MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007

  20.3.2009 - (C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

  Pääluokka II – Neuvosto
  Talousarvion valvontavaliokunta
  Esittelijä: Søren Bo Søndergaard

  Menettely : 2008/2277(DEC)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0150/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0150/2009
  Hyväksytyt tekstit :

  1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

  vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007, pääluokka II – Neuvosto

  (C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2007[1],

  –   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2007 – Nide I (C6‑0417/2008)[2],

  –   ottaa huomioon neuvoston vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2007 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

  –   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 ja tarkastettujen toimielinten vastaukset[3],

  –   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta[4],

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

  –   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[5] ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

  –   ottaa huomioon yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin päätöksen N:o 190/2003 neuvoston jäsenvaltioiden valtuuskuntien jäsenten matkakulujen korvaamisesta[6],

  –   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[7],

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

  –   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6‑0150/2009),

  1.  lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä neuvoston pääsihteerille neuvoston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007;

  2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

  2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007, pääluokka II – Neuvosto

  (C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2007[8],

  –   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2007 – Nide I (C6‑0417/2008)[9],

  –   ottaa huomioon neuvoston vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2007 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

  –   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 ja tarkastettujen toimielinten vastaukset[10],

  –   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta[11],

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

  –   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[12] ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

  –   ottaa huomioon yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin päätöksen N:o 190/2003 neuvoston jäsenvaltioiden valtuuskuntien jäsenten matkakulujen korvaamisesta[13],

  –   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[14],

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

  –   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6‑0150/2009),

  A.  ottaa huomioon, että neuvosto kieltäytyy toimittamasta parlamentille kaikkia talousarvionsa toteuttamiseen liittyviä asiakirjoja ja koko vuotuista toimintakertomustaan ja että se toimitti parlamentille ainoastaan sisäisen tarkastajansa vuotuisen toimintakertomuksen,

  B.   ottaa huomioon, että neuvosto kieltäytyy vastuuvapauttaan käsittelevästä virallisesta kokouksesta parlamentin kanssa,

  C.  ottaa huomioon, että Kölnissä 3. ja 4. kesäkuuta 1999 järjestetyn Eurooppa-neuvoston päätelmissä neuvostolle annetaan operationaaliset valmiudet Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) vahvistamiseksi,

  D.  ottaa huomioon, että päätöksessään N:o 190/2003 neuvosto tekee erittäin selväksi, että se käyttää yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) varoja Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti[15], sekä erityisesti, että neuvoston pääsihteeri / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on varapääsihteerin tuella täysin vastuussa varojen hallinnoinnista Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion pääluokassa II – Neuvosto, ja hän toteuttaa kaikki tarvittavat toimet taatakseen varainhoidon moitteettomuuden ja toteuttaa talousarviota Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti,

  E.   ottaa huomioon, että neuvoston 23. helmikuuta 2004 tekemällä päätöksellä 2004/197/YUTP[16] hallinnointijärjestelmästä (Athene) Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoittamiseksi, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla, ja tällä päätöksellä sekä neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 28. huhtikuuta 2004 tekemällä päätöksellä Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista[17] perustetaan hallinnointijärjestelmä (Athene) Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoittamiseksi, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla, ja myönnetään neuvostolle erioikeuksia ja vapauksia sekä operationaalisia toimivaltuuksia;

  F.   ottaa huomioon, että neuvoston 28. helmikuuta 2000 tekemässä päätöksessä 2000/178/YUTP neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin sotilasalan asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä[18] sekä neuvoston 22. tammikuuta 2001 tekemässä päätöksessä 2001/80/YUTP Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta[19] määrätään, että sotilasasiantuntijoiden palvelukseen siirtämisestä aiheutuvat kulut otetaan neuvoston talousarvioon,

  G.  ottaa huomioon, että neuvoston parlamentille toimielinten välisen sopimuksen 43 kohdan mukaisesti toimittama vuotuinen selvitys YUTP:n tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista rajoittuu YUTP:n toimien, kuten yhteiset kannat, yhteiset toimet ja soveltamispäätökset, kuvaamiseen,

  1.  panee merkille, että vuonna 2007 neuvostolla oli käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 650 miljoonaa euroa (vuonna 2006 vastaava luku oli 626 miljoonaa euroa) ja että niiden käyttöaste oli 81,89 prosenttia eli alhaisempi kuin vuonna 2006 (91,79 prosenttia) ja alle muiden toimielinten keskiarvon (93,82 prosenttia);

  2.  toistaa 25. huhtikuuta 2002 antamassaan päätöslauselmassa vastuuvapaudesta talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2000 ilmaisemansa kannan, jonka mukaan "[...] Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät ole aiemmin kommentoineet toistensa talousarvioiden pääluokkien toteutusta; katsoo, että koska neuvoston hallintobudjetista rahoitettavat menot ovat enenevässä määrin luonteeltaan toiminnallisia ulkoasioiden, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä oikeus- ja sisäasioiden aloilla, tämän järjestelyn soveltamisalaa olisi selkeytettävä erottamalla perinteiset hallintomenot toimintamenoista näiden uusien politiikkojen aloilla"[20];

  3.  ei hyväksy neuvoston lausumaa, jonka mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät ole aiemmin kommentoineet toistensa talousarvioiden pääluokkien toteutusta ns. herrasmiessopimuksen vuoksi; katsoo, että koska menot liittyvät enenevässä määrin luonteeltaan toimintaan, neuvoston menoja olisi valvottava samalla tavoin kuin toistenkin yhteisön toimielinten menoja osana vastuuvapausmenettelyä perustamissopimuksen 276 artiklan mukaisesti;

  4.    toistaa varainhoitovuoden 2006 vastuuvapaudesta 22. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman 3 kohdassa olevan kannan, jonka mukaan se "pitää valitettavana, että toisin kuin muut toimielimet, neuvosto ei toimita vuosittaista toimintakertomusta parlamentille vedoten siihen, että asiasta on tehty vuonna 1970 herrasmiessopimus [...] eikä varainhoitoasetuksessa vaadita sen toimittamista; kehottaa neuvostoa harkitsemaan uudestaan päätöstä olla julkaisematta toimintakertomusta ja toimittamatta sitä parlamentille ollakseen vastuullisempi suurta yleisöä ja veronmaksajia kohtaan"[21]; muistuttaa, että tämä lausunto on myös täysin johdonmukainen parlamentin 19. helmikuuta 2008 seurattavuudesta taloudellisissa kysymyksissä antaman päätöslauselman 44 ja 45 kohdan kanssa[22]; kehottaa neuvostoa harkitsemaan uudestaan päätöstään olla julkaisematta vuotuista toimintakertomustaan verkkosivustollaan;

  5.   toistaa varainhoitovuoden 2005 vastuuvapaudesta 24. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman 12 kohdassa olevan kannan, jonka mukaan se "kehottaa toimimaan mahdollisimman avoimesti yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalla; pyytää neuvostoa varmistamaan [...] toimielinten sopimuksen 42 kohdan noudattamisen niin, ettei YUTP:n toimintamenoja esitetä neuvoston talousarviossa; pidättää itsellään oikeuden ryhtyä tarvittaviin toimiin, jos sopimusta rikotaan"[23];

  6.  vaatii neuvostoa ilmoittamaan kohta kohdalta menojen tarkan luonteen neuvostoa koskevan pääluokan osastossa 3 (toimielimen erikoistehtävistä aiheutuvat menot), jotta parlamentti voisi tarkastaa, ettei kyse ole toimintamenoista ja onko toimielinten välistä sopimusta noudatettu;

  7.  toistaa 23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman neuvoston vuosittaisesta selvityksestä Euroopan parlamentille YUTP:n tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista ja niiden taloudellisista vaikutuksista Euroopan unionin yleiseen talousarvioon – 2005[24] 58 kohdassa ilmaisemansa kannan, jonka mukaan se "katsoo, että EU:n talousarvioon kohdistuvien taloudellisten vaikutusten todellista arviointia on tähän asti haitannut se, että neuvosto ei ole antanut ennakoivia tietoja [...]; katsoo, että uuden toimielinten välisen sopimuksen allekirjoittamisen myötä nyt on tullut aika toteuttaa sekä kirjaimeltaan että hengeltään nämä määräykset, jotka nyt ovat saaneet selkeän sanamuodon";

  8.  katsoo, että perustava ja olennainen osa YUTP:hen liittyvää toimintaa on se, että neuvoston pääsihteeristön YUTP:sta vastaava henkilöstö suunnittelee, valmistelee ja valvoo toimia ja että toimet toteutetaan tiettyjen operationaalisen toimintalinjojen mukaisesti eikä osana neuvoston pääsihteeristön tavanomaista työskentelyä;

  9.  panee hämmästyneenä merkille, että suuri osa (jopa 66 prosenttia) alamomentin 2202 määrärahasta siirrettiin tulkkauksesta YUTP:aan tai ETPP:aan liittyviin matkoihin; panee merkille, että vuonna 2006 tämä määrä oli 12 672 984 euroa, ja pyytää tiedot saman budjettikohdan määrärahasta vuonna 2007; pyytää avoimuuden vuoksi luomaan tähän tarkoitukseen asianmukaisen budjettikohdan;

  10. kehottaa avoimuuteen EU:n terrorismin torjunnan koordinaattorin menojen suhteen;

  11. pyytää neuvostolta jälkikäteistä arviota yksittäisistä ETPP:n alalla toteutetuista toimista;

  12. vahvistaa edellä mainitun 23. toukokuuta 2007 hyväksytyn päätöslauselman 47 kohdassa esittämänsä kannan, jonka mukaan se "toistaa [...] olevansa pettynyt siihen, että neuvosto vain antaa parlamentille tietoja ja toimittaa kuvailevan luettelon edellisen vuoden aikana toteutetuista YUTP-toimista, kuten neuvosto itsekin toteaa vuosikertomusten alkusanoissa, sen sijaan että neuvosto todella kuulisi parlamenttia kunkin vuoden alussa kyseisen vuoden tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista ja myös niiden taloudellisista vaikutuksista, kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 28 artiklassa määrätään, sekä raportoisi sen jälkeen parlamentille siitä, onko parlamentin kanta otettu huomioon ja jos on niin millä tavalla; korostaa, että tämä käytäntö merkitsee tosiasiallisesti 21 artiklan olennaisen sisällön noudattamatta jättämistä;"

  13. panee merkille, että neuvosto on tehnyt päätöksen, jolla estetään kaikki ylimääräisiin lomapäiviin liittyvät rahalliset suoritukset eläkkeelle lähdettäessä, sekä luonut sitovan järjestelmän kaikkien jäljellä olevien ylimääräisten lomapäivien pitämiseksi vuoteen 2009 mennessä; kannustaa neuvostoa noudattamaan tätä itselleen asettamaansa määräaikaa;

  14. panee tyytyväisenä merkille, että neuvosto, tilintarkastustuomioistuin ja yhteisöjen tuomioistuin ovat kehittäneet uuden yhdennetyn hallinto- ja varainhoidon valvontajärjestelmän (SAP), joka otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2008 ja joka auttaa saamaan aikaan huomattavia säästöjä kustannuksissa ja lisää mukana olevan kolmen toimielimen tehokkuutta;

  15. pitää valitettavana sitä, että neuvoston sisäisen tarkastajan vuotuisen toimintakertomuksen mukaan neuvosto ei pystynyt täyttämään sisäisen tarkastuksen yksikössään avoinna olleita toimia;

  16. ottaa huomioon, että saman vuotuisen toimintakertomuksen mukaan sisäinen tarkastaja suositti talousarvion ulkopuolisten tilien ("comptes hors budget") käytöstä poistamista; vaatii neuvostoa poistamaan kokonaan ja välittömästi tällaiset tilit käytöstä;

