BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning

20.3.2009 - (KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS)) - *

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Kathalijne Maria Buitenweg
Föredragande för yttrandet (*):
Elizabeth Lynne, utskottet för sysselsättning och sociala frågor
(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 47 i arbetsordningen

Förfarande : 2008/0140(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0149/2009
Ingivna texter :
A6-0149/2009
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning

(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0426),

–   med beaktande av artikel 13.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0291/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för kultur och utbildning, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6‑0149/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Rätten till likställdhet inför lagen och skydd mot diskriminering för alla och envar är grundläggande rättigheter som erkänns i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, i FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor, i den internationella konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, i FN:s konventioner om medborgerliga och politiska rättigheter och om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder samt i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och i den europeiska sociala stadgan, vilka har undertecknats av alla medlemsstater. I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder anges det att vägran att vidta rimliga anpassningsåtgärder ingår i definitionen av diskriminering.

(2) Rätten till likställdhet inför lagen och skydd mot diskriminering för alla och envar är grundläggande rättigheter som erkänns i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, i FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor, i den internationella konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, i FN:s konventioner om medborgerliga och politiska rättigheter och om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i FN:s konvention om barnets rättigheter, i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, i artikel 14 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och i dess tolfte frivilliga protokoll samt i den europeiska sociala stadgan, vilka har undertecknats av alla medlemsstater. I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder anges det att vägran att vidta rimliga anpassningsåtgärder ingår i definitionen av diskriminering.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Principen om likställdhet och förbudet mot diskriminering är allmänna principer förankrade i internationell, europeisk och nationell lagstiftning och bör ovillkorligen tillämpas av EU och dess medlemsstater på alla områden där de har behörighet. Detta direktiv bidrar till att främja detta mål och till att förhindra därmed oförenlig diskriminering.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) Detta direktiv är ett medel varigenom gemenskapen uppfyller sina förpliktelser inom ramen för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, och bör tolkas med detta i åtanke.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c) I enlighet med artikel 5 i den politiska avsiktsförklaring som fastställdes vid Förenta nationernas världskonferens om åldrande, som hölls i Madrid 2002, beslutade man att på nytt bekräfta sitt åtagande att göra sitt yttersta för att undanröja alla former av diskriminering, inbegripet åldersdiskriminering, att erkänna att äldre människor bör få njuta av ett rikt liv i hälsa och trygghet och aktivt kunna ta del i det ekonomiska, sociala, kulturella och politiska livet i sina samhällen, att ge äldre människors värdighet ökat erkännande samt att undanröja alla former av försummelse, övergrepp och våld.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 2d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2d) Den fysiska och psykiska hälsan och välbefinnandet är grundläggande för människors och samhällens livskvalitet och är mycket viktiga förutsättningar för genomförandet av målen i EU:s Lissabonstrategi.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Detta direktiv följer de grundläggande rättigheter och principer som framför allt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I artikel 10 i stadgan erkänns rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. I artikel 21 förbjuds diskriminering, även på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. I artikel 26 erkänns rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende.

(3) Detta direktiv följer de grundläggande rättigheter och principer som framför allt erkänns i Europarådets konvention om skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, inklusive artiklarna 9 (om tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet) och 10 (om yttrandefrihet), och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I artikel 10 i stadgan erkänns rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. I artikel 20 fastställs att alla är lika inför lagen. I artikel 21 förbjuds diskriminering, även på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. I artikel 24 anges specifika rättigheter för barn. I artikel 26 erkänns rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Europeiska handikappåret 2003, Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007 och Europeiska året för interkulturell dialog 2008 har visat att diskriminering fortfarande förekommer, men har också lyft fram de fördelar som mångfald innebär.

(4) Europeiska handikappåret 2003, Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007 och Europeiska året för interkulturell dialog 2008 har visat att direkt och indirekt diskriminering, diskriminering på flera grunder samt diskriminering på grund av närstående fortfarande förekommer, men har också lyft fram behovet av att främja de fördelar som mångfald innebär.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Mångfalden i det europeiska samhället utgör ett centralt drag i den kulturella, politiska och sociala integrationen i unionen och måste respekteras.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning kan undergräva uppfyllelsen av målen i EG-fördraget, särskilt förverkligandet av en hög sysselsättningsnivå och en hög nivå på det sociala skyddet, en höjning av levnadsstandarden och livskvaliteten samt ekonomisk och social sammanhållning och solidaritet. Sådan diskriminering kan även undergräva strävan att utveckla Europeiska unionen som ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b) Detta direktiv omfattar även diskriminering på flera grunder, det vill säga på två eller fler av de grunder som anges i artiklarna 12 och 13 i EG‑fördraget. Effektiva rättsliga förfaranden måste finnas att tillgå vid sådana situationer, och nationella rättsliga förfaranden ska säkerställa att klaganden kan ta upp alla diskrimineringsgrunder i ett enskilt förfarande.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Gemenskapen har antagit tre rättsakter på grundval av artikel 13.1 i EG-fördraget för att förebygga och bekämpa diskriminering på grund av kön, ras och etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Dessa instrument har visat hur viktig lagstiftning är för kampen mot diskriminering. I direktiv 2000/78/EG fastställs en allmän ram för likabehandling i arbetslivet oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Det finns dock stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller hur skyddet mot diskriminering på dessa grunder utanför arbetslivet är utformat och vilken omfattning det har.

(8) Gemenskapen har antagit flera olika direktiv på grundval av artikel 13.1 i EG-fördraget för att förebygga och bekämpa diskriminering på grund av kön, ras och etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Dessa direktiv har visat hur viktig lagstiftning är för kampen mot diskriminering. I direktiv 2000/43/EG fastställs en ram mot diskriminering på grundval av ras eller etniskt ursprung på och utanför arbetsmarknaden. I direktiv 2004/113/EG fastställs en ram för likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster. I direktiv 2000/78/EG fastställs i fråga om religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning en allmän ram för likabehandling i arbetslivet. Direktivet omfattar inga områden utanför detta tillämpningsområde.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Lagstiftningen bör därför förbjuda diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning på en rad olika områden utanför arbetslivet, inbegripet socialt skydd, utbildning och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, inklusive bostäder. Lagstiftningen bör föreskriva åtgärder som syftar till att skapa lika tillgång till de områden som omfattas av direktivet för personer med funktionshinder.

(9) Lagstiftningen bör därför förbjuda direkt och indirekt diskriminering, diskriminering på flera grunder samt diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning eller kön på en rad olika områden utanför arbetslivet, inbegripet socialt skydd, utbildning och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, till exempel bostäder, färdmedel, föreningar samt hälso- och sjukvård. Lagstiftningen bör föreskriva åtgärder som syftar till att skapa lika tillgång till de områden som omfattas av direktivet för personer som tillhör en särskild religion eller har särskilda övertygelser, har ett särskilt funktionshinder, är av en särskild ålder, har en särskild sexuell läggning eller har en kombination av dessa särdrag alternativt har anknytning till en person som har något eller flera av dessa särdrag.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Med varor bör i detta direktiv avses varor enligt bestämmelserna i EG-fördraget om fri rörlighet för varor. Med tjänster bör avses tjänster enligt artikel 50 i EG-fördraget.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b) Personer med funktionshinder utsätts ofta för diskriminering i form av otillgängliga allmänna transportmedel och byggnader samt otillgänglig kommunikation och information. Medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att garantera tillgängligheten inom dessa områden för att på så sätt genomföra principen om likabehandling.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas befogenheter i fråga om utbildning, social trygghet och hälso- och sjukvård. Det bör inte heller påverka medlemsstaternas väsentliga roll och stora beslutsbefogenheter när det gäller att tillhandahålla, beställa och organisera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

(11) Detta direktiv påverkar inte utövandet av medlemsstaternas befogenheter i fråga om utbildning och socialt skydd, inbegripet social trygghet samt hälso- och sjukvård. Det påverkar inte heller medlemsstaternas väsentliga roll och stora beslutsbefogenheter när det gäller att tillhandahålla, beställa och organisera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Diskriminering innefattar direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, föreskrift att diskriminera samt vägran att vidta rimliga anpassningsåtgärder.

(12) Diskriminering innefattar direkt och indirekt diskriminering, diskriminering på flera grunder, trakasserier, föreskrift att diskriminera samt vägran att vidta rimliga anpassningsåtgärder.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Personer med funktionshinder innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar som i samspel med olika hinder i miljön eller i attityder kan göra det svårare för dem att delta fullt ut och effektivt i samhället på samma villkor som andra.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b) På grund av de alltför höga krav som ställs på små och medelstora företag bör dessa åtnjuta ett särskilt skydd, i analogi med den amerikanska medborgarrättslagen Civil Rights Act.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c) Med diskriminering förstås också att medicinsk behandling vägras enbart med hänvisning till patientens ålder.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 12d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12d) Diskriminering på grund av funktionshinder inbegriper diskriminering på grund av att en person åtföljs eller bistås av en erkänd ledarhund eller assistanshund som skolats i enlighet med antingen internationella ledarhundsförbundet (International Guide Dog Federation) eller de normer som fastställts av förbundet för internationella assistanshundar (Assistance Dogs International).

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Skäl 12e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12e) Ickediskriminerande faktisk tillgång kan tillhandahållas på en rad olika sätt, bland annat genom principen om design för alla och genom att göra det lättare för personer med funktionshinder att använda hjälpmedel, inbegripet hjälpmedel som ökar rörligheten och underlättar tillgången, såsom erkända ledarhundar och andra assistanshundar.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Skäl 12f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12f) En ändring är grundläggande, enligt vad som avses i artikel 4, om varorna eller tjänsterna eller typen av handel, yrke eller affärsverksamhet ändras på ett sådant sätt att tillhandahållaren av varorna eller tjänsterna faktiskt tillhandahåller varor och tjänster av en helt annan art.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Vid genomförandet av principen om likabehandling oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning bör gemenskapen i enlighet med artikel 3.2 i EG-fördraget sträva efter att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och främja jämställdhet mellan dem, i synnerhet som kvinnor ofta utsätts för flera olika former av diskriminering.

(13) Detta direktiv beaktar även diskriminering på flera grunder. Eftersom diskriminering kan förekomma på två eller fler av de grunder som anges i artiklarna 12 och 13 i EG‑fördraget bör gemenskapen vid genomförandet av principen om likabehandling, i enlighet med artiklarna 3.2 och 13 i EG-fördraget, sträva efter att undanröja bristande jämställdhet som hänför sig till kön, ras eller etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller övertygelse eller ålder, eller en kombination av dessa, och främja jämställdhet oavsett vilken kombination av karaktärsdrag i fråga om kön, ras eller etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller övertygelse eller ålder en person har. Effektiva rättsliga förfaranden bör finnas att tillgå i fall av diskriminering på flera grunder. Framför allt bör nationella rättsliga förfaranden säkerställa att klaganden kan ta upp alla diskrimineringsgrunder i ett och samma förfarande.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Särbehandling på grund av ålder och funktionshinder kan tillåtas om de på ett objektivt och rimligt sätt kan motiveras av ett berättigat mål och om medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga. Sådan särbehandling kan till exempel inbegripa särskilda åldersvillkor avseende tillgång till vissa varor och tjänster, såsom alkoholdrycker, vapen eller körkort. Även främjandet av den ekonomiska, kulturella eller sociala integreringen av unga eller äldre eller personer med funktionshinder kan vara ett berättigat mål. Åtgärder för att ge äldre och personer med funktionshinder mer gynnsamma villkor än de villkor som gäller för allmänheten i övrigt, såsom inga eller lägre avgifter för kollektivtrafik, museer eller sportanläggningar, bör därför anses vara förenliga med principen om ickediskriminering.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Försäkringstekniska faktorer och riskfaktorer som rör funktionshinder och ålder används i samband med tillhandahållande av försäkringstjänster, banktjänster och andra finansiella tjänster. Detta bör inte betraktas som diskriminering om faktorerna kan visas vara avgörande för riskbedömningen.

(15) Försäkringstekniska faktorer och riskfaktorer som rör funktionshinder och ålder används i samband med tillhandahållande av försäkringstjänster, banktjänster och andra finansiella tjänster. Detta bör inte betraktas som diskriminering om faktorerna kan visas vara avgörande för riskbedömningen, och om tjänsteleverantören kan visa på en avsevärt förhöjd risk utgående från försäkringstekniska, statistiska eller medicinska uppgifter. Dessa uppgifter bör vara korrekta, aktuella och relevanta och offentliggöras på begäran. De försäkringstekniska faktorerna och riskfaktorerna bör återspegla de positiva förändringarna i fråga om förväntad livslängd och aktivt åldrande samt ökad rörlighet och tillgänglighet för personer med funktionshinder.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Tilldelning av kontrakt som ingås i medlemsstaterna för statens räkning, för enheter på regional eller lokal nivå samt andra offentligrättsliga organ omfattas av kravet på efterlevnad av principerna i fördraget, särskilt principen om fri rörlighet för varor, principen om etableringsfrihet och principen om frihet att tillhandahålla tjänster samt de principer som följer av dessa, t.ex. principen om likabehandling, principen om icke-diskriminering, principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen och öppenhetsprincipen. I och med att de rättliga kraven för samordning av de respektive förfarandena för tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten, varor och tjänster fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster1 omfattas tilldelning av kontrakt som ingås i medlemsstaterna för statens räkning, för enheter på regional eller lokal nivå samt andra offentligrättsliga organ av kravet på efterlevnad av principerna i EGfördraget, särskilt principen om likabehandling oavsett kön, ras eller etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller övertygelse eller ålder, samt principen om ickediskriminering. För offentliga kontrakt över ett visst värde har dock bestämmelser upprättats om samordning inom gemenskapen av nationella förfaranden för tilldelning av sådana kontrakt för att garantera att offentlig upphandling öppnas för konkurrens. Medlemsstaterna bör tolka dessa bestämmelser om samordning på ett sätt som överensstämmer med principen om likabehandling oavsett kön, ras eller etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller övertygelse eller ålder, och med övriga bestämmelser i fördraget.

 

_________

1 EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Alla individer har rätt att fritt sluta avtal, inbegripet rätt att välja avtalspart för en transaktion. Detta direktiv bör inte tillämpas på individers ekonomiska transaktioner när de inte utgör en yrkesmässig eller kommersiell verksamhet för dem.

(16) Alla individer har rätt att fritt sluta avtal, inbegripet rätt att välja avtalspart för en transaktion. När det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster är det viktigt att respektera skyddet av privat- och familjeliv och transaktioner som utförs i det sammanhanget. Transaktioner mellan individer när de agerar som privatpersoner omfattas därför inte av detta direktiv när ifrågavarande transaktioner inte utgör en yrkesmässig eller kommersiell verksamhet för avtalsparterna.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Samtidigt som diskriminering förbjuds är det viktigt att andra grundläggande fri- och rättigheter respekteras, bland annat skyddet för privatliv och familjeliv och transaktioner som utförs i det sammanhanget samt religionsfrihet och föreningsfrihet. Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av nationella lagar om civilstånd eller familjerättslig ställning, inbegripet reproduktiva rättigheter. Det påverkar inte heller statens och dess institutioners och organs respektive undervisningens sekulära natur.

(17) Samtidigt som diskriminering förbjuds är det viktigt att andra grundläggande fri- och rättigheter respekteras, bland annat religionsfrihet, föreningsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet. Detta direktiv påverkar inte statens och dess institutioners och organs respektive undervisningens sekulära natur. Direktivet påverkar inte heller uppdelningen av befogenheter mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater; detta gäller även lagstiftningsområdena civilstånd, familjerättslig ställning och hälsa.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna ansvarar för att organisera utbildningssystemen och fastställa innehållet i undervisningen. I kommissionens meddelande ”Förbättrad kompetens för framtiden: En agenda för europeiskt samarbete om skolor” betonas behovet av att fästa särskild uppmärksamhet vid utsatta barn och barn som har behov av särskilt stöd i undervisningen. Medlemsstaterna får tillåta särbehandling i fråga om tillträde till läroanstalter som är baserade på religion eller övertygelse. Medlemsstaterna får också välja om de vill tillåta eller förbjuda användning av religiösa symboler i skolan.

(18) Medlemsstaterna ansvarar för att organisera utbildningssystemen och fastställa innehållet i undervisningen. I kommissionens meddelande ”Förbättrad kompetens för framtiden: En agenda för europeiskt samarbete om skolor” betonas behovet av att fästa särskild uppmärksamhet vid utsatta barn och barn som har behov av särskilt stöd i undervisningen. Medlemsstaterna får tillåta särbehandling i fråga om tillträde till läroanstalter som är baserade på religion eller övertygelse, förutsatt att denna särbehandling är nödvändig och proportionell samt att den inte kränker rätten till utbildning. Medlemsstaterna får också välja om de vill tillåta eller förbjuda användning av religiösa symboler i skolan.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Europeiska unionen har i sin förklaring nr 11 om kyrkors och konfessionslösa organisationers ställning, fogad till slutakten till Amsterdamfördraget, uttryckligen uttalat att den respekterar och inte ingriper i kyrkors och religiösa sammanslutningars och samfunds ställning i medlemsstaterna enligt nationell rätt samt att den även respekterar filosofiska och konfessionslösa organisationers ställning. Åtgärder som syftar till att se till att personer med funktionshinder har ickediskriminerande faktisk tillgång till de områden som omfattas av detta direktiv är viktiga för att säkerställa lika rättigheter och lika möjligheter i praktiken. I vissa fall kan dessutom individuella åtgärder för rimlig anpassning behöva vidtas för att säkerställa sådan tillgång för personer med funktionshinder. I ingetdera fallet krävs dock att åtgärder vidtas som skulle medföra en oproportionell börda. Vid bedömningen av om bördan är oproportionell ska en rad faktorer beaktas, bland annat organisationens storlek, art och resurser. Principen om rimlig anpassning föreskrivs i direktiv 2000/78/EG och i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

(19) Europeiska unionen har i sin förklaring nr 11 om kyrkors och konfessionslösa organisationers ställning, fogad till slutakten till Amsterdamfördraget, uttryckligen uttalat att den respekterar och inte ingriper i kyrkors och religiösa sammanslutningars och samfunds ställning i medlemsstaterna enligt nationell rätt samt att den även respekterar filosofiska och konfessionslösa organisationers ställning.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) Åtgärder som syftar till att se till att personer med funktionshinder har ickediskriminerande faktisk tillgång till de områden som omfattas av detta direktiv är viktiga för att lika rättigheter och lika möjligheter ska säkerställas i praktiken. I vissa fall kan dessutom individuella åtgärder för rimlig anpassning behöva vidtas för att säkerställa tillgång för personer med funktionshinder. I ingetdera fallet krävs dock att åtgärder vidtas som skulle medföra en oproportionell börda. Vid bedömningen av om bördan är oproportionell bör man beakta om ifrågavarande åtgärd är ogenomförbar eller farlig och om åtgärden skulle kunna göras genomförbar och säker genom rimliga ändringar av regler, strategier eller praxis, genom avlägsnande av hinder som hänför sig till arkitektur, kommunikation eller transport eller genom tillhandahållande av extra hjälpmedel eller tjänster. Rimliga anpassningsåtgärder skulle inte nödvändigtvis kräva betydande ändringar i strukturen hos sådana byggnader vars struktur särskilt skyddas i nationell lagstiftning på grund av byggnadernas historiska, kulturella och arkitektoniska värde. Principen om rimliga anpassningsåtgärder och oproportionell börda föreskrivs i direktiv 2000/78/EG och i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

(Baserat på texten i slutet av skäl 19 i KOM(2008)0426.)

