Procedură : 2008/2277(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0150/2009

Texte depuse :

A6-0150/2009

Dezbateri :

PV 22/04/2009 - 11
CRE 22/04/2009 - 11

Voturi :

PV 23/04/2009 - 6.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0273

RAPORT     
PDF 170kWORD 109k
20.3.2009
PE 416.560v02-00 A6-0150/2009

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007

(C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Secțiunea II - Consiliul

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Søren Bo Søndergaard

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007, Secțiunea II - Consiliul

(C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007(1),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2007 - Volumul I (C6-0417/2008)(2),

–   având în vedere raportul anual al Consiliului, prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune, raport referitor la operațiunile de audit intern realizate în 2007,

–   având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2007, însoțit de răspunsurile instituțiilor verificate(3),

–   având în vedere declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(4),

–   având în vedere articolul 272 alineatul (10) și articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5), în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147,

–   având în vedere Decizia nr. 190/2003 a Secretarului General al Consiliului/Înaltului Reprezentant pentru Politica Externă și de Securitate Comună privind rambursarea cheltuielilor de deplasare ale delegaților membrilor Consiliului(6),

–   având în vedere Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(7) (AII),

–   având în vedere articolul 71 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A6-0150/2009),

1.  amână decizia de a acorda Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Consiliului aferent exercițiului financiar 2007;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție, Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Autorității Europene pentru Protecția Datelor și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007, Secțiunea II – Consiliul

(C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007(8),

-    având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2007 - Volumul I (C6-0417/2008)(9),

–   având în vedere raportul anual al Consiliului, prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune, raport referitor la operațiunile de audit intern realizate în 2007,

–   având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2007, însoțit de răspunsurile instituțiilor verificate(10),

–   având în vedere declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(11),

–   având în vedere articolul 272 alineatul (10) și articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(12), în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147,

–   având în vedere Decizia nr. 190/2003 a Secretarului General al Consiliului/Înaltului Reprezentant pentru Politica Externă și de Securitate Comună privind rambursarea cheltuielilor de deplasare ale delegaților membrilor Consiliului(13),

–   având în vedere Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(14) (AII),

–   având în vedere articolul 71 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A6-0150/2009),

A.  întrucât Consiliul refuză să pună la dispoziția Parlamentului întregul său document privind execuția bugetului și întregul său raport anual de activitate, punându-i la dispoziție doar raportul anual de activitate întocmit de auditorul său intern;

B.  întrucât Consiliul refuză să participe la orice reuniune oficială cu Parlamentul pe tema descărcării sale de gestiune;

C.  întrucât concluziile Consiliului European de la Köln din 3-4 iunie 1999 luau în considerare posibilitatea acordării de capacități operaționale Consiliului în domeniul unei politici europene de securitate și apărare comune (PESAC) consolidate,

D.  întrucât în Decizia sa nr. 190/2003, Consiliul afirmă foarte clar că execută credite în domeniul politicii externe și de securitate comune (PESC) în conformitate cu dispozițiile Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(15) și, în special, că „Secretarul General al Consiliului/Înaltul Reprezentant pentru Politica Externă și de Securitate Comună [...], asistat de Secretarul General adjunct, deține responsabilitatea deplină a gestionării creditelor de la Secțiunea a II-a - Consiliul - a bugetului general al Uniunii Europene și ia toate măsurile necesare pentru a asigura gestionarea eficientă a acestora. Acesta execută creditele în conformitate cu dispozițiile Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene”;

E.  întrucât Decizia 2004/197/PESC a Consiliului(16) din 23 februarie 2004 a instituit un mecanism de gestionare a finanțării costurilor comune ale operațiunilor UE care au implicații militare sau de apărare, intitulat ATHENA, iar această decizie, împreună cu Decizia reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți la nivel de Consiliu din 28 aprilie 2004 privind privilegiile și imunitățile acordate ATHENA(17) creează un mecanism de gestionare a finanțării costurilor comune ale operațiunilor UE care au implicații militare și de apărare, îi acordă privilegii și imunități și acordă puteri operaționale Consiliului;

F.  întrucât Decizia 2000/178/PESC a Consiliului din 28 februarie 2000 privind regimul aplicabil experților naționali în domeniul militar detașați pe lângă Secretariatul General al Consiliului pe perioada de interimat(18) și Decizia 2001/80/PESC a Consiliului din 22 ianuarie 2001 de instituire a Statului Major al Uniunii Europene(19) precizează că cheltuielile generate de detașarea experților militari se înscriu în bugetul Consiliului;

G.  întrucât raportul anual al Consiliului privind aspectele principale și opțiunile de bază ale PESC, prezentat Parlamentului European în aplicarea punctului 43 din AII, se limitează din punctul de vedere al domeniului de aplicare la descrierea activităților din cadrul PESC, cum ar fi pozițiile comune, acțiunile comune și deciziile de aplicare,

1. constată că în 2007 Consiliul a avut credite de angajament disponibile în valoare totală de 650 milioane EUR (2006: 626 milioane EUR), cu o rată de utilizare de 81,89%, mai mică decât rata din 2006 (91,79%) și sub media ratelor celorlalte instituții (93,82%);

2. își reafirmă poziția adoptată în Rezoluția sa din 25 aprilie 2002 privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2000 potrivit căreia „[...] Parlamentul European și Consiliul nu au controlat în trecut execuția secțiunilor lor respective din buget; consideră că, având în vedere natura operațională tot mai mare a cheltuielilor finanțate din bugetul administrativ al Consiliului în domeniile afacerilor externe, politicii de securitate și apărare, justiției și afacerilor interne, ar trebui să se clarifice domeniul de aplicare al acestui acord pentru a se face o distincție între cheltuielile administrative tradiționale și operațiunile din aceste noi domenii de politică”(20);

3. respinge sugestia Consiliului potrivit căreia faptul că Parlamentul și Consiliul nu și-au controlat în trecut execuția secțiunilor lor respective din buget a fost ca urmare a unei convenții tacite; consideră că, având în vedere natura din ce în ce mai operațională a cheltuielilor, cheltuielile Consiliului ar trebui controlate în același mod ca cele ale celorlalte instituții europene, ca parte din procedura de descărcare de gestiune prevăzută la articolul 276 din tratat;

4.  își reiterează poziția exprimată la punctul 3 din Rezoluția sa din 22 aprilie 2008 privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2006, și anume: „regretă că, spre deosebire de celelalte instituții, Consiliul nu prezintă Parlamentului European un raport anual de activitate, invocând acordul tacit din 1970 [...] și absența unor dispoziții în acest sens în Regulamentul financiar; invită Consiliul să își reexamineze decizia de a nu publica și de a nu transmite Parlamentului un raport de activitate necesar pentru a-l responsabiliza mai mult în fața publicului larg și a contribuabililor”(21); reamintește că această afirmație este consecventă cu punctele 44 și 45 din Rezoluția sa din 19 februarie 2008 privind transparența financiară(22); solicită Consiliului să își reanalizeze decizia de a nu-și publica raportul anual de activitate pe site-ul său internet;

5.  își reiterează poziția exprimată la punctul 12 din Rezoluția sa din 24 aprilie 2007 privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2005, și anume: „solicită o transparență maximă în domeniul politicii externe și de securitate comună (PESC); solicită Consiliului să se asigure că, în conformitate cu punctul 42 din Acordul interinstituțional [...], nicio cheltuială operațională legată de PESC nu apare în bugetul Consiliului; își rezervă dreptul de a lua măsurile necesare, atunci când este cazul, în eventualitatea în care acordul nu este respectat(23);

6.  cere Consiliului să indice natura exactă a cheltuielilor, la fiecare articol și post în parte din cadrul titlului 3 (Cheltuieli care decurg din realizarea de către instituție a misiunilor sale specifice) pentru a permite Parlamentului să verifice dacă nicio cheltuială nu este de natură operațională, în conformitate cu AII;

7.  își reiterează poziția exprimată la punctul 58 din Rezoluția din 23 mai 2007 privind raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind principalele aspecte și opțiunile fundamentale în domeniul PESC, inclusiv implicațiile financiare pentru bugetul general al Uniunii Europene – 2005(24), și anume: „consideră că, până în prezent, o evaluare veritabilă a implicațiilor financiare pentru bugetul UE a fost împiedicată de o lipsă de informații proactive din partea Consiliului, [...]; consideră că, o dată cu semnarea noului Acord interinstituțional, a sosit clipa să se pună în aplicare atât litera, cât și spiritul acestor dispoziții, care au fost clar formalizate”;

8.  consideră că planificarea, pregătirea și controlarea unei operațiuni de către personalul secretariatului Consiliului responsabil de PESC constituie elemente de bază și fundamentale ale operațiunii și că aceste activități sunt desfășurate în cadrul unei politici și al unor operațiuni, mai degrabă decât ca parte din activitatea normală a secretariatului Consiliului;

9.  este uimit să constate că o parte substanțială (până la 66%) din linia bugetară 2202 a fost transferată de la interpretare la deplasări în cadrul PESC/PESA; constată că în 2006 această valoare era de 12 672 984 EUR și cere să fie informat cu privire la valoarea aceleiași linii bugetare pentru 2007; solicită, pentru o mai mare transparență, crearea unei linii bugetare adecvate pentru aceste scopuri;

10.  solicită transparență în ceea ce privește cheltuielile aferente coordonatorului UE pentru lupta împotriva terorismului;

11.  solicită Consiliului să-i prezinte o evaluare ex-post a fiecărei acțiuni din cadrul PESA;

12. își reconfirmă poziția exprimată la punctul 47 din Rezoluția sa din 23 mai 2007, și anume: își reafirmă dezamăgirea [...] pentru faptul că Consiliul se limitează numai la a informa Parlamentul și la a înainta o listă descriptivă privind activitățile PESC efectuate în anul anterior, care este inclusă de însuși Consiliul în preambulul rapoartelor anuale, în loc să consulte într-adevăr Parlamentul, la începutul fiecărui an, cu privire la aspectele principale și opțiunile fundamentale care vor fi făcute pentru acel an, inclusiv cu privire la implicațiile financiare, astfel cum se prevede la articolul 28 din Tratatul UE și, ulterior, să informeze Parlamentul în ceea ce privește luarea în considerare a contribuției sale și, dacă este cazul, modul în care acest lucru s-a realizat, și insistă asupra faptului că această practică reprezintă o încălcare de facto a însăși esenței articolului 21”;

13.  constată că Consiliul a adoptat o decizie a adoptat o decizie care interzice orice plăți reziduale aferente zilelor compensatorii în momentul pensionării și care introduce un sistem obligatoriu ce vizează lichidarea integrală, până în 2009, a întregului stoc rămas de concedii anuale neluate; încurajează Consiliul să respecte acest termen limită autoimpus;

14.  salută faptul că un nou sistem integrat de gestiune și control financiar (SAP), în funcțiune din 1 ianuarie 2008, a fost elaborat la nivel interinstituțional de Consiliu, Curtea de Conturi și Curtea de Justiție care, prin urmare, generează economii substanțiale la buget și, de asemenea, aduce beneficii în termeni de eficiență pentru cele trei instituții implicate;

15.  regretă că, conform raportului anual de activitate alcătuit de auditorul intern al Consiliului, Consiliul nu a putut să își ocupe posturile vacante din serviciul său de audit intern;

16.  ia act de faptul că, potrivit aceluiași raport anual de activitate, auditorul intern a recomandat eliminarea completă a conturilor extrabugetare („comptes hors budget”); solicită Consiliului să elimine complet și imediat toate aceste conturi;

17.  solicită Consiliului să soluționeze problema privind verificarea facturilor („vérification des factures”), așa cum recomandă auditorul intern al Consiliului;

18.  consideră că solicitarea repetată a Parlamentului și refuzată mereu până în prezent pentru o mai mare transparență și un control parlamentar mai aprofundat al cheltuielilor Consiliului aferente PESC/PESA ar trebui evidențiată prin amendamente bugetare menite să înscrie în rezervă anumite linii bugetare relevante din bugetul 2010 al Consiliului;

19. reamintește că în Rezoluția sa din 4 decembrie 2008 referitoare la Raportul special nr. 8/2007 al Curții de Conturi Europene privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată(25), Parlamentul invita Consiliul să adopte concluzii oficiale privind constatările Curții de Conturi; regretă că Consiliul nu a dat curs acestei solicitări; solicită Consiliului să furnizeze comisiei competente a Parlamentului informații cu privire la motivele pentru care nu a adoptat concluzii oficiale și cu privire la măsurile întreprinse în urma acestui raport special;

20.  solicită Curții de Conturi Europene să acorde o atenție specială în următorul său raport anual execuției bugetului Consiliului;

Motive pentru amânarea deciziei de descărcare de gestiune

21.  menționează că motivele amânării sunt următoarele:

a)  Consiliul nu a acceptat nicio invitație de a se întâlni în mod oficial și formal cu comisia competentă sau cu raportorul Parlamentului pentru a discuta chestiuni legate de execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2007;

b)  nici comisia competentă și nici raportorul nu au primit vreun răspuns scris detaliat înainte de votarea în comisie a proiectului de raport la 16 martie 2009, prin care să se furnizeze Parlamentului informațiile și documentele solicitate Consiliului în anexa scrisorii din 18 februarie 2009 semnată de raportor și coordonatorii comisiei competente;

c)  Parlamentul nu a primit documente fundamentale din partea Consiliului, cum ar fi raportul anual de activitate și lista completă a transferurilor bugetare;

d)   această lipsă de transparență și deschidere din partea Consiliului pentru un dialog oficial și formal face imposibilă o descărcare de gestiune pertinentă și, mai ales, împiedică Parlamentul să verifice dacă cheltuielile din execuția bugetului Consiliului sunt de natură operațională sau nu, în conformitate cu AII;

Acțiuni de întreprins în continuare și documente care trebuie prezentate Parlamentului

22.  solicită Secretarului General al Consiliului/Înaltului Reprezentant pentru PESC să ofere comisiei competente a Parlamentului, până la 15 mai 2009 cel târziu, răspunsuri scrise detaliate la următoarele întrebări:

A. în ceea ce privește „conturile extrabugetare” (cf. recomandarea auditorului intern R.2 din 2007):

- De câte conturi extrabugetare a dispus Consiliul în 2007?

- Când au fost create aceste conturi și în ce scop?

- Care este temeiul juridic al acestor conturi? Ce sumă corespunde fiecărui cont?

- Lista tuturor operațiunilor pentru fiecare dintre aceste conturi pentru exercițiul financiar 2007, precum și lista ordonatorilor de credite delegați pentru fiecare linie bugetară;

B. în ceea ce privește „verificarea facturilor” (cf. recomandarea auditorului intern R.1 din 2007):

- Din ce motiv a ajuns auditorul intern la concluzia că verificarea ex-ante nu a funcționat în mod satisfăcător?

- Toate liniile bugetare fac obiectul unor verificări ex-ante și/sau ex-post?

- Câte facturi au fost verificate? Ce procentaj din aceste facturi a fost luat ca eșantion și ce procentaj din aceste facturi a conținut greșeli?

- A pregătit Consiliul un plan de acțiune pentru a rezolva această problemă și, în acest caz, când va fi aplicat acest plan?

C. în ceea ce privește linia bugetară 2202 (costuri de interpretariat):

- Care sunt motivele dublării (în 2007 față de 2006) creditelor de la linia bugetară 2202 destinată interpretării?

- De ce trebuie Consiliul să transfere fonduri din această linie la linia aferentă cheltuielilor de deplasare pentru delegații?

- De ce a utilizat Consiliul 12 672 000 EUR din costurile de interpretariat pentru cheltuielile de deplasare pentru delegații în 2006?

- De ce nu a majorat linia bugetară corespunzătoare cu suma respectivă în 2007?

- Care este suma exactă pe care Consiliul a transferat-o, în exercițiul financiar 2007, din această linie bugetară la linia 2200 sau la altă linie bugetară?

D. în ceea ce privește linia bugetară 2200 (cheltuieli de deplasare pentru delegații):

- Temeiul juridic pentru această linie bugetară este constituit parțial de Decizia Consiliului nr. 190/2003 a Secretarului General al Consiliului/Înaltului Reprezentant pentru PESC, care nu a fost încă publicată în Jurnalul Oficial.

- Din motive de transparență, ar putea Consiliul să publice pe site-ul său și în registrul de documente toate deciziile sale?

E. în ceea ce privește linia bugetară 3002 (consilieri speciali în domeniul PESA/PESC):

Ce sumă a transferat Consiliul către această linie bugetară pentru exercițiul financiar 2007 și pentru ce număr de consilieri speciali?

23.  solicită Secretarului General al Consiliului/Înaltului Reprezentant pentru PESC să ofere comisiei competente a Parlamentului, până la 15 mai 2009 cel târziu:

- lista completă a transferurilor bugetare privind bugetul 2007 al Consiliului;

- raportul său anual de activitate pentru exercițiul financiar 2007;

- lista asociațiilor care au primit fonduri pentru exercițiul financiar 2007, specificând sumele primite de fiecare asociație (linia bugetară 2237 - alte cheltuieli de funcționare).

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

16.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg

Membri supleanți prezenți la votul final

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig, Esko Seppänen

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jürgen Schröder

(1)

JO L 77, 16.3.2007. Corrigendum în JO L 203, 3.8.2007, p. 92.

(2)

JO C 287, 10.11.2008, p. 1.

(3)

JO C 286, 10.11.2008, p. 1.

(4)

JO C 287, 10.11.2008, p. 111.

(5)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(6)

Decizie conexă Regulamentului de procedură al Consiliului din 22 iulie 2002 (JO L 230, 28.8.2002, p. 7).

(7)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(8)

JO L 77, 16.3.2007. Corrigendum în JO L 203, 3.8.2007, p. 92.

(9)

JO C 287, 10.11.2008, p. 1.

(10)

JO C 286, 10.11.2008, p. 1.

(11)

JO C 287, 10.11.2008, p. 111.

(12)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(13)

Decizie conexă Regulamentului de procedură al Consiliului din 22 iulie 2002 (JO L 230, 28.8.2002, p. 7).

(14)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(15)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(16)

JO L 63, 28.2.2004, p. 68.

(17)

JO L 261, 6.8.2004, p. 125.

(18)

JO L 57, 2.3.2000, p. 1.

(19)

JO L 27, 30.1.2001, p. 7.

(20)

JO L 158, 17.6.2002, p. 66.

(21)

T6-0135/2008.

(22)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0051.

(23)

JO L 187, 15.7.2008, p. 21.

(24)

JO C 74 E, 20.3.2008, p. 338.

(25)

P6_TA(2008)0581, punctul 21.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate