Postopek : 2008/0140(APP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0149/2009

Predložena besedila :

A6-0149/2009

Razprave :

PV 01/04/2009 - 14
CRE 01/04/2009 - 14

Glasovanja :

PV 02/04/2009 - 9.16
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0211

POROČILO     *
PDF 435kWORD 1077k
20.3.2009
PE 418.014v03-00 A6-0149/2009

o predlogu Direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost

(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Kathalijne Maria Buitenweg

Pripravljavka mnenja (*):

Elizabeth Lynne, Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

(*) Pridruženi odbori – Člen 47 Poslovnika

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje
 MNENJE Odbora za pravne zadeve
 MNENJE ODBORA za pravice žensk in enakost spolov
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost

(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0426),

–   ob upoštevanju člena 31 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0291/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za pravne zadeve ter mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6‑0149/2009),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Pravica do enakosti pred zakonom in zaščita proti diskriminaciji za vse ljudi predstavlja univerzalno pravico, ki jo priznava Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Konvencija Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, sporazumi Združenih narodov o državljanskih in političnih pravicah ter o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Konvencija ZN o pravicah invalidov, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in Evropska socialna listina, katerih podpisnice so [vse] države članice. Zlasti Konvencija ZN o pravicah invalidov vključuje odrekanje razumnih prilagoditev v svoji opredelitvi diskriminacije.

(2) Pravica do enakosti pred zakonom in zaščita proti diskriminaciji za vse ljudi predstavlja univerzalno pravico, ki jo priznava Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Konvencija Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, sporazumi Združenih narodov o državljanskih in političnih pravicah ter o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, Konvencija ZN o pravicah invalidov, člen 14 in izbirni protokol 12 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in Evropska socialna listina, katerih podpisnice so [vse] države članice. Zlasti Konvencija ZN o pravicah invalidov vključuje odrekanje razumnih prilagoditev v svoji opredelitvi diskriminacije.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Načelo enakosti in prepoved dikriminacije sta splošni načeli mednarodnega, evropskega in nacionalnega prava, ki zavezujeta EU in njene države članice v vseh zadevah v njihovi pristojnosti. Ta direktiva prispeva k doseganju tega cilja in k premagovanju diskriminacije, ki ni združljiva s tem ciljem.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2b) Ta direktiva je sredstvo, s pomočjo katerega Skupnost izpolnjuje svoje obveznosti po konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov, in si jo je treba v skladu s tem tudi razlagati.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c) V skladu s členom 5 politične deklaracije, ki je bila dogovorjena na koncu svetovne konference Združenih narodov o staranju v Madridu leta 2002, je bilo sklenjeno, da se bo ponovno poudarila zaveza k prizadevanju za odstranitev vseh vrst diskriminacije, tudi diskriminacije zaradi starosti; k priznanju, da bi morale osebe, ko se starajo, uživati izpolnjeno, zdravo in varno življenje, v katerem bi se dejavno vključevali v gospodarsko, družbeno, kulturno in politično življenje svoje družbe; k povečanju priznanja dostojanstva starejših oseb; in k odpravi vseh oblik zanemarjanja, zlorabe in nasilja.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2d) Telesno in duševno zdravje ter dobro počutje so bistveni za kakovost življenja posameznikov in družbe ter so temeljni dejavniki v ciljih lizbonske strategije Unije.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva temeljna načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Člen 10 Listine priznava pravico do svobode misli, vesti in vere; člen 21 prepoveduje diskriminacijo, vključno na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti; člen 26 pa priznava pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti:

(3) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva temeljna načela, ki jih priznavata zlasti konvencija Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s členoma 9 o pravici do svobode misli, vesti in vere ter 10 o svobodi izražanja, kakor tudi Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Člen 10 Listine priznava pravico do svobode misli, vesti in vere; člen 20 določa, da so vsi enaki pred zakonom; člen 21 prepoveduje diskriminacijo, vključno na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti; člen 24 daje posebne pravice otrokom; člen 26 pa priznava pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti:

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Evropsko leto invalidov 2003, evropsko leto enakih možnosti za vse 2007 in evropsko leto medkulturnega dialoga 2008 so izpostavila vztrajnost diskriminacije, vendar tudi prednosti različnosti.

(4) Evropsko leto invalidov 2003, evropsko leto enakih možnosti za vse 2007 in evropsko leto medkulturnega dialoga 2008 so izpostavila vztrajnost neposredne in posredne, raznovrstne diskriminacije in diskriminacije prek povezave, vendar tudi potrebo po spodbujanju prednosti različnosti.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Raznolikost evropske družbe je osrednji dejavnik kulturnega, političnega in družbenega povezovanja Unije in jo je treba spoštovati.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Diskriminacija na osnovi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti lahko omaja doseganje ciljev Pogodbe ES, zlasti doseganje visoke ravni zaposlovanja in socialnega varstva, boljšega življenjskega standarda ter večje kakovosti življenja, ekonomske in socialne kohezije in solidarnosti. Poleg tega lahko oslabi cilj razvijanja Evropske unije kot območja svobode, varnosti in pravice.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b) Ta direktiva obravnava tudi raznovrstno diskriminacijo, to je diskriminacijo na podlagi dveh ali več razlogov iz členov 12 in 13 Pogodbe ES. Za obravnavanje takih situacij morajo biti na voljo učinkoviti sodni postopki, nacionalni sodni postopki pa bi morali zagotoviti, da tožnik lahko obravnava vse vidike raznovrstne diskriminacije v enem postopku.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Skupnost je sprejela tri pravne instrumente na podlagi člena 13(1) Pogodbe ES za preprečevanje diskriminacije zaradi spola, rase in narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti ter boj proti njej. Ti instrumenti so dokazali pomembnost zakonodaje v boju proti diskriminaciji. Zlasti Direktiva 2000/78/ES vzpostavlja splošni okvir za enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti. Vendar ostajajo med državami članicami razlike glede stopnje in oblike zaščite pred diskriminacijo, ki temelji na teh razlogih, izven področij zaposlovanja.

(8) Skupnost je sprejela niz direktiv na podlagi člena 13(1) Pogodbe ES za preprečevanje diskriminacije zaradi spola, rase in narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti ter boj proti njej. Te direktive so dokazale pomembnost zakonodaje v boju proti diskriminaciji. Direktiva 2000/43/ES vzpostavlja okvir zoper diskriminacijo, ki temelji na rasi ali narodnosti, na trgu dela in zunaj njega. Direktiva 2004/113/ES vzpostavlja okvir za enako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi. Direktiva 2000/78/ES vzpostavlja splošni okvir za enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti. Direktiva ne zajema drugih področij.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Zato mora zakonodaja prepovedati diskriminacijo na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti na celi vrsti področij izven trga dela, vključno s socialno zaščito, izobraževanjem in dostopom do blaga in storitev, vključno s stanovanji, in preskrbo z njimi. Predvideti mora ukrepe za enak dostop invalidov do zajetih področij.

(9) Zato mora zakonodaja prepovedati neposredno in posredno diskriminacijo, raznovrstno diskriminacijo in diskriminacijo prek povezave na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti ali spola na celi vrsti področij izven trga dela, vključno s socialno zaščito, izobraževanjem in dostopom do blaga in storitev, kot na primer stanovanj, prevoza, združenj in zdravstvenih storitev, in preskrbo z njimi. Predvideti mora ukrepe za enak dostop do zajetih področij za osebe določene vere ali prepričanja, invalide, osebe določene starosti ali spolne usmerjenosti ali osebe s kombinacijo teh posebnih značilnosti, in osebe, ki so z njimi povezane.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) V tej direktivi je treba blago pojmovati v smislu določb Pogodbe ES v zvezi s prostim pretokom blaga. Storitve je treba pojmovati v smislu člena 50 Pogodbe ES.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b) Invalidi se pogosto srečujejo z diskriminacijo v obliki nedostopnega javnega prevoza in grajenega okolja, pa tudi nedostopnih komunikacijskih in informacijskih sredstev. Države članice morajo sprejeti ukrepe, da bodo zagotovile dostopnost na teh področjih in da bo tako začelo veljati načelo enakega obravnavanja.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Ta direktiva ne bi smela posegati v pristojnosti držav članic na področjih izobraževanja, socialne varnosti in zdravstvenega varstva. Prav tako ne bi smela posegati v bistveno vlogo in široka pooblastila držav članic pri zagotavljanju, naročanju in organiziranju storitev splošnega gospodarskega pomena.

(11) Ta direktiva ne posega v izvajanje pristojnosti držav članic na področju izobraževanja in socialne zaščite, vključno s socialno varnostjo in zdravstvenim varstvom. Prav tako ne posega v bistveno vlogo in široka pooblastila držav članic pri zagotavljanju, naročanju in organiziranju storitev splošnega gospodarskega pomena.]

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Diskriminacija pomeni neposredno in posredno diskriminacijo, nadlegovanje, navodila, da se nekoga diskriminira, ter zavrnitev razumne prilagoditve.

(12) Diskriminacija pomeni neposredno in posredno diskriminacijo, raznovrstno diskriminacijo, nadlegovanje, navodila, da se nekoga diskriminira, ter zavrnitev razumne prilagoditve.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Invalidi so osebe z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami, tako vedenjskimi kot okoljskimi, lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovale v družbi.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b) Zaradi preobremenitev za mala in srednja podjetja (MSP) bi jih bilo treba posebno zaščititi po vzoru zakona o državljanskih pravicah (Civil Rights Act) v ZDA.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12c) Kot diskriminacija šteje tudi zavrnitev zdravstvene oskrbe samo na osnovi starosti.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12d) Diskriminacija na podlagi invalidnosti vključuje diskriminacijo na podlagi tega, da osebo spremlja ali ji pomaga izšolan pes vodnik ali pes pomočnik, usposobljen v skladu s standardi federacije za pse vodnike ali mednarodne organizacije za pse pomočnike.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12e) Učinkovit dostop brez diskriminacije je mogoče nuditi na različne načine, tudi s pomočjo koncepta „oblikovanje za vse“ ter tako, da se invalidom olajša uporaba pripomočkov, vključno s pomočjo za mobilnost in dostop, kamor spadajo izšolani psi vodiči in drugi psi pomočniki.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12f) Sprememba iz člena 4 je bistvena, če se spremeni blago ali storitve ali narava obrti, poklica ali podjetja do take mere, da ponudnik blaga ali storitev dejansko zagotavlja popolnoma drugo vrsto blaga ali storitev.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Pri uresničevanju načela enakega obravnavanja ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost si mora Skupnost v skladu s členom 3(2) Pogodbe ES prizadevati za odpravo neenakosti in spodbujanje enakosti moških in žensk, zlasti ker so ženske pogosto žrtev raznovrstne diskriminacije.

(13) Ta direktiva upošteva tudi raznovrstno diskriminacijo. Glede na to, da lahko do diskriminacije pride na podlagi dveh ali več razlogov iz členov 12 in 13 Pogodbe ES, si mora Skupnost pri uresničevanju načela enakega obravnavanja v skladu s členoma 3(2) in 13 Pogodbe ES prizadevati za odpravo neenakosti zaradi spola, rase ali narodnosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti, vere, prepričanja ali starosti, ali zaradi kombinacije teh razlogov, in za spodbujanje enakosti ne glede na kombinacijo osebnih značilnosti, ki se nanašajo na omenjene dejavnike. Za obravnavanje primerov raznovrstne diskriminacije bi morali biti na razpolago učinkoviti sodni postopki. Nacionalni sodni postopki bi morali zagotoviti zlasti, da tožnik lahko obravnava vse vidike raznovrstne diskriminacije v enem postopku.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Različno obravnavanje na podlagi starosti in invalidnosti je lahko dovoljeno, če je to objektivno in razumno utemeljeno z legitimnim ciljem in če so načini za uresničevanje tega cilja primerni in nujni. Takšno različno obravnavanje lahko vključuje na primer posebne starostne pogoje glede dostopa do nekaterih vrst blaga ali storitev, kot so alkoholne pijače, orožje ali vozniško dovoljenje. Spodbujanje gospodarskega, kulturnega in družbenega vključevanja mladih, starejših oseb ali invalidov se šteje za legitimni cilj. Ukrepi, povezani s starostjo in invalidnostjo, ki ustvarjajo boljše pogoje od tistih, ki veljajo za druge ljudi, denimo brezplačni ali cenejši dostop do prevoza, muzejev ali športnih objektov, so zato skladni z načelom nediskriminacije.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Aktuarni dejavniki in dejavniki tveganja, povezani z invalidnostjo in starostjo se uporabljajo pri zagotavljanju zavarovalniških, bančnih in drugih storitev. Teh se ne bi smelo šteti za diskriminatorne, kadar so dejavniki odločilni za oceno tveganja.

(15) Aktuarni dejavniki in dejavniki tveganja, povezani z invalidnostjo in starostjo se uporabljajo pri zagotavljanju zavarovalniških, bančnih in drugih storitev. Teh se ne bi smelo šteti za diskriminatorne, kadar so dejavniki odločilni za oceno tveganja, in kadar ponudnik storitve lahko dokaže občutno višje tveganje z uporabo aktuarskih načel in statističnih ali zdravstvenih podatkov. Podatki bi morali biti natančni, novi in pomembni ter biti na voljo na zahtevo. Aktuarni dejavniki in dejavniki tveganja bi morali odražati pozitivne spremembe pri pričakovani življenjski dobi in aktivnem staranju, pa tudi pri povečani mobilnosti in dostopnosti za invalide.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Za oddajo naročil, sklenjenih v državah članicah v imenu države, regionalnih ali lokalnih oblasti in drugih organov, ki jih ureja javno pravo, veljajo načela iz Pogodbe in zlasti načelo prostega pretoka blaga, načelo svobode ustanavljanja in načelo svobode opravljanja storitev ter načela, ki iz teh izhajajo, kot so načelo enakega obravnavanja, načelo nediskriminacije, načelo vzajemnega priznavanja, načelo sorazmernosti in načelo preglednosti. Pravne zahteve za usklajevanje postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev so opredeljene v direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2004/18/ES z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev1, tako da oddaja javnega naročila v državi članici v imenu držav članice, regionalnih ali lokalnih oblasti in drugih organov, ki jih ureja javno pravo, mora biti v skladu z načeli Pogodbe ES, zlasti z načelom enakega obravnavanja, ne glede na spol, raso ali narodnost, invalidnost, spolno usmerjenost, vero ali prepričanje ali starost, in načelom nediskriminacije. Vseeno pa veljajo za javna naročila nad določeno vrednostjo določbe za usklajevanje nacionalnih postopkov za oddajo takih naročil s strani Skupnosti, da se tako zagotovi, da je postopek oddaje javnih naročil odprt za konkurenco. Države članice bi morale razlagati te usklajevalne določbe v skladu z načeli enakega obravnavanja ne glede na spol, raso, narodnost, invalidnost, spolno usmerjenost, vero, prepričanje ali starost ter v skladu z drugimi določbami Pogodbe.

_____________

1 UL L 134, 30.4.2004, str. 114.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Vsi posamezniki uživajo svobodo sklepanja pogodb, vključno s svobodo izbire pogodbenega partnerja za posel. Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za gospodarske posle, ki jih izvajajo posamezniki, za katere ti posli ne predstavljajo njihove poklicne ali komercialne dejavnosti.

(16) Vsi posamezniki uživajo svobodo sklepanja pogodb, vključno s svobodo izbire pogodbenega partnerja za posel. V smislu dostopa do dobrin in storitev ter preskrbe z njimi je pomembno spoštovati zaščito zasebnega in družinskega življenja in poslovanja v tem okviru. Posli med fizičnimi osebami, ki nastopajo kot zasebniki, zato niso zajeti v tej direktivi, ko ti posli za pogodbenike ne predstavljajo poklicne ali komercialne dejavnosti.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Pri prepovedi diskriminacije je pomembno spoštovati druge temeljne pravice in svoboščine, vključno z zaščito zasebnega in družinskega življenja in poslov, ki se izvajajo v zvezi s tem, svobodo veroizpovedi in svobodo združevanja. Ta direktiva ne posega v nacionalne zakone o zakonskem ali družinskem statusu, vključno z reproduktivnimi pravicami. Prav tako ne posega v laično naravo države, državnih ustanov ali organov ali izobraževanja.

(17) Pri prepovedi diskriminacije je pomembno spoštovati druge temeljne pravice in svoboščine, vključno s svobodo veroizpovedi, svobodo združevanja, svobodo izražanja in svobodo tiska. Ta direktiva ne posega v laično naravo države, državnih ustanov ali organov ali izobraževanja. Direktiva ne spreminja delitve pristojnosti med Evropsko unijo in njenimi državami članicami, vključno z zakonsko in družinsko zakonodajo ter zakonodajo o zdravstvenem varstvu.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Države članice so pristojne za organizacijo in vsebino izobraževanja. Sporočilo Komisije o pristojnostih za 21. stoletje: agenda za evropsko sodelovanje na področju šolstva opozarja na potrebo, da se posebna pozornost nameni prikrajšanim otrokom in otrokom s posebnimi izobraževalnimi potrebami. Nacionalna zakonodaja lahko zlasti ureja razlike pri dostopu do izobraževalnih ustanov na podlagi vere ali prepričanja. Države članice lahko tudi dovolijo ali prepovejo nošenje ali razkazovanje verskih simbolov v šolah.

(18) Države članice so pristojne za organizacijo in vsebino izobraževanja. Sporočilo Komisije o pristojnostih za 21. stoletje: agenda za evropsko sodelovanje na področju šolstva opozarja na potrebo, da se posebna pozornost nameni prikrajšanim otrokom in otrokom s posebnimi izobraževalnimi potrebami. Nacionalna zakonodaja lahko zlasti ureja razlike pri dostopu do izobraževalnih ustanov na podlagi vere ali prepričanja pod pogojem, da so potrebne in sorazmerne ter ne kršijo pravice do izobraževanja. Države članice lahko tudi dovolijo ali prepovejo nošenje ali razkazovanje verskih simbolov v šolah.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Evropska unija v svoji Deklaraciji št. 11 o statusu cerkva in nekonfesionalnih organizacij, ki je priloga Sklepne listine Amsterdamske pogodbe, izrecno priznava, da spoštuje in ne vpliva na status cerkva in verskih združenj ali skupnosti, ki ga imajo na podlagi nacionalne zakonodaje v državah članicah, in da enako spoštuje status svetovnonazorskih in nekonfesionalnih organizacij. Ukrepi, s katerimi se omogoči invalidom učinkovit nediskriminatoren dostop do področij, ki so zajeta s to direktivo, imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju polne enakosti v praksi. Nadalje so lahko v nekaterih primerih potrebni posamezni ukrepi razumnih prilagoditev, da se zagotovi takšen dostop. V nobenem primeru se ne zahtevajo ukrepi, ki bi naložili nesorazmerno breme. Pri oceni, ali je breme nesorazmerno, bi se upoštevali številni dejavniki, vključno z velikostjo, viri in naravo organizacije. Načelo razumne prilagoditve in načelo nesorazmernega bremena sta določena v Direktivi/2000/78/ES in v Konvenciji ZN o pravicah invalidov.

(19) Evropska unija v svoji Deklaraciji št. 11 o statusu cerkva in nekonfesionalnih organizacij, ki je priloga Sklepne listine Amsterdamske pogodbe, izrecno priznava, da spoštuje in ne vpliva na status cerkva in verskih združenj ali skupnosti, ki ga imajo na podlagi nacionalne zakonodaje v državah članicah, in da enako spoštuje status svetovnonazorskih in nekonfesionalnih organizacij.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Ukrepi, s katerimi se invalidom omogoči učinkovit nediskriminatoren dostop do področij, zajetih s to direktivo, imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju polne enakosti v praksi. Nadalje so lahko v nekaterih primerih potrebni posamezni ukrepi razumnih prilagoditev, da se zagotovi takšen dostop. V nobenem primeru se ne zahtevajo ukrepi, ki bi naložili nesorazmerno breme. Pri oceni, ali je breme nesorazmerno, bi se upoštevalo, ali je zadevni ukrep neizvedljiv in nevaren ter ga ni mogoče narediti izvedljivega in varnega z razumnimi spremembami pravil, politik ali praks, z odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir ali ovir v prometu, ali z zagotovitvijo dodatne pomoči ali storitev. Za razumne prilagoditve niso nujno potrebne bistvene strukturne spremembe stavb, katerih struktura je izrecno zaščitena z nacionalnim pravom zaradi njihove zgodovinske, kulturne ali arhitekturne vrednosti. Načelo razumne prilagoditve in načelo nesorazmernega bremena sta določena v Direktivi/2000/78/ES in v Konvenciji ZN o pravicah invalidov.

(Temelji na zadnjem delu besedila uvodne izjave 19 dokumenta KOM (2008)0426.)

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Prepoved diskriminacije ne sme vplivati na ohranjanje ali sprejetje s strani držav članic ukrepov, katerih namen je preprečevanje ali nadomestilo za neugodnosti, ki jih utrpi skupina oseb določene vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Taki ukrepi lahko dovolijo organizacije oseb določene vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, kjer je glavni cilj promoviranje posebnih potreb teh oseb.

(21) Prepoved diskriminacije ne sme vplivati na ohranjanje ali sprejetje s strani držav članic ukrepov, katerih namen je preprečevanje ali nadomestilo za neugodnosti, ki jih utrpijo osebe določene vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti ali osebe s kombinacijo značilnosti, ki se nanašajo na te posebne dejavnike, in osebe, ki so z njimi povezane. S to prepovedjo se lahko povežejo ukrepi, katerih cilj je spodbujati enako obravnavo in enake možnosti, ki upoštevajo načelo enakosti spolov, in pozitivni ukrepi, katerih cilj je odgovoriti na posebne potrebe oseb ali kategorij oseb, ki zaradi svojih značilnosti potrebujejo strukture, storitve in pomoč, ki jih druge osebe ne potrebujejo. Taki ukrepi spremljajo ustanavljanje neodvisnih organizacij oseb določene vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, kjer je glavni cilj promoviranje posebnih potreb teh oseb.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Osebe, ki so bile izpostavljene diskriminaciji na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, morajo imeti na voljo ustrezna pravna sredstva. Da bi zagotovili bolj učinkovito raven pravnega varstva, je treba združenjem, organizacijam in drugim pravnim osebam dati pooblastila za sodelovanje v postopkih, vključno v imenu ali v podporo žrtve, brez poseganja v nacionalna postopkovna pravila v zvezi z zastopanjem in obrambo pred sodišči.

(23) Osebe, ki so bile izpostavljene neposredni in posredni diskriminaciji, raznovrstni ali prek povezave, na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spola, morajo imeti na voljo ustrezna pravna sredstva. Da bi zagotovili bolj učinkovito raven pravnega varstva, je treba združenjem, organizacijam in drugim pravnim osebam dati pooblastila za sodelovanje v postopkih, vključno v imenu ali v podporo žrtve, brez poseganja v nacionalna postopkovna pravila v zvezi z zastopanjem in obrambo pred sodišči.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Učinkovito izvajanje načela enakega obravnavanja zahteva ustrezno sodno varstvo pred viktimizacijo.

(25) Učinkovito izvajanje načela enakega obravnavanja zahteva ustrezno sodno varstvo pred viktimizacijo. Učinkovito zakonsko zaščito pravic posameznikov mora spremljati dejavno spodbujanje nediskriminacije in enakih možnosti.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) V svoji resoluciji o nadaljnjem spremljanju Evropskega leta enakih možnosti za vse (2007) je Svet pozval k polnemu vključevanju civilne družbe, vključno z organizacijami, ki zastopajo osebe, pri katerih obstaja tveganje diskriminacije, socialnih partnerjev in zainteresiranih skupin pri oblikovanju politik in programov, katerih cilj je preprečevanje diskriminacije in spodbujanje enakosti in enakih možnosti na evropski in na nacionalni ravni.

(26) V svoji resoluciji o nadaljnjem spremljanju Evropskega leta enakih možnosti za vse (2007) je Svet pozval k polnemu vključevanju civilne družbe, vključno z organizacijami, ki zastopajo osebe, pri katerih obstaja tveganje diskriminacije, socialnih partnerjev in zainteresiranih skupin pri oblikovanju politik in programov, katerih cilj je preprečevanje diskriminacije in spodbujanje enakosti in enakih možnosti na evropski in na nacionalni ravni. V ta namen Komisija in države članice poskrbijo, da se javnost in zainteresirane osebe na primerne, ustrezne in dostopne načine (kot so znakovni jezik ali posebne spletne strani za slabovidne osebe) seznanijo z določbami, ki jih predvideva ta direktiva, in določbami, ki že veljajo na tem področju, z informacijskimi kampanjami in s kampanjami v tiskanih medijih, katerih cilj je tudi odpravljanje stereotipov.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(31a) Pri razlaganju pomena razlogov za diskriminacijo sodišča bi se moralo upoštevati mednarodne in evropske instrumente človekovih pravic, vključno s priporočili in pravno prakso svojih nadzornih organov, kot je Evropsko sodišče za človekove pravice.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva opredeljuje okvir za boj proti diskriminaciji na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti s ciljem uresničevati v državah članicah načelo enakega obravnavanja, razen na področju zaposlovanja in dela.

1. Ta direktiva opredeljuje okvir za boj proti diskriminaciji, vključno z raznovrstno diskriminacijo, na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti s ciljem uresničevati v državah članicah načelo enakega obravnavanja, razen na področju zaposlovanja in dela.

 

2. Za raznovrstno diskriminacijo gre, ko ta temelji na:

 

(a) kombinaciji različnih razlogov, tj. na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti ali

 

(b) enem ali več razlogov iz člena 1(1), pa tudi na podlagi enega ali več naslednjih razlogov:

 

(i) na podlagi spola (v kolikor sporna zadeva spada v materialno področje uporabe Direktive 2004/113/ES in te direktive),

 

(ii) na podlagi rase ali narodnosti (v kolikor sporna zadeva spada v materialno področje uporabe Direktive 2000/43/ES in te direktive) ali

 

iii) na podlagi državljanstva (v kolikor sporna zadeva spada v področje uporabe člena 12 Pogodbe ES).

 

3. V tej direktivi je treba raznovrstno diskriminacijo in različne podlage razlagati v skladu z navedenim.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V smislu odstavka 1:

2. V smislu odstavka 1:

(a) Šteje, da gre za neposredno diskriminacijo, kadar je, je bila ali bi bila oseba obravnavana manj ugodno kakor neka druga v primerljivi situaciji iz katerega koli razloga iz člena 1.

(a) Šteje, da gre za neposredno diskriminacijo, kadar je, je bila ali bi bila oseba, ali osebe, ki so s to osebo povezane ali pa se to za njih domneva, obravnavana manj ugodno kakor neka druga v primerljivi situaciji na podlagi enega ali več razlogov iz člena 1.

(b) Šteje, da gre za posredno diskriminacijo, kadar bi bile zaradi navidezno nevtralnega predpisa, merila ali prakse osebe določene vere ali prepričanja, določene invalidnosti, določene starosti ali določene spolne usmerjenosti v posebej neugodnem položaju v primerjavi z drugimi osebami, razen če ta predpis, merilo ali praksa objektivno temelji na zakonitem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna.

b) Šteje, da gre za posredno diskriminacijo, kadar bi bile zaradi navidezno nevtralnega predpisa, merila ali prakse osebe določene vere ali prepričanja, določene invalidnosti, določene starosti ali določene spolne usmerjenosti ali osebe, ki so s takimi osebami povezane ali pa se to za njih domneva, v posebej neugodnem položaju v primerjavi z drugimi osebami, razen če ta predpis, merilo ali praksa objektivno temelji na zakonitem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Nadlegovanje šteje za obliko diskriminacije v smislu odstavka 1, kadar ima nezaželeno vedenje, povezano s katerim koli od razlogov iz člena 1, učinek ali namen prizadeti dostojanstvo osebe in ustvariti zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.

3. Brez poseganja v svobodo govora nadlegovanje šteje za obliko diskriminacije v smislu odstavka 1, kadar ima nezaželeno vedenje, povezano s katerim koli od razlogov iz člena 1, učinek ali namen prizadeti dostojanstvo osebe in ustvariti zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje. V tem smislu se pojem nadlegovanja lahko opredeli v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso držav članic.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Navodilo, naj se osebe diskriminirajo iz katerih koli razlogov iz člena 1, šteje za diskriminacijo v smislu odstavka 1.

(4) Navodilo ali zahteva, ki temelji na hierarhičnem odnosu, naj se osebe diskriminirajo iz katerih koli razlogov iz člena 1, šteje za diskriminacijo v smislu odstavka 1.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Diskriminacija na podlagi domnev o veri ali prepričanju, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti posameznika ali na podlagi povezanosti z osebami določene vere ali prepričanja, invalidno osebo, osebo določene starosti ali določene spolne usmerjenosti se šteje za diskriminacijo v smislu odstavka 1.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Zavrnitev razumnih prilagoditev v določenem primeru, predvidenem s členom 4 (1)(b) te direktive, kar zadeva invalide, šteje za diskriminacijo v smislu odstavka 1.

5. Zavrnitev razumnih prilagoditev v določenem primeru, predvidenem s členom 4 (1)(b) te direktive, kar zadeva invalide ali osebe, ki so z njimi povezane, kjer je prilagoditev potrebna, da te osebe lahko zagotovijo osebno pomoč invalidu, šteje za diskriminacijo v smislu odstavka 1.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Ne glede na odstavek 2 lahko države članice določijo, da razlike pri obravnavanju zaradi starosti ne predstavljajo diskriminacije, če jih v okviru nacionalnega prava, upravičuje legitimen cilj in če so sredstva za doseganje tega cilja primerna in potrebna. Zlasti ta direktiva ne preprečuje določitve določene starosti za dostop do socialnih prejemkov, izobraževanja in nekaterega blaga ali nekaterih storitev.

6. Ta direktiva ne izključuje razlik pri obravnavanju zaradi starosti, če je to objektivno in razumno utemeljeno z legitimnim ciljem in če so sredstva za doseganje tega cilja primerna, sorazmerna, potrebna in učinkovita.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Ne glede na odstavek 2 države članice pri zagotavljanju finančnih storitev lahko dovolijo sorazmerne razlike pri obravnavanju, kadar je za zadevni izdelek, uporaba starosti ali invalidnosti odločilni dejavnik pri oceni tveganja na podlagi ustreznih in točnih aktuarnih ali statističnih podatkov.

7. Ne glede na odstavek 2 države članice pri zagotavljanju zavarovalniških, bančnih in drugih finančnih storitev lahko dovolijo razlike pri obravnavanju, kadar je za zadevni izdelek, uporaba starosti ali invalidnosti odločilni dejavnik pri oceni tveganja na podlagi aktuarnih načel, statističnih podatkov ali zdravstvenih podatkov. Podatki bi morali biti natančni, novi in pomembni ter biti na voljo na zahtevo in na dostopen način. Aktuarni dejavniki in dejavniki tveganja bi morali odražati pozitivne spremembe pri pričakovani življenjski dobi in aktivnem staranju, pa tudi pri povečani mobilnosti in dostopnosti za invalide. Ponudnik storitev mora biti sposoben objektivno dokazati znatno večje tveganje in zagotoviti, da je razlika v obravnavanju objektivno in razumno upravičena z legitimnim ciljem ter da so sredstva za dosego tega cilja sorazmerna, potrebna in učinkovita. Države članice obvestijo Komisijo in svojo odločitev pregledajo pet let po prenosu te direktive, upoštevajoč poročilo Komisije iz člena 16, izsledke pregleda pa posredujejo Komisiji.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Ta direktiva ne posega v splošne ukrepe, določene z nacionalnim pravom, ki so v demokratični družbi potrebni zaradi javne varnosti, vzdrževanja javnega reda in preprečevanja kaznivih dejanj, za varovanje zdravja in varstvo pravic in svoboščin drugih.

8. Ta direktiva ne posega v splošne ukrepe, določene z nacionalnim pravom, ki so v demokratični družbi potrebni in sorazmerni zaradi javne varnosti, vzdrževanja javnega reda in preprečevanja kaznivih dejanj, za varovanje zdravja in varstvo pravic in svoboščin drugih.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a. Ta direktiva priznava, da je pravica do zasebnosti sredstvo za boj proti diskriminaciji iz tega člena.

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) dostopom do blaga in drugih storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji, in preskrbo z njimi.

(d) dostopom do blaga in drugih storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji in prevozom, in preskrbo z njimi.

 

 

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) članstvom in sodelovanjem v združenjih, vključno s koristmi, ki jih zagotavljajo take organizacije.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pododstavek (d) se uporablja za posameznike, kadar opravljajo poklicno ali komercialno dejavnost.

Pododstavek (d) ne velja za posle med fizičnimi osebami, za katere ti posli ne predstavljajo komercialne ali poklicne dejavnosti.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ta direktiva ne posega v nacionalne zakone o zakonskem ali družinskem statusu in reproduktivnih pravicah.

2. Ta direktiva ne spreminja delitve pristojnosti med Evropsko unijo in njenimi državami članicami.

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ta direktiva ne posega v pristojnosti držav članic za učno vsebino, dejavnosti in organizacijo njihovih izobraževalnih sistemov, vključno z zagotavljanjem izobraževanja za osebe s posebnimi potrebami. Države članice lahko predvidijo razlike pri obravnavanju pri dostopu do izobraževalnih ustanov na podlagi vere ali prepričanja.

3. Ta direktiva ne posega v pristojnosti držav članic za učno vsebino, dejavnosti in organizacijo njihovih nacionalnih izobraževalnih sistemov, pri tem pa invalidom zagotavlja pravico do izobraževanja brez diskriminacije in na podlagi enakih možnosti. Države članice zagotovijo, da se pri določanju, katere vrste izobraževanja in usposabljanja so primerne, spoštuje mnenje invalida. Države članice lahko samo na podlagi objektivnih razlogov dovolijo razlike pri dostopu do izobraževalnih ustanov na podlagi vere ali prepričanja, ko se od posameznikov iz objektivnih razlogov zahteva, naj delujejo v dobri veri in v skladu z moralnimi načeli organizacije, pod pogojem, da to ne upravičuje diskriminacije na kateri koli drugi podlagi ter da so druge izobraževalne ustanove geografsko dostopne in predstavljajo razumno alternativo, da bi preprečili posredno diskriminacijo. Države članice zagotovijo, da zaradi tega ne bo prišlo do odrekanja pravice do izobrazbe.

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ta direktiva ne vpliva na nacionalno zakonodajo, ki zagotavljajo laično naravo države, državnih ustanov ali organov ali izobraževanja ali ki zadevajo status in dejavnosti cerkva in drugih organizacij, ki temeljijo na veri ali prepričanju. Prav tako ne posega v nacionalno zakonodajo, ki spodbuja enakost med moškimi in ženskami.

4. Ta direktiva ne vpliva na nacionalno pravo, ki zagotavlja laično naravo države, državnih ustanov ali organov ali izobraževanja ali ki zadeva status, dejavnosti in pravni okvir cerkva in drugih organizacij, ki temeljijo na veri ali prepričanju, kadar to ne spada v pristojnost EU. Kadar dejavnosti cerkva ali drugih organizacij, ki temeljijo na veri ali prepričanju, spadajo v pristojnost EU, zanje veljajo določbe Unije o nediskriminaciji. Prav tako ne posega v nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakost med spoloma.

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Ta direktiva ne zajema razlik pri obravnavanju, ki temeljijo na narodnosti, in ne posega v določbe in pogoje v zvezi z vstopom v in prebivanjem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na ozemlju držav članic, in v katero koli obravnavanje, ki izhaja iz pravnega statusa zadevnih državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva.

5. Ta direktiva ne zajema razlik pri obravnavanju, ki temeljijo na narodnosti, in ne posega v določbe in pogoje v zvezi z vstopom v in prebivanjem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na ozemlju držav članic, in v katero koli obravnavanje, ki izhaja iz pravnega statusa zadevnih državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva. Diskriminacija na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, ki je predstavljena kot razlikovanje pri obravnavanju na podlagi narodnosti, se obravnava kot diskriminacija v smislu člena 1.

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Direktiva ne posega v pravice založnikov, da zavrnejo objavo oglasov posameznikov, strank in organizacij, ki ne delijo njihovih demokratičnih vrednot ter ki so drugačne politične usmeritve, kot je tista, na kateri temelji časnik.

Predlog spremembe  55

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Da bi zagotovili skladnost z načelom enakega obravnavanja, kar zadeva invalide:

1. Da bi zagotovili skladnost z načelom enakega obravnavanja, kar zadeva invalide, pri čemer se invalidnost razume v smislu njene opredelitve v Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov in ljudi s kroničnimi boleznimi:

Predlog spremembe  56

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) se ukrepi, potrebni, da se invalidnim osebam omogoči učinkovit nediskriminatoren dostop so socialne zaščite, socialnih ugodnosti, zdravstvenega varstva, izobraževanja in dostop do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji in prevozom, predvidijo na podlagi vnaprejšnjih predvidevanj, vključno z ustreznimi spremembami ali prilagoditvami. Taki ukrepi ne bi smeli nalagati nesorazmernega bremena niti zahtevati temeljite spremembe socialne zaščite, socialnih pravic, zdravstvenega varstva, izobraževanja ali zadevnega blaga in storitev niti zahtevati zagotovitve njihovih alternativ;

a) se ukrepi, potrebni, da se invalidom omogoči učinkovit nediskriminatoren dostop so socialne zaščite, socialnih ugodnosti, zdravstvenega varstva, izobraževanja in dostop do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji, telekomunikacijami in elektronskimi komunikacijami, informacijami, vključno s tistimi v dostopnih oblikah, finančnimi storitvami, kulturo in prostim časom, stavbami, ki so odprte za javnost, načini prevoza ter drugimi javnimi prostori in zmogljivostmi, predvidijo na podlagi vnaprejšnjih predvidevanj, vključno z ustreznimi spremembami ali prilagoditvami. Ko diskriminacija izvira iz prakse, politike ali postopkov, se sprejmejo ukrepi, zato da nima več takega učinka.

Predlog spremembe  57

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b) ne glede na obveznost zagotoviti učinkovit nediskriminatoren dostop in po potrebi v določenem primeru zagotoviti razumne prilagoditve, razen če ne nalagajo nesorazmernega bremena.

b) za namen odstavka 1, učinkovit nediskriminatoren dostop pomeni prepoznavanje in odstranitev preprek in ovir ter preprečevanje novih preprek in ovir, ki onemogočajo dostop invalidom do blaga, storitev in zmogljivosti, ki so na voljo splošni javnosti, ne glede na naravo ovire ali invalidnosti. V skladu z določbami te direktive in ne glede na ukrepe, izbrane za odpravo preprek ali ovir, se invalidom – če je le mogoče – učinkovit nediskriminatoren dostop zagotovi pod enakimi pogoji kot neinvalidom, omogoči pa se jim tudi lažja uporaba pripomočkov, vključno s pomočjo za mobilnost in dostop, kot so izšolani psi vodiči in drugi psi pomočniki. Ko z razumnimi prilagoditvami kljub vsem prizadevanjem ni mogoče zagotoviti učinkovitega nediskriminatornega dostopa pod enakimi pogoji, se v skladu z določbami direktive poišče primerna alternativa za dostop. V tej določbi „razumna prilagoditev“ pomeni alternativne ukrepe, ki so potrebni, da bi v določenem primeru invalidom omogočili dostop do pravic, oziroma njihovo uživanje ali uveljavljanje na enaki podlagi, kot to velja za druge pravice s področja uporabe, kakor je opredeljeno v členu 3(1).

Predlog spremembe  58

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za namene presoje, ali bi ukrepi, potrebni za skladnost s prvim odstavkom, pomenili nesorazmerno breme, je treba upoštevati zlasti velikost, vire organizacije, njeno naravo, ocenjene stroške, življenjski ciklus blaga in storitev in možne koristi boljšega dostopa za invalide. Breme ni nesorazmerno, če ga v zadostni meri kompenzirajo ukrepi v okviru politike, ki jo zadevna država članica izvaja.

2. Ukrepi za učinkovit nedeskriminatoren dostop ne bi smeli nalagati nesorazmernega bremena niti zahtevati temeljitih sprememb. Za namene presoje, ali bi skladnost s prvim odstavkom pomenila nesorazmerno breme, bi bilo treba upoštevati, ali je zadevni ukrep neizvedljiv ali nevaren in ga ni mogoče narediti izvedljivega in varnega z razumnimi spremembami pravil, politik ali praks, z odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir ali ovir v prometu, ali z zagotovitvijo dodatne pomoči ali storitev. Sprememba je bistvena, če spremeni blago in storitve ali naravo obrti, poklica ali podjetja do take mere, da ponudnik blaga ali storitev dejansko zagotavlja popolnoma drugo vrsto blaga ali storitev. Za razumne prilagoditve niso nujno potrebne bistvene strukturne spremembe stavb, katerih struktura je izrecno zaščitena z nacionalnim pravom zaradi njihove zgodovinske, kulturne ali arhitekturne vrednosti. Breme se ne šteje za nesorazmerno, če ga v zadostni meri kompenzirajo obstoječi ukrepi v zadevni državi članici. Načelo razumne prilagoditve in načelo nesorazmernega bremena bi se morali razlagati v smislu Direktive 2000/78/ES in Konvencije ZN o pravicah invalidov.

Predlog spremembe  59

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Da bi države članice lahko izpolnile zahtevo po zagotavljanju učinkovitega nediskriminatornega dostopa do obstoječih infrastruktur, politik ali postopkov v okviru pomena točke 1(a), imajo lahko po potrebi na voljo dodatno obdobje 10 let od datuma za prenos, da izpolnijo to obveznost. Države članice, ki želijo uporabiti dodatno obdobje, Komisiji predložijo načrt za postopno izpolnjevanje zahtev iz točke 1(a), vključno s cilji, sredstvi in časovnim razporedom. Vsaka država članica, ki se odloči uporabiti dodatno obdobje, dvakrat letno poroča Komisiji o ukrepih, ki jih sprejema za učinkovit nediskriminatoren dostop, in o napredku pri izvajanju točke(1)(a). Komisija dvakrat letno poroča Svetu.

Predlog spremembe  60

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ta direktiva ne posega v določbe prava Skupnosti ali nacionalne predpise, ki obravnavajo dostopnost do določenega blaga ali storitev.

3. Ta direktiva ne posega v določbe prava Skupnosti ali nacionalne predpise, ki obravnavajo dostopnost do določenega blaga ali storitev. Institucije EU in države članice pa, kjerkoli je to mogoče, sprejmejo ukrepe za spodbujanje ponudnikov storitev in blaga, zlasti izdelkov, da načrtujejo dostopne rešitve, denimo s pomočjo javnih naročil. Dostopni izdelki in storitve so tisti, ki so načrtovani tako, da jih lahko uporabljajo vsi uporabniki.

Predlog spremembe  61

Predlog direktive

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da bi bila v praksi zagotovljena popolna enakost, načelo enakega obravnavanja ne preprečuje državam članicam, da bi ohranile ali sprejele posebne ukrepe, katerih cilj je preprečevati ali kompenzirati za prikrajšanost, povezano z vero ali prepričanjem, invalidnostjo, starostjo ali spolno usmerjenostjo.

Da bi bila v praksi zagotovljena popolna enakost, načelo enakega obravnavanja ne preprečuje državam članicam, da bi ohranile ali sprejele posebne ukrepe, katerih cilj je preprečevati ali kompenzirati za prikrajšanost, povezano z vero ali prepričanjem, invalidnostjo, starostjo ali spolno usmerjenostjo, ali da bi dovolile, da se takšni ukrepi sprejmejo v javnem, zasebnem ali prostovoljnem sektorju.

Predlog spremembe  62

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so vsem osebam, ki menijo, da jim je bila storjena krivica, ker ni bilo uporabljeno načelo enakega obravnavanja, na voljo sodni in/ali upravni postopki, in, kjer države članice menijo, da je ustrezno, poravnalni postopki, tudi potem, ko se je razmerje, v katerem je domnevno prišlo do diskriminiranja, že končalo.

1. Države članice zagotovijo, da so vsem osebam, ki menijo, da jim je bila storjena krivica, ker ni bilo uporabljeno načelo enakega obravnavanja, dejansko na voljo sodni in/ali upravni postopki, in, kjer države članice menijo, da je ustrezno, poravnalni postopki, tudi potem, ko se je razmerje, v katerem je domnevno prišlo do diskriminiranja, že končalo.

Predlog spremembe  63

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se lahko združenja, organizacije ali druge pravne osebe, katerih legitimni interes je zagotavljati, da se določbe te direktive izpolnjujejo, v imenu ali v podporo tožnika na podlagi njegovega ali njenega soglasja vključijo v kateri koli sodni in/ali upravni postopek, predviden za izvršbo obveznosti, ki izhajajo iz te direktive.

črtano

Predlog spremembe  64

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Države članice v nacionalnih pravnih sistemih uvedejo potrebne ukrepe za zagotovitev dejanske in učinkovite odškodnine ali povračila, kakor to določijo države članice, za izgubo in škodo, ki jo je oškodovana oseba utrpela zaradi diskriminacije v smislu te direktive, na način, ki je odvračilen in v sorazmerju z utrpljeno škodo.

Predlog spremembe  65

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Odstavek 1 ne preprečuje državam članicam, da sprejmejo za tožnike ugodnejše predpise o dokaznem bremenu.

2. Odstavek 1 ne preprečuje državam članicam, da sprejmejo za tožnike ugodnejše predpise.

Obrazložitev

Koristno je, da lahko države članice med pravnimi sredstvi predvidijo bolj ugodne določbe za zadevne strani.

Predlog spremembe  66

Predlog direktive

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a. Države članice aktivno spodbujajo enakost med osebami ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost, ko oblikujejo in izvajajo zakone in druge predpise, politike in dejavnosti na področjih uporabe te direktive.

Predlog spremembe  67

Predlog direktive

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so osebe, ki jih to zadeva, opozorjene na predpise, sprejete na podlagi te direktive in na že veljavne predpise, na ustrezne načine na celotnem ozemlju.

Države članice zagotovijo, da so osebe, ki jih to zadeva, opozorjene na predpise, sprejete na podlagi te direktive in na že veljavne predpise, na ustrezne načine, vključno prek interneta, na celotnem ozemlju.

Predlog spremembe  68

Predlog direktive

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 11

Člen 11

Države članice s ciljem spodbujati načelo enakega obravnavanja spodbujajo dialog z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, zlasti nevladnimi organizacijami, ki imajo v skladu s svojo nacionalno zakonodajo in prakso legitimen interes prispevati k boju proti diskriminaciji na podlagi razlogov in na področjih, zajetih s to direktivo.

Države članice s ciljem spodbujati načelo enakega obravnavanja spodbujajo dialog z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, zlasti nevladnimi organizacijami, organizacijami, ki prestavljajo civilno družbo, cerkvami ter verskimi, filozofskimi in neverskimi organizacijami, ki imajo v skladu s svojo nacionalno zakonodajo in prakso legitimen interes prispevati k boju proti diskriminaciji na podlagi razlogov in na področjih, zajetih s to direktivo, takšna posvetovanja pa vključujejo tudi nadzor izvajanja direktive.

Predlog spremembe  69

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice določijo organ ali organe za spodbujanje enakega obravnavanja vseh oseb ne glede na njihovo vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. Ti organi so lahko sestavni del agencij, ki so na državni ravni zadolžene za varovanje človekovih pravic ali zaščito pravic posameznikov, vključno s pravicami po drugih aktih Skupnosti, vključno z direktivama 2000/43/ES in 2004/113/ES.

1. Države članice določijo neodvisno delujoči in ustrezno financirani organ ali organe za spodbujanje enakega obravnavanja vseh oseb ne glede na njihovo vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. Države članice zagotovijo, da imajo organ ali organi pristojnosti na področjih, ki jih obsega ta direktiva in na področjih zaposlovanja in dela iz Direktive 2000/78/ES. Ti organi so lahko sestavni del agencij, ki so na državni ravni zadolžene za varovanje pravic po drugih aktih Skupnosti, vključno z direktivami 2000/43/ES, 2000/78/ES in 2004/113/ES.

Predlog spremembe  70

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 2 – alinea -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– olajševanje upravnih in sodnih postopkov, povezanih z diskriminacijo, kadar njena žrtev prebiva v drugi državi članici kot tožena oseba, in sicer tako da stopijo v stik z ustreznim organom ali organi v državi članici tožene osebe,

Predlog spremembe  71

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 2 – alinea -1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– zagotavljanje dostopa tožniku do pravne pomoči v skladu z direktivo Sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003 o zboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih1, kadar je to potrebno.

 

_____________

1 UL L 26, 31.1.2003, str. 41.

Predlog spremembe  72

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– izvajanje neodvisnih raziskav v zvezi z diskriminacijo,

nadziranje in izvajanje neodvisnih raziskav v zvezi z diskriminacijo, vključno glede uporabe protidiskriminacijske zakonodaje,

Predlog spremembe  73

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 2 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– sodelovanje in izmenjavanje informacij z Agencijo EU za temeljne pravice in drugimi ustreznimi organi EU.

Predlog spremembe  74

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Države članice tem organom zagotovijo zadostna sredstva, da bodo lahko izvajali svoje naloge učinkovito in na dostopen način.

Predlog spremembe  75

Predlog direktive

Člen 13 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) se odpravijo vsi zakoni in drugi predpisi, ki so v nasprotju z načelom enakega obravnavanja;

a) se takoj odpravijo vsi zakoni in drugi predpisi, ki so v nasprotju z načelom enakega obravnavanja;

Predlog spremembe  76

Predlog direktive

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo predpise o sankcijah, ki se uporabljajo, če so kršene določbe domačega prava, sprejete na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo izvajanje. Sankcije lahko obsegajo plačilo odškodnine, ki ne sme biti omejena z določitvijo vnaprejšnje zgornje meje, in morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračalne.

Države članice določijo predpise o sankcijah, ki se uporabljajo, če so kršene določbe domačega prava, sprejete na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo izvajanje. Sankcije lahko obsegajo plačilo odškodnine, ki ne sme biti omejena z določitvijo vnaprejšnje zgornje meje, in morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračalne ter morajo privesti do prenehanja diskriminatornega ravnanja in odprave njegovih učinkov.

Predlog spremembe  77

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Da se upoštevajo posebne okoliščine, lahko države članice po potrebi določijo, da je treba obveznost v zvezi zagotavljanjem učinkovitega dostopa, kakor je opredeljeno v členu 4, izpolniti [najpozneje štiri leta po sprejetju].

2. Da bi države članice lahko izpolnile zahtevo po zagotavljanju učinkovitega nediskriminatornega dostopa do obstoječih infrastruktur, politik ali postopkov v okviru pomena člena 4(1)(a), imajo lahko po potrebi na voljo dodatno obdobje 10 let [od datuma za prenos], da izpolnijo to obveznost.

Države članice, ki želijo uporabiti to dodatno obdobje, o tem obvestijo Komisijo najpozneje do datuma iz odstavka 1 ter navedejo razloge.

Države članice, ki želijo uporabiti dodatno obdobje, Komisiji predložijo načrt za postopno izpolnjevanje zahtev iz člena 4(1)(a), vključno s cilji, sredstvi in časovnim razporedom. Vsaka država članica, ki se odloči uporabiti dodatno obdobje, letno poroča Komisiji o ukrepih, ki jih sprejema za učinkovit nediskriminatoren dostop, in o napredku pri izvajanju člena 4(1)(a). Komisija letno poroča Svetu.

Predlog spremembe  78

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice in nacionalni organi za enakost predložijo Komisiji najpozneje do ..., po tem pa vsakih pet let vse informacije, ki jih Komisija potrebuje, da lahko za Evropski parlament in Svet pripravi poročilo o uporabi te direktive.

1. Države članice predložijo Komisiji najpozneje do ..., po tem pa vsakih pet let vse informacije, ki jih Komisija potrebuje, da lahko za Evropski parlament in Svet pripravi poročilo o uporabi te direktive.

Predlog spremembe  79

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Najpozneje v ** letih po začetku veljavnosti te direktive mora začeti veljati celosten pravni okvir Skupnosti v zvezi z nediskriminacijo, ki je v obliki ene same direktive in ki na podlagi člena 13 Pogodbe ES združuje in nadomešča vse obstoječe direktive, med njimi to direktivo. Ta nova direktiva predpisuje enako raven zaščite za vse vrste diskriminacije.

Predlog spremembe  80

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V poročilu Komisije so primerno upoštevana stališča socialnih partnerjev in zadevnih nevladnih organizacij, kakor tudi Agencije EU za temeljne pravice. V skladu z načelom integriranja enakosti spolov vsebuje poročilo med drugim oceno učinkov sprejetih ukrepov na ženske in moške. Glede na prejete informacije vsebuje poročilo, če je potrebno, predloge za spremembe in posodobitve te direktive.

2. V poročilu Komisije so primerno upoštevana stališča socialnih partnerjev in zadevnih nevladnih organizacij, kakor tudi Agencije EU za temeljne pravice. Poročilo vključuje pregled sedanjih praks v državah članicah v skladu s členom 2(7) v zvezi z uporabo starosti ali invalidnosti kot faktorja pri izračunavanju premij in dajatev. V skladu z načelom integriranja enakosti spolov vsebuje poročilo med drugim oceno učinkov sprejetih ukrepov na ženske in moške. To poročilo obsega tudi informacije o raznovrstni diskriminaciji, pri čemer ni zajeta samo diskriminacija na podlagi vere ali prepričanja, spolne usmerjenosti, starosti in invalidnosti, ampak tudi diskriminacija na podlagi spola, rase ali narodnosti. Glede na prejete informacije vsebuje poročilo, če je potrebno, predloge za spremembe in posodobitve te direktive.


OBRAZLOŽITEV

Komisija je predlog direktive o enakem obravnavanju predložila julija 2008. Na predlog smo dolgo čakali, saj je Komisija že leta 2004 obljubila, da bo pripravila „široko direktivo“. Poročevalka odobrava predlog Komisije, katerega cilj je izvajanje načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost zunaj trga dela.

Člen 13 Pogodbe ES, ki je bil leta 1997 vključen v amsterdamsko pogodbo, prepoveduje diskriminacijo na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Člen 13 sedaj tvori pravno podlago dveh direktiv: Prva je direktiva o rasni enakosti (direktiva 2000/43/ES), ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi rase ali narodnosti, tako na trgu dela kot zunaj njega. Druga, direktiva 2000/78, prepoveduje diskriminacijo na trgu dela na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Ker sta področji uporabe direktiv različni, se je vzpostavila hierarhija razlogov za diskriminacijo. Predlog, ki je pred nami, je poskus izenačitve zaščite ne glede na razlog, zaradi katerega prihaja do diskriminacije. Poročevalka pričakuje, da bo Komisija v letu 2010 predstavila predloge, ki bodo zaščito pred diskriminacijo na podlagi spola postavili na enako raven ter s tem odpravili hierarhijo.

Komisija je poskušala predlog direktive navezati na obstoječo direktivo o rasni enakosti. Številni pojmi so ostali isti, na primer neposredna in posredna diskriminacija, postopki, ki jih vzpostavlja, pa so tudi enakovredni. Zato poročevalka meni, da se ni treba pri njih predolgo ustavljati.

Med predlogom Komisije in direktivo o rasni enakosti pa so tudi razlike. Te je mogoče opravičiti, saj se razlogi za diskriminacijo spreminjajo, vsaka drugačna obravnava pa tudi ne šteje za diskriminacijo. Pri vsaki razliki pa mora obstajati možnost jasne utemeljitve.

Predlog je okvir minimalnih standardov, ki nudijo zaščito pred diskriminacijo. Države članice lahko vedno povišajo raven zaščite, ne smejo pa zaradi nove direktive znižati njene sedanje ravni. Direktiva ponuja žrtvam pravico do pravnega varstva in jasno določa, da imajo države članice željo in dolžnost boriti se proti diskriminaciji.

Poročevalka želi poudariti pomen boja proti vsem oblikam diskriminacije. Diskriminacija je na žalost še vedno problem v Evropi in drugod. V posebni anketi Eurobarometra v letu 2008 je 15 % Evropejcev zatrdilo, da so bili v prejšnjem letu žrtev diskriminacije. To se mora spremeniti. Obstajati mora možnost, da dva moška prebivata v hotelski sobi, da invalidne osebe nakupujejo in da se starejši ljudje zavarujejo.

Precej držav članic že ima zakonodajo, ki v večji ali manjši meri zagotavlja zaščito pred diskriminacijo na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti zunaj trga dela(1). Treba je sprejeti skladne evropske predpise na tem področju, tako da bo jasno, da diskriminacija ni dovoljena nikjer v Evropi. Nediskriminacija je temeljna svoboščina, zato bi je morali biti deležni vsi ljudje v Uniji.

Razlogi za diskriminacijo

Direktiva 2000/78/ES ne vsebuje opredelitev vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, čeprav je Sodišče Evropskih skupnosti nekoč odločilo glede pomena „invalidnosti“, da je „treba pojem invalidnost razumeti tako, da gre za omejitev, ki izhaja predvsem iz fizičnega, mentalnega ali duševnega poslabšanja in ki ovira udeležbo zadevne osebe v poklicnem življenju“(2). Konvencija ZN o pravicah invalidov opredeljuje invalidnost takole: „Invalidi so ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi“. Poročevalka se je navezala na to opredelitev v novi uvodni izjavi.

Domnevanje in povezovanje

V zadevi Coleman (C-303/06) je Sodišče Evropskih skupnosti odločilo, da prepoved diskriminacije iz direktive 2000/78/ES poleg invalidov ščiti tudi njihove družinske člane. Poročevalka meni, da je zaradi pravne gotovosti to treba izrecno navesti v tej direktivi.

Na prvi pogled ni vedno mogoče določiti vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti posameznika, ljudje pa kljub temu postavljajo vse možne domneve na podlagi videza ali imena, kar prav tako lahko vodi v diskriminacijo. Nekatere fante na primer nadlegujejo v šoli, ker jih imajo za istospolno usmerjene, čeprav to ni tako. Poročevalka meni, da je to prav tako slabo, zato predlaga, da se v direktivi doda izrecna določba o tem, da je v tej zakonodaji zajeta tudi diskriminacijo na podlagi domnevanj.

Izjema na podlagi starosti

Predlog Komisije določa splošno izjemo v primeru diskriminacije na podlagi starosti. Dejstvo, da direktiva ne preprečuje določanja določene starosti za dostop do socialnih prejemkov, izobraževanja in nekaterega blaga ali nekaterih storitev, ne pomeni, da za takšno različno obravnavo ni potrebno navesti legitimnega cilja, ter da morajo biti sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna. Poročevalka želi, da se to jasno zapiše v direktivi.

Finančne storitve

V skladu s predlogom so razlike pri obravnavi na podlagi starosti ali invalidnosti dovoljene v primeru finančnih storitev, pri katerih sta starost ali invalidnost pomemben faktor, ki se ga uporablja pri oceni tveganja na podlagi ustreznih in točnih aktuarskih ali statističnih podatkov. Direktiva 2004/113/ES vsebuje podobno določbo, obenem pa zahtevo, da je treba takšne podatke objaviti. Poročevalka zato predlaga, da se ta zahteva prilagodi tudi tej direktivi.

Zakonski stan

Sprejemanje zakonov o zakonski zvezi ne spada v področje pristojnosti Evropskega parlamenta. Vsaka država članica lahko sprejme svoje predpise glede pogojev, ki jih morajo posamezniki izpolnjevati, da lahko sklenejo zakonsko zvezo. Predlog Komisije pa bi dovolil diskriminacijo tudi v povezavi z reproduktivnimi pravicami, kot je sterilizacija. Poročevalka meni, da to ni zaželeno, zato je pripravila predlog spremembe besedila in omejila izjeme.

Izobraževanje

Šole, ki temeljijo na posebnih vrednotah, lahko odklonijo učence, če ti niso pripravljeni sprejeti njihovih moralnih načel. To ne sme voditi v diskriminacijo na podlagi katerih koli drugih razlogov z izjemo vere ali prepričanja. Direktiva 2000/78/ES o enakem obravnavanju na trgu dela že vsebuje člen z enakovrednim učinkom.

Invalidnost

Za zagotovitev enakega obravnavanja invalidov ni dovolj prepoved diskriminacije. Potrebno je tudi pozitivno ukrepanje v obliki vnaprej sprejetih ukrepov in prek ponujanja ustreznih prilagoditev. Javne stavbe bi na primer morale biti dostopne ljudem na vozičku.

Poročevalka predlaga le dve vrsti izjem pri uveljavljanju načela učinkovitega nediskriminatornega dostopa. Prva izjema nastopi, ko bi uveljavljanje predstavljalo nesorazmerno obremenitev. O tem bi odločala sodišča za vsak primer posebej. Pri sprejemanju takšnih odločitev je dobro pretehtati vse okoliščine primera, vključno z velikostjo organizacije, stroški in morebitnimi prednostmi boljšega dostopa za invalidne osebe. Zdi se, da so v državah, kjer je to že standardna praksa, stroški redkokdaj odločujoč faktor. Druga oblika izjeme nastopi, ko bi ukrep terjal temeljito spremembo ponujene storitve. To bi veljalo v primerih, ko bi zadevna storitev dejansko postala popolnoma drugačna storitev.

Odškodnina

Člen 8(2) direktive 2004/113/ES zahteva, da države članice uvedejo ukrepe za zagotovitev dejanske in učinkovite kompenzacije ali povrnitve škode za izgubo in škodo, ki sta nastali zaradi diskriminacije. Poročevalka predlaga, da se tudi to določbo vključi v direktivo, da bodo državljani, ki se pritožijo, deležni učinkovitega pravnega varstva.

Neodvisen organ

Komisija predlaga. da bi imele države članice organ ali organe na nacionalni ravni, ki bi spodbujali enako obravnavanje državljanov. Uvodna izjava 28 se sklicuje na pariška načela Združenih narodov o statusu in delovanju nacionalnih ustanov za varstvo in spodbujanje človekovih pravic. Poročevalka predlaga, naj se direktiva neposredno sklicuje na spremljajoči načeli neodvisnosti in ustreznih virov.

(1)

McColgan, Niessen in Palmer: Komparativne analize nacionalnih ukrepov za preprečevanje diskriminacije zunaj zaposlovanja in poklica, analitična študija o obstoječih nacionalnih zakonodajnih ukrepih in njihovemu učinku na obravnavo diskriminacije na podlagi spola, religije ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti zunaj področja zaposlovanja in poklica, december 2006.

(2)

Zadeva C13-05, točka 43 (Chacon Navas)


MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (22.1.2009)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost

(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Pripravljavka mnenja: Elizabeth Lynne

(*) Pridruženi odbori – člen 47 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Maja 2008 je Evropski parlament sprejel moje poročilo o napredku na področju enakih možnosti in nediskriminacije v EU (prenos direktiv 2000/43/ES in 2000/78/ES). V njem je opomnil Komisijo na njeno zavezo, da bo predlagala celovito protidiskriminacijsko direktivo, s katero bi prepovedala diskriminacijo zunaj področja zaposlovanja na podlagi invalidnosti, starosti, vere ali prepričanja in spolne usmerjenosti, da se dopolni paket protidiskriminacijske zakonodaje v skladu s členom 13 Pogodbe o ES, kot je določila v svojem delovnem programu za leto 2008. Rasa in spol sta že zajeta v direktivah o rasni enakosti in enakosti med spoloma, zato si prizadevamo, da bi to direktivo uskladili z njima.

