Procedura : 2008/2277(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0150/2009

Teksty złożone :

A6-0150/2009

Debaty :

PV 22/04/2009 - 11
CRE 22/04/2009 - 11

Głosowanie :

PV 23/04/2009 - 6.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0273

SPRAWOZDANIE     
PDF 175kWORD 103k
20.3.2009
PE 416.560v02-00 A6-0150/2009

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

(C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Sekcja II – Rada

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Søren Bo Søndergaard

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007, sekcja II - Rada

(C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007(1),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2007 – Tom I (C6-0417/2008)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Rady dla organu udzielającego absolutorium w sprawie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2007 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2007 wraz z odpowiedziami kontrolowanych instytucji(3),

–   uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedstawione przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE(4),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 Traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając decyzję Rady nr 190/2003 Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa dotyczącą zwrotu kosztów podróży delegatom członków Rady(6),

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(7),

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0150/2009),

1. odracza decyzję dotyczącą udzielenia Sekretarzowi Generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady za rok budżetowy 2007;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007, sekcja II– Rada

(C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007(8),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2007 – Tom I (C6-0417/2008)(9),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Rady dla organu udzielającego absolutorium w sprawie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2007 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2007 wraz z odpowiedziami kontrolowanych instytucji(10),

–   uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE(11),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 Traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(12), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając decyzję Rady nr 190/2003 Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa dotyczącą zwrotu kosztów podróży delegatom członków Rady(13),

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(14),

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0150/2009),

A.  mając na uwadze, że Rada odmawia przekazania Parlamentowi pełnego dokumentu na temat wykonania budżetu i pełnego rocznego sprawozdania z działalności oraz że dostarczyła tylko roczne sprawozdanie z działalności swojego kontrolera wewnętrznego,

B.  mając na uwadze, że Rada odmawia zorganizowania jakiegokolwiek oficjalnego spotkania z Parlamentem w sprawie absolutorium,

C.  mając na uwadze, że konkluzje Rady Europejskiej z Kolonii z dni 3 i 4 czerwca 1999 r. przewidują przyznanie Radzie zdolności operacyjnych z zakresu wzmocnionej wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO),

D.  mając na uwadze, że w swojej decyzji nr 190/2003 Rada wyraźnie zaznacza, że wykorzystuje środki przyznane w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(15), a zwłaszcza, że „Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa [...], z pomocą Zastępcy Sekretarza Generalnego, jest w pełni odpowiedzialny za zarządzanie przyznanymi środkami z sekcji II - Rada - budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich i podejmuje wszystkie niezbędne kroki, aby zapewnić należyte zarządzanie nimi. Sekretarz Generalny wykorzystuje przyznane środki zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich”,

E.  mając na uwadze, że decyzja Rady 2004/197/WPZiB2 z dnia 23 lutego 2004 r. ustanowiła mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji UE mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne, zwany ATHENA, oraz że ta decyzja, łącznie z decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w ramach Rady dnia 28 kwietnia 2004 r., dotyczącą przywilejów i immunitetów przyznanych ATHENA3 tworzy mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji UE mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne, przyznaje mu przywileje i immunitety oraz nadaje Radzie uprawnienia operacyjne,

F.  mając na uwadze, że decyzja Rady 2000/178/WPZiB z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do krajowych biegłych wojskowych oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady w trakcie okresu przejściowego(16) i decyzja Rady 2001/80/WPZiB z dnia 22 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej(17) precyzują, że wydatki związane z oddelegowaniem biegłych wojskowych pokrywane są z budżetu Rady,

G.  mając na uwadze, że roczne sprawozdanie Rady dotyczące głównych aspektów i podstawowych wyborów WPZiB, przedstawione Parlamentowi na podstawie pkt 43 porozumienia międzyinstytucjonalnego, jest ograniczone, obejmując swoim zakresem tylko opis działań podejmowanych w ramach WPZiB, takich jak wspólne stanowiska, wspólne działania i decyzje wykonawcze,

1. zauważa, że w 2007 r. Rada dysponowała środkami na zobowiązania o łącznej kwocie 650 mln euro (w 2006 r.: 626 mln euro), przy stopie wykorzystania wynoszącej 81,89%, niższej niż w 2006 r. (91,79%) i poniżej średniej innych instytucji (93,82%);

2. potwierdza swoje stanowisko przyjęte w rezolucji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie absolutorium za rok finansowy 2000, zgodnie z którym „[...] Parlament Europejski i Rada w przeszłości nie kontrolowały wykonania swoich sekcji budżetu; uważa, że biorąc pod uwagę coraz bardziej operacyjny charakter wydatków finansowanych z administracyjnego budżetu Rady w dziedzinie spraw zagranicznych, bezpieczeństwa i polityki obrony oraz sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, należałoby wyjaśnić zakres porozumienia mając na celu oddzielenie tradycyjnych wydatków administracyjnych od operacji w tych nowych obszarach polityki”(18);

3. odrzuca sugestię Rady, według której fakt, że Parlament i Rada w przeszłości nie kontrolowały wykonania swoich sekcji budżetu wynikał z umowy dżentelmeńskiej; uważa, że biorąc pod uwagę coraz bardziej operacyjny charakter wydatków, wydatki Rady powinny być kontrolowane w taki sam sposób, jak wydatki innych instytucji, w ramach procedury udzielania absolutorium przewidzianej w art. 276 Traktatu;

4.  powtarza swoją opinię wyrażoną w ust. 3 rezolucji z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2006: „wyraża ubolewanie, że w przeciwieństwie do innych instytucji Rada nie przedstawia Parlamentowi rocznego sprawozdania z działalności, powołując się na dżentelmeńską umowę z 1970 r. [...] oraz brak jakiegokolwiek odpowiedniego wymogu w rozporządzeniu finansowym; wzywa Radę do ponownego rozważenia decyzji o niepublikowaniu i nieprzekazywaniu Parlamentowi sprawozdania z działalności i do wykazania się większą odpowiedzialnością wobec obywateli i podatników”(19); przypomina, że to oświadczenie jest również w pełni spójne z ust. 44 i 45 rezolucji z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie przejrzystości w kwestiach finansowych(20); wzywa Radę do ponownego rozpatrzenia decyzji o niepublikowaniu rocznego sprawozdania z działalności na swojej stronie internetowej;

5.  powtarza swoją opinię wyrażoną w ust. 12 rezolucji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2005: „wzywa do maksymalnej przejrzystości w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB); wzywa Radę do zagwarantowania, że zgodnie z pkt 42 porozumienia międzyinstytucjonalnego [...] w budżecie Rady nie pojawią się żadne wydatki operacyjne w dziedzinie WPZiB; zastrzega sobie możliwość podjęcia koniecznych kroków w przypadku naruszenia postanowień porozumienia”(21);

6.  wymaga, aby Rada wskazała dokładny charakter wydatków, artykuł po artykule, pozycja po pozycji, w ramach tytułu 3 (Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję zadań specjalnych), tak aby umożliwić Parlamentowi sprawdzenie czy żaden wydatek nie ma charakteru operacyjnego, zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym;

7.  powtarza swoją opinię wyrażoną w ust. 58 rezolucji z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów WPZiB, w tym konsekwencji finansowych dla budżetu ogólnego Unii Europejskiej – 2005 r.(22): „jest zdania, że rzetelną ocenę skutków finansowych dla budżetu UE utrudniał dotychczas brak proaktywnej polityki informacyjnej ze strony Rady,[...]; uważa, że wraz z podpisaniem nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego nadeszła pora na wdrożenie tych postanowień, które są teraz w jasny sposób sformalizowane, z poszanowaniem zarówno ich treści, jak i przesłania”;

8. uważa, że planowanie, przygotowywanie i kontrolowanie operacji przez personel zajmujący się kwestiami WPZiB Sekretariatu Rady to podstawowa część operacji oraz że działania te nie są częścią normalnej pracy Sekretariatu Rady, ale przeprowadza się je raczej w ramach realizacji polityki i operacji;

9.  z zaskoczeniem odnotowuje, że znaczna część (do 66%) linii budżetowej 2202 została przeniesiona z tłumaczeń ustnych na podróże w ramach WPZiB/EPBiO; zauważa, że w 2006 r. suma ta wynosiła 12 672 984 euro i zwraca się o podanie wysokości sumy tej samej linii budżetowej za rok 2007; dla uzyskania większej przejrzystości wzywa do utworzenia odpowiedniej dla tych celów linii budżetowej;

10.  domaga się przejrzystości wobec wydatków na Koordynatora UE ds. Zwalczania Terroryzmu i wydatków przez niego ponoszonych;

11.  zwraca się do Rady o przedstawienie Parlamentowi oceny ex-post poszczególnych działań w ramach EPBiO;

12. potwierdza stanowisko jakie przyjął w ust. 47 wyżej wymienionej rezolucji z dna 23 maja 2007 r., a mianowicie: wyraża [...] swoje rozczarowanie z powodu faktu, że Rada ograniczyła się jedynie do informowania Parlamentu o działaniach w zakresie WPZiB oraz przedkładania mu opisowego wykazu tych działań w poprzednim roku, o czym nawet sama Rada wspomina w preambułach sprawozdań rocznych, zamiast rzeczywistego zasięgania jego opinii na początku każdego roku na temat głównych aspektów i podstawowych wyborów przewidywanych na dany rok, w tym również skutków finansowych, zgodnie z art. 28 Traktatu UE, a następnie informowania Parlamentu o tym, czy i w jaki sposób jego wkład został uwzględniony, i podkreśla, że praktyka ta stanowi faktyczne naruszenie samej istoty art. 21”;

13.  odnotowuje, że Rada przyjęła decyzję zapobiegającą dokonywaniu wszelkich pozostałych płatności związanych z urlopem wyrównawczym w momencie przejścia na emeryturę i ustanawiającą obowiązkowy system mający na celu całkowitą eliminację nagromadzonego urlopu do 2009 roku; zachęca Radę do przestrzegania tego narzuconego przez nią samą terminu;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowy zintegrowany system zarządzania i kontroli finansowej, operacyjny od dnia 1 stycznia 2008 r., opracowany został w ramach międzyinstytucjonalnej współpracy przez Radę, Trybunał Obrachunkowy i Trybunał Sprawiedliwości, pozwalając uzyskać znaczne oszczędności budżetowe i większą skuteczność tych trzech instytucji;

15.  ubolewa nad faktem, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności kontrolera wewnętrznego Rady, Rada nie była w stanie obsadzić wolnych stanowisk w jej służbie kontroli wewnętrznej;

16.  uwzględnia fakt, że zgodnie z tym samym rocznym sprawozdaniem z działalności, kontroler wewnętrzny zalecił całkowitą likwidację „comptes hors budget” (kont pozabudżetowych); domaga się od Rady całkowitej i natychmiastowej likwidacji wszystkich takich kont;

17.  domaga się, aby Rada rozwiązała problem dotyczący kontroli faktur, jak zaleca kontroler wewnętrzny Rady;

18.  uważa, że należy położyć nacisk na ponawiane przez Parlament, i jak na razie zawsze odrzucane, wnioski o większą przejrzystość i ściślejszą kontrolę parlamentarną wydatków Rady odnoszących się do WPZiB/EPBiO poprzez poprawki budżetowe mające na celu odłożenie do rezerwy niektórych odpowiednich linii budżetowych w budżecie Rady na 2010 r.;

19. przypomina, że w rezolucji z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego nr 8/2007 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od towarów i usług(23) Parlament zwrócił się do Rady, aby przyjęła formalne wnioski dotyczące ustaleń Trybunału Obrachunkowego; ubolewa nad tym, że Rada nie spełniła jego prośby; zwraca się do Rady o dostarczenie właściwej komisji Parlamentu informacji o powodach nieprzyjęcia formalnych wniosków i o działaniach podjętych w związku ze specjalnym sprawozdaniem;

20. zwraca się do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, aby w swoim następnym rocznym sprawozdaniu zwrócił szczególną uwagę na wykonanie budżetu Rady;

Powody odroczenia decyzji o absolutorium

21.  wskazuje następujące powody odroczenia:

a)  Rada nie przyjęła żadnego zaproszenia na oficjalne i formalne spotkanie z właściwą komisją Parlamentu lub jej sprawozdawcą, aby przedyskutować kwestie dotyczące wykonania budżetu Rady za rok 2007;

b)  ani jego właściwa komisja ani jej sprawozdawca nie otrzymali żadnej wyczerpującej pisemnej odpowiedzi przed głosowaniem komisji nad projektem sprawozdania w dniu 16 marca 2009 r., dostarczającej Parlamentowi informacji i dokumentów wymaganych od Rady w załączniku do pisma z dnia 18 lutego 2009 r. podpisanego przez sprawozdawcę i koordynatorów właściwej komisji;

c)  Parlament nie otrzymał od Rady podstawowych dokumentów, jak roczne sprawozdanie z działalności i pełna lista przesunięć budżetowych;

d)   ten brak przejrzystości i otwartości ze strony Rady odnośnie do oficjalnego i formalnego dialogu uniemożliwia przyznanie ważnego absolutorium, a przede wszystkim uniemożliwia Parlamentowi sprawdzenie czy żaden z wydatków dokonanych w ramach wykonywania budżetu Rady nie ma charakteru operacyjnego, zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym;

Dalsze działania, które trzeba będzie podjąć i dokumenty, które należy przedstawić Parlamentowi

22.  wzywa Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa do dostarczenia właściwej komisji Parlamentu najpóźniej do dnia 15 maja 2009 r. wyczerpujących pisemnych odpowiedzi na następujące pytania:

A. w odniesieniu do jej „comptes hors budget” (kont pozabudżetowych, por. zalecenie R.2 kontrolera wewnętrznego z 2007 r.):

- ile kont pozabudżetowych miała Rada w 2007 r.?

- kiedy utworzono te konta i w jakim celu?

- jaką podstawę prawną wykorzystuje się do tych kont? jaką sumę pokrywa każde konto?

- lista wszystkich transakcji przypadających na każde konto w roku budżetowym 2007, jak również lista delegowanych urzędników zatwierdzających każdej linii budżetowej;

B. w odniesieniu do kontroli faktur (por. zalecenie R.1 kontrolera wewnętrznego z 2007 r.):

- na jakiej podstawie kontroler wewnętrzny stwierdził, że kontrola ex-ante nie zadziałała w zadowalający sposób?

- czy wszystkie linie budżetowe podlegają kontroli ex ante i/lub post ante?

- ile faktur sprawdzono, jaki odsetek faktur wzięto do próbki i jaki odsetek tych faktur zawierał błędy?

- czy Rada przygotowała jakiś plan działania w celu rozwiązania problemu i, jeśli tak, kiedy zostanie on wdrożony?

C. w odniesieniu do linii budżetowej 2202 (koszty tłumaczeń ustnych):

- powody podwojenia (między rokiem 2006 a 2007) linii budżetowej 2202 przeznaczonej na tłumaczenia ustne;

- dlaczego Rada potrzebuje przesunąć środki z tej linii do wydatków na podróże delegatów?

- dlaczego Rada wykorzystała 12 672 000 euro przeznaczone na tłumaczenia ustne na wydatki na podróże delegatów w 2006 r.?

- dlaczego Rada nie zwiększyła w 2007 r. konkretnej linii budżetowej o tę samą kwotę?

- jaką dokładną kwotę Rada przesunęła, w związku z rokiem budżetowym 2007, z tej linii budżetowej do linii 2200 lub do jakiejkolwiek innej linii?

D. w odniesieniu do linii budżetowej 2200 (wydatki na podróże delegacji):

- podstawą prawną dla tej linii budżetowej jest po części decyzja Rady nr  190/2003 Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, która nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym;

- czy dla zachowania przejrzystości Rada mogłaby umieścić na swojej stronie internetowej i w rejestrze odniesień wszystkie swoje decyzje?

E. w odniesieniu do linii budżetowej 3002 (specjalni doradcy w zakresie WPZiB/EPBiO):

jaką kwotę Rada przesunęła do tej linii budżetowej w roku 2007 i dla ilu specjalnych doradców?

23.  wzywa Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa do dostarczenia właściwej komisji Parlamentu najpóźniej do dnia 15 maja 2009 r.:

- pełnej listy przesunięć budżetowych dotyczących budżetu Rady na rok 2007;

- rocznego sprawozdania z działalności Rady za rok 2007;

- listy stowarzyszeń, które otrzymały pieniądze w roku budżetowym 2007, wyszczególniającej kwoty otrzymane przez każde stowarzyszenie (linia budżetowa 2237 – inne wydatki operacyjne).

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

16.3.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig, Esko Seppänen

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jürgen Schröder

(1)

Dz.U. L 77 z 16.3.2007. Sprostowanie w Dz.U. L 203 z 3.8.2007, s. 92.

(2)

Dz.U. C 287 z 10.11.2008, s. 1.

(3)

Dz.U. C 286 z 10.11.2008, s. 1.

(4)

Dz.U. C 287 z 10.11.2008, s. 111.

(5)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(6)

Decyzja oparta na Regulaminie Rady z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz. U. L 230 z 28.8.2002, s.7).

(7)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(8)

Dz.U. L 77 z 16.3.2007. Sprostowanie w Dz.U. L 203 z 3.8.2007, s. 92.

(9)

Dz.U. C 287 z 10.11.2008, s. 1.

(10)

Dz.U. C 286 z 10.11.2008, s. 1.

(11)

Dz.U. C 287 z 10.11.2008, s. 111.

(12)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(13)

Decyzja oparta na Regulaminie Rady z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz. U. L 230 z 28.8.2002, s.7).

(14)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(15)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(16)

Dz.U L 57 z 2.3.2000, s. 1.

(17)

Dz.U. L 27 z 30.1.2001, s. 7.

(18)

Dz.U L 158 z 17.6.2002, s. 66.

(19)

T6-0135/2008.

(20)

Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0051.

(21)

Dz.U. L 187 z 15.7.2008, s. 21.

(22)

Dz.U. C 74 E z 20.3.2008, s. 338.

(23)

P6_TA(2008)0581, ust. 21,

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności