ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007

20. 3. 2009 - (C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Oddíl VII – Výbor regionů
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: Søren Bo Søndergaard

Postup : 2008/2281(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0153/2009
Předložené texty :
A6-0153/2009
Přijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, oddíl VII – Výbor regionů

(C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2007[1],

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2007 – oddíl I (C6‑0421/2008)[2],

–   s ohledem na výroční zprávu Výboru regionů orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2007,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2007, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů[3],

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES[4],

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[5], a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6‑0153/2009),

1.  uděluje generálnímu tajemníkovi Výboru regionů absolutorium za plnění rozpočtu Výboru regionů na rozpočtový rok 2007;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, oddíl VII – Výbor regionů

(C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2007[6],

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2007 – oddíl I (C6‑0421/2008)[7],

–   s ohledem na výroční zprávu Výboru regionů orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2007,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2007, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů[8],

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES[9],

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 275 a 276 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[10], a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6‑0153/2009),

1.  konstatuje, že v roce 2007 měl Výbor regionů k dispozici prostředky na závazky ve výši 68,6 milionu EUR (2006: 74,4 milionu EUR), přičemž míra využití dosáhla 96,22 %;

2.  poukazuje na to, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě uvedl, že pokud jde o Výbor regionů, z auditu nevzešly žádné závažné připomínky;

3.  vítá skutečnost, že v prosinci 2007 byla podepsána nová dohoda o správní spolupráci mezi Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů na období 2008–2014; je přesvědčen, že spolupráce obou institucí bude v konečném důsledku pro evropské daňové poplatníky výhodná; dále vítá skutečnost, že Výbor regionů zavedl certifikaci EMAS (systém řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí);

4.  s uspokojením bere na vědomí jednoznačný závazek obou Výborů harmonizovat na základě osvědčených postupů prostředí a normy vnitřní kontroly a další odpovídající finanční postupy týkající se společných útvarů;

5.  konstatuje, že nová dohoda ponechává v rámci působnosti společných útvarů nejdůležitější oblasti (infrastrukturu, IT a telekomunikace a také překlady, včetně produkce dokumentů) a pouze několik služeb bylo rozděleno, např. vnitřní služby, sociálně-zdravotní služby, knihovna a předtisková příprava;

6.  trvá nicméně na tom, že rozdělení služeb by nemělo mít dopad na rozpočet, a naléhavě proto žádá oba Výbory, aby provedly v rámci přezkumu v polovině období společnou analýzu a zhodnotily, zda bude přesun zdrojů přínosný pro obě instituce; vyzývá oba Výbory, aby v první části roku 2009 pravidelně informovaly Parlament o minidohodách o spolupráci v oblastech, kterých se týká rozdělení služeb;

7.  vítá dohodu na úrovni útvarů sekretariátu uzavřenou mezi Výborem regionů a GŘ pro rozpočet o uplatňování systému ABAC (nová finanční a účetní aplikace) zahájeném v lednu 2007;

8.  v této souvislosti vítá, že byla v rámci společných služeb zřízena jednotka pro zakázky, která poskytuje pomoc všem provozním oddělením společných služeb v oblasti veřejných zakázek; bere na vědomí, že v rámci nové dohody bylo ověřovací oddělení společných útvarů převedeno do vlastních útvarů každého z Výborů;

9.  domnívá se, že je nezbytně nutné, aby kontroly prováděné například schvalujícími osobami, ověřovateli a auditory byly dostatečně důkladné; zdůrazňuje v tomto ohledu, že je důležité provádět odpovídající počet náhodných kontrol ve všech oblastech, nikoli jen v několika strategických oblastech, které představují vyšší riziko;

10.  s uspokojením bere na vědomí, že rozpočtový útvar Výboru regionů vyvinul nový analytický nástroj pro monitorování rozpočtu ('BudgetWatch'), který poskytuje komplexní informace o všech položkách a podpoložkách rozpočtu Výboru regionů, včetně disponibilních prostředků, měsíční změny stavu závazků a skutečně provedené platby v daném roce;

11.  vítá skutečnost, že Výbor regionů sestavil seznam citlivých pozic, a záměr Výboru regionů zřídit na personálním oddělení zvláštní úsek věnující se mobilitě, který by měl pomoci vytvořit na budoucnost orientovaný přístup k plánování lidských zdrojů;

12.  bere na vědomí, že útvar interního auditu provedl v roce 2007 tři audity (audit výkonnosti u výdajů na služební cesty a u externích studií a audit přiměřenosti finančních okruhů) a dva následné audity (audit platových převodů s opravným koeficientem a audit standardů vnitřní kontroly);

13.  připomíná, že interní audit platových převodů, který byl dokončen v roce 2006 a který zahrnoval hloubkový přezkum všech existujících převodů, odhalil, že „existovaly nedostatky ve věci zásady oddělení funkcí v této oblasti (funkce zahajování operací a interního ověřování) a vzhledem k daným rizikům by kontrolní prostředí mělo mít větší prioritu“; dále konstatuje, že v únoru 2007 byla provedena následná kontrola plnění doporučení interního auditora a druhá následná kontrola proběhla v roce 2008 a zjistilo se, že bylo plně uplatněno 16 z 20 doporučení; naléhavě žádá správu Výboru regionů, aby zajistila úplné uplatnění všech doporučení auditu;

14.  připomíná, že úřad OLAF na základě vyšetřování ve věci osmi převodů rozhodl, že nebyly v souladu se zákonnými podmínkami, a doporučil částky přeplatků od dotčených úředníků vymáhat zpět; s uspokojením konstatuje, že všechny částky byly začátkem roku 2007 získány zpět; dále připomíná, že u šesti zaměstnanců úřad OLAF doporučil zahájit disciplinární řízení a u pěti z nich také předal podklady belgickým orgánům;

15.  zjišťuje, že na žádost belgických orgánů zbavil orgán Výboru regionů oprávněný ke jmenování dne 6. července 2007 dotčené úředníky imunity, a orgány následně tyto úředníky podrobily výslechu; dále poznamenává, že dne 17. listopadu 2008 na žádost státního zástupce orgán Výboru regionů oprávněný ke jmenování zbavil imunity ještě jednoho úředníka;

16.  s uspokojením konstatuje, že generální tajemník Výboru regionů zahájil a bývalý zástupce generálního tajemníka Komise provedl správní šetření; poukazuje na to, že ve dvou z pěti případů, kdy byly podklady předány orgánům, rozhodl orgán Výboru regionů oprávněný ke jmenování o zahájení disciplinárního řízení před disciplinárním výborem; chápe, že podle služebního řádu lze konečné rozhodnutí v těchto případech přijmout až poté, co belgický soud vynese konečný rozsudek;

17.  konstatuje, že v dalších třech případech rozhodne orgán oprávněný ke jmenování o zahájení disciplinárního řízení, jakmile obdrží nezbytné informace o tom, jak mají belgické orgány v těchto případech v úmyslu dále postupovat; dále konstatuje, že v dalším případě, kdy úřad OLAF nepředal podklady belgickým orgánům, se orgán oprávněný ke jmenování rozhodl v souladu s doporučeními, která vyplynula ze správního šetření, dát dotčeným úředníkům varování; znovu opakuje svůj požadavek, aby byly přísně stíhány veškeré případy, kdy lze prokázat podvodné jednání;

18.  žádá Výbor regionů, aby zvážil přiměřená disciplinární opatření v případě, že to bude vyžadovat výsledek projednávaných případů;

19.  poznamenává, že členové Výboru regionů jsou buď držiteli voleného mandátu v orgánu regionální nebo místní samosprávy, nebo jsou politicky odpovědni volenému shromáždění; dále poznamenává, že v těchto svých funkcích podávají členové Výboru regionů prohlášení o finančních zájmech, v němž zveřejňují příslušné informace o relevantních profesionálních činnostech a placených funkcích nebo činnostech, a to v souladu s předpisy platnými v příslušných regionálních a místních orgánech; navrhuje, aby Výbor regionů zavedl tuto povinnost pro všechny členy; dále navrhuje jmenování nezávislé osoby pověřené monitorováním, náplní jejíž činnosti by bylo podávat každý rok veřejně zprávu o získaných prohlášeních, aby se zajistilo věrohodné monitorování a věrohodná kontrola;

20.  žádá Výbor regionů, aby do své příští zprávy o činnosti (za rozpočtový rok 2008) začlenil kapitolu, která se bude podrobně zabývat opatřeními navazujícími na dřívější rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria, jež byla v daném roce přijata, včetně případných vysvětlení, proč se některými doporučeními neřídil – nikoli aby se pouze zmínil o rozhodnutích o udělení absolutoria;

21.  poznamenává, že přes změny provedené ve finančním nařízení jsou pravidla pro zadávání zakázek v případě menších institucí, jako je např. Výbor regionů, stále příliš těžkopádná, především pokud jde o nabídková řízení týkající se smluv uzavřených na poměrně malé částky; vyzývá Komisi, aby při přípravě k vypracování budoucích návrhů změn, jež mají být provedeny ve finančním nařízení, tyto změny podrobně konzultovala s generálním tajemníkem Výboru regionů a s jeho správou s cílem zajistit, aby jejich názory byly rovněž plně zohledněny v konečné podobě návrhu.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

16.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

19

6

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

  • [1]  Úř. věst. L 77, 16.3.2007. Oprava v Úř. věst. L 203, 3.8.2007, s. 92.
  • [2]  Úř. věst. C 287, 10.11.2008, s. 1.
  • [3]  Úř. věst. C 286, 10.11.2008, s. 1.
  • [4]  Úř. věst. C 287, 10.11.2008, s. 111
  • [5]  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [6]  Úř. věst. L 77, 16.3.2007. Oprava v Úř. věst. L 203, 3.8.2007, s. 92.
  • [7]  Úř. věst. C 287, 10.11.2008, s. 1.
  • [8]  Úř. věst. C 286, 10.11.2008, s. 1.
  • [9]  Úř. věst. C 287, 10.11.2008, s. 1.
  • [10]  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.