Številna vprašanja, izpostavljena v predlogu Komisije, spadajo pod pristojnost Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, nekatere pa so v deljeni pristojnosti med Odborom za državljanske svoboščine ter Odborom za zaposlovanje in socialne zadeve.

Posebna področja, ki jih pokriva izključno Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, so socialna zaščita, vključno s socialno varnostjo, zdravstvenim varstvom in socialnimi ugodnostmi.

V skupni pristojnosti je odrekanje razumnih prilagoditev za invalide, dostop do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji, in preskrba z njimi, diskriminacija pri zagotavljanju finančnih storitev na podlagi starosti ali invalidnosti, razlika pri obravnavanju zaradi starosti in enako obravnavanje invalidov ter dialog z ustreznimi zainteresiranimi stranmi.

Ta predlog direktive temelji na direktivah 2000/43/ES, 2000/78/ES in 2004/113ES, kar pomeni, da je direktiva skladna s horizontalnimi cilji Evropske unije, zlasti z Lizbonsko strategijo za rast in delovna mesta ter s cilji procesa socialne varnosti in vključenosti v EU. Predlog se nanaša na koncepte, uporabljene v obstoječih direktivah, s katerimi so ljudje seznanjeni.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog Direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2a) Ta direktiva je sredstvo, s pomočjo katerega Evropska skupnost izpolnjuje svoje obveznosti po konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov, in si jo je treba v skladu s tem tudi razlagati.

Obrazložitev

Ta uvodna izjava pojasnjuje povezavo med obveznostmi, ki jih je Unija sprejela s konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, in tem predlogom direktive.

Predlog spremembe  2

Predlog Direktive

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) V skladu s členom 5 politične deklaracije, ki je bila dogovorjena na koncu svetovne konference Združenih narodov o staranju v Madridu leta 2002, je bilo sklenjeno, da se bo ponovno poudarila zaveza k prizadevanju za odstranitev vseh vrst diskriminacije, tudi diskriminacije zaradi starosti; k priznanju, da bi morale osebe, ko se starajo, uživati izpolnjeno, zdravo in varno življenje, v katerem bi se dejavno vključevali v gospodarsko, družbeno, kulturno in politično življenje svoje družbe; k povečanju priznanja dostojanstva starejših oseb; in k odpravi vseh oblik zanemarjanja, zlorabe in nasilja.

Obrazložitev

Ta uvodna izjava ponovno poudarja deklaracijo ZN za boj proti vsem oblikam diskriminacije, vključno z diskriminacijo na podlagi starosti.

Predlog spremembe  3

Predlog Direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Evropsko leto invalidov 2003, evropsko leto enakih možnosti za vse 2007 in evropsko leto medkulturnega dialoga 2008 so izpostavila vztrajnost diskriminacije, vendar tudi prednosti različnosti.

(4) Evropsko leto invalidov 2003, evropsko leto enakih možnosti za vse 2007 in evropsko leto medkulturnega dialoga 2008 so izpostavila vztrajnost diskriminacije, tudi raznovrstne diskriminacije, vendar tudi prednosti različnosti.

Predlog spremembe  4

Predlog Direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Zato mora zakonodaja prepovedati diskriminacijo na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti na celi vrsti področij izven trga dela, vključno s socialno zaščito, izobraževanjem in dostopom do blaga in storitev, vključno s stanovanji, in preskrbo z njimi. Predvideti mora ukrepe za enak dostop invalidov do zajetih področij.

(9) Zato mora zakonodaja prepovedati diskriminacijo na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti ali na podlagi kombinacije razlogov na celi vrsti področij izven trga dela, vključno s socialno zaščito, izobraževanjem in dostopom do blaga in storitev, vključno s stanovanji, in preskrbo z njimi. Predvideti mora ukrepe za enak dostop invalidov do zajetih področij.

Obrazložitev

Ta uvodna izjava je v skladu s kasneje predlagano spremembo v zvezi z raznovrstno diskriminacijo.

Predlog spremembe  5

Predlog Direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Invalidi so ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z vedenjskimi ali okoljskimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi.

Predlog spremembe  6

Predlog Direktive

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b) Učinkovit dostop brez diskriminacije je mogoče nuditi na različne načine, vključno s pomočjo "načrtovanja za vse" ter z olajšanjem uporabe pripomočkov invalidom, vključno s pomočjo za mobilnost in dostop, kot so izšolani psi vodiči in drugi psi pomočniki.

Predlog spremembe  7

Predlog Direktive

Uvodna izjava 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9c) Invalidi se pogosto srečujejo z diskriminacijo v obliki nedostopnega javnega prevoza in grajenega okolja, pa tudi nedostopnih komunikacijskih in informacijskih sredstev. Države članice morajo sprejeti ukrepe, da bodo zagotovile dostopnost na teh področjih in da bo tako začelo veljati načelo enakega obravnavanja.

Predlog spremembe  8

Predlog Direktive

Uvodna izjava 9 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9d) Učinkovit nediskriminatoren dostop vključuje prepoznavanje in odstranitev preprek in ovir zaradi odnosa družbe ali okoljskih ovir, in preprečevanje nastajanja novih preprek in ovir, ki onemogočajo dostop invalidom do blaga, storitev in objektov, ki so na voljo splošni javnosti, ne glede na naravo prepreke, ovire ali invalidnosti. V skladu z določbami te direktive in ne glede na ukrepe, izbrane za odpravo preprek ali ovir, je treba – če je le mogoče– invalidom dostop zagotoviti pod enakimi pogoji kot neinvalidom. Ko dostopa ni mogoče zagotoviti pod enakimi pogoji in v skladu z določbami direktive, je treba poiskati primerno alternativo.

Predlog spremembe  9

Predlog Direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Diskriminacija pomeni neposredno in posredno diskriminacijo, nadlegovanje, navodila, da se nekoga diskriminira, ter zavrnitev razumne prilagoditve.

(12) Diskriminacija pomeni neposredno in posredno diskriminacijo, raznovrstno diskriminacijo, nadlegovanje, navodila, da se nekoga diskriminira, ter zavrnitev razumne prilagoditve.

Predlog spremembe  10

Predlog Direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Do diskriminacije lahko pride na podlagi vere ali prepričanja osebe, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali kombinacije teh lastnosti ter na podlagi predvidevanja, da oseba pripada določeni veri ali prepričanju, da ima določeno invalidnost, da je določene starosti ali določene spolne usmerjenosti, ali se povezuje z osebo oz. se zanjo sumi, da se povezuje z osebo določene vere ali prepričanja, z določeno invalidnostjo, določene starosti ali spolne usmerjenosti.

Predlog spremembe  11

Predlog Direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Pri uresničevanju načela enakega obravnavanja ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost si mora Skupnost v skladu s členom 3(2) Pogodbe ES prizadevati za odpravo neenakosti in spodbujanje enakosti moških in žensk, zlasti ker so ženske pogosto žrtev raznovrstne diskriminacije.

(13) Glede na to, da lahko do diskriminacije pride na različnih podlagah, si mora Skupnost pri uresničevanju načela enakega obravnavanja v skladu s členom 3(2) in členom 13 Pogodbe ES prizadevati za odpravo neenakosti zaradi spola, rase ali narodnosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti, vere, prepričanja ali starosti, ali zaradi kombinacije teh razlogov, in spodbujanje enakosti ne glede na kombinacijo osebnih značilnosti v zvezi s spolom, raso, narodnostjo, invalidnostjo, spolno usmerjenostjo, vero, prepričanjem ali starostjo. Pri izvrševanju določb te direktive bi morale države članice upoštevati problem raznovrstne diskriminacije.

Obrazložitev

To širi veljavno uvodno izjavo 13, ki se nanaša na raznovrstno diskriminacijo do žensk, da se tako vključi vse podlage iz člena 13.

Predlog spremembe  12

Predlog Direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Aktuarni dejavniki in dejavniki tveganja, povezani z invalidnostjo in starostjo se uporabljajo pri zagotavljanju zavarovalniških, bančnih in drugih storitev. Teh se ne bi smelo šteti za diskriminatorne, kadar so dejavniki odločilni za oceno tveganja.

(15) Aktuarni dejavniki in dejavniki tveganja, povezani z invalidnostjo in starostjo se uporabljajo pri zagotavljanju zavarovalniških, bančnih in drugih storitev. Ti bi morali odražati pozitivne spremembe pri pričakovani življenjski dobi in aktivnem staranju, pa tudi pri povečani mobilnosti in dostopnosti za invalide, ne pa povzročiti splošno diskriminacijo na teh podlagah. Ponudnik storitev mora v svoji oceni tveganja neizpodbitno upravičiti sklep o znatno večjem tveganju ob uporabi novih, točnih, redno posodobljenih in objavljenih statističnih in aktuarnih podatkov.

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je omejitev možnosti za diskriminacijo pri dostopu do finančnih storitev, tako da se zagotovi, da so vsi podatki, ki se uporabijo pri takem odločanju, transparentni, posodobljeni in dejansko veljajo, ter da se od ponudnikov storitev zahteva objektivnost.

Predlog spremembe  13

Predlog Direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Evropska unija v svoji Deklaraciji št. 11 o statusu cerkva in nekonfesionalnih organizacij, ki je priloga Sklepne listine Amsterdamske pogodbe, izrecno priznava, da spoštuje in ne vpliva na status cerkva in verskih združenj ali skupnosti, ki ga imajo na podlagi nacionalne zakonodaje v državah članicah, in da enako spoštuje status svetovnonazorskih in nekonfesionalnih organizacij. Ukrepi, s katerimi se omogoči invalidom učinkovit nediskriminatoren dostop do področij, ki so zajeta s to direktivo, imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju polne enakosti v praksi. Nadalje so lahko v nekaterih primerih potrebni posamezni ukrepi razumnih prilagoditev, da se zagotovi takšen dostop. V nobenem primeru se ne zahtevajo ukrepi, ki bi naložili nesorazmerno breme. Pri oceni, ali je breme nesorazmerno, bi se upoštevali številni dejavniki, vključno z velikostjo, viri in naravo organizacije. Načelo razumne prilagoditve in načelo nesorazmernega bremena sta določena v Direktivi/2000/78/ES in v Konvenciji ZN o pravicah invalidov.

(19) Evropska unija v svoji Deklaraciji št. 11 o statusu cerkva in nekonfesionalnih organizacij, ki je priloga Sklepne listine Amsterdamske pogodbe, izrecno priznava, da spoštuje in ne vpliva na status cerkva in verskih združenj ali skupnosti, ki ga imajo na podlagi nacionalne zakonodaje v državah članicah, in da enako spoštuje status svetovnonazorskih in nekonfesionalnih organizacij. Ukrepi, s katerimi se omogoči invalidom učinkovit nediskriminatoren dostop do področij, ki so zajeta s to direktivo, imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju polne enakosti v praksi. Nadalje so lahko v nekaterih primerih potrebni posamezni ukrepi razumnih prilagoditev, da se zagotovi dostop. V nobenem primeru se ne zahtevajo ukrepi, ki bi naložili nesorazmerno breme. Pri oceni, ali je breme nesorazmerno, bi se upoštevalo, ali je zadevni ukrep neizvedljiv ali nevaren in ga ni mogoče narediti izvedljivega in varnega z razumnimi spremembami pravil, politik ali praks, z odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir ali ovir v prometu, ali z zagotovitvijo dodatne pomoči ali storitev. Za razumne prilagoditve niso nujno potrebne bistvene strukturne spremembe stavb, katerih struktura je izrecno zaščitena z nacionalnim pravom zaradi njihove zgodovinske, kulturne ali arhitekturne vrednosti. Načelo razumne prilagoditve in načelo nesorazmernega bremena sta določena v Direktivi/2000/78/ES in v Konvenciji ZN o pravicah invalidov.

Predlog spremembe  14

Predlog Direktive

Člen 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Zavrnitev razumnih prilagoditev v določenem primeru, predvidenem s členom 4 (1)(b) te direktive, kar zadeva invalide, šteje za diskriminacijo v smislu odstavka 1.

5. Zavrnitev razumnih prilagoditev v določenem primeru, predvidenem s členom 4 (1)(b) te direktive, kar zadeva invalide in mlade otroke, ali osebe, ki so z njimi povezane, kjer je prilagoditev potrebna, da se takim osebam omogoči, da zagotovijo osebno pomoč invalidu, šteje za diskriminacijo v smislu odstavka 1.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe širi zahtevo po razumnih prilagoditvah na otroke.

Predlog spremembe  15

Predlog Direktive

Člen 2 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Določitev starosti za dostop do socialnih prejemkov v obliki storitev ali denarnih dajatev zaradi nezmožnosti ali bolezni pomeni diskriminacijo.

Obrazložitev

Nudenje socialnih ugodnosti, kot so denimo hospitalizacija in denarne pokojnine zaradi invalidnosti, ko ti nesrečni dogodki doletijo državljana določene starosti, ter jih odtegovati, ko je starost drugačna, pomeni diskriminacijo.

Predlog spremembe  16

Predlog Direktive

Člen 2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Ne glede na odstavek 2 lahko države članice določijo, da razlike pri obravnavanju zaradi starosti ne predstavljajo diskriminacije, če jih v okviru nacionalnega prava, upravičuje legitimen cilj in če so sredstva za doseganje tega cilja primerna in potrebna. Zlasti ta direktiva ne preprečuje določitve določene starosti za dostop do socialnih prejemkov, izobraževanja in nekaterega blaga ali nekaterih storitev.

6. Ne glede na odstavek 2 lahko države članice določijo, da razlike pri obravnavanju zaradi starosti ne predstavljajo diskriminacije, če jih v okviru nacionalnega prava, objektivno in razumno upravičuje legitimen cilj in če so sredstva za doseganje tega cilja sorazmerna in potrebna. Takšne razlike v obravnavanju ne preprečujejo ukrepov, ki so namenjeni varstvu pravic otrok ali določitvi določene starosti za dostop do pravic, socialnih prejemkov, finančnih storitev in izobraževanja, razen denarnih prejemkov ali prejemkov v obliki storitev zaradi bolezni ali nezmožnosti za delo.

 

Predlog spremembe  17

Predlog Direktive

Člen 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Ne glede na odstavek 2 države članice pri zagotavljanju finančnih storitev lahko dovolijo sorazmerne razlike pri obravnavanju, kadar je za zadevni izdelek, uporaba starosti ali invalidnosti odločilni dejavnik pri oceni tveganja na podlagi ustreznih in točnih aktuarnih ali statističnih podatkov.

7. Ne glede na odstavek 2 je treba pri zagotavljanju zavarovanja, bančnih in drugih finančnih storitev ustrezno upoštevati podaljšanje pričakovane življenjske dobe in aktivno staranje ter povečano mobilnost in dostopnost za invalide, države članice pa lahko dovolijo razlike pri obravnavanju, kadar je za zadevni izdelek, uporaba starosti ali invalidnosti odločilni dejavnik pri oceni tveganja na podlagi ustreznih in točnih aktuarnih ali statističnih podatkov Ponudnik storitev mora biti sposoben objektivno dokazati znatno večje tveganje in zagotoviti, da je razlika v obravnavanju objektivno in razumno upravičena z legitimnim ciljem ter da so sredstva za dosego tega cilja primerna in potrebna. Zadevna država članica zagotovi, da so vsi podatki, na katerih je temeljila ocena tveganja, zbrani nedavno in ustrezni ter da se redno posodabljajo in objavljajo. Zadevne države članice o tem obvestijo Komisijo in zagotovijo redno zbiranje, objavljanje in posodabljanje točnih podatkov, pomembnih za uporabo starosti in invalidnosti kot odločilnih aktuarskih faktorjev. Te države članice po petih letih po prenosu te direktive ponovno opravijo revizijo svoje odločitve.

 

Predlog spremembe  18

Predlog Direktive

Člen 3 - točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) dostopom do blaga in drugih storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji, in preskrbo z njimi. Pododstavek (d) se uporablja za posameznike, kadar opravljajo poklicno ali komercialno dejavnost.

(d) dostopom do blaga in drugih storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji in prevozom, in preskrbo z njimi.

Obrazložitev

Pojasnjuje področje delovanja direktive, in sicer, da je prevoz vključen.

Predlog spremembe  19

Predlog Direktive

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Da bi zagotovili skladnost z načelom enakega obravnavanja, kar zadeva invalide:

1. Da bi zagotovili skladnost z načelom enakega obravnavanja, kar zadeva invalide, pri čemer se invalidnost razume v smislu njene opredelitve v konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov, vključuje pa tudi ljudi s kroničnimi boleznimi:

Predlog spremembe  20

Predlog Direktive

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) se ukrepi, potrebni, da se invalidnim osebam omogoči učinkovit nediskriminatoren dostop so socialne zaščite, socialnih ugodnosti, zdravstvenega varstva, izobraževanja in dostop do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji in prevozom, predvidijo na podlagi vnaprejšnjih predvidevanj, vključno z ustreznimi spremembami ali prilagoditvami. Taki ukrepi ne bi smeli nalagati nesorazmernega bremena niti zahtevati temeljite spremembe socialne zaščite, socialnih pravic, zdravstvenega varstva, izobraževanja ali zadevnega blaga in storitev niti zahtevati zagotovitve njihovih alternativ;

(a) se ukrepi, potrebni, da se invalidnim osebam omogoči učinkovit nediskriminatoren dostop so socialne zaščite, socialnih ugodnosti, zdravstvenega varstva, izobraževanja in dostop do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji, telekomunikacijami in elektronskimi komunikacijami, informacijami, vključno s tistimi v dostopnih oblikah, finančnimi storitvami, kulturo in prostim časom, stavbami, ki so odprte za javnost, načini prevoza in drugimi javnimi prostori in zmogljivostmi, predvidijo na podlagi vnaprejšnjih predvidevanj, vključno z ustreznimi spremembami ali prilagoditvami. Ko diskriminacija izvira iz prakse, politike ali postopkov, je treba sprejeti ukrepe, zato da nima več takega učinka. Taki ukrepi ne bi smeli nalagati nesorazmernega bremena niti zahtevati temeljitih sprememb narave zadevnega blaga, storitev, obrti, poklica ali podjetja. Sprememba je temeljita, če spremeni blago ali storitve ali naravo obrti, poklica ali podjetja do take mere, da ponudnik blaga ali storitev dejansko zagotavlja popolnoma drugo vrsto blaga ali storitev.

Predlog spremembe  21

Predlog Direktive

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ne glede na obveznost zagotoviti učinkovit nediskriminatoren dostop in po potrebi v določenem primeru zagotoviti razumne prilagoditve, razen če ne nalagajo nesorazmernega bremena.

črtano

Predlog spremembe  22

Predlog Direktive

Člen 4 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) Za namene odstavka 1, učinkovit nediskriminatoren dostop pomeni prepoznavanje in odstranitev ovir zaradi vedenjskih ali okoljskih ovir, in preprečevanje nastajanja novih preprek in ovir, ki onemogočajo dostop invalidom do blaga, storitev in objektov, ki so na voljo splošni javnosti, ne glede na naravo prepreke, ovire ali invalidnosti. V skladu z določbami te direktive in ne glede na ukrepe, izbrane za odpravo preprek ali ovir, je treba – če je le mogoče– invalidom učinkovit nediskriminatoren dostop zagotoviti pod enakimi pogoji kot neinvalidom, treba pa je tudi olajšati uporabo pripomočkov invalidom, vključno s pomočjo za mobilnost in dostop, kot so izšolani psi vodiči in drugi psi pomočniki. Ko učinkovitega nediskriminatornega dostopa ni mogoče zagotoviti pod enakimi pogoji in v skladu z določbami direktive, je treba poiskati primerno alternativo.

Predlog spremembe  23

Predlog Direktive

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za namene presoje, ali bi ukrepi, potrebni za skladnost s prvim odstavkom, pomenili nesorazmerno breme, je treba upoštevati zlasti velikost, vire organizacije, njeno naravo, ocenjene stroške, življenjski ciklus blaga in storitev in možne koristi boljšega dostopa za invalide. Breme ni nesorazmerno, če ga v zadostni meri kompenzirajo ukrepi v okviru politike, ki jo zadevna država članica izvaja.

2. Za namene prvega odstavka breme ne sme veljati za nesorazmerno, če ga v zadostni meri kompenzirajo ukrepi v okviru politike, ki jo zadevna država članica izvaja.

Predlog spremembe  24

Predlog Direktive

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ta direktiva ne posega v določbe prava Skupnosti ali nacionalne predpise, ki obravnavajo dostopnost do določenega blaga ali storitev.

3. Ta direktiva ne posega v določbe prava Skupnosti ali nacionalne predpise, ki obravnavajo dostopnost do določenega blaga ali storitev. Države članice pa, kjer je to mogoče, sprejmejo ukrepe za spodbujanje ponudnikov storitev in blaga, zlasti izdelkov, da načrtujejo dostopne rešitve, denimo s pomočjo javnih naročil. Dostopni izdelki in storitve so tisti, ki so načrtovani tako, da jih lahko uporabljajo vsi uporabniki.

Predlog spremembe  25

Predlog Direktive

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a

Raznovrstna diskriminacija

 

1. Do raznovrstne diskriminacije pride, ko je oseba diskriminirana zaradi kombinacije dveh ali več podlag iz te direktive.