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Förbudet mot diskriminering bör inte hindra att medlemsstater behåller eller antar bestämmelser för att förhindra eller kompensera för att en grupp av personer missgynnas på grund av sin religion eller övertygelse, sitt funktionshinder, sin ålder eller sin sexuella läggning. Sådana bestämmelser kan tillåta organisationer avsedda för personer som tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder eller har en viss sexuell läggning, om deras huvudsakliga syfte är att främja att dessa personers särskilda behov tillgodoses.

(21) Förbudet mot diskriminering bör inte hindra att medlemsstater behåller eller antar bestämmelser för att förhindra eller kompensera för att personer missgynnas på grund av att de tillhör en särskild religion eller har särskilda övertygelser, har ett särskilt funktionshinder, är av en särskild ålder eller har en särskild sexuell läggning eller har en kombination av dessa särskilda särdrag alternativt har anknytning till en person som har ett eller flera av dessa särdrag. Detta förbud kan följas upp med åtgärder för att främja likabehandling och lika möjligheter, i vilka man beaktar jämställdhet och positiv särbehandling, vars syfte är att tillgodose specifika behov hos personer eller grupper av personer som på grund av sina särdrag har behov av strukturer, tjänster och stöd som andra människor inte behöver. Sådana bestämmelser bör åtföljas av inrättande av oberoende organisationer avsedda för personer som tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder eller har en viss sexuell läggning, om deras huvudsakliga syfte är att främja att dessa personers särskilda behov tillgodoses.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Personer som har utsatts för diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning bör tillförsäkras ett lämpligt rättsligt skydd. För att förbättra skyddet bör föreningar, organisationer och andra juridiska personer ges befogenhet att delta i rättsliga och/eller administrativa förfaranden, även på den utsatta personens vägnar eller för att stödja denne, utan att detta påverkar tillämpningen av de nationella regler som rör ombud och försvar vid domstol.

(23) Personer som har utsatts för direkt eller indirekt diskriminering, diskriminering på flera grunder eller diskriminering på grund av närstående grundad på religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller kön bör tillförsäkras ett lämpligt rättsligt skydd. För att förbättra skyddet bör föreningar, organisationer och andra juridiska personer ges befogenhet att delta i rättsliga och/eller administrativa förfaranden, även på den utsatta personens vägnar eller för att stödja denne, utan att detta påverkar tillämpningen av de nationella regler som rör ombud och försvar vid domstol.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) För att principen om likabehandling ska kunna genomföras i praktiken krävs ett lämpligt rättsligt skydd mot repressalier.

(25) ) För att principen om likabehandling ska kunna genomföras i praktiken krävs ett lämpligt rättsligt skydd mot repressalier. Ett effektivt rättsligt skydd av individuella rättigheter måste åtföljas av ett aktivt främjande av ickediskriminering och lika möjligheter.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Rådet uppmanade i sin resolution om uppföljningen till Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) det civila samhället, inbegripet organisationer som företräder människor som riskerar att utsättas för diskriminering, arbetsmarknadens parter och olika berörda parter, att delta i utarbetandet av åtgärder och program som syftar till att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och lika möjligheter på såväl europeisk som nationell nivå.

(26) Rådet uppmanade i sin resolution om uppföljningen till Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) det civila samhället, inbegripet organisationer som företräder människor som riskerar att utsättas för diskriminering, arbetsmarknadens parter och olika berörda parter, att delta i utarbetandet av åtgärder och program som syftar till att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och lika möjligheter på såväl europeisk som nationell nivå. I detta syfte bör kommissionen och medlemsstaterna se till att bestämmelserna i detta direktiv och de som redan är i kraft på detta område kommer till allmänhetens och de berörda personernas kännedom – genom informations- och presskampanjer som även syftar till att eliminera stereotyper – genom lämpliga, passande och tillgängliga medel (såsom teckenspråk eller särskilda webbplatser för synskadade).

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a) Vid tolkning av innebörden av grunderna för diskriminering bör domstolar och rättsinstanser beakta internationella och europeiska människorättsinstrument, bland annat rekommendationer och rättspraxis från deras övervakningsorgan som exempelvis Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs bestämmelser för bekämpning av diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, för att principen om likabehandling ska kunna genomföras i medlemsstaterna på andra områden än arbetslivet.

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser för bekämpning av diskriminering, inbegripet diskriminering på flera grunder, på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, för att principen om likabehandling ska kunna genomföras i medlemsstaterna på andra områden än arbetslivet.

 

2. Diskriminering på flera grunder föreligger när en person diskrimineras på grundval av

 

a) en kombination av följande skäl: religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, eller

 

b) en eller fler av de skäl som anges i punkt 1 samt en eller fler av följande skäl:

 

i) kön (om ärendet som klagan avser faller inom det faktiska tillämpningsområdet för såväl direktiv 2004/113/EG som detta direktiv),

 

ii) ras eller etniskt ursprung (om ärendet som klagan avser faller inom det faktiska tillämpningsområdet för såväl direktiv 2000/43/EG som detta direktiv),

 

iii) nationalitet (om ärendet som klagan avser faller inom tillämpningsområdet för artikel 12 i EG-fördraget).

 

3. I detta direktiv ska diskriminering på flera grunder tolkas i enlighet härmed.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska följande gälla:

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska följande gälla:

a) Direkt diskriminering ska anses förekomma när en person på någon av de grunder som anges i artikel 1 behandlas mindre förmånligt än en annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.

a) Direkt diskriminering ska anses förekomma när en person, eller personer som är eller kan antas vara närstående en sådan person,en eller flera av de grunder som anges i artikel 1 behandlas mindre förmånligt än en annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.

b) Indirekt diskriminering ska anses förekomma när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer som tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder eller har en viss sexuell läggning jämfört med andra personer, om inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.

b) Indirekt diskriminering ska anses förekomma när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer som tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder eller har en viss sexuell läggning – eller personer som är eller kan antas vara närstående sådana personer – jämfört med andra personer, om inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Trakasserier ska anses vara diskriminering enligt punkt 1 när ett oönskat beteende som har samband med någon av de grunder som anges i artikel 1 syftar till eller leder till att en persons värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas.

3. Utan att det påverkar yttrandefriheten ska trakasserier anses vara diskriminering enligt punkt 1 när ett oönskat beteende som har samband med någon av de grunder som anges i artikel 1 syftar till eller leder till att en persons värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas. I detta sammanhang får medlemsstaterna definiera begreppet trakasserier i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. En föreskrift att diskriminera en person på någon av de grunder som anges i artikel 1 ska anses vara diskriminering enligt punkt 1.

4. En föreskrift eller begäran, utifrån ett hierarkiskt förhållande, att diskriminera en person på någon av de grunder som anges i artikel 1 ska anses vara diskriminering enligt punkt 1.

Motivering

[Den första delen av ändringsförslaget påverkar inte den svenska versionen.]

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Diskriminering som grundas på antaganden om en persons religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuella läggning eller som sker på grund av förbindelse med personer med särskild religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska bedömas som diskriminering i enlighet med artikel 1.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Vägran att i ett enskilt fall vidta rimliga anpassningsåtgärder för personer med funktionshinder enligt artikel 4.1 b i detta direktiv ska anses utgöra diskriminering enligt punkt 1.

5. Vägran att i ett enskilt fall vidta rimliga anpassningsåtgärder, enligt artikel 4.1 b i detta direktiv, för personer med funktionshinder, eller för personer som är närstående en person med funktionshinder och där anpassningsåtgärder är nödvändiga för att göra det möjligt för dessa personer att erbjuda personlig assistans till personen med funktionshinder, ska anses utgöra diskriminering enligt punkt 1.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Trots vad som sägs i punkt 2 får medlemsstaterna föreskriva att särbehandling på grund av ålder inte ska utgöra diskriminering om särbehandlingen inom ramen för nationell rätt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga. I synnerhet utesluter detta direktiv inte att särskilda åldersgränser fastställs för tillgång till utbildning och vissa varor och tjänster.

6. Detta direktiv utesluter inte särbehandling på grund av ålder om den kan motiveras på ett objektivt och rimligt sätt av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga, proportionella, nödvändiga och effektiva.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Trots vad som sägs i punkt 2 får medlemsstaterna inom sektorn för finansiella tjänster tillåta proportionell särbehandling om ålder eller funktionshinder för den berörda produkten är en avgörande faktor vid riskbedömning på grundval av relevanta och korrekta försäkringstekniska och statistiska uppgifter.

7. Trots vad som sägs i punkt 2 får medlemsstaterna inom sektorerna för försäkrings- och banktjänster samt andra finansiella tjänster tillåta särbehandling om ålder eller funktionshinder för den berörda produkten är en avgörande faktor vid riskbedömning på grundval av försäkringstekniska, statistiska eller medicinska uppgifter. Dessa uppgifter bör vara korrekta, aktuella och relevanta och på begäran tillgängliggöras på ett smidigt sätt. De försäkringstekniska faktorerna och riskfaktorerna bör återspegla de positiva förändringarna i fråga om förväntad livslängd och aktivt åldrande samt ökad rörlighet och tillgänglighet för personer med funktionshinder. Tjänsteleverantören måste på ett objektivt sätt kunna visa på en avsevärt förhöjd risk och garantera att särbehandlingen på ett objektivt och rimligt sätt kan motiveras av ett berättigat mål och att medlen för att uppnå detta mål är proportionella, nödvändiga och effektiva. Medlemsstaterna ska informera kommissionen och se över sitt beslut fem år efter införlivandet av detta direktiv, under beaktande av den rapport från kommissionen som avses i artikel 16, samt till kommissionen översända resultaten av denna översyn.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Detta direktiv ska inte påverka de åtgärder som föreskrivs i nationell lagstiftning och som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle för den allmänna säkerheten, ordningens bevarande, förebyggande av brott samt skydd för hälsa och andra personers fri- och rättigheter.

8. Detta direktiv ska inte påverka de åtgärder som föreskrivs i nationell lagstiftning och som är nödvändiga och proportionella i ett demokratiskt samhälle för den allmänna säkerheten, ordningens bevarande, förebyggande av brott samt skydd för hälsa och andra personers fri‑ och rättigheter.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a. I direktivet erkänns att rätten till integritet är ett verktyg för att bekämpa den diskriminering som avses i denna artikel.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder.

d) Tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder och transport.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Inskrivning och verksamhet i föreningar samt de tjänster som dessa organisationer tillhandahåller.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Led d ska gälla individer endast när de bedriver yrkesmässig kommersiell verksamhet.

Led d rör inte transaktioner mellan individer när de agerar som privatpersoner och ifrågavarande transaktioner inte utgör en yrkesmässig eller kommersiell verksamhet.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte påverka tillämpningen av nationella lagar om civilstånd eller familjerättslig ställning och reproduktiva rättigheter.

2. Detta direktiv ska inte påverka uppdelningen av befogenheter mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas ansvar för innehållet i undervisningen, verksamheten och organisationen av utbildningssystemen, även tillhandahållande av undervisning för elever med behov av särskilt stöd. Medlemsstaterna får tillåta särbehandling i fråga om tillträde till läroanstalter som är baserade på religion eller övertygelse.

3. Detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas ansvar för innehållet i undervisningen, verksamheten och organisationen av de nationella utbildningssystemen, men ska säkerställa att personer med funktionshinder har rätt till utbildning utan diskriminering och på grundval av lika möjligheter. Medlemsstaterna ska se till att de synpunkter som dessa personer med funktionshinder har respekteras när det gäller att besluta om lämplig typ av utbildning eller fortbildning. Medlemsstaterna får, dock endast objektivt motiverat, tillåta särbehandling i fråga om tillträde till läroanstalter som är baserade på religion eller övertygelse när denna tillämpas i syfte att, på skälig grund, ålägga enskilda att handla med ärligt uppsåt och lojalt gentemot organisationens etiska normer, förutsatt att detta inte rättfärdigar diskriminering på andra grunder och att tillgång finns till andra geografiskt närbelägna läroanstalter som utgör rimliga alternativ, för att indirekt diskriminering ska förhindras. Medlemsstaterna ska se till att detta inte leder till att någon nekas rätten till utbildning.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Detta direktiv ska inte påverka de åtgärder som föreskrivs i nationell lagstiftning för att säkerställa statens och dess institutioners och organs respektive undervisningens sekulära natur eller som rör den ställning som kyrkor och andra sammanslutningar som är baserade på religion eller övertygelse har eller den verksamhet som de bedriver. Direktivet ska inte heller påverka nationell jämställdhetslagstiftning.

4. Detta direktiv ska inte påverka de åtgärder som föreskrivs i nationell lagstiftning för att säkerställa statens och dess institutioners och organs respektive undervisningens sekulära natur eller som rör den ställning som kyrkor och andra sammanslutningar som är baserade på religion eller övertygelse har eller den verksamhet som de bedriver och den rättsliga ram som de omfattas av, i de fall detta ligger utanför EU:s behörighetsområde. I de fall den verksamhet som bedrivs av kyrkor eller andra sammanslutningar som är baserade på religion eller övertygelse ligger inom EU:s behörighetsområde ska de omfattas av unionens bestämmelser om ickediskriminering. Direktivet ska inte heller påverka nationell jämställdhetslagstiftning.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Detta direktiv ska inte omfatta särbehandling på grund av nationalitet och påverkar inte bestämmelser och villkor för inresa till och bosättning på medlemsstaternas territorium för tredjelandsmedborgare och statslösa personer, eller sådan behandling som beror på tredjelandsmedborgares och statslösa personers rättsliga ställning.

5. Detta direktiv ska inte omfatta särbehandling på grund av nationalitet och påverkar inte bestämmelser och villkor för inresa till och bosättning på medlemsstaternas territorium för tredjelandsmedborgare och statslösa personer, eller sådan behandling som beror på tredjelandsmedborgares och statslösa personers rättsliga ställning. Diskriminering som sker på grundval av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning och som uppträder i form av särbehandling på grundval av nationalitet ska betraktas som diskriminering i enlighet med artikel 1.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Detta direktiv ska inte påverka publicisters rätt att refusera annonser från personer, partier och organisationer som inte delar deras demokratiska värderingar, samt från personer, partier eller organisationer som inte delar den politiska inriktning som den berörda tidningen bygger på.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 4 - punkt 1 - inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att säkerställa att principen om likabehandling av personer med funktionshinder följs ska följande gälla:

1. För att säkerställa efterlevnaden av principen om likabehandling av personer med funktionshinder – funktionshinder ska förstås mot bakgrund av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, och personer med kroniska sjukdomar ska inkluderas –, ska följande gälla:

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) De åtgärder som är nödvändiga för att se till att personer med funktionshinder har ickediskriminerande faktisk tillgång till socialt skydd, sociala förmåner, hälso- och sjukvård, utbildning samt tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder och färdmedel, ska vidtas i förebyggande syfte, även genom lämpliga ändringar eller anpassningsåtgärder. Sådana åtgärder bör inte medföra en oproportionell börda eller kräva grundläggande ändringar av det sociala skyddet, de sociala förmånerna, hälso- och sjukvården, undervisningen eller de berörda varorna och tjänsterna eller kräva att alternativ till dessa tillhandahålls.

a) De åtgärder som är nödvändiga för att se till att personer med funktionshinder har ickediskriminerande faktisk tillgång till socialt skydd, sociala förmåner, hälso- och sjukvård, utbildning samt tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder, telekommunikation, elektronisk kommunikation, information i tillgängligt format, finansiella tjänster, kultur och fritidssysselsättningar, allmänt tillgängliga byggnader, transportmedel och andra offentliga platser och allmänna inrättningar, ska vidtas i förebyggande syfte, även genom lämpliga ändringar eller anpassningsåtgärder. Om diskrimineringen är en följd av praxis, politik eller förfaranden ska åtgärder vidtas så att dessa inte längre får en sådan verkan.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Trots skyldigheten att skapa ickediskriminerande faktisk tillgång ska rimliga anpassningsåtgärder vid behov vidtas i enskilda fall, såvida det inte medför en oproportionell börda.

b) Vid tillämpning av punkt 1 inbegriper ickediskriminerande faktisk tillgång identifiering och eliminering av hinder, och förebyggande av nya hinder som hämmar funktionshindrade personers tillgång till varor, tjänster och inrättningar som är tillgängliga för allmänheten, oberoende av typen av hinder eller funktionshinder. Om inte annat följer av bestämmelserna i detta direktiv, och oberoende av de åtgärder som valts för att avlägsna hindren, ska ickediskriminerande faktisk tillgång för personer med funktionshinder garanteras på samma villkor som för personer utan funktionshinder alltid när detta är möjligt, och funktionshindrade personers användning av hjälpmedel ska underlättas, inte minst när det gäller hjälpmedel som ökar rörligheten och underlättar tillgången, såsom erkända ledarhundar och assistanshundar om nödvändigt. Om rimliga anpassningsåtgärder trots alla ansträngningar inte kan vidtas för säkerställande av ickediskriminerande faktisk tillgång på samma villkor och i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv, ska ett meningsfullt alternativ erbjudas för att garantera tillgången. Vid tillämpningen av denna bestämmelse avses med rimliga anpassningsåtgärder alternativa åtgärder som krävs i ett visst fall för att säkerställa att en person med funktionshinder på samma villkor som andra får tillgång till och/eller åtnjuter de rättigheter som omfattas av artikel 3.1.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid bedömningen av om de åtgärder som behöver vidtas för att följa punkt 1 skulle medföra en oproportionell börda ska särskild hänsyn tas till organisationens storlek, art och resurser, beräknade kostnader, varornas och tjänsternas livslängd och den möjliga nyttan av bättre tillgång för personer med funktionshinder. Om denna börda i tillräcklig grad kompenseras genom åtgärder som redan ingår i den berörda medlemsstatens politik för likabehandling ska den inte anses oproportionell.

2. Åtgärder för att uppnå ickediskriminerande faktisk tillgång bör inte medföra en oproportionell börda eller kräva grundläggande ändringar. Vid bedömningen av om efterlevnaden av bestämmelserna i punkt 1 skulle medföra en oproportionell börda bör hänsyn tas till om ifrågavarande åtgärd är ogenomförbar eller farlig och om åtgärden skulle kunna göras genomförbar och säker genom rimliga ändringar av regler, strategier eller praxis, genom avlägsnande av hinder som hänför sig till arkitektur, kommunikation eller transport eller genom tillhandahållande av extra hjälpmedel eller tjänster. En ändring är grundläggande om varorna eller tjänsterna eller typen av handel, yrke eller affärsverksamhet ändras på ett sådant sätt att tillhandahållaren av varorna eller tjänsterna faktiskt tillhandahåller varor eller tjänster av en helt annan art. Rimliga anpassningsåtgärder ska inte nödvändigtvis kräva betydande ändringar i strukturen hos sådana byggnader vars struktur särskilt skyddas i nationell lagstiftning på grund av byggnadernas historiska, kulturella och arkitektoniska värde. Om denna börda i tillräcklig grad kompenseras genom redan befintliga åtgärder i den berörda medlemsstaten ska den inte anses oproportionell. Den införda principen om rimliga anpassningsåtgärder och oproportionell börda ska tolkas mot bakgrund av direktiv 2000/78/EG och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. För att kunna uppfylla skyldigheten att garantera ickediskriminerande faktisk tillgång till befintliga infrastrukturer, strategier eller förfaranden i enlighet med punkt 1 a kan medlemsstaterna vid behov få en ytterligare period på tio år räknat från tidsfristen för införlivandet, för att kunna rätta sig efter denna skyldighet. De medlemsstater som vill utnyttja denna ytterligare period ska delge kommissionen en plan för hur man stegvis avser att uppfylla de krav som anges i punkt 1 a, och planen ska innehålla mål, medel och tidsplan. Varje medlemsstat som väljer att utnyttja denna ytterligare period ska vartannat år rapportera till kommissionen om de åtgärder den vidtar för att garantera ickediskriminerande faktisk tillgång och om de framsteg den gör i genomförandet av punkt 1 a. Kommissionen ska vartannat år rapportera till rådet.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska inte påverka de bestämmelser i gemenskapslagstiftningen eller nationella bestämmelser som rör tillgång till särskilda varor eller tjänster.

3. Detta direktiv ska inte påverka de bestämmelser i gemenskapslagstiftningen eller nationella bestämmelser som rör tillgång till särskilda varor eller tjänster. Alltid när så är möjligt ska EUinstitutionerna och medlemsstaterna dock vidta åtgärder för att sporra tillhandahållare av varor och tjänster, särskilt tillverkade varor, att utarbeta tillgängliga lösningar, exempelvis genom metoder för offentlig upphandling. Tillgängliga produkter och tjänster är utformade så att de kan användas av alla.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I syfte att säkerställa lika rättigheter och lika möjligheter i praktiken får principen om likabehandling inte hindra en medlemsstat från att behålla eller besluta om särskilda åtgärder för att förhindra att personer missgynnas på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, eller att kompensera för ett sådant missgynnande.

I syfte att säkerställa lika rättigheter och lika möjligheter i praktiken får principen om likabehandling inte hindra en medlemsstat från att behålla eller besluta om särskilda åtgärder, eller från att tillåta den privata eller offentliga sektorn eller frivilligsektorn att vidta sådana åtgärder, för att förhindra att personer missgynnas på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, eller att kompensera för ett sådant missgynnande.

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla som anser sig förfördelade på grund av att principen om likabehandling inte har tillämpats på dem har tillgång till rättsliga och/eller administrativa förfaranden, inbegripet, när de anser det lämpligt, förlikningsförfaranden, för att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna enligt detta direktiv, även efter det att den situation i vilken diskrimineringen uppges ha förekommit har upphört.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla som anser sig förfördelade på grund av att principen om likabehandling inte har tillämpats på dem har reell tillgång till rättsliga och/eller administrativa förfaranden, inbegripet, när de anser det lämpligt, förlikningsförfaranden, för att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna enligt detta direktiv, även efter det att den situation i vilken diskrimineringen uppges ha förekommit har upphört.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att föreningar, organisationer eller andra juridiska personer som har ett berättigat intresse av att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv efterlevs får, på den klagandes vägnar eller för att stödja denne, med hans eller hennes tillstånd, delta i sådana rättsliga och/eller administrativa förfaranden som finns för att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna enligt detta direktiv.

utgår

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Medlemsstaterna ska i sina nationella rättssystem införa sådana åtgärder som behövs för att garantera verklig och effektiv kompensation eller ersättning, i enlighet med sina egna beslut, när det gäller förlust och skada för en person som drabbas av diskriminering enligt vad som avses i detta direktiv, på ett sätt som är avskräckande och proportionellt till den skada som lidits.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte förhindra att medlemsstaterna inför bevisregler som är fördelaktigare för den klagande.

2. Punkt 1 ska inte förhindra att medlemsstaterna inför regler som är fördelaktigare för den klagande.

Motivering

Det är viktigt att ge medlemsstaterna möjlighet att tillämpa mer förmånliga bestämmelser för de klagande parterna när talan väcks.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Medlemsstaterna ska aktivt främja jämlikhet mellan personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning när de utarbetar och genomför lagar och andra författningar samt politiska beslut eller riktlinjer och verksamhet på de områden som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde.

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att på lämpligt sätt och på hela sitt territorium informera berörda personer om de bestämmelser som antas enligt detta direktiv och om relevanta bestämmelser som redan gäller.

Medlemsstaterna ska se till att på lämpligt sätt, till exempel genom Internet, och på hela sitt territorium informera berörda personer om de bestämmelser som antas enligt detta direktiv och om relevanta bestämmelser som redan gäller.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i syfte att främja principen om likabehandling främja en dialog med berörda parter, särskilt icke-statliga organisationer, som i enlighet med nationell lagstiftning och praxis har ett berättigat intresse av att motverka diskriminering på de grunder och områden som omfattas av detta direktiv.

Medlemsstaterna ska i syfte att främja principen om likabehandling främja en dialog med sådana berörda parter som icke-statliga organisationer, det civila samhällets organisationer, kyrkor samt religiösa, filosofiska och icke-konfessionella organisationer, som i enlighet med nationell lagstiftning och praxis har ett berättigat intresse av att motverka diskriminering på de grunder och områden som omfattas av detta direktiv och ett sådant samråd ska också omfatta övervakning av direktivets genomförande.

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse ett eller flera organ för främjande av likabehandling av alla personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Dessa organ får utgöra en del av organ som på nationell nivå har till uppgift att tillvarata de mänskliga rättigheterna eller att ta till vara enskildas rättigheter, inbegripet rättigheter enligt andra gemenskapsrättsakter och enligt direktiven 2000/43/EG och 2004/113/EG.

1. Medlemsstaterna ska utse ett eller flera organ, som ska vara oberoende och anslås tillräckliga medel, för främjande av likabehandling av alla personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Medlemsstaterna ska se till att organet eller organen har behörighet på de områden som omfattas av detta direktiv och i fråga om anställning och arbete enligt direktiv 2000/78/EG. Dessa organ får utgöra en del av organ som på nationell nivå har till uppgift att tillvarata rättigheter enligt andra gemenskapsrättsakter och enligt direktiven 2000/43/EG, 2000/78/EG och 2004/113/EG.

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2 – strecksats -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Att underlätta administrativa eller rättsliga förfaranden gällande diskriminering där offret är bosatt i en annan medlemsstat än den där svaranden är bosatt, genom att kontakta den eller de motsvarande organisationerna i svarandens medlemsstat.

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2 – strecksats -1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Att säkerställa den klagandes tillträde till rättshjälp i enlighet med rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister1.

 

________

1 EGT L 26, 31.1.2003, s. 41.

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Att genomföra oberoende undersökningar om diskriminering.

– Att övervaka och genomföra oberoende undersökningar om diskriminering, inbegripet om tillämpningen av antidiskrimineringslagstiftning.

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Att samarbeta och utbyta information med EU:s byrå för grundläggande rättigheter och med andra motsvarande EU-organ.

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska förse dessa organ med de resurser som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt och smidigt sätt.

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv

Artikel 13 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) lagar och andra författningar som strider mot principen om likabehandling upphävs,

a) lagar och andra författningar som strider mot principen om likabehandling upphävs omedelbart,

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska bestämma vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att de tillämpas. Påföljder får innefatta betalning av ersättning, som inte får begränsas av en i förväg fastställd övre gräns, och ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska bestämma vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att de tillämpas. Påföljder får innefatta betalning av ersättning men de får inte begränsas av en i förväg fastställd övre gräns och de ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och leda till att diskrimineringen och dess verkningar upphör.

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att beakta särskilda omständigheter får medlemsstaterna vid behov fastställa att skyldigheten att skapa faktisk tillgång enligt artikel 4 ska fullgöras [senast] fyra [år efter det att direktivet antagits].

2. För att kunna uppfylla skyldigheten att garantera ickediskriminerande faktisk tillgång till befintliga infrastrukturer, strategier eller förfaranden i enlighet med artikel 4.1 a kan medlemsstaterna vid behov få en ytterligare period på 10 år [räknat från tidsfristen för införlivandet], för att kunna rätta sig efter denna skyldighet.

De medlemsstater som vill utnyttja denna ytterligare period ska informera kommissionen om detta senast den dag som anges i punkt 1 och ange skälen till detta.

De medlemsstater som vill utnyttja denna ytterligare period ska delge kommissionen en plan för hur man stegvis avser att uppfylla de krav som anges i artikel 4.1 a, och planen ska innehålla mål, medel och tidsplan. Varje medlemsstat som väljer att utnyttja denna ytterligare period ska årligen rapportera till kommissionen om de åtgärder den vidtar för att garantera ickediskriminerande faktisk tillgång och om de framsteg den gör i genomförandet av artikel 4.1 a. Kommissionen ska årligen rapportera till rådet.

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och de nationella organen för främjande av likabehandling ska senast den […] och därefter vart femte år, till kommissionen överlämna all information som kommissionen behöver för att utarbeta en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast den […] och därefter vart femte år, till kommissionen överlämna all information som kommissionen behöver för att utarbeta en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv.

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Senast ** år efter detta direktivs ikraftträdande ska en övergripande rättslig gemenskapsram om ickediskriminering ha trätt i kraft i form av ett enda direktiv som konsoliderar och därmed ersätter alla befintliga direktiv på grundval av artikel 13 i EG-direktivet, inklusive detta direktiv. Det nya direktivet ska föreskriva samma skyddsnivå för var och en av diskrimineringsgrunderna.

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionens rapport ska utarbetas med vederbörlig hänsyn till synpunkterna från arbetsmarknadens parter och berörda icke-statliga organisationer samt till EU:s byrå för grundläggande rättigheter. I enlighet med principen om jämställdhetsintegrering ska rapporten bland annat innehålla en bedömning av åtgärdernas konsekvenser för kvinnor och män. Mot bakgrund av den information som mottagits ska rapporten vid behov även omfatta förslag som syftar till att ändra och uppdatera detta direktiv.

2. Kommissionens rapport ska utarbetas med vederbörlig hänsyn till synpunkterna från arbetsmarknadens parter och berörda icke-statliga organisationer samt till EU:s byrå för grundläggande rättigheter. Rapporten ska omfatta en genomgång av aktuell praxis i medlemsstaterna i fråga om artikel 2.7 när det gäller användningen av ålder eller funktionshinder som en faktor vid beräkning av premier och förmåner. I enlighet med principen om jämställdhetsintegrering ska rapporten bland annat innehålla en bedömning av åtgärdernas konsekvenser för kvinnor och män. Rapporten ska även omfatta uppgifter om diskriminering på flera grunder, varvid det gäller att ta med inte bara diskriminering på grund av religion och övertygelse, sexuell läggning, ålder och funktionshinder, utan även diskriminering på grund av kön, ras och etniskt ursprung. Mot bakgrund av den mottagna informationen skall rapporten, om så är nödvändigt, omfatta förslag till översyn och uppdatering av detta direktiv.

MOTIVERING

I juli 2008 lade kommissionen fram förslaget till detta direktiv om likabehandling. Detta var ett efterlängtat förslag, eftersom kommissionen redan 2004 hade lovat att lägga fram ett så kallat ”brett direktiv”. Föredraganden är nöjd med kommissionens förslag, som strävar mot att principen om likabehandling oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska tillämpas även utanför arbetslivet.

Artikel 13 i EG-fördraget ingick i Amsterdamfördraget 1997. Denna artikel förbjuder diskriminering på grund av kön, ras och etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning. Artikel 13 utgör just nu den rättsliga grunden för två direktiv. Det första är direktiv 2000/43/EG, som förbjuder diskriminering på grund av ras och etniskt ursprung, såväl i som utanför arbetslivet. Det andra direktivet, direktiv 2000/78/EG, förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Till följd av att de två direktiven har olika tillämpningsområden har en hierarki uppstått mellan olika sorters diskriminering. Syftet med det aktuella förslaget är att se till skyddet mot all diskriminering, oavsett grund, ligger på samma nivå. Föredraganden förväntar sig att kommissionen 2010 kommer att föreslå en utjämning av skyddet mot diskriminering på grund av kön så att hierarkin försvinner helt och hållet.

Kommissionen har i samband med förslaget till detta direktiv knutit an till det befintliga direktivet om rasdiskriminering. Många av begreppen, såsom till exempel direkt och indirekt diskriminering, är desamma, och även förfarandena är jämförbara. Föredraganden anser det inte nödvändigt att dröja kvar vid denna punkt.

Det finns också en del skillnader mellan kommissionens förslag och det existerande direktivet. Dessa skillnader kan rättfärdigas eftersom även grunderna för diskriminering skiljer sig åt och eftersom inte varje åtskillnad automatiskt innebär diskriminering. Åtskillnaden måste dock tydligt kunna motiveras.

Förslaget utgör en ram med minimikrav som ger skydd mot diskriminering. Det står medlemsstaterna fritt att öka skyddet, men i och med detta nya direktiv får de inte sänka den nuvarande skyddsnivån. Direktivet ger offren rätt till prövning och tydliggör att medlemsstaterna har både viljan och uppgiften att bekämpa diskriminering.

Föredraganden vill understryka vikten av att bekämpa alla sorters diskriminering. Tyvärr är diskriminering en del av vardagen även i Europa. I 2008 års Eurobarometerundersökning angav 15 procent av européerna att de utsatts för diskriminering under det gångna året. Här måste en förändring ske. Två män måste kunna få ett hotellrum ihop, funktionshindrade måste kunna handla mat själva och äldre människor måste kunna försäkra sig.

I ett flertal medlemsstater finns redan lagstiftning som mer eller mindre skyddar mot diskriminering utanför arbetslivet grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.[1] Här är det viktigt att ta fram en enhetlig gemenskapslagstiftning för att tydliggöra att diskriminering inte accepteras någonstans i Europa. Att inte utsättas för diskriminering är en grundläggande rättighet som bör gälla för var och en som befinner sig inom EU:s gränser.

Diskrimineringsgrunder

I direktiv 2000/78/EG tas inga definitioner av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning upp. EG-domstolen har dock uttalat sig om begreppet funktionshinder. Domstolen menar följande: begreppet funktionshinder […] skall förstås som en begränsning till följd av fysiska, psykiska eller mentala skador vilken hindrar den berörda personen att delta i arbetslivet.[2] I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder definieras funktionshinder på följande sätt: ”Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.” Föredraganden utgår ifrån denna definition i ett nytt skäl.

Antagande och associering

I målet Coleman (C-303/06) angav EG-domstolen att förbudet mot diskriminering i direktiv 2000/78/EG inte bara gäller personer med funktionshinder, utan även anhöriga till personer med funktionshinder. Föredraganden anser att det av rättssäkerhetsskäl är lämpligt att tydligt fastslå detta i detta direktiv.

Ibland är det svårt att direkt avgöra en persons religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuella läggning. Ändå gör människor allehanda antaganden baserat på en persons utseende, vilket mycket väl kan leda till diskriminering. Som exempel kan nämnas att vissa pojkar mobbas i skolan för att det antas att de är homosexuella, även om det kanske inte är så. Föredraganden anser att detta är en lika allvarlig form av diskriminering och föreslår därför att man i direktivet explicit uttrycker att även diskriminering baserad på förutfattade meningar faller under denna lagstiftning.

Undantag för ålder

I kommissionens förslag finns ett allmänt undantag för diskriminering på grund av ålder. Detta direktiv hindrar inte att en åldersgräns för tillgång till bidrag, utbildning och vissa varor och tjänster fastställs, men den åtskillnad som görs måste likväl rättfärdigas av legitima mål, och medlen för att nå dessa mål måste vara lämpliga och nödvändiga. Föredraganden vill att detta kommer till uttryck klart och tydligt i direktivet.

Finansiella tjänster

Särbehandling på grund av ålder och funktionshinder får enligt förslaget tillåtas av medlemsstaterna när det är fråga om finansiella tjänster vid vilka ålder eller funktionshinder är avgörande faktorer i riskbedömningen på grundval av relevanta och korrekta försäkringstekniska och statistiska uppgifter. I direktiv 2004/113/EG finns en bestämmelse som liknar denna, med en tillhörande skyldighet att offentliggöra dessa uppgifter. Föredraganden föreslår att även denna skyldighet läggs till i förslaget.

Civilstånd

Det faller utanför EU:s befogenhet att utarbeta regler för äktenskapslagstiftning. Medlemsstaterna får själva bestämma vilka krav människor måste uppfylla för att få ingå äktenskap. Förslaget skulle dock tillåta diskriminering när det gäller reproduktiva rättigheter, som till exempel vid sterilisering. Föredraganden anser inte att detta är önskvärt och har därför anpassat texten och begränsat undantagen.

Utbildning

Skolor med särskilda grundvalar kan vägra att anta elever som inte vill rätta sig efter skolans livsåskådning. Detta får inte leda till diskriminering på några andra grunder än religion eller övertygelse. En artikel med jämförbar innebörd står i direktivet om likabehandling på arbetsmarknaden (2000/78/EG).

Funktionshinder

För likabehandling av personer med funktionshinder räcker det inte med att förbjuda diskriminering. Även positiva åtgärder krävs, med hjälp av i förväg vidtagna åtgärder och genom att erbjuda rimliga anpassningsåtgärder. Offentliga byggnader ska till exempel vara tillgängliga för människor i rullstol.

Föredraganden menar att det endast finns två möjliga former av undantag när det gäller principen om effektiv icke-diskriminerande tillgång. Den första formen av undantag är när det handlar om en oproportionerlig börda. En domstol fastställer i varje individuellt fall om det är fråga om detta. I sådana fall är det viktigt att väga in alla faktorer, som till exempel organisationens storlek, kostnaderna och de möjliga fördelarna med bättre tillgång för personer med funktionshinder. I länder där detta redan är praxis har det visat sig att kostnaderna sällan spelar någon roll. Den andra formen av undantag är då åtgärden kräver en fundamental ändring av tjänsten. Detta är det fråga om då tjänsten faktiskt blir en helt annan tjänst.

Skadestånd

Artikel 8.2 i direktiv 2004/113/EG ålägger medlemsstaterna att erbjuda möjligheter till reell och effektiv kompensation eller gottgörelse för den skada som orsakats av diskriminering. Föredraganden föreslår att även denna bestämmelse tas upp i detta direktiv, så att medborgare med klagomål kan få upprättelse.

Ett oberoende organ

Kommissionen föreslår att medlemsstaterna ska ha tillgång till ett eller flera organ på nationell nivå som främjar likabehandling av medborgarna. I skäl 28 hänvisas till FN:s Parisprinciper i fråga om den ställning och den funktion som de nationella institutionerna för skydd och främjande av de mänskliga rättigheterna har. Föredraganden föreslår att den tillhörande oberoendeprincipen och principen om lämpliga anslag uttryckligen tas upp i detta direktiv.

  • [1]  McColgan, Niessen och Palmer: ”Comparative analyses on national measures to combat discrimination outside employment and occupation, Mapping study on existing national legislative measures – and their impact in – tackling discrimination outside the field of employment and occupation on the grounds of sex, religion or believe, disability, age and sexual orientation”, december 2006.
  • [2]  Dom C13-05, domskäl 43 (Chacon Navas).

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (22.1.2009)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till rådets direktiv om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning
(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Föredragande (*): Elizabeth Lynne

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 47 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

I maj 2008 antog Europaparlamentet mitt betänkande om framsteg som gjorts i EU när det gäller lika möjligheter och icke-diskriminering (införlivande av direktiven 2000/43/EG och 2000/78/EG). I betänkandet påminde parlamentet kommissionen om dess åtagande att lägga fram ett omfattande direktiv om antidiskriminering i syfte att förbjuda diskriminering utanför arbetslivet på grund av funktionshinder, ålder, religion eller trostillhörighet och sexuell läggning. Syftet är att färdigställa paketet med antidiskrimineringslagstiftning inom ramen för artikel 13 i EG-fördraget i enlighet med kommissionens arbetsprogram för 2008. Ras och kön omfattas redan av direktivet om etnisk jämlikhet och direktivet om likabehandling av kvinnor och män, och syftet är att anpassa detta direktiv till dessa två direktiv.

