive de apartenență religioasă sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală trebuie să dispună de mijloace de protecție juridică adecvate; Pentru a asigura un nivel mai eficient de protecție, asociațiilor, organizațiilor și celelalte persoane juridice ar trebui, de asemenea, să li se permită să inițieze proceduri, inclusiv în numele sau în sprijinul oricărei victime, fără a aduce atingere normelor naționale de procedură privind reprezentarea și apărarea în fața instanțelor;

(23) Persoanele care au făcut obiectul unei discriminări pe motive de apartenență religioasă sau convingeri, handicap, vârstă,orientare sexuală sau sex trebuie să dispună de mijloace de protecție juridică adecvate; Pentru a asigura un nivel mai eficient de protecție, asociațiilor, organizațiilor și celelalte persoane juridice ar trebui, de asemenea, să li se permită să inițieze proceduri, inclusiv în numele sau în sprijinul oricărei victime, fără a aduce atingere normelor naționale de procedură privind reprezentarea și apărarea în fața instanțelor;

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) În situația unui caz aparent de discriminare, normele privind sarcina probei trebuie adaptate și, pentru ca principiul tratamentului egal să fie aplicat în mod eficient, sarcina probei trebuie să revină pârâtului, dacă se face dovada unei asemenea discriminări. Cu toate acestea, nu cade în sarcina pârâtului să demonstreze că partea reclamantă aparține unei anumite religii, are anumite convingeri, prezintă un anumit handicap, are o anumită vârstă sau orientare sexuală;

(24) În situația unui caz aparent de discriminare, normele privind sarcina probei trebuie adaptate și, pentru ca principiul tratamentului egal să fie aplicat în mod eficient, sarcina probei trebuie să revină pârâtului, dacă se face dovada unei asemenea discriminări. Cu toate acestea, nu cade în sarcina pârâtului să demonstreze că partea reclamantă aparține unei anumite religii, are anumite convingeri, prezintă un anumit handicap, are o anumită vârstă,orientare sexuală sau sex;

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă stabilește un cadru general de combatere a discriminării pe motive de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în vederea punerii în aplicare, în statele membre, a principiului tratamentului egal în alte domenii decât cel al ocupării forței de muncă și cel profesional.

Prezenta directivă stabilește un cadru general de combatere a discriminării pe motive de religie sau convingeri, handicap, vârstă, orientare sexuală sau sex, în vederea punerii în aplicare, în statele membre, a principiului tratamentului egal în alte domenii decât cel al ocupării forței de muncă și cel profesional.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) se consideră că are loc o discriminare indirectă atunci când o dispoziție, un criteriu sau o practică aparent neutră pune o persoană, de o anumită religie sau convingeri, un anumit handicap, o anumită vârstă sau orientare sexuală, într-un anume dezavantaj, în comparație cu alte persoane, în afară de cazul în care acea dispoziție, criteriu sau practică se justifică obiectiv, printr-un scop legitim și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt corespunzătoare și necesare.

(b) se consideră că are loc o discriminare indirectă atunci când o dispoziție, un criteriu sau o practică aparent neutră pune o persoană, de o anumită religie sau convingeri, un anumit handicap, o anumită vârstă, orientare sexuală sau sex, într-un anume dezavantaj, în comparație cu alte persoane, în afară de cazul în care acea dispoziție, criteriu sau practică se justifică obiectiv, printr-un scop legitim și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt corespunzătoare și necesare.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba) se consideră că are loc o discriminare multiplă atunci când o persoană este discriminată simultan pe baza a două sau mai multe dintre motivele menționate la articolul 1, iar aceste motive se cumulează.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bb) atunci când au loc diferențe de tratament ce au ca bază mai multe dintre motivele menționate la articolul 1, aceste diferențe de tratament pot fi justificate doar dacă justificarea se aplică tuturor motivelor pe baza cărora au loc diferențele de tratament.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bc) la aplicarea principiului egalității de tratament în conformitate cu articolul 13 din Tratat, Comunitatea are obligația de a combate discriminarea multiplă ce are loc pe baza mai multor motive menționate la articolul 13 din Tratat.

Justificare

Conceptul de discriminare multiplă a fost introdus cu ocazia Conferinței mondiale a Națiunilor Unite împotriva rasismului, ce a avut loc în 2001 în Africa de Sud, și se referă la diferențele de tratament ce au diferite motive care stau la baza discriminării (spre exemplu, discriminarea împotriva femeilor evreice pe baza sexului acestora, femeiesc, sau a religiei acestora, mozaice, sau a ambelor; sau discriminarea unui bărbat kurd homosexual pe baza originii sale etnice, kurdă, sau a orientării sale sexuale, homosexual, sau a ambelor.)

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) accesul la mijloacele media.

Justificare

Uniunea Europeană trebuie să garanteze că toți cetățenii beneficiază de acces egal la informații, mijloace media, educație și bunuri culturale. (De asemenea: Declarația scrisă 0099/2007 privind subtitrarea tuturor programelor televiziunilor publice).

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prezenta directivă nu aduce atingere responsabilităților statelor membre în ceea ce privește conținutul educațional, activitățile și organizarea sistemelor educaționale, inclusiv dispozițiile referitoare la nevoi speciale de educație. Statele membre pot să prevadă diferențe de tratament pentru accesul la instituțiile de educație pe bază de religie sau convingeri.

(3) Prezenta directivă nu aduce atingere responsabilităților statelor membre în ceea ce privește conținutul educațional, activitățile și organizarea sistemelor educaționale, inclusiv dispozițiile referitoare la nevoi speciale de educație; este în egală măsură inacceptabilă discriminarea în ceea ce privește accesul la educație. Statele membre pot să prevadă diferențe de tratament pentru accesul la instituțiile de educație pe bază de religie sau convingeri.

Justificare

Uniunea Europeană trebuie să garanteze că toți cetățenii beneficiază de acces egal la informații, mijloace media, educație și bunuri culturale. (De asemenea: Declarația scrisă 0099/2007 privind subtitrarea tuturor programelor televiziunilor publice).

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea asigurării deplinei egalități în practică, principiul tratamentului egal nu trebuie să împiedice un stat membru să mențină și să adopte măsuri specifice pentru prevenirea sau compensarea dezavantajelor legate de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

În vederea asigurării deplinei egalități în practică, principiul tratamentului egal nu trebuie să împiedice un stat membru să mențină și să adopte măsuri specifice pentru prevenirea sau compensarea dezavantajelor legate de religie sau convingeri, handicap, vârstă,orientare sexuală sau sex.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că procedurile judiciare și administrative, inclusiv, dacă se consideră potrivit, procedurile de conciliere care urmăresc asigurarea respectării obligațiilor care decurg din prezenta directivă, sunt accesibile tuturor persoanelor care se consideră lezate de neaplicarea în cazul lor a principiului tratamentului egal, chiar după încetarea discriminării care se presupune că a avut loc.

(1). Statele membre se asigură că procedurile judiciare și administrative, inclusiv, dacă se consideră potrivit, procedurile de conciliere care urmăresc asigurarea respectării obligațiilor care decurg din prezenta directivă, sunt accesibile tuturor persoanelor care se consideră lezate de neaplicarea în cazul lor a principiului tratamentului egal, chiar după încetarea discriminării care se presupune că a avut loc. Statele membre garantează faptul că diferitele motive ce stau la baza discriminării nu sunt abordate în mod separat.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre desemnează un organism sau mai multe organisme pentru promovarea tratamentului egal al tuturor persoanelor, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Aceste organisme pot face parte din agențiile însărcinate cu apărarea, la nivel național, a drepturilor omului sau cu protejarea drepturilor individuale, inclusiv a drepturilor asigurate în temeiul altor acte legislative comunitare, printre care Directiva 2000/43/CE și Directiva 2004/113/CE.