 

2. Države članice zagotovijo, da so sredstva za zagotavljanje spoštovanja obveznosti iz te direktive na razpolago vsem osebam, ki menijo, da so žrtve raznovrstne diskriminacije.

 

3. Države članice zagotovijo, da je v primeru, ko se ugotovijo različne podlage, mogoče trditev ovreči le z obrazložitvijo ali drugo vrsto obrambe, ki velja za vse podlage, na katerih temelji trditev. Če pa je ugotovljena le ena podlaga, je mogoče trditev ovreči s katero koli obrazložitvijo ali obrambo, ki je pomembna za to podlago.

Obrazložitev

To besedilo uvaja člen o raznovrstni diskriminaciji, ki je omejena na uvodno izjavo 13 besedila Komisije.

Predlog spremembe  26

Predlog Direktive

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 11

Člen 11

Države članice s ciljem spodbujati načelo enakega obravnavanja spodbujajo dialog z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, zlasti nevladnimi organizacijami, ki imajo v skladu s svojo nacionalno zakonodajo in prakso legitimen interes prispevati k boju proti diskriminaciji na podlagi razlogov in na področjih, zajetih s to direktivo.

Države članice s ciljem spodbujati načelo enakega obravnavanja spodbujajo dialog z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, zlasti nevladnimi organizacijami, organizacijami, ki prestavljajo civilno družbo, cerkvami ter verskimi, filozofskimi in neverskimi organizacijami, ki imajo v skladu s svojo nacionalno zakonodajo in prakso legitimen interes prispevati k boju proti diskriminaciji na podlagi razlogov in na področjih, zajetih s to direktivo, takšna posvetovanja pa bi morala vključevati tudi nadzor izvajanja direktive.

Obrazložitev

Glede na to, da se nevladne organizacije izrecno vključujejo v promocijo načela enakosti obravnavanja, je prav tako treba omeniti tudi vključitev organizacij civilne družbe in cerkva, ter tudi verskih, filozofskih in neverskih organizacij, kar odraža člen 11 Pogodbe o Evropski uniji in člen 17 pogodbe o delovanju Unije, kakor ju je spremenila lizbonska pogodba.

POSTOPEK

Naslov

Enako obravnavanje oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Pristojni odbor

LIBE

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

2.9.2008

 

 

 

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

23.10.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Elizabeth Lynne

6.10.2008

 

 

Obravnava v odboru

5.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

 

Datum sprejetja

21.1.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

11

7

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Biljana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Françoise Castex, Richard Howitt, Rumjana Želeva, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Viktória Mohácsi, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi, Anja Weisgerber

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Adrian Manole


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (27.1.2009)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu Direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost

(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Pripravljavka mnenja: Amalia Sartori

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska unija temelji na skupnih načelih svobode, demokracije ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Temeljno priznanje edinstvenosti vsakega posameznika in njegove pravice, da ima enakovreden dostop do možnosti, ki jih ponuja življenje, je skupni dejavnik za skupnost evropskih družb, ki so moto "združeni v različnosti" povzdignile v temeljno načelo svoje unije.

Raznolikost evropske družbe je osrednji dejavnik kulturnega, političnega in družbenega povezovanja Unije in jo je treba spoštovati, prav tako kot se je treba boriti proti diskriminaciji, ki predstavlja grožnjo za njene temeljne vrednote.

Evropsko gibanje za enakost med ljudmi ima dolgo tradicijo. Amsterdamska pogodba je dodelila nove pristojnosti za sprejetje ukrepov za preprečevanje diskriminacije na podlagi spola, rase in narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti. Na evropski ravni že obstajata zakonodaja in zaščita za primere diskriminacije na področju zaposlovanja. Ko bo ta direktiva sprejeta, bo zaključila postopek izvrševanja člena 13 pogodbe o ES tako, da bo področje prepovedi diskriminacije razširila na vse oblike diskriminacije, temelječe na rasi, narodnosti in spolu, ter tako odpravila vsak vtis o hierarhiji zaščite.

Kar zadeva specifično interesno področje našega odbora, uresničitev tega ambicioznega cilja na področjih v naši pristojnosti zahteva rešitev, ki bo imela širok domet, saj so navadno nacionalne tradicije in strategije na tem področju, denimo pri zdravstvenih storitvah ali socialnem varstvu, bolj raznolike kot na področjih, ki so povezana z zaposlovanjem.

Kljub doseženemu napredku je evropski pravni okvir, ki bi omogočal boj proti diskriminaciji, še vedno nepopoln. Nekatere države članice so sprejele ukrepe, ki še dodatno (poleg tega, kar je že predvideno v zvezi z zaposlovanjem) prepovedujejo vsako diskriminacijo, ki bi temeljila na starosti, spolni usmerjenosti, invalidnosti, veri ali prepričanju, vendar zaenkrat še ne obstaja enotna minimalna raven določb in zaščite. Kljub tem pomanjkljivostim pa ima Evropska unija, kar zadeva boj proti diskriminaciji, enega od najbolj razvitih pravnih okolij na svetu.

Državljani so prvi zahtevali ostrejše ukrepe proti diskriminaciji, saj v zvezi s tem pričakujejo skupne ukrepe, ki bodo presegali, kar je že izrecno predvideno, ter ki bodo obsegali različna področja, kot je denimo zdravstvena oskrba, kjer so razlike med državami članicami še vedno velike, pogosto pa so ranljivejše kategorije različno obravnavane tudi znotraj iste države.

Preseneča, da v Uniji, ki je na številnih področjih tako napredna, še vedno ni skupnega pristopa na področjih invalidnosti, nasilja in spolnega nasilja ter da temeljne pravice, ki v sodobni družbi morajo imeti ustrezno pravno zaščito, niso ustrezno priznane.

Boj proti diskriminaciji pomeni vlagati v zavest družbe, ki raste s pomočjo vključevanja, vendar ki mora za njegovo uresničitev vložiti v usposabljanje, obveščanje, širitev najboljših praks ter ki mora za dobrobit vseh svojih državljanov iskati pravi kompromis, skupno točko, ravnovesje med svojimi številnimi raznolikostmi.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) V skladu s členom 6 Pogodbe o Evropski uniji temelji Evropska unija na načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države, načelih, ki so skupna vsem državam članicam, in spoštuje temeljne svoboščine, kakor so zajamčene z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, in kakor izhajajo iz skupnih ustavnih tradicij držav članic, kot splošna načela prava Skupnosti.

(1) V skladu s členom 6 Pogodbe o Evropski uniji temelji Evropska unija na načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države, načelih, ki so skupna vsem državam članicam, in spoštuje temeljne svoboščine, kakor so zajamčene z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, in kakor izhajajo iz skupnih ustavnih tradicij držav članic, kot splošna načela prava Skupnosti. Skladno s členom 13 Pogodbe o Evropski skupnosti, ki Svetu podeljuje pristojnost, da sprejme ustrezne ukrepe za boj proti diskriminaciji, v zvezi s členom 152 iste pogodbe, je treba spodbujati sistematično vključitev vidikov nediskriminacije in enakih možnosti v vsa področja politike, zlasti v okviru obstoječih usklajevalnih mehanizmov za zaposlovanje, socialno vključevanje, vzgojo in izobraževanje, usposabljanje ter javno zdravje.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Enako pozornost je treba nameniti duševnemu in telesnemu zdravju, saj je duševno zdravje povezano z boleznijo srca in ožilja, rakom in diabetesom kot posledico zlorabe drog in zasvojenosti.

 

Osebe s hudimi duševnimi težavami se običajno soočajo z družbeno stigmatizacijo, revščino, omejenimi stanovanjskimi možnostmi in težavami pri dostopu do zdravstvene oskrbe, medtem ko duševne bolezni, kot je depresija ali anksioznost, prispevajo k povečanju stroškov zaradi zmanjšane produktivnosti delavca.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) Duševno zdravje in dobro počutje sta bistvena za kakovost življenja posameznikov in družbe ter sta temeljna dejavnika v ciljih lizbonske strategije Unije.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Državljani pričakujejo skupne ukrepe na področju zdravstva, med državami članicami in tudi znotraj iste države pa obstajajo velike razlike pri zdravstveni oskrbi; prav tako obstajajo področja, na katerih države članice same ne morejo učinkovito ukrepati. Zaradi tega je potrebno večje prizadevanje Unije tudi v pričakovanju skupne zdravstvene politike, ki bo ustrezala interesom državljanov.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Dostop do zdravstvene oskrbe je temeljna pravica, ki jo določa člen 35 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah¹, poglavitna naloga javnih organov držav članic pa je vsem omogočiti enak dostop do kakovostnega zdravstvenega sistema.

 

__________

1 UL C 364, 18.12.2000, str. 1.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) Raznolikost evropske družbe je osrednji dejavnik kulturnega, političnega in družbenega povezovanja Unije in jo je treba spoštovati.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4c) Zdravje je bistveno za fizično in psihično dobro počutje. Na javno zdravje poleg bioloških razlik vplivajo zlasti družbenoekonomske razlike, okolje ter dostop do izobrazbe, znanja in informacij. Pravice državljanov in njihova odgovornost do lastnega zdravja so temeljnega pomena, zato je pomembno spodbujati programe zdravstvenega osveščanja in vse segmente družbe spodbujati k zdravemu življenju. Pobude, katerih namen je zmanjševanje razlik med zdravstvenimi sistemi, bi morale vključevati osredotočeno kampanjo in osveščanje javnosti.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4d) Nasilje nad ženskami, spolno zasužnjevanje in prostitucija so med poglavitnimi zdravstvenimi težavami žensk. Kljub temu, da je nasilje nad ženskami dokaj razširjena težava javnega zdravja, se ta pojav pri medicinskem izobraževanju in v praksi ne upošteva.

 

Po ocenah Mednarodne zdravstvene organizacije je najmanj petina žensk na svetu vsaj enkrat v življenju doživela fizično ali psihično nasilje. Boj proti spolnemu nadlegovanju in nasilju nad ženskami mora biti prednostna naloga Skupnosti, tudi v zvezi s specifičnimi ukrepi na področju javnega zdravja.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Zato mora zakonodaja prepovedati diskriminacijo na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti na celi vrsti področij izven trga dela, vključno s socialno zaščito, izobraževanjem in dostopom do blaga in storitev, vključno s stanovanji, in preskrbo z njimi. Predvideti mora ukrepe za enak dostop invalidov do zajetih področij.

(9) Zato mora zakonodaja prepovedati diskriminacijo na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti na celi vrsti področij izven trga dela, vključno s socialno zaščito, izobraževanjem in dostopom do blaga in storitev, vključno s stanovanji in zdravjem, in preskrbo z njimi. Predvideti mora ukrepe za enak dostop invalidov do zajetih področij.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Kot diskriminacija šteje tudi zavrnitev zdravstvene oskrbe na osnovi starosti.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Pri uresničevanju načela enakega obravnavanja ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost si mora Skupnost v skladu s členom 3(2) Pogodbe ES prizadevati za odpravo neenakosti in spodbujanje enakosti moških in žensk, zlasti ker so ženske pogosto žrtev raznovrstne diskriminacije.

(13) Pri uresničevanju načela enakega obravnavanja ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost si mora Skupnost v skladu s členom 3(2) Pogodbe ES prizadevati za odpravo neenakosti in spodbujanje enakosti moških in žensk, zlasti ker so ženske pogosto žrtev raznovrstne diskriminacije. Zato je treba področje zaščite razširiti tudi na področje raznovrstne diskriminacije.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Države članice morajo podpirati partnerstva za osebe z učnimi težavami in/ali duševnimi motnjami, tako da razširjajo zavest o njihovih pravicah, predlagajo izboljšave storitev in lajšajo dostop do informacij o novih zdravilih in inovativnih zdravljenjih.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Prepoved diskriminacije ne sme vplivati na ohranjanje ali sprejetje s strani držav članic ukrepov, katerih namen je preprečevanje ali nadomestilo za neugodnosti, ki jih utrpi skupina oseb določene vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Taki ukrepi lahko dovolijo organizacije oseb določene vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, kjer je glavni cilj promoviranje posebnih potreb teh oseb.

(21) Prepoved diskriminacije ne sme vplivati na ohranjanje ali sprejetje s strani držav članic ukrepov, katerih namen je preprečevanje ali nadomestilo za neugodnosti, ki jih utrpi skupina oseb določene vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Zakonodaja Skupnosti s področja boja proti diskriminaciji državam članicam ne preprečuje, da ohranijo ali sprejmejo specifične ukrepe za preprečevanje ali odpravo predsodkov o razlogih za diskriminacijo subjekta zaščite. Taki ukrepi lahko dovolijo organizacije oseb določene vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, kjer je glavni cilj promoviranje posebnih potreb teh oseb.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Učinkovito izvajanje načela enakega obravnavanja zahteva ustrezno sodno varstvo pred viktimizacijo.

(25) Učinkovito izvajanje načela enakega obravnavanja zahteva ustrezno sodno varstvo pred viktimizacijo. Učinkovito zakonsko zaščito pravic posameznikov mora spremljati dejavno spodbujanje nediskriminacije in enakih možnosti.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(30a) Države članice so odgovorne za zagotavljanje zdravja svojim državljanom, vseeno pa je za izpolnitev tega cilja potrebno sodelovanje držav članic, institucij Unije, lokalnih oblasti, mednarodnih organizacij in državljanov.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Uvodna izjava 30 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(30b) Zdravstvena oskrba potrebuje podporo politike, ki bo učinkovita na vseh področjih in na vseh ravneh, v državah članicah, Evropski uniji ter na svetovni ravni. Poleg tega bi bilo treba, glede na obstoj novih zdravstvenih groženj, ki imajo pogosto čezmejni domet, kot so pandemije, nove nalezljive bolezni in biološki terorizem, ter glede na učinke podnebnih sprememb in globalizacije zlasti na hrano in preseljevanje, vprašanje zdravja obravnavati kot temeljno politično vprašanje v duhu lizbonske pogodbe in lizbonske strategije ter bi ga bilo treba vključiti v vsa politična področja v domeni Skupnosti.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(31a) Ustrezna obveščenost o veljavni zakonodaji je potrebna zato, da se morebitnim žrtvam diskriminacije omogoči, da se nanjo sklicujejo, in da bi bili delodajalci, ponudniki storitev in uradi seznanjenimi s svojimi obveznostmi. Vseeno pa je poznavanje zakonodaje s področja boja proti diskriminaciji omejeno. Komisija mora spodbuditi in podpreti akcije osveščanja in informiranja o veljavni zakonodaji ter se pri tem osredotočiti zlasti na glavne zainteresirane strani, med drugim subjekte, ki se ukvarjajo z vprašanjem enakosti, kot do sodniki, pravniki, nevladne organizacije in socialni partnerji.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 2 a – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Opredelitev pojmov

 

1. Med invalidne osebe sodijo osebe z dolgotrajnimi telesnimi ali duševnimi boleznimi, motnjami razuma ali čutil, ki lahko v kombinaciji z različnimi pomanjkljivostmi ovirajo njihov enakovreden položaj pri celovitem in dejavnem vključevanju v družbo.

Obrazložitev

Opredelitev invalidnih oseb bi naj bila v vseh državah članicah enaka, da bi tako zagotovili enako obravnavanje. Iz tega razloga mora biti opredelitev invalidnih oseb oblikovana tako, kot je navedeno v Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 2 a – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2. „Univerzalna zasnova“ pomeni takšno zasnovo izdelkov, okolja, programov in storitev, da jih lahko v največji možni meri uporabljajo vse osebe brez potrebe po prilagajanju ali spremembi zasnove. „Univerzalna zasnova“ ne izključuje pomožnih naprav za posebne skupine invalidnih oseb, če so te potrebne.

Obrazložitev

Da bi invalidnim osebam zagotovili dejanski nediskriminatorni dostop do dobrin, ki so na voljo javnosti, je treba spodbujati dobrine, ki jih lahko uporabljajo vsi. Iz tega razloga je treba v direktivo vključiti tako opredelitev univerzalne zasnove mora, kot je navedena v Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) se ukrepi, potrebni, da se invalidnim osebam omogoči učinkovit nediskriminatoren dostop so socialne zaščite, socialnih ugodnosti, zdravstvenega varstva, izobraževanja in dostop do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji in prevozom, predvidijo na podlagi vnaprejšnjih predvidevanj, vključno z ustreznimi spremembami ali prilagoditvami. Taki ukrepi ne bi smeli nalagati nesorazmernega bremena niti zahtevati temeljite spremembe socialne zaščite, socialnih pravic, zdravstvenega varstva, izobraževanja ali zadevnega blaga in storitev niti zahtevati zagotovitve njihovih alternativ;

a) se ukrepi, potrebni, da se invalidnim osebam omogoči posvetovanje o njihovih potrebah po negi in učinkovit nediskriminatoren dostop do socialne zaščite, socialnih ugodnosti, zdravstvenega varstva, izobraževanja in dostop do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji in prevozom, predvidijo na podlagi vnaprejšnjih predvidevanj, vključno z ustreznimi spremembami ali prilagoditvami. Taki ukrepi ne bi smeli nalagati nesorazmernega bremena niti zahtevati temeljite spremembe socialne zaščite, socialnih pravic, zdravstvenega varstva, izobraževanja ali zadevnega blaga in storitev niti zahtevati zagotovitve njihovih alternativ;

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Države članice morajo možnostim dostopa invalidnih oseb do elektronskih storitev posvetiti posebno pozornost.

Obrazložitev

Družbene storitve se vedno bolj selijo na elektronsko omrežje, ne da bi imeli na voljo informacije za posebne skupine o njihovih možnostih dostopa do teh storitev. Na vsak način moramo preprečiti, da bi bile invalidne osebe izključene iz informacijske družbe.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Enako obravnavanje v zdravstvenih sistemih

 

1. Ob upoštevanju načela subsidiarnosti in pristojnosti držav članic na področju spoštovanja načela enakega obravnavanja oseb:

 

a) bi se bilo treba posvetiti strategijam za preprečevanje bolezni. Na znanstvenih podatkih temelječi preventivni ukrepi bi morali med drugim upoštevati na spol vezane vidike ter druge dejavnike, ki povzročajo neenako obravnavanje;

 

b) v zdravstvu nasploh in v vseh zdravstvenih storitvah bi morale države članice uporabljati statistične in druge podatke, ki so ločeni po spolu;

 

c) pri zdravstvenih raziskavah in razvoju novih zdravil bi bilo treba povečati zavest o različnih fizičnih lastnostih žensk in moških ter okrepiti poznavanje razlik med učinki zdravljenj;

 

d) politične strategije s področja zdravstva morajo upoštevati okoljske dejavnike, ki na poseben način vplivajo na zdravje ranljivejših skupin, kot so nosečnice in doječe matere, otroci, mladostniki in invalidi, katerih zdravje je ogroženo zlasti zaradi nevarnih okoljskih dejavnikov.

 

2. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo, da se pravice državljanov in odgovornost državljanov do svojega zdravja spodbujajo in varujejo, tudi s pomočjo spodbujanja programov zdravstvenega osveščanja in spodbujanja vseh segmentov družbe, naj zdravo živijo.

 

3. Komisija mora spodbujati ciljno usmerjene programe usposabljanja za zdravstvene delavce in paramedicinsko osebje.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 10 – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija spodbuja akcije ozaveščanja, trajnega učenja in informiranja v zvezi z veljavno zakonodajo, ki so namenjene zlasti glavnim zainteresiranim stranem.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice s ciljem spodbujati načelo enakega obravnavanja spodbujajo dialog z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, zlasti nevladnimi organizacijami, ki imajo v skladu s svojo nacionalno zakonodajo in prakso legitimen interes prispevati k boju proti diskriminaciji na podlagi razlogov in na področjih, zajetih s to direktivo.

Države članice s ciljem spodbujati načelo enakega obravnavanja spodbujajo dialog z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, zlasti z reprezentativnimi poklicnimi združenji zdravstvenega in pomožnega osebja ter nevladnimi organizacijami, ki imajo v skladu s svojo nacionalno zakonodajo in prakso legitimen interes prispevati k boju proti diskriminaciji na podlagi razlogov in na področjih, zajetih s to direktivo.

 

Komisija zbira, analizira in širi objektivne, primerljive, zanesljive in ustrezne informacije, vključno z ugotovitvami raziskav in primeri najboljše prakse.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice in nacionalni organi za enakost predložijo Komisiji najpozneje do ..., po tem pa vsakih pet let, vse informacije, ki jih Komisija potrebuje, da lahko za Evropski parlament in Svet pripravi poročilo o uporabi te direktive.

1. Države članice in nacionalni organi za enakost v sodelovanju z Evropskim inštitutom za enakost spolov predložijo Komisiji najpozneje do ..., po tem pa vsakih pet let, vse informacije, ki jih Komisija potrebuje, da lahko za Evropski parlament in Svet pripravi poročilo o uporabi te direktive.

2. V poročilu Komisije so primerno upoštevana stališča socialnih partnerjev in zadevnih nevladnih organizacij, kakor tudi Agencije EU za temeljne pravice. V skladu z načelom integriranja enakosti spolov vsebuje poročilo med drugim oceno učinkov sprejetih ukrepov na ženske in moške. Glede na prejete informacije vsebuje poročilo, če je potrebno, predloge za spremembe in posodobitve te direktive.

