RAPORT Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine

20.3.2009 - (C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

VII jagu – Regioonide Komitee
Eelarvekontrollikomisjon
Raportöör: Søren Bo Søndergaard

Menetlus : 2008/2281(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0153/2009
Esitatud tekstid :
A6-0153/2009
Vastuvõetud tekstid :

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee

(C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarvet[1];

–   võttes arvesse Euroopa ühenduste 2007. eelarveaasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet – I köide (C6‑0421/2008)[2];

–   võttes arvesse Regioonide Komitee aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiitu andvale asutusele 2007. eelarveaastal läbi viidud siseauditite kohta;

–   võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet 2007. eelarveaasta eelarve täitmise kohta koos auditeeritud institutsioonide vastustega[3];

–   võttes arvesse vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 248 tehtud kontrollikoja avaldust, mis kinnitab raamatupidamisaruannete usaldusväärsust ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust;[4]

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 272 lõiget 10 ning artikleid 274, 275 ja 276;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust[5], eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A6‑0153/2009),

1.  annab heakskiidu Regioonide Komitee peasekretäri tegevusele Regioonide Komitee 2007. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, nõukogule, komisjonile, Euroopa Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa Andmekaitseinspektorile ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, VII jagu – Regioonide Komitee

(C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarvet[6];

–   võttes arvesse Euroopa ühenduste 2007. eelarveaasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet – I köide (C6‑0421/2008)[7];

–   võttes arvesse Regioonide Komitee aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiitu andvale asutusele 2007. eelarveaastal läbi viidud siseauditite kohta;

–   võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet 2007. eelarveaasta eelarve täitmise kohta koos auditeeritud institutsioonide vastustega[8];

–   võttes arvesse vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 248 tehtud kontrollikoja avaldust, mis kinnitab raamatupidamisaruannete usaldusväärsust ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust;[9]

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 272 lõiget 10 ning artikleid 274, 275 ja 276;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust[10], eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A6‑0153/2009),

1.  märgib, et 2007. aastal oli Regioonide Komitee käsutuses kulukohustuste assigneeringutena kokku 68,6 miljonit eurot (2006. aastal oli see summa 74,4 miljonit eurot) ning assigneeringute kasutusmäär oli 96,22%;

2.  juhib tähelepanu, et kontrollikoda märkis oma aastaaruandes seoses Regioonide Komiteega, et audit ei andnud alust olulisteks tähelepanekuteks;

3.  tunneb heameelt, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee allkirjastasid 2007. aasta detsembris ajavahemikuks 2008–2014 uue halduskoostöö lepingu; on veendunud, et kahe institutsiooni koostöö on Euroopa maksumaksjatele rahaliselt kasulik; tunneb ühtlasi heameelt, et Regioonide Komitee on alustanud tööd EMASi (keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem) sertifikaadi saamiseks;

4.  märgib rahuloluga, et kaks komiteed on võtnud selge kohustuse püüda ühtlustada parimate tavade põhjal oma sisekontrollikeskkonda- ja standardeid ning kõiki muid ühistalitustega seotud asjakohaseid finantsmenetlusi;

5.  märgib, et uue lepingu kohaselt jäävad kõige tähtsamad valdkonnad (infrastruktuur, infotehnoloogia ja telekommunikatsioonid, samuti kirjalik tõlge, k.a dokumentide tootmine) ühistalituste pädevusse, aga piiratud arv talitusi eraldatakse, näiteks sisetalitused, sotsiaal-meditsiiniline talitus, raamatukogu ja trükiettevalmistus;

6.  rõhutab siiski, et see eraldamine ei tohiks mõjutada eelarvet, ning nõuab seetõttu tungivalt, et kaks komiteed teostaksid vahekokkuvõtte osana ühise analüüsi, et hinnata, kas selline ressursside ümberpaigutamine on mõlemale institutsioonile kasulik; kutsub mõlemat komiteed üles hoidma Euroopa Parlamenti kursis 2009. aasta alguses toimuva minikoostöölepingute hindamisega valdkondades, mida eraldamine puudutab;

7.  toetab Regioonide Komitee ja komisjoni eelarve peadirektoraadi vahel sõlmitud teenustaseme kokkulepet tekkepõhise raamatupidamise süsteemi (ABAC) rakendamise kohta, mis võeti kasutusele 2007. aasta jaanuaris;

8.  tunneb seoses sellega heameelt ühistalituste raames lepingute üksuse loomise üle, mis abistab kõiki ühistalituste tegevosakondi avalike hangete valdkonnas; märgib, et uue lepingu kohaselt viidi ühistalituste kontrollitalitus üle iga komitee enda talitustesse;

9.  peab väga oluliseks, et näiteks eelarvevahendite käsutajate, kontrollijate ja audiitorite läbiviidavad kontrollid oleksid piisavalt ranged; rõhutab seoses sellega, kui tähtis on viia läbi piisav arv juhuslikke kontrolle kõigis sektorites lisaks nendele vähestele strateegilistele sektoritele, kus on suurem oht;

10.  märgib rahuloluga, et Regioonide Komitee eelarvetalitus on kasutusele võtnud uue eelarve analüüsi ja jälgimise vahendi (BudgetWatch), mis annab igakülgset teavet Regioonide Komitee kõikide eelarveridade alajaotuste kohta, kaasa arvatud kasutada olevad assigneeringud, assigneeringute igakuine areng ning aasta jooksul tehtud tegelikud maksed;

11.  tunneb heameelt, et Regioonide Komitee on kehtestanud delikaatsete ametikohtade loetelu ja kavatseb luua personaliosakonnas sihtotstarbelise liikuvusega tegeleva rakukese, mis peaks aitama kaasa inimressursside planeerimist käsitleva tulevikku suunatud lähenemisviisi väljatöötamisele;

12.  märgib, et siseauditi talitus viis 2007. aastal läbi kolm auditit (lähetuskulud, välisuuringud ja finantsprotsesside adekvaatsus) ning kaks järelauditit (parandusteguriga palkade ülekandmine ja sisekontrollistandardid);

13.  tuletab meelde, et palgaülekannete siseauditi käigus, mis viidi lõpule 2006. aastal ja mis hõlmas kõikide ülekannete põhjalikku läbivaatamist, tuvastati vajakajäämisi seoses ülesannete eraldatuse põhimõttega selles valdkonnas (algatuslikud ülesanded ja sisekontroll) ning et kontrollikeskkonnale oleks vastavaid riske arvestades tulnud pöörata suuremat tähelepanu; märgib ühtlasi, et siseaudiitori soovituste järelkontroll viidi läbi 2007. aasta veebruaris ja teine järelkontroll 2008. aastal, misjärel leiti, et 16 soovitust 20st on täielikult ellu rakendatud; nõuab, et Regioonide Komitee haldusosakond tagaks auditi kõigi soovituste täieliku rakendamise;

14.  tuletab meelde, et pärast juurdlust tuvastas OLAF seoses kaheksa ülekandega, et need ei vastanud kohustuslikele tingimustele, ning soovitas vastavatelt ametnikelt enammakstud summad tagasi nõuda; märgib rahuloluga, et kõik tagasimaksed sooritati 2007. aasta alguseks; tuletab ühtlasi meelde, et seoses kuue töötajaga soovitas OLAF algatada distsiplinaarmenetluse ning neist viie kohta esitas toimikud Belgia ametiasutustele;

15.  märgib, et vastuseks Belgia ametivõimude taotlusele võttis Regioonide Komitee ametisse nimetav organ asjaomastelt ametnikelt 6. juulil 2007. aastal puutumatuse, misjärel ametivõimud viisid läbi nende küsitlemise; märgib ühtlasi, et Regioonide Komitee ametisse nimetav organ võttis 17. novembril 2008. aastal pärast riigiprokuröri taotlust puutumatuse ära veel ühelt ametnikult;

16.  märgib rahuloluga, et Regioonide Komitee peasekretär algatas haldusuurimise, mille viis läbi komisjoni endine asepeadirektor; juhib tähelepanu asjaolule, et kahel juhul viiest, kui toimikud esitati ametiasutustele, otsustas Regioonide Komitee ametisse nimetav organ 17. jaanuaril 2008. aastal algatada distsiplinaarmenetluse distsiplinaarnõukogu ees; mõistab, et vastavalt personalieeskirjadele saab nende juhtumite suhtes teha lõppotsuse alles pärast seda, kui Belgia kohus on teinud lõpliku otsuse;

17.  märgib, et seoses veel kolme juhtumiga teeb ametisse nimetav organ oma otsuse distsiplinaarmenetluse algatamise kohta niipea, kui on saanud vajalikku teavet, millise edasise käigu kavatsevad Belgia ametiasutused anda neile toimikutele; märgib ühtlasi, et seoses juhtumiga, mille suhtes OLAF ei esitanud toimikut Belgia ametiasutustele, otsustas ametisse nimetav organ teha kooskõlas haldusuurimise soovitustega asjaomasele ametnikule hoiatuse; kordab oma nõuet uurida rangelt kõiki juhtumeid, mille puhul on võimalik tõestada pettust;

18.  palub, et Regioonide Komitee võtaks proportsionaalsed distsiplinaarmeetmed, kui seda nõuavad lahendust ootavate juhtumite tulemused;

19.  märgib, et Regioonide Komitee liikmetel on piirkondlike või kohalike organite valimistel saadud mandaat või nad kannavad poliitilist vastutust valitud kogu ees; märgib ühtlasi, et sellest seisusest tulenevalt deklareerivad liikmed oma majanduslikud huvid, avaldades teabe näiteks deklareeritava kutsetegevuse ja tasustatavate ametikohtade või tegevuste kohta vastavalt nende piirkondlikus või kohalikus organis kehtivatele ettekirjutustele; soovitab Regioonide Komiteel kehtestada see kohustus kõikidele liikmetele; teeb ühtlasi ettepaneku nimetada ametisse sõltumatu järelevalveametnik, kelle ülesanne oleks anda igal aastal avalikult aru esitatud deklaratsioonidest, et tagada usaldusväärne järelevalve ja kontroll;

20.  palub, et Regioonide Komitee lisaks oma 2008. aastat käsitlevasse tegevusaruandesse peatüki, milles esitatakse üksikasjalik ülevaade Euroopa Parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmise varasemate otsuste vastuseks võetud meetmete kohta, sealhulgas soovituste mittejärgimise võimalikud põhjendused, ja mitte pelgalt viited eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsustele;

21.  märgib, et vaatamata finantsmääruse muutmisele on hanke-eeskirjad väikeste institutsioonide, nt Regioonide Komitee jaoks ikka veel ülearu koormavad, eriti pakkumiskutsete puhul, mis käsitlevad suhteliselt väikesemahulisi lepinguid; palub komisjonil tulevikus finantsmääruse muutmise ettepanekute esitamiseks eeltöö tegemisel konsulteerida ulatuslikult Regioonide Komitee peasekretäri ja administratsiooniga, et tagada lõplikus eelnõus nende ettepanekute täielik arvessevõtmine.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

16.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

19

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

  • [1]  ELT L 77, 16.3.2007. Parandus ELT L 203, 3.8.2007, lk 92.
  • [2]  ELT C 287, 10.11.2008, lk 1.
  • [3]  ELT C 286, 10.11.2008, lk 1.
  • [4]  ELT C 287, 10.11.2008, lk 111.
  • [5]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
  • [6]  ELT L 77, 16.3.2007. Parandus ELT L 203, 3.8.2007, lk 92.
  • [7]  ELT C 287, 10.11.2008, lk 1.
  • [8]  ELT C 286, 10.11.2008, lk 1.
  • [9]  ELT C 287, 10.11.2008, lk 111.
  • [10]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.