ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.

20.3.2009 - (C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Раздел II – Съвет
Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Søren Bo Søndergaard

Процедура : 2008/2277(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0150/2009
Внесени текстове :
A6-0150/2009
Приети текстове :

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г., Раздел II – Съвет

(C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.[1],

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2007 г. – Том I (C6‑0417/2008)[2],

–   като взе предвид годишния доклад на Съвета пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2007г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г., придружен от отговорите на проверените институции[3],

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО[4],

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[5], и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид Решение № 190/2003 на генералния секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на пътни разходи на упълномощени представители на членове на Съвета[6],

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[7] (МИС),

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A6‑0150/2009),

1.  отлага своето решение за освобождаване от отговорност на генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета за финансовата 2007 г.;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г., Раздел II – Съвет

(C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.[8],

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2007 г. – Том I (C6‑0417/2008)[9],

–   като взе предвид годишния доклад на Съвета пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2007г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г., придружен от отговорите на проверените институции[10],

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО[11],

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[12], и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид Решение № 190/2003 на генералния секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на пътни разходи на упълномощени представители на членове на Съвета[13],

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[14] (МИС),

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A6‑0150/2009),

A. като има предвид, че Съветът отказва да предостави на Парламента целия документ за изпълнението на бюджета си и целия годишен доклад за дейността, а е предоставил единствено годишния доклад за дейността на своя вътрешен одитор,

Б.   като има предвид, че Съветът отказва провеждането на официална среща с Парламента във връзка с освобождаването си от отговорност,

B. като има предвид, че заключенията на Европейския съвет от Кьолн от 3 и 4 юни 1999 г. предвиждат предоставяне на оперативен капацитет на Съвета в областта на засилената Обща европейска политика за сигурност и отбрана (ОЕПСО),

Г.  като има предвид, че в своето Решение 190/2003 Съветът ясно заявява, че изпълнява бюджетни кредити в сферата на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[15],и по-специално, че „Генералният секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност […], подпомаган от заместник-генералния секретар, отговаря изцяло за администрирането на бюджетните кредити по Раздел ІІ — Съвет — от общия бюджет на Европейските общности и взема всички необходими мерки, за да се гарантира доброто им управление. Той изпълнява бюджетните кредити съобразно разпоредбите на Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности”,

Д. като има предвид, че Решение 2004/197/ОВППС[16] на Съвета от 23 февруари 2004 г. създаде механизъм за администриране на общите разходи на операциите на Европейския съюз с военни и отбранителни последици, наречен ATHENA, и това решение, наред с Решението на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 28 април 2004 година относно привилегиите и имунитетите, предоставени на ATHENA[17], създава механизъм за администриране на общите разходи на операциите на Европейския съюз с военни и отбранителни последици, предоставя му привилегии и имунитети и предоставя оперативни правомощия на Съвета,

Е.  като има предвид, че Решение 2000/178/ОВППС на Съвета от 28 февруари 2000 г. за правилата, приложими за национални експерти във военната област, командировани в Генералния секретариат на Съвета по време на междинния период[18] и Решение 2001/80/ОВППС на Съвета от 22 януари 2001 г. за създаването на Военния състав на Европейския съюз[19] уточняват, че разходи, свързани с командироването на експерти във военната област, се поемат от бюджета на Съвета,

Ж. като има предвид, че годишният доклад на Съвета относно главните аспекти и основните решения в областта на ОВППС, представен на Парламента в съответствие с параграф 43 от МИС, е с обхват, който се ограничава до описанието на дейностите в областта на ОВППС, като общи позиции, съвместни действия и решения за изпълнение,

1. отбелязва, че през 2007 г. Съветът е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения с общ размер от 650 милиона евро (2006 г.: 626 милиона евро), при степен на усвояване от 81,89%, която е по-ниска от тази през 2006 г. (91,79%) и под средната стойност за другите институции (93,82%);

2. препотвърждава своята позиция, застъпена в резолюцията му от 25 април 2002 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с финансовата 2000 година, а именно, че „[...] в миналото Европейският парламент и Съветът не са правили проверка на изпълнението на разделите от бюджета, които им съответстват; счита, че с оглед на все по-оперативния характер на разходите, финансирани в рамките на административния бюджет на Съвета, в областта на външните работи, политиката на сигурност и отбрана, както и правосъдието и вътрешните работи, приложното поле на настоящото споразумение следва да бъде по-ясно обозначено с цел разграничаване на традиционните административни разходи от операции в тези нови сфери на политиката”[20];

3. отхвърля твърдението на Съвета, че фактът, че в миналото Парламентът и Съветът не са правили проверка на изпълнението на своите раздели от бюджета, е резултат от „Джентълменско споразумение”; счита, че с оглед на все по-оперативния характер на разходите, разходите на Съвета следва да бъдат проверявани по същия начин, както и тези на другите институции, като част от процедурата по освобождаване от отговорност, предвидена в член 276 от Договора;

4. отново изразява своята позиция, изразена в параграф 3 от неговата резолюция от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 година, който гласи: „Изразява съжаление, че за разлика от другите институции Съветът не представя годишен доклад за дейността пред Парламента, като се позовава на Джентълменското споразумение от 1970 г. [...] и отсъствието на съответстващо изискване във Финансовия регламент; призовава Съвета да преразгледа решението си да не публикува и да не представя пред Парламента доклад за дейността, който би предоставил по-голяма отчетност пред широката общественост и данъкоплатците”[21]; припомня, че това твърдение е и в пълно съответствие с параграфи 44 и 45 от неговата резолюция от 19 февруари 2008 г. относно прозрачността във финансовата област[22]; изисква от Съвета да преразгледа своето решение да не публикува годишния доклад за дейността на уебсайта си;

5. отново изразява своята позиция, изразена в параграф 12 от резолюцията от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност за 2005 финансова година, който гласи: ”Призовава за максимална прозрачност в областта на общата външна политика и политиката за сигурност (ОВППС); изисква от Съвета да следи в бюджета на Съвета да няма оперативни разходи в областта на ОВППС, в съответствие с точка 42 от Междуинституционалното споразумение [...]; запазва правото си да вземе необходимите мерки, в случай на нарушение на споразумението”[23];

6. изисква Съветът да обозначава точния характер на разходите - във всяка статия и във всяка позиция в рамките на Дял 3 („Разходи, произтичащи от изпълнението на конкретни мисии на институцията”), за да даде възможност на Парламента да провери дали няма разходи с оперативен характер, в съответствие с МИС;

7. отново изразява своята позиция, заявена в параграф 58 от резолюцията от 23 май 2007 г. относно годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно главните аспекти и основните решения в областта на ОВППС, включително и финансовите последици върху общия бюджет на Европейския съюз – 2005 г.[24], който гласи: ”Счита, че задълбочената оценка на финансовото отражение за бюджета на ЕС до този момент е била възпрепятствана от липсата на проактивна информация от страна на Съвета [...]; счита, че с подписването на новото МИС е настъпил моментът да се приложи едновременно буквата и духът на тези разпоредби, които получиха ясна формална санкция”;

8. счита, че планирането, подготовката и контролирането на операция от страна на служителите в областта на ОВППС в секретариата на Съвета са основни и важни елементи от операцията и че тези дейности се осъществяват в хода на изпълнението на политика и на операции, а не като част от рутинната работа на секретариата в рамките на Съвета;

9. с удивление отбелязва, че значителна част (до 66%) от бюджетен ред 2202 бе пренесена от „устен превод” към „пътувания, свързани с ОВППС/ЕПСО”; отбелязва, че през 2006 г. тази сума възлизаше на 12 672 984 евро и изисква информация относно размера на същия бюджетен ред за 2007 г.; изисква, с цел постигане на по-голяма прозрачност, създаването на подходящ бюджетен ред за тези цели;

10. изисква прозрачност във връзка с разходите, направени за и от Координатора на ЕС за борбата с тероризма;

11. изисква от Съвета да му представи ex-post оценка на отделни действия в областта на ЕПСО;

12. препотвърждава своята позиция, изразена в параграф 47 от горепосочената резолюция от 23 май 2007 г., който гласи: „Подчертава [...] своето разочарование, че Съветът се е ограничил с това, единствено да информира Парламента и да представя списък, описващ извършените през предходната година дейности в областта на ОВППС, което се отбелязва дори от самия Съвет в преамбюлите към годишните отчети, вместо действително да проведе консултации с Парламента в началото на всяка година по главните аспекти и основните решения, които ще се вземат същата година, включително финансовите последици, както е предвидено в чл. 28 от Договора за ЕС, и впоследствие да се отчете пред Парламента относно това дали и до каква степен приносът на Парламента е взет под внимание, и подчертава, че тази практика представлява de facto нарушение по същество на член 21”;

13. отбелязва, че Съветът е приел решение за спиране на всички остатъчни плащания, свързани с компенсации в дни след пенсиониране, и за въвеждане на задължителна система, която цели цялостното изчистване на всички останали натрупани отпуски до 2009 г.; насърчава Съвета да спази поставения от самия него срок;

14. приветства факта, че нова интегрирана система за управление и финансов контрол (SAP), функционираща от 1 януари 2008 г., беше развита на междуинституционална основа от Съвета, Сметната палата и Съда на Европейските общности, чрез което се постигаха значителни икономии на бюджетни средства и се повиши ефективността за трите участващи институции;

15. изразява съжаление поради факта, че според годишния доклад за дейността на вътрешния одитор на Съвета, Съветът не е успял да запълни незаетите длъжности в своята служба за вътрешен одит;

16. взема предвид факта, че според същия годишен доклад за дейността, вътрешният одитор препоръчва пълното премахване на "comptes hors budget" (извънбюджетни сметки); изисква от Съвета да премахне напълно и незабавно всички такива сметки;

17. изисква от Съвета да разреши проблема относно "vérification des factures" (проверката на фактурите), съобразно препоръките на вътрешния одитор на Съвета;

18. счита, че неколкократно отправяното и до този момент винаги отхвърляно искане на Парламента за по-голяма прозрачност и по-строг парламентарен контрол на разходите на Съвета в областта на ОВППС/ЕПСО следва да се изтъкне в бюджетните изменения, които имат за цел да прехвърлят в резерв средствата от някои бюджетни редове от значение за бюджета на Съвета за 2010 г.;

19. припомня, че в своята резолюция от 4 декември 2008 г. за специален доклад № 8 на Европейската сметна палата относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност[25] Парламентът прикани Съвета да приеме официални изводи във връзка със заключенията на Сметната палата; изразява съжаление, че Съветът не е предприел последващи действия по този призив; отправя искане към Съвета да предостави на компетентната комисия на Парламента информация за причините, поради които не е приел официални изводи, и за последващите си действия във връзка с този специален доклад;

20. изисква Европейската сметна палата в следващия си годишен доклад да обърне особено внимание на изпълнението на бюджета от страна на Съвета;

Причини за отлагането на решението за освобождаване от отговорност

21. Посочва следните причини за отлагане:

а)  Съветът не е приел нито една покана за официална среща с компетентната комисия на Парламента или с нейния докладчик, с цел обсъждане на въпроси, свързани с изпълнението на бюджета на Съвета за 2007 г.;

б)  нито компетентната комисия на Парламента, нито нейният докладчик получиха обстоен писмен отговор преди гласуването на проектодоклада от комисията на 16 март 2009 г., който да представи на Парламента информацията и документите, изискани от Съвета в приложението към писмо от 18 февруари 2009 г., подписано от докладчика и координаторите на компетентната комисия;

в)  Парламентът не е получил основни документи от Съвета, като например годишния доклад за дейността и пълния списък с извършените прехвърляния на бюджетни кредити;

г)   липсата на прозрачност и откритост за провеждането на официален диалог от страна на Съвета не позволява пълноценна процедура на освобождаване от отговорност и по-специално не дава на Парламента възможност да провери дали при изпълнението на бюджета на Съвета има разходи с оперативен характер, в съответствие с МИС;

По-нататъшни действия, които трябва да се предприемат, и документи, които трябва да се представят на Парламента

22. призовава генералния секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност да предостави на компетентната комисия на Парламента, в срок до 15 май 2009 г., подробни писмени отговори на следните въпроси:

А. във връзка с неговите извънбюджетни сметки ("comptes hors budget") (вж. препоръката на вътрешния одитор R.2 от 2007 г.):

- С колко извънбюджетни сметки разполага Съветът през 2007 г.?

- Кога са създадени тези сметки и с каква цел?

- Кое е правното основание за тези сметки? Каква сума включва всяка отделна сметка?

- Списък с всички операции, свързани с всяка от тези сметки, за финансовата 2007 година, както и списък с оправомощените разпоредители с бюджетни кредити за всеки бюджетен ред.

Б. във връзка с проверката на фактурите ("vérification des factures") (вж. препоръката на вътрешния одитор R. 1 от 2007 г.):

- Въз основа на какво вътрешният одитор е стигнал до заключението, че проверката ex-ante не функционира достатъчно добре?

- Подлежат ли всички бюджетни редове на проверки ex ante и/или ex post?

- Колко фактури са проверени, каква част от тях участват в извадката и каква част съдържат грешки?

- Съветът изготви ли план за действие за решаване на този проблем и ако това е така, кога този план ще бъде изпълнен?

В. във връзка с бюджетен ред 2202 (разходи за устен превод):

- Причини за удвояване на бюджетните кредити (от 2006 до 2007 г.) от бюджетен ред 2202 за разходи за устен превод.

- Защо за Съвета е необходимо да прехвърля средства от този ред към пътните разходи на делегати?

- Защо Съветът използва 12 672 000 евро, предназначени за разходи за устен превод, за пътни разходи на делегати през 2006 г.?

- Защо Съветът не увеличи съответния бюджетен ред с бюджетни кредити в същия размер през 2007 г.?

- Каква е конкретната сума, която Съветът прехвърли по отношение на финансовата 2007 година от този бюджетен ред към бюджетен ред 2200 или друг бюджетен ред?

Г. във връзка с бюджетен ред 2200 (пътни разходи на делегации):

- Правното основание за този бюджетен ред е отчасти Решение № 190/2003 на генералния секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност, което не е публикувано в Официален вестник.

- С оглед постигане на прозрачност, би ли могъл Съветът да публикува в своя уебсайт и в своя справочен регистър всички свои решения?

Д. във връзка с бюджетен ред 3002 (специални съветници в областта на ЕПСО/ОВППС):

Каква сума беше прехвърлена от Съвета в този бюджетен ред за 2007 г. и за колко на брой специални съветници?

23. призовава генералния секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност да предостави на компетентната комисия на Парламента, в срок до 15 май 2009 г.:

- пълния списък с прехвърлени бюджетни кредити във връзка с бюджета на Съвета за 2007 г.;

- неговия годишен доклад за дейността за 2007 г.;

- списъка с асоциациите, които са получили средства за финансовата 2007 година, като се уточнят сумите, получени от всяка асоциация. (бюджетен ред 2237 - други оперативни разходи).

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Маруся Иванова Любчева, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig, Esko Seppänen

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jürgen Schröder

 • [1]  ОВ L 77, 16.3.2007 г., Поправка в OВ L 203, 3.8.2007 г., стp. 92.
 • [2]  OВ C 287, 10.11.2008, стp. 1.
 • [3]  ОВ C 286, 10.11.2008 г., стр. 1.
 • [4]  ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 111.
 • [5]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [6]  Решение, свързано с процедурния правилник на Съвета от 22 юли 2002 г. (ОВ L 230, 28.8.2002 г., стр. 7)
 • [7]  OВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
 • [8]  ОВ L 77, 16.3.2007 г., Поправка в OВ L 203, 3.8.2007 г., стр. 92.
 • [9]  OВ C 287, 10.11.2008, стp. 1.
 • [10]  ОВ C 286, 10.11.2008 г., стр. 1.
 • [11]  ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 111.
 • [12]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [13]  Решение, свързано с процедурния правилник на Съвета от 22 юли 2002 г. (ОВ L 230, 28.8.2002 г., стр. 7)
 • [14]  OВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
 • [15]  ОВ L 248, 16.09.2002 г., стр. 1.
 • [16]  ОВ L 63, 28.02.2004 г., стр. 68.
 • [17]  ОВ L 261, 6.08.2004 г., стр. 125.
 • [18]  ОВ L 57, 2.03.2000 г., стр. 1.
 • [19]  ОВ L 27, 30.01.2001 г., стр. 7.
 • [20]  ОВ L 158, 17.6.2002 г., стр. 66.
 • [21]  T6-0135/2008.
 • [22]  Приети текстове, P6_TA(2008)0051.
 • [23]  ОВ L 187, 15.7.2008 г., стр. 21.
 • [24]  OВ C 74 E, 20.03.2008 г., стр. 338.
 • [25]  P6_TA(2008)0581, параграф 21,