2. V poročilu Komisije so primerno upoštevana stališča socialnih partnerjev in zadevnih nevladnih organizacij, kakor tudi Evropskega inštituta za enakost spolov in Agencije EU za temeljne pravice. V skladu z načelom integriranja enakosti spolov vsebuje poročilo med drugim oceno učinkov sprejetih ukrepov na ženske in moške, zlasti kar zadeva področja iz člena 3. Glede na prejete informacije vsebuje poročilo, če je potrebno, predloge za spremembe in posodobitve te direktive.

POSTOPEK

Naslov

Enako obravnavanje oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Pristojni odbor

LIBE

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

2.9.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Amalia Sartori

7.10.2008

 

 

Obravnava v odboru

1.12.2008

 

 

 

Datum sprejetja

22.1.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

3

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews


MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje (20.1.2009)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu Direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost

(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Pripravljavka mnenja: Lissy Gröner

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Z osnutkom direktive o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost Komisija želi dopolniti evropsko zakonodajo s področja enakega obravnavanja.

Z reformo Pogodbe v Amsterdamu leta 1997, zlasti z uvedbo člena 13 Pogodbe ES, je EU dobila nove možnosti za izoblikovanje politike enakih možnosti. Tako so v zadnjih letih začele veljati že štiri direktive, ki se nanašajo na

–   enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu(1),

–   enako obravnavanje moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter glede delovnih pogojev(2),

–   uporabo načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost(3),

–   izvajanje načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi(4).

V njih je že opredeljenih veliko pomembnih izrazov in načel za izvajanje načela enakega obravnavanja. To velja na primer za izraze, kot so „neposredna in posredna diskriminacija“, „nadlegovanje“, „nezaželeno vedenje“ ali „navodila, naj se neka oseba diskriminira“ in načelo prevalitve dokaznega bremena z tožnika na toženo stranko v pravdi, odvračilnih, vendar sorazmernih sankcij in varstva pred viktimizacijo (prikrajšanje žrtev diskriminacije, ki so sprožile sodni postopek).

Ta osnovna pravila so vključena tudi v tem osnutku direktive.

Namen tega osnutka je razširitev načela enakega obravnavanja na naslednja področja družbenega življenja:

–   socialna zaščita, vključno s socialno varnostjo in zdravstvenim varstvom,

–   socialne ugodnosti

–   in dostop do javno dostopnega blaga in storitev, vključno s stanovanji.

Pripravljavka mnenja predlaga naslednje spremembe:

Diskriminacija na podlagi spola

Osnutek do zdaj ni vključeval bistvenega elementa, ki je osrednjega pomena v politiki enakega obravnavanja na področju zaposlovanja ter pri dostopu do blaga in storitev, in sicer prepovedi diskriminacije na podlagi spola. Pripravljavka mnenja predlaga ustrezno razširitev področja uporabe direktive.

Dostop do medijev

Dostop do medijev je še vedno težaven zlasti za invalide. Pripravljavka mnenja meni, da bi ponudniki avdiovizualnih storitev morali bolj upoštevati predvsem položaj oseb z okvaro sluha. Digitalne avdiovizualne storitve s tehničnega vidika omogočajo ustrezne možnosti, kot je na primer podnaslavljanje televizijskih programov. To možnost je izrazil že Evropski parlament v izjavi Evropskega parlamenta o podnaslavljanju vseh javnih televizijskih programov v EU(5) in jo je kot eksplicitni sestavni del treba vključiti v tej direktivi.

Dostop do izobraževanja

V osnutku direktive je poudarjeno načelo subsidiarnosti in tako tudi široka samostojnost držav članic na področju izobraževanja. Vseeno pa je treba poudariti, da morajo države članice pri izoblikovanju posameznih izobraževalnih politik upoštevati nadrejeno načelo enakega obravnavanja pri dostopu do izobraževanja, čeprav je zlasti v verskih šolah neenako obravnavanje na podlagi vere ali prepričanja dovoljeno.

Večplastna diskriminacija

Večplastna ali raznovrstna diskriminacija opisuje okoliščino, ko do diskriminacije pride

iz več razlogov, ki ločeno vplivajo na njen pojav. V direktivi je treba vključiti tudi ta izraz.

Predvsem v sodni praksi se je izkazalo, da v večini članic EU pri obravnavanju pritožb v zvezi z večplastno diskriminacijo realnost diskriminacije, ki so jo doživeli prizadeti, ni primerno upoštevana.

Na podlagi raziskav je mogoče sklepati, da so za večplastno diskriminacijo najdovzetnejše ženske iz manjšinskih skupin. Družbena realnost zahteva sprejetje ukrepov, ki bi omogočili sprožitev postopkov pred sodiščem zaradi diskriminacije na podlagi spola in invalidnosti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost.

Predlog direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali spol.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva temeljna načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Člen 10 Listine priznava pravico do svobode misli, vesti in vere; člen 21 prepoveduje diskriminacijo, vključno na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti; člen 26 pa priznava pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti.

(3) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva temeljna načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Člen 10 Listine priznava pravico do svobode misli, vesti in vere; člen 21 prepoveduje diskriminacijo, vključno na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spola; člen 26 pa priznava pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Zato mora zakonodaja prepovedati diskriminacijo na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti na celi vrsti področij izven trga dela, vključno s socialno zaščito, izobraževanjem in dostopom do blaga in storitev, vključno s stanovanji, in preskrbo z njimi. Predvideti mora ukrepe za enak dostop invalidov do zajetih področij.

(9) Zato mora zakonodaja prepovedati diskriminacijo na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spola na celi vrsti področij izven trga dela, vključno s socialno zaščito, izobraževanjem, dostopom do blaga in storitev, vključno s stanovanji, in preskrbo z njimi ter dostopom do medijev. Predvideti mora ukrepe za enak dostop invalidov do zajetih področij.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Prepoved diskriminacije ne sme vplivati na ohranjanje ali sprejetje s strani držav članic ukrepov, katerih namen je preprečevanje ali nadomestilo za neugodnosti, ki jih utrpi skupina oseb določene vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Taki ukrepi lahko dovolijo organizacije oseb določene vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, kjer je glavni cilj promoviranje posebnih potreb teh oseb.

(21) Prepoved diskriminacije ne sme vplivati na ohranjanje ali sprejetje s strani držav članic ukrepov, katerih namen je preprečevanje ali nadomestilo za neugodnosti, ki jih utrpi skupina oseb določene vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spola. Taki ukrepi lahko dovolijo organizacije oseb določene vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spola, kjer je glavni cilj promoviranje posebnih potreb teh oseb.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Osebe, ki so bile izpostavljene diskriminaciji na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, morajo imeti na voljo ustrezna pravna sredstva. Da bi zagotovili bolj učinkovito raven pravnega varstva, je treba združenjem, organizacijam in drugim pravnim osebam dati pooblastila za sodelovanje v postopkih, vključno v imenu ali v podporo žrtve, brez poseganja v nacionalna postopkovna pravila v zvezi z zastopanjem in obrambo pred sodišči.

(23) Osebe, ki so bile izpostavljene diskriminaciji na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spola, morajo imeti na voljo ustrezna pravna sredstva. Da bi zagotovili bolj učinkovito raven pravnega varstva, je treba združenjem, organizacijam in drugim pravnim osebam dati pooblastila za sodelovanje v postopkih, vključno v imenu ali v podporo žrtve, brez poseganja v nacionalna postopkovna pravila v zvezi z zastopanjem in obrambo pred sodišči.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Pravila o dokaznem bremenu je treba prilagoditi, kadar gre za prima facie primer diskriminacije; zaradi učinkovite uporabe načela enakega obravnavanja pa je treba breme dokazovanja prenesti nazaj na toženo stranko, ko se navajajo dokazi o taki diskriminaciji. Vendar ni tožena stranka dolžna dokazovati, da tožnik pripada določeni veri ali prepričanju, da ima določeno invalidnost, da je določene starosti ali določene spolne usmerjenosti.

(24) Pravila o dokaznem bremenu je treba prilagoditi, kadar gre za prima facie primer diskriminacije; zaradi učinkovite uporabe načela enakega obravnavanja pa je treba breme dokazovanja prenesti nazaj na toženo stranko, ko se navajajo dokazi o taki diskriminaciji. Vendar ni tožena stranka dolžna dokazovati, da tožnik pripada določeni veri ali prepričanju, da ima določeno invalidnost, da je določene starosti, določene spolne usmerjenosti ali spola.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva opredeljuje okvir za boj proti diskriminaciji na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti s ciljem uresničevati v državah članicah načelo enakega obravnavanja, razen na področju zaposlovanja in dela.

Ta direktiva opredeljuje okvir za boj proti diskriminaciji na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spola s ciljem uresničevati v državah članicah načelo enakega obravnavanja, razen na področju zaposlovanja in dela.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b) Šteje, da gre za posredno diskriminacijo, kadar bi bile zaradi navidezno nevtralnega predpisa, merila ali prakse osebe določene vere ali prepričanja, določene invalidnosti, določene starosti ali določene spolne usmerjenosti v posebej neugodnem položaju v primerjavi z drugimi osebami, razen če ta predpis, merilo ali praksa objektivno temelji na zakonitem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna.

b) Šteje, da gre za posredno diskriminacijo, kadar bi bile zaradi navidezno nevtralnega predpisa, merila ali prakse osebe določene vere ali prepričanja, določene invalidnosti, določene starosti, določene spolne usmerjenosti ali spola v posebej neugodnem položaju v primerjavi z drugimi osebami, razen če ta predpis, merilo ali praksa objektivno temelji na zakonitem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ba) Šteje, da gre za raznovrstno diskriminacijo, kadar je oseba diskriminirana iz dveh ali več razlogov iz člena 1 hkrati in se ti razlogi kopičijo.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

bb) Če do neenakega obravnavanja pride iz več razlogov, navedenih v členu 1, je takšno neenako obravnavanje mogoče utemeljiti samo, če se utemeljitev nanaša na vse razloge, zaradi katerih je prišlo do neenakega obravnavanja.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

bc) Skupnost se mora pri izvajanju načela enakega obravnavanja v skladu s členom 13 Pogodbe boriti proti raznovrstni diskriminaciji, do katere je prišlo iz več razlogov, navedenih v členu 13 Pogodbe.

Obrazložitev

Izraz večplastna ali multipla diskriminacija je bil skovan v okviru svetovne konference Združenih narodov proti rasizmu leta 2001 v Južni Afriki in se nanaša na neenako obravnavanje na podlagi več značilnosti diskriminacije (na primer diskriminacija judinj na podlagi (ženskega) spola, (judovske) vere ali obojega, ali diskriminacija homoseksualnega kurdskega moškega na podlagi narodnostnega (kurdskega) porekla, (homoseksualne) spolne usmerjenosti ali obojega).

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

da) dostopom do medijev.

Obrazložitev

Evropska unija mora vsem državljankam in državljanom zagotoviti enak dostop do informacij, medijev, izobraževanja in kulturnih dobrin. (Glej tudi pisno izjavo 0099/2007 o podnaslavljanju vseh javnih televizijskih programov).

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ta direktiva ne posega v pristojnosti držav članic za učno vsebino, dejavnosti in organizacijo njihovih izobraževalnih sistemov, vključno z zagotavljanjem izobraževanja za osebe s posebnimi potrebami. Države članice lahko predvidijo razlike pri obravnavanju pri dostopu do izobraževalnih ustanov na podlagi vere ali prepričanja.

3. Ta direktiva ne posega v pristojnosti držav članic za učno vsebino, dejavnosti in organizacijo njihovih izobraževalnih sistemov, vključno z zagotavljanjem izobraževanja za osebe s posebnimi potrebami; pri dostopu do izobraževanja pa diskriminacija ne glede na to ni dovoljena. Države članice lahko predvidijo razlike pri obravnavanju pri dostopu do izobraževalnih ustanov na podlagi vere ali prepričanja.

Obrazložitev

Evropska unija mora vsem državljankam in državljanom zagotoviti enak dostop do informacij, medijev, izobraževanja in kulturnih dobrin. (Glej tudi pisno izjavo 0099/2007 o podnaslavljanju vseh javnih televizijskih programov).

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da bi bila v praksi zagotovljena popolna enakost, načelo enakega obravnavanja ne preprečuje državam članicam, da bi ohranile ali sprejele posebne ukrepe, katerih cilj je preprečevati ali kompenzirati za prikrajšanost, povezano z vero ali prepričanjem, invalidnostjo, starostjo ali spolno usmerjenostjo.

Da bi bila v praksi zagotovljena popolna enakost, načelo enakega obravnavanja ne preprečuje državam članicam, da bi ohranile ali sprejele posebne ukrepe, katerih cilj je preprečevati ali kompenzirati za prikrajšanost, povezano z vero ali prepričanjem, invalidnostjo, starostjo, spolno usmerjenostjo ali spolom.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so vsem osebam, ki menijo, da jim je bila storjena krivica, ker ni bilo uporabljeno načelo enakega obravnavanja, na voljo sodni in/ali upravni postopki, in, kjer države članice menijo, da je ustrezno, poravnalni postopki, tudi potem, ko se je razmerje, v katerem je domnevno prišlo do diskriminiranja, že končalo.

1. Države članice zagotovijo, da so vsem osebam, ki menijo, da jim je bila storjena krivica, ker ni bilo uporabljeno načelo enakega obravnavanja, na voljo sodni in/ali upravni postopki, in, kjer države članice menijo, da je ustrezno, poravnalni postopki, tudi potem, ko se je razmerje, v katerem je domnevno prišlo do diskriminiranja, že končalo. Države članice zagotovijo, da ne pride do ločenega obravnavanja posameznih razlogov za diskriminacijo.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice določijo organ ali organe za spodbujanje enakega obravnavanja vseh oseb ne glede na njihovo vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. Ti organi so lahko sestavni del agencij, ki so na državni ravni zadolžene za varovanje človekovih pravic ali zaščito pravic posameznikov, vključno s pravicami po drugih aktih Skupnosti, vključno z direktivama 2000/43/ES in 2004/113/ES.

1. Države članice določijo organ ali organe za spodbujanje enakega obravnavanja vseh oseb ne glede na njihovo vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali spol. Ti organi so lahko sestavni del agencij, ki so na državni ravni zadolžene za varovanje človekovih pravic ali zaščito pravic posameznikov, vključno s pravicami po drugih aktih Skupnosti, vključno z direktivama 2000/43/ES in 2004/113/ES.

POSTOPEK

Naslov

Enako obravnavanje oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Pristojni odbor

LIBE

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

2.9.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Lissy Gröner

15.9.2008

 

 

Obravnava v odboru

1.12.2008

 

 

 

Datum sprejetja

20.1.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gyula Hegyi, Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Maria Berger

(1)

2000/78/ES, spremenjeno leta 2006.

(2)

2002/73/ES.

(3)

2000/43/ES.

(4)

2004/113/ES.

(5)

P6_TA(2008)0127.


MNENJE Odbora za pravne zadeve (13.2.2009)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu Direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost

(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Pripravljavka mnenja: Monica Frassoni,

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog direktive opredeljuje splošni okvir za boj proti diskriminaciji na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti s ciljem uresničevati načelo enakega obravnavanja v državah članicah, razen na področju zaposlovanja in dela. Predlog temelji na direktivah 2000/43/ES, 2000/78/ES in 2004/113/ES ter vzpostavlja enotno najmanjšo raven zaščite znotraj Evropske unije za žrtve diskriminacije.

To mnenje le dodaja določena pojasnila in ne vpliva na vsebino predloga direktive. Pripravljavka mnenja pa vendar meni, da je drugi odstavek tretjega člena predloga direktive, ki določa, da „direktiva ne posega v nacionalne zakone o zakonskem ali družinskem statusu in reproduktivnih pravicah“, problematičen, ker ne opredeli jasno omejitev uporabe zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje. Tudi pojem „reproduktivne pravice“ ni ustrezen. Pristojni odbor je zaprosil pravno službo Evropskega parlamenta za pravno mnenje glede obeh točk. Pravno mnenje je še v postopku izdelave. Pripravljavka mnenja bo pozorno spremljala razpravo o teh vprašanjih v pristojnem odboru.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) se ukrepi, potrebni, da se invalidnim osebam omogoči učinkovit nediskriminatoren dostop so socialne zaščite, socialnih ugodnosti, zdravstvenega varstva, izobraževanja in dostop do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji in prevozom, predvidijo na podlagi vnaprejšnjih predvidevanj, vključno z ustreznimi spremembami ali prilagoditvami. Taki ukrepi ne bi smeli nalagati nesorazmernega bremena niti zahtevati temeljite spremembe socialne zaščite, socialnih pravic, zdravstvenega varstva, izobraževanja ali zadevnega blaga in storitev niti zahtevati zagotovitve njihovih alternativ;

(a) se ukrepi, potrebni, da se invalidnim osebam omogoči učinkovit nediskriminatoren dostop so socialne zaščite, socialnih ugodnosti, zdravstvenega varstva in izobraževanja predvidijo na podlagi vnaprejšnjih predvidevanj, vključno z ustreznimi spremembami ali prilagoditvami. Taki ukrepi ne bi smeli nalagati nesorazmernega bremena niti zahtevati temeljite spremembe socialne zaščite, socialnih pravic, zdravstvenega varstva, izobraževanja ali zadevnega blaga in storitev niti zahtevati zagotovitve njihovih alternativ;

Obrazložitev

Vseh potrebnih gradbenih del vnaprej preprosto ni mogoče predvideti. Zlasti ni mogoče oceniti, kateri ukrepi predstavljajo nesorazmerno obremenitev. Odstavek člena 4 tako ne zagotavlja pravne varnosti.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so vsem osebam, ki menijo, da jim je bila storjena krivica, ker ni bilo uporabljeno načelo enakega obravnavanja, na voljo sodni in/ali upravni postopki, in, kjer države članice menijo, da je ustrezno, poravnalni postopki, tudi potem, ko se je razmerje, v katerem je domnevno prišlo do diskriminiranja, že končalo.

1. Države članice zagotovijo, da so vsem osebam, ki menijo, da jim je bila storjena krivica, ker ni bilo uporabljeno načelo enakega obravnavanja, dejansko na voljo sodni in/ali upravni postopki, in, kjer države članice menijo, da je ustrezno, poravnalni postopki, tudi potem, ko se je razmerje, v katerem je domnevno prišlo do diskriminiranja, že končalo.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so osebe, ki jih to zadeva, opozorjene na predpise, sprejete na podlagi te direktive in na že veljavne predpise, na ustrezne načine na celotnem ozemlju.

Države članice zagotovijo, da so osebe, ki jih to zadeva, opozorjene na predpise, sprejete na podlagi te direktive in na že veljavne predpise, na ustrezne načine, vključno prek interneta, na celotnem ozemlju.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 12

črtano

Organi za spodbujanje enakega obravnavanja

 

1. Države članice določijo organ ali organe za spodbujanje enakega obravnavanja vseh oseb ne glede na njihovo vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. Ti organi so lahko sestavni del agencij, ki so na državni ravni zadolžene za varovanje človekovih pravic ali zaščito pravic posameznikov, vključno s pravicami po drugih aktih Skupnosti, vključno z direktivama 2000/43/ES in 2004/113/ES.

 

2. Države članice zagotovijo, da pristojnosti teh organov vključujejo:

 

– brez poseganja v pravico žrtev in združenj, organizacij ali drugih pravnih oseb iz člena 7(2), zagotavljanje neodvisne pomoči žrtvam diskriminacije pri obravnavanju njihovih pritožb o diskriminaciji,

 

– izvajanje neodvisnih raziskav v zvezi z diskriminacijo,

 

– objavljanje neodvisnih poročil in dajanje priporočil o katerem koli vprašanju, povezanim z diskriminacijo.

 

Obrazložitev

Predlog Komisije ni v skladu z načelom subsidiarnosti. Sprejemanje ukrepov za uveljavitev načela enakega obravnavanja je v pristojnosti držav članic, ki se zato morajo odločiti, ali in v kakšnem obsegu bodo določile organ ali organe za spodbujanje enakega obravnavanja.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice in nacionalni organi za enakost predložijo Komisiji najpozneje do ..., po tem pa vsakih pet let vse informacije, ki jih Komisija potrebuje, da lahko za Evropski parlament in Svet pripravi poročilo o uporabi te direktive.

1. Države članice Komisiji najpozneje do ..., po tem pa vsakih pet let vse informacije, ki jih Komisija potrebuje, da lahko za Evropski parlament in Svet pripravi poročilo o uporabi te direktive.

Obrazložitev

Predlog Komisije ni v skladu z načelom subsidiarnosti. Sprejemanje ukrepov za uveljavitev načela enakega obravnavanja je v pristojnosti držav članic, ki morajo zato predložiti poročilo Komisiji.

