Pranešimas - A6-0150/2009Pranešimas
A6-0150/2009

  PRANEŠIMAS dėl 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo

  20.3.2009 - (C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

  II skirsnis – Taryba
  Biudžeto kontrolės komitetas
  Pranešėjas: Søren Bo Søndergaard

  Procedūra : 2008/2277(DEC)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0150/2009
  Pateikti tekstai :
  A6-0150/2009
  Priimti tekstai :

  1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

  dėl 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Taryba

  (C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą[1],

  –   atsižvelgdamas į 2007 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas) (C6‑0417/2008)[2],

  –   atsižvelgdamas į Tarybos metinę 2007 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

  –   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2007 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su audituotų institucijų atsakymais[3],

  –   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[4],

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį, 274, 275 ir 276 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[5], ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į Tarybos generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio bendrajai užsienio ir saugumo politikai sprendimą Nr. 190/2003 dėl Tarybos narių įgaliotų atstovų kelionių išlaidų apmokėjimo[6],

  –   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[7](IIA),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir į V priedą,

  –   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A6‑0000/2009),

  1.  atideda savo sprendimą dėl Tarybos generaliniam sekretoriui suteikiamo Tarybos 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

  2.  pateikia savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

  2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

  su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, II skirsnis – Taryba

  (C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą[8],

  –   atsižvelgdamas į 2007 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas) (C6‑0417/2008)[9],

  –   atsižvelgdamas į Tarybos metinę 2007 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

  –   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2007 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su audituotų institucijų atsakymais[10],

  –   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[11],

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį, 274, 275 ir 276 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[12], ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į Tarybos generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio bendrajai užsienio ir saugumo politikai sprendimą Nr. 190/2003 dėl Tarybos narių įgaliotų atstovų kelionių išlaidų apmokėjimo[13],

  –   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[14],

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

  –   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A6‑0000/2009),

  A.  kadangi Taryba atsisako pateikti Parlamentui visą savo biudžeto įvykdymo dokumentą ir visą metinės veiklos ataskaitą ir pateikė tik savo vidaus auditoriaus metinę veiklos ataskaitą,

  B.  kadangi Taryba atsisako rengti oficialų susitikimą su Parlamentu savo biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimu,

  C. kadangi 1999 m. birželio 3–4 d. Kelne vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose numatyta suteikti Tarybai operatyvinių pajėgumų stiprinant bendrąją Europos saugumo ir gynybos politiką (ang. CESDP),

  D.  kadangi savo Sprendime Nr. 190/2003 Taryba labai aiškiai teigia, kad asignavimus bendrosios užsienio ir saugumo politikos (BUSP) srityje ji vykdo pagal Europos Bendrijų biudžetui taikomo finansinio reglamento[15] nuostatas ir, visų pirma, kad „Tarybos generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis bendrajai užsienio ir saugumo politikai […], kuriam padeda generalinio sekretoriaus pavaduotojas, yra visiškai atsakingas už asignavimų tvarkymą pagal Europos Bendrijų bendrojo biudžeto II skirsnį (Taryba) ir imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų užtikrintas patikimas jų valdymas. Jis vykdo asignavimus pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento nuostatas“,

  E.  kadangi 2004 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimu 2004/197/BUSP[16] buvo nustatytas karinio ar gynybinio pobūdžio ES operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo mechanizmas, vadinamas ATHENA, ir kadangi šis sprendimas kartu su 2004 m. balandžio mėn. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimu dėl ATHENA suteiktų privilegijų ir imunitetų[17] sukuria karinio ar gynybinio pobūdžio ES operacijų bendrųjų išlaidų administravimo mechanizmą, suteikia jam privilegijų ir imunitetų ir suteikia operatyvinių galių Tarybai,

  F.  kadangi 2000 m. vasario 28 d. Tarybos sprendime 2000/178/BUSP dėl taisyklių, taikomų nacionaliniams karo srities ekspertams, komandiruotiems į Tarybos Generalinį sekretoriatą pereinamuoju laikotarpiu[18], ir 2001 m. sausio 22 d. Tarybos sprendime dėl Europos Sąjungos karinio štabo įsteigimo[19] nurodyta, kad išlaidos, susijusios su karo srities ekspertų komandiruotėmis, priskiriamos Tarybos biudžetui,

  G.  kadangi Tarybos metiniame pranešime dėl BUSP pagrindinių aspektų ir esminių pasirinkimo klausimų, pateiktame Parlamentui taikant susitarimo IIA 43 punktą, pateikiamas tik BUSP veiklos, pvz., bendrųjų pozicijų, bendrų veiksmų ir įgyvendinimo sprendimų, aprašymas,

  1. pažymi, kad Taryba 2007 m. iš viso turėjo 650 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų (2006 m. – 626 mln. EUR), iš kurių panaudojo 81,89 proc., t. y. mažiau negu 2006 m. (91,79 proc.) ir mažiau už kitų institucijų vidurkį (93,82 proc.);

  2. dar kartą patvirtina savo poziciją, išreikštą 2002 m. balandžio 25 d. rezoliucijoje dėl 2000 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kad „[...] Europos Parlamentas ir Taryba anksčiau netikrindavo savo atitinkamų biudžeto skirsnių įgyvendinimo; mano, kad atsižvelgiant į tai, kad išlaidos vis dažniau skiriamos iš Tarybos administracinio biudžeto finansuojamai veiklai užsienio reikalų, saugumo ir gynybos bei teisingumo ir vidaus reikalų srityse, turėtų būti patikslinta šio susitarimo aprėptis, kad būtų matyti skirtumas tarp įprastų administracinių išlaidų ir veiklos šiose naujose politikos srityse išlaidos”[20];

  3. atmeta Tarybos teiginį, kad tai, jog Parlamentas ir Taryba praeityje netikrindavo savo atitinkamų biudžeto skirsnių įgyvendinimo, buvo neoficialaus susitarimo išdava; mano, kad, atsižvelgiant į administracinių išlaidų apimties didėjimą ir tai, kad vis daugiau išlaidų skiriama veiklai, Tarybos administracinės išlaidos turėtų būti tikrinamos tokiu pat būdu, kaip ir kitų Europos institucijų išlaidos pagal Sutarties 276 straipsnyje numatytą biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

  4. pakartoja savo poziciją, išreikštą 2008 m. balandžio 22 d. rezoliucijos dėl 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo 3 dalyje: „Apgailestauja, kad Taryba, kitaip nei kitos institucijos, nepateikia metinės veiklos ataskaitos Parlamentui, remdamasi 1970 m. neoficialiu susitarimu [...] ir tuo, kad Finansiniame reglamente nenurodoma jokių su tuo susijusių reikalavimų; ragina Tarybą persvarstyti sprendimą neskelbti veiklos ataskaitos ir neperduoti jos Parlamentui ir tapti labiau atskaitinga visai visuomenei bei mokesčių mokėtojams“[21]; primena, kad šis pareiškimas taip pat visiškai atitinka 2008 m. vasario 19 d. Parlamento rezoliucijos dėl skaidrumo finansų srityje 44 ir 45 dalis[22]; ragina Tarybą persvarstyti savo sprendimą neskelbti savo interneto svetainėje veiklos ataskaitos;

  5. pakartoja savo poziciją, išreikštą 2007 m. balandžio 24 d. rezoliucijos dėl 2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo 12 dalyje: „ragina suteikti kuo daugiau skaidrumo bendrajai užsienio ir saugumo politikai (BUSP); prašo Tarybą užtikrinti, kad, atsižvelgiant į [...] 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 42 punktą, BUSP veiklos išlaidos nebūtų įtrauktos į Tarybos biudžetą; ketina imtis būtinų priemonių, jei būtų nesilaikoma šio susitarimo“[23];

  6. prašo, kad Taryba nurodytų tikslų 3 antraštinės dalies (išlaidos, atsirandančios institucijai vykdant konkrečias savo užduotis) kiekvieno straipsnio ir kiekvieno punkto išlaidų pobūdį, kad Parlamentas galėtų pagal susitarimą IIA patikrinti, ar jokios išlaidos neskirtos veiklai;

  7. pakartoja savo poziciją, išreikštą 2007 m. gegužės 23 d. rezoliucijos dėl Tarybos metinio pranešimo Europos Parlamentui dėl pagrindinių BUSP aspektų ir esminių pasirinkimų, įskaitant Europos Sąjungos bendrojo biudžeto finansinius aspektus – 2005 m.[24] 58 dalyje: „mano, kad iki šiol deramai įvertinti finansines pasekmes ES biudžetui trukdė tai, kad Taryba nepateikdavo reikiamos informacijos [...]; mano, kad dabar, pasirašius naująjį Tarpinstitucinį susitarimą, atėjo laikas įgyvendinti šias nuostatas, kurios dabar buvo aiškiai suformuluotos, atsižvelgiant į jų formą ir turinį“;

  8. mano, kad BUSP darbuotojų Tarybos sekretoriate pagrindinę ir esminę veiklos dalį sudaro tam tikrų operacijų planavimas, rengimasis joms ir jų valdymas ir kad ši veikla vykdoma politiniais ir operacijų sumetimais, o ne kaip įprasta Tarybos sekretoriato veikla;

  9. yra labai nustebęs, kad didžioji dalis (iki 66 proc.) biudžeto eilutės 2202 buvo skirta ne vertimui žodžiu, o su BUSP ir ESGP susijusioms kelionėms; pažymi, kad 2006 m. ši suma sudarė 12 672 984 EUR, ir prašo suteikti informacijos apie šiai biudžeto eilutei skirtą sumą 2007 m.; ragina siekiant didesnio skaidrumo šiems tikslams sukurti atskirą biudžeto eilutę;

  10. prašo, kad būtų skaidriai informuojama apie ES kovos su terorizmo koordinatoriui skiriamas lėšas ir jo išlaidas;

  11. ragina Tarybą pateikti Parlamentui atskirų ESGP veiksmų ex post įvertinimą;

  12. pakartoja savo poziciją, išreikštą minėtoje 2007 m. gegužės 23 d. rezoliucijos 47 dalyje: „[...] pakartoja savo nusivylimą, kad Taryba tik informuoja Parlamentą ir pateikia jam aprašomąją praėjusių metų veiklos BUSP srityje ataskaitą, kaip nurodo pati Taryba metinių pranešimų preambulėse, užuot kiekvienų metų pradžioje iš tiesų pasikonsultavusi su Parlamentu dėl pagrindinių aspektų ir esminių pasirinkčių, įskaitant finansines pasekmes, kaip numatyta ES sutarties 28 straipsnyje, dėl kurių reikės spręsti tais metais, ir vėliau pranešti Parlamentui, ar buvo atsižvelgta į Parlamento nuomonę, o jei buvo atsižvelgta, tai kaip, ir pabrėžia, kad ši praktika yra de facto 21 straipsnio pačios esmės pažeidimas“;

  13. pažymi, kad Taryba priėmė sprendimą, kuriuo bus užkirstas kelias su kompensuojamosiomis atostogomis susijusiems liekamiesiems mokėjimams išėjus į pensiją ir nustatyta privaloma sistema, skirta iki 2009 m. visiškai panaikinti visas sukauptas atostogų dienas; ragina Tarybą laikytis šio nusistatyto termino;

  14. džiaugiasi tuo, kad prie naujosios integruotos valdymo ir finansinės kontrolės sistemos (SAP), kuri pradėjo veikti 2008 m. sausio 1 d., kūrimo prisidėjo kelios institucijos, t. y. Taryba, Audito Rūmai ir Teisingumo Teismas, taigi sutaupyta nemažai biudžeto lėšų ir padidėjo trijų dalyvavusių institucijų veiklos efektyvumas;

  15. apgailestauja, kad, Tarybos vidaus auditoriaus metinės veiklos ataskaitos duomenimis, Taryba neužpildė laisvų darbo vietų vidaus audito tarnyboje;

  16. atsižvelgia į tai, kad pagal minėtą metinės veiklos ataskaitą vidaus auditorius rekomendavo visiškai panaikinti biudžete nenumatytas sąskaitas (pranc. comptes hors budget); prašo Tarybos nedelsiant panaikinti visas šias sąskaitas;

  17. ragina Tarybą išspręsti problemą, susijusią su sąskaitų patikrinimu, kaip rekomendavo Tarybos vidaus auditorius;

  18. mano, kad Parlamento pakartotiniai ir iki šiol neišpildyti prašymai dėl Tarybos išlaidų, susijusių su BUSP ir BSGP, skaidrumo ir griežtesnės Parlamento priežiūros, turėtų būti pabrėžti biudžeto pakeitimuose, siekiant perkelti tam tikras Tarybos 2010 m. biudžeto eilutes į rezervą;

  19. primena, kad Parlamentas savo 2008 m. gruodžio 4 d. rezoliucijoje dėl Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 8/2007 dėl administracinio bendradarbiavimo PVM srityje[25] paragino Tarybą patvirtinti oficialias Audito Rūmų rezultatų išvadas; apgailestauja, kad Taryba nesivadovavo šiuo raginimu; ragina Tarybą pateikti Parlamento kompetentingam komitetui informaciją apie priežastis, dėl kurių nepatvirtintos oficialios išvados, ir apie tai, kaip vadovaujamasi šia specialiąja ataskaita;

  20. ragina Europos Audito Rūmus savo būsimoje metinėje ataskaitoje ypač didelį dėmesį skirti Tarybos biudžeto įvykdymui;

  Sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo atidėjimo priežastys

  21. nurodo šias atidėjimo priežastis:

  a)  Taryba nepriėmė jokio kvietimo oficialiai susitikti su Parlamento atsakingu komitetu arba jo pranešėju, kad galima būtų apsvarstyti klausimus, susijusius su Tarybos 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymu;

  b)  jo atsakingas komitetas arba pranešėjas prieš komiteto balsavimą dėl pranešimo projekto 2009 m. kovo 16 d. negavo išsamaus atsakymo raštu, kuriame Parlamentui būtų pateikiama informacija ir dokumentai, kuriuos pateikti Taryba raginama 2009 m. vasario 18 d. laiško, kurį pasirašė atsakingo komiteto pranešėjas ir koordinatoriai, priede;

  c)  Parlamentas iš Tarybos negavo svarbių dokumentų, pvz., metinės veiklos ataskaitos ir išsamaus biudžeto lėšų perkėlimų sąrašo;

  d)  dėl šio skaidrumo ir Tarybos atvirumo oficialiam dialogui trūkumo negalima pagrįstai patvirtinti biudžeto įvykdymo ir Parlamentui visų pirma užkertamas kelias pagal susitarimą IIA patikrinti, ar jokios Tarybos biudžeto įvykdymo išlaidos neskirtos veiklai;

  Tolesni veiksmai ir dokumentai, kurie turi būti pateikti Parlamentui

  22. ragina Tarybos generalinį sekretorių – vyriausiąjį įgaliotinį bendrajai užsienio ir saugumo politikai vėliausiai iki 2009 m. gegužės 15 d. Parlamento atsakingajam komitetui pateikti išsamų atsakymą raštu į šiuos klausimus:

  A. dėl jos biudžete nenumatytų sąskaitų (pranc. comptes hors budget) (žr. 2007 m. vidaus auditoriaus rekomendaciją R.2):

  –   kiek biudžete nenumatytų sąskaitų Taryba turėjo 2007 m.?

  –   kada šios sąskaitos buvo sukurtos ir kokiu tikslu?

  –   koks šioms sąskaitoms taikomas teisinis pagrindas? Kokia suma yra kiekvienoje atskiroje sąskaitoje?

  –   visų kiekvienos šių sąskaitų pervedimų 2007 finansiniais metais sąrašas ir leidimus išduodančių pareigūnų sąrašas pagal biudžeto eilutę;

  B.  dėl sąskaitų patikrinimo (žr. 2007 m. vidaus auditoriaus rekomendaciją R.1):

  –   kokiu pagrindu vidaus auditorius padarė išvadą, kad ex ante patikrinimas nevykdomas patenkinamai?

  –   ar visoms biudžeto eilutėms taikoma ex ante ir (arba) ex post kontrolė?

  –   kiek sąskaitų buvo patikrinta, koks sąskaitų procentas buvo analizuojamas ir koks jų procentas turėjo klaidų?

  –   ar Taryba parengė veiksmų planą siekiant išspręsti šią problemą ir, jei taip, kada jis bus įgyvendinamas?

  C. dėl biudžeto eilutės 2202 (vertimo žodžiu išlaidos):

  –   biudžeto eilutės 2202, skirtos vertimui žodžiu, lėšų padvigubinimo (nuo 2006 m iki 2007 m.) priežastys,

  –   kodėl Taryba turi šios biudžeto eilutės lėšas perkelti į eilutę, skirtą delegacijų kelionių išlaidoms?

  –   kodėl 2006 m. Taryba 12 672 000 eurų iš vertimui žodžiu skirtų išlaidų panaudojo delegacijų kelionių išlaidoms?

  –   kodėl 2007 m. ji nepadidino specialios biudžeto eilutės išlaidų ta pačia suma?

  –   kokią specialią sumą Taryba 2007 finansiniais metais perkėlė iš šios biudžeto eilutės į biudžeto eilutę 2200 arba kitą biudžeto eilutę?

  D. dėl biudžeto eilutės 2200 (delegacijų kelionių išlaidos):

  –         šios biudžeto eilutės teisinis pagrindas, be kita ko, yra Tarybos generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio bendrajai užsienio ir saugumo politikai sprendimas (Nr. 190/2003), kuris nebuvo paskelbtas Oficialiajame leidinyje.

  –         ar galėtų Taryba skaidrumo tikslais savo interneto svetainėje ir savo dokumentų nuorodų registre paskelbti visus savo sprendimus?

  E.  dėl biudžeto eilutės 3002 (specialieji patarėjai ESGP/BUSP srityje):

  –   kokią sumą ir kokiam skaičiui specialiųjų patarėjų 2007 m. Taryba pervedė į šią biudžeto eilutę?

  23. ragina Tarybos generalinį sekretorių – vyriausiąjį įgaliotinį bendrajai užsienio ir saugumo politikai vėliausiai iki 2009 m. gegužės 15 d. Parlamento atsakingam komitetui pateikti:

  –   visą biudžeto lėšų perkėlimų, susijusių su Tarybos 2007 m. biudžetu, sąrašą;

  –   savo 2007 m. metinės veiklos ataskaitą;

  –   asociacijų, kurios gavo lėšų 2007 finansiniais metais, sąrašą, nurodant konkrečias kiekvienos asociacijos gautas sumas (biudžeto eilutė 2237. Kitos veiklos išlaidos);GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  16.3.2009

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  27

  2

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig, Esko Seppänen

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis  (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jürgen Schröder

  • [1]  OL L 77, 2007 3 16. Klaidų ištaisymas OL L 203, 2007 8 3, p. 92.
  • [2]  OL C 287, 2008 11 10, p. 1.
  • [3]  OL C 286, 2008 11 10, p. 1.
  • [4]  OL L 287, 2008 11 10, p. 111.
  • [5]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [6]  2002 m. liepos 22 d. sprendimas, susijęs su Tarybos darbo tvarkos taisyklėmis (OL L 230, 2002 8 28, p. 7).
  • [7]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [8]  OL L 77, 2007 3 16. Klaidų ištaisymas OL L 203, 2007 8 3, p. 92.
  • [9]  OL C 287, 2008 11 10, p. 1.
  • [10]  OL C 286, 2008 11 10, p. 1.
  • [11]  OL C 287, 2008 11 10, p. 111.
  • [12]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [13]  2002 m. liepos 22 d. sprendimas, susijęs su Tarybos darbo tvarkos taisyklėmis (OL L 230, 2002 8 28, p. 7).
  • [14]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [15]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [16]  OL L 63, 2004 2 28, p. 68.
  • [17]  OL L 261, 2004 8 6, p. 125.
  • [18]  OL L 57, 2000 3 2, p. 1.
  • [19]  OL L 27, 2001 1 30, p. 7.
  • [20]  OL L 158, 2002 6 17, p. 66.
  • [21]  T6-0135/2008.
  • [22]  Priimti tekstai, P6_TA(2008)0051.
  • [23]  OL L 187, 2008 7 15, p. 21.
  • [24]  OL C 74E, 2008 3 20, p. 338.
  • [25]  P6_TA(2008)0581, 21 dalis.