  17. kehottaa neuvostoa ratkaisemaan laskujen tarkastusta koskevan ongelman ("vérification des factures") neuvoston sisäisen tarkastajan suositusten mukaisesti;

  18. katsoo, että parlamentin toistuvaa ja tähän asti evättyä pyyntöä avoimuuden ja YUTP:aan ja ETPP:aan liittyvien neuvoston menojen parlamentaarisen valvonnan lisäämisestä olisi korostettava budjettitarkistuksissa pyrkien ottamaan varaukseen neuvoston talousarvion 2010 asiaankuuluvissa budjettikohdissa olevat määrärahat;

  19. palauttaa mieliin, että 4. joulukuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 8/2007 hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla[25] parlamentti kehotti neuvostoa hyväksymään viralliset päätelmät tilintarkastustuomioistuimen havainnoista; pitää valitettavana, että neuvosto ei ole toiminut kehotuksen mukaisesti; pyytää neuvostoa antamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle tietoa syistä siihen, ettei neuvosto ole hyväksynyt virallisia päätelmiä, sekä erityiskertomuksen aiheuttamista jatkotoimista;

  20. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta kiinnittämään seuraavassa vuosikertomuksessaan erityistä huomiota neuvoston talousarvion toteutukseen;

  Vastuuvapauden myöntämispäätöksen lykkäämisen syyt

  21. toteaa, että päätöstä lykätään seuraavista syistä:

  a)  neuvosto ei ole hyväksynyt kutsua viralliseen tapaamiseen parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan tai esittelijän kanssa keskustellakseen neuvoston talousarvion toteutuksesta vuonna 2007;

  b)  parlamentin asiasta vastaava valiokunta ja esittelijä eivät kumpikaan saaneet ennen valiokunnan mietintöluonnoksesta 16. maaliskuuta 2009 järjestämää äänestystä neuvostolta minkäänlaista kattavaa kirjallista vastausta parlamentin 18. helmikuuta 2009 lähettämän, asiasta vastaavan valiokunnan esittelijän ja koordinaattoreiden allekirjoittaman kirjeen liitteessä pyydettyihin tietoihin ja asiakirjoihin;

  c)  parlamentti ei ole saanut neuvostolta perusasiakirjoja, kuten vuotuista toimintakertomusta ja kattavaa luetteloa talousarviosiirroista;

  d)  tämä viralliseen vuoropuheluun liittyvä avoimuuden puute neuvoston puolelta ei anna mahdollisuutta järkevään vastuuvapausmenettelyyn eikä anna parlamentille mahdollisuutta tarkistaa, liittyykö neuvoston talousarvion toteutukseen myös toimintamenoja, toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti;

  Vaadittavat lisätoimet ja parlamentille vielä esitettävät asiakirjat

  22. kehottaa neuvoston pääsihteeriä / YUTP:n korkeaa edustajaa toimittamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle viimeistään 15. toukokuuta 2009 mennessä kattavan kirjallisen vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

  A. talousarvion ulkopuoliset tilit ("comptes hors budget") (ks. sisäisen tarkastajan suositus R.2, 2007):

  -    Kuinka monta talousarvion ulkopuolista tiliä neuvostolla oli vuonna 2007?

  -    Milloin nämä tilit perustettiin ja mihin tarkoitukseen?

  -    Mikä on näiden tilien käytön oikeudellinen perusta? Mitä summia kukin yksittäinen tili kattaa?

  -    Luettelo kaikista kuhunkin tiliin liittyvistä toimista varainhoitovuonna 2007 sekä luettelo valtuutetuista tulojen ja menojen hyväksyjistä budjettikohdittain.

  B. laskujen tarkastusta koskeva ongelma ("vérification des factures") (ks. sisäisen tarkastajan suositus R.1, 2007):

  -    Millä perustein sisäinen tarkastaja tuli siihen johtopäätöksen, että ennakkotarkastus ei ollut tyydyttävä?

  -    Tehdäänkö ennakko- ja/tai jälkitarkastukset kaikille budjettikohdille?

  -    Kuinka monta laskua tarkastettiin, mikä osuus laskuista otettiin näytteeseen ja mikä osuus tarkistetuista laskuista sisälsi virheitä?

  -    Valmisteliko neuvosto toimintasuunnitelmaa tämän ongelman ratkaisemiseksi, ja jos valmisteli, milloin se aiotaan panna täytäntöön?

  C. budjettikohta 2202 (tulkkauskulut):

  -    Syyt tulkkauskuluja koskevan budjettikohdan 2202 määrärahojen kaksinkertaistumiseen (vuodesta 2006 vuoteen 2007).

  -    Miksi neuvoston on tarpeen siirtää rahaa tästä budjettikohdasta valtuutettujen matkakuluihin?

  -    Miksi neuvosto käytti 12 672 000 euroa tulkkausmäärärahoja valtuutettujen matkakuluihin vuonna 2006?

  -    Miksi se ei lisännyt kyseisen budjettikohdan määrärahoja samalla summalla vuonna 2007?

  -    Mikä on tarkka summa, jonka neuvosto siirsi varainhoitovuotta 2007 varten tästä budjettikohdasta kohtaan 2200 tai johonkin toiseen kohtaan?

  D. budjettikohta 2200 (valtuuskuntien matkakulut):

  -    Budjettikohdan oikeusperustana on osittain yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin päätös N:o 190/2003, jota ei ole julkaistu virallisessa lehdessä.

  -    Voisiko neuvosto julkaista avoimuuden vuoksi kaikki päätöksensä verkkosivustollaan ja asiakirjahakemistossaan?

  E. budjettikohta 3002 [Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (ETPP/YUTP) erityisneuvonantajat]:

  Mitä summia neuvosto siirsi tähän budjettikohtaan vuodeksi 2007 ja kuinka monta erityisneuvonantajaa varten?

  23. kehottaa neuvoston pääsihteeriä ja YUTP:n korkeaa edustajaa toimittamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle viimeistään 15. toukokuuta 2009:

  -    kattavan luettelon vuoden 2007 neuvoston talousarviota koskevista talousarviosiirroista

  -    vuotuisen toimintakertomuksensa vuodelta 2007

  -    luettelon varainhoitovuonna 2007 varoja saaneista järjestöistä eritellen määrät järjestöittäin (budjettikohta 2237 – Muut hallinnosta johtuvat menot);

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  16.3.2009

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  27

  2

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig, Esko Seppänen

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jürgen Schröder

  • [1]  EUVL L 77, 16.3.2007. Oikaisu EUVL L 203, 3.8.2007, s. 92.
  • [2]  EUVL C 287, 10.11.2008, s. 1.
  • [3]  EUVL C 286, 10.11.2008, s. 1.
  • [4]  EUVL C 287, 10.11.2008, s. 111.
  • [5]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [6]  Neuvoston 22. heinäkuuta 2002 vahvistamasta työjärjestyksestä johtuva päätös (EYVL L 230, 28.8.2002, s. 7).
  • [7]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [8]  EUVL L 77, 16.3.2007. Oikaisu EUVL L 203, 3.8.2007, s. 92.
  • [9]  EUVL C 287, 10.11.2008, s.1.
  • [10]  EUVL C 286, 10.11.2008, s. 1.
  • [11]  EUVL C 287, 10.11.2008, s. 111.
  • [12]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [13]  Neuvoston 22. heinäkuuta 2002 vahvistamasta työjärjestyksestä johtuva päätös (EYVL L 230, 28.8.2002, s. 7).
  • [14]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [15]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [16]  EUVL L 63, 28.2.2004, s. 68.
  • [17]  EUVL L 261, 6.8.2004, s. 125.
  • [18]  EYVL L 57, 2.3.2000, s. 1.
  • [19]  EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7.
  • [20]  EYVL L 158, 17.6.2002, s. 66.
  • [21]  T6-0135/2008.
  • [22]  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0051.
  • [23]  EUVL L 187, 15.7.2008, s. 21.
  • [24]  EUVL C 74 E, 20.3.2008, s. 338.
  • [25]  P6_TA (2008)0581, 21 kohta.