ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2007

  20.3.2009 - (C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

  Τμήμα II – Συμβούλιο
  Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών
  Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard

  Διαδικασία : 2008/2277(DEC)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0150/2009
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0150/2009
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2007 Τμήμα ΙΙ - Συμβούλιο

  (C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007[1],

  –   έχοντας υπόψη τους ετήσιους τελικούς λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2007 – Τόμος I (C6‑0417/2008)[2],

  –   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2007,

  –   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των ελεγχόμενων θεσμικών οργάνων,[3]

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ[4],

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[5], και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

  –   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 190/2003 του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου/Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας σχετικά με την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσώπων των κρατών μελών[6],

  –   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[7](ΔΟΣ),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6‑0150/2009),

  1.  αναβάλλει την απόφασή του περί χορήγησης απαλλαγής στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2007·

  2.  καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

  2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα II – Συμβούλιο

  (C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007[8],

  –   έχοντας υπόψη τους ετήσιους τελικούς λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2007 – Τόμος I (C6‑0417/2008)[9],

  –   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2007,

  –   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των ελεγχόμενων θεσμικών οργάνων[10],

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ[11],

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[12], και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

  –   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 190/2003 του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου/Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας σχετικά με την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσώπων των κρατών μελών[13],

  –   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[14](ΔΟΣ),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6‑0000/2009),

  A. εκτιμώντας ότι το Συμβούλιο αρνείται να παράσχει στο Κοινοβούλιο τον πλήρη φάκελο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού καθώς και την πλήρη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και διεβίβασε μόνο την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελεγκτή του,

  B.  εκτιμώντας ότι το Συμβούλιο αρνείται να πραγματοποιήσει επίσημη συνάντηση με το Κοινοβούλιο σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής του,

  Γ.  εκτιμώντας ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κολωνίας στις 3 και 4 Ιουνίου 1999, προβλέπουν τη χορήγηση επιχειρησιακών ικανοτήτων στο Συμβούλιο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΕΠΑΑ),

  Δ.  εκτιμώντας ότι στην απόφασή του αριθ. 190/2003, το Συμβούλιο αποσαφηνίζει ρητώς ότι οι πιστώσεις που εφαρμόζει στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[15], και ειδικότερα ότι "Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου/Ύπατος Εκπρόσωπος της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας […], συνεπικουρούμενος από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, έχει την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση των πιστώσεων του Τμήματος II - Συμβούλιο - του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει τη χρηστή διαχείριση. Εκτελεί τις πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων",

  Ε.  εκτιμώντας ότι η απόφαση 2004/197/ΚΕΠΠΑ[16] του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2004 προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας, με την επωνυμία ΑΘΗΝΑ, και ότι η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με την απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2004, σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες που χορηγούνται στον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ[17], θεσπίζει μηχανισμό για τη διαχείριση της χρηματοδότησης του κόστους των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας, παρέχει προνόμια και ασυλίες σε αυτόν και χορηγεί επιχειρησιακή εξουσία στο Συμβούλιο,

  ΣΤ. εκτιμώντας ότι η απόφαση 2000/178/ΚΕΠΠΑ της 28ης Φεβρουαρίου 2000 σχετικά με το καθεστώς των εθνικών εμπειρογνωμόνων σε στρατιωτικά θέματα οι οποίοι αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου κατά τη μεταβατική περίοδο[18] και η απόφαση του Συμβουλίου 2001/80/ΚΕΠΠΑ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,[19] oρίζουν ότι οι δαπάνες που αφορούν την απόσπαση στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου,

  Ζ.  εκτιμώντας την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ, που υπεβλήθη στο Κοινοβούλιο, κατ’ εφαρμογή του σημείου 43 της ΔΟΣ, περιορίζεται στην περιγραφή των δραστηριοτήτων της ΚΕΠΠΑ, όπως τις κενές θέσεις, τις κοινές δράσεις και τις εκτελεστικές αποφάσεις,

  1. σημειώνει ότι το 2007, το Συμβούλιο διέθετε πιστώσεις υποχρεώσεων που ανέρχονταν στο ποσό των 650 εκατ. ευρώ (2006: 626 εκατ. ευρώ), με δείκτη απορρόφησης 81,89%, που ήταν χαμηλότερος από αυτόν του 2006 (91,79%) και των άλλων θεσμικών οργάνων (93,82%)·

  2. επαναβεβαιώνει τη θέση που υιοθέτησε στο ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2002 για τη χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2000 σύμφωνα με την οποία "[...] παραδέχεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν εξέταζαν στο παρελθόν λεπτομερώς την εκτέλεση των τμημάτων του προϋπολογισμού που τα αφορούν· φρονεί ότι, ενόψει της αύξησης των διοικητικών δαπανών και του αυξανόμενου λειτουργικού χαρακτήρα των δαπανών στους τομείς των εξωτερικών υποθέσεων, της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, θα ήταν σκόπιμο να επανεξεταστεί η πρακτική αυτή"[20];

  3. απορρίπτει την άποψη του Συμβουλίου που υποστηρίζει ότι το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν προέβησαν στο παρελθόν σε έλεγχο της εφαρμογής των αντίστοιχων τμημάτων του προϋπολογισμού οφειλόταν στη «συμφωνία κυρίων»· πιστεύει ότι λόγω της συνεχώς αυξανόμενης επιχειρησιακής φύσης των δαπανών, οι δαπάνες του Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται κατά τρόπο ίδιο με αυτόν που ελέγχονται τα άλλα θεσμικά όργανα στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής που προβλέπει το άρθρο 276 της Συνθήκης·

  4. επαναλαμβάνει τη θέση που διατύπωνε στην παράγραφο 3 του ψηφίσματος που ενέκρινε στις 22 Απριλίου 2008 για τη χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2006, η οποία ανέφερε τα εξής: "εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τα άλλα όργανα, το Συμβούλιο δεν υποβάλλει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επικαλούμενο τη συμφωνία κυρίων του 1970 [...] και την απουσία σχετικής απαίτησης στο δημοσιονομικό κανονισμό· καλεί το Συμβούλιο να επανεξετάσει την απόφαση να μην δημοσιεύει και διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο έκθεση δραστηριοτήτων για να είναι περισσότερο υπόλογο έναντι του γενικού κοινού και των φορολογουμένων[21]"· υπενθυμίζει ότι η δήλωση αυτή συνάδει απολύτως με τις παραγράφους 44 και 45 του ψηφίσματός του της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη διαφάνεια στα δημοσιονομικά θέματα[22]· καλεί το Συμβούλιο να επανεξετάσει την απόφασή του για τη μη δημοσίευση της έκθεσης δραστηριοτήτων του στην ιστοσελίδα του·

  5. επαναλαμβάνει τη θέση που διατύπωνε στην παράγραφο 12 του ψηφίσματος που ενέκρινε στις 24 Απριλίου 2007 για τη χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2005, η οποία ανέφερε τα εξής: "ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)· καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει, σύμφωνα με την παράγραφο 42 της Διοργανικής Συμφωνίας [...], τη μη εγγραφή στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου επιχειρησιακών δαπανών στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ· διατηρεί το δικαίωμα να λάβει, αν χρειασθεί, όλα τα αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση παραβίασης της Συμφωνίας"[23]·

  6. ζητεί από το Συμβούλιο να αναφέρει την ακριβή φύση των δαπανών, κατ’ άρθρο και κατά σημείο, στο πλαίσιο του Τίτλου 3 (δαπάνες που απορρέουν από τις δράσεις του οργάνου σε ειδικές αποστολές), ούτως ώστε να δώσει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να ελέγξει κατά πόσον οι δαπάνες αυτές είναι επιχειρησιακής φύσεως, σύμφωνα με τη ΔΟΣ·

  7. επαναλαμβάνει τη θέση που διατυπώνεται στην παράγραφο 58 του ψηφίσματος της 23ης Μαΐου 2007 για την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών επιπτώσεων για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 2005[24], που ανέφερε τα εξής : "εκτιμά ότι η έλλειψη πρωτόβουλης ενημέρωσης από πλευράς Συμβουλίου, [...] δεν έχει καταστήσει εφικτή έως σήμερα την ουσιαστική αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ· εκτιμά ότι με την υπογραφή της νέας ΔΣ, έχει έρθει πλέον η ώρα να εφαρμοσθεί τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα των διατάξεων οι οποίες έχουν πλέον επισημοποιηθεί με σαφή τρόπο

  8. πιστεύει ότι ο σχεδιασμός, η προετοιμασία και ο έλεγχος μιας δράσης από το προσωπικό της ΚΕΠΠΑ στη γραμματεία του Συμβουλίου αποτελούν βασικές και θεμελιώδεις συνιστώσες της δράσης και ότι οι δραστηριότητες αυτές διενεργούνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης μιας πολιτικής και της υλοποίησης δράσεων και όχι στο πλαίσιο του συνήθους έργου της γραμματείας του Συμβουλίου·

  9. σημειώνει με έκπληξη ότι σημαντικό τμήμα (μέχρι και 66%) της θέσης του προϋπολογισμού 2202 μεταφέρθηκε από τη διερμηνεία στα ταξίδια της ΚΕΠΠΑ/ΚΕΠΑΑ· επισημαίνει ότι το 2006 το ποσό αυτό ανήλθε στο ύψος των 12.672.984 ευρώ και ζητεί να ενημερωθεί για το ποσό της ίδιας θέσης του προϋπολογισμού για το 2007· ζητεί, για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, τη δημιουργία ειδικής θέσης του προϋπολογισμού για τους σκοπούς αυτούς·

  10. ζητεί να υπάρξει διαφάνεια όσον αφορά τις δαπάνες του Συντονιστή Αντιτρομοκρατίας της ΕΕ·

  11. ζητεί από το Συμβούλιο να παρουσιάσει την εκ των υστέρων αξιολόγηση των μεμονωμένων δράσεων της ΚΕΠΑΑ·

  12. επαναβεβαιώνει τη στάση που υιοθέτησε στην παράγραφο 47 του ως άνω ψηφίσματος της 23ης Μαΐου 2007, που ανέφερε τα εξής: "εκφράζει εκ νέου την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο περιορίσθηκε στο να ενημερώνει απλώς το Κοινοβούλιο και να διαβιβάζει έναν περιγραφικό κατάλογο των δραστηριοτήτων της ΚΕΠΠΑ που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, όπως δηλώνει το ίδιο το Συμβούλιο στο προοίμιο των εκθέσεών του, αντί να ζητεί ουσιαστικά τη γνώμη του Κοινοβουλίου στην αρχή κάθε έτους σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές για το έτος αυτό, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών τους επιπτώσεων, όπως προβλέπει το άρθρο 28 της Συνθήκης ΕΕ, και στη συνέχεια να υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με το εάν –και το πώς– ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις του Κοινοβουλίου, και υπογραμμίζει ότι η πρακτική αυτή αποτελεί de facto παράβαση της ουσίας του άρθρου 21"·

  13. επισημαίνει ότι το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση που απαγορεύει κάθε υπόλοιπο πληρωμής που συνδέεται με ημέρες αντιστάθμισης μέχρι τη συνταξιοδότηση, θεσπίζοντας υποχρεωτικό σύστημα που αποσκοπεί στην πλήρη εκκαθάριση, μέχρι το 2009, του συνόλου του υπόλοιπου της ετήσιας άδειας που δεν έχει ήδη ληφθεί· παροτρύνει το Συμβούλιο να σεβαστεί αυτή την αυτοεπιβληθείσα χρονική προθεσμία·

  14. χαιρετίζει το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου 2008 έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης και δημοσιονομικού ελέγχου (ΠΔΠ), σε διοργανική βάση μεταξύ Συμβουλίου, Ελεγκτικού Συνεδρίου και Δικαστηρίου, με αποτέλεσμα σημαντικές εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό καθώς και οφέλη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των τριών εμπλεκομένων θεσμικών οργάνων·

  15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελεγκτή του Συμβουλίου, το Συμβούλιο δεν κατόρθωσε να καλύψει τις κενές θέσεις στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του·

  16. λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι, σύμφωνα με την ίδια ετήσια έκθεση, ο εσωτερικός ελεγκτής συνιστά την πλήρη εξάλειψη των «εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών»· ζητεί από το Συμβούλιο να εξαλείψει πλήρως και πάραυτα τους εν λόγω λογαριασμούς·

  17. ζητεί από το Συμβούλιο να επιλύσει το πρόβλημα όσον αφορά την «επαλήθευση των τιμολογίων» όπως συνιστά ο εσωτερικός ελεγκτής του Συμβουλίου·

  18. πιστεύει ότι η συνεχής και μη εισακουόμενη αίτηση του Κοινοβουλίου για μεγαλύτερη διαφάνεια και στενότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο των εξόδων του Συμβουλίου που αφορούν την ΚΕΠΠΑ/ΚΕΠΑΑ πρέπει να επισημανθεί με υποβολή τροπολογιών στον προϋπολογισμό που θα αποσκοπούν στην τοποθέτηση σε αποθεματικό ορισμένων πιστώσεων που αφορούν τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου για το 2010·

  19. υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του της 4ης Δεκεμβρίου 2008 για την ειδική έκθεση αριθ. 8/2007 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ[25], το Κοινοβούλιο καλούσε το Συμβούλιο να εγκρίνει επίσημα συμπεράσματα όσον αφορά τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν υιοθέτησε το αίτημα αυτό· καλεί το Συμβούλιο να παράσχει πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του Κοινοβουλίου σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν υιοθέτησε επίσημα συμπεράσματα, καθώς και για τη συνέχεια που έδωσε στην εν λόγω ειδική έκθεση·

  20. ζητεί από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, στην επόμενη ετήσια έκθεσή του, στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου.

  Λόγοι αναβολής της απόφασης για τη χορήγηση απαλλαγής

  21.  Επισημαίνει ότι οι λόγοι αναβολής είναι οι εξής::

  α)  το Συμβούλιο δεν αποδέχθηκε την πρόσκληση να συναντήσει τυπικά και επίσημα την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου ή τον εισηγητή της για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το 2007·

  β)  ούτε η αρμόδια επιτροπή ούτε και ο εισηγητής του έλαβαν περιεκτική γραπτή απάντηση, πριν από την ψηφοφορία στην επιτροπή για το σχέδιο έκθεσης στις 16 Μαρτίου 2009, η οποία να παρέχει στο Κοινοβούλιο τις πληροφορίες και τα έγγραφα που ζήτησε από το Συμβούλιο στο παράρτημα επιστολής της 18ης Φεβρουαρίου 2009, την οποία υπέγραφαν ο εισηγητής και οι συντονιστές της αρμόδιας επιτροπής του·

  γ)  το Κοινοβούλιο δεν έχει λάβει από το Συμβούλιο βασικά έγγραφα, όπως είναι η ετήσια έκθεση δραστηριότητας και ο πλήρης κατάλογος των μεταφορών πιστώσεων·

  δ)   αυτή η έλλειψη διαφάνειας και προθυμίας για ένα επίσημο διάλογο από την πλευρά του Συμβουλίου καθιστά την ουσιαστική απαλλαγή αδύνατη και, ειδικότερα, στερεί από το Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να ελέγξει κατά πόσον κάποια από τις δαπάνες στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου είναι επιχειρησιακού χαρακτήρα, σύμφωνα με τη ΔΟΣ·

  Περαιτέρω δράσεις προς ανάληψη και έγγραφα προς υποβολή στο Κοινοβούλιο

  22.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου/Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ να υποβάλει στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου, έως τις 15 Μαΐου 2009 το αργότερο περιεκτικές γραπτές απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

  A. όσον αφορά τους "εκτός προϋπολογισμού λογαριασμούς" του (πρβλ. σύσταση εσωτερικού ελεγκτή R.2 του 2007):

  - Πόσους "εκτός προϋπολογισμού λογαριασμούς" είχε το Συμβούλιο το 2007;

  - Πότε και για ποιο σκοπό καταρτίστηκαν οι λογαριασμοί αυτοί;

  - Ποια είναι η νομική βάση των λογαριασμών αυτών; Ποιο ποσό καλύπτει κάθε επιμέρους λογαριασμός;

  - Κατάλογο όλων των συναλλαγών για κάθε ένα από τους λογαριασμούς αυτούς για το οικονομικό έτος 2007, καθώς και κατάλογο των κύριων διατακτών ανά γραμμή του προϋπολογισμού.

  B. όσον αφορά την "επαλήθευση των τιμολογίων" (πρβλ. σύσταση εσωτερικού ελεγκτή R.1 του 2007):

  - Για ποιους λόγους ο εσωτερικός ελεγκτής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εκ των προτέρων επαλήθευση δεν γινόταν με ικανοποιητικό τρόπο;

  - Υπόκεινται όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού σε εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχους;

  - Πόσα τιμολόγια ελέγχθηκαν, ποιο είναι το ποσοστό των τιμολογίων του δείγματος και ποιο αυτών που περιείχαν σφάλματα;

  - Εκπόνησε το Συμβούλιο κάποιο σχέδιο δράσης για την επίλυση του προβλήματος αυτού και, εάν ναι, πότε πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή;

  Γ. Όσον αφορά το κονδύλιο 2202 (έξοδα διερμηνείας):

  - Ποιοί είναι οι λόγοι διπλασιασμού (από το 2006 έως το 2007) του κονδυλίου 2202 για τη διερμηνεία;

  - Για ποιο λόγο χρειάζεται να μεταφέρει το Συμβούλιο πιστώσεις από το κονδύλιο αυτό στα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσώπων;

  - Για ποιο λόγο το Συμβούλιο χρησιμοποίησε 12.672.000 ευρώ από τη Διερμηνεία για τις δαπάνες ταξιδίου των αντιπροσώπων το 2006;

  - Για ποιο λόγο δεν προέβη σε αύξηση του συγκεκριμένου κονδυλίου κατά το ίδιο ποσό το 2007;

  - Ποιο είναι το συγκεκριμένο ποσό που μετέφερε το Συμβούλιο, όσον αφορά το 2007, από το κονδύλιο αυτό στο κονδύλιο 2200 ή σε οιοδήποτε άλλο κονδύλιο;

  Δ. όσον αφορά το κονδύλιο 2200 (έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών):

  - Η νομική βάση του κονδυλίου αυτού είναι εν μέρει η απόφαση του Συμβουλίου (αριθ. 190/2003) για τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου/Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

  - Χάριν διαφάνειας θα μπορούσε το Συμβούλιο να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του και στο μητρώο στοιχείων αναφοράς του όλες τις αποφάσεις του;

  E. όσον αφορά το κονδύλιο 3002 (Ειδικοί σύμβουλοι στον τομέα της ΕΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ):

  Ποιο ποσόν μετέφερε το Συμβούλιο στο κονδύλιο αυτό για το έτος 2007 και για πόσους ειδικούς συμβούλους;

  23.  καλεί το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου/Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ να υποβάλει στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου, έως τις 15 Μαΐου 2009 το αργότερο:

  - τον πλήρη κατάλογο των μεταφορών που αφορούν τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου για το 2007·

  - την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του για το έτος 2007·

  - τον κατάλογο των οργανώσεων που έλαβαν χρήματα για το οικονομικό έτος 2007, προσδιορίζοντας τα ποσά που εισέπραξε κάθε οργάνωση (θέση 2237 - άλλες δαπάνες λειτουργίας).

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  16.3.2009

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  27

  2

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg, Κώστας Μποτόπουλος, Маруся Иванова Любчева

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig, Esko Seppänen

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jürgen Schröder

  • [1]  ΕΕ L 77 της 16.3.2007. Διορθωτικό στην ΕΕ L 203 της 3.8.2007, σελ. 92.
  • [2]  ΕΕ C 287 της 10.11.2008, σελ. 1.
  • [3]  ΕΕ C 286 της 10.11.2008 σελ. 1.
  • [4]  ΕΕ C 287 της 10.11.2008, σελ. 111.
  • [5]  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
  • [6]  Απόφαση που απορρέει από τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 (ΕΕ L 230 της 28.8.2002, σελ. 7).
  • [7]  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.
  • [8]  ΕΕ L 77 της 16.3.2007. Διορθωτικό στην ΕΕ L 203, 3.8.2007, σελ. 92.
  • [9]  ΕΕ C 287 της 10.11.2008 σελ. 1.
  • [10]  ΕΕ C 286 της 10.11.2008, σελ. 1.
  • [11]  ΕΕ C 286 της 10.11.2008 σελ. 111.
  • [12]  ΕΕ C 286 της 10.11.2008 σελ. 1.
  • [13]  Απόφαση που απορρέει από τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 (ΕΕ L 230 της 28.8.2002, σελ. 7).
  • [14]  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.
  • [15]  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σελ. 1.
  • [16]  ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σελ. 68.
  • [17]  ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σελ. 125.
  • [18]  ΕΕ L 57 της 2.3.2000, σελ. 1.
  • [19]  ΕΕ L 27 της 30.1.2001, σελ. 7.
  • [20]  ΕΕ L 158 της 17.6.2002, σελ. 66.
  • [21]  T6-0135/2008.
  • [22]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0051.
  • [23]  ΕΕ L 187 της 15.7.2008, σελ. 21.
  • [24]  ΕΕ C 74E της 20.3.2008, σελ. 338.
  • [25]  P6_TA(2008)0581παράγραφος 21.