SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007

20.3.2009 - (C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Oddiel II – Rada
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Søren Bo Søndergaard

Postup : 2008/2277(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0150/2009
Predkladané texty :
A6-0150/2009
Prijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel II – Rada

(C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2007[1],

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2007 – Zväzok I (C6‑0417/2008)[2],

–   so zreteľom na výročnú správu Rady o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2007 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií[3],

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES[4],

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[5], a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady č. 190/2003 prijaté generálnym tajomníkom Rady/vysokým predstaviteľom pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku o náhrade cestovných výdavkov zástupcov členov Rady[6],

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[7],

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6‑0150/2009),

1.  odkladá svoje rozhodnutie o udelení absolutória generálnemu tajomníkovi Rady za plnenie rozpočtu Rady za rozpočtový rok 2007;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel II – Rada

(C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2007[8],

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2007 – Zväzok I (C6‑0417/2008)[9],

–   so zreteľom na výročnú správu Rady o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2007 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií[10],

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES[11],

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[12], a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady č. 190/2003 prijaté generálnym tajomníkom Rady/vysokým predstaviteľom pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku o náhrade cestovných výdavkov zástupcov členov Rady[13],

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[14],

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6‑0150/2009),

A.  keďže Rada odmietla poskytnúť Parlamentu svoju úplnú dokumentáciu o plnení rozpočtu a svoju úplnú výročnú správu o činnosti a poskytla mu iba výročnú správu o činnosti svojho vnútorného audítora,

B.  keďže Rada odmietla uskutočniť oficiálne stretnutie s Parlamentom týkajúce sa svojho absolutória,

C.  keďže závery Európskej rady z Kolína z 3. a 4. júna 1999 stanovujú udelenie operačných právomocí v oblasti posilnenej Spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (SEBOP) na Radu,

D.  keďže Rada vo svojom rozhodnutí č. 190/2003 jednoznačne objasňuje, že vynakladá rozpočtové prostriedky v oblasti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[15], a najmä že „Generálny tajomník Rady a Vysoký splnomocnenec pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku […], ktorému pomáha zástupca generálneho tajomníka, je plne zodpovedný za správu rozpočtových prostriedkov v rámci oddielu II – Rada – všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, a podniká všetky kroky potrebné na zabezpečenie ich riadnej správy. Vynakladá rozpočtové prostriedky v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.“

E.  keďže rozhodnutím Rady 2004/197/SZBP[16] z 23. februára 2004 sa ustanovil mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami, ktorý sa nazýva ATHENA, a toto rozhodnutie spolu s rozhodnutím zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady dňa 28. aprila 2004, o privilégiách a imunitách udelených ATHENA[17], vytvára mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie EÚ s vojenskými alebo obrannými dôsledkami, udeľuje mu privilégiá a imunity a udeľuje operačné právomoci Rade,

F.  keďže rozhodnutie Rady 2000/178/SZBP z 28. februára 2000 o pravidlách vzťahujúcich sa na národných expertov na vojenskú problematiku, ktorí sú pridelení ku Generálnemu sekretariátu Rady na prechodné obdobie[18], a rozhodnutie Rady 2001/80/SZBP o zriadení Vojenského štábu Európskej únie[19] špecifikujú, že výdavky na vyslanie vojenských expertov sa platia z rozpočtu Rady,

G.  keďže výročná správa Rady o hlavných aspektoch a základných možnostiach SZBP predložená Parlamentu v rámci uplatnenia bodu 43 MID sa čo do rozsahu obmedzuje na opis činností v rámci SZBP, ako sú spoločné pozície, jednotné akcie a vykonávacie rozhodnutia,

1. konštatuje, že v roku 2007 mala Rada k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 650 miliónov EUR (v roku 2006: 626 miliónov EUR) s mierou využitia 81,89 %, ktorá je nižšia než v roku 2006 (91,79 %) a nižšia než priemer ostatných inštitúcií (93,82 %);

2. opätovne potvrdzuje svoje stanovisko z uznesenia z 25. apríla 2002 o absolutóriu za rozpočtový rok 2000, že „[...] Európsky parlament a Rada v minulosti nepreskúmavali plnenie svojich oddielov rozpočtu; domnieva sa, že vzhľadom na to, že výdavky vynakladané v rámci administratívneho rozpočtu Rady v oblasti zahraničných vecí, bezpečnosti a obrannej politiky a spravodlivosti a vnútorných vecí majú čoraz výraznejší prevádzkový charakter, mal by sa rozsah tohto ustanovenia objasniť s cieľom odčleniť tradičné administratívne výdavky od činností v týchto nových politických oblastiach“[20];

3. odmieta domnienku Rady, že skutočnosť, že Parlament a Rada v minulosti nepreskúmavali plnenie svojich oddielov rozpočtu, bola dôsledkom „džentlmenskej dohody“; domnieva sa, že vzhľadom na čoraz väčší prevádzkový charakter výdavkov by sa výdavky Rady mali preskúmavať rovnakým spôsobom ako výdavky ostatných inštitúcií v rámci postupu udeľovania absolutória stanoveného v článku 276 Zmluvy;

4.  opätovne zdôrazňuje svoje stanovisko vyjadrené v odseku 3 uznesenia z 22. apríla 2008 o absolutóriu za rozpočtový rok 2006 v tomto znení: „vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada na rozdiel od ostatných inštitúcií nepredkladá Parlamentu výročnú správu o činnosti, pričom sa odvoláva na tzv. džentlmenskú dohodu z roku 1970 [...] a na to, že nariadenie o rozpočtových pravidlách neobsahuje žiadnu zodpovedajúcu požiadavku; vyzýva Radu, aby prehodnotila rozhodnutie nezverejňovať výročnú správu a neprekladať ju Parlamentu a aby tak bola zodpovednejšia voči širokej verejnosti a daňovníkom“[21]; pripomína, že toto vyhlásenie je tiež v plnom súlade s odsekmi 44 a 45 jeho uznesenia z 19. februára 2008 o transparentnosti vo finančných otázkach[22]; vyzýva Radu, aby prehodnotila svoje rozhodnutie nezverejňovať výročnú správu o činnosti na svojej internetovej stránke;

5.  opätovne zdôrazňuje toto svoje stanovisko vyjadrené v odseku 12 svojho uznesenia z 24. apríla 2007 o absolutóriu za rozpočtový rok 2005: „požaduje maximálnu transparentnosť v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP); žiada Radu, aby zabezpečila, že v súlade s bodom 42 Medziinštitucionálnej dohody [...], sa v rozpočte Rady neobjavia žiadne prevádzkové výdavky na SZBP; vyhradzuje si právo prípadne prijať potrebné kroky, ak sa dohoda poruší“[23];

6.  požaduje, aby Rada v rámci hlavy 3 (Výdavky spojené s výkonom osobitných úloh inštitúcie) uvádzala presný charakter výdavkov, článok po článku, položka po položke, aby mohol Parlament v súlade s medziinštitucionálnou dohodou skontrolovať, že žiadne výdavky nie sú prevádzkového charakteru;

7.  opätovne zdôrazňuje toto svoje stanovisko vyjadrené v odseku 58 svojho uznesenia z 23. mája 2007 o výročnej správe Rady pre Európsky parlament o hlavných aspektoch a základných voľbách SZBP vrátane finančných dôsledkov pre všeobecný rozpočet Európskej únie – 2005[24]: „domnieva sa, že skutočnému vyhodnoteniu finančného vplyvu na rozpočet EÚ doteraz bránil nedostatok proaktívnych informácií zo strany Rady, [...]; domnieva sa, že s podpisom novej medziinštitucionálnej dohody nastal čas na naplnenie litery i ducha týchto jasne formulovaných ustanovení“;

8. domnieva sa, že plánovanie, príprava a kontrola nejakej operácie zamestnancami v sekretariáte Rady v rámci SZBP sú základnými a zásadnými súčasťami operácie a že tieto činnosti sa skôr uskutočňujú v rámci politiky a vykonávania operácií, než ako súčasť normálnej práce sekretariátu v rámci Rady;

9.  s udivením poznamenáva, že výrazná časť (až 66 %) rozpočtového riadku 2 2 0 2 sa presunula z tlmočenia na služobné cesty SZBP/EBOP; poznamenáva, že v roku 2006 táto suma predstavovala 12 672 984 EUR, a žiada, aby bol Parlament informovaný o sume na rovnaký rozpočtový riadok za rok 2007; z dôvodu väčšej transparentnosti požaduje vytvorenie príslušného rozpočtového riadku na tieto účely;

10.  požaduje transparentnosť v súvislosti s výdavkami na koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu a výdavkami ním vynaloženými;

11.  žiada Radu, aby mu poskytla hodnotenia ex post jednotlivých akcií EBOP;

12. opätovne potvrdzuje svoje stanovisko z odseku 47 vyššie uvedeného uznesenia z 23. mája 2007 v tomto znení: znovu pripomína svoje sklamanie [...] z toho, že Rada sa obmedzuje len na informovanie Európskeho parlamentu a predkladanie zoznamu činností SZBP uskutočnených v predchádzajúcom roku, čo dokonca tvrdí i sama Rada v preambulách výročných správ, namiesto toho, aby skutočne konzultovala s Európskym parlamentom na začiatku každého roka o hlavných aspektoch a základných voľbách, ktoré treba v danom roku uskutočniť, vrátane ich finančného vplyvu (ako to ustanovuje článok 28 Zmluvy o EÚ) a potom oznámila Európskemu parlamentu či a ak áno, ako sa zohľadnil jeho príspevok, a zdôrazňuje, že takáto prax v skutočnosti znamená porušenie samotnej podstaty článku 21“;

13.  poznamenáva, že Rada prijala rozhodnutie, ktoré bráni vyplateniu zvyšných súm spojených s dňami náhradného voľna po prechode do dôchodku a zavedeniu povinného systému zameraného na úplnú likvidáciu všetkých nevybraných dní ročnej dovolenky do konca roku 2009; podporuje Radu, aby dodržala tento termín, ktorý si sama určila;

14.  víta skutočnosť, že nový integrovaný systém riadenia a finančnej kontroly (SAP), ktorý je v prevádzke od 1. januára 2008, bol vyvinutý na základe medziinštitucionálnej spolupráce Radou, Dvorom audítorov a Súdnym dvorom, a preto vedie k významným úsporám v rozpočte a k vyššej efektívnosti týchto troch inštitúcií;

15.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa výročnej správy vnútorného audítora Rady nebola Rada schopná zaplniť voľné pracovné miesta v oddelení pre vnútorný audit;

16.  berie na vedomie skutočnosť, že podľa tejto istej výročnej správy vnútorný audítor odporučil úplné zrušenie „mimorozpočtových účtov“; žiada Radu, aby bezodkladne a úplne zrušila takéto účty;

17.  vyzýva Radu, aby vyriešila problém týkajúci sa overovania faktúr, ako to odporučil jej vnútorný audítor;

18.  domnieva sa, že opakované a doteraz vždy odmietané výzvy Parlamentu na väčšiu transparentnosť a dôkladnejšiu parlamentnú kontrolu výdavkov Rady spojených so SZBP/EBOP by sa mali zvýrazniť prostredníctvom zmien a doplnení rozpočtu zameraných na vloženie určitých relevantných rozpočtových riadkov v rozpočte Rady na rok 2010 do rezervy;

19.  pripomína, že vo svojom uznesení zo 4. decembra 2008 o Osobitnej správe č. 8/2007 Európskeho dvora audítorov týkajúcej sa administratívnej spolupráce v oblasti DPH[25], Parlament vyzval Radu na prijatie formálnych záverov v súvislosti so zisteniami Dvora audítorov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada na túto žiadosť nenadviazala; žiada Radu, aby príslušnému výboru Parlamentu poskytla informácie o dôvodoch neprijatia formálnych záverov a o tom, ako nadviazala na túto Osobitnú správu;

20. žiada Európsky dvor audítorov, aby vo svojej nasledujúcej výročnej správe venoval osobitnú pozornosť plneniu rozpočtu Rady;

Dôvody na odloženie rozhodnutia o absolutóriu

21.  uvádza, že dôvody na odloženie sú tieto:

a)  Rada neprijala žiadne pozvanie, aby sa oficiálne a formálne stretla s príslušným výborom Parlamentu alebo jeho spravodajcom s cieľom prediskutovať záležitosti týkajúce sa plnenia jej rozpočtu za rok 2007;

b)  jeho príslušný výbor ani jeho spravodajca nedostal pred hlasovaním o návrhu správy vo výbore dňa 16. marca 2009 žiadnu úplnú písomnú odpoveď, ktorá by Parlamentu poskytla informácie a dokumenty, ktoré od Rady žiadal v prílohe listu z 18. februára 2009 podpísaného spravodajcom a koordinátormi príslušného výboru;

c)  Parlament od Rady nedostal zásadné dokumenty, napríklad výročnú správu o činnosti a úplný zoznam rozpočtových presunov;

d)   tento nedostatok transparentnosti a otvorenosti voči oficiálnemu a formálnemu dialógu zo strany Rady neumožňuje zmysluplné absolutórium a bráni Parlamentu najmä v možnosti overiť v súlade s medziinštitucionálnou dohodou, že žiadne výdavky v rozpočte Rady nie sú prevádzkového charakteru;

Ďalšie potrebné opatrenia a dokumenty, ktoré treba predložiť Parlamentu

22.  vyzýva generálneho tajomníka Rady/vysokého predstaviteľa pre SZBP, aby najneskôr do 15. mája 2009 poskytol príslušnému výboru Parlamentu komplexné písomné odpovede na tieto otázky:

A. pokiaľ ide o jej „mimorozpočtové účty“ (porovnaj odporúčanie R.2 vnútorného audítora z roku 2007):

- Koľko účtov „mimo rozpočtu“ mala Rada v roku 2007?

- Kedy a na aký účel boli tieto účty vytvorené?

- Aký právny základ sa vzťahuje na tieto účty? Aké sumy obsahujú jednotlivé účty?

- Zoznam všetkých transakcií za rozpočtový rok 2007 za každý z týchto účtov, ako aj zoznam delegovaných povoľujúcich úradníkov za jednotlivé rozpočtové riadky.

B. pokiaľ ide o „overovanie faktúr“ (porovnaj odporúčanie R.1 vnútorného audítora z roku 2007):

- Na základe čoho prišiel vnútorný audítor k záveru, že kontrola ex ante nefungovala uspokojivo?

- Sú všetky rozpočtové riadky predmetom kontroly ex ante a/alebo ex post?

- Koľko faktúr bolo skontrolovaných, aký percentuálny podiel faktúr obsahovala vzorka a aký percentuálny podiel z nich obsahoval chyby?

- Pripravila Rada nejaký akčný plán na vyriešenie tohto problému, a ak áno, kedy sa začne realizovať?

C. pokiaľ ide o rozpočtový riadok 2 2 0 2 (náklady na tlmočenie):

- Aké sú dôvody zdvojnásobenia sumy (v roku 2007 oproti roku 2006) v rozpočtovom riadku 2 2 0 2 (náklady na tlmočenie)?

- Prečo Rada potrebuje presúvať prostriedky z tohto riadku na cestovné výdavky delegátov?

- Prečo Rada v roku 2006 použila 12 672 000 EUR určených na tlmočenie na cestovné výdavky delegátov?

- Prečo Rada o rovnakú sumu nezvýšila špecifický rozpočtový riadok na rok 2007?

- Akú konkrétnu sumu presunula Rada, pokiaľ ide o rozpočtový rok 2007, z tohto rozpočtového riadku do riadku 2 2 0 0 alebo akéhokoľvek iného riadku?

D. pokiaľ ide o rozpočtový riadok 2 2 0 0 (cestovné výdavky delegácií):

- Právnym základom pre tento rozpočtový riadok je sčasti rozhodnutie Rady č. 190/2003 prijaté generálnym tajomníkom Rady/vysokým predstaviteľom pre SZBP, ktoré nebolo uverejnené v úradnom vestníku.

- Mohla by Rada v záujme transparentnosti uverejniť na svojej internetovej stránke a vo svojom registri dokumentov všetky svoje rozhodnutia?

E. pokiaľ ide o rozpočtový riadok 3 0 0 2 (osobitní poradcovia v oblasti EBOP/SZBP):

Akú sumu presunula Rada do tohto rozpočtového riadku na rok 2007 a pre koľkých osobitných poradcov?

23.  vyzýva generálneho tajomníka Rady/vysokého predstaviteľa pre SZBP, aby najneskôr do 15. mája 2009 príslušnému výboru Parlamentu poskytol:

- úplný zoznam rozpočtových presunov týkajúcich sa rozpočtu Rady na rok 2007;

- svoju výročnú správu o činnosti za rok 2007;

- zoznam združení, ktoré dostali prostriedky na rozpočtový rok 2007 spolu s presnými sumami, ktoré dostali jednotlivé združenia (rozpočtový riadok 2 2 3 7 – ostatné prevádzkové výdavky).

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

16.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig, Esko Seppänen

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jürgen Schröder

 • [1]  Ú. v. EÚ L 77, 16.3.2007. Korigendum v Ú. v. EÚ 203, 3.8.2007, s. 92.
 • [2]  Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, s. 1.
 • [3]  Ú. v. EÚ C 286, 10.11.2008, s. 1.
 • [4]  Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, s. 111.
 • [5]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [6]  Rozhodnutie vychádzajúce z rokovacieho poriadku Rady z 22. júla 2002 (Ú. v. ES L 230, 28.8.2002, s. 7).
 • [7]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
 • [8]  Ú. v. EÚ L 77, 16.3.2007. Korigendum v Ú. v. EÚ L 203, 3.8.2007, s. 92.
 • [9]  Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, p. 1.
 • [10]  Ú. v. EÚ C 286, 10.11.2008, s. 1.
 • [11]  Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, s. 111.
 • [12]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [13]  Rozhodnutie vychádzajúce z rokovacieho poriadku Rady z 22. júla 2002 (Ú. v. ES L 230, 28.8.2002, s. 7).
 • [14]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
 • [15]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [16]  Ú. v. EÚ L 63, 28. 2. 2004, s. 68.
 • [17]  Ú. v. EÚ L 261, 6. 8. 2004, s. 125.
 • [18]  Ú. v. ES L 57, 2. 3. 2000, s. 1.
 • [19]  Ú. v. ES L 27, 30. 1. 2001, s. 7.
 • [20]  Ú. v. ES L 158, 17. 6. 2002, s. 66.
 • [21]  T6-0135/2008.
 • [22]  Prijaté texty, P6_TA(2008)0051.
 • [23]  Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 21.
 • [24]  Ú. v. EÚ C 74 E, 20.3.2008, s. 338.
 • [25]  P6_TA(2008)0581, odsek 21,