Betänkande - A6-0150/2009Betänkande
A6-0150/2009

  BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007

  20.3.2009 - (C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

  Avsnitt II – Rådet
  Budgetkontrollutskottet
  Föredragande: Søren Bo Søndergaard

  Förfarande : 2008/2277(DEC)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0150/2009
  Ingivna texter :
  A6-0150/2009
  Antagna texter :

  1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

  om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, avsnitt II – rådet

  (C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

  Europaparlamentet fattar detta beslut

  –   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007[1],

  –   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2007 – Volym I (C6‑0417/2008)[2],

  –   med beaktande av rådets årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2007, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

  –   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2007, samt de granskade institutionernas svar[3],

  –   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget[4],

  –   med beaktande av artiklarna 272.10, 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

  –   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[5], särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

  –   med beaktande av rådets beslut nr 190/2003 av rådets generalsekreterare/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken om ersättning för reseutgifter för rådsmedlemmarnas delegater[6],

  –   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[7] (IIA),

  –   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6‑0150/2009).

  1.  Europaparlamentet skjuter upp sitt beslut om att bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av rådets budget för budgetåret 2007.

  2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

  2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, avsnitt II – rådet

  (C6‑0417/2008 – 2008/2277(DEC))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007[8],

  –   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2007 – Volym I (C6‑0417/2008)[9],

  –   med beaktande av rådets årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2007, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

  –   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2007, samt de granskade institutionernas svar[10],

  –   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget[11],

  –   med beaktande av artiklarna 272.10, 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

  –   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[12], särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

  –   med beaktande av rådets beslut nr 190/2003 av rådets generalsekreterare/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken om ersättning för reseutgifter för rådsmedlemmarnas delegater[13],

  –   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[14] (IIA),

  –   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6‑0150/2009), och av följande skäl:

  A. Rådet vägrar att tillhandahålla parlamentet sitt fullständiga dokument om budgetgenomförandet och sin fullständiga årliga verksamhetsrapport och har enbart överlämnat internrevisorns årliga verksamhetsrapport.

  B. Rådet vägrar att hålla något officiellt möte med parlamentet avseende sin ansvarsfrihet.

  C. I slutsatserna från Europeiska rådets möte i Köln den 3–4 juni 1999 planerade man att ge rådet operativa befogenheter inom området för en förstärkt gemensam europeisk säkerhets- och försvarspolitik (GESFP).

  D. I sitt beslut nr 190/2003 klargör rådet mycket tydligt att det använder anslagen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[15] och särskilt att rådets generalsekreterare/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, biträdd av den ställföreträdande generalsekreteraren, ska vara fullt ut ansvarig för förvaltningen av de anslag som tas upp i avsnitt II i budgeten – rådets avsnitt – och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de förvaltas väl. Han ska använda dessa anslag i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

  E. Genom rådets beslut 2004/197/GUSP[16] av den 23 februari 2004 inrättades en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser, kallad Athena, och genom detta beslut och beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 28 april 2004 om privilegier och immunitet för Athena[17], inrättas en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser, beviljas privilegier och immunitet till den och ges operativa befogenheter till rådet.

  F. Rådets beslut 2000/178/GUSP av den 28 februari 2000 om de regler som skall gälla för utstationerade militära nationella experter vid rådets generalsekretariat under den interimistiska perioden[18] och rådets beslut 2001/80/GUSP av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab[19] specificerar att utgifter till följd av utstationering av militära experter belastar rådets budget.

  G. Rådets årliga rapport till Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen på Guspområdet, som överlämnades till parlamentet i enlighet med punkt 43 i det interinstitutionella avtalet, begränsas till en beskrivning av Guspverksamhet som gemensamma ståndpunkter, gemensamma åtgärder och genomförandebeslut.

  1. Europaparlamentet konstaterar att rådet under 2007 hade tillgång till åtagandebemyndiganden som uppgick till sammanlagt 650 miljoner EUR (2006: 626 miljoner EUR ) och att utnyttjandegraden var 81,89 procent, vilket var lägre än 2006 (91,79 procent) och under genomsnittet för de övriga institutionerna (93,82 procent).

  2. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt i resolutionen av den 25 april 2002 om ansvarsfrihet för budgetåret 2000 att ”[...] Europaparlamentet och rådet [har] tidigare inte granskat genomförandet av varandras avsnitt i budgeten. [Parlamentet] anser mot bakgrund av att utgifterna i allt högre grad är driftsutgifter, vilka finansieras från rådets administrativa budget, på områdena utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt rättsliga och inrikes frågor, att räckvidden för detta arrangemang bör tydliggöras i syfte att skilja på traditionella administrativa utgifter och driftsutgifter inom dessa nya politikområden[20].

