Ziņojums - A6-0150/2009Ziņojums
A6-0150/2009

ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu

20.3.2009 - (C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC))

II iedaļa – Padome
Budžeta kontroles komiteja
Referents: Søren Bo Søndergaard

Procedūra : 2008/2277(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0150/2009
Iesniegtie teksti :
A6-0150/2009
Pieņemtie teksti :

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome

(C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Kopienu galīgos gada pārskatus par 2007. finanšu gadu – I sējums (C6‑0417/2008)[1],

–   ņemot vērā Padomes gada ziņojumu par 2007. gadā veiktajām iekšējām revīzijām, ko tā iesniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par 2007. finanšu gada budžeta izpildi, kuram pievienotas pārbaudīto iestāžu atbildes[2],

–   ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību[3], ko Revīzijas palāta iesniegusi saskaņā ar EK līguma 248. pantu,

–   ņemot vērā EK līguma 272. panta 10. punktu, kā arī 274., 275. un 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[4], un it īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–   ņemot vērā Padomes ģenerālsekretāra/ augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā Lēmumu Nr. 190/2003 par Padomes locekļu delegātu ceļa izdevumu atlīdzināšanu[5],

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[6],

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A6‑0150/2009),

1.  atliek lēmuma pieņemšanu attiecībā uz apstiprinājuma sniegšanu Padomes ģenerālsekretāram par Padomes 2007. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Padomei, Komisijai, Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome

(C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Kopienu galīgos gada pārskatus par 2007. finanšu gadu – I sējums (C6‑0417/2008)[7],

–   ņemot vērā Padomes gada ziņojumu par 2007. gadā veiktajām iekšējām revīzijām, ko tā iesniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par 2007. finanšu gada budžeta izpildi, kuram pievienotas pārbaudīto iestāžu atbildes[8],

–   ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību[9], ko Revīzijas palāta iesniegusi saskaņā ar EK līguma 248. pantu,

–   ņemot vērā EK līguma 272. panta 10. punktu, kā arī 274., 275. un 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[10], un it īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–   ņemot vērā Padomes ģenerālsekretāra/ augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā Lēmumu Nr. 190/2003 par Padomes locekļu delegātu ceļa izdevumu atlīdzināšanu[11],

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[12],

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A6‑0000/2009),

A.  tā kā Padome atsakās sniegt Parlamentam visu dokumentu par budžeta izpildi un visu gada darbības pārskatu un ir iesniegusi tikai sava iekšējā revidenta gada darbības pārskatu;

B.  tā kā Padome atsakās oficiāli tikties ar Parlamentu saistībā ar tās budžeta izpildes apstiprināšanu;

C. tā kā Ķelnes 1999. gada 3. un 4. jūnija Eiropadomes secinājumos paredzēts piešķirt Padomei rīcības pilnvaras spēcīgākas kopējās Eiropas drošības un aizsardzības politikas (KEDAP) jomā;

G.  tā kā Padomes ikgadējais ziņojums par KĀDP galvenajiem aspektiem un pamatvirzienu izvēli, kas iesniegts Eiropas Parlamentam saskaņā ar Iestāžu nolīguma 43. punktu, ir aprakstītas tikai KĀDP darbības, piemēram, kopējās nostājas, vienotas rīcības un īstenošanas lēmumi,

1. norāda, ka 2007. gadā Padomes rīcībā bija saistību apropriācijas kopumā EUR 650 miljonu apmērā (2006. gadā — EUR 626 miljoni) un to izlietojuma līmenis bija 81,89 %, kas ir zemāks nekā 2006. gadā (91,79 %) un zemāks nekā pārējo iestāžu vidējais rādītājs (93,82 %);

2. atkārtoti apliecina nostāju, kas pausta 2002. gada 25. aprīļa rezolūcijā par 2000. finanšu gada budžeta izpildi, proti, ka „[..] Eiropas Parlaments un Padome agrāk nav savstarpēji pārbaudījuši savu budžeta iedaļu izpildi; uzskata — ņemot vērā to, ka izdevumi, ko finansē no Padomes administratīvā budžeta, aizvien vairāk attiecas uz darbību ārpolitikas, drošības un aizsardzības politikas un ieslietu un iekšlietu jomā, šī principa darbības joma būtu jāprecizē, lai nošķirtu tradicionālos administratīvos izdevumus no darbībām šajās jaunajās politikas jomās”[13];

3. noraida Padomes viedokli, ka tas, ka Parlaments un Padome agrāk nav savstarpēji pārbaudījuši savu budžeta iedaļu izpildi, izriet no t. s. džentlmeņu vienošanās; uzskata, ka ņemot vērā administratīvo izdevumu pieaugumu un to, ka aizvien vairāk izdevumu pēc būtības paredzēti darbībai, Padomes administratīvie izdevumi būtu jāpārbauda tādā pašā veidā, kā tas notiek attiecībā uz pārējām ES iestādēm budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrā, kas noteikta ar Līguma 276. pantu;

4. atkārtoti apliecina nostāju, kas pausta 3. punktā 2008. gada 22. aprīļa rezolūcijā par 2006. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, proti: „pauž nožēlu, ka atšķirībā no citām iestādēm Padome nesniedz Eiropas Parlamentam gada darbības pārskatu, atsaucoties uz 1970. gada džentlmeņu vienošanos [..], un ka Finanšu regulā nav iekļauta šāda prasība; aicina Padomi, lai nodrošinātu lielāku pārskatatbildību plašas sabiedrības un nodokļu maksātāju priekšā, pārskatīt lēmumu nepublicēt un neiesniegt Parlamentam darbības pārskatu”[14]; atgādina, ka šis paziņojums arī pilnībā atbilst 44. un 45. punktam Parlamenta 2008. gada 19. februāra rezolūcijā par pārredzamību finanšu jautājumos[15]; pieprasa, lai Padome pārskata lēmumu nepubliskot savu gada darbības pārskatu tīmekļa vietnē;

6. prasa Padomei tās budžeta 3. sadaļā („Izdevumi, kas radušies, iestādei veicot īpašus uzdevumus”) katrā pantā un postenī norādīt izdevumu faktisko veidu, lai Parlaments saskaņā ar Iestāžu nolīgumu varētu pārbaudīt, vai daļa izdevumu nav darbības izdevumi;

7. atkārtoti pauž nostāju, kas minēta 58. punktā Eiropas Parlamenta 2007. gada 23. maija rezolūcijā par Padomes ikgadējo ziņojumu Eiropas Parlamentam par KĀDP galvenajiem aspektiem un pamatvirzienu izvēli, tostarp finansiālo ietekmi uz Eiropas Savienības vispārējo budžetu – 2005[16], proti: „uzskata, ka finansiālas ietekmes uz ES budžetu patiesu novērtēšanu līdz šim ir kavējis tas, ka Padome nav laikus sniegusi informāciju, [..]; uzskata, ka pēc jaunā Iestāžu nolīguma parakstīšanas ir pienācis laiks īstenot šo tagad skaidri apstiprināto noteikumu burtu un garu”;

8. uzskata, ka konkrētas darbības plānošana, sagatavošana un kontrole, ko veic KĀDP darbinieki Padomes Sekretariātā, ir neatņemamas un būtiski svarīgi darbības elementi un ka šie pasākumi ir saistīti ar politikas un konkrētu darbību īstenošanu un nav uzskatāmi par daļu no Padomes Sekretariāta parastajiem darba pienākumiem;

9. pauž pārsteigumu, konstatējot, ka 2202. budžeta pozīcijas ievērojama daļa (līdz 66 %) tika pārvietota, izmantojot to nevis mutiskās tulkošanas, bet ar KĀDP/EDAP saistīto ceļa izdevumu segšanai; norāda, ka 2006. gadā šī summa bija EUR 12 672 984, un aicina iesniegt informāciju par šīs budžeta pozīcijas apjomu 2007. gadā; lielākas pārredzamības dēļ prasa, lai šim nolūkam izveidotu atsevišķu budžeta pozīciju;

10. prasa nodrošināt ES terorisma apkarošanas koordinatora izdevumu pārredzamību;

11. aicina Padomi iesniegt ex post novērtējumu par atsevišķām EDAP darbībām;

12. atkārtoti apstiprina savu nostāju, kas pausta iepriekš minētās 2007. gada 23. maija rezolūcijas 47. punktā, proti: „atkārtoti pauž vilšanos, ka Padome aprobežojas tikai ar Parlamenta informēšanu un iepriekšējā gadā veikto KĀDP pasākumu aprakstoša sarakstu iesniegšanu, ko pati Padome ir norādījusi gada ziņojumu preambulās tā vietā, lai katra gada sākumā patiesi apspriestos ar Parlamentu par galvenajiem aspektiem un prioritātēm attiecīgajam gadam, tajā skaitā par to finanšu ietekmi, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 28. pantā, un pēc tam ziņotu Parlamentam, vai Parlamenta pienesums ir ņemts vērā un, ja ir, tad – kādā veidā, uzsver to, ka šāda prakse faktiski ir 21. panta pārkāpums pēc būtības”;

13. norāda, ka Padome ir pieņēmusi lēmumu, ar ko novērsīs jebkādus atlikušos maksājumus saistībā ar kompensācijas dienām pēc pensionēšanās un izveidos obligātu sistēmu, lai līdz 2009. gadam pabeigtu visu atlikušo ikgadējā atvaļinājuma uzkrājumu likvidāciju; mudina Padomi ievērot pašas noteikto termiņu;

14. atzinīgi vērtē to, ka jaunā integrētā pārvaldības un finanšu kontroles sistēma (SAP), kas darbojas kopš 2008. gada 1. janvāra, ir izstrādāta, pamatojoties uz Padomes, Revīzijas palātas un Tiesas sadarbību, un tādējādi nozīmē minēto trīs iestāžu budžeta līdzekļu ievērojamu ietaupījumu un arī efektivitātes pieaugumu;

15. pauž nožēlu, ka saskaņā ar Padomes iekšējā revidenta gada darbības pārskatu Padome nav spējusi aizpildīt brīvās amata vietas savā Iekšējās revīzijas dienestā;

16. pieņem zināšanai to, ka saskaņā ar iepriekš minēto gada darbības pārskatu iekšējais revidents ir ieteicis pilnībā likvidēt „comptes hors budget”; prasa, lai Padome nekavējoties pilnībā likvidē visus šādus kontus;

17. prasa, lai Padome atrisina problēmu, kas saistīta ar „vérification des factures”, kā to ierosina Padomes iekšējais revidents;

18. uzskata, ka Parlamenta atkārtotie un līdz šim atbildi nesaņēmušie aicinājumi nodrošināt Padomes KĀDP/EDAP izdevumu lielāku pārredzamību un stingrāku parlamentāru pārbaudi ir jāatbalsta ar tādu budžeta grozījumu palīdzību, kuru mērķis būtu iekļaut rezervē atsevišķu attiecīgo Padomes 2010. gada budžeta pozīciju apropriācijas;

19. atgādina, ka 2008. gada 4. decembra rezolūcijā par Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 8/2007 par administratīvu sadarbību pievienotās vērtības nodokļa jomā[17] Parlaments aicināja Padomi pieņemt oficiālus secinājumus par Revīzijas palātas konstatējumiem; pauž nožēlu, ka Padome nav reaģējusi uz šo pieprasījumu; aicina Padomi informēt Parlamenta kompetento komiteju par to, kādēļ tā nav pieņēmusi oficiālus secinājumus, kā arī par pasākumiem, kas veikti saistībā ar šo īpašo ziņojumu;

20. prasa, lai nākamajā gada pārskatā Eiropas Revīzijas palāta īpašu uzmanību pievērš Padomes budžeta izpildei;

Lēmuma par budžeta izpildes apstiprināšanu atlikšanas iemesli

21. norāda, ka atlikšanas iemesli ir šādi:

a)  Padome nav pieņēmusi uzaicinājumu oficiāli un formāli tikties ar Parlamenta kompetento komiteju vai tās referentu, lai apspriestu jautājumus par 2007. gada budžeta izpildi;

b)  ne Parlamenta kompetentā komiteja, ne arī referents pirms komitejas balsojuma par ziņojuma projektu 2009. gada 16. martā nav saņēmuši izsmeļošu rakstisku atbildi, kurā būtu sniegta Padomei prasītā informācija un dokumenti, kas minēti pielikumā 2009. gada 18. februāra vēstulei, kuru parakstījuši kompetentās komitejas referents un koordinatori;

c)  Parlaments no Padomes nav saņēmis tādus pamatdokumentus kā gada darbības pārskats un pilns veikto budžeta pārvietojumu saraksts;

d)  šāds pārredzamības un atklātības trūkums no Padomes puses oficiāla un formāla dialoga vajadzībām nedod iespēju sniegt jēgpilnu budžeta izpildes apstiprinājumu, un it īpaši tas arī liedz Parlamentam pārbaudīt, vai Padomes budžeta izpildē nav darbības izdevumu, saskaņā ar Iestāžu nolīgumu;

Turpmāk veicamie pasākumi un Parlamentam iesniedzamie dokumenti

22. aicina Padomes ģenerālsekretāru/ augsto pārstāvi KĀDP jomā vēlākais līdz 2009. gada 15. maijam sniegt Parlamenta kompetentajai komitejai izsmeļošas rakstiskas atbildes uz šādiem jautājumiem:

A. par ārpusbudžeta kontiem („comptes hors budget”) (sk. iekšējā revidenta ieteikumu R.2 par 2007. gadu):

- Cik ārpusbudžeta („hors budget”) kontu Padomei bija 2007. gadā?

- Kad šie konti tika izveidoti un kādam mērķim?

- Kāds ir šo kontu juridiskais pamats? – Kāda summa ir katrā no kontiem?

- visu 2007. finanšu gadā veikto pārskaitījumu saraksts par katru no kontiem, kā arī deleģēto kredītrīkotāju saraksts pa budžeta pozīcijām;

B. par rēķinu pārbaudi („vérification des factures”) (sk. iekšējā revidenta ieteikumu R.1 par 2007. gadu):

- Uz kāda pamata iekšējais revidents secināja, ka ex ante pārbaude nenotiek apmierinoši?

- Vai ir budžeta pozīcijas, par kurām tiek veiktas ex ante un/vai ex post kontroles?

- Cik rēķinu tika pārbaudīti, cik daudz rēķinu procentuāli tika paņemti paraugam un cik daudz rēķinos procentuāli bija kļūdas?

- Vai Padome ir sagatavojusi rīcības plānu, lai šo problēmu atrisinātu, un, ja jā, tad kad tas tiks īstenots?

C. par budžeta 2202. pozīciju (mutiskās tulkošanas izmaksas):

- Kāpēc mutiskajai tulkošanai paredzētās budžeta 2202. pozīcijas apmērs ir palielinājies divkārt (2007. gadā, salīdzinot ar 2006. gadu)?

- Kāpēc Padomei ir jāpārvieto līdzekļi no šīs budžeta pozīcijas delegātu ceļa izdevumiem?

- Kāpēc Padome 2006. gadā izlietoja EUR 12 672 000 no mutiskajai tulkošanai paredzētajiem izdevumiem delegātu ceļa izdevumiem?

- Kāpēc tā 2007. gadā konkrēto budžeta pozīciju nepalielināja par tādu pašu summu?

- Kāda ir konkrētā summa, ko Padome 2007. finanšu gadā pārvietoja no šīs budžeta pozīcijas uz 2200. pozīciju vai citām pozīcijām?

D. par budžeta 2200. pozīciju (delegāciju ceļa izdevumi):

- Šīs budžeta pozīcijas juridiskais pamats daļēji ir Padomes ģenerālsekretāra/ augstā pārstāvja KĀDP jomā lēmums (Nr. 190/2003), kas „Oficiālajā Vēstnesī” nav publicēts.

- Vai Padome pārredzamības nolūkā varētu visus savus lēmumus ievietot savā tīmekļa vietnē un dokumentu reģistrā?

E. par budžeta 3002. pozīciju (īpašie padomnieki EDAP/KĀDP jomā):

Kādu summu Padome 2007. gadā pārvietoja uz šo budžeta pozīciju un cik lielam skaitam īpašo padomnieku?

23. aicina Padomes ģenerālsekretāru/ augsto pārstāvi KĀDP jomā vēlākais līdz 2009. gada 15. maijam iesniegt Parlamenta kompetentajai komitejai šādus dokumentus:

- pilns veikto budžeta pārvietojumu saraksts attiecībā uz Padomes 2007. gada budžetu;

- tās gada darbības pārskats par 2007. gadu;

–    to asociāciju saraksts, kuras 2007. finanšu gadā saņēma naudu, norādot summas par katru asociāciju (budžeta 2237. pozīcija „Citi darbības izdevumi”).

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

16.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

2

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig, Esko Seppänen

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jürgen Schröder

 • [1]  OV C 287, 10.11.2008, 1. lpp.
 • [2]  OV C 286, 10.11.2008., 1. lpp.
 • [3]  OV C 287, 10.11.2008, 111. lpp.
 • [4]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [5]  Lēmums pamatojas Padomes 2002. gada 22. jūlijā Reglamentā (OV L 230, 28.8.2002., 7. lpp.).
 • [6]  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
 • [7]  OV C 287, 10.11.2008, 1. lpp.
 • [8]  OV C 286, 10.11.2008., 1. lpp.
 • [9]  OV C 287, 10.11.2008., 111. lpp.
 • [10]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [11]  Lēmums pamatojas Padomes 2002. gada 22. jūlijā Reglamentā (OV L 230, 28.8.2002., 7. lpp.).
 • [12]  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
 • [13]  OV L 158, 17.6.2002., 66. lpp.
 • [14]  T6-0135/2008.
 • [15]  Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0051.
 • [16]  OV C 74E, 20.3.2008., 338. lpp.
 • [17]  P6_TA(2008)0581, 21. punkts.