Flera av de frågor som behandlas i kommissionens förslag ligger inom behörigheten för utskottet för sysselsättning och sociala frågor och vissa av frågorna omfattas av delad behörighet mellan utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för sysselsättning och sociala frågor.

De särskilda områden som endast omfattas av sysselsättningsutskottets behörighet är socialt skydd, inklusive social trygghet, hälso- och sjukvård samt sociala förmåner.

Delad behörighet föreligger på följande områden: vägran att vidta rimliga anpassningsåtgärder för personer med funktionshinder, tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som finns tillgängliga för allmänheten, inbegripet bostäder, diskriminering i tillhandahållandet av finansiella tjänster på grund av ålder och funktionshinder, särbehandling på grund av ålder samt likabehandling av personer med funktionshinder och dialog med berörda intressenter.

Förslaget till direktiv har utarbetats på grundval av direktiven 2000/43/EG, 2000/78/EG och 2004/113/EG, vilket innebär att direktivet överensstämmer med de övergripande målen för Europeiska unionen, särskilt Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning och målen för gemenskapens process för socialt skydd och social integration. I förslaget hänvisas det till begrepp som är bekanta och som används i de ikraftvarande direktiven.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2a) Genom detta direktiv uppfyller Europeiska gemenskapen sina förpliktelser inom ramen för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, vilket bör beaktas vid tolkningen av direktivet.

Motivering

I skälet klargörs sambandet mellan de förpliktelser som EU antagit inom ramen för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder och detta förslag till direktiv.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) I enlighet med artikel 5 i den politiska avsiktsförklaring som fastställdes vid Förenta nationernas världskonferens om åldrande, som hölls i Madrid 2002, beslutade man att på nytt bekräfta sitt åtagande att göra sitt yttersta för att undanröja alla former av diskriminering, inbegripet diskriminering på grund av ålder, att erkänna att äldre människor bör få njuta av ett rikt liv i hälsa och trygghet och aktivt kunna ta del i det ekonomiska, sociala, kulturella och politiska livet i sitt samhälle, att ge äldre människors värdighet ökat erkännande samt att undanröja alla former av försummelse, misshandel och våld.

Motivering

I detta skäl upprepas FN:s deklaration att motarbeta alla former av diskriminering, inbegripet diskriminering på grund av ålder.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Europeiska handikappåret 2003, Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007 och Europeiska året för interkulturell dialog 2008 har visat att diskriminering fortfarande förekommer, men har också lyft fram de fördelar som mångfald innebär.

(4) Europeiska handikappåret 2003, Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007 och Europeiska året för interkulturell dialog 2008 har visat att diskriminering, inbegripet diskriminering på flera grunder, fortfarande förekommer, men har också lyft fram de fördelar som mångfald innebär.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Lagstiftningen bör därför förbjuda diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning på en rad olika områden utanför arbetslivet, inbegripet socialt skydd, utbildning och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, inklusive bostäder. Lagstiftningen bör föreskriva åtgärder som syftar till att skapa lika tillgång till de områden som omfattas av direktivet för personer med funktionshinder.

(9) Lagstiftningen bör därför förbjuda diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, eller en kombination av dessa, på en rad olika områden utanför arbetslivet, inbegripet socialt skydd, utbildning och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, inklusive bostäder. Lagstiftningen bör föreskriva åtgärder som syftar till att skapa lika tillgång till de områden som omfattas av direktivet för personer med funktionshinder.

Motivering

Detta skäl överensstämmer med ändringsförslaget nedan om diskriminering på flera grunder.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Personer med funktionshinder innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder i attityder och i miljön kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b) Ickediskriminerande faktisk tillgång kan tillhandahållas på en rad olika sätt, bland annat genom principen om design för alla och genom att göra det lättare för personer med funktionshinder att använda hjälpmedel, inbegripet hjälpmedel som ökar rörligheten och underlättar tillträdet, såsom erkända ledarhundar och assistanshundar.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9c) Personer med funktionshinder utsätts ofta för diskriminering i form av otillgängliga allmänna transportmedel och byggnader samt otillgänglig kommunikation och information. Medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att garantera tillgängligheten inom dessa områden för att på så sätt genomföra principen om likabehandling.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 9d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9d) Ickediskriminerande faktisk tillgång inbegriper identifiering och eliminering av hinder, både omvärldens attityder och hinder i den yttre miljön, samt förebyggande av nya hinder som hämmar funktionshindrade personers tillgång till varor, tjänster och inrättningar som är tillgängliga för allmänheten, oberoende av typen av hinder eller funktionshinder. I enlighet med bestämmelserna i detta direktiv, och oberoende av de åtgärder som valts för att avlägsna hindren, måste tillgängligheten för personer med funktionshinder alltid garanteras på samma villkor som för personer utan funktionshinder när detta är möjligt. Om tillgängligheten inte kan garanteras på samma villkor och i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv, måste ett meningsfullt alternativ erbjudas för att garantera tillgängligheten.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Diskriminering innefattar direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, föreskrift att diskriminera samt vägran att vidta rimliga anpassningsåtgärder.

(12) Diskriminering innefattar direkt och indirekt diskriminering, diskriminering på flera grunder, trakasserier, föreskrift att diskriminera samt vägran att vidta rimliga anpassningsåtgärder.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Diskriminering kan förekomma på grund av att en person har en viss religion eller övertygelse, ett visst funktionshinder, en viss ålder eller en viss sexuell läggning, eller en kombination av dessa, och på grund av att en person antas ha, eller att denna umgås med, eller antas umgås med, en person som har en viss religion eller övertygelse, ett visst funktionshinder, en viss ålder eller en viss sexuell läggning.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Vid genomförandet av principen om likabehandling oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning bör gemenskapen i enlighet med artikel 3.2 i EG-fördraget sträva efter att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och främja jämställdhet mellan dem, i synnerhet som kvinnor ofta utsätts för flera olika former av diskriminering.

(13) Eftersom diskriminering på flera grunder kan förekomma, bör gemenskapen vid genomförandet av principen om likabehandling, i enlighet med artikel 3.2 och 13 i EG-fördraget, sträva efter att undanröja bristande jämställdhet som hänför sig till kön, ras eller etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller övertygelse eller ålder, eller en kombination av dessa, och främja jämställdhet oavsett vilken kombination av karaktärsdrag i fråga om kön, ras eller etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller övertygelse eller ålder en person har. När bestämmelserna i detta direktiv genomförs bör medlemsstaterna beakta problemet med diskriminering på flera grunder.

Motivering

Genom detta ändringsförslag utvidgas nuvarande skäl 13, som hänför sig till diskriminering av kvinnor på flera grunder, till att omfatta alla de orsaker som omnämns i artikel 13.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Försäkringstekniska faktorer och riskfaktorer som rör funktionshinder och ålder används i samband med tillhandahållande av försäkringstjänster, banktjänster och andra finansiella tjänster. Detta bör inte betraktas som diskriminering om faktorerna kan visas vara avgörande för riskbedömningen.

(15) Försäkringstekniska faktorer och riskfaktorer som rör funktionshinder och ålder används i samband med tillhandahållande av försäkringstjänster, banktjänster och andra finansiella tjänster. Dessa bör återspegla de positiva förändringarna i fråga om förväntad livslängd och aktivt åldrande samt ökad rörlighet och tillgänglighet för personer med funktionshinder och inte användas som generell diskriminering på dessa grunder. Tjänsteleverantörens riskbedömning måste på ett avgörande sätt kunna visa på en avsevärt förhöjd risk utgående från färska, korrekta och regelbundet uppdaterade offentligjorda statistiska och försäkringstekniska uppgifter.

Motivering

Avsikten med detta ändringsförslag är att begränsa möjligheten till diskriminering i fråga om tillgång till finansiella tjänster genom att garantera att alla de uppgifter som används när dylika beslut fattas är öppna för insyn, tillförlitliga och uppdaterade, och genom att kräva objektivitet av tjänsteleverantörerna.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Europeiska unionen har i sin förklaring nr 11 om kyrkors och konfessionslösa organisationers ställning, fogad till slutakten till Amsterdamfördraget, uttryckligen uttalat att den respekterar och inte ingriper i kyrkors och religiösa sammanslutningars och samfunds ställning i medlemsstaterna enligt nationell rätt samt att den även respekterar filosofiska och konfessionslösa organisationers ställning. Åtgärder som syftar till att se till att personer med funktionshinder har ickediskriminerande faktisk tillgång till de områden som omfattas av detta direktiv är viktiga för att säkerställa lika rättigheter och lika möjligheter i praktiken. I vissa fall kan dessutom individuella åtgärder för rimlig anpassning behöva vidtas för att säkerställa sådan tillgång för personer med funktionshinder. I ingetdera fallet krävs dock att åtgärder vidtas som skulle medföra en oproportionell börda. Vid bedömningen av om bördan är oproportionell ska en rad faktorer beaktas, bland annat organisationens storlek, art och resurser. Principen om rimlig anpassning föreskrivs i direktiv 2000/78/EG och i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

(19) Europeiska unionen har i sin förklaring nr 11 om kyrkors och konfessionslösa organisationers ställning, fogad till slutakten till Amsterdamfördraget, uttryckligen uttalat att den respekterar och inte ingriper i kyrkors och religiösa sammanslutningars och samfunds ställning i medlemsstaterna enligt nationell rätt samt att den även respekterar filosofiska och konfessionslösa organisationers ställning. Åtgärder som syftar till att se till att personer med funktionshinder har ickediskriminerande faktisk tillgång till de områden som omfattas av detta direktiv är viktiga för att säkerställa lika rättigheter och lika möjligheter i praktiken. I vissa fall kan dessutom individuella åtgärder för rimlig anpassning behöva vidtas för att säkerställa tillgång för personer med funktionshinder. I ingetdera fallet krävs dock att åtgärder vidtas som skulle medföra en oproportionell börda. Vid bedömningen av om bördan är oproportionell bör man beakta om ifrågavarande åtgärd är ogenomförbar eller farlig och om åtgärden kunde göras genomförbar och säker genom rimliga ändringar av regler, strategier eller praxis eller genom avlägsnande av hinder som hänför sig till arkitektur, kommunikation eller transport eller genom tillhandahållande av extra hjälpmedel eller tjänster. En rimlig anpassning skulle inte nödvändigtvis kräva betydande ändringar i strukturen hos sådana byggnader vars struktur särskilt skyddas i nationell lagstiftning på grund av byggnadernas historiska, kulturella och arkitektoniska värde. Principen om rimlig anpassning föreskrivs i direktiv 2000/78/EG och i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Vägran att i ett enskilt fall vidta rimliga anpassningsåtgärder för personer med funktionshinder enligt artikel 4.1 b i detta direktiv ska anses utgöra diskriminering enligt punkt 1.

5. Vägran att i ett enskilt fall vidta rimliga anpassningsåtgärder, enligt artikel 4.1 b i detta direktiv, för personer med funktionshinder och för små barn, eller för personer som umgås med en person med funktionshinder och där anpassningsåtgärder är nödvändiga för att göra det möjligt för denna person att erbjuda personlig assistans till personen med funktionshinder, ska anses utgöra diskriminering enligt punkt 1.

Motivering

Genom detta ändringsförslag utvidgas kravet på rimliga anpassningsåtgärder till att omfatta barn.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Diskriminering ska anses föreligga om man utgående från ett särskilt ålderskriterium fastställer rätten till sociala förmåner, i form av kontant- eller naturaförmåner, på grund av funktionshinder eller sjukdom.

Motivering

Att bevilja sociala förmåner på grund av invaliditet (exempelvis sjukhusvård och invalidpension) till personer i en viss ålder medan personer i en annan ålder förnekas dessa förmåner, utgör en annan form av ren diskriminering.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Trots vad som sägs i punkt 2 får medlemsstaterna föreskriva att särbehandling på grund av ålder inte ska utgöra diskriminering om särbehandlingen inom ramen för nationell rätt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga. I synnerhet utesluter detta direktiv inte att särskilda åldersgränser fastställs för tillgång till utbildning, sociala förmåner och vissa varor och tjänster.

6. Trots vad som sägs i punkt 2 får medlemsstaterna föreskriva att särbehandling på grund av ålder inte ska utgöra diskriminering om särbehandlingen på ett objektivt och rimligt sätt och inom ramen för nationell rätt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är proportionella och nödvändiga. Sådan särbehandling ska inte utesluta åtgärder som syftar till att skydda barns rättigheter eller fastställande av särskilda åldersgränser för tillgång till rättigheter, sociala förmåner, finansiella tjänster och utbildning, exklusive kontant- eller naturaförmåner vid sjukdom och arbetsoförmåga.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Trots vad som sägs i punkt 2 får medlemsstaterna inom sektorn för finansiella tjänster tillåta proportionell särbehandling om ålder eller funktionshinder för den berörda produkten är en avgörande faktor vid riskbedömning på grundval av relevanta och korrekta försäkringstekniska och statistiska uppgifter.

7. Trots vad som sägs i punkt 2, och med vederbörlig hänsyn till ökad förväntad livslängd och aktivt åldrande samt ökad rörlighet och tillgänglighet för personer med funktionshinder, får medlemsstaterna inom sektorerna för försäkrings- och banktjänster samt andra finansiella tjänster tillåta särbehandling om ålder eller funktionshinder för den berörda produkten är en avgörande faktor vid riskbedömning på grundval av relevanta och korrekta försäkringstekniska och statistiska uppgifter. Tjänsteleverantören måste på ett objektivt sätt kunna visa på en avsevärt förhöjd risk och garantera att särbehandlingen på ett objektivt och rimligt sätt kan motiveras av ett berättigat mål och att medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga. Medlemsstaterna ska garantera att de uppgifter som ligger som grund för riskbedömningen nyligen har sammanställts och är relevanta, samt att de offentliggörs och uppdateras regelbundet. De berörda medlemsstaterna ska meddela kommissionen och garantera att korrekta uppgifter om användandet av ålder och funktionshinder som en avgörande försäkringsteknisk faktor sammanställs, offentliggörs och regelbundet uppdateras. Sådana medlemsstater ska se över sina beslut fem år efter direktivets införlivande.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder.

 

d) Tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder och transport.

Led d ska gälla individer endast när de bedriver yrkesmässig kommersiell verksamhet.

 

Motivering

Genom ändringsförslaget klargörs att transporter omfattas av direktivet.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att säkerställa att principen om likabehandling av personer med funktionshinder följs ska följande gälla:

1. För att säkerställa att principen om likabehandling av personer med funktionshinder – funktionshinder ska förstås mot bakgrund av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, och personer med kroniska sjukdomar ska inkluderas – följs ska följande gälla:

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) De åtgärder som är nödvändiga för att se till att personer med funktionshinder har ickediskriminerande faktisk tillgång till socialt skydd, sociala förmåner, hälso- och sjukvård, utbildning samt tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder och färdmedel, ska vidtas i förebyggande syfte, även genom lämpliga ändringar eller anpassningsåtgärder. Sådana åtgärder bör inte medföra en oproportionell börda eller kräva grundläggande ändringar av det sociala skyddet, de sociala förmånerna, hälso- och sjukvården, undervisningen eller de berörda varorna och tjänsterna eller kräva att alternativ till dessa tillhandahålls.

a) De åtgärder som är nödvändiga för att se till att personer med funktionshinder har ickediskriminerande faktisk tillgång till socialt skydd, sociala förmåner, hälso- och sjukvård, utbildning samt tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder och telekommunikation, elektronisk kommunikation, information i tillgängligt format, finansiella tjänster, kultur och fritidssysselsättningar, byggnader, transportmedel och andra offentliga platser och allmänna inrättningar, ska vidtas i förebyggande syfte, även genom lämpliga ändringar eller anpassningsåtgärder. Om diskrimineringen är en följd av praxis, politik eller förfarande måste åtgärder vidtas för att se till att dessa inte längre har en sådan effekt. Sådana åtgärder bör inte medföra en oproportionell börda eller kräva grundläggande ändringar av arten av berörda varor och tjänster eller arten av berörda handel, yrke eller affärsverksamhet. En ändring är grundläggande om varorna eller tjänsterna eller typen av handel, yrke eller affärsverksamhet ändras på ett sådant sätt att tillhandahållaren av varorna eller tjänsterna faktiskt tillhandahåller varor och tjänster av en helt annan art.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Trots skyldigheten att skapa ickediskriminerande faktisk tillgång ska rimliga anpassningsåtgärder vid behov vidtas i enskilda fall, såvida det inte medför en oproportionell börda.

utgår

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Vid tillämpning av punkt 1 inbegriper ickediskriminerande faktisk tillgång, identifiering och eliminering av hinder, både omvärldens attityder och hinder i den yttre miljön, samt förebyggande av nya hinder som hämmar funktionshindrade personers tillgång till varor, tjänster och inrättningar som är tillgängliga för allmänheten, oberoende av typen av hinder eller funktionshinder. I enlighet med bestämmelserna i detta direktiv, och oberoende av de åtgärder som valts för att avlägsna hindren, måste ickediskriminerande faktisk tillgång för personer med funktionshinder garanteras på samma villkor som för personer utan funktionshinder alltid när detta är möjligt och funktionshindrade personers användning av hjälpmedel underlättas, inbegripet hjälpmedel som ökar rörligheten och underlättar tillträdet, såsom erkända ledarhundar och assistanshundar. Om ickediskriminerande faktisk tillgång inte kan garanteras på samma villkor och i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv, måste ett meningsfullt alternativ erbjudas för att garantera tillgången.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid bedömningen av om de åtgärder som behöver vidtas för att följa punkt 1 skulle medföra en oproportionell börda ska särskild hänsyn tas till organisationens storlek, art och resurser, beräknade kostnader, varornas och tjänsternas livslängd och den möjliga nyttan av bättre tillgång för personer med funktionshinder. Om denna börda i tillräcklig grad kompenseras genom åtgärder som redan ingår i den berörda medlemsstatens politik för likabehandling ska den inte anses oproportionell.

2. Vid bedömningen av punkt 1 ska bördan inte anses oproportionell om den i tillräcklig grad kompenseras genom åtgärder som redan ingår i den berörda medlemsstatens politik för likabehandling.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska inte påverka de bestämmelser i gemenskapslagstiftningen eller nationella bestämmelser som rör tillgång till särskilda varor eller tjänster.

3. Detta direktiv ska inte påverka de bestämmelser i gemenskapslagstiftningen eller nationella bestämmelser som rör tillgång till särskilda varor eller tjänster. Alltid när det är möjligt ska medlemsstaterna dock vidta åtgärder för att sporra tillhandahållare av tjänster och varor, särskilt tillverkade varor, att utarbeta tillgängliga lösningar, exempelvis genom metoder för offentlig upphandling. Tillgängliga produkter och tjänster är utformade så att de kan användas av alla.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Diskriminering på flera grunder

 

1. Diskriminering på flera grunder föreligger när en person diskrimineras på grundval av en kombination av två eller flera av de skäl som fastställs i detta direktiv.

 

2. Medlemsstaterna ska garantera att medel för att se till att skyldigheterna i detta direktiv efterlevs är tillgängliga för alla de personer som anser sig ha utsatts för diskriminering på flera grunder.

 

3. Medlemsstaterna ska, i sådana fall där man fastställt diskriminering på flera grunder, se till att klagan endast kan avvisas med en motivering eller ett annat försvar som kan tillämpas på alla de orsaker som ligger som grund för klagan. Om dock endast en orsak fastställts, kan klagan avvisas med en motivering eller ett försvar som hänför sig till denna orsak.

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs en artikel om diskriminering på flera grunder, som endast tas upp i skäl 13 i kommissionens text.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i syfte att främja principen om likabehandling främja en dialog med berörda parter, särskilt icke‑statliga organisationer, som i enlighet med nationell lagstiftning och praxis har ett berättigat intresse av att motverka diskriminering på de grunder och områden som omfattas av detta direktiv.

Medlemsstaterna ska i syfte att främja principen om likabehandling främja en dialog med sådana berörda parter som icke-statliga organisationer, det civila samhällets organisationer, kyrkor samt religiösa, filosofiska och icke-konfessionella organisationer, som i enlighet med nationell lagstiftning och praxis har ett berättigat intresse av att motverka diskriminering på de grunder och områden som omfattas av detta direktiv och ett sådant samråd bör också omfatta övervakning av direktivets genomförande.

Motivering

Eftersom icke-statliga organisationer explicit deltar i främjandet av principen om lika behandling, är det skäl att också nämna det civila samhällets organisationer och kyrkor samt religiösa, filosofiska och icke-konfessionella organisationer, för att på så sätt bringa direktivet i överensstämmelse med artikel 11 i EU-fördraget och artikel 17 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i dess lydelse enligt Lissabonfördraget.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning

Referensnummer

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Ansvarigt utskott

LIBE

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

EMPL

2.9.2008

 

 

 

Associerat/associerade utskott – tillkännagivande i kammaren

23.10.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Elizabeth Lynne

6.10.2008

 

 

Behandling i utskott

5.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

 

Antagande

21.1.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

11

7

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Françoise Castex, Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Viktória Mohácsi, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi, Anja Weisgerber

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Adrian Manole

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (27.1.2009)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning
(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Föredragande: Amalia Sartori

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska unionen bygger på de gemensamma principerna frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Erkännandet av individens unika karaktär och rätt till lika tillgång till möjligheter i livet är ett gemensamt drag för de europeiska samhällena som har gjort ”förenade i mångfalden” till motto för sin union.

Mångfalden i det europeiska samhället utgör ett centralt drag i den kulturella, politiska och sociala integrationen i unionen och måste respekteras, lika väl som diskriminering utgör ett hot mot unionens grundläggande värderingar och bör motverkas.

Europeiska insatser för att säkerställa jämlikhet har en lång tradition. Amsterdamfördraget gav EU nya befogenheter att vidta åtgärder mot diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. För diskriminering i arbetslivet finns det redan en lagstiftning och ett skydd på europeisk nivå. När detta direktiv antagits kommer det att komplettera tillämpningsområdet i artikel 13 i EG‑fördraget med ett förbud mot diskriminering mot varje form av diskriminering på grund av ras, etniskt ursprung och kön och det kommer inte längre att finnas något stöd för uppfattningen att diskrimineringsskyddet är rangordnat.

Beträffande det område som framför allt berör utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet kräver detta ambitiösa mål åtgärder i ett brett perspektiv på de områden som berörs, eftersom nationella traditioner och metoder ofta skiljer sig mer åt inom t.ex. hälso- och sjukvård och socialt skydd än inom sysselsättningsområdet.

Trots de framsteg som gjorts är den europeiska lagstiftningen som gör det möjligt att bekämpa diskriminering fortfarande ofullständig. Några medlemsstater har vidtagit åtgärder som, utöver vad som redan gäller för arbetslivet, förbjuder diskriminering på grund av ålder, sexuell läggning, funktionshinder, religion eller övertygelse men det finns inte för närvarande någon enhetlig minimistandard av vad som utgör diskriminering eller skydd mot diskriminering. Trots dessa brister har EU ändå en av världens mest utvecklade lagstiftningar för bekämpning av diskriminering.

Medborgarna är de som i första hand krävt kraftfullare åtgärder mot diskriminering. De förväntar sig gemensamma åtgärder på detta område, utöver vad som redan gjorts, och på olika områden, såsom hälso- och sjukvård där det fortfarande råder stora skillnader mellan medlemsstaterna och där sårbara grupper ofta drabbas av diskriminering, även inom en och samma stat.

Det är förvånande och olyckligt att det i en union som har kommit så långt på så många områden fortfarande inte finns några gemensamma bestämmelser om funktionshinder, sexuellt våld och sexuella trakasserier, och inget lämpligt erkännande av grundläggande rättigheter som i ett samtida samhälle bör ha ett rättsligt skydd.

Att bekämpa diskriminering innebär att investera i ett samhälle som utvecklas genom integration, men som för att detta ska bli verklighet behöver investera i utbildning, information och spridning av bästa praxis och sträva efter en rättvis kompromiss och balans mellan mångfalden för medborgarnas bästa och för att tillgodose deras intressen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen bygger Europeiska unionen på principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och på rättsstatsprincipen, vilka principer är gemensamma för medlemsstaterna, och unionen ska som allmänna principer för gemenskapsrätten respektera de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner.

(1) Enligt artikel 6 i Fördraget om Europeiska unionen bygger Europeiska unionen på principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och på rättsstatsprincipen, vilka principer är gemensamma för medlemsstaterna, och unionen skall som allmänna principer för gemenskapsrätten respektera de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner. I enlighet med artikel 13 EG-fördraget, som ger rådet befogenhet att vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering, och med beaktande av artikel 152 i samma fördrag, bör icke-diskriminering och lika rättigheter integreras systematiskt på alla politikområden, i synnerhet inom befintliga samarbetsmekanismer för sysselsättning, social integration, utbildning, yrkesutbildning och folkhälsa.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Psykisk hälsa bör behandlas som fysisk hälsa, eftersom den psykiska hälsan hänger samman med hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes till följd av narkotikamissbruk och -beroende.

 

Personer med svåra psykiska problem brukar vara utsatta för social stämpling, fattigdom, begränsade möjligheter att få bostad och svårigheter med att få fysisk hälsovård, samtidigt som psykisk ohälsa i form av depression och ångest bidrar till att öka kostnaderna till följd av bortfall i arbetstagares produktivitet.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) Den fysiska och psykiska hälsan och välbefinnandet är grundläggande för människors och samhällens livskvalitet och är mycket viktiga förutsättningar för genomförandet av målen i EU:s Lissabonstrategi.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Medborgarna förväntar sig fler gemensamma åtgärder på hälso- och sjukvårdsområdet. Det råder stora skillnader mellan medlemsstaterna och inom samma medlemsstat på hälso- och sjukvårdsområdet och det finns sektorer där medlemsstaterna inte ensamma kan fungera effektivt. I det avseendet är det nödvändigt med ett större åtagande från EU:s sida, även för en gemensam hälso- och sjukvårdspolitik som motsvarar medborgarnas intressen.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) Tillgången till hälso- och sjukvård är en grundläggande rättighet som fastställs i artikel 35 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna1 och att garantera alla lika tillgång till hälso- och sjukvård är en av de viktigaste uppgifterna för de offentliga myndigheterna i medlemsstaterna.

 

__________

1 EUT C 364, 18.12.2000, s. 1.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) Mångfalden i det europeiska samhället utgör ett centralt drag i den kulturella, politiska och sociala integrationen i unionen och måste respekteras.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c) En god hälsa är en förutsättning för fysiskt och psykiskt välbefinnande. Förutom de biologiska skillnaderna har i synnerhet sociala och ekonomiska skillnader, miljön, tillgången till utbildning, kunskaper och information inverkan på folkhälsan. Medborgarnas rättigheter och ansvar för sin egen hälsa är grundläggande, och det är därför viktigt att främja program för bättre hälsokunskap och att uppmuntra alla samhällsgrupper till en hälsosam livsstil. Initiativ som syftar till att minska skillnaderna mellan hälso- och sjukvårdssystemen bör omfatta målinriktat stöd och utbildning av allmänheten.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4d) Kvinnomisshandel, sexuellt slaveri och prostitution är några av de största hälsoproblemen som drabbar kvinnor. Även om våld mot kvinnor utgör ett utbrett folkhälsoproblem tas det inte i beaktande i läkarutbildningen och i sjukvården.

 

WHO uppskattar att minst en femtedel av alla kvinnor i världen åtminstone en gång i livet har utsatts för ett fysiskt eller psykiskt övergrepp. Bekämpningen av sexuella trakasserier och kvinnomisshandel bör prioriteras av gemenskapen, även i särskilda folkhälsoåtgärder.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Lagstiftningen bör därför förbjuda diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning på en rad olika områden utanför arbetslivet, inbegripet socialt skydd, utbildning och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, inklusive bostäder. Lagstiftningen bör föreskriva åtgärder som syftar till att skapa lika tillgång till de områden som omfattas av direktivet för personer med funktionshinder.

(9) Lagstiftningen bör därför förbjuda diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning på en rad olika områden utanför arbetslivet, inbegripet socialt skydd, utbildning och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, inklusive bostäder samt hälso- och sjukvård. Lagstiftningen bör föreskriva åtgärder som syftar till att skapa lika tillgång till de områden som omfattas av direktivet för personer med funktionshinder.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Med diskriminering förstås också att medicinsk behandling vägras enbart med hänvisning till patientens ålder.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Vid genomförandet av principen om likabehandling oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning bör gemenskapen i enlighet med artikel 3.2 i EG-fördraget sträva efter att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och främja jämställdhet mellan dem, i synnerhet som kvinnor ofta utsätts för flera olika former av diskriminering.

(13) Vid genomförandet av principen om likabehandling oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning bör gemenskapen i enlighet med artikel 3.2 i EG-fördraget sträva efter att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och främja jämställdhet mellan dem, i synnerhet som kvinnor ofta utsätts för flera olika former av diskriminering. Därför är det nödvändigt att bredda möjligheterna till skydd mot flera olika former av diskriminering.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) Medlemsstaterna bör stödja partnerskap mellan personer med inlärningssvårigheter och/eller psykiska problem, för att sprida medvetenheten om deras rättigheter, lägga fram förslag om bättre tjänster och underlätta tillgången till information om nya läkemedel och innovativa behandlingsformer.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Förbudet mot diskriminering bör inte hindra att medlemsstater behåller eller antar bestämmelser för att förhindra eller kompensera för att en grupp av personer missgynnas på grund av sin religion eller övertygelse, sitt funktionshinder, sin ålder eller sin sexuella läggning. Sådana bestämmelser kan tillåta organisationer avsedda för personer som tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder eller har en viss sexuell läggning, om deras huvudsakliga syfte är att främja att dessa personers särskilda behov tillgodoses.

(21) Förbudet mot diskriminering bör inte hindra att medlemsstater behåller eller antar bestämmelser för att förhindra eller kompensera för att en grupp av personer missgynnas på grund av sin religion eller övertygelse, sitt funktionshinder, sin ålder eller sin sexuella läggning. Gemenskapslagstiftningen mot icke‑diskriminering hindrar inte att medlemsstaterna bibehåller eller vidtar särskilda åtgärder som ska förhindra eller kompensera skador till följd av diskriminering mot vilket det finns skydd. Sådana bestämmelser kan tillåta organisationer avsedda för personer som tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder eller har en viss sexuell läggning, om deras huvudsakliga syfte är att främja att dessa personers särskilda behov tillgodoses.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) För att principen om likabehandling ska kunna genomföras i praktiken krävs ett lämpligt rättsligt skydd mot repressalier.

(25) ) För att principen om likabehandling ska kunna genomföras i praktiken krävs ett lämpligt rättsligt skydd mot repressalier. Ett effektivt rättsligt skydd av individuella rättigheter bör åtföljas av ett aktivt främjande av icke-diskriminering och lika möjligheter.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30a) Medlemsstaterna har ett ansvar för att alla medborgare ska kunna ha en god hälsa. För att nå detta mål krävs dock ett samarbete mellan medlemsstaterna, EU:s institutioner, lokala myndigheter, internationella organisationer och medborgarna.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 30b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30b) Hälso- och sjukvården behöver stödjas genom effektiva åtgärder inom alla områden och på alla nivåer i medlemsstaterna, EU och internationellt. Mot bakgrund av nya hälsohot som ofta är gränsöverskridande, såsom pandemier, nya smittsamma sjukdomar och biologisk terrorism, samt följdverkningarna av klimatförändringarna och globaliseringen, i synnerhet för livsmedel och migration, bör hälsofrågor betraktas som en politisk nyckelfråga i Lissabonfördragets anda och i Lissabonstrategin och integreras inom alla EU:s relevanta politikområden.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a) Det krävs lämplig information om lagstiftningen för att potentiella offer för diskriminering verkligen ska kunna åberopa den och för att arbetsgivare, tjänsteleverantörer och myndigheter ska informeras om sina skyldigheter. Kunskaperna om lagstiftningen mot diskriminering är dock fortfarande begränsad. Kommissionen bör främja och stödja satsningar på utbildning och information om befintlig lagstiftning och framför allt vända sig till de viktigaste berörda parterna, bl.a. organ för främjande av likabehandling, domare, jurister, icke-statliga organisationer och arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 2a – punkt 1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

Definitioner

 

1. Till funktionshindrade räknas bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka att personerna fullt och effektivt deltar i samhällslivet på samma villkor som alla andra.

Motivering

Definitionen på vem som ska anses som funktionshindrad borde vara densamma i alla medlemsländer för att likabehandling ska kunna garanteras. Därför bör definitionen på funktionshindrade i detta direktiv vara densamma som i FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 2a – punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2. Design för alla avser att produkter, miljöer, program och tjänster i möjligaste mån formges så, att alla kan använda dem, utan att några anpassningar eller någon specialiserad design behövs. Design för alla ska inte utesluta hjälpmedel för enskilda grupper av funktionshindrade där så behövs.

Motivering

För att funktionshindrade verkligen och utan diskriminering ska kunna använda sig av varor som finns i allmän handel måste man arbeta för sådana varor som passar för alla. Därför bör definitionen på funktionshindrade i detta direktiv vara densamma som i FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) De åtgärder som är nödvändiga för att se till att personer med funktionshinder har ickediskriminerande faktisk tillgång till socialt skydd, sociala förmåner, hälso- och sjukvård, utbildning samt tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder och färdmedel, ska vidtas i förebyggande syfte, även genom lämpliga ändringar eller anpassningsåtgärder. Sådana åtgärder bör inte medföra en oproportionell börda eller kräva grundläggande ändringar av det sociala skyddet, de sociala förmånerna, hälso- och sjukvården, undervisningen eller de berörda varorna och tjänsterna eller kräva att alternativ till dessa tillhandahålls.

a) De åtgärder som är nödvändiga för att se till att personer med funktionshinder kan höras om sina vårdbehov och har icke‑diskriminerande faktisk tillgång till socialt skydd, sociala förmåner, hälso- och sjukvård, utbildning samt tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder och färdmedel, ska vidtas i förebyggande syfte, även genom lämpliga ändringar eller anpassningsåtgärder. Sådana åtgärder bör inte medföra en oproportionell börda eller kräva grundläggande ändringar av det sociala skyddet, de sociala förmånerna, hälso- och sjukvården, undervisningen eller de berörda varorna och tjänsterna eller kräva att alternativ till dessa tillhandahålls.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna måste ägna särskild uppmärksamhet åt att e-tjänsterna är tillgängliga för funktionshindrade.

Motivering

Samhällets tjänster börjar alltmer skötas elektroniskt, men vi vet inte hur pass tillgängliga för funktionshindrade dessa tjänster verkligen är. Vi måste göra allt för att inte de funktionshindrade ska utestängas från informationssamhället.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Likabehandling i hälso- och sjukvårdssystemen

 

1. Utan att det påverkar subsidiaritetsprincipen och medlemsstaternas behörighet att säkerställa att principen om likabehandling av personer efterlevs bör följande gälla:

 

a) Betoningen bör ligga på strategier för att förebygga sjukdomar. Förebyggande åtgärder, som bygger på vetenskapliga uppgifter, bör bland annat ta hänsyn till könsaspekter och andra faktorer som skapar skillnader.

 

b) Medlemsstaterna bör inom hälso- och sjukvården använda statistik och uppgifter som är könsuppdelade.

 

c) I samband med den medicinska forskningen och utvecklingen av nya läkemedel bör man öka medvetenheten om mäns och kvinnors olika fysiska egenskaper och öka kunskaperna om de olika effekterna av användningen av läkemedel.

 

d) I de politiska hälsovårdsstrategierna måste man ta hänsyn till miljöfaktorer som särskilt påverkar sårbara grupper såsom kvinnor som är gravida och ammar, barn, ungdomar och funktionshindrade vars hälsa är särskilt i farozonen på grund av skadliga miljöfaktorer.

 

2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att medborgarnas rättigheter och ansvar för sin egen hälsa ska skyddas och främjas, genom att främja program för bättre hälsokunskap och uppmuntra alla grupper i samhället till en hälsosam livsstil.

 

3. Kommissionen bör främja särskilda utbildningsprogram för medicinsk och paramedicinsk personal.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska främja särskilt riktade insatser för utbildning, fortbildning och information om befintlig lagstiftning till de viktigaste berörda parterna.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i syfte att främja principen om likabehandling främja en dialog med berörda parter, särskilt icke‑statliga organisationer, som i enlighet med nationell lagstiftning och praxis har ett berättigat intresse av att motverka diskriminering på de grunder och områden som omfattas av detta direktiv.

Medlemsstaterna ska i syfte att främja principen om likabehandling främja en dialog med berörda parter, särskilt förbund som representerar medicinsk och paramedicinsk personal samt icke-statliga organisationer, som i enlighet med nationell lagstiftning och praxis har ett berättigat intresse av att motverka diskriminering på de grunder och områden som omfattas av detta direktiv.

 

Kommissionen ska samla in, analysera och sprida objektiv, jämförbar, tillförlitlig och relevant information om jämställdhet, inbegripet forskningsresultat och bästa tillgängliga praxis.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och de nationella organen för främjande av likabehandling ska senast den […] och därefter vart femte år, till kommissionen överlämna all information som kommissionen behöver för att utarbeta en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv.

1. Medlemsstaterna och de nationella organen för främjande av likabehandling ska i samråd med Europeiska jämställdhetsinstitutet senast den […] och därefter vart femte år, till kommissionen överlämna all information som kommissionen behöver för att utarbeta en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv

2. Kommissionens rapport ska utarbetas med vederbörlig hänsyn till synpunkterna från arbetsmarknadens parter och berörda icke-statliga organisationer samt till EU:s byrå för grundläggande rättigheter. I enlighet med principen om jämställdhetsintegrering ska rapporten bland annat innehålla en bedömning av åtgärdernas konsekvenser för kvinnor och män. Mot bakgrund av den information som mottagits ska rapporten vid behov även omfatta förslag som syftar till att ändra och uppdatera detta direktiv.

2. Kommissionens rapport ska utarbetas med vederbörlig hänsyn till synpunkterna från arbetsmarknadens parter, berörda icke‑statliga organisationer, Europeiska jämställdhetsinstitutet samt EU:s byrå för grundläggande rättigheter. I enlighet med principen om jämställdhetsintegrering ska rapporten bland annat innehålla en bedömning av åtgärdernas konsekvenser för kvinnor och män, särskilt när det gäller de sektorer som anges i artikel 3. Mot bakgrund av den mottagna informationen skall rapporten, om så är nödvändigt, omfatta förslag till översyn och uppdatering av detta direktiv.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning

Referensnummer

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Ansvarigt utskott

LIBE

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

ENVI

2.9.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Amalia Sartori

7.10.2008

 

 

Behandling i utskott

1.12.2008

 

 

 

Antagande

22.1.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

3

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews

YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (20.1.2009)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget om rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning
(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Föredragande: Lissy Gröner

KORTFATTAD MOTIVERING

Med detta förslag till direktiv, ”om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning”, vill kommissionen ytterligare komplettera lagstiftningen på Europanivå inom området likabehandling.