  3. Europaparlamentet tillbakavisar rådets antydan att det faktum att parlamentet och rådet tidigare inte granskat genomförandet av varandras avsnitt i budgeten var ett resultat av ”Gentlemen's agreement”. Parlamentet anser att eftersom utgifterna i allt högre grad är driftsutgifter, borde rådets utgifter granskas på samma sätt som andra institutioners, såsom en del av ansvarsfrihetsförfarandet enligt artikel 276 i fördraget.

  4. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt från punkt 3 i resolutionen av den 22 april 2008 om ansvarsfriheten för budgetåret 2006: ”Europaparlamentet beklagar att rådet, till skillnad från övriga institutioner, inte lämnar in en årlig verksamhetsrapport till parlamentet, med hänvisning till Gentlemen's Agreement från 1970 [...] och i avsaknad av ett motsvarande krav i budgetförordningen. Rådet uppmanas att åter överväga beslutet att inte offentliggöra och till parlamentet överlämna en verksamhetsrapport, i syfte att bli mer redovisningsskyldigt gentemot allmänheten och skattebetalarna”[21]. Parlamentet påminner om att detta uttalande också är helt förenligt med punkt 44 och 45 i sin resolution av den 19 februari 2008 om öppenhet i ekonomiska frågor[22]. Parlamentet anmodar rådet att på nytt överväga sitt beslut att inte offentliggöra sin årliga verksamhetsrapport på sin webbplats.

  5. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt från punkt 12 i resolutionen av den 24 april 2007 om ansvarsfriheten för budgetåret 2005: ”Europaparlamentet uppmanar till största möjliga öppenhet inom området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). Parlamentet uppmanar rådet att säkerställa att det i enlighet med punkt 42 i det interinstitutionella avtalet [...] inte förekommer några driftsutgifter inom GUSP-området i rådets budget. Parlamentet förbehåller sig möjligheten att i förekommande fall vidta nödvändiga åtgärder i händelse av överträdelse av detta avtal[23].

  6. Europaparlamentet begär att rådet anger den exakta arten på utgifterna, artikel för artikel, punkt för punkt, inom avdelning 3 (”Utgifter på grund av särskilda uppgifter som institutionen utför”), så att parlamentet kan kontrollera att inga av utgifterna är driftsutgifter, i enlighet med det interinstitutionella avtalet.

  7. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt från punkt 58 i resolutionen av den 23 maj 2007 om rådets årliga rapport till Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen på Guspområdet, inbegripet de finansiella konsekvenserna för Europeiska unionens allmänna budget 2005[24]: ”Europaparlamentet anser att en verklig bedömning av de finansiella effekterna av EU:s budget hittills har hindrats på grund av brist på förhandsinformation från rådets sida, [...]. Parlamentet menar att undertecknandet av det nya interinstitutionella avtalet innebär att stunden har kommit att genomföra både bokstaven och andan i dessa bestämmelser vilka nu har formaliserats på ett tydligt sätt”.

  8. Europaparlamentet anser att planeringen, förberedelsen och kontrollen av en insats av GUSP-personal i rådets sekretariat är grundläggande delar av insatsen och att denna verksamhet genomförs som en del av en åtgärd eller insats, snarare än som en del av sekretariatets normala arbete inom rådet.

  9. Europaparlamentet är förvånat över att en väsentlig del (upp till 66 procent) av budgetpost 2202 överfördes från tolkning vid GUSP/GESFP-resor. Parlamentet konstaterar att år 2006 var detta belopp 12 672 984 EUR och ber att få bli informerad om beloppet för samma budgetpost för 2007. Parlamentet begär att det inrättas en lämplig budgetpost för dessa ändamål för att åstadkomma bättre transparens.

  10. Europaparlamentet begär att få insyn i utgifterna för EU:s samordnare mot terrorism samt dennes utgifter.

  11. Europaparlamentet ber att rådet ska tillhandahålla en efterhandsutvärdering av enskilda insatser inom den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP).

  12. Europaparlamentet bekräftar den ståndpunkt det intog i punkt 47 i sin ovannämnda resolution av den 23 maj 2007: ”Europaparlamentet upprepar [...] sin besvikelse över att rådet har begränsat sig till att endast informera parlamentet och redogöra för de GUSP‑åtgärder som vidtagits under det föregående året, vilket även rådet själv angivit i förordet, istället för att i början av varje år genomföra ett konkret samråd med parlamentet rörande de viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna inför det kommande året, inbegripet budgeteffekterna i enlighet med artikel 28 i EU‑fördraget, och därefter rapportera till parlamentet om – och i det fallet hur – parlamentets bidrag har beaktats. Parlamentet betonar att detta förfarande de facto utgör en överträdelse av artikel 21”.

  13. Europaparlamentet noterar att rådet har antagit ett beslut för att förhindra kvarvarande betalningar kopplade till kompensationsdagar vid pensionering och för att inrätta ett obligatoriskt system som syftar till att senast 2009 fullständigt få slut på all återstående outtagen ledighet. Rådet uppmanas att respektera denna självpåtagna tidsfrist.

  14. Europaparlamentet välkomnar det faktum att ett nytt integrerat system för förvaltning och finansiell kontroll (SAP), som är i verksamhet sedan den 1 januari 2008, har utvecklats på interinstitutionell basis av rådet, revisionsrätten och domstolen. Detta innebär betydande budgetbesparingar och också effektivitetsvinster för de tre inblandade institutionerna.

  15. Europaparlamentet beklagar att rådet inte kunna fylla de lediga tjänsterna i sin avdelning för internrevision, enligt den årliga verksamhetsrapporten från rådets internrevisor.

  16. Europaparlamentet noterar det faktum att internrevisorn, enligt samma årliga verksamhetsrapport, rekommenderade att ”comptes hors budget” (konton utanför budgeten) fullständigt skulle avskaffas. Rådet anmodas att fullständigt och omedelbart avskaffa alla sådana konton.

  17. Europaparlamentet begär att rådet ska lösa problemen avseende ”vérification des factures” (fakturakontroll), såsom rådets internrevisor rekommenderat.

  18. Europaparlamentet anser att dess upprepade och hittills alltid tillbakavisade begäran om större insyn och intensivare parlamentarisk granskning av rådets utgifter i samband med GUSP och GESFP bör framhävas med budgetändringsförslag som syftar till att vissa relevanta budgetposter i rådets budget för 2010 förs till reserven.

  19. Europaparlamentet påminner om att det, i sin resolution av den 4 december 2008 om Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 8/2007 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt[25], uppmanade rådet att anta formella slutsatser om revisionsrättens iakttagelser. Parlamentet beklagar att rådet inte följt upp denna uppmaning. Rådet uppmanas att överlämna information till parlamentets behöriga utskott om orsakerna till varför det inte antagit formella slutsatser och om sin uppföljning till denna särskilda rapport.

  20. Europaparlamentet anmodar Europeiska revisionsrätten att i sin nästa årsrapport rikta särskild uppmärksamhet på rådets genomförande av budgeten.

  Orsaker till uppskjutandet av beslutet om ansvarsfrihet

  21. Europaparlamentet anger att orsakerna till uppskjutandet är följande:

  a) Rådet har inte accepterat någon inbjudan att officiellt och formellt sammanträda med parlamentets behöriga utskott eller dess föredragande för att diskutera frågor kring rådets genomförande av budgeten för 2007.

  b) Varken parlamentets behöriga utskott eller dess föredragande fick, före utskottets omröstning om förslaget till betänkande den 16 mars 2009, ett heltäckande skriftligt svar som tillhandahöll parlamentet den information och de dokument som efterfrågades från rådet i bilagan till skrivelsen av den 18 februari 2009, vilken undertecknades av föredraganden och samordnarna i parlamentets behöriga utskott.

  c) Parlamentet har inte fått grundläggande dokument från rådet som exempelvis den årliga verksamhetsrapporten och en fullständig förteckning över överföringar mellan budgetposter.

  d) Denna brist på insyn och öppenhet för en officiell och formell dialog från rådets sida gör det inte möjligt att genomföra ett meningsfullt ansvarsfrihetsförfarande och det innebär i synnerhet att parlamentet inte kan kontrollera, i enlighet med det interinstitutionella avtalet, om vissa av utgifterna i rådets budgetgenomförande är av driftsutgiftskaraktär.

  Ytterligare åtgärder som ska vidtas och dokument som ska överlämnas till parlamentet

  22. Europaparlamentet uppmanar rådets generalsekreterare/den höge representanten för Gusp att senast den 15 maj 2009 tillhandahålla parlamentets behöriga utskott heltäckande skriftliga svar på följande frågor:

  A. Angående sina ”comptes hors budget” [konton utanför budgeten](se internrevisorns rekommendation R.2 från 2007):

  –  Hur många konton ”hors budget” (utanför budgeten) hade rådet 2007?

  –  När upprättades dessa konton och av vilken orsak?

  –  Vilken rättslig grund användes för dessa konton? Vilket belopp täcks av vart och ett av de enskilda kontona?

  –  Förteckningen över alla transaktioner för vart och ett av dessa konton för budgetåret 2007 samt förteckningen över delegerade utanordnare per budgetpost.

  B. Angående ”vérification des factures” [kontroll av fakturor](se internrevisorns rekommendation R.1 från 2007):

  –  På vilka grunder kom internrevisorn till slutsatsen att förhandskontrollen inte fungerande tillfredsställande?

  –  Är alla budgetposter föremål för förhands- och/eller efterhandskontroller?

  –  Hur många fakturor kontrollerades, vilken procentandel av fakturorna ingick i stickprovet och vilken procentandel av dessa innehöll fel?

  –  Förbereder rådet någon handlingsplan för att lösa detta problem, och om så är fallet, när ska den genomföras?

  C. Angående budgetpost 2202 (kostnader för tolkning):

  –  Orsaker till dubbleringen (från 2006 till 2007) av budgetpost 2202 avsedd för tolkning.

  –  Varför behöver rådet överföra pengar från denna budgetpost till delegaternas reseutgifter?

  –  Varför använde rådet 12 672 000 EUR från tolkningen till delegaternas reseutgifter 2006?

  –  Varför utökade inte rådet den specifika budgetposten med samma belopp 2007?

  –  Vad är det specifika belopp som rådet överförde, när det gäller budgetåret 2007, från denna budgetpost till budgetpost 2200 eller någon annan budgetpost?

  D. Angående budgetpost 2200 (delegationernas resekostnader):

  –  Den rättsliga grunden för denna budgetpost är delvis generalsekreterarens/den höge representantens för Gusp beslut (nr 190/2003) som inte offentliggjorts i EUT.

  –  Skulle rådet av insynsskäl kunna offentliggöra alla sina beslut på sin webbplats och i sitt dokumentregister?

  E. Angående budgetpost 3002 (särskilda rådgivare inom området ESFP/GUSP):

  Vilket belopp överförde rådet till denna budgetpost för år 2007 och för hur många särskilda rådgivare?

  23. Europaparlamentet uppmanar rådets generalsekreterare/den höge representanten för Gusp att senast den 15 maj 2009 tillhandahålla parlamentets behöriga utskott följande:

  –  En fullständig förteckning över budgetöverföringar avseende rådets budget för 2007.

  –  Den årliga verksamhetsrapporten för 2007.

  –  En förteckning över sammanslutningar som fick pengar under budgetåret 2007, där beloppen för varje sammanslutning specificeras (budgetpost 2237 – övriga löpande utgifter).

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  16.3.2009

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  27

  2

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig, Esko Seppänen

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jürgen Schröder

  • [1]  EUT L 77, 16.3.2007. Rättelse till EUT L 203, 3.8.2007, s. 92.
  • [2]  EUT C 287, 10.11.2008, s. 1.
  • [3]  EUT C 286, 10.11.2008, s. 1.
  • [4]  EUT C 287, 10.11.2008, s. 111.
  • [5]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [6]  Beslut som härrör från rådets arbetsordning av den 22 juli 2002 (EGT L 230, 28.8.2002, s. 7).
  • [7]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [8]  EUT L 77, 16.3.2007. Rättelse till EUT L 203, 3.8.2007, s. 92.
  • [9]  EUT C 287, 10.11.2008, s. 1.
  • [10]  EUT C 286, 10.11.2008, s. 1.
  • [11]  EUT C 287, 10.11.2008, s. 111.
  • [12]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [13]  Beslut som härrör från rådets arbetsordning av den 22 juli 2002 (EGT L 230, 28.8.2002, s. 7).
  • [14]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [15]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [16]  EUT L 63, 28.2.2004, s. 68.
  • [17]  EUT L 261, 6.8.2004, s. 125.
  • [18]  EGT L 57, 2.3.2000, s. 1.
  • [19]  EGT L 27, 30.1.2001, s. 7.
  • [20]  EGT L 158, 17.6.2002, s. 66.
  • [21]  T6-0135/2008.
  • [22]  Antagna texter, P6_TA(2008)0051.
  • [23]  EUT L 187, 15.7.2008, s. 21.
  • [24]  EUT C 74 E, 20.3.2008, s. 338.
  • [25]  P6_TA(2008)0581, punkt 21.