POSTOPEK

Naslov

Enako obravnavanje oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Pristojni odbor

LIBE

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

23.9.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Monica Frassoni,

22.9.2008

 

 

Obravnava v odboru

20.1.2009

 

 

 

Datum sprejetja

12.2.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alin Lucian Antochi, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos


MNENJE ODBORA za pravice žensk in enakost spolov (11.2.2009)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost

(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Pripravljavka mnenja: Donata Gottardi

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost

Predlog direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali spol

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva temeljna načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Člen 10 Listine priznava pravico do svobode misli, vesti in vere; člen 21 prepoveduje diskriminacijo, vključno na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti; člen 26 pa priznava pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti:

(3) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva temeljna načela, ki jih priznavata zlasti konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope, posebno v členih 9 in 10, ter Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, posebno v členih 10, 12(2), 21 in 26.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Evropsko leto invalidov 2003, evropsko leto enakih možnosti za vse 2007 in evropsko leto medkulturnega dialoga 2008 so izpostavila vztrajnost diskriminacije, vendar tudi prednosti različnosti.

(4) Evropsko leto invalidov 2003, evropsko leto enakih možnosti za vse 2007 in evropsko leto medkulturnega dialoga 2008 so izpostavila vztrajnost neposredne in posredne diskriminacije, raznovrstne in prek povezave, vendar tudi prednosti različnosti.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Skupnost je sprejela tri pravne instrumente na podlagi člena 13(1) Pogodbe ES za preprečevanje diskriminacije zaradi spola, rase in narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti ter boj proti njej. Ti instrumenti so dokazali pomembnost zakonodaje v boju proti diskriminaciji. Zlasti Direktiva 2000/78/ES vzpostavlja splošni okvir za enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti. Vendar ostajajo med državami članicami razlike glede stopnje in oblike zaščite pred diskriminacijo, ki temelji na teh razlogih, izven področij zaposlovanja.

(8) Skupnost je sprejela niz direktiv na podlagi člena 13(1) Pogodbe ES za preprečevanje diskriminacije zaradi spola, rase in narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti ter boj proti njej. Te direktive so dokazale pomembnost zakonodaje v boju proti diskriminaciji. Zlasti Direktiva 2000/78/ES vzpostavlja splošni okvir za enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti. Vendar ostajajo med državami članicami razlike glede stopnje in oblike zaščite pred diskriminacijo, ki temelji na teh razlogih, izven področij zaposlovanja.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Skupnost je sprejela tri pravne instrumente na podlagi člena 13(1) Pogodbe ES za preprečevanje diskriminacije zaradi spola, rase in narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti ter boj proti njej. Ti instrumenti so dokazali pomembnost zakonodaje v boju proti diskriminaciji. Zlasti Direktiva 2000/78/ES vzpostavlja splošni okvir za enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti. Vendar ostajajo med državami članicami razlike glede stopnje in oblike zaščite pred diskriminacijo, ki temelji na teh razlogih, izven področij zaposlovanja.

(8) Skupnost je sprejela tri pravne instrumente, ki temeljijo na členu 13(1) Pogodbe ES, katerih cilj je preprečevanje diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spola in spolne usmerjenosti ter boj proti takšni diskriminaciji. Ti instrumenti so dokazali pomembnost zakonodaje v boju proti diskriminaciji. Zlasti Direktiva 2000/78/ES vzpostavlja splošni okvir za enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spola in spolne usmerjenosti. Vendar ostajajo med državami članicami razlike glede stopnje in oblike zaščite pred diskriminacijo, ki temelji na teh razlogih, izven področij zaposlovanja.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Zato mora zakonodaja prepovedati diskriminacijo na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti na celi vrsti področij izven trga dela, vključno s socialno zaščito, izobraževanjem in dostopom do blaga in storitev, vključno s stanovanji, in preskrbo z njimi. Predvideti mora ukrepe za enak dostop invalidov do zajetih področij.

(9) Zato mora zakonodaja prepovedati neposredno in posredno diskriminacijo, raznovrstno in prek povezave, na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spola na celi vrsti področij izven trga dela, vključno s socialno zaščito, izobraževanjem in dostopom do blaga in storitev, kot na primer stanovanj in prevoza, in preskrbo z njimi, ter združenji. Predvideti mora ukrepe za enak dostop do zajetih področij za osebe posebne vere ali prepričanja, invalidne osebe, osebe posebne starosti ali posebne spolne usmerjenosti ali osebe s kombinacijo teh posebnih značilnosti, in osebe, ki so z njimi povezane.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Ta direktiva ne bi smela posegati v pristojnosti držav članic na področjih izobraževanja, socialne varnosti in zdravstvenega varstva. Prav tako ne bi smela posegati v bistveno vlogo in široka pooblastila držav članic pri zagotavljanju, naročanju in organiziranju storitev splošnega gospodarskega pomena.

(11) Cilj te direktive je boj proti diskriminaciji in zagotovitev procesov vključevanja in integracije. Direktiva ne bi smela posegati v pristojnosti držav članic na področjih izobraževanja, socialne varnosti in zdravstvenega varstva. Prav tako ne bi smela posegati v bistveno vlogo in široka pooblastila držav članic pri zagotavljanju, naročanju in organiziranju storitev splošnega gospodarskega pomena.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Diskriminacija pomeni neposredno in posredno diskriminacijo, nadlegovanje, navodila, da se nekoga diskriminira, ter zavrnitev razumne prilagoditve.

(12) Diskriminacija pomeni neposredno in posredno diskriminacijo, raznovrstno ali prek povezave, nadlegovanje, spolno nadlegovanje, navodila, da se nekoga diskriminira, ter zavrnitev razumne prilagoditve.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Zapostavljati je mogoče na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti določene osebe ali kombinacije takih dejavnikov, pa tudi na podlagi domnevne vere, prepričanja, invalidnosti in starosti ter domnevne spolne usmerjenosti določene osebe ali osebe, s katero je ta povezana ali domnevno povezana.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Pri uresničevanju načela enakega obravnavanja ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost si mora Skupnost v skladu s členom 3(2) Pogodbe ES prizadevati za odpravo neenakosti in spodbujanje enakosti moških in žensk, zlasti ker so ženske pogosto žrtev raznovrstne diskriminacije.

(13) Pri uresničevanju načela enakega obravnavanja ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spol ali spolno usmerjenost si mora Skupnost v skladu s členom 3(2) Pogodbe ES prizadevati za odpravo neenakosti in spodbujanje enakosti moških in žensk, zlasti ker so ženske pogosto žrtev raznovrstne diskriminacije in diskriminacije preko povezave.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Presoja dejstev, na podlagi katerih se lahko domneva, da gre za neposredno ali posredno diskriminacijo, bi morala ostati zadeva, o kateri odločajo nacionalni sodni in drugi pristojni organi v skladu s pravili nacionalnega prava ali prakse. Takšna pravila lahko zlasti določajo, da se posredna diskriminacija ugotavlja s katerimi koli sredstvi, vključno na podlagi statističnih dokazov.

(14) Presoja dejstev, na podlagi katerih se lahko domneva, da gre za neposredno ali posredno diskriminacijo, raznovrstno in prek povezave, bi morala ostati zadeva, o kateri odločajo nacionalni sodni in drugi pristojni organi ali Sodišče Evropskih skupnosti v skladu s pravili nacionalnega prava ali prakse. Takšna pravila lahko zlasti določajo, da se posredna diskriminacija ugotavlja s katerimi koli sredstvi, vključno na podlagi statističnih dokazov.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Aktuarni dejavniki in dejavniki tveganja, povezani z invalidnostjo in starostjo se uporabljajo pri zagotavljanju zavarovalniških, bančnih in drugih storitev. Teh se ne bi smelo šteti za diskriminatorne, kadar so dejavniki odločilni za oceno tveganja.

(15) Aktuarni dejavniki in dejavniki tveganja, povezani z invalidnostjo in starostjo se uporabljajo pri zagotavljanju zavarovalniških, bančnih in drugih storitev. Teh se ne bi smelo šteti za diskriminatorne samo v primerih, kadar so dejavniki dokazano odločilni za oceno tveganja in ne povzročajo nesorazmernega in neupravičenega razlikovanja.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Vsi posamezniki uživajo svobodo sklepanja pogodb, vključno s svobodo izbire pogodbenega partnerja za posel. Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za gospodarske posle, ki jih izvajajo posamezniki, za katere ti posli ne predstavljajo njihove poklicne ali komercialne dejavnosti.

črtano

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Pri prepovedi diskriminacije je pomembno spoštovati druge temeljne pravice in svoboščine, vključno z zaščito zasebnega in družinskega življenja in poslov, ki se izvajajo v zvezi s tem, svobodo veroizpovedi in svobodo združevanja. Ta direktiva ne posega v nacionalne zakone o zakonskem ali družinskem statusu, vključno z reproduktivnimi pravicami. Prav tako ne posega v laično naravo države, državnih ustanov ali organov ali izobraževanja.

(17) Pri prepovedi diskriminacije je pomembno spoštovati druge temeljne pravice in svoboščine, vključno z zaščito zasebnega in družinskega življenja, svobodo veroizpovedi in svobodo združevanja. Ta direktiva ne posega v laično naravo države, državnih ustanov ali organov ali izobraževanja. Ta direktiva se uporablja tudi za dejanska partnerstva in za civilne zveze, če jih priznava zakonodaja države članice, ter za socialne pravice, ki iz tega sledijo.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Države članice so pristojne za organizacijo in vsebino izobraževanja. Sporočilo Komisije o pristojnostih za 21. stoletje: agenda za evropsko sodelovanje na področju šolstva opozarja na potrebo, da se posebna pozornost nameni prikrajšanim otrokom in otrokom s posebnimi izobraževalnimi potrebami. Nacionalna zakonodaja lahko zlasti ureja razlike pri dostopu do izobraževalnih ustanov na podlagi vere ali prepričanja. Države članice lahko tudi dovolijo ali prepovejo nošenje ali razkazovanje verskih simbolov v šolah.

(18) Države članice so pristojne za organizacijo in vsebino izobraževanja. Sporočilo Komisije o pristojnostih za 21. stoletje: agenda za evropsko sodelovanje na področju šolstva opozarja na potrebo, da se posebna pozornost nameni prikrajšanim otrokom in otrokom s posebnimi izobraževalnimi potrebami. Nacionalna zakonodaja lahko zlasti ureja razlike pri dostopu do izobraževalnih ustanov na podlagi vere ali prepričanja pod pogojem, da so potrebne in sorazmerne in ne predstavljajo kršitve pravice do izobraževanja. Države članice lahko tudi dovolijo ali prepovejo nošenje ali razkazovanje verskih simbolov v šolah.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Evropska unija v svoji Deklaraciji št. 11 o statusu cerkva in nekonfesionalnih organizacij, ki je priloga Sklepne listine Amsterdamske pogodbe, izrecno priznava, da spoštuje in ne vpliva na status cerkva in verskih združenj ali skupnosti, ki ga imajo na podlagi nacionalne zakonodaje v državah članicah, in da enako spoštuje status svetovnonazorskih in nekonfesionalnih organizacij. Ukrepi, s katerimi se omogoči invalidom učinkovit nediskriminatoren dostop do področij, ki so zajeta s to direktivo, imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju polne enakosti v praksi. Nadalje so lahko v nekaterih primerih potrebni posamezni ukrepi razumnih prilagoditev, da se zagotovi takšen dostop. V nobenem primeru se ne zahtevajo ukrepi, ki bi naložili nesorazmerno breme. Pri oceni, ali je breme nesorazmerno, bi se upoštevali številni dejavniki, vključno z velikostjo, viri in naravo organizacije. Načelo razumne prilagoditve in načelo nesorazmernega bremena sta določena v Direktivi/2000/78/ES in v Konvenciji ZN o pravicah invalidov.

(19) Evropska unija v svoji Deklaraciji št. 11 o statusu cerkva in nekonfesionalnih organizacij, ki je priloga Sklepne listine Amsterdamske pogodbe, izrecno priznava, da spoštuje in ne vpliva na status cerkva in verskih združenj ali skupnosti, ki ga imajo na podlagi nacionalne zakonodaje v državah članicah, in da enako spoštuje status svetovnonazorskih in nekonfesionalnih organizacij. Ukrepi, s katerimi se omogoči invalidom ter osebam, ki zanje skrbijo in so njimi povezane, učinkovit nediskriminatoren dostop do področij, ki so zajeta s to direktivo, imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju polne enakosti v praksi. Nadalje so lahko v nekaterih primerih potrebni posamezni ukrepi razumnih prilagoditev, da se zagotovi takšen dostop. Enako je treba, kar zadeva starost, zagotoviti učinkovit in nediskriminatoren dostop z ustreznimi posegi, vključno z odpravljanjem fizičnih ovir, zlasti do javnih zgradb in javnih prevoznih sredstev, tudi mladoletnim in starejšim osebam ter osebam, ki zanje skrbijo.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Prepoved diskriminacije ne sme vplivati na ohranjanje ali sprejetje s strani držav članic ukrepov, katerih namen je preprečevanje ali nadomestilo za neugodnosti, ki jih utrpi skupina oseb določene vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Taki ukrepi lahko dovolijo organizacije oseb določene vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, kjer je glavni cilj promoviranje posebnih potreb teh oseb.

(21) Prepoved diskriminacije ne sme vplivati na ohranjanje ali sprejetje s strani držav članic ukrepov, katerih namen je preprečevanje ali nadomestilo za neugodnosti, ki jih utrpijo osebe določene vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali osebe s kombinacijo teh posebnih značilnosti in osebe, ki so z njimi povezane. S tem se lahko povežejo ukrepi, katerih cilj je spodbujati enako obravnavo in enake možnosti, ki upoštevajo načelo enakosti spolov, in pozitivni ukrepi, katerih cilj je odgovoriti na posebne potrebe oseb ali kategorij oseb, ki zaradi svojih značilnosti potrebujejo strukture, storitve in pomoč, ki jih druge osebe ne potrebujejo. Taki ukrepi spremljajo ustanavljanje neodvisnih organizacij oseb določene vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spola, kjer je glavni cilj promoviranje posebnih potreb teh oseb.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Osebe, ki so bile izpostavljene diskriminaciji na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, morajo imeti na voljo ustrezna pravna sredstva. Da bi zagotovili bolj učinkovito raven pravnega varstva, je treba združenjem, organizacijam in drugim pravnim osebam dati pooblastila za sodelovanje v postopkih, vključno v imenu ali v podporo žrtve, brez poseganja v nacionalna postopkovna pravila v zvezi z zastopanjem in obrambo pred sodišči.

(23) Osebe, ki so bile izpostavljene neposredni in posredni diskriminaciji, raznovrstni ali prek povezave, na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spola, morajo imeti na voljo ustrezna pravna sredstva. Da bi zagotovili bolj učinkovito raven pravnega varstva, je treba združenjem, organizacijam in drugim pravnim osebam dati pooblastila za sodelovanje v postopkih, vključno v imenu ali v podporo žrtve, brez poseganja v nacionalna postopkovna pravila v zvezi z zastopanjem in obrambo pred sodišči.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Pravila o dokaznem bremenu je treba prilagoditi, kadar gre za prima facie primer diskriminacije; zaradi učinkovite uporabe načela enakega obravnavanja pa je treba breme dokazovanja prenesti nazaj na toženo stranko, ko se navajajo dokazi o taki diskriminaciji. Vendar ni tožena stranka dolžna dokazovati, da tožnik pripada določeni veri ali prepričanju, da ima določeno invalidnost, da je določene starosti ali določene spolne usmerjenosti.

(24) Pravila o dokaznem bremenu je treba prilagoditi, kadar gre za prima facie primer diskriminacije; zaradi učinkovite uporabe načela enakega obravnavanja pa je treba breme zagotovitve zadostnega dokaza prenesti nazaj na toženo stranko. Države članice lahko predvidijo ugodnejše določbe za tožnika.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) V svoji resoluciji o nadaljnjem spremljanju Evropskega leta enakih možnosti za vse (2007) je Svet pozval k polnemu vključevanju civilne družbe, vključno z organizacijami, ki zastopajo osebe, pri katerih obstaja tveganje diskriminacije, socialnih partnerjev in zainteresiranih skupin pri oblikovanju politik in programov, katerih cilj je preprečevanje diskriminacije in spodbujanje enakosti in enakih možnosti na evropski in na nacionalni ravni.

(26) V svoji resoluciji o nadaljnjem spremljanju Evropskega leta enakih možnosti za vse (2007) je Svet pozval k polnemu vključevanju civilne družbe, vključno z organizacijami, ki zastopajo osebe, pri katerih obstaja tveganje diskriminacije, socialnih partnerjev in zainteresiranih skupin pri oblikovanju politik in programov, katerih cilj je preprečevanje diskriminacije in spodbujanje enakosti in enakih možnosti na evropski in na nacionalni ravni. V ta namen Komisija in države članice poskrbijo, da se javnost in zainteresirane osebe na primerne, ustrezne in dostopne načine (kot so jezik znakov ali posebne spletne strani za slabovidne osebe) seznanijo z določbami, ki jih predvideva ta direktiva, in določbami, ki že veljajo na tem področju, z informacijskimi kampanjami in s kampanjami v tiskanih medijih, katerih cilj je tudi odpravljanje stereotipov.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Izkušnje pri uporabi direktiv 2000/43/ES in 2004/113/ES kažejo, da bi se zaščita pred diskriminacijo iz razlogov, zajetih s to direktivo, okrepila, če bi v vsaki državi članici obstajal(-i) organ ali organi, pristojni za analizo s tem povezanih težav, za preučitev možnih rešitev in zagotovitev konkretne pomoči žrtvam.

(27) Izkušnje pri uporabi direktiv 2000/43/ES in 2004/113/ES kažejo, da bi se zaščita pred diskriminacijo iz razlogov, zajetih s to direktivo, okrepila, če bi v vsaki državi članici obstajal(-i) neodvisni organ ali organi za vsak dejavnik diskriminacije posebej, pristojni za analizo s tem povezanih težav, za preučitev možnih rešitev, zagotavljanje informacij in usposabljanja in zagotovitev konkretne pomoči žrtvam tudi v primerih raznovrstne diskriminacije, tako da lahko oseba, ki meni, da je žrtev raznovrstne diskriminacije, izbira, na kateri organ naj se obrne, tudi zato, da ga pooblasti za obrambo v sodnih ali upravnih postopkih.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Države članice bi morale predvideti učinkovite, sorazmerne in odvračalne sankcije v primeru kršitev obveznosti po tej direktivi.

(29) Države članice bi morale predvideti učinkovite, sorazmerne in odvračalne sankcije ter take, ki bodo ustavile diskriminacijo in odpravile njene učinke v primeru kršitev obveznosti po tej direktivi.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva opredeljuje okvir za boj proti diskriminaciji na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti s ciljem uresničevati v državah članicah načelo enakega obravnavanja, razen na področju zaposlovanja in dela.

Ta direktiva opredeljuje okvir za boj proti diskriminaciji, vključno z raznovrstno diskriminacijo in diskriminacijo prek povezave, na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spola s ciljem uresničevati v državah članicah načelo enakega obravnavanja, razen na področju zaposlovanja in dela.

Obrazložitev

Treba je navesti raznovrstno diskriminacijo, saj velja za vse vrste diskriminacije, ter diskriminacijo prek povezave, ki prizadene posebej ženske.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V tej direktivi „načelo enakega obravnavanja“ pomeni, da ne sme obstajati nikakršna neposredna ali posredna diskriminacija iz katerega koli razloga iz člena 1.

1. V tej direktivi „načelo enakega obravnavanja“ pomeni, da ne sme obstajati nikakršna neposredna ali posredna diskriminacija, raznovrstna ali prek povezave, iz katerega koli razloga iz člena 1.

Obrazložitev

Treba je uvesti pojem raznovrstne diskriminacije in diskriminacije prek povezave, da bi se lahko uspešno spopadali s primeri, v katerih nastopajo dve ali več vrst diskriminacije in postavljajo žrtev v položaj, ko je še bolj ranljiva in ima še večje težave, ko uveljavlja pravna sredstva.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) Šteje, da gre za neposredno diskriminacijo, kadar je, je bila ali bi bila oseba obravnavana manj ugodno kakor neka druga v primerljivi situaciji iz katerega koli razloga iz člena 1.

(a) Šteje, da gre za neposredno diskriminacijo, kadar je, je bila ali bi bila oseba obravnavana manj ugodno kakor neka druga v primerljivi situaciji iz enega ali več razlogov iz člena 1.

Obrazložitev

Primerno je, da se uvede pojem raznovrstne diskriminacije, ki je opredeljena v nadaljevanju, ob navedbi neposredne diskriminacije.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) Šteje, da gre za posredno diskriminacijo, kadar bi bile zaradi navidezno nevtralnega predpisa, merila ali prakse osebe določene vere ali prepričanja, določene invalidnosti, določene starosti ali določene spolne usmerjenosti v posebej neugodnem položaju v primerjavi z drugimi osebami, razen če ta predpis, merilo ali praksa objektivno temelji na zakonitem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna.

(b) Šteje, da gre za posredno diskriminacijo, kadar bi bile zaradi navidezno nevtralnega predpisa, merila ali prakse osebe določene vere ali prepričanja, določene invalidnosti, določene starosti, določene spolne usmerjenosti ali spola ali osebe s kombinacijo teh posebnih značilnosti ali osebe, ki so z njimi povezane, lahko v posebej neugodnem položaju v primerjavi z drugimi osebami, razen če ta predpis, merilo ali praksa objektivno temelji na zakonitem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna. Šteje, da gre za diskriminacijo preko povezave, kadar oseba utrpi negativne posledice zato, ker je v neposrednem odnosu z osebami določene vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali določene spolne usmerjenosti. Do diskriminacije preko povezave lahko pride, če prizadene osebe, ki so povezane, ali za katere se domneva, da jih vežejo čustvene vezi, čeprav nujno ne sobivajo in mogoče niso pravno formalizirale zakonske zveze ali razmerja roditelj-otrok, z osebami določene vere ali prepričanja, invalidnimi osebami, osebami določene starosti ali določene spolne usmerjenosti.