(1) Statele membre desemnează un organism sau mai multe organisme pentru promovarea tratamentului egal al tuturor persoanelor, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă,orientare sexuală sau sex. Aceste organisme pot face parte din agențiile însărcinate cu apărarea, la nivel național, a drepturilor omului sau cu protejarea drepturilor individuale, inclusiv a drepturilor asigurate în temeiul altor acte legislative comunitare, printre care Directiva 2000/43/CE și Directiva 2004/113/CE.

PROCEDURĂ

Titlu

Tratamentul egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

Referințe

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Comisia competentă în fond

LIBE

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

CULT

2.9.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz :       

        Data numirii

Lissy Gröner

15.9.2008

 

 

Examinare în comisie

1.12.2008

 

 

 

Data adoptării

20.1.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Membri supleanți prezenți la votul final

Gyula Hegyi, Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Maria Berger

(1)

2000/78/CE, revizuit în 2006

(2)

2002/73/CE

(3)

2000/43/CE

(4)

2004/113/CE

(5)

P6_TA(2008)0127


AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (13.2.2009)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Raportoare: Monica Frassoni

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Această propunere de directivă stabilește cadrul general de acțiune pentru combaterea discriminării pe bază de religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în vederea implementării principiului tratamentului egal în afara pieții muncii din statele membre. Propunerea are la bază Directiva 2004/43/CE, Directiva 2000/78/CE și Directiva 2004/113/CE și stabilește un standard minim de protecție la nivelul UE pentru victimele discriminării.

Acest aviz are mai degrabă rolul de clarifica o serie de chestiuni, fără să modifice în mod substanțial propunerea de directivă. Raportorul dumneavoastră consideră totuși că articolul 3 alineatul (2) din propunere, care prevede că „prezenta directivă nu aduce atingere legislațiilor naționale referitoare la starea civilă sau familială și la drepturile de reproducere” ridică o problemă prin faptul că nu se identifică clar granița dintre legislația comunitară și cea națională”. În plus, termenul „drepturile de reproducere” nu este adecvat. Comisia competentă a solicitat un aviz din partea Serviciului Juridic al Parlamentului pentru aceste două chestiuni. Acest aviz este în curs de redactare. Raportorul dumneavoastră va urmări cu atenție discuțiile comisiei competente în fond referitoare la aceste chestiuni.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Măsurile necesare pentru a permite accesul efectiv, nediscriminat, al persoanelor cu handicap la protecție socială, beneficii sociale, asistență medicală, educație și accesul la bunuri și servicii disponibile publicului larg, precum și furnizarea acestora, inclusiv locuințe și transport, se asigură prin anticipare, inclusiv prin intermediul modificărilor și ajustărilor adecvate. Astfel de măsuri nu ar trebui să impună sarcini disproporționate sau să necesite modificări de fond în privința protecției sociale, a beneficiilor sociale, a asistenței medicale, a educației sau a bunurilor și serviciilor în cauză sau să necesite oferirea unor alternative la acestea.

(a) Măsurile necesare pentru a permite accesul efectiv, nediscriminat, al persoanelor cu handicap la protecție socială, beneficii sociale, asistență medicală și educație se asigură prin anticipare, inclusiv prin intermediul modificărilor și ajustărilor adecvate. Astfel de măsuri nu ar trebui să impună sarcini disproporționate sau să necesite modificări de fond în privința protecției sociale, a beneficiilor sociale, a asistenței medicale, a educației sau a bunurilor și serviciilor în cauză sau să necesite oferirea unor alternative la acestea.

Justificare

Nu este rezonabil să se anticipeze toate măsurile de remediere necesare. În special, nu se poate stabili care măsuri reprezintă o sarcină disproporționată. Articolul 4 alineatul (1) nu oferă nici o certitudine juridică în această privință.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre se asigură că procedurile judiciare și administrative, inclusiv, dacă se consideră potrivit, procedurile de conciliere care urmăresc asigurarea respectării obligațiilor care decurg din prezenta directivă, sunt accesibile tuturor persoanelor care se consideră lezate de neaplicarea în cazul lor a principiului tratamentului egal, chiar după încetarea discriminării care se presupune că a avut loc.

1. Statele membre se asigură că procedurile judiciare și administrative, inclusiv, dacă se consideră potrivit, procedurile de conciliere care urmăresc asigurarea respectării obligațiilor care decurg din prezenta directivă, sunt practic accesibile tuturor persoanelor care se consideră lezate de neaplicarea în cazul lor a principiului tratamentului egal, chiar după încetarea discriminării care se presupune că a avut loc.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură ca dispozițiile adoptate în aplicarea prezentei directive, precum și dispozițiile relevante aflate deja în vigoare, sunt aduse la cunoștința persoanelor în cauză prin toate mijloacele corespunzătoare și pe întreg teritoriul lor.

Statele membre se asigură ca dispozițiile adoptate în aplicarea prezentei directive, precum și dispozițiile relevante aflate deja în vigoare, sunt aduse la cunoștința persoanelor în cauză prin toate mijloacele corespunzătoare, inclusiv internetul, și pe întreg teritoriul lor.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 12

eliminat

Organisme care promovează tratamentul egal;

 

1. Statele membre desemnează un organism sau mai multe organisme pentru promovarea tratamentului egal al tuturor persoanelor, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Aceste organisme pot face parte din agențiile însărcinate cu apărarea, la nivel național, a drepturilor omului sau cu protejarea drepturilor individuale, inclusiv a drepturilor asigurate în temeiul altor acte legislative comunitare, printre care Directiva 2000/43/CE și Directiva 2004/113/CE.

 

2. Statele membre se asigură că intră în sfera de competență a acestor organisme:

 

- acordarea de asistență independentă victimelor discriminării, în urmărirea plângerilor înaintate de acestea cu privire la discriminare, fără a aduce atingere dreptului victimelor și al asociațiilor, organizațiilor sau altor persoane juridice menționate la articolul 7 alineatul (2);

 

- desfășurarea unor studii independente privind discriminarea;

 

- publicarea de rapoarte independente și formularea de recomandări privind toate problemele legate de astfel de discriminări.

 

Justificare

Propunerea Comisiei contravine principiului subsidiarității. Responsabilitatea privind luarea măsurilor care permit punerea în aplicare a principiului egalității de tratament aparține statelor membre. Prin urmare, statele membre trebuie să decidă dacă, și în ce măsură, vor desemna unul sau mai multe organisme pentru promovarea egalității de tratament.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre și organismele naționale privind egalitatea de tratament comunică Comisiei până la … cel târziu și, ulterior, din 5 în 5 ani, toate informațiile necesare pentru întocmirea de către Comisie a unui raport privind aplicarea prezentei directive, pe care îl prezintă Parlamentului European și Consiliului.

(1) Statele membre comunică Comisiei până la… cel târziu și, ulterior, din 5 în 5 ani, toate informațiile necesare pentru întocmirea de către Comisie a unui raport privind aplicarea prezentei directive, pe care îl prezintă Parlamentului European și Consiliului.

Justificare

Propunerea Comisiei contravine principiului subsidiarității. Responsabilitatea privind luarea măsurilor care permit punerea în aplicare a principiului egalității de tratament aparține statelor membre. Prin urmare, statele membre trebuie să înainteze Comisiei un raport.

PROCEDURĂ

Titlu

Tratamentul egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

Referințe

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Comisia competentă în fond

LIBE

Aviz emis de către              

               Data anunțului în plen

JURI

23.9.2008

 

 

 

Raportoare pentru aviz :   

               Data numirii

Monica Frassoni

22.9.2008

 

 

Examinare în comisie

20.1.2009

 

 

 

Data adoptării

12.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Alin Lucian Antochi, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina

Membri supleanți prezenți la votul final

Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos


AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii Și egalitatea de gen (11.2.2009)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Raportoare: Donata Gottardi

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de Directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

Propunere de Directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă, orientare sexuală sau gen.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și ține cont de principiile fundamentale recunoscute, în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 10 al Cartei recunoaște dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie; articolul 21 interzice discriminarea, inclusiv pe bază de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, iar articolul 26 recunoaște dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri destinate să le asigure independența.

(3) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și ține cont de principiile fundamentale recunoscute în special de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale a Consiliului Europei, cu precădere în articolele 9 și 10, și de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special la articolele 10, 12 alineatul (2), 21 și 26.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Anul european al persoanelor cu handicap, 2003, Anul european al oportunităților egale pentru toți, 2007 și Anul european al dialogului intercultural, 2008, au scos în evidență persistența discriminării, dar și beneficiile diversității.

(4) Anul european al persoanelor cu handicap, 2003, Anul european al oportunităților egale pentru toți, 2007 și Anul european al dialogului intercultural, 2008, au scos în evidență persistența discriminării directe, indirecte, multiple sau prin asociere, dar și beneficiile diversității.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Comunitatea a adoptat trei instrumente legale pe baza articolului 13 alineatul (1) din Tratatul CE, pentru a preveni și combate discriminarea pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă și orientare sexuală. Aceste instrumente au dovedit utilitatea legislației în combaterea discriminării. În mod particular, Directiva 2000/78/CE stabilește un cadru general pentru aplicarea unui tratament egal în domeniul ocupării forței de muncă și în cel profesional din punct de vedere al religiei sau convingerilor, handicapului, vârstei și orientării sexuale. Totuși, în alte domenii decât cel al ocupării forței de muncă persistă diferențe între statele membre în ce privește gradul și forma de protecție față de discriminare pe baza acestor criterii.

(8) Comunitatea a adoptat o serie de directive pe baza articolului 13 alineatul (1) din Tratatul CE, pentru a preveni și combate discriminarea pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă și orientare sexuală. Aceste directive au dovedit utilitatea legislației în combaterea discriminării. În mod particular, Directiva 2000/78/CE stabilește un cadru general pentru aplicarea unui tratament egal în domeniul ocupării forței de muncă și în cel profesional din punct de vedere al religiei sau convingerilor, handicapului, vârstei și orientării sexuale. Totuși, în alte domenii decât cel al ocupării forței de muncă persistă diferențe între statele membre în ce privește gradul și forma de protecție față de discriminare pe baza acestor criterii.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Comunitatea a adoptat trei instrumente legale pe baza articolului 13 alineatul (1) din Tratatul CE, pentru a preveni și combate discriminarea pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă și orientare sexuală. Aceste instrumente au dovedit utilitatea legislației în combaterea discriminării. În mod particular, Directiva 2000/78/CE stabilește un cadru general pentru aplicarea unui tratament egal în domeniul ocupării forței de muncă și în cel profesional din punct de vedere al religiei sau convingerilor, handicapului, vârstei și orientării sexuale. Totuși, în alte domenii decât cel al ocupării forței de muncă persistă diferențe între statele membre în ce privește gradul și forma de protecție față de discriminare pe baza acestor criterii.

(8) Comunitatea a adoptat trei instrumente legale pe baza articolului 13 alineatul (1) din Tratatul CE, pentru a preveni și combate discriminarea pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă, gen și orientare sexuală. Aceste instrumente au dovedit utilitatea legislației în combaterea discriminării. În mod particular, Directiva 2000/78/CE stabilește un cadru general pentru aplicarea unui tratament egal în domeniul ocupării forței de muncă și în cel profesional din punct de vedere al religiei sau convingerilor, handicapului, vârstei, genului și orientării sexuale. Totuși, în alte domenii decât cel al ocupării forței de muncă persistă diferențe între statele membre în ce privește gradul și forma de protecție față de discriminare pe baza acestor criterii.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Prin urmare, legislația ar trebui să interzică discriminarea pe bază de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală într-o gamă de domenii din afara pieței forței de muncă, inclusiv protecția socială, educația și accesul la bunuri și servicii, precum și furnizarea acestora, inclusiv asigurarea unei locuințe. Ea ar trebui să stabilească măsuri de asigurare a accesului egal al persoanelor cu handicap la domeniile respective.

(9) Prin urmare, legislația ar trebui să interzică discriminarea directă, indirectă, multiplă sau prin asociere, pe bază de religie sau convingeri, handicap, vârstă, orientare sexuală sau gen într-o gamă de domenii din afara pieței forței de muncă, inclusiv protecția socială, educația și accesul la bunuri și servicii, precum și furnizarea acestora, cum ar fi asigurarea unei locuințe sau transportul, precum și asociațiile. Ea ar trebui să stabilească măsuri de asigurare a accesului egal la domeniile respective al persoanelor care profesează o religie anume sau au alte convingeri specifice, al persoanelor cu dizabilități, al persoanelor care au o anumită vârstă sau o anumită orientare sexuală, sau care întrunesc mai multe din aceste condiții, precum și persoanelor asociate cu acestea;

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Ar trebui ca directiva să nu aducă atingere competențelor statelor membre în domeniile educației, securității sociale și asistenței medicale. De asemenea, ar trebui ca ea să nu aducă atingere rolului esențial și dreptului discreționar al statelor membre de a furniza, comisiona și organiza servicii de interes economic general.

(11) Scopul prezentei directive este acela de a combate discriminările și de a asigura procesul de incluziune și de integrare. Aceasta ar trebui să nu aducă atingere competențelor statelor membre în domeniile educației, securității sociale și asistenței medicale. De asemenea, ar trebui ca ea să nu aducă atingere rolului esențial și dreptului discreționar al statelor membre de a furniza, comisiona și organiza servicii de interes economic general.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Se înțelege că discriminarea include discriminarea directă și indirectă, hărțuirea, instigarea la discriminare și refuzul amenajării corespunzătoare.

(12) Se înțelege că discriminarea include discriminarea directă și indirectă, discriminarea multiplă, discriminarea prin asociere, hărțuirea, hărțuirea sexuală, instigarea la discriminare și refuzul de a face aranjamente corespunzătoare.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Discriminarea există în raport cu religia sau convingerile, handicapul, vârsta sau orientarea sexuală a unei anume persoane sau în raport cu o combinație a acestor caracteristici sau chiar din cauza faptului că a persoană anume este în situația de a profesa o religie sau are convingeri particulare, suferă de o dizabilitate, are o anumită vârstă sau o anumită orientare sexuală, sau este asociată sau se presupune că este asociată unei asemenea persoane.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) În aplicarea principiului tratamentului egal, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, Comunitatea, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Tratatul CE, are drept obiectiv să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei, în special din cauza faptului că femeile sunt adesea victimele discriminării multiple.

(13) În aplicarea principiului tratamentului egal, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă, gen sau orientare sexuală, Comunitatea, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Tratatul CE, are drept obiectiv să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei, în special din cauza faptului că femeile sunt adesea victimele discriminării multiple sau prin asociere.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Aprecierea faptelor din care se poate presupune că a existat o discriminare directă sau indirectă ar trebui să aparțină instanțelor judecătorești naționale sau altor organisme competente, în conformitate cu normele legislative sau practicile naționale. Astfel de norme pot dispune, în particular, constatarea discriminării indirecte prin orice mijloace, inclusiv pe baza datelor statistice.

(14) Aprecierea faptelor din care se poate presupune că a existat o discriminare directă sau indirectă, multiplă ori prin asociere ar trebui să aparțină instanțelor judecătorești naționale, Curții Europene de Justiție sau altor organisme competente, în conformitate cu normele legislative sau practicile naționale. Astfel de norme pot dispune, în particular, constatarea discriminării indirecte prin orice mijloace, inclusiv pe baza datelor statistice.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) În dispozițiile referitoare la asigurări, la serviciile bancare și la alte servicii financiare se utilizează factori actuariali și de risc referitori la handicap și la vârstă. Aceștia nu trebuie priviți ca discriminare în cazul în care se demonstrează că este vorba despre factori cheie în evaluarea riscului.

(15) În dispozițiile referitoare la asigurări, la serviciile bancare și la alte servicii financiare se utilizează factori actuariali și de risc referitori la handicap și la vârstă. Aceștia nu trebuie priviți ca discriminare decât în cazul în care se demonstrează că este vorba despre factori cheie în evaluarea riscului și cu condiția să nu determine diferențe de tratament disproporționate sau nejustificate.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Orice persoană beneficiază de libertatea contractuală, inclusiv de libertatea de a alege un partener contractual pentru o tranzacție. Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice tranzacțiilor economice efectuate de persoane pentru care aceste tranzacții nu fac parte din activitatea lor profesională sau comercială.

eliminat

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) În același timp cu interzicerea discriminării, este important să se respecte alte libertăți și drepturi fundamentale, inclusiv să se protejeze viața privată și de familie și tranzacțiile care se desfășoară în acest cadru, precum și libertatea religioasă și libertatea de asociere. Prezenta directivă nu aduce atingere legislațiilor naționale referitoare la starea civilă și familială, inclusiv drepturilor de reproducere. De asemenea, ea nu aduce atingere naturii laice a statului, a instituțiilor sau organismelor de stat sau a educației.

(17) În același timp cu interzicerea discriminării, este important să se respecte alte libertăți și drepturi fundamentale, inclusiv să se protejeze viața privată și de familie, precum și libertatea religioasă și libertatea de asociere. Prezenta directivă nu aduce atingere naturii laice a statului, a instituțiilor sau organismelor de stat sau a educației. Ea se aplică în mod egal partenerilor în fapt și uniunilor civile, atunci când sunt recunoscute în legislația națională, și prestațiilor sociale care rezultă din acestea.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Statele membre sunt responsabile pentru organizarea și conținutul educației. Comunicarea Comisiei referitoare la Competențele pentru secolul XXI: un program de cooperare europeană pe plan școlar atrage atenția asupra necesității acordării unei atenții speciale copiilor dezavantajați și celor cu necesități educaționale speciale. În mod particular, legislația națională poate avea dispoziții diferite pentru accesul la instituțiile de educație pe bază de religie sau convingeri. Statele membre pot, de asemenea, să permită sau să interzică portul sau afișarea simbolurilor religioase în școli.

(18) Statele membre sunt responsabile pentru organizarea și conținutul educației. Comunicarea Comisiei referitoare la Competențele pentru secolul XXI: un program de cooperare europeană pe plan școlar atrage atenția asupra necesității acordării unei atenții speciale copiilor dezavantajați și celor cu necesități educaționale speciale. În mod particular, legislația națională poate avea dispoziții diferite pentru accesul la instituțiile de educație pe bază de religie sau convingeri, cu condiția ca aceste diferențe să fie necesare și proporționale și să nu încalce dreptul la educație; Statele membre pot, de asemenea, să permită sau să interzică portul sau afișarea simbolurilor religioase în școli.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Uniunea Europeană a recunoscut explicit în Declarația nr. 11 privind statutul bisericilor și organizațiilor neconfesionale, anexată la Actul final al Tratatului de la Amsterdam, că respectă și nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului național, bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase în statele membre și că respectă, de asemenea, statutul organizațiilor filosofice și neconfesionale; Măsurile care permit persoanelor cu handicap să aibă acces eficient și nediscriminator la domeniile la care se referă prezenta directivă joacă un rol important în asigurarea în practică a deplinei egalități. Mai mult, în unele cazuri, pentru a asigura un astfel de acces pot fi necesare măsuri individuale de amenajare corespunzătoare. În nici un caz nu se vor adopta măsuri care ar impune o sarcină disproporționată. În evaluarea caracterului disproporționat al măsurilor, ar trebui să se țină cont de mai mulți factori, inclusiv dimensiunea, resursele și natura organizației. Principiul amenajării corespunzătoare și cel al sarcinii disproporționate sunt stabilite în Directiva 2000/78/CE și în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.

(19) Uniunea Europeană a recunoscut explicit în Declarația nr. 11 privind statutul bisericilor și organizațiilor neconfesionale, anexată la Actul final al Tratatului de la Amsterdam, că respectă și nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului național, bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase în statele membre și că respectă, de asemenea, statutul organizațiilor filosofice și neconfesionale; Măsurile care permit persoanelor cu handicap, precum și celor care se le îngrijesc sau sunt asociate acestora, să aibă acces eficient și nediscriminator la domeniile la care se referă prezenta directivă joacă un rol important în asigurarea în practică a deplinei egalități. Mai mult, în unele cazuri, pentru a asigura un astfel de acces pot fi necesare măsuri individuale de amenajare corespunzătoare. Totodată, în ceea ce privește vârsta, trebuie asigurat accesul efectiv și nediscriminatoriu prin acțiuni adecvate, mai ales prin eliminarea obstacolelor de natură fizică, în special în clădirile publice și în mijloacele de transport în comun, pentru persoanele minore sau foarte în vârstă, precum și pentru persoanele care le îngrijesc.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Interzicerea discriminării ar trebui să nu aducă atingere menținerii sau adoptării de către statele membre de măsuri destinate să prevină sau să compenseze dezavantajele suferite de un grup de persoane de o anumită religie sau anumite convingeri, sau având un anumit handicap, o anumită vârstă sau orientare sexuală. Astfel de măsuri pot să permită existența organizațiilor de persoane de o anumită religie sau cu anumite convingeri, cu un anumit handicap, de o anumită vârstă sau orientare sexuală, atunci când obiectul lor principal de activitate este susținerea nevoilor speciale ale persoanelor respective.

