RAPORT Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine

20.3.2009 - (C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

II jagu – Nõukogu
Eelarvekontrollikomisjon
Raportöör: Søren Bo Søndergaard

Menetlus : 2008/2277(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0150/2009
Esitatud tekstid :
A6-0150/2009
Vastuvõetud tekstid :

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Nõukogu

(C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarvet[1];

–   võttes arvesse Euroopa ühenduste 2007. eelarveaasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet – I köide (C6-0417/2008)[2];

–   võttes arvesse nõukogu aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiitu andvale asutusele 2007. aastal läbi viidud siseauditite kohta;

–   võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet 2007. eelarveaasta eelarve täitmise kohta koos auditeeritud institutsioonide vastustega[3];

–   võttes arvesse vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 248 tehtud kontrollikoja avaldust, mis kinnitab raamatupidamisaruannete usaldusväärsust ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust;[4]

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 272 lõiget 10 ning artikleid 274, 275 ja 276;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,[5] eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147;

–   võttes arvesse nõukogu peasekretäri / ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja otsust nr 190/2003 nõukogu liikmete delegaatide reisikulude hüvitamise kohta[6];

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[7];

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A6-0150/2009),

1. lükkab edasi heakskiidu andmise nõukogu peasekretäri tegevusele nõukogu 2007. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, nõukogule, komisjonile, Euroopa Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa Andmekaitseinspektorile ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, II jagu – Nõukogu

(C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarvet[8];

–   võttes arvesse Euroopa ühenduste 2007. eelarveaasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet – I köide (C6-0417/2008)[9];

–   võttes arvesse nõukogu aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiitu andvale asutusele 2007. aastal läbi viidud siseauditite kohta;

–   võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet 2007. aasta eelarve täitmise kohta koos auditeeritud institutsioonide vastustega[10];

–   võttes arvesse vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 248 tehtud kontrollikoja avaldust, mis kinnitab raamatupidamisaruannete usaldusväärsust ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust;[11]

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 272 lõiget 10 ning artikleid 274, 275 ja 276;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,[12] eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147;

–   võttes arvesse nõukogu peasekretäri / ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja otsust nr 190/2003 nõukogu liikmete delegaatide reisikulude hüvitamise kohta[13];

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[14];

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A6-0150/2009),

A.  arvestades, et nõukogu keeldub esitamast Euroopa Parlamendile oma eelarve täitmist käsitlevat täielikku dokumenti ja täielikku iga-aastast tegevusaruannet ning on esitanud ainult siseaudiitori iga-aastase tegevusaruande;

B.  arvestades, et nõukogu keeldub eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevast ametlikust koosolekust Euroopa Parlamendiga;

C.  arvestades, et Kölnis 3.–4. juunil 1999. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu järeldustes nähakse ette nõukogule täiendava toimevõime andmine tugevdatud ühise Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas;

D.  arvestades, et nõukogu sätestab oma otsuses nr 190/2003 väga selgelt, et ta kasutab ühise välis- ja julgeolekupoliitika assigneeringuid vastavalt Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse[15] sätetele, ning eeskätt seda, et „nõukogu peasekretär / ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kõrge esindaja, keda abistab asepeasekretär, vastutab täielikult Euroopa ühenduste üldeelarve II jao (nõukogu) assigneeringute haldamise eest ning võtab kõik vajalikud meetmed assigneeringute usaldusväärseks haldamiseks. Ta kasutab assigneerinuid kooskõlas Euroopa ühenduste eelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse sätetega”;

E.  arvestades, et nõukogu 23. veebruari 2004. aasta otsusega 2004/197/ÜVJP[16] loodi mehhanism Euroopa Liidu sõjalise või kaitsetähendusega operatsioonide ühiste kulude rahastamise haldamiseks (ATHENA) ning et nimetatud otsusega koos nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 28. aprilli 2004. aasta otsusega, mis käsitleb ATHENA-le antud privileege ja immuniteete,[17] luuakse mehhanism Euroopa Liidu sõjalise või kaitsetähendusega operatsioonide ühiste kulude rahastamise haldamiseks, antakse sellele privileegid ja immuniteedid ning antakse nõukogule rakendusvolitused;

F.  arvestades, et nõukogu 28. veebruari 2000. aasta otsuses 2000/178/ÜVJP eeskirjade kohta, mida kohaldatakse nõukogu peasekretariaati lähetatud riikide sõjaliste ekspertide suhtes vaheperioodil,[18] ning nõukogu 22. jaanuari 2001. aasta otsuses 2001/80/ÜVJP Euroopa Liidu sõjalise staabi moodustamise kohta[19] täpsustatakse, et sõjaliste ekspertide lähetamise kulud rahastatakse nõukogu eelarvest;

G.  arvestades, et nõukogu aastaaruanne ÜVJP peamiste aspektide ja põhiliste valikuvõimaluste kohta, mis esitatakse Euroopa Parlamendile institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 43 kohaldamisel, piirdub ulatuselt selliste ÜVJP meetmete kirjeldusega nagu ühised seisukohad, ühismeetmed ja rakendusotsused,

1. märgib, et 2007. aastal oli nõukogu käsutuses kulukohustuste assigneeringutena kokku 650 miljonit eurot (2006. aastal oli see summa 626 miljonit eurot) ning assigneeringute kasutusmäär 81,89% oli madalam kui 2006. aastal (91,79%) ja jäi alla teiste institutsioonide keskmise (93,82%);

2. kordab oma 25. aprilli 2002. aasta resolutsioonis (2000. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta) võetud seisukohta, et Euroopa Parlament ja nõukogu ei ole minevikus teineteise eelarvejagude täitmist kontrollinud ning kuna nõukogu halduseelarvest rahastatavad välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning justiits- ja siseasjade valdkondade kulud on oma olemuselt üha enam tegevuskulude moodi, tuleks seda korraldust selgemaks muuta, et eristada nendes uutes poliitikavaldkondades traditsioonilised halduskulud tegevuskuludest;[20]

3. ei nõustu nõukogu väitega, et Euroopa Parlament ja nõukogu ei ole minevikus teineteise eelarvejagude täitmist kontrollinud nn aumeeste kokkuleppe tõttu; arvab, et kulude järjest suuremat tegevuskulude iseloomu silmas pidades tuleks nõukogu kulusid kontrollida samuti kui teiste Euroopa institutsioonide kulusid asutamislepingu artikliga 276 ettenähtud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames;

4.  kordab 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva 22. aprilli 2008. aasta resolutsiooni lõikes 3 väljendatud järgmist seisukohta: „peab kahetsusväärseks, et erinevalt teistest institutsioonidest ei esita nõukogu parlamendile aasta tegevusaruannet, viidates 1970. aasta aumeeste kokkuleppele [...] ja vastavate nõuete puudumisele finantsmääruses; kutsub nõukogu üles mõtlema uuesti läbi otsust mitte avaldada ja edastada Euroopa Parlamendile tegevusaruannet, et täita paremini aruandekohustust üldsuse ja maksumaksjate ees[21]; tuletab meelde, et käesolev avaldus on ühtlasi täielikult kooskõlas Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2008. aasta resolutsiooni (läbipaistvuse kohta finantsküsimustes) lõigetega 44 ja 45; palub nõukogul kaaluda uuesti otsust mitte avaldada oma veebisaidil aasta tegevusaruannet;

5.  kordab 2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva 24. aprilli 2007. aasta resolutsiooni lõikes 12 väljendatud järgmist seisukohta: „rõhutab maksimaalse läbipaistvuse vajadust ühises välis- ja julgeolekupoliitikas (ÜVJP); nõuab, et nõukogu tagaks kooskõlas [...] institutsioonidevahelise kokkuleppe [...] punktiga 42, et ÜVJP tegevuskulusid ei esineks nõukogu eelarves; jätab endale õiguse astuda vajalikke samme, kui kokkulepet rikutakse”;[22]

6. nõuab, et nõukogu näitaks nõukogu puudutavas jaotises 3 (Institutsiooni erimissioonide täitmisega seotud kulud) ära kulude täpse olemuse artikkel artikli ja punkt punkti kaupa, et võimaldada Euroopa Parlamendil kontrollida, ega tegemist ei ole tegevuskuludega, ja tagada institutsioonidevahelise kokkuleppe järgimine;

7. kordab oma 23. mai 2007. aasta resolutsiooni (nõukogu aastaaruande kohta Euroopa Parlamendile ÜVJP peamiste aspektide ja põhivalikute, sealhulgas nende rahalise mõju kohta Euroopa Liidu üldeelarvele – 2005)[23] lõikes 58 väljendatud seisukohta: „usub, et ELi eelarvele avalduva rahalise mõju tõelist hindamist on siiani takistanud nõukogupoolse eelteabe puudumine [...]; on seisukohal, et koos uue institutsioonidevahelise kokkuleppe allkirjastamisega on saabunud aeg rakendada nii vormiliselt kui ka sisuliselt sätteid, mis on nüüd ametlikult vormistatud”;

8. on seisukohal, et operatsiooni kavandamine, ettevalmistamine ja selle üle järelevalve teostamine ÜVJP-personali poolt nõukogu peadirektoraadis on operatsiooni peamised ja põhilised elemendid ning see tegevus on osa poliitika ja operatsioonide elluviimisest, mitte osa nõukogu sekretariaadi tavatööst;

9. on hämmastunud, et suur osa eelarvereale 2 2 0 2 eraldatud vahenditest (kuni 66%) paigutati tõlkekulude alt ümber ÜVJP/EJKP sõidukulude alla; märgib, et 2006. aastal oli see summa 12 672 984 eurot, ja palub, et Euroopa Parlamenti teavitataks sama eelarverea summa suurusest 2007. aastal; nõuab parema läbipaistvuse nimel nende eesmärkide jaoks nõuetekohase eelarverea loomist;

10. nõuab, et ELi terrorismivastase tegevuse koordinaatori poolt ja temaga seoses tehtavad kulutused oleksid läbipaistvad;

11. palub, et nõukogu esitaks Euroopa Parlamendile järelhindamise üksikute EJKP meetmete kohta;

12. kordab veel kord oma eelnimetatud 23. mai 2007. aasta resolutsiooni lõikes 47 väljendatud järgmist seisukohta: „väljendab veelkord oma pettumust, et nõukogu on siiani piirdunud üksnes Euroopa Parlamendi teavitamisega ja kirjeldava nimekirja edastamisega eelmisel aastal läbiviidud ÜVJP tegevustest, nagu nõukogu ka ise aastaaruannete eessõnades märgib, selle asemel et Euroopa Parlamendiga iga aasta algul konsulteerida selle aasta peamiste aspektide ja põhivalikute osas, sealhulgas rahalise mõju üle, nagu on ette nähtud ELi lepingu artiklis 28, ning anda hiljem Euroopa Parlamendile aru, kas ja kuidas on tema panust arvesse võetud, ning rõhutab, et selline tava kujutab endast de facto artikli 21 sisulist rikkumist”;

13. märgib, et nõukogu on võtnud vastu otsuse, millega hoitakse ära hüvituspäevade võimaliku jäägi eest maksmine pensionile jäämisel ning kehtestatakse kohustuslik kord, mille eesmärk on likvideerida puhkusepäevade varud täielikult 2009. aastaks; ergutab nõukogu sellest ise määratud tähtajast kinni pidama;

14. väljendab heameelt asjaolu üle, et uue integreeritud haldus- ja finantskontrolli süsteemi (SAP-süsteem), mis on olnud kasutusel 1. jaanuarist 2008, töötasid institutsioonidevahelises koostöös välja nõukogu, kontrollikoda ja Euroopa Kohus, mis aitas hoida oluliselt kokku eelarvekulusid ning millega suurendati kolme asjaomase institutsiooni tegevuse tõhusust;

15. on mures, et vastavalt nõukogu siseaudiitori iga-aastasele tegevusaruandele ei suutnud nõukogu täita siseauditi talituses olevaid vabu ametikohti;

16. võtab teadmiseks, et sama tegevusaruande kohaselt soovitas siseaudiitor eelarveväliste kontode täielikku likvideerimist; nõuab nõukogult selliste kontode täielikku ja viivitamatut likvideerimist;

17. nõuab nõukogult arvete kontrollimisega seotud probleemi lahendamist, nagu seda soovitas nõukogu siseaudiitor;

18. on seisukohal, et Euroopa Parlamendi korduvat ja siiani alati tagasi lükatud taotlust suurendada ÜVJP/EJKP-ga seotud nõukogu kulude läbipaistvust ja tugevdada parlamentaarset kontrolli nende üle tuleks rõhutada eelarve muudatusettepanekutega, millega kantakse reservi nõukogu 2010. aasta eelarve teatud asjakohased eelarveread.

19. tuletab meelde, et parlament kutsus oma 4. detsembri 2008. aasta resolutsioonis, mis käsitles Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 8/2007 halduskoostöö kohta käibemaksu valdkonnas,[24] nõukogu üles võtma vastu ametlikud järeldused kontrollikoja järelduste kohta; väljendab kahetsust, et nõukogu ei ole võtnud selle taotlusega seoses järelmeetmeid; palub nõukogul anda parlamendi pädevale komisjonile teavet selle kohta, mis põhjusel ei ole ametlikke järeldusi vastu võetud, samuti selle aruandega seoses võetud järelmeetmete kohta;

20. palub Euroopa Kontrollikojal pöörata järgmises aastaaruandes erilist tähelepanu nõukogu eelarve täitmisele;

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise edasilükkamise põhjused

21. osutab, et edasilükkamise põhjused on järgmised:

a)  nõukogu ei ole võtnud vastu kutset kohtuda ametlikult pädeva parlamendikomisjoni või selle raportööriga, et arutada 2007. aasta eelarve täitmisega seonduvaid küsimusi;

b)  ei pädev parlamendikomisjon ega raportöör ei ole saanud enne 16. märtsil 2009. aastal parlamendikomisjonis toimunud raporti projekti hääletust põhjalikku kirjalikku vastust, mis sisaldaks teavet ja dokumente, mida nõuti nõukogult 18. veebruari 2009. aasta kirja lisas, millele kirjutasid alla raportöör ja pädeva parlamendikomisjoni koordinaatorid;

c)  Euroopa Parlament ei ole saanud nõukogult põhidokumente, nagu aasta tegevusaruannet ja eelarveliste ümberpaigutuste täielikku loetelu;

d)   nõukogupoolse läbipaistvuse ja ametliku dialoogi alustamise valmiduse puudumine teeb võimatuks eelarve täitmisele mõtestatud heakskiidu andmise ega anna parlamendile eelkõige võimalust kontrollida institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt, kas nõukogu eelarve täitmisel tehtud kulutused on olemuselt tegevuskulud;

Edaspidi võetavad meetmed ja parlamendile esitatavad dokumendid

22. kutsub nõukogu peasekretäri / ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles esitama pädevale parlamendikomisjonile hiljemalt 15. maiks 2009 põhjalikke kirjalikke vastuseid järgmistele küsimustele:

A. eelarvevälised kontod (comptes hors budget) (vrd. siseaudiitori 2007. aasta soovitusega R.2):

- Kui palju eelarveväliseid kontosid oli nõukogul 2007. aastal?

- Millal need kontod loodi ja mis eesmärgil?

- Mis on nende kontode õiguslik alus? Kui suurt summat iga konto hõlmab?

- Kõikide kontodega 2007. aastal tehtud kõikide tehingute loetelu ning eelarvevahendite volitatud käsutajate loetelu eelarveridade kaupa;

B. arvete kontrollimine (vérification des factures) (vrd. siseaudiitori 2007. aasta soovitusega R.1):

- Mille põhjal jõudis siseaudiitor järeldusele, et eelkontroll ei olnud rahuldav?

- Kas eel- ja järelkontrolli teostatakse kõikide eelarveridade kohta?

- Mitu arvet kontrolliti, kui suur osa arvetest võeti valimisse ja kui suur osa nendest arvetest sisaldas vigu?

- Kas nõukogu on valmistanud ette tegevuskava selle probleemi lahendamiseks ning, kui see on nii, siis millal seda kavatsetakse rakendada?

C. eelarverida 2 2 0 2 (tõlkekulud):

- Millega põhjendatakse tõlkekulude eelarverea 2 2 0 2 assigneeringute kahekordistamist (2007. aastal 2006. aastaga võrreldes)?

- Miks on nõukogul vaja teha sellelt eelarverealt ümberpaigutamisi delegatsioonide sõidukuludeks?

- Miks kasutas nõukogu 2006. aastal tõlkekuludeks ette nähtud assigneeringutest 12 672 000 eurot delegatsioonide sõidukuludeks?

- Miks ta ei suurendanud konkreetset eelarverida sama summa võrra 2007. aastal?

- Kui suure summa paigutas nõukogu 2007. aastal sellelt eelarverealt ümber eelarvereale 2 2 0 0 või mõnele muule eelarvereale?

D. eelarverida 2 2 0 0 (delegatsioonide sõidukulud):

- Käesoleva eelarverea õiguslik alus on osaliselt nõukogu peasekretäri / ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja otsus (nr 190/2003), mida ei ole avaldatud Euroopa Liidu Teatajas;

- Kas nõukogu võiks panna läbipaistvuse huvides oma veebisaidile ja viiteregistrisse üles kõik oma otsused?

E. eelarverida 3 0 0 2 (erinõunikud EJKP/ÜVJP valdkonnas):

Kui suure summa paigutas nõukogu sellele eelarvereale ümber 2007. aastal ja kui mitmele erinõunikule oli see mõeldud?

23. kutsub nõukogu peasekretäri / ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles esitama pädevale parlamendikomisjonile hiljemalt 15. maiks 2009:

- nõukogu 2007. aasta eelarves tehtud ümberpaigutamiste täielikku loetelu;

- nõukogu 2007. aastat käsitlevat tegevusaruannet;

- eelarveaastal 2007 toetust saanud organisatsioonide loetelu, täpsustades iga organisatsiooni kohta saadud summat (eelarverida 2 2 3 7 – muud tegevuskulud).

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

16.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

27

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig, Esko Seppänen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jürgen Schröder

 • [1]  ELT L 77, 16.3.2007. Parandus ELT L 203, 3.8.2007, lk 92.
 • [2]  ELT C 287, 10.11.2008, lk 1.
 • [3]  ELT C 286, 10.11.2008, lk 1.
 • [4]  ELT C 287, 10.11.2008, lk 111.
 • [5]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
 • [6]  Otsus kooskõlas nõukogu kodukorraga, mis võeti vastu 22. juulil 2002. aastal (EÜT L 230, 28.8.2002, lk 7).
 • [7]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
 • [8]  ELT L 77, 16.3.2007. Parandus ELT L 203, 3.8.2007, lk 92.
 • [9]  ELT C 287, 10.11.2008, lk 1.
 • [10]  ELT C 286, 10.11.2008, lk 1.
 • [11]  ELT C 287, 10.11.2008, lk 111.
 • [12]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
 • [13]  Otsus kooskõlas nõukogu kodukorraga, mis võeti vastu 22. juulil 2002. aastal (EÜT L 230, 28.8.2002, lk 7).
 • [14]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
 • [15]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
 • [16]  ELT L 63, 28.2.2004, lk 68.
 • [17]  ELT L 261, 6.8.2004, lk 125.
 • [18]  EÜT C 57, 2.3.2000, lk 1.
 • [19]  EÜT L 27, 30.1.2001, lk 7.
 • [20]  EÜT C 158, 17.6.2002, lk 66.
 • [21]  T6-0135/2008.
 • [22]  ELT L 187, 15.7.2008, lk 21.
 • [23]  ELT C 74E, 20.3.2008, lk 338.
 • [24]  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0581, lõige 21.