Genom fördragsreformen i Amsterdam 1997, särskilt införandet av artikel 13 i EG-fördraget, gavs EU nya möjligheter att utforma en politik för lika möjligheter. Till följd av detta har under de senaste åren redan fyra direktiv trätt i kraft som rör

–   likabehandling i arbetslivet[1],

–   likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor[2],

–   genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung[3],

–   genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster[4].

Ett stort antal viktiga begrepp och principer med koppling till genomförande av principen om likabehandling har redan definierats i dessa direktiv. Detta gäller exempelvis begreppen ”direkt och indirekt diskriminering”, ”trakasserier”, ”oönskat beteende ” och ”föreskrift att diskriminera” samt principen om omvänd bevisbörda så att bevisbördan övergår från den klagande till den svarande vid rättstvister, avskräckande men proportionella påföljder och skydd mot repressalier (ogynnsam behandling av personer som drabbats av diskriminering och som driver klagomål eller har vidtagit andra rättsliga åtgärder med anledning av denna diskriminering). Dessa grundläggande bestämmelser omfattas även av föreliggande förslag till direktiv.

Syftet med förslaget är att utvidga principen om likabehandling så att den kommer att omfatta även följande områden i samhället:

–   Socialt skydd, inklusive social trygghet samt hälso- och sjukvård.

–   Sociala förmåner.

–   Tillgång till varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder.

I detta sammanhang föreslår föredraganden följande ändringar:

Könsdiskriminering

Förslaget omfattar än så länge inte ett visst, mycket viktigt inslag som i politiken för likabehandling i arbetslivet och när det gäller tillgången till varor och tjänster är av central betydelse, nämligen förbudet mot könsdiskriminering. Föredraganden föreslår följaktligen en utvidgning av direktivets tillämpningsområde i detta sammanhang.

Tillgång till medierna

Särskilt för funktionshindrade är det precis som tidigare inte lätt att få tillgång till medierna. Föredraganden anser att tjänsteleverantörer inom den audiovisuella sektorn i högre grad bör ta hänsyn till situationen framför allt för hörselskadade. Digitala audiovisuella tjänster medför rent tekniskt sådana möjligheter, såsom textning av tv-program. Denna ståndpunkt framfördes också i Europaparlamentets förklaring om textning av samtliga program som visas i den statliga televisionen i EU[5], och bör ingå uttryckligen i direktivet.

Tillträde till utbildning

I förslaget till direktiv betonas subsidiaritetsprincipen och därmed även medlemsstaternas långtgående oberoende på utbildningsområdet. Det bör emellertid framhållas att medlemsstaterna vid utformningen av sin utbildningspolitik måste respektera den överordnade principen om likabehandling vad avser tillträde till utbildning, även om särbehandling på grund av religion eller övertygelse är tillåten framför allt vid religiösa skolor.

Diskriminering på flera grunder

Begreppet diskriminering på flera grunder beskriver en situation då diskriminering sker på flera olika, av varandra oberoende grunder. Detta begrepp bör ingå i direktivet.

Det har i de flesta medlemsstaterna visat sig framför allt i rättspraxis att den diskriminerande verklighet som den drabbade har upplevt inte har beaktats i tillräcklig utsträckning i samband med klagomål som drivits med anledning av diskriminering på flera grunder.

Undersökningar ger vid handen att kvinnor i minoritetsgrupper är den kategori som oftast drabbas av diskriminering på flera grunder. Verkligheten ute i samhället kräver att åtgärder vidtas som ger medborgarna en möjlighet att vända sig till domstol i fall av könsdiskriminering och diskriminering på grund av funktionshinder.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning

Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller kön

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Detta direktiv följer de grundläggande rättigheter och principer som framför allt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I artikel 10 i stadgan erkänns rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. I artikel 21 förbjuds diskriminering, även på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. I artikel 26 erkänns rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende.

(3) Detta direktiv följer de grundläggande rättigheter och principer som framför allt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I artikel 10 i stadgan erkänns rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. I artikel 21 förbjuds diskriminering, även på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller kön. I artikel 26 erkänns rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Lagstiftningen bör därför förbjuda diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning på en rad olika områden utanför arbetslivet, inbegripet socialt skydd, utbildning och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, inklusive bostäder. Lagstiftningen bör föreskriva åtgärder som syftar till att skapa lika tillgång till de områden som omfattas av direktivet för personer med funktionshinder.

(9) Lagstiftningen bör därför förbjuda diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller kön på en rad olika områden utanför arbetslivet, inbegripet socialt skydd, utbildning och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, inklusive bostäder, samt tillgång till medierna. Lagstiftningen bör föreskriva åtgärder som syftar till att skapa lika tillgång till de områden som omfattas av direktivet för personer med funktionshinder.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Förbudet mot diskriminering bör inte hindra att medlemsstater behåller eller antar bestämmelser för att förhindra eller kompensera för att en grupp av personer missgynnas på grund av sin religion eller övertygelse, sitt funktionshinder, sin ålder eller sin sexuella läggning. Sådana bestämmelser kan tillåta organisationer avsedda för personer som tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder eller har en viss sexuell läggning, om deras huvudsakliga syfte är att främja att dessa personers särskilda behov tillgodoses.

(21) Förbudet mot diskriminering bör inte hindra att medlemsstater behåller eller antar bestämmelser för att förhindra eller kompensera för att en grupp av personer missgynnas på grund av sin religion eller övertygelse, sitt funktionshinder, sin ålder, sin sexuella läggning eller sitt kön. Sådana bestämmelser kan tillåta organisationer avsedda för personer som tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder, har en viss sexuell läggning eller är av ett visst kön, om deras huvudsakliga syfte är att främja att dessa personers särskilda behov tillgodoses.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Personer som har utsatts för diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning bör tillförsäkras ett lämpligt rättsligt skydd. För att förbättra skyddet bör föreningar, organisationer och andra juridiska personer ges befogenhet att delta i rättsliga och/eller administrativa förfaranden, även på den utsatta personens vägnar eller för att stödja denne, utan att detta påverkar tillämpningen av de nationella regler som rör ombud och försvar vid domstol.

(23) Personer som har utsatts för diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller kön bör tillförsäkras ett lämpligt rättsligt skydd. För att förbättra skyddet bör föreningar, organisationer och andra juridiska personer ges befogenhet att delta i rättsliga och/eller administrativa förfaranden, även på den utsatta personens vägnar eller för att stödja denne, utan att detta påverkar tillämpningen av de nationella regler som rör ombud och försvar vid domstol.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) För att principen om likabehandling ska kunna tillämpas effektivt måste reglerna om bevisbördan anpassas på så sätt att bevisbördan övergår till den svarande när det föreligger ett prima facie‑fall av diskriminering. Det åligger dock inte den svarande att bevisa att den klagande tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder eller har en viss sexuell läggning.

(24) För att principen om likabehandling ska kunna tillämpas effektivt måste reglerna om bevisbördan anpassas på så sätt att bevisbördan övergår till den svarande när det föreligger ett prima facie‑fall av diskriminering. Det åligger dock inte den svarande att bevisa att den klagande tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder, har en viss sexuell läggning eller är av ett visst kön.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs bestämmelser för bekämpning av diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, för att principen om likabehandling ska kunna genomföras i medlemsstaterna på andra områden än arbetslivet.

I detta direktiv fastställs bestämmelser för bekämpning av diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller kön, för att principen om likabehandling ska kunna genomföras i medlemsstaterna på andra områden än arbetslivet.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 - led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Indirekt diskriminering ska anses förekomma när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer som tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder eller har en viss sexuell läggning jämfört med andra personer, om inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.

b) Indirekt diskriminering ska anses förekomma när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer som tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder, har en viss sexuell läggning eller är av ett visst kön jämfört med andra personer, om inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Diskriminering på flera grunder ska anses föreligga när en person samtidigt diskrimineras på två eller flera av de grunder som anges i artikel 1 och dessa grunder läggs till varandra.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

bb) Om särbehandling sker på flera av de grunder som anges i artikel 1 kan denna särbehandling motiveras endast om motiveringen omfattar samtliga de grunder som lett till särbehandlingen i fråga.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

bc) Gemenskapen är skyldig att vid tillämpningen av principen om likabehandling i enlighet med artikel 13 i fördraget bekämpa diskriminering på flera grunder som sker på flera av de grunder som anges i artikel 13 i fördraget.

Motivering

Begreppet diskriminering på flera grunder etablerades 2001 i Sydafrika inom ramen för FN:s världskonferens mot rasism. Begreppet syftar på särbehandling på flera diskrimineringsgrunder (till exempel diskriminering av judiska kvinnor på grund av deras kön – att de är kvinnor – eller på grund av deras religion – att de är av judisk härkomst – eller på båda grunderna, eller diskriminering av en homosexuell kurdisk man på grund av hans etniska härkomst – att han är kurd – eller hans sexuella läggning – att han är homosexuell – eller på båda grunderna).

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 - led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Tillgång till medierna.

Motivering

Europeiska unionen måste se till att alla medborgare har lika tillgång till information, medier, utbildning och kulturföremål. (Se även: Skriftlig förklaring 0099/2007 om textning av samtliga program som visas i den statliga televisionen i EU).

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas ansvar för innehållet i undervisningen, verksamheten och organisationen av utbildningssystemen, även tillhandahållande av undervisning för elever med behov av särskilt stöd. Medlemsstaterna får tillåta särbehandling i fråga om tillträde till läroanstalter som är baserade på religion eller övertygelse.

3. Detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas ansvar för innehållet i undervisningen, verksamheten och organisationen av utbildningssystemen, även tillhandahållande av undervisning för elever med behov av särskilt stöd. I samband med tillträde till utbildning får likväl ingen diskriminering förekomma. Medlemsstaterna får tillåta särbehandling i fråga om tillträde till läroanstalter som är baserade på religion eller övertygelse.

Motivering

Europeiska unionen måste se till att alla medborgare har lika tillgång till information, medier, utbildning och kulturföremål. (Se även: Skriftlig förklaring 0099/2007 om textning av samtliga program som visas i den statliga televisionen i EU.)

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I syfte att säkerställa lika rättigheter och lika möjligheter i praktiken får principen om likabehandling inte hindra en medlemsstat från att behålla eller besluta om särskilda åtgärder för att förhindra att personer missgynnas på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, eller att kompensera för ett sådant missgynnande.

I syfte att säkerställa lika rättigheter och lika möjligheter i praktiken får principen om likabehandling inte hindra en medlemsstat från att behålla eller besluta om särskilda åtgärder för att förhindra att personer missgynnas på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller kön, eller att kompensera för ett sådant missgynnande.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla som anser sig förfördelade på grund av att principen om likabehandling inte har tillämpats på dem har tillgång till rättsliga och/eller administrativa förfaranden, inbegripet, när de anser det lämpligt, förlikningsförfaranden, för att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna enligt detta direktiv, även efter det att den situation i vilken diskrimineringen uppges ha förekommit har upphört.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla som anser sig förfördelade på grund av att principen om likabehandling inte har tillämpats på dem har tillgång till rättsliga och/eller administrativa förfaranden, inbegripet, när de anser det lämpligt, förlikningsförfaranden, för att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna enligt detta direktiv, även efter det att den situation i vilken diskrimineringen uppges ha förekommit har upphört. Medlemsstaterna ska se till att ingen särbehandling förekommer av de olika diskrimineringsgrunderna.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse ett eller flera organ för främjande av likabehandling av alla personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Dessa organ får utgöra en del av organ som på nationell nivå har till uppgift att tillvarata de mänskliga rättigheterna eller att ta till vara enskildas rättigheter, inbegripet rättigheter enligt andra gemenskapsrättsakter och enligt direktiven 2000/43/EG och 2004/113/EG.

1. Medlemsstaterna ska utse ett eller flera organ för främjande av likabehandling av alla personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller kön. Dessa organ får utgöra en del av organ som på nationell nivå har till uppgift att tillvarata de mänskliga rättigheterna eller att ta till vara enskildas rättigheter, inbegripet rättigheter enligt andra gemenskapsrättsakter och enligt direktiven 2000/43/EG och 2004/113/EG.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning

Referensnummer

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Ansvarigt utskott

LIBE

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

CULT

2.9.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Lissy Gröner

15.9.2008

 

 

Behandling i utskott

1.12.2008

 

 

 

Antagande

20.1.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gyula Hegyi, Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Maria Berger

  • [1]  Rådets direktiv 2000/78/EG, ändrat 2006.
  • [2]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG.
  • [3]  Rådets direktiv 2000/43/EG.
  • [4]  Rådets direktiv 2004/113/EG.
  • [5]  P6_TA(2008)0127.

YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (13.2.2009)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning
(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Föredragande: Monica Frassoni

KORTFATTAD MOTIVERING

I detta direktivförslag fastställs bestämmelser för bekämpning av diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, för att principen om likabehandling ska kunna genomföras i medlemsstaterna på andra områden än arbetslivet. Förslaget baserar sig på direktiven 2000/43/EG, 2000/78/EG och 2004/113/EG och fastställer en enhetlig miniminivå på skyddet inom Europeiska unionen för människor som utsätts för sådan diskriminering.

Syftet med detta yttrande är att förtydliga ett antal punkter utan att för den skull införa några ändringar i sak av direktivets innehåll. Föredraganden anser dock att artikel 3.2 i direktivförslaget, där det slås fast att direktivet inte ska ”påverka tillämpningen av nationella lagar om civilstånd eller familjerättslig ställning och reproduktiva rättigheter”, är problematisk eftersom den inte gör en tydlig gränsdragning mellan gemenskapslagstiftningen och den nationella lagstiftningen. Dessutom är termen ”reproduktiva rättigheter” olämplig. Det ansvariga utskottet har uppmanat parlamentets utskott för rättsliga frågor att yttra sig över båda de ovannämnda punkterna. Detta yttrande håller fortfarande på att utarbetas. Föredraganden kommer uppmärksamt att följa den debatt som det ansvariga utskottet kommer att hålla om dessa frågor.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) De åtgärder som är nödvändiga för att se till att personer med funktionshinder har ickediskriminerande faktisk tillgång till socialt skydd, sociala förmåner, hälso- och sjukvård, utbildning samt tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder och färdmedel, ska vidtas i förebyggande syfte, även genom lämpliga ändringar eller anpassningsåtgärder. Sådana åtgärder bör inte medföra en oproportionell börda eller kräva grundläggande ändringar av det sociala skyddet, de sociala förmånerna, hälso- och sjukvården, undervisningen eller de berörda varorna och tjänsterna eller kräva att alternativ till dessa tillhandahålls.

a) De åtgärder som är nödvändiga för att se till att personer med funktionshinder har ickediskriminerande faktisk tillgång till socialt skydd, sociala förmåner, hälso- och sjukvård och utbildning ska vidtas i förebyggande syfte, även genom lämpliga ändringar eller anpassningsåtgärder. Sådana åtgärder bör inte medföra en oproportionell börda eller kräva grundläggande ändringar av det sociala skyddet, de sociala förmånerna, hälso- och sjukvården, undervisningen eller de berörda varorna och tjänsterna eller kräva att alternativ till dessa tillhandahålls.

Motivering

Det är orimligt att förutse alla nödvändiga byggnadsåtgärder. Framför allt är det inte möjligt att göra en bedömning av vilka åtgärder som medför en oproportionell börda. Artikel 4.1 förtydligar inte rättsläget i detta avseende.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla som anser sig förfördelade på grund av att principen om likabehandling inte har tillämpats på dem har tillgång till rättsliga och/eller administrativa förfaranden, inbegripet, när de anser det lämpligt, förlikningsförfaranden, för att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna enligt detta direktiv, även efter det att den situation i vilken diskrimineringen uppges ha förekommit har upphört.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla som anser sig förfördelade på grund av att principen om likabehandling inte har tillämpats på dem har reell tillgång till rättsliga och/eller administrativa förfaranden, inbegripet, när de anser det lämpligt, förlikningsförfaranden, för att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna enligt detta direktiv, även efter det att den situation i vilken diskrimineringen uppges ha förekommit har upphört.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att på lämpligt sätt och på hela sitt territorium informera berörda personer om de bestämmelser som antas enligt detta direktiv och om relevanta bestämmelser som redan gäller.

Medlemsstaterna ska se till att på lämpligt sätt, till exempel genom Internet, och på hela sitt territorium informera berörda personer om de bestämmelser som antas enligt detta direktiv och om relevanta bestämmelser som redan gäller.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 12

utgår

Organ för främjande av likabehandling

 

1. Medlemsstaterna ska utse ett eller flera organ för främjande av likabehandling av alla personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Dessa organ får utgöra en del av organ som på nationell nivå har till uppgift att tillvarata de mänskliga rättigheterna eller att ta till vara enskildas rättigheter, inbegripet rättigheter enligt andra gemenskapsrättsakter och enligt direktiven 2000/43/EG och 2004/113/EG.

 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att behörigheten för dessa organ omfattar följande:

 

– Att på ett oberoende sätt bistå personer som utsatts för diskriminering genom att driva klagomål om diskriminering, utan att det påverkar rättigheterna för dessa personer eller för de föreningar, organisationer eller andra juridiska personer som avses i artikel 7.2.

 

– Att genomföra oberoende undersökningar om diskriminering.

 

– Att offentliggöra oberoende rapporter om och lämna rekommendationer i frågor som rör sådan diskriminering.

 

Motivering

Kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen. Medlemsstaterna är skyldiga att vidta åtgärder som främjar förverkligandet av principen om likabehandling. Mot bakgrund av detta är det medlemsstaterna som måste besluta huruvida och i vilken utsträckning de ska utse ett organ för främjande av likabehandling.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och de nationella organen för främjande av likabehandling ska senast den […] och därefter vart femte år, till kommissionen överlämna all information som kommissionen behöver för att utarbeta en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast den […] och därefter vart femte år, till kommissionen överlämna all information som kommissionen behöver för att utarbeta en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv.

Motivering

Kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen. Medlemsstaterna är skyldiga att vidta åtgärder som främjar förverkligandet av principen om likabehandling. Därför behöver endast medlemsstaterna översända en rapport till kommissionen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning

Referensnummer

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Ansvarigt utskott

LIBE

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

JURI

23.9.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Monica Frassoni

22.9.2008

 

 

Behandling i utskott

20.1.2009

 

 

 

Antagande

12.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alin Lucian Antochi, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos

YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (11.2.2009)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning
(KOM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Föredragande: Donata Gottardi

ändringsförslag

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Titel

Kommissionens text

Ändringsförslag

Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning

Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller kön

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Detta direktiv följer de grundläggande rättigheter och principer som framför allt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I artikel 10 i stadgan erkänns rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. I artikel 21 förbjuds diskriminering, även på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. I artikel 26 erkänns rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende.

(3) Detta direktiv följer de grundläggande rättigheter och principer som framför allt erkänns i Europarådets konvention om skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i synnerhet artiklarna 9 och 10, och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet artiklarna 10, 12.2, 21 och 26.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens text

Ändringsförslag

(4) Europeiska handikappåret 2003, Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007 och Europeiska året för interkulturell dialog 2008 har visat att diskriminering fortfarande förekommer, men har också lyft fram de fördelar som mångfald innebär.

(4) Europeiska handikappåret 2003, Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007 och Europeiska året för interkulturell dialog 2008 har visat att direkt och indirekt diskriminering, flerfaldig diskriminering samt diskriminering på grund av närstående fortfarande förekommer, men har också lyft fram de fördelar som mångfald innebär.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Gemenskapen har antagit tre rättsakter på grundval av artikel 13.1 i EG-fördraget för att förebygga och bekämpa diskriminering på grund av kön, ras och etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Dessa instrument har visat hur viktig lagstiftning är för kampen mot diskriminering. I direktiv 2000/78/EG fastställs en allmän ram för likabehandling i arbetslivet oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Det finns dock stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller hur skyddet mot diskriminering på dessa grunder utanför arbetslivet är utformat och vilken omfattning det har.

(8) Gemenskapen har antagit flera olika direktiv på grundval av artikel 13.1 i EG‑fördraget för att förebygga och bekämpa diskriminering på grund av kön, ras och etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Dessa direktiv har visat hur viktig lagstiftning är för kampen mot diskriminering. I direktiv 2000/78/EG fastställs en allmän ram för likabehandling i arbetslivet oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Det finns dock stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller hur skyddet mot diskriminering på dessa grunder utanför arbetslivet är utformat och vilken omfattning det har.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Gemenskapen har antagit tre rättsakter på grundval av artikel 13.1 i EG-fördraget för att förebygga och bekämpa diskriminering på grund av kön, ras och etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Dessa instrument har visat hur viktig lagstiftning är för kampen mot diskriminering. I direktiv 2000/78/EG fastställs en allmän ram för likabehandling i arbetslivet oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Det finns dock stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller hur skyddet mot diskriminering på dessa grunder utanför arbetslivet är utformat och vilken omfattning det har.

(8) Gemenskapen har antagit tre rättsakter på grundval av artikel 13.1 i EG-fördraget för att förebygga och bekämpa diskriminering på grund av kön, ras och etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, kön eller sexuell läggning. Dessa instrument har visat hur viktig lagstiftning är för kampen mot diskriminering. I direktiv 2000/78/EG fastställs en allmän ram för likabehandling i arbetslivet oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, kön eller sexuell läggning. Det finns dock stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller hur skyddet mot diskriminering på dessa grunder utanför arbetslivet är utformat och vilken omfattning det har.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens text

Ändringsförslag

(9) Lagstiftningen bör därför förbjuda diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning på en rad olika områden utanför arbetslivet, inbegripet socialt skydd, utbildning och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, inklusive bostäder. Lagstiftningen bör föreskriva åtgärder som syftar till att skapa lika tillgång till de områden som omfattas av direktivet för personer med funktionshinder.

(9) Lagstiftningen bör därför förbjuda direkt och indirekt diskriminering, flerfaldig diskriminering samt diskriminering på grund av närstående grundad på religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning eller kön på en rad olika områden utanför arbetslivet, inbegripet socialt skydd, utbildning och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, till exempel bostäder och färdmedel samt föreningar. Lagstiftningen bör föreskriva åtgärder som syftar till att skapa lika tillgång till de områden som omfattas av direktivet för personer som tillhör en särskild religion eller har särskilda övertygelser, har ett särskilt funktionshinder, är av en särskild ålder eller har en särskild sexuell läggning, eller har en kombination av dessa särdrag alternativt har anknytning till en person som har något eller flera av dessa särdrag.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens text

Ändringsförslag

(11) Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas befogenheter i fråga om utbildning, social trygghet och hälso- och sjukvård. Det bör inte heller påverka medlemsstaternas väsentliga roll och stora beslutsbefogenheter när det gäller att tillhandahålla, beställa och organisera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

(11) Syftet med detta direktiv är att bekämpa diskriminering och garantera integration. Detta bör inte påverka medlemsstaternas befogenheter i fråga om utbildning, social trygghet och hälso- och sjukvård. Det bör inte heller påverka medlemsstaternas väsentliga roll och stora beslutsbefogenheter när det gäller att tillhandahålla, beställa och organisera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens text

Ändringsförslag

(12) Diskriminering innefattar direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, föreskrift att diskriminera samt vägran att vidta rimliga anpassningsåtgärder.

(12) Diskriminering, flerfaldig diskriminering och diskriminering på grund av närstående innefattar direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier, föreskrift att diskriminera samt vägran att vidta rimliga anpassningsåtgärder.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

(12a) Diskriminering kan grundas på en persons religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuella läggning, eller på en kombination av dessa faktorer eller på en persons påstådda religion, övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuella läggning eller på att en person har anknytning eller antas ha anknytning till en person som har något eller flera av dessa särdrag.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens text

Ändringsförslag

(13) Vid genomförandet av principen om likabehandling oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning bör gemenskapen i enlighet med artikel 3.2 i EG-fördraget sträva efter att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och främja jämställdhet mellan dem, i synnerhet som kvinnor ofta utsätts för flera olika former av diskriminering.

(13) Vid genomförandet av principen om likabehandling oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, kön eller sexuell läggning bör gemenskapen i enlighet med artikel 3.2 i EG-fördraget sträva efter att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och främja jämställdhet mellan dem, i synnerhet som kvinnor ofta utsätts för flerfaldig diskriminering och diskriminering på grund av närstående.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens text

Ändringsförslag

(14) Bedömningen av händelser som ger anledning att anta att det har förekommit direkt eller indirekt diskriminering bör även i fortsättningen vara en fråga för nationella rättsliga instanser eller andra behöriga organ, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis. Särskilt vad gäller indirekt diskriminering kan sådana regler innebära att alla medel, inklusive statistiska bevis, används för att fastställa att diskriminering föreligger.

(14) Bedömningen av händelser som ger anledning att anta att det har förekommit direkt eller indirekt diskriminering, flerfaldig diskriminering eller diskriminering på grund av närstående bör även i fortsättningen vara en fråga för nationella rättsliga organ, EG‑domstolen eller andra behöriga organ, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis. Särskilt vad gäller indirekt diskriminering kan sådana regler innebära att alla medel, inklusive statistiska bevis, används för att fastställa att diskriminering föreligger.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens text

Ändringsförslag

(15) Försäkringstekniska faktorer och riskfaktorer som rör funktionshinder och ålder används i samband med tillhandahållande av försäkringstjänster, banktjänster och andra finansiella tjänster. Detta bör inte betraktas som diskriminering om faktorerna kan visas vara avgörande för riskbedömningen.

(15) Försäkringstekniska faktorer och riskfaktorer som rör funktionshinder och ålder används i samband med tillhandahållande av försäkringstjänster, banktjänster och andra finansiella tjänster. Endast i de fall då faktorerna kan visas vara avgörande för riskbedömningen och om de inte leder till oproportionell och omotiverad särbehandling bör detta inte betraktas som diskriminering.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens text

Ändringsförslag

(16) Alla individer har rätt att fritt sluta avtal, inbegripet rätt att välja avtalspart för en transaktion. Detta direktiv bör inte tillämpas på individers ekonomiska transaktioner när de inte utgör en yrkesmässig eller kommersiell verksamhet för dem.

utgår

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens text

Ändringsförslag

(17) Samtidigt som diskriminering förbjuds är det viktigt att andra grundläggande fri- och rättigheter respekteras, bland annat skyddet för privatliv och familjeliv och transaktioner som utförs i det sammanhanget samt religionsfrihet och föreningsfrihet. Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av nationella lagar om civilstånd eller familjerättslig ställning, inbegripet reproduktiva rättigheter. Det påverkar inte heller statens och dess institutioners och organs respektive undervisningens sekulära natur.

(17) Samtidigt som diskriminering förbjuds är det viktigt att andra grundläggande fri- och rättigheter respekteras, bland annat skyddet för privatliv och familjeliv samt religionsfrihet och föreningsfrihet. Detta direktiv påverkar inte statens och dess institutioners och organs respektive undervisningens sekulära natur. Direktivet ska även tillämpas på samboförhållanden och registrerade partnerskap, förutsatt att dessa erkänns i medlemsstaternas rättsordning, samt på de sociala förmåner som uppkommer därav.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens text

Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna ansvarar för att organisera utbildningssystemen och fastställa innehållet i undervisningen. I kommissionens meddelande ”Förbättrad kompetens för framtiden: En agenda för europeiskt samarbete om skolor” betonas behovet av att fästa särskild uppmärksamhet vid utsatta barn och barn som har behov av särskilt stöd i undervisningen. Medlemsstaterna får tillåta särbehandling i fråga om tillträde till läroanstalter som är baserade på religion eller övertygelse. Medlemsstaterna får också välja om de vill tillåta eller förbjuda användning av religiösa symboler i skolan.

(18) Medlemsstaterna ansvarar för att organisera utbildningssystemen och fastställa innehållet i undervisningen. I kommissionens meddelande ”Förbättrad kompetens för framtiden: En agenda för europeiskt samarbete om skolor” betonas behovet av att fästa särskild uppmärksamhet vid utsatta barn och barn som har behov av särskilt stöd i undervisningen. Medlemsstaterna får tillåta särbehandling i fråga om tillträde till läroanstalter som är baserade på religion eller övertygelse, förutsatt att denna särbehandling är nödvändig och proportionell samt att den inte kränker rätten till utbildning. Medlemsstaterna får också välja om de vill tillåta eller förbjuda användning av religiösa symboler i skolan.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens text

Ändringsförslag

(19) Europeiska unionen har i sin förklaring nr 11 om kyrkors och konfessionslösa organisationers ställning, fogad till slutakten till Amsterdamfördraget, uttryckligen uttalat att den respekterar och inte ingriper i kyrkors och religiösa sammanslutningars och samfunds ställning i medlemsstaterna enligt nationell rätt samt att den även respekterar filosofiska och konfessionslösa organisationers ställning. Åtgärder som syftar till att se till att personer med funktionshinder har ickediskriminerande faktisk tillgång till de områden som omfattas av detta direktiv är viktiga för att säkerställa lika rättigheter och lika möjligheter i praktiken. I vissa fall kan dessutom individuella åtgärder för rimlig anpassning behöva vidtas för att säkerställa sådan tillgång för personer med funktionshinder. I ingetdera fallet krävs dock att åtgärder vidtas som skulle medföra en oproportionell börda. Vid bedömningen av om bördan är oproportionell ska en rad faktorer beaktas, bland annat organisationens storlek, art och resurser. Principen om rimlig anpassning föreskrivs i direktiv 2000/78/EG och i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

(19) Europeiska unionen har i sin förklaring nr 11 om kyrkors och konfessionslösa organisationers ställning, fogad till slutakten till Amsterdamfördraget, uttryckligen uttalat att den respekterar och inte ingriper i kyrkors och religiösa sammanslutningars och samfunds ställning i medlemsstaterna enligt nationell rätt samt att den även respekterar filosofiska och konfessionslösa organisationers ställning. Åtgärder som syftar till att se till att personer med funktionshinder, personer som vårdar dem samt personer som har anknytning till dem har ickediskriminerande faktisk tillgång till de områden som omfattas av detta direktiv är viktiga för att säkerställa lika rättigheter och lika möjligheter i praktiken. I vissa fall kan dessutom individuella åtgärder för rimlig anpassning behöva vidtas för att säkerställa sådan tillgång för personer med funktionshinder. När det gäller ålder bör man också säkerställa en ickediskriminerande faktisk tillgång genom lämpliga åtgärder, bland annat genom att undanröja fysiska hinder, i synnerhet till offentliga byggnader och till kollektivtrafik, även för barn och äldre samt för de personer som vårdar dem.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens text

Ändringsförslag

(21) Förbudet mot diskriminering bör inte hindra att medlemsstater behåller eller antar bestämmelser för att förhindra eller kompensera för att en grupp av personer missgynnas på grund av sin religion eller övertygelse, sitt funktionshinder, sin ålder eller sin sexuella läggning. Sådana bestämmelser kan tillåta organisationer avsedda för personer som tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder eller har en viss sexuell läggning, om deras huvudsakliga syfte är att främja att dessa personers särskilda behov tillgodoses.

(21) Förbudet mot diskriminering bör inte hindra att medlemsstater behåller eller antar bestämmelser för att förhindra eller kompensera för att personer missgynnas på grund av att de tillhör en särskild religion eller har särskilda övertygelser, har ett särskilt funktionshinder, är av en särskild ålder eller har en särskild sexuell läggning eller har en kombination av dessa särskilda särdrag alternativt har anknytning till en person som har ett eller flera av dessa särdrag. Detta kan följas upp med åtgärder för att främja likabehandling och lika möjligheter, i vilka man beaktar jämställdhet och positiv särbehandling, vars syfte är att tillgodose specifika behov hos personer eller grupper av personer som på grund av sina särdrag har behov av strukturer, tjänster och stöd som andra människor inte behöver. Sådana bestämmelser ska åtföljas av inrättande av oberoende organisationer avsedda för personer som tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder, har en viss sexuell läggning eller är av ett visst kön, om deras huvudsakliga syfte är att främja att dessa personers särskilda behov tillgodoses.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens text

Ändringsförslag

(23) Personer som har utsatts för diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning bör tillförsäkras ett lämpligt rättsligt skydd. För att förbättra skyddet bör föreningar, organisationer och andra juridiska personer ges befogenhet att delta i rättsliga och/eller administrativa förfaranden, även på den utsatta personens vägnar eller för att stödja denne, utan att detta påverkar tillämpningen av de nationella regler som rör ombud och försvar vid domstol.

(23) Personer som har utsatts för direkt eller indirekt diskriminering, flerfaldig diskriminering eller diskriminering på grund av närstående grundad på religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller kön bör tillförsäkras ett lämpligt rättsligt skydd. För att förbättra skyddet bör föreningar, organisationer och andra juridiska personer ges befogenhet att delta i rättsliga och/eller administrativa förfaranden, även på den utsatta personens vägnar eller för att stödja denne, utan att detta påverkar tillämpningen av de nationella regler som rör ombud och försvar vid domstol.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens text

Ändringsförslag

(24) För att principen om likabehandling ska kunna tillämpas effektivt måste reglerna om bevisbördan anpassas på så sätt att bevisbördan övergår till den svarande när det föreligger ett prima facie-fall av diskriminering. Det åligger dock inte den svarande att bevisa att den klagande tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder eller har en viss sexuell läggning.

(24) För att principen om likabehandling ska kunna tillämpas effektivt måste reglerna om bevisbördan anpassas på så sätt att skyldigheten att förete tillräcklig bevisning övergår till den svarande. Medlemsstaterna kan inrätta mer förmånliga regler för de klagande parterna.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens text

Ändringsförslag

(26) Rådet uppmanade i sin resolution om uppföljningen till Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) det civila samhället, inbegripet organisationer som företräder människor som riskerar att utsättas för diskriminering, arbetsmarknadens parter och olika berörda parter, att delta i utarbetandet av åtgärder och program som syftar till att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och lika möjligheter på såväl europeisk som nationell nivå.

(26) Rådet uppmanade i sin resolution om uppföljningen till Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) det civila samhället, inbegripet organisationer som företräder människor som riskerar att utsättas för diskriminering, arbetsmarknadens parter och olika berörda parter, att delta i utarbetandet av åtgärder och program som syftar till att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och lika möjligheter på såväl europeisk som nationell nivå. I detta syfte ska kommissionen och medlemsstaterna se till att bestämmelserna i detta direktiv kommer till allmänhetens och de berörda personernas kännedom – genom informations- och presskampanjer som även syftar till att eliminera stereotyper – genom lämpliga, passande och tillgängliga medel (såsom teckenspråk eller särskilda webbplatser för synskadade).

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens text

Ändringsförslag

(27) Erfarenheterna av tillämpningen av direktiven 2000/43/EG och 2004/113/EG visar att skyddet mot diskriminering på de grunder som omfattas av detta direktiv skulle stärkas om det i varje medlemsstat fanns ett eller flera organ som har till uppgift att analysera problemen, undersöka möjliga lösningar och ge konkret stöd till personer som utsatts för diskriminering.

(27) Erfarenheterna av tillämpningen av direktiven 2000/43/EG och 2004/113/EG visar att skyddet mot diskriminering på de grunder som omfattas av detta direktiv skulle stärkas om det i varje medlemsstat fanns ett eller flera oberoende organ, uppdelade i olika diskrimineringsfaktorer, som har till uppgift att analysera problemen, undersöka möjliga lösningar, tillhandahålla information samt utbildning och ge konkret stöd till personer som utsatts för diskriminering, även i fall av flerfaldig diskriminering, för att den som anser sig ha blivit utsatt för flerfaldig diskriminering ska kunna välja vilket organ han eller hon vill vända sig till – så att detta organ får mandat att vara försvar i rättsliga och administrativa förfaranden.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Skäl 29

Kommissionens text

Ändringsförslag

(29) Medlemsstaterna bör föreskriva effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för åsidosättande av skyldigheterna enligt detta direktiv.

(29) Medlemsstaterna bör föreskriva effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för åsidosättande av skyldigheterna enligt detta direktiv så att diskrimineringen och dess verkningar upphör.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens text

Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs bestämmelser för bekämpning av diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, för att principen om likabehandling ska kunna genomföras i medlemsstaterna på andra områden än arbetslivet.

I detta direktiv fastställs bestämmelser för bekämpning av diskriminering, inklusive flerfaldig diskriminering och diskriminering på grund av närstående, grundad på religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller kön, för att principen om likabehandling ska kunna genomföras i medlemsstaterna på andra områden än arbetslivet.

Motivering

Man bör införa begreppet flerfaldig diskriminering eftersom det omfattar alla orsaker till diskriminering samt begreppet diskriminering på grund av närstående, som framför allt drabbar kvinnor.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens text

Ändringsförslag

1. I detta direktiv avses med principen om likabehandling att det inte får förekomma någon direkt eller indirekt diskriminering på någon av de grunder som anges i artikel 1.

1. I detta direktiv avses med principen om likabehandling att det inte får förekomma någon direkt eller indirekt diskriminering, flerfaldig diskriminering eller diskriminering på grund av närstående på någon av de grunder som anges i artikel 1.

Motivering

Det är nödvändigt att dessutom införa begreppen flerfaldig diskriminering och diskriminering på grund av närstående för att man effektivt ska kunna hantera de fall där det förekommer två eller flera former av diskriminering, vilket innebär att offret befinner sig i en ännu mer utsatt situation och att det är svårare att väcka talan.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens text

Ändringsförslag

a) Direkt diskriminering ska anses förekomma när en person på någon av de grunder som anges i artikel 1 behandlas mindre förmånligt än en annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.

a) Direkt diskriminering ska anses förekomma när en person på någon eller flera av de grunder som anges i artikel 1 behandlas mindre förmånligt än en annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.

Motivering

Det är lämpligt att man redan för direkt diskriminering inför begreppet flerfaldig diskriminering, som definieras längre fram.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens text

Ändringsförslag

b) Indirekt diskriminering ska anses förekomma när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer som tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder eller har en viss sexuell läggning jämfört med andra personer, om inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.

b) Indirekt diskriminering ska anses förekomma när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer som tillhör en särskild religion eller har särskilda övertygelser, har ett särskilt funktionshinder, är av en särskild ålder, har en särskild sexuell läggning eller är av ett särskilt kön, eller har en kombination av dessa särskilda särdrag eller har anknytning till en person som har något eller flera av dessa särdrag jämfört med andra personer, om inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga, och det ska anses vara fråga om diskriminering på grund av närstående när en person påverkas negativt på grund av att han eller hon har en direkt anknytning till en person som tillhör en särskild religion eller har särskilda övertygelser, har ett särskilt funktionshinder, är av en särskild ålder eller har en särskild sexuell läggning. Diskriminering på grund av närstående berör till exempel personer som – genom känslomässiga band – har eller antas ha anknytning, utan att nödvändigtvis vara sammanboende och oberoende av juridiska förhållanden såsom äktenskap eller föräldraskap, med personer som tillhör en särskild religion eller har särskilda övertygelser, har ett särskilt funktionshinder, är av en särskild ålder eller har en särskild sexuell läggning.