Obrazložitev

Pomembno je, da se v pojem posredne diskriminacije uvede pojem raznovrstne diskriminacije in pojem diskriminacije prek povezave, ki prizadene osebe, povezane z žrtvami diskriminacije.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) Šteje, da gre za raznovrstno diskriminacijo, ko diskriminacija temelji na kombinaciji dveh ali več razlogov iz členov 12 in 13 Pogodbe ES.

Obrazložitev

Med opredelitve iz tega predloga direktive je treba vključiti opredelitev raznovrstne diskriminacije.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb) Šteje, da gre za diskriminacijo prek povezave, kadar oseba utrpi negativne posledice zato, ker je neposredno povezana z osebami določene vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali določene spolne usmerjenosti. Diskriminacija prek povezave prizadene osebe, ki so povezane, ali za katere se domneva, da so – čustveno – povezane, ki nujno ne sobivajo in ne glede na pravno formalizacijo zakonske zveze ali razmerja roditelj-otrok, z osebami določene vere ali prepričanja, invalidnimi osebami, osebami določene starosti ali določene spolne usmerjenosti.

Obrazložitev

Primerno je opredeliti diskriminacijo prek povezave.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Nadlegovanje šteje za obliko diskriminacije v smislu odstavka 1, kadar ima nezaželeno vedenje, povezano s katerim koli od razlogov iz člena 1, učinek ali namen prizadeti dostojanstvo osebe in ustvariti zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.

3. Nadlegovanje šteje za obliko diskriminacije v smislu odstavka 1, kadar ima nezaželeno vedenje, povezano s katerim koli od razlogov iz člena 1 ali več razlogi, učinek ali namen prizadeti dostojanstvo osebe in ustvariti zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.

Obrazložitev

Zaradi doslednosti je primerno, da se uvede obravnava „raznovrstnih razlogov“ tudi za nadlegovanje.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Spolno nadlegovanje se šteje za diskriminacijo v smislu odstavka 1, če pride do nezaželenega ravnanja, povezanega s spolnostjo, ki se izraža na fizični, verbalni ali neverbalni ravni, katerega namen ali posledica je oškodovanje dostojanstva osebe in ustvarjanje zastrašujočega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja.

Obrazložitev

Pomembno je tudi v to direktivo vključiti spolno nadlegovanje in posebej navesti diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Navodilo, naj se osebe diskriminirajo iz katerih koli razlogov iz člena 1, šteje za diskriminacijo v smislu odstavka 1.

4. Navodilo, naj se osebe diskriminirajo iz katerih koli razlogov iz člena 1 ali več razlogov, šteje za diskriminacijo v smislu odstavka 1.

Obrazložitev

Zaradi doslednosti je primerno, da se uvede obravnava „raznovrstnih razlogov“ tudi za navajanje k diskriminaciji.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Zavrnitev razumnih prilagoditev v določenem primeru, predvidenem s členom 4 (1)(b) te direktive, kar zadeva invalide, šteje za diskriminacijo v smislu odstavka 1.

5. Zavrnitev razumnih prilagoditev šteje za diskriminacijo v smislu odstavka 1, kot v določenem primeru, predvidenem s členom 4 (1)(b) te direktive, kar zadeva invalide ali osebe, ki so povezane z njimi, ter osebe, združene z njimi, v smislu odstavka 1.

Obrazložitev

Treba je zagotoviti doslednost in tudi v tem okviru predvideti diskriminacijo prek povezave.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Ne glede na odstavek 2 lahko države članice določijo, da razlike pri obravnavanju zaradi starosti ne predstavljajo diskriminacije, če jih v okviru nacionalnega prava, upravičuje legitimen cilj in če so sredstva za doseganje tega cilja primerna in potrebna. Zlasti ta direktiva ne preprečuje določitve določene starosti za dostop do socialnih prejemkov, izobraževanja in nekaterega blaga ali nekaterih storitev.

6. Ne glede na odstavek 2 lahko države članice določijo, da razlike pri obravnavanju zaradi starosti ne predstavljajo diskriminacije, če jih v okviru nacionalnega prava, objektivno in razumno upravičuje legitimen cilj in če so sredstva za doseganje tega cilja primerna in potrebna. Zlasti ta direktiva ne preprečuje določitve določene starosti za dostop do socialnih prejemkov, izobraževanja in nekaterega blaga ali nekaterih storitev.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Ne glede na odstavek 2 države članice pri zagotavljanju finančnih storitev lahko dovolijo sorazmerne razlike pri obravnavanju, kadar je za zadevni izdelek, uporaba starosti ali invalidnosti odločilni dejavnik pri oceni tveganja na podlagi ustreznih in točnih aktuarnih ali statističnih podatkov.

7. Ne glede na odstavek 2 države članice pri zagotavljanju finančnih, bančnih in zavarovalnih storitev lahko dovolijo sorazmerne razlike pri obravnavanju samo v primerih, kadar je za zadevne izdelke dokazano, da je uporaba starosti ali invalidnosti odločilni dejavnik pri oceni tveganja na podlagi ustreznih in točnih aktuarnih in statističnih podatkov.

 

Zadevne države članice obvestijo Komisijo in zagotovijo zbiranje, objavo in redno posodabljanje natančnih in pomembnih podatkov, ki zadevajo uporabo starosti in invalidnosti kot odločilnih dejavnikov pri vrednotenju tveganj.

 

Države članice morajo izvršiti vrednotenje po petih letih od datuma prenosa direktive ob upoštevanju poročila Komisije in Komisiji poslati rezultate vrednotenja.

Obrazložitev

Treba je preprečiti, da bi se za dostop do finančnih, zavarovalnih in bančnih storitev ter njihovo uporabo uporabljali dejavniki, kot so starost in invalidnost, kot podlaga za neupravičeno (manj ugodno) in diskriminatorno obravnavo.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Ta direktiva ne posega v splošne ukrepe, določene z nacionalnim pravom, ki so v demokratični družbi potrebni zaradi javne varnosti, vzdrževanja javnega reda in preprečevanja kaznivih dejanj, za varovanje zdravja in varstvo pravic in svoboščin drugih.

8. Ta direktiva ne posega v splošne ukrepe, določene z nacionalnim pravom, ki so v demokratični družbi potrebni in sorazmerni za javno varnost, vzdrževanje javnega reda in preprečevanje kaznivih dejanj, za varovanje zdravja in varstvo pravic in svoboščin drugih. Prav tako ne posega v nacionalno zakonodajo za promocijo enakosti moških in žensk.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a. Ta direktiva priznava, da je pravica do zasebnosti instrument za boj proti diskriminaciji iz tega člena.

Obrazložitev

Treba je poudariti pomen pravice do zasebnosti same po sebi in kot instrumenta za boj proti diskriminaciji, dokler družba ne bo začela zavračati stereotipov in ne bo prebolela strahu pred drugačnostjo.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) dostopom do blaga in drugih storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji, in preskrbo z njimi.

(d) dostopom do blaga in drugih storitev, ki so na voljo javnosti, kot so stanovanja in prevoz v zadevah, za katere je pristojna Skupnost, in preskrbo z njimi.

Obrazložitev

Specifični sektorji, kot so stanovanja in prevoz, bi morali biti navedeni kot primer, ne pa kot izčrpen seznam.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 3 - odstavek 1 - pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pododstavek (d) se uporablja za posameznike, kadar opravljajo poklicno ali komercialno dejavnost.

Pri uporabi pododstavka (d) se spoštuje zasebno življenje posameznikov.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 3 - odstavek 1 - točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) članstvom in sodelovanjem v združenjih, vključno s koristmi, ki jih zagotavljajo take organizacije.

Obrazložitev

Primerno je, da se v področje uporabe vključijo združenja.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ta direktiva ne posega v nacionalne zakone o zakonskem ali družinskem statusu in reproduktivnih pravicah.

2. Brez poseganja v pristojnosti držav članic na področju zakonskih ali družinskih zadev ter reproduktivnih pravic se ta direktiva uporablja tudi za dejanska partnerstva in za civilne zveze, če jih priznava ureditev države članice, in za socialne pravice, ki iz tega izhajajo.

Obrazložitev

Ta sklic je pomembno vključiti zaradi skladnosti s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ta direktiva ne posega v pristojnosti držav članic za učno vsebino, dejavnosti in organizacijo njihovih izobraževalnih sistemov, vključno z zagotavljanjem izobraževanja za osebe s posebnimi potrebami. Države članice lahko predvidijo razlike pri obravnavanju pri dostopu do izobraževalnih ustanov na podlagi vere ali prepričanja.

3. Brez poseganja v pristojnosti držav članic na področju izobraževanja in usposabljanja ter njihove pristojnosti glede učnih vsebin, dejavnosti in organizacije njihovih izobraževalnih sistemov je cilj te direktive zagotavljanje procesov vključevanja in integracije ter zagotavljanje izobraževanja za invalidne osebe s posebnimi potrebami. Države članice lahko predvidijo razlike pri obravnavanju pri dostopu do izobraževalnih ustanov na podlagi vere ali prepričanja pod pogojem, da te razlike ne predstavljajo oblik diskriminacije, osnovanih na drugem ali drugih motivih, da so potrebne in sorazmerne in ne predstavljajo kršitve pravice do izobraževanja.

Obrazložitev

Da se prepreči diskriminacija, je pomembno, da področje uporabe direktive primerno upošteva izobraževanje in usposabljanje.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Ta direktiva ne zajema razlik pri obravnavanju, ki temeljijo na narodnosti, in ne posega v določbe in pogoje v zvezi z vstopom v in prebivanjem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na ozemlju držav članic, in v katero koli obravnavanje, ki izhaja iz pravnega statusa zadevnih državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva.

črtano

Obrazložitev

Na tem področju že obstaja poseben sklop zakonodaje.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Enako obravnavanje invalidov

Enako obravnavanje in invalidnost

1. Da bi zagotovili skladnost z načelom enakega obravnavanja, kar zadeva invalide:

1. Da bi zagotovili skladnost z načelom enakega obravnavanja, kar zadeva invalide in osebe, ki so z njimi povezane ali zanje skrbijo:

Obrazložitev

Treba je upoštevati enako obravnavanje tako invalidov kot oseb, ki zanje skrbijo.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Da bi zagotovili skladnost z načelom enakega obravnavanja, kar zadeva invalide:

1. Da bi zagotovili skladnost z načelom enakega obravnavanja, kar zadeva invalide, pri čemer je treba invalidnost razumeti, kot je opredeljena v konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov, in vključiti ljudi s kroničnimi boleznimi:

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Države članice upoštevajo interese in potrebe različnih invalidnih oseb, glede različnih vrst invalidnosti in spola, starosti, rase ali narodnosti, vere ali osebnega prepričanja, spolne usmerjenosti in drugih dejavnikov diskriminacije.

Obrazložitev

Na področju enakega obravnavanja invalidnih oseb je treba upoštevati vse dejavnike, horizontalne in druge, ki se lahko navezujejo na invalidnost.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Starost in dostop do zgradb ter storitev

 

Države članice zagotovijo učinkovit in nediskriminatoren dostop z ustreznimi posegi, tudi z odpravljanjem fizičnih ovir, zlasti do javnih zgradb in javnih prevoznih sredstev, mladoletnim in starejšim osebam ter osebam, ki zanje skrbijo.

Obrazložitev

Predlog spremembe navaja zahtevo po ustreznih posegih za boj proti diskriminaciji, povezani s starostjo, na škodo mladoletnih in starejših oseb.

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da bi bila v praksi zagotovljena popolna enakost, načelo enakega obravnavanja ne preprečuje državam članicam, da bi ohranile ali sprejele posebne ukrepe, katerih cilj je preprečevati ali kompenzirati za prikrajšanost, povezano z vero ali prepričanjem, invalidnostjo, starostjo ali spolno usmerjenostjo.

Da bi bila v praksi zagotovljena popolna enakost, načelo enakega obravnavanja ne preprečuje državam članicam, da bi ohranile ali sprejele posebne ukrepe, katerih cilj je preprečevati ali kompenzirati za prikrajšanost, povezano z vero ali prepričanjem, invalidnostjo, starostjo, spolno usmerjenostjo ali spolom.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Države članice sprejmejo ukrepe za spodbujanje enakega obravnavanja in enakih možnosti, ob upoštevanju spola, za osebe določene vere ali prepričanja, invalidne osebe, osebe določene starosti ali spolne usmerjenosti.

Obrazložitev

Primerno je, da se z dejavnim spodbujanjem enakega obravnavanja omogočijo učinkoviti pozitivni ukrepi.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Ta direktiva ne posega v možnost držav članic, da predvidijo prednostno obravnavo ali sprejmejo pozitivne ukrepe, katerih cilj je odgovoriti na posebne potrebe oseb ali kategorij oseb, ki zaradi svojih značilnosti potrebujejo strukture, storitve in pomoč, ki jih druge osebe ne potrebujejo.

Obrazložitev

Primerno je, da se z dejavnim spodbujanjem enakega obravnavanja omogočijo učinkoviti pozitivni ukrepi in ukrepi, prirejeni posebnim potrebam oseb.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Države članice poskrbijo, da se v primerih, kjer so potrjeni raznovrstni razlogi, prijava lahko zavrne samo z razlogom ali drugo utemeljitvijo, ki velja za vse primere, na katere se nanaša prijava. Če pa se potrdi en sam razlog, se lahko prijava zavrne z razlogom ali utemeljitvijo, ki velja samo za takšen razlog.

Obrazložitev

Države članice morajo zagotoviti pravna sredstva, ki so primerna za žrtve raznovrstne diskriminacije.

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo ukrepe, kot so v skladu z njihovimi sodnimi sistemi potrebni, s katerimi zagotovijo, da je, kadar osebe, ki menijo, da jim je bila storjena krivica, ker ni bilo uporabljeno načelo enakega obravnavanja, pred sodiščem ali drugim pristojnim organom oblasti dokažejo dejstva, na podlagi katerih je mogoče domnevati, da je šlo za neposredno ali posredno diskriminacijo, dokazno breme, da prepoved diskriminacije ni bila kršena, naloženo toženi stranki.

1. Države članice sprejmejo ukrepe, kot so v skladu z njihovimi sodnimi sistemi potrebni, s katerimi zagotovijo, da je, kadar osebe, ki menijo, da jim je bila storjena krivica, ker ni bilo uporabljeno načelo enakega obravnavanja, pred sodiščem ali drugim pristojnim organom oblasti dokažejo dejstva, na podlagi katerih je mogoče domnevati, da je šlo za neposredno ali posredno diskriminacijo, raznovrstno ali prek povezave, dokazno breme, da prepoved neposredne ali posredne diskriminacije ni bila kršena, naloženo toženi stranki.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe dodaja prepovedi diskriminacije prepoved raznovrstne diskriminacije in diskriminacije prek povezave.

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Odstavek 1 ne preprečuje državam članicam, da sprejmejo za tožnike ugodnejše predpise o dokaznem bremenu.

2. Odstavek 1 ne preprečuje državam članicam, da sprejmejo za tožnike ugodnejše predpise.

Obrazložitev

Koristno je, da lahko države članice med pravnimi sredstvi predvidijo bolj ugodne določbe za zadevne strani.

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so osebe, ki jih to zadeva, opozorjene na predpise, sprejete na podlagi te direktive in na že veljavne predpise, na ustrezne načine na celotnem ozemlju.

Komisija in države članice zagotovijo, da so javnost in osebe, ki jih to zadeva, opozorjene na predpise, sprejete na podlagi te direktive in na že veljavne predpise z informacijskimi kampanjami in kampanjami v tiskanih medijih, katerih cilj je tudi odpravljanje stereotipov, na ustrezne načine, ki so primerni in dostopni, na celotnem evropskem ozemlju.

Obrazložitev

Za poznavanje, upoštevanju in učinkovito uporabo spoštovanja enakega obravnavanja je treba izvajati razvejane informacijske kampanje tudi z uporabo primernih sredstev, kot so znakovni jezik ali posebne spletne strani za slabovidne.

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice s ciljem spodbujati načelo enakega obravnavanja spodbujajo dialog z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, zlasti nevladnimi organizacijami, ki imajo v skladu s svojo nacionalno zakonodajo in prakso legitimen interes prispevati k boju proti diskriminaciji na podlagi razlogov in na področjih, zajetih s to direktivo.

Države članice spodbujajo dialog z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, zlasti nevladnimi organizacijami, ki imajo v skladu s svojo nacionalno zakonodajo in prakso interes prispevati k boju proti diskriminaciji na podlagi razlogov in na področjih, zajetih s to direktivo, s ciljem spodbujati načelo enakega obravnavanja in enakih možnosti.

Obrazložitev

Države članice morajo vzdrževati dialog z zainteresiranimi stranmi, ki se mora razširiti na vse zadevne subjekte, ki so vključeni v spodbujanje enakega obravnavanja in enakih možnosti.

Predlog spremembe  55

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice določijo organ ali organe za spodbujanje enakega obravnavanja vseh oseb ne glede na njihovo vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. Ti organi so lahko sestavni del agencij, ki so na državni ravni zadolžene za varovanje človekovih pravic ali zaščito pravic posameznikov, vključno s pravicami po drugih aktih Skupnosti, vključno z direktivama 2000/43/ES in 2004/113/ES.

1. Države članice določijo neodvisni organ ali organe za spodbujanje enakega obravnavanja vseh oseb ne glede na njihovo vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali spol. Ti organi so lahko sestavni del agencij, ki so na državni ravni zadolžene za varovanje človekovih pravic ali zaščito pravic posameznikov, vključno s pravicami po drugih aktih Skupnosti, vključno z direktivama 2000/43/ES in 2004/113/ES.

 

Če je vzpostavljenih več neodvisnih organov za enakost, ki se razlikujejo glede na različne dejavnike diskriminacije, lahko osebe, ki se štejejo za žrtev raznovrstne diskriminacije, izberejo ustrezen organ tudi zato, da ga pooblastijo za jih zastopa v sodnih ali upravnih postopkih, in ta je dolžan obravnavati prijavljene okoliščine diskriminacije v celoti.

Obrazložitev

Da bi se bodo lahko primerno spopadali s primeri raznovrstne diskriminacije, je treba prilagoditi sistem in organizacijo organov za enakost.

Predlog spremembe  56

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– izvajanje informacijskih kampanj in dejavnosti usposabljanja.

Obrazložitev

Primerno je razširiti pristojnosti organov za enakost tudi z nalogami za usposabljanje in informiranje.

Predlog spremembe  57

Predlog direktive

Člen 13 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) se ali se lahko razveljavijo ali spremenijo vse pogodbene določbe, interna pravila podjetij in pravila, ki urejajo profitna in neprofitna združenja, ki so v nasprotju z načelom enakega obravnavanja.

(b) se ali se lahko razveljavijo ali spremenijo vse pogodbene določbe, interna pravila javnih organov in podjetij in pravila, ki urejajo profitna in neprofitna združenja, ki so v nasprotju z načelom enakega obravnavanja.

Obrazložitev

Primerno je, da se ukrepi za zagotavljanje spoštovanja načela enakega obravnavanja razširijo tudi na javne organe.

Predlog spremembe  58

Predlog direktive

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo predpise o sankcijah, ki se uporabljajo, če so kršene določbe domačega prava, sprejete na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo izvajanje. Sankcije lahko obsegajo plačilo odškodnine, ki ne sme biti omejena z določitvijo vnaprejšnje zgornje meje, in morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračalne.

Države članice določijo predpise o sankcijah, ki se uporabljajo, če so kršene določbe domačega prava, sprejete na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo izvajanje. Sankcije lahko obsegajo plačilo odškodnine, ki ne sme biti omejena z določitvijo vnaprejšnje zgornje meje, in morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračalne ter morajo privesti do prenehanja in odprave učinkov diskriminatornega ravnanja.

Obrazložitev

Za zagotovitev skladnosti z načelom enakega obravnavanja je treba ustrezno opredeliti uporabo sankcij.

Predlog spremembe  59

Predlog direktive

Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

16a. Najkasneje do ....... Komisija pripravi in začne postopek odobritve predloga za uskladitev te direktive z veljavnimi direktivami s področja enakih možnosti in prepovedi diskriminacije.

POSTOPEK

Naslov

Enako obravnavanje oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Pristojni odbor

LIBE

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

FEMM

2.9.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Donata Gottardi

9.10.2008

 

 

Datum sprejetja

10.2.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

11

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriela Creţu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre


POSTOPEK

Naslov

Enako obravnavanje oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Datum posvetovanja z EP

23.7.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

2.9.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

2.9.2008

ENVI

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

JURI

23.9.2008

FEMM

2.9.2008

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

IMCO

10.9.2008

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

23.10.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Kathalijne Maria Buitenweg

15.9.2008

 

 

Obravnava v odboru

13.11.2008

21.1.2009

17.2.2009

16.3.2009

Datum sprejetja

16.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

7

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Iles Braghetto, Jan Cremers, Raül Romeva i Rueda

Datum predložitve

20.3.2009

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov