ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007

20. 3. 2009 - (C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Oddíl II – Rada
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: Søren Bo Søndergaard

Postup : 2008/2277(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0150/2009
Předložené texty :
A6-0150/2009
Přijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, oddíl II – Rada

(C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2007[1],

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2007 – oddíl I (C6‑0417/2008)[2],

–   s ohledem na výroční zprávu Rady orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2007,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2007, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů[3],

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a řádnosti podkladových operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES[4],

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[5], a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na rozhodnutí generálního tajemníka Rady/vysokého představitele pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politku č. 190/2003 o úhradě cestovních výdajů delegátů členů Rady[6],

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[7] (IIA),

–   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6‑0150/2009),

1.  odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Rady na rozpočtový rok 2007;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, oddíl II – Rada

(C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2007[8],

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2007 – oddíl I (C6‑0417/2008)[9],

–   s ohledem na výroční zprávu Rady orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2007,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2007, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů[10],

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a řádnosti podkladových operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES[11],

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[12], a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na rozhodnutí generálního tajemníka Rady/vysokého představitele pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku č. 190/2003 o úhradě cestovních výdajů delegátů členů Rady[13],

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[14] (IIA),

–   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6‑0150/2009),

A.  vzhledem k tomu, že Rada odmítá poskytnout Parlamentu úplnou dokumentaci o čerpání rozpočtu včetně vyčerpávající výroční zprávy o činnosti a pouze poskytla výroční zprávu o činnosti svého interního auditora,

B.  vzhledem k tomu, že Rada odmítá uspořádat jakoukoli oficiální schůzku s Parlamentem o absolutoriu za plnění svého rozpočtu,

C.  vzhledem k tomu, že v závěrech zasedání Evropské rady konané v Kolíně ve dnech 3. a 4. června 1999 se počítá s udělením provozních kapacit Radě v oblasti posílené společné Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP),

D.  vzhledem k tomu, že ve svém rozhodnutí č. 190/2003 dala Rada jednoznačně najevo, že čerpá prostředky v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) v souladu s ustanoveními finančního nařízení platného pro souhrnný rozpočet Evropských společenství, a zejména že: „generální tajemník Rady/vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku […], kterému napomáhá náměstek generálního tajemníka, je plně odpovědný za správu prostředků v oddílu II – Rada – souhrnného rozpočtu Evropských společenství, a přijímá veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich řádného řízení. Položky čerpá v souladu s ustanoveními finančního nařízení platného pro souhrnný rozpočet Evropských společenství“.

E.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady č. 2004/197/SZBP ze dne 23. února 2004 zavádí mechanismus pro správu financování společných nákladů na operace Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou nazvaný ATHENA, a vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí společně s rozhodnutím zástupců vlád členských států zasedajících v Radě dne 28. dubna 2004, které se týká výsad a imunit udělených mechanismu ATHENA, vytváří mechanismus pro správu financování společných nákladů na operace Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou, uděluje mu výsady a imunity a dává Radě provozní pravomoci,

F.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady 2000/178/SZBP ze dne 28. února 2000 o pravidlech pro odborníky členských států ve vojenské oblasti dočasně přidělené ke generálnímu sekretariátu Rady[15] a rozhodnutí Rady 2001/80/SZBP ze dne 22. ledna 2001 o zřízení Vojenského štábu Evropské unie[16] stanoví, že náklady spojené s vysíláním vojenských odborníků jsou hrazeny z rozpočtu Rady,

G.  vzhledem k tomu, že výroční zpráva o hlavních hlediscích a strategických rozhodnutích SZBP, kterou Rada předložila Evropskému parlamentu podle bodu 43 výše uvedené interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006, není dostatečně vyčerpávající, pokud jde o popis činností SZBP, jako jsou společné postoje, společné akce a prováděcí opatření,

1. bere na vědomí, že v roce 2007 měla Rada k dispozici položky závazků v celkové výši 650 milionů EUR (626 milionů EUR v roce 2006), přičemž míra jejich využití činila 81,89 %, což je méně než v roce 2006 (91,79 %) a méně než průměrná míra využití ostatních orgánů (93,82 %);

2. opakuje své stanovisko přijaté v usnesení ze dne 25. dubna 2002 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2000, a sice že „Evropský parlament a Rada v minulosti vzájemně neposuzovaly provádění svých oddílů rozpočtu; domnívá se, že s ohledem na skutečnost, že náklady na zahraniční, bezpečnostní a obrannou politiku a na oblast spravedlnosti a vnitřních věcí financované ze správního rozpočtu Rady, mají stále více povahu provozních nákladů, měla by se vyjasnit platnost této úpravy v těchto nových politických oblastech s cílem odlišit tradiční správní výdaje od provozních nákladů“[17];

3. odmítá stanovisko Rady, že skutečnost, že Rada a Parlament v minulosti vzájemně neposuzovaly provádění svých oddílů rozpočtu vyplývá z „džentlmenské dohody“; je toho názoru, že s ohledem na stále více provozní povahu výdajů je třeba provádět kontrolu výdajů Rady stejným způsobem jako u ostatních evropských orgánů a institucí, tedy v rámci postupu udělování absolutoria podle článku 276 Smlouvy;

4.  opakuje svůj postoj vyjádřený v bodu 3 usnesení ze dne 22. dubna 2008 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2006: „vyjadřuje politování nad tím, že na rozdíl od jiných institucí nepředkládá Rada Parlamentu výroční zprávu o činnosti a odvolává se přitom na tzv. džentlmenskou dohodu z roku 1970 [...] a na neexistenci jakéhokoli takového požadavku ve finančním nařízení; vyzývá Radu, aby přehodnotila rozhodnutí nezveřejňovat výroční zprávu o činnosti a nepředávat ji Parlamentu, aby tak byla odpovědnější vůči široké veřejnosti a daňovým poplatníkům“[18]; připomíná, že toto prohlášení je také plně s souladu s body 44 a 45 jeho usnesení ze dne 19. února o průhlednosti ve finančních záležitostech[19]; žádá Radu, aby znovu posoudila své rozhodnutí nezveřejňovat na svých internetových stránkách svou výroční zprávu o činnosti;

5.  opakuje svůj postoj vyjádřený v bodu 12 usnesení ze dne 24. dubna 2007 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu na rok 2005: „vyzývá k maximální transparentnosti v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP); žádá Radu, aby zajistila, že v souladu s bodem 42 interinstitucionální dohody [...] se v rozpočtu Rady neobjeví žádné provozní výdaje v oblasti SZBP; vyhrazuje si právo, že v případě porušení dohody uskuteční potřebné kroky“[20];

6. žádá, aby Rada uváděla u každé položky v hlavě 3 (Výdaje vzniklé v souvislosti se zvláštními činnostmi orgánů) přesnou povahu výdajů, článek po článku, bod po bodu, a umožnila tak Parlamentu v souladu s interinstitucionální dohodou ověřit, zda žádný z výdajů nemá povahu provozních nákladů;

8. znovu připomíná svůj postoj uvedený v bodu 58 svého usnesení ze dne 23. května 2007 o výroční zprávě Rady Evropskému parlamentu za rok 2005 o hlavních hlediscích a strategických rozhodnutích SZBP, včetně finančních důsledků pro souhrnný rozpočet Evropské unie[21]:

„domnívá se, že skutečné posouzení finančních dopadů na rozpočet EU bylo doposud brzděno nedostatkem účelných informací ze strany Rady, [...]; domnívá se, že s podpisem nové interinstitucionální dohody nyní nadešel čas, aby byl uplatněn duch i litera těchto ustanovení, jež nyní získala jasnou podobu“;

9. domnívá se, že plánování, přípravy nebo řízení jakékoli operace SZBP ze strany zaměstnanců sekretariátu Rady, jsou nedílnou součástí každé operace, a že tyto aktivity jsou prováděny v zájmu politiky a za účelem realizace operací, nikoli jako součást běžné činnosti sekretariátu Rady;

10. je ohromen skutečností, že značná část (až 66 %) rozpočtových prostředků z položky 2202 byla převedena z tlumočení na cestovní výdaje v souvislosti se SZBP/EBOP; konstatuje, že v roce 2006 výše prostředků v této položce odpovídala 12 672 984 EUR a žádá, aby mu byla sdělena výše prostředků ve téže položce přidělená na rok 2007; požaduje, aby v zájmu zajištění větší transparentnosti byla vytvořena odpovídající rozpočtová položka pro tyto účely;

11. žádá transparentnost s ohledem na výdaje spojené s funkcí koordinátora EU pro protiteroristické činnosti;

12. žádá Radu, aby poskytla hodnocení ex-post jednotlivých akcí EBOP;

13. znovu opakuje postoj vyjádřený v bodu 47 výše uvedeného usnesení ze dne 23. května 2007: „opětovně zdůrazňuje své zklamání, že se Rada omezuje na pouhé informování Parlamentu a předkládání strohého seznamu činností v oblasti SZBP za předchozí rok, což dokonce uváděla i sama Rada v úvodní části svých zpráv, místo toho, aby na začátku každého roku skutečně konzultovala s Parlamentem hlavní hlediska a rozhodnutí pro každý daný rok, včetně jejích finančních dopadů – jak stanoví článek 28 Smlouvy o EU – a poté podala Parlamentu zprávu o tom, zda, a případně jak, budou zohledněny jeho připomínky, a zdůrazňuje, že takový postup je faktickým porušením základního poslání článku 21“;

14. bere na vědomí, že Rada přijala rozhodnutí vyhnout se všem zbytkovým platbám spojeným s náhradními dny při odchodu do důchodu a zavést povinný systém směřující k úplnému odstranění veškeré nevybrané roční dovolené do roku 2009; vyzývá Radu, aby tento termín, který si sama stanovila, dodržela;

15. vítá skutečnost, že nový integrovaný systém řízení a finanční kontroly (SAP), který funguje od 1. ledna 2008, byl vytvořen na interinstitucionálním základě se zapojením Rady, Účetního dvora a Soudního dvora, a přináší tak všem třem zapojeným orgánům významnou rozpočtovou úsporu a také zvýšení účinnosti,

16. lituje skutečnosti, že podle výroční zprávy interního auditora Rady nebyla Rada schopná zaplnit volná pracovní místa v oddělení interního auditu;

17. bere na vědomí skutečnost, že podle téže výroční zprávy interní auditor doporučil úplné zrušení mimorozpočtových účtů; žádá Radu, aby s okamžitou platností tyto účty zcela odstranila;

18. žádá Radu, aby vyřešila problém týkající se ověřování faktur („vérification des factures), jak jí doporučil její interní auditor;

19. domnívá se, že opakovaná a doposud vždy zamítnutá žádost Parlamentu o větší transparentnost a podrobnější parlamentní kontrolu výdajů Rady spojených s SBZP/EBOP by měla být podpořena rozpočtovými pozměňovacími návrhy, jejichž účelem bude zapsat v rozpočtu Rady na rok 2010 některé odpovídající rozpočtové položky do rezervy.

20. připomíná, že ve svém usnesení ze dne 4. prosince 2008 o zvláštní zprávě Účetního dvora č. 8/2007 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty[22] Parlament vyzval Radu, aby přijala formální závěry ke zjištěním Účetního dvora; lituje skutečnosti, že Rada na tuto žádost nereagovala; žádá Radu, aby poskytla informace příslušnému výboru Parlamentu o důvodech, proč nebyly přijaty formální závěry, a o opatřeních, která hodlá přijmout v souvislosti se zvláštní zprávou;

21. žádá Evropský účetní dvůr, aby ve své následné výroční zprávě věnoval zvláštní pozornost čerpání rozpočtu Rady;

Důvody pro odložení rozhodnutí o udělení absolutoria

22. uvádí tyto důvody pro odklad rozhodnutí:

a)  Rada nepřijala výzvu k oficiální a formální schůzce s příslušným výborem Parlamentu nebo s jeho zpravodajem, na níž by se projednalo čerpání jejího rozpočtu na rok 2007;

b)  příslušný výbor Parlamentu ani jeho zpravodaj před hlasováním výboru o návrhu zprávy dne 16. března 2009 neobdrželi vyčerpávající písemnou odpověď, v níž by Parlament získal informace a dokumenty, které od Rady požadoval v příloze k dopisu ze dne 18. února 2009 podepsaný zpravodajem a koordinátory příslušného výboru;

c)  Parlament od Rady neobdržel nezbytné dokumenty, jako je výroční zpráva o činnosti a úplný seznam rozpočtových převodů;

d)   tento nedostatek transparentnosti a neochota Rady zúčastnit se oficiálního a formálního dialogu neumožňují účelné udělení absolutoria a znemožňují Parlamentu zejména prověření, zda některé z výdajů čerpaných z rozpočtu Rady nemají provozní povahu podle interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006;

Následné kroky a dokumenty, které mají být předloženy Parlamentu

23. vyzývá generálního tajemníka Rady/vysokého představitele pro SZBP, aby příslušnému výboru Parlamentu nejpozději do 15. května 2009 poskytnul vyčerpávající písemné odpovědi na následující otázky:

A. s ohledem na mimorozpočtové účty (comptes hors budget) (viz doporučení interního auditora R.2 z roku 2007):

- Kolik mimorozpočtových účtů měla Rada v roce 2007?

- Kdy byly tyto účty zřízeny a za jakým účelem?

- Jaký byl pro tyto účty použit právní základ? Jak vysoké částky pokrývají jednotlivé účty?

- Seznam veškerých transakcí pro každý z těchto účtů v rozpočtovém roce 2007 a seznam pověřených schvalujících osob pro jednotlivé rozpočtové položky.

B. s ohledem na ověřování faktur (vérification des factures) (viz doporučení interního auditora R.1 z roku 2007):

- Na základě čeho dospěl interní auditor k závěru, že ověřování ex ante se neosvědčilo uspokojivým způsobem.

- Podléhají všechny rozpočtové položky kontrole ex ante a/nebo ex post?

- Kolik faktur bylo ověřeno, jak vysoké procento faktur bylo vybráno jako vzorek a kolik procent těchto faktur obsahovalo chyby?

- Připravila Rada akční plán pro řešení tohoto problému? Pokud ano, kdy bude uskutečněn?

C. s ohledem na rozpočtovou položku 2202 (náklady na tlumočení):

- Důvody zdvojnásobení rozpočtové položky 2202 vyčleněné na tlumočení (od roku 2006 do roku 2007).

- Proč potřebuje Rada převádět prostředky z této položky na cestovní výdaje delegátů?

- Proč Rada v roce 2006 použila 12 672 000 EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení na cestovní výdaje delegátů?

- Proč v roce 2007 nezvýšila příslušnou rozpočtovou položku o tuto částku?

- Jak vysoká je přesně částka, kterou Rada převedla v rozpočtovém roce 2007 z této rozpočtové položky do položky 2200 nebo do jiných položek?

D. s ohledem na rozpočtovou položku 2200 (cestovní výdaje delegací):

- Právním základem pro tuto rozpočtovou položku je částečně rozhodnutí Rady č. 190/2003 generálního tajemníka Rady/vysokého představitele pro SZBP, které nebylo zveřejněno v Úředním věstníku.

- Mohla by Rada z důvodu transparentnosti umístit na svou internetovou stránku a do rejstříku referenčních údajů všechna svá rozhodnutí?

E. s ohledem na rozpočtovou položku 3002 (zvláštní poradci v oblasti EBOP/SZBP):

Jakou částku Rada převedla do této rozpočtové položky v roce 2007 a pro kolik zvláštních poradců?

24. vyzývá generálního tajemníka Rady/vysokého představitele pro SZBP, aby příslušnému výboru Parlamentu nejpozději do 15. května 2009 poskytnul:

- úplný seznam převodů v rámci rozpočtu Rady na rok 2007;

- svou výroční zprávu o činnosti za rok 2007;

- seznam sdružení, které obdržely prostředky na rozpočtový rok 2007, s přesným uvedením částek přidělených jednotlivým sdružením (rozpočtová položka 2237 – ostatní provozní výdaje).

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

16.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

27

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig, Esko Seppänen

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jürgen Schröder

 • [1]  Úř. věst. L 77, 16.3.2007. Opravené znění v Úř. věst L 203, 3.8.2007, s. 92
 • [2]  Úř. věst. C 287, 10.11.2008, s. 1.
 • [3]  Úř. věst. C 286, 10.11.2008, s. 1.
 • [4]  Úř. věst. C 287, 10.11.2008, s. 111.
 • [5]  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [6]  Rozhodnutí vyplývající z jednacího řádu Rady ze dne 22. července 2002 (Úř. věst. L 230, 28.8.2002, s. 7)
 • [7]  Úř. věst. C 139, 14. 6. 2006, s. 1.
 • [8]  Úř. věst. L 77, 16.3.2007.
 • [9]  Úř. věst. C 287, 10.11.2008, s. 1.
 • [10]  Úř. věst. C 286, 10.11.2008, s. 1.
 • [11]  Úř. věst. C 287, 10.11.2008, s. 111.
 • [12]  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [13]  Rozhodnutí vyplývající z jednacího řádu Rady ze dne 22. července 2002 (Úř. věst. L 230, 28.8.2002, s. 7)
 • [14]  Úř. věst. C 139, 14. 6. 2006, s. 1.
 • [15]  (Úř. věst. L 57, 2. 3. 2000, s. 1:
 • [16]  Úř. věst. L 27, 30. 01. 2001, s. 7.
 • [17]  (Úř. věst. L 158, 17.6.2002, s. 66:
 • [18]  T6-0135/2008
 • [19]  Přijaté texty, P6_TA(2008)0051.
 • [20]  Úř. věst. L 187, 15. 7. 2008, s. 21.
 • [21]  Úř. věst. C 74 E, 20. 3. 2008, s. 338.
 • [22]  P6_TA(2008)0581, bod 21.