Motivering

Det är viktigt att begreppet indirekt diskriminering även täcker såväl begreppet flerfaldig diskriminering som begreppet diskriminering på grund av närstående, vilket omfattar dem som har anknytning till personer som har utsatts för diskriminering.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

ba) Det är fråga om flerfaldig diskriminering när diskrimineringen baseras på en kombination av två eller flera motiv enligt artiklarna 12 och 13 i EG-fördraget.

Motivering

En definition av flerfaldig diskriminering bör läggas till definitionerna i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

bb) Det är fråga om diskriminering på grund av närstående när en person påverkas negativt på grund av att han eller hon har en direkt anknytning till en person som tillhör en särskild religion eller har särskilda övertygelser, har ett särskilt funktionshinder, är av en särskild ålder eller har en särskild sexuell läggning. Diskriminering på grund av närstående berör personer som – genom känslomässiga band – har anknytning eller som antas ha anknytning och som inte nödvändigtvis är sammanboende, oberoende av juridiska förhållanden såsom äktenskap eller föräldraskap, med personer som tillhör en särskild religion eller har särskilda övertygelser, har ett särskilt funktionshinder, är av en särskild ålder eller har en särskild sexuell läggning.

Motivering

Det är lämpligt att definiera diskriminering på grund av närstående.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens text

Ändringsförslag

3. Trakasserier ska anses vara diskriminering enligt punkt 1 när ett oönskat beteende som har samband med någon av de grunder som anges i artikel 1 syftar till eller leder till att en persons värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas.

3. Trakasserier ska anses vara diskriminering enligt punkt 1 när ett oönskat beteende som har samband med någon eller flera av de grunder som anges i artikel 1 syftar till eller leder till att en persons värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas.

Motivering

För att uppnå samstämmighet är det viktigt att man även för trakasserier inför ”flerfaldig diskriminering”.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

3a. Sexuella trakasserier ska anses vara diskriminering enligt punkt 1 när ett oönskat beteende av sexuell natur, som tar sig fysiska, verbala eller icke-verbala uttryck, syftar till eller leder till att en persons värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas.

Motivering

Det är viktigt att man även i detta direktiv tar upp sexuella trakasserier, framför allt med avseende på diskriminering på grund av sexuell läggning.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens text

Ändringsförslag

4. En föreskrift att diskriminera en person på någon av de grunder som anges i artikel 1 ska anses vara diskriminering enligt punkt 1.

4. En föreskrift att diskriminera en person på någon eller flera av de grunder som anges i artikel 1 ska anses vara diskriminering enligt punkt 1.

Motivering

För att uppnå samstämmighet är det viktigt att man inför ”flerfaldig diskriminering” när det gäller föreskrift att diskriminera.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens text

Ändringsförslag

5. Vägran att i ett enskilt fall vidta rimliga anpassningsåtgärder för personer med funktionshinder enligt artikel 4.1 b i detta direktiv ska anses utgöra diskriminering enligt punkt 1.

5. Vägran att i ett enskilt fall vidta rimliga anpassningsåtgärder för personer med funktionshinder eller för dem som har anknytning till dessa personer enligt det typfall som anges i artikel 4.1 b i detta direktiv ska anses utgöra diskriminering enligt punkt 1.

Motivering

För att uppnå samstämmighet bör man även i detta avseende ta upp diskriminering på grund av närstående.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 6

Kommissionens text

Ändringsförslag

6. Trots vad som sägs i punkt 2 får medlemsstaterna föreskriva att särbehandling på grund av ålder inte ska utgöra diskriminering om särbehandlingen inom ramen för nationell rätt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga. I synnerhet utesluter detta direktiv inte att särskilda åldersgränser fastställs för tillgång till utbildning och vissa varor och tjänster.

6. Trots vad som sägs i punkt 2 får medlemsstaterna föreskriva att särbehandling på grund av ålder inte ska utgöra diskriminering om särbehandlingen inom ramen för nationell rätt kan motiveras objektivt och rimligt av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga. I synnerhet utesluter detta direktiv inte att särskilda åldersgränser fastställs för tillgång till utbildning och vissa varor och tjänster.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens text

Ändringsförslag

7. Trots vad som sägs i punkt 2 får medlemsstaterna inom sektorn för finansiella tjänster tillåta proportionell särbehandling om ålder eller funktionshinder för den berörda produkten är en avgörande faktor vid riskbedömning på grundval av relevanta och korrekta försäkringstekniska och statistiska uppgifter.

7. Trots vad som sägs i punkt 2 får medlemsstaterna inom sektorn för finansiella tjänster samt bank- och försäkringstjänster tillåta proportionell särbehandling endast om det är bevisat att ålder eller funktionshinder för de berörda produkterna är en avgörande faktor vid riskbedömning på grundval av relevanta och korrekta försäkringstekniska och statistiska uppgifter.

 

De berörda medlemsstaterna ska informera kommissionen och se till att korrekta och relevanta uppgifter för beaktandet av ålder och funktionshinder som avgörande faktorer i riskbedömningen samlas in, offentliggörs och uppdateras regelbundet.

 

Mot bakgrund av kommissionens rapport måste medlemsstaterna genomföra en bedömning fem år efter direktivets införlivande, och resultaten från bedömningen ska överlämnas till kommissionen.

Motivering

När det gäller tillgång till och tecknande av finansiella tjänster samt försäkrings- och banktjänster bör man undvika att faktorer såsom ålder och funktionshinder används som motiv till en otillbörlig (mindre fördelaktig) och diskriminerande behandling.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 8

Kommissionens text

Ändringsförslag

8. Detta direktiv ska inte påverka de åtgärder som föreskrivs i nationell lagstiftning och som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle för den allmänna säkerheten, ordningens bevarande, förebyggande av brott samt skydd för hälsa och andra personers fri- och rättigheter.

8. Detta direktiv ska inte påverka de åtgärder som föreskrivs i nationell lagstiftning och som är nödvändiga och proportionella i ett demokratiskt samhälle för den allmänna säkerheten, ordningens bevarande, förebyggande av brott samt skydd för hälsa och andra personers fri- och rättigheter. Direktivet påverkar inte heller tillämpningen av nationell lagstiftning som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män.

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 8a (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

8a. I direktivet erkänns att rätten till integritet är ett verktyg för att bekämpa den diskriminering som avses i denna artikel.

Motivering

Det är viktigt att betona betydelsen av rätten till integritet, i väntan på att samhället tar avstånd från stereotyper och övervinner sin rädsla för olikheter.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens text

Ändringsförslag

d) Tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder.

d) Tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, till exempel bostäder och färdmedel, i den mån frågan faller inom gemenskapens behörighetsområde.

Motivering

Det är viktigt att hänvisa till särskilda sektorer, såsom bostäder och färdmedel, på ett exemplifierande men icke uttömmande sätt.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 3 - punkt 1 - stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Led d ska gälla individer endast när de bedriver yrkesmässig kommersiell verksamhet.

Vid tillämpningen av led d måste människors privatliv respekteras.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

da) Inskrivning och verksamhet i föreningar samt de tjänster som dessa organisationer tillhandahåller.

Motivering

Det är lämpligt att föreningar ingår i tillämpningsområdet.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens text

Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte påverka tillämpningen av nationella lagar om civilstånd eller familjerättslig ställning och reproduktiva rättigheter.

2. Detta direktiv ska, utan att åsidosätta medlemsstaternas behörighet inom området civilstånd eller familjerättslig ställning och reproduktiva rättigheter, tillämpas på samboförhållanden och registrerade partnerskap om de erkänns i medlemsstaternas lagstiftning, och de sociala förmåner som härrör därav.

Motivering

Det är viktigt att infoga denna hänvisning så att EG-domstolens rättspraxis följs.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 3 - punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas ansvar för innehållet i undervisningen, verksamheten och organisationen av utbildningssystemen, även tillhandahållande av undervisning för elever med behov av särskilt stöd. Medlemsstaterna får tillåta särbehandling i fråga om tillträde till läroanstalter som är baserade på religion eller övertygelse.

3. Syftet med detta direktiv är att, utan att åsidosätta medlemsstaternas behörighet inom utbildning samt deras ansvar för innehållet i undervisningen, verksamheten och organisationen av utbildningssystemen, säkerställa delaktighet och integration och tillhandahållande av specialundervisning för funktionshindrade. Medlemsstaterna får tillåta särbehandling i fråga om tillträde till läroanstalter som är baserade på religion eller övertygelse, förutsatt att denna inte utgör någon form av diskriminering och att den är nödvändig och proportionell och inte kränker rätten till utbildning.

Motivering

Det är viktigt att utbildning i syfte att undvika diskriminering beaktas på lämpligt sätt i direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens text

Ändringsförslag

5. Detta direktiv ska inte omfatta särbehandling på grund av nationalitet och påverkar inte bestämmelser och villkor för inresa till och bosättning på medlemsstaternas territorium för tredjelandsmedborgare och statslösa personer, eller sådan behandling som beror på tredjelandsmedborgares och statslösa personers rättsliga ställning.

utgår

Motivering

Det finns redan ett särskilt regelverk för detta område.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – rubriken och inledningen

Kommissionens text

Ändringsförslag

Likabehandling av personer med funktionshinder

Likabehandling och funktionshinder

1. För att säkerställa att principen om likabehandling av personer med funktionshinder följs ska följande gälla:

1. För att säkerställa att principen om likabehandling av personer med funktionshinder samt de personer som har anknytning till dem och som vårdar dem följs ska följande gälla:

Motivering

Man bör beakta likabehandling såväl när det gäller funktionshindrade som de personer som vårdar dem.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 4 - punkt 1 - inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att säkerställa att principen om likabehandling av personer med funktionshinder följs ska följande gälla:

1. För att säkerställa att principen om likabehandling av personer med funktionshinder, såsom funktionshinder definieras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, samt om likabehandling av personer med kroniska sjukdomar följs ska följande gälla:

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska beakta de intressen och de behov som de olika grupperna av funktionshindrade personer har avseende såväl funktionshinder som kön, ålder, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, sexuell läggning och andra diskrimineringsfaktorer.

Motivering

När man beaktar likabehandling av funktionshindrade bör man ta hänsyn till alla – övergripande och icke övergripande – faktorer som kan associeras med funktionshindret.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 4a (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Ålder och tillgång till byggnader och tjänster

 

Medlemsstaterna ska tillhandahålla en ickediskriminerande faktisk tillgång genom lämpliga åtgärder, bland annat genom att undanröja fysiska hinder, framför allt till offentliga byggnader och till kollektivtrafik för barn och äldre samt för de personer som vårdar dem.

Motivering

Genom ändringsförslaget framhävs kravet på lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av ålder av barn och äldre.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I syfte att säkerställa lika rättigheter och lika möjligheter i praktiken får principen om likabehandling inte hindra en medlemsstat från att behålla eller besluta om särskilda åtgärder för att förhindra att personer missgynnas på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, eller att kompensera för ett sådant missgynnande.

I syfte att säkerställa lika rättigheter och lika möjligheter i praktiken får principen om likabehandling inte hindra en medlemsstat från att behålla eller besluta om särskilda åtgärder för att förhindra att personer missgynnas på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller kön, eller att kompensera för ett sådant missgynnande.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder i syfte att främja likabehandling och lika möjligheter – med hänsyn till jämställdhet – för de personer som tillhör en särskild religion eller har särskilda övertygelser, har ett särskilt funktionshinder, är av en särskild ålder eller har en särskild sexuell läggning.

Motivering

Man bör se till att positiv särbehandling blir effektiv genom att aktivt främja likabehandling.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

1b. Direktivet ska inte påverka medlemsstaternas möjlighet att tillämpa positiv särbehandling eller förmåner i syfte att tillgodose särskilda behov hos personer eller grupper av personer som på grund av sina särdrag har behov av strukturer, tjänster och stöd som andra personer inte behöver.

Motivering

Man bör se till att positiv särbehandling blir effektiv genom att aktivt främja likabehandling och åtgärder som fastställts mot bakgrund av de berörda personernas särskilda behov.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

1b. När flerfaldig diskriminering har fastställts ska medlemsstaterna se till att en anmälan kan avslås endast om en motivering eller något annat skäl är tillämpligt på alla de grunder som anmälan rör. Om en enda grund fastställs kan anmälan enbart avslås för de motiveringar eller skäl som rör denna grund.

Motivering

Medlemsstaterna måste se till att de personer som har utsatts för flerfaldig diskriminering har möjlighet att väcka talan.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens text

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med sina nationella rättssystem vidta nödvändiga åtgärder för att se till att den svarande är skyldig att bevisa att det inte föreligger något brott mot likabehandlingsprincipen när personer, som anser sig förfördelade på grund av att likabehandlingsprincipen inte har tillämpats på dem, inför domstol eller annan behörig myndighet lägger fram sådana fakta som ger anledning att anta att det inte har förekommit direkt eller indirekt diskriminering.

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med sina nationella rättssystem vidta nödvändiga åtgärder för att se till att den svarande är skyldig att bevisa att det inte föreligger något brott mot likabehandlingsprincipen när personer, som anser sig förfördelade på grund av att likabehandlingsprincipen inte har tillämpats på dem, inför domstol eller annan behörig myndighet lägger fram sådana fakta som ger anledning att anta att det har förekommit direkt eller indirekt diskriminering, flerfaldig diskriminering eller diskriminering på grund av närstående.

Motivering

Avsikten är att inbegripa flerfaldig diskriminering och diskriminering på grund av närstående i förbudet mot diskriminering.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens text

Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte förhindra att medlemsstaterna inför bevisregler som är fördelaktigare för den klagande.

2. Punkt 1 ska inte förhindra att medlemsstaterna inför regler som är fördelaktigare för den klagande.

Motivering

Det är viktigt att ge medlemsstaterna möjlighet att tillämpa mer förmånliga bestämmelser för de klagande parterna när talan väcks.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 10

Kommissionens text

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att på lämpligt sätt och på hela sitt nationella territorium informera berörda personer om de bestämmelser som antas enligt detta direktiv och om relevanta bestämmelser som redan gäller.

Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att genom lämpliga, adekvata och tillgängliga medel och på hela det europeiska territoriet informera allmänheten och berörda personer – genom informations- och presskampanjer i syfte att undanröja stereotyper – om de bestämmelser som antas enligt detta direktiv och om relevanta bestämmelser som redan gäller.

Motivering

För att principen om likabehandling ska bli känd, respekterad och tillämpas i praktiken måste man genomföra anpassade informationskampanjer med lämpliga medel, såsom teckenspråk eller särskilda webbplatser för synskadade.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 11

Kommissionens text

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i syfte att främja principen om likabehandling främja en dialog med berörda parter, särskilt icke‑statliga organisationer, som i enlighet med nationell lagstiftning och praxis har ett berättigat intresse av att motverka diskriminering på de grunder och områden som omfattas av detta direktiv.

I syfte att främja principen om likabehandling och lika möjligheter ska medlemsstaterna främja en dialog med berörda parter, särskilt icke-statliga organisationer, som i enlighet med nationell lagstiftning och praxis har ett intresse av att motverka diskriminering på de grunder och områden som omfattas av detta direktiv

Motivering

Medlemsstaterna måste upprätthålla en dialog med de berörda parterna, det vill säga alla de personer som främjar likabehandling och lika möjligheter.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens text

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse ett eller flera organ för främjande av likabehandling av alla personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Dessa organ får utgöra en del av organ som på nationell nivå har till uppgift att tillvarata de mänskliga rättigheterna eller att ta till vara enskildas rättigheter, inbegripet rättigheter enligt andra gemenskapsrättsakter och enligt direktiven 2000/43/EG och 2004/113/EG.

1. Medlemsstaterna ska utse ett eller flera oberoende organ för främjande av likabehandling av alla personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller kön. Dessa organ får utgöra en del av organ som på nationell nivå har till uppgift att tillvarata de mänskliga rättigheterna eller att ta till vara enskildas rättigheter, inbegripet rättigheter enligt andra gemenskapsrättsakter och enligt direktiven 2000/43/EG och 2004/113/EG.

 

Om man utser flera oberoende organ för främjande av likabehandling, uppdelade i olika diskrimineringsfaktorer, kan den person som anser sig ha drabbats av flerfaldig diskriminering välja vilket organ han eller hon vill vända sig till, och detta organ bör få mandat att vara försvar i rättsliga och administrativa förfaranden och ha i uppgift att bedöma diskrimineringssituationen i sin helhet.

Motivering

Systemet och organisationen hos de organ som främjar likabehandling bör anpassas så att flerfaldig diskriminering kan hanteras på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2 – strecksats 2 (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

genomförande av informationskampanjer och utbildningsverksamhet.

Motivering

Behörigheten för de organ som främjar likabehandling bör utvidgas så att utbildning och information ingår i deras uppgifter.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 13 – led b

Kommissionens text

Ändringsförslag

b) avtalsbestämmelser, interna regler för företag och regler för vinstdrivande och ickevinstdrivande föreningar som strider mot principen om likabehandling, förklaras eller kan förklaras ogiltiga eller ändras.

b) avtalsbestämmelser, interna regler för offentliga organ och företag och regler för vinstdrivande och ickevinstdrivande föreningar som strider mot principen om likabehandling, förklaras eller kan förklaras ogiltiga eller ändras.

Motivering

Åtgärderna för att garantera att principen om likabehandling respekteras bör även omfatta offentliga organ.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 14

Kommissionens text

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska bestämma vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att de tillämpas. Påföljder får innefatta betalning av ersättning, som inte får begränsas av en i förväg fastställd övre gräns, och ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska bestämma vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att de tillämpas. Påföljder får innefatta betalning av ersättning men de får inte begränsas av en i förväg fastställd övre gräns och de ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och leda till att diskrimineringen och dess verkningar upphör.

Motivering

För att principen om likabehandling verkligen ska respekteras krävs det att påföljderna i förväg definieras och tillämpas på rätt sätt.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 16a

 

Kommissionen ska senast den ... utarbeta och inleda förfarandet för att godkänna ett förslag som syftar till att samordna detta direktiv med befintliga direktiv om lika möjligheter och förbud mot diskriminering.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning

Referensnummer

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Ansvarigt utskott

LIBE

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

FEMM

2.9.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Donata Gottardi

9.10.2008

 

 

Antagande

10.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

11

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gabriela Creţu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning

Referensnummer

KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

23.7.2008

Ansvarigt utskott

Tillkännagivande i kammaren

LIBE

2.9.2008

Rådgivande utskott

Tillkännagivande i kammaren

EMPL

2.9.2008

ENVI

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

JURI

23.9.2008

FEMM

2.9.2008

 

 

Inget yttrande avges

Beslut

IMCO

10.9.2008

 

 

 

Associerat/associerade utskott

Tillkännagivande i kammaren

EMPL

23.10.2008

 

 

 

Föredragande

Utnämning

Kathalijne Maria Buitenweg

15.9.2008

 

 

Behandling i utskott

13.11.2008

21.1.2009

17.2.2009

16.3.2009

Antagande

16.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

7

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Iles Braghetto, Jan Cremers, Raül Romeva i Rueda

Ingivande

20.3.2009