(21) Interzicerea discriminării ar trebui să nu aducă atingere menținerii sau adoptării de către statele membre de măsuri destinate să prevină sau să compenseze dezavantajele suferite de persoanele care profesează o religie sau anumite convingeri, care au un handicap, o anumită vârstă sau prezintă o anumită orientare sexuală, sau o combinație de aceste caracteristici, precum și de persoanele asociate acestora. Aceste măsuri pot fi însoțite de alte măsuri care au în vedere promovarea tratamentului egal și a egalității de șanse, în funcție de dimensiunea de gen, precum și de acțiuni pozitive care au ca obiectiv satisfacerea nevoilor specifice ale persoanelor, sau categoriilor de persoane, care, datorită caracteristicilor lor, dovedesc necesitatea unor structuri, servicii sau ajutoare care nu sunt necesare altor persoane. Aceste măsuri se corelează cu înființarea organizațiilor independente care reprezintă persoanele de o anumită religie sau cu anumite convingeri, cu un anumit handicap, de o anumită vârstă, orientare sexuală sau gen, atunci când obiectul lor principal de activitate este susținerea nevoilor speciale ale persoanelor respective.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Persoanele care au făcut obiectul unei discriminări pe motive de apartenență religioasă sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală trebuie să dispună de mijloace de protecție juridică adecvate; Pentru a asigura un nivel mai eficient de protecție, asociațiilor, organizațiilor și celelalte persoane juridice ar trebui, de asemenea, să li se permită să inițieze proceduri, inclusiv în numele sau în sprijinul oricărei victime, fără a aduce atingere normelor naționale de procedură privind reprezentarea și apărarea în fața instanțelor;

(23) Persoanele care au făcut obiectul unei discriminări directe, indirecte, multiple sau prin asociere, pe motive de apartenență religioasă sau convingeri, handicap, vârstă, orientare sexuală sau gen trebuie să dispună de mijloace de protecție juridică adecvate; Pentru a asigura un nivel mai eficient de protecție, asociațiilor, organizațiilor și celelalte persoane juridice ar trebui, de asemenea, să li se permită să inițieze proceduri, inclusiv în numele sau în sprijinul oricărei victime, fără a aduce atingere normelor naționale de procedură privind reprezentarea și apărarea în fața instanțelor;

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) În situația unui caz aparent de discriminare, normele privind sarcina probei trebuie adaptate și, pentru ca principiul tratamentului egal să fie aplicat în mod eficient, sarcina probei trebuie să revină pârâtului, dacă se face dovada unei asemenea discriminări. Cu toate acestea, nu cade în sarcina pârâtului să demonstreze că partea reclamantă aparține unei anumite religii, are anumite convingeri, prezintă un anumit handicap, are o anumită vârstă sau orientare sexuală;

(24) În situația unui caz aparent de discriminare, normele privind sarcina probei trebuie adaptate și, pentru ca principiul tratamentului egal să fie aplicat în mod eficient, sarcina furnizării de probe suficiente trebuie să revină pârâtului. Statele membre pot prevedea dispoziții mai favorabile părții reclamante;

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) În rezoluția sa privind continuarea activităților Anului european al egalității de șanse pentru toți (2007), Consiliul a făcut apel la implicarea deplină a societății civile, inclusiv a organizațiilor care reprezintă persoane care riscă să fie discriminate, a partenerilor sociali și a părților interesate în crearea de politici și programe destinate prevenirii discriminării și promovării egalității și șanselor egale atât la nivel european, cât și la nivel național.

(26) În rezoluția sa privind continuarea activităților Anului european al egalității de șanse pentru toți (2007), Consiliul a făcut apel la implicarea deplină a societății civile, inclusiv a organizațiilor care reprezintă persoane care riscă să fie discriminate, a partenerilor sociali și a părților interesate în crearea de politici și programe destinate prevenirii discriminării și promovării egalității și șanselor egale atât la nivel european, cât și la nivel național. În acest scop, Comisia și statele membre se asigură că dispozițiile adoptate în aplicarea prezentei directive, precum și dispozițiile relevante aflate deja în vigoare, sunt aduse la cunoștința marelui public - prin campanii de informare și de presă care să fie centrate și pe combaterea stereotipurilor - a persoanelor în cauză prin toate mijloacele corespunzătoare, adecvate și accesibile (cum ar fi prin limba semnelor pentru cei cu deficiențe de auz sau pagini speciale de internet pentru cei cu deficiențe de vedere).

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Experiența câștigată prin punerea în aplicare a Directivelor 2000/43/CE și 2004/113/CE arată că protecția față de discriminarea bazată pe caracteristicile care fac obiectul prezentei directive s-ar consolida prin existența unui organism sau a unor organisme în fiecare stat membru, având competența de a analiza problemele în cauză, de a studia soluții posibile și de a acorda asistență concretă victimelor.

(27) Experiența câștigată prin punerea în aplicare a Directivelor 2000/43/CE și 2004/113/CE arată că protecția față de discriminarea bazată pe caracteristicile care fac obiectul prezentei directive s-ar consolida prin existența unui organism sau a unor organisme, în fiecare stat membru, independente și distincte, în funcție de diferiții factori de discriminare, având competența de a analiza problemele în cauză, de a studia soluțiile posibile, de a oferi stagii de formare și de informare și de a acorda asistență concretă victimelor, inclusiv, în cazul discriminării multiple, lăsând posibilitatea persoanei care se consideră victimă a unei discriminări multiple, de a alege cărui organism să se adreseze, mai ales pentru a îi conferi acestuia mandat să acționeze în numele său pe parcursul procedurilor judiciare sau administrative.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Statele membre trebuie să aplice sancțiuni efective, proporționale și descurajante, aplicabile în caz de nerespectare a obligațiilor ce decurg din prezenta directivă;

(29) Statele membre trebuie să aplice sancțiuni efective, proporționale și descurajante, care să conducă la încetarea comportamentului discriminatoriu și la eliminarea efectelor acestuia și care să fie aplicabile în caz de nerespectare a obligațiilor ce decurg din prezenta directivă;

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă stabilește un cadru general de combatere a discriminării pe motive de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în vederea punerii în aplicare, în statele membre, a principiului tratamentului egal în alte domenii decât cel al ocupării forței de muncă și cel profesional.

Prezenta directivă stabilește un cadru general de combatere a discriminării, inclusiv a discriminării multiple și a celei prin asociere, pe motive de religie sau convingeri, handicap, vârstă, orientare sexuală sau gen, inclusiv discriminării multiple și a discriminării prin asociere, în vederea punerii în aplicare, în statele membre, a principiului tratamentului egal în alte domenii decât cel al ocupării forței de muncă și cel profesional.

Justificare

Trebuie menționat cazul discriminării multiple deoarece sexismul este omniprezent în toate formele de discriminare și pentru că discriminarea prin asociere afectează mai ales femeile.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În sensul prezentei directive, prin „principiul tratamentului egal” se înțelege absența oricărei discriminări directe sau indirecte, bazate pe unul din motivele menționate la articolul 1.

(1) În sensul prezentei directive, prin „principiul tratamentului egal” se înțelege absența oricărei discriminări directe, indirecte, multiple sau prin asociere, bazate pe unul din motivele menționate la articolul 1.

Justificare

Trebuie introduse noțiunile de discriminare multiplă și discriminare prin asociere pentru a putea trata în mod eficient cazurile în care cele două forme de discriminare, sau chiar mai multe, se suprapun punând victima într-o poziție mai vulnerabilă și mai dificilă pentru căile de atac judiciare.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o discriminare directă se produce atunci când o persoană este tratată într-un mod mai puțin favorabil decât este, a fost sau va fi tratată într-o situație asemănătoare o altă persoană, pe baza unuia dintre motivele menționate la articolul 1;

(a) o discriminare directă se produce atunci când o persoană este tratată într-un mod mai puțin favorabil decât este, a fost sau va fi tratată într-o situație asemănătoare o altă persoană, pe baza unuia sau mai multe dintre motivele menționate la articolul 1 sau a mai multor motive;

Justificare

Atunci când vorbim de discriminare directă trebuie să introducem noțiunea de discriminare multiplă, de care se vorbește mai jos.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) se consideră că are loc o discriminare indirectă atunci când o dispoziție, un criteriu sau o practică aparent neutră pune o persoană, de o anumită religie sau convingeri, un anumit handicap, o anumită vârstă sau orientare sexuală, într-un anume dezavantaj, în comparație cu alte persoane, în afară de cazul în care acea dispoziție, criteriu sau practică se justifică obiectiv, printr-un scop legitim și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt corespunzătoare și necesare.

(b) se consideră că are loc o discriminare indirectă atunci când o dispoziție, un criteriu sau o practică aparent neutră pune o persoană, de o anumită religie sau convingeri, un anumit handicap, o anumită vârstă, orientare sexuală sau gen, ori prezentând o combinație între aceste caracteristici, sau persoane asociate acestora, într-un anume dezavantaj, în comparație cu alte persoane, în afară de cazul în care acea dispoziție, criteriu sau practică se justifică obiectiv, printr-un scop legitim și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt corespunzătoare și necesare; discriminarea prin asociere apare atunci când o persoană este afectată negativ din cauza faptului că este în relație directă cu alte persoane care aparțin unei religii anume sau au anumite convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. Discriminarea prin asociere afectează persoanele care au legături afective sau despre care se presupune, fără a fi în mod necesar adevărat, că locuiesc cu acestea și indiferent de oficializarea juridică a unei relații matrimoniale sau de filiație, cu persoane care au o anumită religie sau convingeri, suferă de o dizabilitate, au o anumită vârstă sau o anumită orientare sexuală.

Justificare

În definiția discriminării indirecte trebuie introduse atât noțiunea de discriminare multiplă, cât și cea de discriminare prin asociere, care afectează persoanele care au legătură cu victimele discriminării.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) o discriminare multiplă se produce atunci când se bazează pe o combinație de două motive, sau mai multe, menționate în articolul 12 și în articolul 13 al Tratatului CE.

Justificare

Este necesar ca în definițiile din această directivă să se introducă definiția discriminării multiple.

Amendamentul 28

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) se produce o discriminare prin asociere atunci când o persoană este afectată de consecințele negative ale faptului de a avea relații directe cu persoanele care profesează o religie sau au anumite convingeri, suferă de o dizabilitate, au o anumită vârstă sau o anumită orientare sexuală. Discriminarea prin asociere afectează persoanele care au legături afective sau despre care se presupune, fără a fi în mod necesar adevărat, că locuiesc cu acestea și indiferent de oficializarea juridică a unei relații matrimoniale sau de filiație, cu persoane care au o anumită religie sau convingeri, suferă de o dizabilitate, au o anumită vârstă sau o anumită orientare sexuală.

Justificare

Trebuie definită discriminarea prin asociere.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Hărțuirea este considerată o formă de discriminare, în sensul alineatului (1), atunci când se manifestă un comportament indezirabil legat de unul din motivele prevăzute la articolul 1, care are ca obiectiv sau ca efect lezarea demnității unei persoane și crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

(3) Hărțuirea este considerată o formă de discriminare, în sensul alineatului (1), atunci când se manifestă un comportament indezirabil legat de unul sau mai multe din motivele prevăzute la articolul 1, care are ca obiectiv sau ca efect lezarea demnității unei persoane și crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

Justificare

Pentru coerență, este utilă și menționarea motivelor „multiple” în legătură cu hărțuirea.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3). Hărțuirea sexuală este considerată o formă de discriminare, în sensul alineatului (1), atunci când un comportament indezirabil cu conotații sexuale, verbale sau neverbale, se manifestă la nivel fizic și are ca obiectiv sau ca efect lezarea demnității unei persoane și crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

Justificare

Trebuie menționată în această directivă și hărțuirea sexuală, mai ales dacă ne referim la discriminările bazate pe orientarea sexuală.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Orice comportament constând în a ordona cuiva să practice o discriminare împotriva unor persoane pentru unul din motivele prevăzute în art. 1 este considerat discriminare în sensul alineatului (1).

(4) Orice comportament constând în a ordona cuiva să practice o discriminare împotriva unor persoane pentru unul sau mai multe din motivele prevăzute în art. 1 este considerat discriminare în sensul alineatului (1).

Justificare

Pentru coerență, este utilă și menționarea motivelor „multiple”pentru incitarea la discriminare.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Refuzul amenajării corespunzătoare într-un caz particular prevăzut de articolul 4 alineatul (1) litera (b) din prezenta directivă cu privire la persoane cu handicap se consideră discriminare în sensul alineatului (1).

(5) Refuzul amenajării corespunzătoare se consideră discriminare în sensul alineatului (1), ca și în cazul particular prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din prezenta directivă, față de persoanele cu handicap sau cele legate de acestea.

Justificare

Este necesar să se asigure coerența și să se menționeze, și în acest caz, discriminarea prin asociere.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2), statele membre pot prevedea că un tratament diferențiat pe motive de vârstă nu constituie o discriminare atunci când este justificat în cadrul dreptului național, de un obiectiv legitim, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv sunt corespunzătoare și necesare. În mod particular, prezenta directivă nu trebuie să împiedice stabilirea unei anumite vârste pentru accesul la beneficii sociale, educație și anumite bunuri și servicii.

(6) Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2), statele membre pot prevedea că un tratament diferențiat pe motive de vârstă nu constituie o discriminare dar de o manieră obiectivă și rezonabilă, atunci când este justificat obiectiv și rezonabil în cadrul dreptului național, de un obiectiv legitim, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv sunt corespunzătoare și necesare. În mod particular, prezenta directivă nu trebuie să împiedice stabilirea unei anumite vârste pentru accesul la beneficii sociale, educație și anumite bunuri și servicii.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2), în asigurarea de servicii financiare, statele membre pot permite diferențe proporționale de tratament în cazul în care, pentru produsul în cauză, folosirea vârstei sau handicapului este un factor cheie în evaluarea riscului pe baza datelor statistice sau actuariale relevante și exacte.

(7) Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2), în asigurarea de servicii financiare, bancare sau de asigurare, statele membre pot permite diferențe proporționale de tratament doar în cazul în care se demonstrează, pentru produsele în cauză, folosirea vârstei sau handicapului este un factor cheie în evaluarea riscului pe baza datelor statistice sau actuariale relevante și exacte.

 

Statele membre respective informează Comisia și se asigură că se colectează, publică și se actualizează periodic date exacte și pertinente în ceea ce privește utilizarea vârstei sau a dizabilității ca factor determinant pentru evoluția unui risc.

 

Acestea sunt obligate ca, în termen de cinci ani de la transpunerea prezentei directive, să facă o evaluare care să țină cont de raportul Comisiei și să pună la dispoziția Comisiei rezultatele.

Justificare

În cazul accesului și abonării la servicii financiare, bancare și de asigurare trebuie evitat ca factori cum ar fi vârsta sau dizabilitatea să nu fie utilizați pentru introducerea unui tratament nejustificat (defavorabil) și discriminatoriu.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Prezenta directivă nu aduce atingere măsurilor generale prevăzute de legislația națională care, într-o societate democratică, sunt necesare pentru securitatea publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor penale, protecția sănătății publice și protecția drepturilor și libertăților semenilor.

(8) Prezenta directivă nu aduce atingere măsurilor generale prevăzute de legislația națională care, într-o societate democratică, sunt necesare și proporționate pentru securitatea publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor penale, protecția sănătății publice și protecția drepturilor și libertăților semenilor. De asemenea, ea nu aduce atingere legislației naționale care promovează egalitatea între bărbați și femei.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Prezenta directivă recunoaște că dreptul de rezervare reprezintă un instrument în combaterea discriminărilor vizate în acest articol.

Justificare

Este util de subliniat cât de important în sine este dreptul de rezervă, dar și ca instrument de combatere a discriminărilor, atât timp cât societatea nu renunță la stereotipuri și nu își depășește teama de ceea ce e diferit.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) accesul la bunuri și servicii disponibile publicului și furnizarea acestora, inclusiv în ceea ce privește locuința.

(d) accesul la bunuri și servicii disponibile publicului și furnizarea acestora, cum ar fi locuința sau transportul, acolo unde Comunitatea este competentă în materie;.

Justificare

Trebuie menționate, ca exemplu doar și nu cu caracter exhaustiv, locuințele și transporturile.

Amendamentul 38

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Litera (d) se aplică persoanelor numai în măsura în care acestea desfășoară o activitate profesională sau comercială.

În aplicarea literei (d) se asigură respectarea vieții private a persoanelor.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) înscrierea și participarea la asociații, precum și prestațiile obținute în urma acestora.

Justificare

Trebuie incluse și asociațiile în aria de aplicare.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu aduce atingere legislațiilor naționale referitoare la starea civilă sau familială și la drepturile de reproducere.

(2) Fără a aduce atingere competențelor statelor membre referitoare la starea civilă sau familială și la drepturile de reproducere, prezenta directivă se aplică parteneriatelor în fapt și uniunilor civile, până când acestea vor fi recunoscute în legislația națională, precum și prestațiilor sociale care rezultă din acestea.

Justificare

Trebuie inclusă această referință pentru a respecta jurisprudența Curții.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prezenta directivă nu aduce atingere responsabilităților statelor membre în ceea ce privește conținutul educațional, activitățile și organizarea sistemelor educaționale, inclusiv dispozițiile referitoare la nevoi speciale de educație. Statele membre pot să prevadă diferențe de tratament pentru accesul la instituțiile de educație pe bază de religie sau convingeri.

(3) Fără a aduce atingere competențelor statelor membre în domeniile educației, învățământului și a formării profesionale, și nici responsabilităților lor în ceea ce privește conținutul, activitățile și organizarea sistemelor educaționale, prezenta directivă are drept scop garantarea proceselor de incluziune și de integrare și punerea la dispoziția persoanelor cu dizabilități a unei educații care să corespundă nevoilor lor specifice. Statele membre pot să prevadă diferențe de tratament pentru accesul la instituțiile de educație pe bază de religie sau convingeri, cu condiția ca aceste diferențe să nu constituie o discriminare bazată pe alte motive, să fie necesare și proporționale și să nu încalce dreptul la educație;

Justificare

În sfera de aplicare a directivei trebuie să se ia în considerație în mod adecvat educația, învățământul și formarea profesională pentru a evita discriminările.

Amendamentul 42

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Prezenta directivă nu se referă la diferențe de tratament pe bază de cetățenie și nu aduce atingere dispozițiilor și condițiilor legate de intrarea și rezidența cetățenilor din terțe țări și a persoanelor apatride pe teritoriul statelor membre, precum și niciunui tratament rezultat din statutul legal al cetățenilor din terțe țări și al persoanelor apatride.

eliminat

Justificare

Există deja prevederi legislative în materie.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tratamentul egal al persoanelor cu handicap

Tratamentul egal și handicapul

(1) În scopul garantării respectării principiului tratamentului egal pentru persoanele cu handicap:

(1) În scopul garantării respectării principiului tratamentului egal pentru persoanele cu handicap și a persoanelor care sunt asociate acestora sau le îngrijesc.

Justificare

Trebuie ținut cont de tratamentule gal în ceea ce privește persoanele cu dizabilități dar și persoanele care se ocupă de acestea.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În scopul garantării respectării principiului tratamentului egal pentru persoanele cu handicap:

(1) În scopul garantării respectării principiului tratamentului egal pentru persoanele cu handicap, termenul de „handicap” având sensul definit în Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și incluzând persoanele cu boli cronice:

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre țin seama de interesele și nevoile diverselor categorii de persoane care suferă de o dizabilitate, atât în funcție de diferitele dizabilități, dar și de sexul, vârsta, rasa sau originea etnică, de religia sau de convingerile personale, de orientarea sexuală, precum și de alți factori care conduc la discriminare.

Justificare

Când se examinează tratamentul egal pentru persoanele cu dizabilități, trebuie ținut seama de toți factorii, transversali sau nu, susceptibili de a fi asociați unei dizabilități.

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Vârsta și accesul în clădiri și la servicii

 

Statele membre prevăd un acces efectiv și nediscriminatoriu prin acțiuni adecvate, în special prin eliminarea obstacolelor fizice, în special în clădirile publice și în mijloacele de transport în comun, pentru minori sau persoanele minore sau foarte în vârstă, precum și pentru cei care le însoțesc.

Justificare

Amendamentul afirmă obligația de a acționa într-o manieră adecvată în vederea combaterii discriminărilor bazate pe vârstă, care afectează copiii și pe cei în vârstă.

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea asigurării deplinei egalități în practică, principiul tratamentului egal nu trebuie să împiedice un stat membru să mențină și să adopte măsuri specifice pentru prevenirea sau compensarea dezavantajelor legate de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

În vederea asigurării deplinei egalități în practică, principiul tratamentului egal nu trebuie să împiedice un stat membru să mențină și să adopte măsuri specifice pentru prevenirea sau compensarea dezavantajelor legate de religie sau convingeri, handicap, vârstă, orientare sexuală sau gen.

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Statele membre adoptă măsuri în vederea promovării egalității de tratament și a egalității de șanse, în funcție de dimensiune de gen, a persoanelor care profesează o religie sau au anumite convingeri, care suferă de o dizabilitate, au o anumită vârstă sau o anumită orientare sexuală.

Justificare

Trebuie eficientizate acțiunile pozitive prin intermediul unei promovări active a tratamentului egal.

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1) Directiva prezentă nu aduce atingere posibilității ca statele membre să prevadă tratamente preferențiale sau acțiuni pozitive, care au drept obiectiv satisfacerea nevoilor specifice ale persoanelor sau categoriilor de persoane care, datorită caracteristicilor lor, dovedesc necesitatea unor structuri, servicii sau ajutoare care nu sunt necesare altora;

Justificare

Trebuie eficientizate acțiunile pozitive prin intermediul unei promovări active a tratamentului egal și prin măsuri adaptate nevoilor specifice ale fiecărui gen.

Amendamentul 50

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Statele membre prevăd ca, până în momentul în care se probează cauzele multiple, o plângere să nu poată fi respinsă decât în urma unei motivații sau a unei alte considerații care se aplică la toate cauzele la care face trimitere plângerea. Dacă se dovedește însă, că este vorba de o cauză unică, plângerea poate fi respinsă prin orice motivație sau considerație cu privire la această cauză unică.

Justificare

Statele membre trebuie să garanteze posibilitatea de rezolvare pe cale judiciară adaptată victimelor discriminării multiple.

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare, în conformitate cu sistemul lor juridic, pentru ca, îndată ce o persoană se consideră lezată prin nerespectarea, în ceea ce o privește, a principiului tratamentului egal și prezintă în fața unei instanțe sau a unei alte autorități competente fapte care permit presupunerea existenței unei discriminări directe sau indirecte, să-i revină pârâtului sarcina de a proba că nu a fost încălcată interdicția discriminării.

(1) Statele membre iau măsurile necesare, în conformitate cu sistemul lor juridic, pentru ca, îndată ce o persoană se consideră lezată prin nerespectarea, în ceea ce o privește, a principiului tratamentului egal și prezintă în fața unei instanțe sau a unei alte autorități competente fapte care permit presupunerea existenței unei discriminări directe, indirecte, multiple sau prin asociere, să-i revină pârâtului sarcina de a proba că nu a fost încălcată interdicția discriminării directe sau indirecte, multiple ori prin asociere.

Justificare

Prin acest amendament se include de asemenea în interdicția de discriminare și discriminarea multiplă și cea prin asociere.

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu împiedică statele membre să impună un probatoriu mai favorabil reclamanților.

(2) Alineatul (1) nu împiedică statele membre să impună adoptarea unor reguli mai favorabile reclamanților.

Justificare

Trebuie prevăzut ca statele membre să poată adopta dispoziții mai puțin favorabile părților solicitante în cadrul procedurilor privind căile de atac.

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură ca dispozițiile adoptate în aplicarea prezentei directive, precum și dispozițiile relevante aflate deja în vigoare, sunt aduse la cunoștința persoanelor în cauză prin toate mijloacele corespunzătoare și pe întreg teritoriul lor.

Comisia și statele membre se asigură ca dispozițiile prezentei directive, precum și dispozițiile relevante aflate deja în vigoare, sunt aduse la cunoștința marelui public - prin campanii de informare și de presă care să fie centrate și pe combaterea stereotipelor - a persoanelor în cauză prin toate mijloacele corespunzătoare, adecvate și accesibile și pe întreg teritoriul european.

Justificare

În vederea unei mai bune cunoașteri a principiului tratamentului egal, precum și a respectării și aplicării lui mai eficiente, trebuie organizate diferite campanii de informare care să utilizeze mijloace adaptate, cum ar fi limba semnelor sau pagini de internet speciale pentru cei cu deficiențe vizuale.

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea promovării principiului tratamentului egal, statele membre încurajează dialogul cu părțile interesate relevante, în special cu organizațiile neguvernamentale, care, în conformitate cu legislația și practicile lor naționale, au un interes legitim să contribuie la lupta împotriva discriminării pe bazele și în domeniile care fac obiectul prezentei directive.

Statele membre încurajează dialogul cu părțile interesate relevante, în special cu organizațiile neguvernamentale, care, în conformitate cu legislația și practicile lor naționale, au un interes legitim să contribuie la lupta împotriva discriminării pe bazele și în domeniile care fac obiectul prezentei directive, în vederea promovării principiului tratamentului egal și a egalității de șanse.

Justificare

Statele membre trebuie să susțină dialogul între părți și să acorde atenție tuturor celor implicați în promovarea tratamentului egal și a egalității de șanse.

Amendamentul  55

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre desemnează un organism sau mai multe organisme pentru promovarea tratamentului egal al tuturor persoanelor, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Aceste organisme pot face parte din agențiile însărcinate cu apărarea, la nivel național, a drepturilor omului sau cu protejarea drepturilor individuale, inclusiv a drepturilor asigurate în temeiul altor acte legislative comunitare, printre care Directiva 2000/43/CE și Directiva 2004/113/CE.

(1) Statele membre desemnează un organism sau mai multe organisme independente pentru promovarea tratamentului egal al tuturor persoanelor, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă, orientare sexuală sau gen. Aceste organisme pot face parte din agențiile însărcinate cu apărarea, la nivel național, a drepturilor omului sau cu protejarea drepturilor individuale, inclusiv a drepturilor asigurate în temeiul altor acte legislative comunitare, printre care Directiva 2000/43/CE și Directiva 2004/113/CE.

 

Atunci când sunt înființate în acest scop, mai multe organisme independente și distincte, în funcție de factorii diferiți de discriminare, persoana care se consideră victimă a discriminării multiple are posibilitatea de a alege cărui organism să se adreseze, mai ales pentru a îi conferi acestuia mandat să acționeze în numele său în cursul procedurilor judiciare sau administrative. Revine, așadar, în sarcina acestui organism să analizeze global situația de discriminare care i-a fost semnalată.

Justificare

Pentru a trata în mod eficient cazurile de discriminare multiplă, trebuie adaptate sistemul și organizarea organismelor care protejează egalitatea.

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- să organizeze campanii de informare și acțiuni de formare;

Justificare

Trebuie extinse competențele organismelor care protejează egalitatea prin includerea unor obiective de formare profesională și de informare.

Amendamentul  57

Propunere de directivă

Articolul 13 - litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) se declară sau pot fi declarate nule și neavenite sau se modifică toate dispozițiile contractuale, regulamentele interne ale întreprinderilor, precum și normele care reglementează asociațiile cu scop lucrativ sau fără scop lucrativ, contrare principiului tratamentului egal.

(b) se declară sau pot fi declarate nule și neavenite sau se modifică toate dispozițiile contractuale, regulamentele interne ale administrațiilor și ale întreprinderilor, precum și normele care reglementează asociațiile cu scop lucrativ sau fără scop lucrativ, contrare principiului tratamentului egal.

Justificare

Dispozițiile menite să asigure respectul pentru principiul tratamentului egal trebuie extinse și la serviciile publice.

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile încălcărilor dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru asigurarea aplicării acestor sancțiuni. Sancțiunile pot include plata unor compensații, care pot să nu fie restricționate prin stabilirea, în prealabil, a unei limite superioare și trebuie să fie eficace, proporționale și descurajante.

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile încălcărilor dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru asigurarea aplicării acestor sancțiuni. Sancțiunile pot include plata unor compensații, care pot să nu fie restricționate prin stabilirea, în prealabil, a unei limite superioare și trebuie să fie eficace, proporționale și descurajante și să conducă la încetarea comportamentului discriminatoriu și la eliminarea efectelor acestuia.

Justificare

Pentru a asigura respectarea efectivă a principiului egalității de tratament, este necesară o definiție adecvată a aplicării sancțiunilor.

Amendamentul  59

Propunere de directivă

Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

16a. Comisia pregătește și inițiază, până la ...., procedura de aprobare a unei propuneri care să vizeze coordonarea prezentei directive cu directivele în vigoare în domeniul egalității de șanse și al prevenirii discriminării.

PROCEDURĂ

Titlu

Ttratamentul egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

Referințe

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Comisia competentă în fond

LIBE

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

FEMM

2.9.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz

 Data numirii

Donata Gottardi

9.10.2008

 

 

Data adoptării

10.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

11

1

Membri titulari prezenți la votul final

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Gabriela Crețu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre


PROCEDURĂ

Titlul

Tratamentul egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

Referințe

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Data consultării PE

23.7.2008

Comisia competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

2.9.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

EMPL

2.9.2008

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

JURI

23.9.2008

FEMM

2.9.2008

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

IMCO

10.9.2008

 

 

 

Comisii asociate

Data anunțului în plen

EMPL

23.10.2008

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Kathalijne Maria Buitenweg

15.9.2008

 

 

Examinare în comisie

13.11.2008

21.1.2009

17.2.2009

16.3.2009

Data adoptării

16.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

7

4

Membri titulari prezenți la votul final

Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareș-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Membri supleanți prezenți la votul final

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Iles Braghetto, Jan Cremers, Raül Romeva i Rueda

Data depunerii

20.3.2009

Aviz juridic - Politica de confidențialitate