Процедура : 2008/2281(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0153/2009

Внесени текстове :

A6-0153/2009

Разисквания :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0292

ДОКЛАД     
PDF 139kWORD 77k
20.3.2009
PE 416.561v02-00 A6-0153/2009

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.

(C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Раздел VII – Комитет на регионите

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Søren Bo Søndergaard

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г., Раздел VII – Комитет на регионите

(C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.(1),

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2007 г. – Том I (C6‑0421/2008)(2),

–   като взе предвид годишния доклад на Комитета на регионите пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2007 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г., придружен от отговорите на проверените институции(3),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на извършените операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A6‑0153/2009),

1.  освобождава от отговорност генералния секретар на Комитета на регионите във връзка с изпълнението на бюджета на Комитета на регионите за финансовата 2007 г.;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г., Раздел VII – Комитет на регионите

(C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.(6),

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2007 г. – Том I (C6‑0421/2008)(7),

–   като взе предвид годишния доклад на Комитета на регионите пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2007 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г., придружен от отговорите на проверените институции(8),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на извършените операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(9),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A6‑0153/2009),

1. отбелязва, че през 2007 г. Комитетът на регионите (КР) е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения общо в размер на 68,6 милиона евро (2006 г.: 74,4 милиона евро), с процент на усвояване от 96,22%;

2. отбелязва, че Сметната палата е посочила в годишния си доклад, че проверката не е довела до никакви значителни забележки по отношение на Комитета на регионите;

3. приветства подписването през декември 2007 г. на ново споразумение за административно сътрудничество между Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Комитета на регионите (КР) за периода 2008 - 2014 г.; изразява своето убеждение, че сътрудничеството между двете институции ще бъде изгодно от финансова гледна точка за европейските данъкоплатци; също така приветства факта, че Комитетът на регионите е въвел свое сертифициране по EMAS (Схема за управление и одит на околната среда);

4. отбелязва със задоволство ясния ангажимент на двата комитета към целта за хармонизиране на собствената им среда и стандарти за вътрешен контрол въз основа най-добрите практики, както и всички други съответни финансови процедури, свързани със съвместните служби;

5. отбелязва, че съгласно новото споразумение най-важните области (инфраструктура, ИТ и телекомуникации, както и превод, включително съставянето на документи) остават отговорност на съвместните служби, докато ограничен брой услуги като вътрешните услуги, социалната и медицинската служба, библиотеката и предпечатната подготовка са разделени;

6. настоява обаче, че това разделение следва да няма отражение върху бюджета и поради това призовава двата комитета да направят съвместен анализ в рамките на средносрочния преглед, за да преценят дали промяната в ресурсите е довела до ползи и за двете страни; призовава двата комитета да информират Парламента в началото на 2009 г. за оценката на мини-споразуменията за сътрудничество в областите, засегнати от разделението;

7. приветства споразумението за нивото на обслужване, сключено между Комитета на регионите и ГД "Бюджет" на Комисията относно прилагането на системата ABAC (ново финансово и счетоводно приложение), внедрена през януари 2007 г.;

8. приветства в тази връзка създаването в рамките на съвместните служби на отдел „Договори“, който подпомага всички оперативни отдели в съвместните служби в областта на обществените поръчки; отбелязва, че съгласно новото споразумение службата за проверки на съвместните служби се прехвърля към съответните собствени служби на всеки един от комитетите;

9. счита за изключително важно проверките, извършвани например от разпоредителите с бюджетни кредити, проверителите или одиторите, да бъдат достатъчно строги; в тази връзка подчертава важността от извършването на достатъчен брой произволни проверки във всички сектори, в допълнение към няколкото по-високорискови стратегически сектора;

10. отбелязва със задоволство разработването от бюджетната служба на Комитета на регионите на нов инструмент за анализ и наблюдение на бюджета ("BudgetWatch"), който предоставя подробна информация за всички бюджетни редове и подредове, включително наличните бюджетни кредити, месечните разбивки за поетите задължения и реалните плащания, извършени през годината;

11. приветства изготвянето от Комитета на регионите на списък с "чувствителни постове", както и намерението на Комитета на регионите да създаде в рамките на персонала специално звено за мобилност, което да подпомага разработването на перспективен подход към планирането на човешките ресурси;

12. отбелязва, че Службата за вътрешен одит извърши три одита през 2007 г. (за изпълнението на разходите за командировки, за извършването на външни проучвания и за целесъобразността на финансовите вериги), както и два последващи одита (за преводите на възнаграждения с коефициент на корекция и за стандартите за вътрешен контрол);

13. припомня, че вътрешният одит на преводите на възнаграждения, който приключи през 2006 г. и който включваше задълбочен преглед на всички извършени преводи, показа, че „съществуват слабости по отношение на принципа за разделяне на функциите в тази област (функции за иницииране и вътрешна проверка) и контролната среда е трябвало да се ползва с по-голямо предимство предвид съществуващите рискове”; отбелязва също така, че през февруари 2007 г. са били предприети последващи действия по отношение на препоръките на вътрешния одитор, а през 2008 г. отново беше извършена проверка и беше констатирано, че 16 от 20-те препоръки са напълно изпълнени; настоятелно призовава администрацията на Комитета на регионите да гарантира пълното изпълнение на всички препоръки от одита;

14. припомня, че след разследване ОЛАФ установи, че осем от извършените преводи не отговарят на законовите изисквания и препоръча надплатените суми да бъдат възстановени от съответните длъжностни лица; отбелязва със задоволство, че всички суми са възстановени до началото на 2007 г.; припомня още, че Службата за борба с измамите (ОЛАФ) препоръча откриването на дисциплинарно производство срещу шестима служители, като за пет от тях е предал досиетата на белгийските органи;

15. отбелязва, че по искане от белгийските власти назначаващият орган на Комитета на регионите отне имунитета на засегнатите длъжностни лица на 6 юли 2007 г. и впоследствие те бяха разпитани от съответните органи; освен това отбелязва, че на 17 ноември 2008 г. по искане на прокурора назначаващият орган на Комитета на регионите отне имунитета на още едно длъжностно лице;

16. отбелязва със задоволство, че генералният секретар на Комитета на регионите започна административно разследване, което беше проведено от бивш заместник- генерален директор на Комисията; посочва, че в два от петте случая, при които досиетата са предадени на компетентните органи, назначаващият орган на Комитета на регионите реши да открие дисциплинарно производство пред Дисциплинарния съвет на 17 януари 2008 г.; осъзнава, че съгласно Правилника за длъжностните лица в тези случаи окончателно решение може да се вземе само след произнасянето на окончателно решение от белгийски съд;

17. отбелязва, че в останалите три случая, назначаващият орган ще вземе решение за откриването на дисциплинарно производство, веднага щом получи необходимата информация относно последващите действия, които белгийските органи възнамеряват да предприемат по тези досиета; отбелязва още, че в друг случай, в който ОЛАФ не е предоставил досието на белгийските органи, назначаващият орган реши, в съответствие с препоръките от административното разследване, да отправи предупреждение към съответното длъжностно лице; повтаря искането си за строго преследване на нарушенията във всички случаи, в които може да се докаже поведение с цел измама;

18. призовава Комитета на регионите да обмисли възможността за съразмерни дисциплинарни мерки, ако резултатът от висящите дела го изисква;

19. отбелязва, че членовете на Комитета на регионите заемат изборна длъжност в рамките на даден регионален или местен орган или носят политическа отговорност пред изборен орган; отбелязва също така, че в това си качество членовете на Комитета на регионите декларират финансовите си интереси, като разкриват съответна информация по въпроси, като упражняване на професионални дейности, подлежащи на деклариране, заемане на платени длъжности или извършване на дейности срещу възнаграждение, в съответствие с установените разпоредби в техните регионални или местни органи на управление; предлага Комитетът на регионите да въведе това задължение за всички свои членове; освен това предлага назначаването на независим служител по надзора, чиято задача би се състояла в представянето на годишни публични доклади за получените декларации, за да се гарантира надеждно наблюдение и контрол;

20. отправя искане към Комитета на регионите в следващия си доклад за дейността (за финансовата 2008 г.) да включи глава, в която се дава подробен отчет за последващите действия, предприети през годината в резултат на предходни решения за освобождаване от отговорност на Парламента, в това число евентуални обяснения на причините за неизпълнение на препоръките, а не просто упоменаване на решенията за освобождаване от отговорност;

21. отбелязва, че въпреки измененията към Финансовия регламент, неговите разпоредби за обществените поръчки все още са прекомерно тежки за по-малките институции, като Комитета на регионите, особено във връзка с тръжните процедури за договори за относително малки суми; приканва Комисията, в хода на предварителната си работа по изготвянето на евентуални бъдещи предложения за изменение на Финансовия регламент, да проведе обширни консултации с генералния секретар на Комитета на регионите и неговата администрация, с цел да се гарантира, че техните проблеми се отчитат напълно в окончателния проект;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Маруся Иванова Любчева, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

(1)

ОВ L 77, 16.3.2007 г., поправка в ОВ L 203, 03.08.2007 г., стр. 92.

(2)

OВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 1.

(3)

ОВ C 286, 10.11.2008 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 278, 10.11.2008 г., стр. 111.

(5)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 77, 16.3.2007 г., поправка в ОВ L 203, 03.08.2007 г., стр. 92.

(7)

ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 1.

(8)

ОВ C 286, 10.11.2008 г., стр. 1.

(9)

ОВ C 278, 10.11.2008 г., стр. 111.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност